Dometic MSG 150 Bruksanvisningar

varumärke
Dometic
Modell
MSG 150
Typ
Bruksanvisningar
MSG150
Gas detector
Installation and Operating Manual . . . . . 10
Gasmelder
Montage- und Bedienungsanleitung . . . 21
Détecteur de gaz
Instructions de montage
et de service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Alarma de gas
Instrucciones de montaje y de uso . . . . .45
Dispositivo de deteção de gás
Instruções de montagem e manual de
instruções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Rilevatore di gas
Istruzioni di montaggio e d’uso . . . . . . . . 69
Gasalarm
Montagehandleiding en
gebruiksaanwijzing. . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Gasalarm
Monterings- og betjeningsvejledning. . . 93
Gasvarnare
Monterings- och bruksanvisning . . . . . . 104
Gassalarm
Monterings- og bruksanvisning. . . . . . . 115
Kaasuhälytin
Asennus- ja käyttöohje. . . . . . . . . . . . . . 126
Сигнализатор газа
Инструкция по монтажу
и эксплуатации. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Detektor gazu
Instrukcja montażu i obsługi . . . . . . . . . 149
Plynový alarm
Návod na montáž a uvedenie
do prevádzky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161
Hlásič plynu
Návod k montáži a obsluze . . . . . . . . . . 172
Gázjelző
Szerelési és használati útmutató . . . . . . 183
EN
DE
FR
ES
PT
IT
NL
DA
SV
NO
FI
RU
PL
SK
CS
HU
C
OMPLEMENTARY PRODUCTS
ALARM SYSTEMS
MSG150-IO-16s.book Seite 1 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
MSG150 Tekniske data
DA
103
15 Tekniske data
Godkendelser
MagicSafe MSG150
Artikelnummer: 9600000368
Mål (B x H x D): 80 x 156 x 51 mm
Indgangsspændingsområde: 10 Vg til 32 Vg
Effektforbrug: 1,3 W
Driftstemperatur: 0 °C til +40 °C
Signallydstyrke: ca. 85 dB ved en afstand på 3 m
Kapslingsklasse: IP 20
MSG150-IO-16s.book Seite 103 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
MSG150
SV
104
Läs igenom anvisningarna noga innan produkten monteras och används. Spara mon-
terings- och bruksanvisningen för senare bruk. Överlämna bruksanvisningen till den
nya ägaren vid ev. vidareförsäljning.
Innehållsförteckning
1 Förklaring till symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
2 Säkerhets- och monteringsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
3 Leveransomfattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106
4 Tillbehör/kompletteringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
5 Ändamålsenlig användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
6 Teknisk beskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
7 Montering av MagicSafe MSG150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
8 Anslutning av gasvarnaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
9 Använda MagicSafe MSG150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
10 Lam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
11 Felsökning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
12 Skötsel och rengöring av gasvarnaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
13 Garanti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
14 Avfallshantering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
15 Tekniska data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
MSG150-IO-16s.book Seite 104 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
MSG150 Förklaring till symboler
SV
105
1 Förklaring till symboler
!
!
A
I
2 Säkerhets- och monteringsanvisningar
Tillverkaren övertar inget ansvar för skador i följande fall:
skador på produkten, orsakade av mekanisk påverkan eller överspänning
ändringar som utförts utan uttryckligt medgivande från tillverkaren
ej ändamålsenlig användning
2.1 Allmän säkerhet
!
VARNING!
Använd endast produkten för avsett ändamål.
Koppla bort apparaten från elnätet
före rengöring och underhåll
efter varje användning
–före byte av säkring
Om apparaten eller anslutningskabeln uppvisar synliga skador får apparaten ej tas i
drift.
Om apparatens anslutningskabel skadas måste den bytas ut av tillverkarens
kundtjänst eller andra personer som är kvalificerade för liknande arbeten, för att
onödiga risker ska undvikas.
Denna apparat får endast repareras av härför utbildad personal. Icke fackmässiga
reparationer kan medföra allvarliga risker.
VARNING!
Observera: Beaktas anvisningen ej kan det leda till dödsfara eller svåra skador.
AKTA!
Observera: Beaktas anvisningen ej kan det leda till kroppsskador.
