Waeco MagicSafe MSG150 Installationsguide

varumärke
Waeco
Modell
MagicSafe MSG150
Typ
Installationsguide
MagicSafe MSG150
DE 10 Gasmelder
Montage- und Bedienungsanleitung
EN 21 Gas detector
Installation and Operating Manual
FR 32 Détecteur de gaz
Instructions de montage et de service
ES 43 Alarma de gas
Instrucciones de montaje y de uso
IT 55 Rilevatore di gas
Istruzioni di montaggio e d’uso
NL 67 Gasalarm
Montagehandleiding en gebruiks-
aanwijzing
DA 78 Gasalarm
Monterings- og betjeningsvejledning
SV 89 Gasvarnare
Monterings- och bruksanvisning
NO 100 Gassalarm
Monterings- og bruksanvisning
FI 111 Kaasuhälytin
Asennus- ja käyttöohje
PT 122 Dispositivo de deteção de gás
Instruções de montagem e manual
de instruções
RU 134 Сигнализатор газа
Инструкция по монтажу и
эксплуатации
PL 146 Detektor gazu
Instrukcja montażu i obsługi
CS 158 Hlásič plynu
Návod k montáži a obsluze
SK 169 Plynový alarm
Návod na montáž a uvedenie do
prevádzky
HU 180 Gázjelző
Szerelési és használati útmutató
Fordern Sie weitere Informationen zur umfangreichen Produktpalette aus dem Hause
Dometic WAECO an. Bestellen Sie einfach unsere Kataloge kostenlos und unverbindlich
unter der Internetadresse: www.dometic-waeco.de
We will be happy to provide you with further information about Dometic WAECO products.
Please order our free catalogue with no obligation to buy on our homepage:
www.dometic-waeco.com
Demandez d’autres informations relatives à la large gamme de produits de la maison
Dometic WAECO. Commandez tout simplement notre catalogue gratuitement et sans
engagement à l’adresse internet suivante : www.dometic-waeco.com
Solicite más información sobre la amplia gama de productos de la empresa Dometic
WAECO. Solicite simplemente nuestros catálogos de forma gratuita y sin compromiso en la
dirección de Internet: www.dometic-waeco.com
Per ottenere maggiori informazioni sull’ampia gamma di prodotti Dometic WAECO è
possibile ordinare una copia gratuita e non vincolante del nostro Catalogo all’indirizzo
Internet: www.dometic-waeco.com
Maak kennis met het omvangrijke productscala van de firma Dometic WAECO. Bestel onze
catalogus gratis en vrijblijvend onder het internetadres: www.dometic-waeco.com
Bestil yderligere information om det omfattende produktudvalg fra Dometic WAECO.
Bestil vores katalog gratis og uforpligtende på internetadressen: www.dometic-waeco.com
Inhämta mer information om den omfattande produktpaletten från Dometic WAECO:
Beställ våra kataloger gratis och utan förpliktelser under vår Internetadress:
www.dometic-waeco.com
Be om mer informasjon om det rikholdige produktutvalget fra Dometic WAECO. Bestill vår
katalog gratis uforbindtlig på Internettadressen: www.dometic-waeco.com
Pyytäkää lisää tietoja Dometic WAECOn kattavista tuotevalikoimista. Tilatkaa
tuotekuvastomme maksutta ja sitoumuksetta internet-osoitteesta: www.dometic-waeco.com
Peça mais informação sobre a ampla gama de produtos da empresa Dometic WAECO.
Peça simplesmente os nossos catálogos de forma gratuita e sem qualquer compromisso,
disponível no site: www.dometic-waeco.com
Запросите дальнейшую информацию об обширном ассортименте продукции
компании Dometic WAECO. Просто закажите наши каталоги на сайте
www.dometic-waeco.com; эта услуга предоставляется бесплатно и ни к чему не
обязывает.
Proszę się zapoznać z informacjami na temat szerokiej gamy produktów Dometic WAECO.
