Princess Classic Fry & Keep Warm Castel Bruksanvisningar

Kategori
Fritöser
Typ
Bruksanvisningar
Gebruiksaanwijzing
Instructions for use
Mode d’emploi
Anleitung
Instrucciones de Uso
Istruzioni d’uso
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Instruções de utilização
TYPE 182104 / 182666
CLASSIC CASTEL
Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Instructions for use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Mode d’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Anleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Instrucciones de Uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Istruzioni d’uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Brugsanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Instruções de utilização . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
JUL 2011 V6
NL
UK
F
D
E
I
S
DK
N
SF
P
GR
ARAB
22
PRINCESS CLASSIC CASTEL ART. 182104 / 182666
INNAN DU BÖRJAR
Läs först instruktionerna noggrant och behåll dem för framtida referens. Anslut apparaten endast till ett jordat uttag.
Avlägsna förpackningsmaterialet före den första användningen och diska tillbehören och pannan i varmt vatten.
Låt dem torka väl före bruk. Se till att de elektriska delarna hålls torra.
Apparaten levereras komplett med en justerbar termostat, filterlock och indikatorlampor. Den röda lampan indi-
kerar att apparaten är ansluten. Så snart den gröna lampan slocknar har den inställda temperaturen uppnåtts. Det
"öppna" frityrsystemet innebär att du får samma professionella resultat som man förväntar sig i en restaurang
och gör dessutom rengöringen till en lätt match.
ANVÄNDNING AV FLOTTYRPANNAN
Denna typ av apparaten är endast lämplig för bruk med olja eller flytande fett, och inte för fett i
fast form. Om du använder fast fett föreligger risk att vatten fångas i fettet vilket gör att det stänker
häftigt när det värms upp. Se även till att oljan/fettet inte förorenas av vatten, till exempel från
frusna produkter, eftersom detta gör att oljan stänker kraftigt.
- Koppla aldrig in pannan utan olja eller fett, detta skulle skada apparaten. Fyll pannan heller aldrig med andra
vätskor, t.ex. vatten.
- Placera flottyrpannan på ett torrt, stadigt underlag. Eftersom pannan blir varm under bruk måste du se till att
den inte står för nära andra föremål.
- Öppna flottyrpannans lock.
- Fyll apparaten med önskad mängd olja. Var noga med att fylla apparaten minst till miniminivån och aldrig
mer än maximinivån. Dessa står angivna på pannans insida. För att få bästa resultat bör du inte blanda olika
sorters olja med varandra.
- Välj en lämpad temperatur för produkten som ska flottyrkokas. Se temperaturtabellen.
- Använd handtaget för att sätta korgen i pannan.
- Placera ingredienserna som ska tillagas i korgen. För bästa möjliga resultat ska ingredienserna vara torra
innan de placeras i korgen.
- Sänk ned korgen långsamt för att förhindra att olja bubblar upp för häftigt och lägg
locket på frityrpannan.
- När indikatorlampan slocknar har den inställda temperaturen uppnåtts. Vänta alltid tills detta sker. För att
hålla oljan vid den inställda temperaturen kommer termostaten att klicka till och från. Härvid tänds och
slocknar indikatorlampan.
- Lyft korgen igen när bakningstiden har gått och häng den vid fästet i pannan så att oljan kan rinna ut.
- Tag alltid ut kontakten ur vägguttaget.
- När apparaten har kallnat helt kan du ställa undan den. Förvara pannan med stängt lock på en torr och mörk
plats. Oljan och korgen kan stå kvar i pannan.
ANVÄNDA VÄRMELÅDAN, TYP 182666
Värmelådan kan användas för att hålla pommes frites och snacks varma efter tillagning.
Du kan till exempel använda den om du vill tillaga snacks först och sedan hålla dem varma medan du friterar
pommes frites. Det är alltid bäst att vänta med pommes frites till sist.
Du kan även fritera en portion pommes frites först och sedan hålla den varm i värmelådan medan du friterar
nästa portion.