OBSERVERA!
Om anvisningarna inte beaktas kan det leda till materialskador och produktens funktion
kan påverkas negativt.
ANVISNING
Kompletterande information om användning av produkten.
MSG150-IO-16s.book Seite 105 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
Leveransomfattning MSG150
SV
106
Denna apparat kan användas av barn från 8 år samt av personer med fysiska,
sensoriska eller mentala funktionshinder och personer som saknar erfarenhet och
kunskap under förutsättning att de använder den under uppsikt eller har undervisats
om hur apparaten används på ett säkert sätt och känner till ev. risker i samband med
användningen.
Elapparater är inga leksaker!
Förvara och använd apparaten utom räckhåll för barn.
Barn bör hållas under uppsikt, så att de inte leker med apparaten.
A
OBSERVERA!
Jämför spänningsinformationen på typskylten med spänningen på ditt uttag innan
apparaten tas i drift.
Dra aldrig ut stickkontakten ur uttaget genom att dra i anslutningskabeln.
Förvara apparaten på en torr och sval plats.
2.2 Säkerhet vid användning av apparaten
Användning i fordon: använd endast apparaten när fordonets motor är avstängd.
Använd inte apparaten utomhus.
Testa apparatens funktion en gång i månaden, resp. efter längre användningsuppehåll, genom
att trycka på knappen (bild 8 4, sida 5).
3 Leveransomfattning
4 Tillbehör/kompletteringar
Nr på
bild 2,
sida 3
Mängd Beteckning Artikelnr
1 1 Gasvarnare 9600000368
21Monteringsplatta
1 Fastsättningsmaterial
Beteckning Artikelnr
Utomhussiren 9101600008
Extra brytare RV-AMP-SW
MSG150-IO-16s.book Seite 106 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
MSG150 Ändamålsenlig användning
SV
107
5 Ändamålsenlig användning
MagicSafe MSG150 (art.nr 9600000368) är en gasvarnare som detekterar sömngas innan den
börjar verka. MSG150 är avsedd för användning i fordon; den detekterar sömngas med bas av
eter, kloroform, butan, etan eller trikloreten.
I
6 Teknisk beskrivning
Gasvarnaren MSG150 är en flexibel varnare som detekterar sömngaser innan de börjar verka.
Gasvarnaren har en sensor och en akustisk signalgivare, den ansluts till 12/24 Vg, t.ex. till
fordonets cigarettuttag.
Gasvarnaren har även ett inbyggt relä, till vilket t.ex. en utomhussiren eller en signallampa kan
anslutas.
Anslutningen för reläet finns på gasvarnarens baksida (bild 3, sida 4).
Gasvarnaren kan användas på tre sätt:
som oberoende enhet
i kombination med utomhussiren (art.nr 9101600008)
i kombination med MagicSafe larmsystem MS660 eller DVS90
ANVISNING
Med ett spänningsområde mellan 10 till 32 Vg kan gasvarnaren användas både i
personbilat och lastbilar.
Nr på
bild 3,
sida 4
Beteckning
1Reläkontakt1
2Reläkontakt2
MSG150-IO-16s.book Seite 107 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
Montering av MagicSafe MSG150 MSG150
SV
108
7 Montering av MagicSafe MSG150
7.1 Ve r k t y g
För monteringen krävs följande verktyg:
Måttsticka (bild 1 1, sida 3)
Körnare (bild 1 2, sida 3)
Hammare (bild 1 3, sida 3)
Borrsats (bild 1 4, sida 3)
Borrmaskin (bild 1 5, sida 3)
Skruvmejsel (bild 1 6, sida 3)
7.2 Montera gasvarnaren
Beakta följande anvisningar vid monteringen av gasvarnaren:
Beakta kabelns längd.
Gasvarnaren bör monteras i närheten av sovalkoven, på samma höjd som madrasserna.
Välj en lämplig monteringsplats.
A
Håll monteringsplattan på valt ställe och markera sedan de två borrhålen (bild 5, sida 5).
Skruva fast monteringsplattan med de två plåtskruvarna (bild 6, sida 5).
tt fast gasvarnaren på monteringsplattan (bild 7, sida 5).
