Tristar FR-6932 Användarmanual

Kategori
Fritöser
Typ
Användarmanual
51
SV
Käre kund,
Vi gratulerar till ditt inköp av denna högkvalitetsprodukt. Läs
instruktionsmanualen noga så att du kan använda apparaten på bästa
möjliga sätt. Denna manual innehåller alla nödvändiga instruktioner och råd
för användning, rengöring och underhåll av apparaten. Om du följer dessa
instruktioner är du garanterad utmärkta resultat, det besparar dig tid och du
undviker problem. Vi hoppas du kommer ha mycket glädje av att använda
denna apparat.
VIKTIGA SÄKERHETSANORDNINGAR
• Läsbruksanvisningennogainnandubörjaranvändaapparaten.
Förvaradessaanvisningar,garantibeviset,inköpskvittotoch,om
möjligt,förpackningen(äveninnerförpackningen)påensäkerplats.
• Dennaapparatärejavseddattanvändasavpersoner(inkl.barn)med
nedsattasinnesförmågor,ellernedsattfysiskellermentalförmåga,eller
somsaknarerfarenhetochkunskap,omdeinteärundertillsynaveller
erhållitanvisningaromapparatensanvändningavenpersonsomär
ansvarigförderassäkerhet.
• Omdessasäkerhetsanvisningarignoreraskaningetansvarutkrävasav
tillverkarenföreventuellaskadorsomuppkommer.
• Förattskyddabarnmotfarornamedelektriskaapparaterbervidigattaldrig
lämnaapparatenutantillsyn.Väljdärförenförvaringsplatsförapparaten
somäroåtkomligförbarn.Kontrollerasåattkabelnintehängernedåt.
• Dennaapparatfårendastanvändasförhushållsändamålochendastför
detsyftedenärkonstrueradför.
• Apparatenmåsteplaceraspåenstabil,jämnyta.
• Använddenintenärapparatenharfallit,omdetfinnsnågrateckenpå
skadaelleromdenläcker.
• Rörintedevarmaytorna.Användhandtagen
• Användaldrigapparatenoövervakad.
• Allareparationermåsteutförasavenkompetentkvalificeradreparation(*).
• Varnogamedattförvaraapparatenientorrmiljö.
• Lagaendasttillförtärbaralivsmedel.
• Detärabsolutnödvändigtattapparatenalltidärreneftersomden
kommeridirektkontaktmedlivsmedel.
• Kontrollerasåattapparatensspänningstämmeröverensmed
hemmetshuvudspänning.Märkspänning:AC230V50Hz.Vägguttaget
måstevaraminst16Aeller10Atrögsäkring.
• Dennaapparatuppfyllerallastandarderförelektromagnetiskafält
(EMF).Omdenhanterasordentligtochenligtanvisningarnaidenna
bruksanvisningärapparatensäkerattanvändaenligtdevetenskapliga
bevissomfinnstillgängligaförnärvarande.
• Användningavtillbehörsominterekommenderasavtillverkarenkan
orsakaskadorochogiltiggöreventuellagarantier.
• Flyttaaldrigapparatengenomattdradenisladdenochsetillatt
sladdenintekantrasslasig.
• Användintedennaapparatutomhus.
• Låtapparatensvalnainnandurengörellerförvararden.
• Förattundvikaeltötarskadualdrigsänkanedsladden,kontakteneller
apparatenivattenellernågonannanvätska.
• Draalltidutkontaktenuruttagetnärduskabytarevervdelareller
utföraunderhållpåapparaten.
• Användintedenhärapparatenomsladdenellerkontaktenärskadad
elleromapparatenintefungerarordentligtelleromdenharskadatspå
någotsätt.Förattundvikafarorskaalltidenskadadsladdellerkontakt
bytasavenauktoriseradtekniker(*).Försökinterepareraapparaten
själv.
• Användinteapparateninärhetenavdirektavärmekällor.
Fritö
2
3
56
4
1
52
• Drautkontaktenuruttagetnärduinteanvänderapparaten.
• Obs:Förattundvikariskermedofrivilligåterställningavvärmeskyddet
fårintedennaapparatkopplastillenexternkopplingsanordning,
somtillexempelentimer,ellerkopplastillenkretssomregelbundet
kopplaspåellerav.
• Användningavförlängningssladdellerliknandeärintetillåtet.
