Olympia 5913 Användarmanual

Typ
Användarmanual
VpĜípadČ závadypĜístroj vraĢtesdokladem o koupi a v
originálnímobalu tam,kde jsteho zakoupili.
Používání v souladu s urÿením
Hlásiþ úniku vody díkyvþasnémurozpoznání pĜekroþení
hladinyvody sloužík zamezenínebo minimalizaciškod
zpĤsobenýchvodou. Je urþenpro použitís poplachovým
zaĜízenímĜadyProtecta je plánován výhradnČ jakodomácí
hlásiþ úniku vody pro privátníoblastive vnitĜních prostorech.
PĜedpokladempoužívánív souladu surþením je odborná
instalacei dodržovánía zachovávánípokynĤ v tomtoná-
voduk obsluze.
Jakékolivjiné použitíse považujeza použití,kterénenív
souladus urþením.SvévolnézmČnynebo pĜestavby, které
nejsoupopsány v tomtonávodu kobsluze,nejsou pĜípustné
a vedouk poškozenítohoto výrobku.KromČ toho nelze vy-
louþitohrožení,jako napĜ. zkrat,požár, úrazelektrickým
proudematd.
Hlásiþ úniku vody fungujejen ve spojení spo-
plachovýmzaĜízenímĜadyProtect!
Dĥleži bezpeÿnostní pokyny
B VAROVÁNÍ!
Nebezpeÿí udušení malými díly, obalovými a
ochrannými fóliemi!
ë Dčti udržujte mimo dosah výrobku a jeho obalu!
B OPATRNČ!
•Včcné škody! Hlásiÿ úniku vody je vhodný jen pro
použi s dešģovou vodou popĝ. vodou z vodovodu!
Jiné kapaliny by ho mohly poškodit a nemuselo by dojít
k inicializaci alarmu!
Pokyny k používání
Hlásiþ úniku vody kontaktyintegrovanýmiv pouzdru
registruje výskytvlhkostia kapalin na podlaze.Po inici-
alizacihlásiþ úniku vody vyšle rádiový signál,který mĤže být
pĜijímánpoplachovýmizaĜízenímiĜady Protect.
Rozsah dodávky
Hlásiþ úniku vody 1
Baterie 2xtyp AAA
Montážnímateriál Šrouby,hmoždinky
Návodk obsluze 1
PĜesnČ zkontrolujteobsah balení.Pokud by nČco chybČlo
nebo bylopoškozeno pĜipĜepravČ, NESMÍTE hlásiþ úniku
vodypoužívat!
Instalace
Doporuÿená montážní místa
Montážnímístose musínacházet vdosahurádiového
signálukzákladní jednotcepoplachového zaĜízeníĜady
Protect.
Prostory,ve kterýchhrozínebezpeþí zaplavenípĜístroji
pĜivádČjícímivodu (napĜ.praþka),místaodbČru (napĜ.
pĜipojenízahradní hadice),pronikajícídešĢovávoda nebo
pĜetékajícínádrže (napĜ.vana v koupelnČ).
KzabránČzaplavenípĜetékajícínádobou zavČste
senzortak,aby dosahoval kpožadované výšcenápln Č v
nádobČ.
Montážní kroky
B
VAROVÁNÍ!
NebezpeþítČžkého poranČpoškozenímkabelĤ
nebo vedení!
ë PĜi montážidávejte pozorna vedení eventuálnČ
položenáve stČnČ. Za montážníchybyneruþíme. V
pĜípadČ pochybnostíse obraĢtena odborníka!
OptimálnívzdálenostsenzorovýchkontaktĤ od pod-
lahy/dnaþiní1 -2 mm. Viz î 4.
1. Hlásiþ úniku vody otevĜetetím,žezablokovánístisknete
smČremdolĤ ve smČrušipky a hornípolovinu posuneteve
smČruzablokování.Viz î 2.
2. MontážnískoĜepinahlásiþe úniku vodyse zafixujepo-
mocíoboustrannélepicí páskynebo dvČma šrouby.
(MontážskoĜepinu mĤžetepoužítjako šablonu pro vyvr-
tánívhodnýchotvorĤ.) Viz î 5.
PĜipoužitíoboustrannélepicípásky dbejte,aby se na
lepenýchplochách nenacházel prachnebo tuk.
3. Hornípolovinu hlásiþe únikuvody nasuĖte na montážní
skoĜepinu tak,aby zablokovánízaskoþilo.