Anslut gasvarnarens kontakt till 12/24 Vg-uttaget .
Den gröna lysdioden på gasvarnaren (bild 8 1, sida 5) blinkar ung. 10 minuter.
Sensorns drifttemperatur nås.
Gasvarnaren är driftklar när den gröna lysdioden lyser konstant.
8 Anslutning av gasvarnaren
8.1 Som oberoende enhet
Om gasvarnaren används som oberoende enhet kan den
slås på via 12/24 Vg-kontakten
eller med den extra brytaren RV-AMP-SW (tillbehör), om det inte finns något 12/24 Vg-uttag i
sovalkoven.
OBSERVERA!
Innan borrningar görs: kontrollera att inga elkablar eller andra delar kan skadas genom
borrningen.
MSG150-IO-16s.book Seite 108 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
MSG150 Anslutning av gasvarnaren
SV
109
Ansluta gasvarnaren via 12/24 Vg-kontakten
Anslut 12/24 Vg-kontakten till ett uttag med 12/24 Vg-konstant plus.
Uttaget bör vara kopplat till fordonsbatteriet.
En akustisk signal ljuder och den gröna lysdioden (bild 8 1, sida 5) blinkar i ung. tio minuter.
Under denna tid genomför gasvarnaren en systemtest och sensorn når drifttemperatur.
Fast anslutning av gasvarnaren
För fast anslutning av gasvarnaren och påslagning med extrabrytaren RV-AMP-SW, se kopplings-
schemat bild 9, sida 6.
Tag bort 12/24 Vg-kontakten från kabeln.
Tag bort ca 10 cm av kabelns isolering (på kabeländen).
Anslut den svarta, gula och oranga ledningen till jord (karosseri) (plint 31).
Anslut den röda ledningen till utgången till extrabrytaren RV-AMP-SW.
Anslut brytarens ingång till batteriets positiva pol över en 1 A-säkring.
8.2 I kombination med utomhussiren (art.nr 9101600008)
För anslutning av gasvarnaren i kombination med utomhussirenen, se kopplingsschemat bild 0,
sida 6.
Montera utomhussirenen
Utomhussirenen kan monteras i motorrummet.
Se till att monteringsplatsen
inte befinner sig inom stänkvattenområdet,
inte befinner sig i närheten av avgassystemet,
inte kan kommas åt från fordonets undersida (risk för manipulation utifrån).
Montera utomhussirenen med tratten neråt.
Ansluta larmsirenen
I
Anslut sirenens svarta ledning till jord (karosseri) (plint 31).
Koppla samman sirenens röda ledning med reläkontakten 2 (bild 3 2, sida 4).
Anslut reläkontakten 1 (bild 3 1, sida 4) till 12 Vg konstant plus.
Kabeln måste säkras med en 1 A-säkring.
ANVISNING
Om det inte finns någon kabel med 12 Vg konstant plus i närheten av monterings-
platsen kan ingången anslutas till fordonsbatteriet över en 1 A-säkring.
MSG150-IO-16s.book Seite 109 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
Anslutning av gasvarnaren MSG150
SV
110
8.3 I kombination med larmsystem MS660 eller DVS90
Om gasvarnaren ska anslutas i kombination med
larmsystem MS660, se kopplingsschemat bild a, sida 7
larmsystem DVS90, se kopplingsschemat bild b, sida 8
A
Gasvarnare med MS660
Tag bort 12 Vg-kontakten från kabeln.
Tag bort ca 10 cm av kabelns isolering (på kabeländen).
Anslut den svarta ledningen till jord (plint 31).
Anslut den gula och den oranga ledningen (bild a, sida 7) till larmsystemets vita ledning
(pin 15, 15-polig kontakt).
Anslut den röda ledningen till 12 Vg konstant plus.
Kabeln måste säkras med en 1 A-säkring.
Om gasvarnaren ska kopplas som huvudlarm till det externa larmsystemet MS660, anslut
reläkontakten 1 (bild a, sida 7) till jord (karosseri) (plint 31) och
reläkontakten 2 (bild a, sida 7) till larmsystemets grå/vita ledning (pin 4, 9-polig kontakt).