• Låtenhetensvalnainnandutarlossellerbyterutlösadelar.
• Kontrollerasåattsladdenintehängeröverbords-ellerdiskkanten,
attdeninterörvidvarmaytorellerkommeridirektkontaktmed
apparatensvarmadelar.Placerainteapparatenunderellerinärheten
avgardiner,fönsterövertäckningaretc.
• Kontrollerasåattsladdeninterörvidapparatensvarmadelar.
• Virekommenderarattduplacerarettvärmeskyddmellanapparaten
ochbordet(förattundvikabrännmärkenpåbordetellerbordsduken).
• Varförsiktigvidtillagningmedoljaochfetteftersomdessakanfatta
eldvidöverhettning.Setillattventilationenfungerarordentligtnärdu
använderapparaten.
• Användintedennaapparatibadrumellernäraenhofylldmed
vatten.Omdennaapparatfallernerivattenfårduinteundernågra
omständighetertaiapparatenutanattförsthadragiturkontaktenur
vägguttaget.
• Setillattmaxnivånaldrigöverskrids.
* Kompetent kvalificerad reparation: tillverkarens eller importörens
kundtjänst eller en kvalificerad, godkänd och kompetent person som kan
utföra den här typen av reparationer utan att utsätta sig själv eller andra
för faror. Lämna alltid in apparaten till den reparation.
DELAR BESKRIVNING
1. Lock
2. Handtag
3. Korg
4. Strömindikatorlampa
5. Uppvärmningsindikatorlampa
6. Temperaturväljare
Bruksanvisning
53
SV
INNAN FÖRSTA ANVÄNDNINGEN
• Tabortalltförpackningsmaterialfrånenheten.
• Kontrollerasåattapparatensspänningstämmeröverensmed
hemmetshuvudspänning.Märkspänning:AC230V50Hz.
• Placeraenhetenpåenplanstabilytaochsetillattdetfinnsenfri
ytapåminst10cmruntomenheten.Dennaenhetärejlämpligför
installationiettskåpellerföranvändningutomhus.
• Denhärtypenavfritösärendastlämpligattanvändamedoljaeller
flytandefett,intemedfettifastform.Omduanvänderfettifastform
riskerarduattdetfinnsvattenkvarifettet,vilketgörattdetkommer
attstänkavåldsamtvidupphettning.
• Varocksånogamedattoljan/fettetinteärförorenatmedvatten,
fråntillexempelfrystaprodukter,eftersomdettakommerattorsaka
kraftigastänkningar.
• Användaldrigfritösenutanoljaellerfett,detkommerattskada
apparaten.Hällaldrignågonvätska,somtillexempelvatten,ifritösen.
ATT TÄNKA PÅ VID ANVÄNDNING AV FRITÖSEN
GODKÄNT
• Fritösenärendastavseddförhushållsanvändning.
• Fritösenärendastavseddförattfriteralivsmedel.
• Användendastoljaellerfettsomäravsettförfritering.Kontrollerapå
förpackningenomfettetelleroljanärlämpligfördennafritös.
• Kontrollerasåattnivånpåfettetelleroljanliggeröverminiminivånoch
undermaxnivån,dvs.mellanlinjernaförminimi-ochmaxnivåerna.Om
detärförmycketfettelleroljaifritösenkandetsvämmaöverfritösen.
• Varförsiktigvidfritering,användfritösenpåettsäkertsättgenomatt
hållatillräckligtavståndmellananvändarenochapparaten.Setillatt
personersombehöverextrahjälpellertillsynintekannåfritösen.
• Bytoljanellerfettetnärdetblivitbrunt,luktarillaellerrykervid
upphettning.
• Bytoljaellerfettnärdetharförmycketvattenisig.Dukanseom
detfinnsmycketvattenioljanellerfettetgenomattdetfinnsstor
bubblorochsmåvattendroppar,vattenångaellerattoljanellerfettet
stigersnabbt.Omdetärförmycketoljaifritösenfinnsdetenriskför
attfettetelleroljansökersigutgenomenexplosion,vilketkanvara
mycketfarligtföranvändarenochdesomstårinärhetenavfritösen.
• Bytoljaellerfettefter8tillmax10användningar.
• Tabortallis(kristaller)frånfrystmat.Kontrollerasåattmatsomska
stekasförstärtinad,läggmatenientorrrenhandduk.Torkaförsiktigt
matenmedhanddukennärdetmestaavisenharsmält.