Värmelådan kan avlägsnas helt och användas som ett serveringsfat.
Varning!
Lägg aldrig hushållspapper osv. i värmelådan.
Stick aldrig in handen i öppningen för lådan när värmelådan tagits bort.
FRITERINGSTIPS
- Skaka ut frysta produkter över diskhon för att avlägsna överflödig is.
- Om du gör pommes frites av färsk potatis: Torka dem efter sköljning så att det inte hamnar
vatten i oljan.
- Baka pommes frites i 2 omgångar. Första omgången (förbakning) 5 till 10 minuter vid 170
grader. Andra omgången (färdigbakning) 2 till 4 minuter vid 175 grader. Låt droppa av
ordentligt.
23
MAXIMAL PRODUKTKVANTITET
TYP Liter max gr max gr
182104 4 1000 700
182666 3 750 525
STEKTABELL
RÄTT BAKNINGSTEMPERATUR
Förstekning pommes frites 170 °C
Färdigbakning pommes frites 175 °C
Fondue Parmesan 170 °C
Ostkroketter 170 °C
Kött/fisk/potatiskroketter 175 °C
Fisk 170 °C
Fiskpinnar 180 °C
Ostbeignet 180 °C
Oljemunkar 175 °C
Fryst korv 190 °C
Kyckling 170 °C
Räkbeignet 180 °C
Minimera bildandet av akrylamid genom att inte tillaga produkter med en hög andel stärkelse, till exempel potatis
och sädesprodukter, vid temperaturer över 175 °C.
SÄKERHETSFILTER FÖR FRITÖSER
Fritösen har en ’kall zon’ i botten på apparaten. Den ’kalla zonen’ är en zon
dit större matpartiklar sjunker och den lägre temperaturen förhindrar att de
bränns av oljan eller det flytande fettet. Fritöser med en ’kall zon’ har
många fördelar, men kräver också extra uppmärksamhet. Fritöser med en
’kall zon’ är känsliga för vatten eftersom värmeelementen är nedsänkta i olja
eller flytande fett. Vatten kan komma i kontakt med oljan eller det flytande
fettet av flera orsaker:
- De flesta födoämnen, speciellt potatis, innehåller naturligt vatten.
- Kondensering av het ånga.
- Ispartiklar i frysta födoämnen.
- Livsmedlen sköljs men torkas inte ordentligt före tillagning.
- Den löstagbara pannan torkas inte ordentligt efter rengöring.
- Fel typ av olja eller flytande fett används.
Handboken innehåller anvisningar om att hindra vatten från att komma i
kontakt med oljan eller det flytande fettet. Om vatten kommer i kontakt med
oljan eller det flytande fettet, kan substasen börja skvätta, skumma eller
flöda över kraftigt. För att optimera fritöserna har Princess utvecklar ett
speciellt säkerhetsfilter som sänker temperaturen i den ’kalla zonen’ ytterligare
och fördelar vatenpartiklarna mer effektivt. Säkerhetsfiltret hindrar substansen
från att skvätta, skumma eller flöda över.
FÖRSIKTIG!
- Byt regelbundet oljan eller det flytande fettet.
- Rengör säkerhetsfiltret regelbundet. Kontrollera att öppningarna i säkerhetsfiltret inte är tilltäppta.
• Placera den löstagbara pannan (1) i apparaten.
• Placera säkerhetsfiltret (2) på botten av den löstagbara pannan (1).
• Montera den elektroniska styrenheten (3) på apparaten.
• Placera korgen (4) i den löstagbara pannan (1).
• Placera locket (5) på apparaten.
24
BYTE AV OLJA
Se till att apparaten och oljan har svalnat ordentligt innan du byter olja (drag ut kontakten ur vägguttaget). Byt
olja och det syntetiska filtret regelbundet. Detta är särskilt nödvändigt när oljan eller fetter blir mörkt eller lukten
förändras. Byt oljan minst per 10 användningar. Byt all olja samtidigt, blanda aldrig gammal och ny olja. Använd
olja belastar miljön. Kasta den alltså inte utan vidare, utan följ anvisningarna för avfall som gäller i din kommun.