Vložení baterií
1. Hlásiþ úniku vody otevĜetetím,žezablokovánístisknete
smČremdolĤ ve smČrušipky a hornípolovinu posunete ve
smČruzablokování.Viz î 2.
2. Do pĜihrádkyna baterievložte baterietypu AAA(pozor
na pólování!).Viz î 3.
3. Hornípolovinu hlásiþe únikuvody nasuĖte na montážní
skoĜepinu tak,aby zablokovánízaskoþilo.
4. 1xza mČsíc a po každé výmČnČ baterie provećtekont-
rolufunkce.
5. 1xza rok vymČĖtebaterii.
Pĝihlášení hlásiÿe úniku vody k
poplachovému zaĝíze
Hlásiþ úniku vody musíbýtpĜihlášenk poplachovémuza-
ĜízeníĜadyProtect.KromČ toho mohou pak býtaktivovány
dalšípoplachové systémya výstražnáhlášenílze posílat
pĜestelefonníĢ.
1. Na poplachovémzaĜízenívybertepoložku nabídky
Registrace.
2. SenzorinicializujetenapĜ. jeho ponoĜenímdo sklenice
vody.
3. Pokudse na displeji poplachovéhozaĜízeníobjeví hlá-
šeníSenz.zapl. s þíslem,bylopĜihlášení k poplachovému
zaĜízeníúspČšné.
4. VpĜípadČ potĜeby zmČĖtezáznamv poplachovémza-
Ĝízení.
Konfigurace poplachovéhozaĜízeníje uvedena v ná-
voduk obsluze poplachovéhozaĜízení.
Pravidel údržba a ošetĝování
1. VyþistČtepovrch tČlesapouze mČkkým hadĜíkem bez
chlupĤ. Nepoužívejtechemikálienebo abrazivníprostĜedky.
2. 1xza mČsíc a po každé výmČnČ baterie provećtekont-
rolufunkce.
3. 1xza rok vymČĖtebaterii.
Technické údaje
Hmotnost: 34g
RozmČry(šxvxh): 15 x105 x 22 mm
Frekvence: 868,5MHz
Baterie: 2x typ AAA
Pokyny k likvidaci
Vedleuvedený symbolznamená,že elektrická a
elektronická použitá zaĝízení a baterie musí být
zlikvidoványpodle zákonnýchpĜedpisĤ oddČlenČ od
domovníhoodpadu.
Ze zákonajste povinni akumulátory a baterie ne-
chatbezpeþnČ zlikvidovatv místČ prodejebaterií
nebo na pĜíslušných sbČrných místech, kde jsou
pĜipravenyodpovídajícínádoby.Likvidace je bezplatná.
Symbolyznaþí,že akumulátorya baterie nelze vžádném
pĜípadČ vyhodit do domovníhoodpadu a že semusí odvézt
do sbČrnýchsurovink jejich likvidaci.Obalové materiály
likvidujtev souladus místnímipĜedpisy.
Technické zmčny
Tentonávod k obsluze sloužík informativnímuúþelu.Jeho
obsahnení smluvnímpĜedmČtem.Všechnyuvedené údaje
jsoupouze nominálnímihodnotami.Popsanévybavenía
variantymohoubýtodlišné podle specifikdané zemČ.
Znaÿka CE
PĜístroj splĖuje požadavky smČrniceEU:1999/5/ES
(R&TTE)
ZnaþkaCEna pĜístrojipotvrzujeshodu.
!
Hlásiÿ vody
Záruka
Milý zákazník,
smeradi, žeste sa rozhodlipre tentoprístroj.
Vprípade poruchyvráĢte prístrojs dokladom o zaplatenía s
originálnymobalom do obchodu,kde steho kúpili.
Použitie podđaurÿenia
Hlásiþ vody slúži na zabráneniealebo zmiernenie škôd
spôsobenýchvodou vþasnýmrozpoznanímprekroþenia
hladinyvody. Jeurþený na použitiespoplašným zariadením
série Protect a výluþneakodomáci hlásiþ vodypre privátnu
oblasĢ vo vnútornýchpriestoroch.
Predpokladomna použitiepodĐaurþenia je odborná
inštalácia,akoaj rešpektovaniea dodržiavanie pokynov
tohtonávodu na obsluhu.
AkékoĐvek iné použitiesa považujeza použitie,ktorénie je
podĐaurþenia.SvojvoĐ zmenyalebo prestavby,ktorénie
popísané v tomtonávode naobsluhu,nie povolené a
spôsobujúpoškodenie tohtovýrobku.Navyšenie je možné
vylúþiĢ nebezpeþenstvá,akonapr. skrat,požiar,úraz
elektrickýmprúdom atć.
