Danfoss CF-RP Public (Tamperproof) Room Thermostat Installationsguide

Typ
Installationsguide
Instruktion CF-RP Rumthermostat - Institutionsmodel
33VI.UH.P3.80
Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 01.2006
1. Funktionsöversikt ........................................... 34
2. Installation ......................................................... 35
3. Kommunikationstest .................................... 37
4. Montering .......................................................... 38
5. Avinstallation .................................................... 38
6. Speci kationer ................................................ 39
7. Felsökning ......................................................... 40
8. Bilder och illustrationer ..................... A1-A2-A3
SE
Innehåll
Instruktion CF-RP Rumthermostat - Institutionsmodel
34
VI.UH.P3.80
Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 01.2006
1. Funktionsöversikt
Framsida - bild 1
Lock på framsidan
Röd lysdiod (under locket på framsidan)
Vred och tryckknapp (för inställning av
rumstemperatur och installations-/kommi-
kations-
test)
Lysdiod Aktivitet
• Fast sken Tänds
• Lyser inte Släcks
• Långsam blinkning Blinkar
• Snabb blinkning Flimrar
Baksida - bild 2
Lock på baksidan
Lossa vred
Lås till locket på baksidan (vrid 90°)
Skruvhål för väggmontering
Plats för batterier
Skruv och plugg
Observera! Ta bort remsorna från batterierna för
att aktivera batterierna.
Instruktion CF-RP Rumthermostat - Institutionsmodel
35VI.UH.P3.80
Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 01.2006
Lock på framsidan - bild 3
Lossa locket på framsidan
2. Installation
Registrering av rumstermostat
Observera!
Ta bort remsorna från batterierna i rumster-
mostaten för att aktivera batterierna.
Rumstermostaten ska registreras på ett avstånd
av maximalt cirka 1½ m från masterregulatorn.
Aktivering av Install på masterregula-
torn - bild 1
Tryck på menyknappen för att välja Install.
Lysdioden Install
blinkar.
Tryck på OK
för att aktivera Install. Lysdioden
Install
tänds.
Aktivering av Install-läget på rum-
stermostaten
Tryck på knappen . Lysdioderna och
imrar under kommunikationen.
Instruktion CF-RP Rumthermostat - Institutionsmodel
36
VI.UH.P3.80
Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 01.2006
Val av utgång på masterregulatorn
Alla tillgängliga utgångsdioder på masterregu-
latorn
lyser med fast sken, utom den första av
dem som blinkar istället.
Tryck på utgångsknappen
, välj den önskade
utgången (blinkar) och bekräfta med OK.
Alla utgångsdioder släcks. Lysdioden för den
valda utgången förblir tänd ett ögonblick och
släcks därefter.
Rumstermostatens installationsstatus
Tillfredsställande - lysdioden släcks.
Inte tillfredsställande - lysdioden blinkar fem
gånger.
Observera! En rumstermostat kan vid behov tilldelas
era utgångar.
Instruktion CF-RP Rumthermostat - Institutionsmodel
37VI.UH.P3.80
Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 01.2006
3. Kommunikationstest
Start av kommunikationstest från
rumstermostaten - bild 1
Tryck på knappen
Lysdioden tänds
Förbindelsetestet är tillfredsstäl-
lande.
Lysdioden släcks
Förbindelsetestet är inte till-
fredsställande.
Lysdioden blinkar fem gånger
Det  nns ingen förbindelse till rum-
stermostaten.
Prova att ändra rumstermostatens placering
i rummet
Installera annars en repeater-enhet (CF-RU)
och placera den mellan masterregulatorn
och rumstermostaten
Observera! Den/de utgångsdiod/-er på master-
regulatorn som är ansluten/-na till rumster-
mostaten blinkar under förbindelsetesten.
Instruktion CF-RP Rumthermostat - Institutionsmodel
38
VI.UH.P3.80
Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 01.2006
4. Montering
Rumstermostatens placering - bild 4
Rumstermostaten ska om möjligt monteras där
påverkan från drag, solljus och andra värmekällor
(till exempel TV) med mera undviks.
Montering med skruvar - bild 2
5. Avinstallation
Aktivering av Uninstall på master-
regulatorn - bild 1
Tryck på menyknappen för att välja Un-
install (avinstallera). Lysdioden Uninstall
imrar
Tryck på OK för att aktivera Uninstall (avin-
stallera). Lysdioden Uninstall tänds
Instruktion CF-RP Rumthermostat - Institutionsmodel
39VI.UH.P3.80
Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 01.2006
Bortval av utgång på masterregula-
torn
Tryck på utgångsknappen för att gå till den
utgång som ska väljas bort
Tryck på OK för att välja bort den blinkande
utgången
6. Speci kationer
Temperaturinställningsom-
råde
5-35 °C
Kommunikationsfrekvens 868,42 MHz
Transmissionsräckvidd i
vanliga byggnader (upp till)
30 m
Kommunikationse ekt <1 mW
Batteri
Alkaline, 2 stycken
AA, 1,5 V
Batteriernas livslängd (upp
till)
3-4 år
Omgivningstemperatur 0-50 °C
IP-klass 21
Instruktion CF-RP Rumthermostat - Institutionsmodel
40
VI.UH.P3.80
Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 01.2006
Felindikation Möjlig orsak
Indikatorerna blinkar
var femte minut
Låg batteriladdningsnivå
Indikatorerna blinkar Kritiskt låg batteriladdn-
ingsnivå
Indikatorerna blinkar
fem gånger
Installations-/förbindelse-
testet är inte tillfredsstäl-
lande
7. Felsökning
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45

Danfoss CF-RP Public (Tamperproof) Room Thermostat Installationsguide

Typ
Installationsguide