Olympia 5914 Användarmanual

Kategori
Rörelsedetektorer
Typ
Användarmanual
Použitie podđaurÿenia
Hlásiþ rozbitého sklareaguje na otrasy,ktorétypicky
vznikajúpri pokuseo vlámanie (rozbitie,vĚtanie,pílenie,
þenie)a vysiela rádiovýsignál, ktorýmôžuzachytiĢ
poplašnézariadenia série Protect.Týmtohlásiþom
rozbitéhosklamôžete monitorovaĢ okná a dvere.
Predpokladomna použitiepodĐaurþenia je odborná
inštalácia,akoaj rešpektovaniea dodržiavanie pokynov
tohtonávodu na obsluhu.
AkékoĐvek iné použitiesa považujeza použitie,ktorénie je
podĐaurþenia.SvojvoĐ zmenyalebo prestavby,ktorénie
popísané v tomtonávode naobsluhu,nie povolené a
spôsobujúpoškodenie tohtovýrobku.Navyšenieje možné
vylúþiĢ nebezpeþenstvá,akonapr. skrat,požiar,úraz
elektrickýmprúdom atć.
Hlásiþ rozbitého sklapracuje iba v spojenís poplašným
zariadenímsérieProtect!
Dôležité bezpeÿnostné pokyny
BVAROVANIE!
Nebezpeÿenstvo udusenia malými ÿasģami,
ochrannými a obalovými fóliami!
ë Zabráėte deģom k prístupu k výrobku a jeho obalu!
Rozsah dodávky
Hlásiþ rozbitéhoskla 1
Batérie 2xtypAAA
Montážnymateriál skrutky,hmoždinky
NÁVOD NAOBSLUHU 1
Presneskontrolujteobsah balenia.Ak by nieþo chýbalo
alebo bolo poškodenépri preprave,NESMIETEhlásiþ
rozbitéhosklauviesĢ do prevádzky!
Inštalácia
Doporuÿené miesta montáže
Miestomontážesa musínachádzaĢ v rádiovomdosahu
základnejjednotky poplašnéhozariadenia série
Protect.
Hlásiþ rozbitého sklamontujte
na predmety,ktoré vzácne alebo obsahujú vzácny
obsah,ako napr.obrazy, trezor,zásuvkyatć.,
na miesta, ktoré je možné Đahko prelomiĢ alebo vylomiĢ,
akonapr. okenné tabule,sadrové steny,drevenédvere atć.
Nevhodné miesta montáže
Hlásiþ rozbitéhosklasa nesmie montovaĢ
vblízkostipodlahy,
vblízkostikovovýchkonštrukcií,vedenia elektrického
prúdu alebo plynu,elektrických prístrojovalebo rádiových
prístrojov,
na predmety,ktorésa samépohybujú.
Montážne kroky
B
VAROVANIE!
Nebezpeþenstvo Ģažkých poraneníspôsobených
poškodenýmikáblamialebo vedeniami!
ë Pri montážidávajtepozor na prípadnévedenia
uloženév stene.Za chybypri montážinepreberáme
žiadnuzáruku.Vprípade pochybnostísa obráĢte na
odborníka!
1. Otvorte hlásiþ rozbitého skla (î 1-1) tak,že stlaþíte
poistkuv smerešípkysmeromdole a hornú polovicu
posunietev smerepoistky.Pozri î 2.
2. Montážnepuzdro hlásiþarozbitého sklasa upevní
pomocouobojstrannej lepiacejpásky alebo dvochskrutiek.
(Montážne puzdromôžete použiĢ ako šablónu na
umiestnenievĚtanýchotvorov.)Pozriî 4.
Pripoužitíobojstrannej lepiacej páskydávajte pozorna
to,aby lepiaceplochyboli bez prachu a mastnoty.
3. Zasúvajtehornú polovicuhlásiþa rozbitéhoskla na
montážnepuzdro,kým poistkanezaskoþí.
4. Prileptesenzor(î 1-2) na monitorovanýpredmet.
Založenie batérií
1. Otvorte hlásiþ rozbitého skla (î 1-1) tak,že stlaþíte
poistkuv smerešípkysmeromdole a hornú polovicu
posunietev smerepoistky.Pozri î 2.
2. Založtebatérie typuAAAdopriehradky na batériu
(Rešpektujtepolaritu!).Pozriî 3.
3. Zasúvajtehornú polovicuhlásiþa rozbitéhoskla na
montážnepuzdro,kým poistkanezaskoþí.