• Setillattdetärtillräckligtmedplatsruntfritösennärduanvänderden.
• Låtfritösensvalnaoövertäcktförattförhindrakondensering.Förvara
fritösenpåentorr,säkerplats.
• Skyddafritösenmotregnochfukt.
• Hatålamodochväntatillsfritösenharnåtträtttemperatur.
INTE GODKÄNT
• Förvaraellerplaceraaldrigskålenutomhusellerpåenfuktigplats.
• Läggintematifritösenmedandenvärmsupp.
• Friterainteförmycketmatpåengång.
• Täckaldrigöverskålenochfiltret.
• Hällaldrigpåvattenpåfettetelleroljan.
Fritö
54
ANVÄNDNING
• Diskakorgen(nr.3)ivarmttvålvattenochtorkadennoggrantinnan
användning.Rengörpannansinsidamedenfuktigtrasaochtorkaden
noggrant.Kontrollerasåattallaelektriskadelarärhelttorra.
• Fyllpåapparatenmeddenerforderligamängdenoljaellerfett.
Kontrollerasåattapparatenärfylldminsttillminiminivånochinte
högreänmaxnivån,enligtindikationernapåinsidanavfritösen.För
bästaresultatrekommenderarviattduinteblandarolikatyperavolja.
• Väljtemperaturmedtemperaturväljaren(nr.7)påkontrollpanelenför
detlivsmedeldutänktfritera.Sättikontaktenietteluttag.
• Lamporna"ström"och"uppvärmning"tänds,lampan"uppvärmning"
slocknarnärdenönskadetemperaturenäruppnådd.
• Användhandtaget(nr.2)ochlyftkorgenurfritösen.
• Placeralivsmedletsomskafriterasikorgen.Förbästaresultatska
livsmedletvaratorrtinnandetläggsikorgen.
• Sänknedkorgenioljanellerfettetlångsamtsåattinteoljanbubblar
uppförkraftigt.Förattoljanalltidskaharätttemperaturkommer
termostatenattsättaspåochstängasav.Denrödakontrollampan(nr.
6)kommerocksåatttändasochsläckas.
• Lyftuppkorgennärfriteringstidenäruppnåddochhängdenpå
krokenipannansåattoljankandroppaav.
FRITERINGSTIPS
• Användmax200gramchipsperliterolja.
• Omduanvänderfrystaprodukteranvänderdumax100grameftersom
oljansvalnarsnabbt.Skakafrystaprodukterovanförvaskenförattta
bortöverflödigis.
• Omduanvänderfärskachipstorkardudemefterattdetvättatsså
attingetvattenkommermedioljan.Friterachipsenitvåomgångar.
Först(blanchera)5till10minutervid170grader.Sedan(avsluta)2till4
minutervid175grader.Låtoljandroppaav.
FRITERINGSBORD
Friteringstabell
Rätt Friteringstemperatur
Förfriterachips 170°C
Färdigfriterachips 175°C
Parmesanfondue 170°C
Ostkroketter 170°C
Kött/fisk/potatiskroketter 190°C
Fisk 170°C
Fiskpinnar 180°C
Oststruvor 180°C
Munkbollar 190°C
Frystkorv 190°C
Kyckling 160°C
Räkstruvor 180°C
Bruksanvisning
55
SV
Byte av oljan
• Setillattfritösenocholjanellerfettetharsvalnatinnandubyterolja
ellerfett(tautkontaktenureluttaget).Bytoljaregelbundet.Detta
ärsärskiltviktigtnäroljanellerfettetblirmörktellerbörjarlukta
annorlunda.Bytalltidoljaefter10användningar.Bytalloljapåen
gång.Blandaaldriggammalochnyolja.
• Användoljaärskadligförmiljön.Slängdenintemeddetvanliga
avfalletutanföljdelokalaanvisningarnaförhurdenskatasomhand.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
• Tagutkontaktenureluttaget.Kontrollerasåattfritösenharsvalnat
helt.Sänkintenedapparatenivattenellernågonannanvätska.
• Allaicke-elektriskadelarkandiskasivarmttvålvatten.Torkanoga
innandeanvändsigen.
• Dessadelargårinteattdiskaimaskin.