Proszę zamówić nasz bezpłatny katalog i zapoznać się zniewiążącą ofertą pod adresem:
www.dometic-waeco.com
Žádejte další informace o rozsáhlé nabídce výrobků firmy Dometic WAECO. Sta
čí zdarma
a nezávazně objednat naše katalogy na internetové adrese: www.dometic-waeco.com
Vyžiadajte si ďalšie informácie o rozsiahlej palete výrobkov Dometic WAECO. Objednajte si
bezplatne a nezáväzne náš katalóg na internetovej adrese: www.dometic-waeco.com
Kérjen további információkat a Dometic WAECO cég széles körű termékpalettájáról.
Rendelje meg ingyenes katalógusainkat kötelezettség nélkül a következő internetcímen:
www.dometic-waeco.de
DE
EN
FR
ES
IT
NL
DA
SV
NO
FI
PT
RU
PL
CS
SK
HU
MagicSafe MSG150 Förklaring till symboler
SV
89
Läs igenom anvisningarna noga innan produkten monteras och används. Spara
monterings- och bruksanvisningen för senare bruk. Överlämna bruksanvisningen
till den nya ägaren vid ev. vidareförsäljning.
Innehållsförteckning
1 Förklaring till symboler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
2 Säkerhets- och monteringsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
3 Leveransomfattning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
4 Tillbehör/kompletteringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
5 Ändamålsenlig användning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
6 Teknisk beskrivning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
7 Montering av MagicSafe MSG150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
8 Anslutning av gasvarnaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
9 Använda MagicSafe MSG150 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
10 Lam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
11 Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
12 Skötsel och rengöring av gasvarnaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
13 Garanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
14 Avfallshantering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
15 Tekniska data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
1 Förklaring till symboler
!
!
A
VARNING!
Observera: Beaktas anvisningen ej kan det leda till dödsfara eller svåra
skador.
AKTA!
Observera: Beaktas anvisningen ej kan det leda till kroppsskador.
OBSERVERA!
Om anvisningarna inte beaktas kan det leda till materialskador och produktens
funktion kan påverkas negativt.
Säkerhets- och monteringsanvisningar MagicSafe MSG150
SV
90
I
Arbetssteg: denna symbol står framför en arbetsinstruktion. Tillvägagångssättet
beskrivs steg för steg.
Denna symbol står framför beskrivningen av resultatet.
Bild 1 5, sidan 3: anger en detalj på en bild, i detta exempel ”position 5 på bild 1 på
sidan 3”.
2 Säkerhets- och monteringsanvisningar
Tillverkaren övertar inget ansvar för skador i följande fall:
skador på produkten, orsakade av mekanisk påverkan eller överspänning
ändringar som utförts utan uttryckligt medgivande från tillverkaren
ej ändamålsenlig användning
2.1 Allmän säkerhet
!
VARNING!
Använd endast produkten för avsett ändamål.
Koppla bort apparaten från elnätet
före rengöring och underhåll
efter varje användning
före byte av säkring
Om apparaten eller anslutningskabeln uppvisar synliga skador får apparaten
ej tas i drift.
Om apparatens anslutningskabel skadas måste den bytas ut av tillverkarens
kundtjänst eller andra personer som är kvalificerade för liknande arbeten, för
att onödiga risker ska undvikas.
Denna apparat får endast repareras av härför utbildad personal. Icke fack-
mässiga reparationer kan medföra allvarliga risker.
Denna apparat kan användas av barn från 8 år samt av personer med
fysiska, sensoriska eller mentala funktionshinder och personer som saknar
erfarenhet och kunskap under förutsättning att de använder den under upp-
sikt eller har undervisats om hur apparaten används på ett säkert sätt och
känner till ev. risker i samband med användningen.
Elapparater är inga leksaker!
Förvara och använd apparaten utom räckhåll för barn.
Barn bör hållas under uppsikt, så att de inte leker med apparaten.
ANVISNING
Kompletterande information om användning av produkten.