Hlásiþ vody pracuje iba vspojení s poplašným
zariadenímsérieProtect!
Dôležité bezpeÿnostné pokyny
BVAROVANIE!
Nebezpeÿenstvo u dusenia malými ÿasģami,
ochrannými a obalovými fóliami!
ë Zabráėte deģom k prístupu k výrobku a jeho obalu!
BPOZOR!
Vecné škody! Hlásiÿ vody je vhodný iba na použitie s
dažĈovou vodou alebo vodou vo vodovodnom potrubí!
Iné kvapaliny by ho mohli poškodiģ anespustilbysa
žiadny poplach!
Pokyny na použitie
Hlásiþ vody registrujepomocou kontaktov
zabudovaných v puzdre výskytvlhkosti a kvapalínna
podlahe.Ak sa hlásiþ vodyspustí,vysiela rádiový signál,
ktorýmôžuzachytiĢ poplašnézariadenia série Protect.
Rozsah dodávky
Hlásiþ vody 1
Batérie 2xtypAAA
Montážnymateriál skrutky,hmoždinky
NÁVOD NAOBSLUHU 1
Presneskontrolujteobsah balenia.Ak by nieþo chýbalo
alebo bolo poškodenépri preprave,NESMIETEhlásiþ vody
uviesĢ do prevádzky!
Inštalácia
Doporuÿené miesta montáže
Miestomontážesa musínachádzaĢ v rádiovomdosahu
základnejjednotky poplašnéhozariadenia série
Protect.
Priestory,v ktorýchhrozínebezpeþenstvozaplavenia zo
stranyprístrojovvedúcich vodu(napr.práþka),rozvodní
(napr.prípojkazáhradnej hadice),invazívnej dažćovej vody
alebo pretekajúcichnádrží (napr.vaĖa na kúpanie).
Na zabráneniezáplavám spôsobenýchpretekajúcimi
nádržami zavestesenzor do nádrže do výšky želanej
hladinynaplnenia.
Montážne kroky
B
VAROVANIE!
NebezpeþenstvoĢažkých poraneníspôsobených
poškodenýmikáblamialebovedeniami!
ë Pri montážidávajtepozor na prípadnévedenia
uloženév stene.Za chybypri montážinepreberáme
žiadnuzáruku.Vprípade pochybnostísa obráĢte na
odborníka!
OptimálnavzdialenosĢ kontaktusenzora od podlahy je
1-2mm.Pozriî 4.
1. Otvorte hlásiþ vody tak,že stlaþítepoistkuv smere šípky
smeromdole a hornú polovicuposuniete vsmere poistky.
Pozri î 2.
2. Montážnepuzdro hlásiþavody sa upevnípomocou
obojstrannejlepiacej páskyalebo dvoch skrutiek.(Montážne
puzdromôžete použiĢ ako šablónu na umiestnenievĚtaných
otvorov.)Pozri î 5.
Pripoužitíobojstrannej lepiacej páskydávajte pozorna
to,aby lepiaceplochyboli bez prachu a mastnoty.
3. Zasúvajtehornú polovicuhlásiþa vody na montážne
puzdro,kýmpoistka nezaskoþí.
Založenie batérií
1. Otvorte hlásiþ vody tak,že stlaþítepoistkuv smere šípky
smeromdole a hornú polovicuposuniete vsmere poistky.
Pozri î 2.
2. Založtebatérie typuAAAdopriehradky na batériu
(Rešpektujtepolaritu!).Pozriî 3.
3. Zasúvajtehornú polovicuhlásiþa vody na montážne
puzdro,kýmpoistka nezaskoþí.
4. 1 xmesaþne a po každejvýmenebatérievykonajte
kontrolufunkþnosti.
5. 1 xroþne vykonajtevýmenu batérie.
Registrácia hlásiÿa vody na poplašné
zariadenie
Hlásiþ vody sa musí zaregistrovaĢ na poplašnézariadenie
sérieProtect.Týmje potom možnéaktivovaĢćalšie
poplašnésystémya prepojovaĢ poplašnéhlásenia cez
telefónnusieĢ.
1. ZvoĐtena poplašnom zariadenípoložku menu
Registrácia.