Registrácia hlásiÿa rozbitého skla na
poplašné zariadenie
Hlásiþ rozbitého sklasa musízaregistrovaĢ na poplašné
zariadeniesérie Protect.Tým je potommožné aktivovaĢ
ćalšie poplašnésystémya prepojovaĢ poplašnéhlásenia
ceztelefónnu sieĢ.
1. ZvoĐtena poplašnom zariadenípoložku menu
Registrácia.
2. Vyberte batériuz hlásiþa rozbitéhosklaa založte judo
hlásiþarozbitého skla.
3. Aksa na displeji poplašného zariadeniazobrazíhlásenie
Senz.rozb. nasledované þíslom,registráciado poplašného
zariadeniabola úspešná.
4. Vprípade potrebyzmeĖte záznamv poplašnom
zariadení.
Keć nastavujetepoplašné zariadenie,preštudujtesi
návodna obsluhu poplašného zariadenia.
Pravidelná údržba a starostlivosģ
1. Vyþistitepovrch telesaiba mäkkouhandroubez chlpov.
Nepoužívajtežiadne chemikáliealeboabrazívne þistiace
látky.
2. 1 xmesaþne a po každejvýmenebatérievykonajte
kontrolufunkþnosti.
3. 1 xroþne vykonajtevýmenu batérie.
Technické údaje
HmotnosĢ:26g
Rozmery (ŠxVxH): 15x 105 x 22 mm
Frekvencia: 868,5MHz
Batéria: 2xtypAAA
Pokyny pre likvidáciu
VedĐa uvedený symbolznamená,že staré
elektrické a elektronické zariadenia a batérie sa
musiana základe právnychpredpisovlikvidovaĢ
oddelene od domovéhoodpadu.
Stezákonne povinnýbezpeþne zlikvidovaĢ
akumulátory a batérie vobchode s predajom
batériíalebo v oprávnenýchzbernýchsurovinách,
ktoréposkytujúvhodné kontajnery.Likvidáciaje bezplatná.
Symbolyznamenajú,že akumulátorya batérienesmietev
žiadnomprípade vyhodiĢ do domového odpadu a že sa
musiaodviezĢ do zbernýchsurovínna ich likvidáciu.
Obalový materiál zlikvidujtepodĐa lokálnychpredpisov.
Technické zmeny
Tentonávod na obsluhu slúži ako informácia.Jeho obsah
nie je predmetomzmluvy.Všetkyuvedené údaje iba
menovitéhodnoty.Popísanévyhotoveniaa voĐby sa môžu
líšiĢ podĐa špecifickýchpožiadaviekkrajiny.
Oznaÿenie CE
Tento prístroj spĎĖa požiadavky smerniceEU:
1999/5/ES(R&TTE)
OznaþenieCE na prístrojipotvrdzujezhodu.
Glasbrottsdetektor
Garanti
Bästekund!
Tackför attdu valt den härapparaten.
Viden ev defektska apparatentillsammansmed in-
köpskvittooch originalförpackning återlämnastillden butik,
därduköpt den.
Ändamålsenlig användning
Glasbrottsdetektornreagerar sådana vibrationer,som
typisktuppkommervid inbrottsförsök(inslagning,borrning,
sågning,hävning) och skickaren radiosignal,som kantas
emotav anläggningar i Protect-serien.Meddenna
glasbrottsdetektorkan du övervakafönsteroch dörrar.
Förutsättningför ändamålsenliganvändning är fackmässigt
korrektinstallation,liksomattanvisningarnai denna bruks-
anvisningföljs ochinnehålls.
All annananvändningräknas somicke ändamålsenlig.
Egenmäktiga förändringareller ombyggnationer,vilka inte
finnsbeskrivnai denna bruksanvisning,är otillåtnaoch leder
tillatt denna produktskadas.Utöverdettakanrisker,som
exempelviskortslutning,brand, elstötaretc, inteuteslutas.
Glasbrottsdetektornfungerar enbarti kombination med
en larmanläggningi Protect-serien!
Viktiga säkerhetsanvisningar
B VARNING!
Kvävningsrisk genom smådelar, förpacknings- och
skyddsfolie!
ë Håll barn borta från produkten och dess emballage!
Leveransomfattning
Glasbrottsdetektor 1
Batterier 2xtypAAA
Montagematerial Skruvar,pluggar
Bruksanvisning 1
Kontrollera förpackningensinnehåll noggrant. Skullenågot
saknaseller ha blivitskadatundertransporten,får
glasbrottsdetektornINTE tasi bruk!
Installation
Rekommenderade installationsplatser
Installationsplatsenmåsteliggainom radioräckhåll för
basenheteni en larmanläggning i Protect-serien.