MagicSafe MSG150 Leveransomfattning
SV
91
A
OBSERVERA!
Jämför spänningsinformationen på typskylten med spänningen på ditt uttag
innan apparaten tas i drift.
Dra aldrig ut stickkontakten ur uttaget genom att dra i anslutningskabeln.
Förvara apparaten på en torr och sval plats.
2.2 Säkerhet vid användning av apparaten
Användning i fordon: använd endast apparaten när fordonets motor är avstängd.
Använd inte apparaten utomhus.
Testa apparatens funktion en gång i månaden, resp. efter längre användningsuppe-
håll, genom att trycka på knappen (bild 8 4, sida 5).
3 Leveransomfattning
4 Tillbehör/kompletteringar
5 Ändamålsenlig användning
MagicSafe MSG150 (art.nr 9103555858) är en gasvarnare som detekterar sömngas
innan den börjar verka. MSG150 är avsedd för användning i fordon; den detekterar sömn-
gas med bas av eter, kloroform, butan, etan eller trikloreten.
I
Nr på
bild 2,
sida 3
Mäng
d
Beteckning Artikelnr
1 1 gasvarnare 9103555858
2 1 monteringsplatta
1 fastsättningsmaterial
Beteckning Artikelnr
Utomhussiren 9101600008
Extra brytare RV-AMP-SW
ANVISNING
Med ett spänningsområde mellan 10 till 32 Vg kan gasvarnaren användas
både i personbilat och lastbilar.
Teknisk beskrivning MagicSafe MSG150
SV
92
6 Teknisk beskrivning
Gasvarnaren MSG150 är en flexibel varnare som detekterar sömngaser innan de börjar
verka.
Gasvarnaren har en sensor och en akustisk signalgivare, den ansluts till 12/24 Vg, t.ex.
till fordonets cigarettuttag.
Gasvarnaren har även ett inbyggt relä, till vilket t.ex. en utomhussiren eller en signal-
lampa kan anslutas.
Anslutningen för reläet finns på gasvarnarens baksida (bild 3, sida 4).
Gasvarnaren kan användas på tre sätt:
som oberoende enhet
i kombination med utomhussiren (art.nr 9101600008)
i kombination med MagicSafe larmsystem MS660 eller DVS90
7 Montering av MagicSafe MSG150
7.1 Verktyg
För monteringen krävs följande verktyg:
Måttsticka (bild 1 1, sida 3)
Körnare (bild 1 2, sida 3)
Hammare (bild 1 3, sida 3)
Borrsats (bild 1 4, sida 3)
Borrmaskin (bild 1 5, sida 3)
Skruvmejsel (bild 1 6, sida 3)
Nr på
bild 3,
sida 4
Beteckning
1 Reläkontakt 1
2 Reläkontakt 2
MagicSafe MSG150 Anslutning av gasvarnaren
SV
93
7.2 Montera gasvarnaren
Beakta följande anvisningar vid monteringen av gasvarnaren:
Beakta kabelns längd.
Gasvarnaren bör monteras i närheten av sovalkoven, på samma höjd som madras-
serna.
Välj en lämplig monteringsplats.
A
Håll monteringsplattan på valt ställe och markera sedan de två borrhålen (bild 5,
sida 5).
Skruva fast monteringsplattan med de två plåtskruvarna (bild 6, sida 5).
Sätt fast gasvarnaren på monteringsplattan (bild 7, sida 5).
Anslut gasvarnarens kontakt till 12/24 Vg-uttaget .
Den gröna lysdioden på gasvarnaren (bild 8 1, sida 5) blinkar ung. 10 minuter.
Sensorns drifttemperatur nås.
Gasvarnaren är driftklar när den gröna lysdioden lyser konstant.
8 Anslutning av gasvarnaren
8.1 Som oberoende enhet
Om gasvarnaren används som oberoende enhet kan den
slås på via 12/24 Vg-kontakten
eller med den extra brytaren RV-AMP-SW (tillbehör), om det inte finns något
12/24 Vg-uttag i sovalkoven.