RENGÖRING OCH UNDERHALL
Sänk aldrig apparaten i vatten! Tag ut kontakten från uttaget.
- Alla icke-elektriska delar förutom det syntetiska filtret kan rengöras i varmt tvålvatten. Torka dem noga innan
de används igen.
- Vi rekommenderar inte att du rengör delarna i diskmaskin.
- Rengör regelbundet flottyrpannans in- och utsida.
- Rengör pannans utsida regelbundet med en fuktig trasa och torka den med en mjuk, ren duk.
- Använd aldrig slipmedel.
- Vid byte av oljan kan du samtidigt rengöra flottyrpannans insida. Töm pannan och rengör insidan först med
hushållspapper och sedan med en våt trasa med diskvatten. Torka sedan ut insidan med en fuktig trasa och låt
den torka ordentligt.
PRINCESS-TIPS
- Ställ aldrig pannan på eller nära en inkopplad kokplatta.
- Innan du börjar använda pannan måste den vara fylld med en tillräcklig mängd olja eller fett. Koppla aldrig in
pannan utan olja eller fett, detta skulle förstöra apparaten.
- Flytta aldrig pannan under bruk. Oljan blir het och kan orsaka brännsår. Vänta med att flytta pannan tills oljan
har svalnat.
- Sänk aldrig apparaten i vatten!
- Lämna aldrig apparaten utan tillsyn medan den används. Var särskilt uppmärksam om det finns barn i närheten.
- Använd inte apparaten om sladden skadats. Skicka den till vår serviceavdelning för att minimera riskerna.
Skadade sladdar hos den här typen av maskiner ska bara bytas ut av vår serviceavdelning med användning av
speciella verktyg.
- Se till att de tunna rören som går längs värmeelementen inte skadas (gör inga märken och böj dem inte).
- Den elektriska delen levereras komplett med en säkerhetsbrytare, som säkerställer att värmeelementet endast
fungerar när det placeras korrekt i pannan.
- Använd aldrig tidigare upptinade och därefter åter infrusna produkter. Dessa innehåller mycket vatten, vilket
orsakar kraftiga stänk.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
- Om apparaten används av personer med ett fysiskt, mentalt eller moto-
riskt funktionshinder eller nedsatt sinnesförmåga, eller brist på erfaren-
het och kunskap, kan fara uppstå. Personer som är ansvariga för deras
säkerhet ska ge uttryckliga instruktioner eller hålla dem under uppsikt
när de använder apparaten.
- Lämna locket på enheten under uppvärmning och stekning, för att
undvika kondens.
Vid överhettning stängs pannan av automatiskt. Denna säkerhets-
mekanism finns under den elektriska delen. Om den stängs av kan
du återaktivera den genom att trycka in knappen med ett långt, spetsigt
föremål. Knappen finns djupt i hålet, så du bör använda det medföl-
jande återställningsstiftet. Ta först ut kontakten från eluttaget.
PRINCESS CLASSIC CASTEL ART. 182104 / 182666
FØR BRUG
Læs først denne brugsanvisning godt igennem og gem den til eventuel senere brug. Apparatet må
kun tilsluttes en jordforbundet stikkontakt.
Fjern emballagen før den første ibrugtagning og vask tilbehøret samt den indvendige gryde af i
varmt vand. Tør dem godt af før brug. Sørg for at de elektriske dele ikke bliver våde.
Princess frituregryden er udstyret med en indstillelig termostat, filterlåg og indikationslamper.
Den røde lampe lyser, når der er tændt for apparatet. Når den grønne lampe går ud, har apparatet
den indstillede temperatur. Det 'åbne' frituresystem garanterer de samme professionelle resultater
som i et cafeteria og sørger for en nem og enkel rengøring.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44

Princess Classic Fry & Keep Warm Castel Bruksanvisningar

Kategori
Fritöser
Typ
Bruksanvisningar