• Rengörutanpåfritösenmedenfuktigtrasaochtorkaavmedenmjuk
renhandduk.
• Användaldrigslipanderengöringsmedel.
GARANTI
• Tristarkanintehållasansvarigaförskadorsomorsakatsav:
oAttapparatenharfallitned
oAttapparatenharändratsteknisktavägarenellertredjeperson
oAttapparatenharanvändsfelaktigt
oAttapparatenharråkatutförnormaltslitage
• Genomattreparationutförskommerintedenursprungliga
garantitidenpå24månaderattförlängas,ochintehellerrättentillen
nyuppfyllandegaranti.Dennagarantigällerendastpåeuropeiskmark.
Dennagarantiupphäverintedeteuropeiskadirektivet1944/44CE.
• Sparaalltiddittkvitto,utankvittotkanduintegöraanspråkpånågon
somhelstgaranti.
• Skadorsomorsakatsavattbruksanvisningeninteföljtsledertillatt
garantinogiltigförklaras.OmdettaledertillföljdskadorkanTristarinte
hållasansvariga.
• Tristarkanintehållasansvarigaförmateriellskadaellerpersonskada
somorsakasavfelaktiganvändningelleravattsäkerhetsanvisningarna
inteföljts.
• Rengöringensomnämnsidennabruksanvisningärdetendaunderhåll
sombehövsutförasfördennaapparat.
• Omapparatenbehöverreparerasmåstedettautförasaven
auktoriseradfirma.
• Dennaapparatfårintemodifierasellerändras.
• Omdetuppstårproblemmedapparateninom2årfråninköpsdatumet
ochdessatäcksavfabriksgarantinkandugåtillinköpsställetochbyta
utapparatenmotenny.
• Förfrågorelleruppfyllelserkontaktardudinåterförsäljare,”köpstället”.
• Dennaapparattäcksaven24månadersgarantisomstartarpå
inköpsdagen(kvittot).
• Idennagarantiingårendastmaterial-ochtillverkningsfel.
• Omduvillgöraanspråkpågarantinbervidigattlämnainhela
apparatenioriginalförpackningentilldinåterförsäljaretillsammans
medkvittot.
• Skadorpåtillbehörinnebärinteautomatisktatthelaapparatenbytsut
utankostnad.Takontaktmedvår”hotline”vidsådanafall.Dettasalltid
utenkostnadomdelaravglasellerplasthargåttsönder.
• Skadorpåförbrukningsvarorellerdelarsomutsättsförslitageiform
avt.ex.rengöring,underhållellerbyteomfattasinteavgarantinoch
måstedärföralltidbetalas.
• Garantinupphörattgällavidobehörigaändringaravapparaten.
Fritö
56
• Närgarantinhargåttutkanreparationerutförasavenkompetent
återförsäljareellerannanreparationsservicemotpåföljandebetalning.
RIKTLINJER FÖR SKYDDANDE AV MILJÖN
Dennaapparatskaejslängasblandvanligthushållsavfallnär
denslutatfungera.Denskaslängasvidenåtervinningsstation
förelektrisktochelektroniskthushållsavfall.Dennasymbolen
påapparaten,bruksanvisningenochförpackningengördiguppmärksam
pådennaviktigafråga.Materialensomanvändsidennaapparatkan
återvinnas.Genomattåtervinnahushållsapparatergörduenviktiginsats
förattskyddavårmiljö.Frågadelokalamyndigheternavardetfinns
insamlingsställen.
Förpackningen
Förpackningenbestårav100%återvinningsbartmaterial,lämnain
förpackningenuppdelad.
Produkten
DennaapparatärmärktenligtEU-direktivet2002/96/EComavfallfrån
elektriskochelektroniskutrustning(WEEE).Genomattsetillattprodukten
återvinnsordentligthjälperdutillattförhindraattdenpåverkarmiljönoch
människorshälsapåettnegativtsätt
EU-deklaration om överensstämmelse
Dennaapparatärskapad,tillverkadochmarknadsfördienlighetmed
säkerhetsmåleniLågvoltsdirektivet"Nr2006/95/EC,skyddskraveniEMC-
direktivet2004/108/EC"Elektromagnetiskkompatibilitet"ochkraveni
direktivet93/68/EEC.
Bruksanvisning
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72

Tristar FR-6932 Användarmanual

Kategori
Fritöser
Typ
Användarmanual