Ansluta gasvarnaren via 12/24 Vg-kontakten
Anslut 12/24 Vg-kontakten till ett uttag med 12/24 Vg-konstant plus.
Uttaget bör vara kopplat till fordonsbatteriet.
En akustisk signal ljuder och den gröna lysdioden (bild 8 1, sida 5) blinkar i ung. tio
minuter.
Under denna tid genomför gasvarnaren en systemtest och sensorn når drift-
temperatur.
OBSERVERA!
Innan borrningar görs: kontrollera att inga elkablar eller andra delar kan skadas
genom borrningen.
Anslutning av gasvarnaren MagicSafe MSG150
SV
94
Fast anslutning av gasvarnaren
För fast anslutning av gasvarnaren och påslagning med extrabrytaren RV-AMP-SW, se
kopplingsschemat bild 9, sida 6.
Tag bort 12/24 Vg-kontakten från kabeln.
Tag bort ca 10 cm av kabelns isolering (på kabeländen).
Anslut den svarta, gula och oranga ledningen till jord (karosseri) (plint 31).
Anslut den röda ledningen till utgången till extrabrytaren RV-AMP-SW.
Anslut brytarens ingång till batteriets positiva pol över en 1 A-säkring.
8.2 I kombination med utomhussiren (art.nr 9101600008)
För anslutning av gasvarnaren i kombination med utomhussirenen, se kopplingsschemat
bild 0, sida 6.
Montera utomhussirenen
Utomhussirenen kan monteras i motorrummet.
Se till att monteringsplatsen
inte befinner sig inom stänkvattenområdet,
inte befinner sig i närheten av avgassystemet,
inte kan kommas åt från fordonets undersida (risk för manipulation utifrån).
Montera utomhussirenen med tratten neråt.
Ansluta larmsirenen
I
Anslut sirenens svarta ledning till jord (karosseri) (plint 31).
Koppla samman sirenens röda ledning med reläkontakten 2 (bild 3 2, sida 4).
Anslut reläkontakten 1 (bild 3 1, sida 4) till 12 Vg konstant plus.
Kabeln måste säkras med en 1 A-säkring.
ANVISNING
Om det inte finns någon kabel med 12 Vg konstant plus i närheten av monte-
ringsplatsen kan ingången anslutas till fordonsbatteriet över en 1 A-säkring.
MagicSafe MSG150 Anslutning av gasvarnaren
SV
95
8.3 I kombination med larmsystem MS660 eller DVS90
Om gasvarnaren ska anslutas i kombination med
larmsystem MS660, se kopplingsschemat bild a, sida 7
larmsystem DVS90, se kopplingsschemat bild b, sida 8
A
Gasvarnare med MS660
Tag bort 12 Vg-kontakten från kabeln.
Tag bort ca 10 cm av kabelns isolering (på kabeländen).
Anslut den svarta ledningen till jord (plint 31).
Anslut den gula och den oranga ledningen (bild a, sida 7) till larmsystemets vita led-
ning (pin 15, 15-polig kontakt).
Anslut den röda ledningen till 12 Vg konstant plus.
Kabeln måste säkras med en 1 A-säkring.
Om gasvarnaren ska kopplas som huvudlarm till det externa larmsystemet MS660,
anslut
reläkontakten 1 (bild a, sida 7) till jord (karosseri) (plint 31) och
reläkontakten 2 (bild a, sida 7) till larmsystemets grå/vita ledning (pin 4, 9-polig
kontakt).
Gasvarnare med DVS90
Tag bort 12/24 Vg-kontakten från kabeln.
Tag bort ca 10 cm av kabelns isolering (på kabeländen).
Anslut den svarta, gula och oranga ledningen till jord (karosseri) (plint 31).
Anslut den röda ledningen till den grön/röda ledningen (P2, pin 6) (bild b, sida 8).
Kabeln måste säkras med en 1 A-säkring.