Gasvarnare med DVS90
Tag bort 12/24 Vg-kontakten från kabeln.
Tag bort ca 10 cm av kabelns isolering (på kabeländen).
Anslut den svarta, gula och oranga ledningen till jord (karosseri) (plint 31).
Anslut den röda ledningen till den grön/röda ledningen (P2, pin 6) (bild b, sida 8).
Kabeln måste säkras med en 1 A-säkring.
Om gasvarnaren ska kopplas som huvudlarm till det externa larmsystemet DVS90, anslut
reläkontakten 1 (bild b, sida 8) till jord (karosseri) (plint 31) och
reläkontakten 2 (bild b, sida 8) till larmsystemets svart/gråa ledning (P2, pin 5).
OBSERVERA!
När MagicSafe MSG150 kombineras med larmsystemet DVS90, ska larmsystemets
programvara konfigureras enligt följande:
Ställ in utgång 2.6 på ”status-aktiverad” och ingång 2.5 på ”utlösare”.
MSG150-IO-16s.book Seite 110 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
MSG150 Använda MagicSafe MSG150
SV
111
9 Använda MagicSafe MSG150
För att utesluta falskt alarm p.g.a matlagning, deodoranter, stark tobaksrök eller alkoholångor, bör
fordonet alltid vädras ordentligt innan man går och lägger sig. Slå på gasvarnaren efter vädringen.
Slå på MSG150, som oberoende enhet eller i kombination med utomhussirenen
(art.nr 9101600008)
Anslut 12/24 Vg-kontakten till ett uttag eller slå på gasvarnaren med extrabrytaren
RV-AMP-SW.
En akustisk signal ljuder och den gröna lysdioden (bild 8 1, sida 5) blinkar i ung. tio minuter.
Under denna tid genomför gasvarnaren en systemtest och sensorn når drifttemperatur.
När ett larm utlöses ljuder en akustisk signal (intern siren) och den röda lysdioden (bild 8 3,
sida 5) tänds. Om utomhussirenen är ansluten ljuder även denna siren.
Tryck på knappen (bild 8 4, sida 5) för att avbryta den interna sirenen.
Nr på
bild 8,
sida 5
Beteckning
1 Grön lysdiod
Den gröna lysdioden blinkar i ung 10 minuter efter anslutning av gasvarnaren
till elnätet, resp. när den har slagits på med extrabrytaren RV-AMP-SW. Medan
lysdioden blinkar når sensorn drifttemperatur.
Gasvarnaren är driftklar när den gröna lysdioden lyser konstant.
2 Orange lysdiod
Den oranga lysdioden lyser om det uppstår ett fel/en störning.
3 Röd lysdiod (larm)
Den röda lysdioden blinkar när ett larm har utlösts.
Dessutom ljuder en akustisk larmsignal (siren).
(Se även kapitel ”Lam” på sidan 112)
4 Knapp
Testknapp och avstängningsknapp.
Testknapp
Tryck på knappen en gång i månaden, resp. efter längre användnings-
uppehåll, för att testa funktionen.
Den oranga och den röda lysdioden blinkar och en siren ljuder.
Avstängningsknapp
Tryck på knappen för att stänga av den akustiska signalen.
Den röda lysdioden fortsätter att blinka, en kort akustiskt signal ljuder efter
45 sekunder. Därefter aktiveras larmsystemet igen.
MSG150-IO-16s.book Seite 111 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
Lam MSG150
SV
112
Slå på MSG150 i kombination med MS660 eller DVS90
Slå på larmsystemet MS660 eller DVS90 som vanligt:
Tryck, på tillhörande fjärrkontroll,
på den nedre knappen (MS660)
fordonets resp. den extra handsändarens stängningsknapp (DVS90).
En akustisk signal ljuder och den gröna lysdioden (bild 8 1, sida 5) blinkar i ung. tio minuter.
Under denna tid genomför gasvarnaren en systemtest och sensorn når drifttemperatur.
När ett larm utlöses ljuder en akustisk signal (intern siren) och den röda lysdioden (bild 8 3,
sida 5) tänds. Det inbyggda reläet avger en jordsignal till det externa larmsystemets larmingång.