Monteraglasbrottsdetektorn
föremål,somär värdefullaeller som harett värdefullt
innehåll,exempelvisbilder, kassaskåp,byrålådoretc,
ställen,vilkagår lättatt brytasig igenomeller bryta
upp,t.exglasrutor,gipsväggar,trädörrar etc.
Olämpliga installationsplatser
Glasbrottsdetektorn får intemonteras
i närhetenav marken,
i närhetenav metallkonstruktioner,el- eller gasledningar,
elektriskaapparater eller radioapparater,
föremål,somrör sig automatiskt.
Monteringssteg
B
VARNING!
Riskför allvarligapersonskadorgenomskador
kablareller ledningar!
ë Varvidmonteringenuppmärksam eventuella i
väggendragna ledningar. Tillverkarenpåtar sig inget
ansvarför monteringsfel.Vänddigi tveksammafall
tillen fackman!
1. Öppna glasbrottsdetektorn(î 1-1), genomatt trycka
spärrennedåt i pilens riktningoch skjutaövre halvani rikt-
ning motspärren.Se î 2.
2. Monteringsskålenför glasbrottsdetektornfixerasmed
hjälp avdubbelhäftande tejpeller två skruvar.(Montageskå-
len kananvändas som schablonför borrhålensplacering.)
Se î 4.
Varvid användning av dubbelhäftandetejpnoga med
att fästytorna är damm- och fettfria.
3. Skjut övrehalvanav glasbrottsdetektorn
monteringsskålentills spärrensnäpper in i läge.
4. Klistra fastsensorn(î 1-2) detföremål somska
övervakas.
Sätta in batterier
1. Öppna glasbrottsdetektorn(î 1-1), genomatt trycka
spärrennedåt i pilens riktningoch skjutaövre halvani
riktningmotspärren. Se î 2.
2. Lägg in batterierna avtyp AAAi batterifacket(var noga
medpolariteten!).Seî 3.
3. Skjut övrehalvanav glasbrottsdetektorn
monteringsskålentills spärrensnäpper in i läge.
Logga in glasbrottsdetektor i larmanläg-
gning
Glasbrottsdetektornmåste loggasin i en larmanläggning i
Protect-serien.Utöverdettakan ytterligarealarmeringssy-
stemaktiverasoch larmmeddelandenlämnasvia telefonnä-
tet.
1. Väljmenypostenregistrering larmanläggningen.
2. Ta utett batteriur glasbrottsdetektorn ochsättin deti
glasbrottsdetektorn.
3. Omlarmanläggningens displayvisas meddelandet
Glasbrottde medett efterföljandenummer, lyckades
inloggningen.
4. Ändraposten i larmanläggningenvid behov.
Hurlarmanläggningenkonfigureras,framgårav bruks-
anvisningenför larmanläggningen.
Regelbundet underhåll och skötsel
1. Rengörhöljets ytamed en mjuk,luddfri trasa.Använd
inga kemikaliereller skurmedel.
2. Utfören funktionskontrollen gång i månaden och efter
varje batteribyte.
3. Bytbatterien gång om året.
Tekniska data
Vikt: 26 g
Dimensioner(B xH x D): 15 x105 x 22 mm
Frekvens: 868,5 MHz
Batteri: 2xtypAAA
Anvisningar för avfallshantering
Vidståendesymbolinnebär, attförb rukade
elektriska och elektroniska apparater och batte-
rier grundval av lagstadgadebestämmelserska
avfallshanterasseparerade frånhushållssoporna.
Enligtlag är du skyldigatt ett säkertsättav-
fallshantera batterier via motsvarandebehållare,
uppställdahos batterisäljandebutikereller kommu-
nala uppsamlingsställen.Avfallshanteringenär inte avgifts-
belagd.Symbolernainnebär,attdu under inga förhållanden
fårkastabatterier i hushållssopornaoch attdu måstelämna
demtill uppsamlingsställenföravfallshantering.Emballage-
material avfallshanterasi enlighet med de lokalabestäm-
melserna.
Tekniska ändringar
Bruksanvisningenska användas förinformationssökning.
Dessinnehåll är inte en del avavtalet.Alla angivna uppgif-
terär nominella värden.Beskrivenutrustning ochtillval kan
skiljasig frånland till land.
CE-märkning
Apparatenuppfyllerkraven i EU-direktiv:1999/5/EG
(radio-och teleterminalutrustning)
CE-märkningen apparatenbekräftarkonformiteten.
OlympiaBusiness SystemsVertriebsGmbH
Zum Kraftwerk 1
45527 Hattingen
1 / 1