Om gasvarnaren ska kopplas som huvudlarm till det externa larmsystemet DVS90,
anslut
reläkontakten 1 (bild b, sida 8) till jord (karosseri) (plint 31) och
reläkontakten 2 (bild b, sida 8) till larmsystemets svart/gråa ledning (P2, pin 5).
OBSERVERA!
När MagicSafe MSG150 kombineras med larmsystemet DVS90, ska larm-
systemets programvara konfigureras enligt följande:
Ställ in utgång 2.6 på ”status-aktiverad” och ingång 2.5 på ”utlösare”.
Använda MagicSafe MSG150 MagicSafe MSG150
SV
96
9 Använda MagicSafe MSG150
För att utesluta falskt alarm p.g.a matlagning, deodoranter, stark tobaksrök eller alko-
holångor, bör fordonet alltid vädras ordentligt innan man går och lägger sig. Slå på gas-
varnaren efter vädringen.
Slå på MSG150, som oberoende enhet eller i kombination med utomhussirenen
(art.nr 9101600008)
Anslut 12/24 Vg-kontakten till ett uttag eller slå på gasvarnaren med extrabrytaren
RV-AMP-SW.
En akustisk signal ljuder och den gröna lysdioden (bild 8 1, sida 5) blinkar i ung.
tio minuter.
Under denna tid genomför gasvarnaren en systemtest och sensorn når drift-
temperatur.
När ett larm utlöses ljuder en akustisk signal (intern siren) och den röda lysdioden
(bild 8 3, sida 5) tänds. Om utomhussirenen är ansluten ljuder även denna siren.
Tryck på knappen (bild 8 4, sida 5) för att avbryta den interna sirenen.
Nr på
bild 8,
sida 5
Beteckning
1 Grön lysdiod
Den gröna lysdioden blinkar i ung 10 minuter efter anslutning av gas-
varnaren till elnätet, resp. när den har slagits på med extrabrytaren
RV-AMP-SW. Medan lysdioden blinkar når sensorn drifttemperatur.
Gasvarnaren är driftklar när den gröna lysdioden lyser konstant.
2 Orange lysdiod
Den oranga lysdioden lyser om det uppstår ett fel/en störning.
3 Röd lysdiod (larm)
Den röda lysdioden blinkar när ett larm har utlösts.
Dessutom ljuder en akustisk larmsignal (siren).
(Se även kapitel ”Lam” på sidan 97)
4 Knapp
Testknapp och avstängningsknapp.
Testknapp
Tryck på knappen en gång i månaden, resp. efter längre använd-
ningsuppehåll, för att testa funktionen.
Den oranga och den röda lysdioden blinkar och en siren ljuder.
Avstängningsknapp
Tryck på knappen för att stänga av den akustiska signalen.
Den röda lysdioden fortsätter att blinka, en kort akustiskt signal
ljuder efter 45 sekunder. Därefter aktiveras larmsystemet igen.
MagicSafe MSG150 Lam
SV
97
Slå på MSG150 i kombination med MS660 eller DVS90
Slå på larmsystemet MS660 eller DVS90 som vanligt:
Tryck, på tillhörande fjärrkontroll,
på den nedre knappen (MS660)
fordonets resp. den extra handsändarens stängningsknapp (DVS90).
En akustisk signal ljuder och den gröna lysdioden (bild 8 1, sida 5) blinkar i ung.
tio minuter.
Under denna tid genomför gasvarnaren en systemtest och sensorn når drift-
temperatur.
När ett larm utlöses ljuder en akustisk signal (intern siren) och den röda lysdioden
(bild 8 3, sida 5) tänds. Det inbyggda reläet avger en jordsignal till det externa larm-
systemets larmingång. Det externa larmsystemet utlöser genast ett larm över fordonets
blinkers och signalhorn eller sirenen.
Tryck på knappen (bild 8 4, sida 5) för att avbryta den interna sirenen.