Det externa larmsystemet utlöser genast ett larm över fordonets blinkers och signalhorn eller
sirenen.
Tryck på knappen (bild 8 4, sida 5) för att avbryta den interna sirenen.
För avaktivering av det externa larmsystemet: tryck, på resp. fjärrkontroll,
på den övre knappen (MS660)
fordonets resp. den extra handsändarens öppningsknapp (DVS90).
10 Lam
Tillvägagångssätt vid larm:
Sök genast orsaken till larmet.
Väck sovande personer och se till att alla lämnar fordonet/båten.
Öppna genast alla dörrar och fönster.
Undvik öppna lågor, stäng genast av gasapparater el.dyl med öppna lågor.
Stäng av alla gasdrivna apparater.
Undvik gnistbildning (manövrera inga elektriska brytare/kontakter).
Åtgärda orsaken eller lämna fordonet/båten.
Falskt alarm
För att höja säkerheten är gasvarnaren mycket nslig. Sensorn reagerar därför även på andra
gasformiga ämnen. Aerosoler (t.ex. som drivgas i sprayflaskor), tät tobaksrök, stark alkoholånga
eller matlagningsos kan utlösa larmet trots att det inte finns gas/sömngas i luften.
MSG150-IO-16s.book Seite 112 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
MSG150 Felsökning
SV
113
11 Felsökning
Om apparaten inte är driftklar (den gröna lysdioden lyser inte):
Kontrollera att försörjningsspänningen är 12 eller 24 Vg.
Vid strömavbrott eller om spänningen är för låg fungerar inte gasvarnaren.
Kontrollera säkringen i kontakten om gasvarnaren har anslutits med 12/24 Vg-kontakten.
Kontrollera säkringen i 12/24 Vg-kontakten
Som skydd för gasvarnaren finns det en smältsäkring i kontaktens spets.
Om den tunna metalldelen mitt emellan de två metallkåporna har gått av är säkringen trasig och
måste bytas ut.
A
Byta säkring:
Dra bort utjämningshylsan (bild 4 4, sida 4) från kontakten.
Skruva ut skruven (bild 4 5, sida 4) ur den övre kontakthalvan (bild 4 1, sida 4).
Lossa försiktigt den övre kontakthalvan från den undre kontakthalvan (bild 4 6, sida 4).
Ta ut kontaktstiftet (bild 4 3, sida 4).
Byt ut den trasiga säkringen (bild 4 2, sida 4) mot en ny säkring med samma värde.
Sätt ihop kontakten i omvänd ordningsföljd igen.
12 Skötsel och rengöring av gasvarnaren
A
Rengör produkten då och då med en fuktig trasa.
OBSERVERA!
Sätt endast in en säkring av samma typ i kontakten. Garantin gäller inte för skador på
apparaten som orsakas av felaktiga säkringar.
OBSERVERA!
Använd inga vassa eller hårda föremål för rengöring, använd inga skarpa rengörings-
medel; produkten kan skadas.
MSG150-IO-16s.book Seite 113 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
Garanti MSG150
SV
114
13 Garanti
Den lagstadgade garantitiden gäller. Om produkten är defekt: kontakta tillverkarens kontor i ditt
land (adresser, se bruksanvisningens baksida) eller återförsäljaren.
Vid reparations- resp. garantiärenden ska följande skickas med:
en kopia på fakturan med inköpsdatum,
en reklamationsbeskrivning/felbeskrivning.
14 Avfallshantering
Lämna om möjligt förpackningsmaterialet till återvinning.
M
När produkten slutgiltigt tas ur bruk: informera dig om gällande bestämmelser hos
närmaste återvinningscentral eller hos återförsäljaren.
15 Tekniska data
Godkännanden
MagicSafe MSG150
Artikelnummer: 9600000368
Mått (B x H x D): 80 x 156 x 51 mm
Inspänningsområde: 10 Vg bis 32 Vg
Effektbehov: 1,3 W
Drifttemperatur: 0 °C till +40 °C
Signal, ljudstyrka: ca 85 dB över 3 m
Skyddsklass: IP 20
MSG150-IO-16s.book Seite 114 Freitag, 18. August 2017 8:35 08
/

Denna manual är också lämplig för