2. Spustite senzortak,že ho napr. podržítev pohári vody.
3. Aksa na displeji poplašného zariadeniazobrazíhlásenie
Senz.zapl. nasledovanéþíslom,registráciado poplašného
zariadeniabola úspešná.
4. Vprípade potrebyzmeĖte záznamv poplašnom
zariadení.
Keć nastavujetepoplašné zariadenie,preštudujtesi
návodna obsluhu poplašného zariadenia.
Pravidelná údržba a starostlivosģ
1. Vyþistitepovrch telesaiba mäkkou handroubez chlpov.
Nepoužívajtežiadne chemikáliealeboabrazívne þistiace
látky.
2. 1 xmesaþne a po každejvýmenebatérievykonajte
kontrolufunkþnosti.
3. 1 xroþne vykonajtevýmenu batérie.
Technické údaje
HmotnosĢ:34g
Rozmery (ŠxVxH): 15x 105 x 22 mm
Frekvencia: 868,5MHz
Batéria: 2xtypAAA
Pokyny pre likvidáciu
VedĐa uvedený symbolznamená,že staré
elektrické a elektronické zariadenia a batérie sa
musiana základe právnychpredpisovlikvidovaĢ
oddelene od domovéhoodpadu.
Stezákonne povinnýbezpeþne zlikvidovaĢ
akumulátory a batérie vobchode s predajom
batériíalebo v oprávnenýchzbernýchsurovinách,
ktoréposkytujúvhodné kontajnery.Likvidáciaje bezplatná.
Symbolyznamenajú,že akumulátorya batérienesmietev
žiadnomprípade vyhodiĢ do domového odpadu a že sa
musiaodviezĢ do zbernýchsurovínna ich likvidáciu.
Obalový materiál zlikvidujtepodĐa lokálnych predpisov.
Technické zmeny
Tentonávod na obsluhu slúži ako informácia.Jeho obsah
nie je predmetomzmluvy.Všetkyuvedené údaje iba
menovitéhodnoty.Popísanévyhotoveniaa voĐby sa môžu
líšiĢ podĐa špecifických požiadaviekkrajiny.
Oznaÿenie CE
TentoprístrojspĎĖa požiadavkysmernice EU:
1999/5/ES(R&TTE)
OznaþenieCE na prístrojipotvrdzuje zhodu.
Vattendetektor
Garanti
Bästekund!
Tackför attdu valt den härapparaten.
Viden ev defektska apparatentillsammansmed in-
köpskvitto och originalförpackning återlämnas till den butik,
därduköpt den.
Ändamålsenlig användning
Vattendetektornäravsedd attundvika eller reduceravatten-
skadorgenom atti ett tidigtskedeupptäcka överskridna
vattennivåer.Den är avseddatt användasi en larmanlägg-
ning i Protect-serien ochuteslutandeavsedd som hushålls-
vattendetektorinomhusinom den privatasektorn.
Förutsättningför ändamålsenliganvändning är fackmässigt
korrektinstallation,liksomattanvisningarnai denna bruks-
anvisningföljs ochinnehålls.
All annananvändningräknas somicke ändamålsenlig.
Egenmäktiga förändringareller ombyggnationer,vilka inte
finnsbeskrivnai denna bruksanvisning,är otillåtnaoch leder
tillatt denna produktskadas.Utöverdettakanrisker,som
exempelviskortslutning,brand, elstötaretc, inteuteslutas.
Vattendetektornfungerarenbarti kombination meden
larmanläggningi Protect-serien!
Viktiga säkerhetsanvisningar
B VARNING!
Kvävningsrisk genom smådelar, förpacknings- och
skyddsfolie!
ë Håll barn borta från produkten och dess emballage!
B FÖRSIKTIGHET!
Egendomsskador! Vattendetektorn är enbart lämplig
för användning med regn- resp ledningsvatten! Andra
vätskor kan skada den, att inget larm utlöses!
Anvisningar för användningen
Vattendetektornregistrerarvia i höljet inbyggda kontak-
terförekomstenav fuktochvätskor golvet.Om
vattendetektornutlöses,sänderden en radiosignal,som kan
tasemotav larmanläggningar i Protect-serien.
Leveransomfattning
Vattendetektor 1
Batterier 2xtypAAA
Montagematerial Skruvar,pluggar
Bruksanvisning 1
Kontrollera förpackningensinnehåll noggrant. Skullenågot
saknaseller ha blivitskadatundertransporten,fårvattende-
tektorn INTEtas i bruk!