För avaktivering av det externa larmsystemet: tryck, på resp. fjärrkontroll,
på den övre knappen (MS660)
fordonets resp. den extra handsändarens öppningsknapp (DVS90).
10 Lam
Tillvägagångssätt vid larm:
Sök genast orsaken till larmet.
Väck sovande personer och se till att alla lämnar fordonet/båten.
Öppna genast alla dörrar och fönster.
Undvik öppna lågor, stäng genast av gasapparater el.dyl med öppna lågor.
Stäng av alla gasdrivna apparater.
Undvik gnistbildning (manövrera inga elektriska brytare/kontakter).
Åtgärda orsaken eller lämna fordonet/båten.
Falskt alarm
För att höja säkerheten är gasvarnaren mycket känslig. Sensorn reagerar därför även på
andra gasformiga ämnen. Aerosoler (t.ex. som drivgas i sprayflaskor), tät tobaksrök, stark
alkoholånga eller matlagningsos kan utlösa larmet trots att det inte finns gas/sömngas i
luften.
Felsökning MagicSafe MSG150
SV
98
11 Felsökning
Om apparaten inte är driftklar (den gröna lysdioden lyser inte):
Kontrollera att försörjningsspänningen är 12 eller 24 Vg.
Vid strömavbrott eller om spänningen är för låg fungerar inte gasvarnaren.
Kontrollera säkringen i kontakten om gasvarnaren har anslutits med 12/24 Vg-kon-
takten.
Kontrollera säkringen i 12/24 Vg-kontakten
Som skydd för gasvarnaren finns det en smältsäkring i kontaktens spets.
Om den tunna metalldelen mitt emellan de två metallkåporna har gått av är säkringen tra-
sig och måste bytas ut. Reservsäkringar erhålls från kundtjänst.
A
Byta säkring:
Dra bort utjämningshylsan (bild 4 4, sida 4) från kontakten.
Skruva ut skruven (bild 4 5, sida 4) ur den övre kontakthalvan (bild 4 1, sida 4).
Lossa försiktigt den övre kontakthalvan från den undre kontakthalvan (bild 4 6,
sida 4).
Ta ut kontaktstiftet (bild 4 3, sida 4).
Byt ut den trasiga säkringen (bild 4 2, sida 4) mot en ny säkring med samma värde.
Sätt ihop kontakten i omvänd ordningsföljd igen.
12 Skötsel och rengöring av gasvarnaren
A
Rengör produkten då och då med en fuktig trasa.
OBSERVERA!
Sätt endast in en säkring av samma typ (1 A/250 V) i kontakten. Garantin gäller
inte för skador på apparaten som orsakas av felaktiga säkringar.
OBSERVERA!
Använd inga vassa eller hårda föremål för rengöring, använd inga skarpa ren-
göringsmedel; produkten kan skadas.
MagicSafe MSG150 Garanti
SV
99
13 Garanti
Den lagstadgade garantitiden gäller. Om produkten är defekt: kontakta tillverkarens
kontor i ditt land (adresser, se bruksanvisningens baksida) eller återförsäljaren.
Vid reparations- resp. garantiärenden ska följande skickas med:
en kopia på fakturan med inköpsdatum,
en reklamationsbeskrivning/felbeskrivning.
14 Avfallshantering
Lämna om möjligt förpackningsmaterialet till återvinning.
M
När produkten slutgiltigt tas ur bruk: informera dig om
gällande bestämmelser hos närmaste återvinningscentral
eller hos återförsäljaren.
15 Tekniska data
Godkännanden
MagicSafe MSG150
Artikelnummer: 9103555858
Mått (B x H x D): 80 x 156 x 51 mm
Inspänningsområde: 10 Vg bis 32 Vg
Effektbehov: 1,3 W
Drifttemperatur: 0 °C till +40 °C
Signal, ljudstyrka: ca 85 dB över 3 m
Skyddsklass: IP 20
Reservsäkring: 1 A/250 V
/

Denna handbok är också lämplig för