Installation
Rekommenderade installationsplatser
Installationsplatsenmåsteliggainom radioräckhåll för
basenheteni en larmanläggning i Protect-serien.
Utrymmen,där översvämningsriskföreligger genom
vattenförandeapparater (t.ex.tvättmaskin),tappställen(t.ex.
anslutningav trädgårdsslang),intränganderegnvatteneller
behållaresom rinner över(t.ex.badkar).
För attundvika översvämningargenom behållare som
rinneröver, skadu hänga sensorn vidönskad påfyll-
ningsnivåi behållaren.
Monteringssteg
B
VARNING!
Riskför allvarligapersonskadorgenomskador
kablareller ledningar!
ë Varvidmonteringenuppmärksam eventuella i
väggendragna ledningar. Tillverkarenpåtar sig inget
ansvarför monteringsfel.Vänddigi tveksammafall
tillen fackman!
Detoptimala avståndetmellansensorkontakteroch
golvuppgår till 1 - 2 mm.Seî 4.
1. Öppna vattendetektorngenom atttrycka spärren nedåti
pilensriktning och skjutaövrehalvan i riktning motspärren.
Se î 2.
2. Monteringsskålenför vattendetektorn fixerasmedhjälp
avdubbelhäftande tejpeller två skruvar.(Montageskålen
kananvändas som schablonför borrhålensplacering.)
Se î 5.
Varvid användning av dubbelhäftandetejpnoga med
att fästytorna är damm- och fettfria.
3. Skjut övre halvanav vattendetektorn monterings-
skålentills spärrensnäpper in i läge.
Sätta in batterier
1. Öppna vattendetektorngenom atttrycka spärren nedåt i
pilensriktning ochskjutaövrehalvan i riktningmot spärren.
Se î 2.
2. Lägg in batterierna avtyp AAAi batterifacket(varnoga
medpolariteten!).Seî 3.
3. Skjut övre halvanav vattendetektorn
monteringsskålentills spärrensnäpper in i läge.
4. Utfören funktionskontrollen gång i månaden och efter
varje batteribyte.
5. Bytbatterien gång om året.
Logga in vattendetektor i larmanläggning
Vattendetektornmåste loggasini enlarmanläggning i Pro-
tect-serien. Utöver detta kan ytterligare alarmeringssystem
aktiverasochlarmmeddelanden lämnasvia telefonnätet.
1. Väljmenypostenregistrering larmanläggningen.
2. Utlössensorngenomatt exempelvishålla den i ettglas
vatten.
3. Omlarmanläggningens displayvisas meddelandet
Översvämdet med ettefterföljandenummer,lyckades
inloggningen.
4. Ändraposten i larmanläggningenvid behov.
Hurlarmanläggningenkonfigureras,framgårav bruks-
anvisningenför larmanläggningen.
Regelbundet underhåll och skötsel
1. Rengörhöljetsytamed en mjuk,luddfri trasa.Använd
inga kemikaliereller skurmedel.
2. Utfören funktionskontrollen gång i månaden och efter
varje batteribyte.
3. Bytbatterien gång om året.
Tekniska data
Vikt: 34 g
Dimensioner(B xH x D): 15x 105 x22mm
Frekvens: 868,5MHz
Batteri: 2xtypAAA
Anvisningar för avfallshantering
Vidståendesymbolinnebär, attförb rukade
elektriska och elektroniska apparater och batte-
rier grundval av lagstadgadebestämmelserska
avfallshanterasseparerade frånhushållssoporna.
Enligtlag är du skyldigatt ettsäkertsättav-
fallshantera batterier via motsvarandebehållare,
uppställdahos batterisäljandebutikereller kommu-
nala uppsamlingsställen.Avfallshanteringenär inte avgifts-
belagd.Symbolernainnebär,attdu under inga förhållanden
fårkastabatterier i hushållssopornaoch attdu måstelämna
demtill uppsamlingsställenföravfallshantering.Emballage-
material avfallshanterasi enlighet med de lokalabestäm-
melserna.
Tekniska ändringar
Bruksanvisningenska användas förinformationssökning.
Dessinnehåll är inte en del avavtalet.Alla angivna uppgif-
terär nominella värden.Beskrivenutrustningochtillval kan
skiljasig frånland till land.
CE-märkning
Apparatenuppfyllerkraven i EU-direktiv:1999/5/EG
(radio-och teleterminalutrustning)
CE-märkningen apparatenbekräftarkonformiteten.
OlympiaBusiness SystemsVertriebsGmbH
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen
1 / 1