Princess 182657 Bruksanvisningar

Kategori
Fritöser
Typ
Bruksanvisningar
TYPE 182657
ROYAL DEEP FRYER
Gebruiksaanwijzing
Instructions for use
Mode d’emploi
Anleitung
Instrucciones de Uso
Istruzioni d’uso
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Instruções de utilização
Gebruiksaanwijzing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Instructions for use . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Mode d’emploi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Anleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Instrucciones de Uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Istruzioni d’uso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Brugsanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Bruksanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Käyttöohje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Instruções de utilização . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
DEC 08 V0
NL
UK
F
D
E
I
S
DK
N
SF
P
GR
ARAB
18
- L’uso di questo apparecchio da parte di bambini o persone con problemi fisici, sensoriali, mentali o
motori, o con scarsa esperienza o conoscenza, può causare gravi pericoli. Le persone responsabili per
la loro sicurezza devono dare loro istruzioni chiare o supervisionare l’uso dell’apparecchio.
- L’apparecchio non è indicato per essere azionato tramite un timer esterno o un sistema di comando a
distanza.
PRINCESS ROYAL DEEP FRYER ART. 182657
INNAN DU BÖRJAR
Läs först igenom hela bruksanvisningen och behåll den för framtida referens. Apparaten får endast
kopplas till ett jordat vägguttag. Avlägsna förpackningsmaterialet före den första användningen och diska
tillbehören och innerpannan (se Rengöring och underhåll). Torka dem väl innan de används. Se till att de
elektriska delarna hålls torra.
BESKRIVNING AV FLOTTYRPANNAN
1. Frityrkorg
2. Öppningsknapp för locket
3. Löstagbart lock
4. Strömlampa
5. Temperaturlampa
6. Av/på-knapp
7. Temperaturinställning
8. Hölje
9. Tittfönster
10. Filtersystem
11. Strömsladdhållare
12. Strömsladd och kontakt
ANVÄNDNING AV FLOTTYRPANNAN
- Koppla aldrig in pannan utan olja eller fett, detta skulle skada apparaten. Fyll pannan heller aldrig med
andra (flytande) ämnen, t.ex. vatten.
- Placera flottyrpannan på ett torrt, stadigt underlag. Eftersom pannan blir varm under bruk måste du se
till att den inte står för nära andra föremål.
- Öppna flottyrpannans lock.
- Fyll apparaten med önskad mängd olja eller fett. Se noga till att den är minst fylld till miniminivån och
aldrig över maximinivån, enligt markeringarna på apparatens insida. För att få bästa resultat bör du inte
blanda olika sorters olja med varandra.
- Om du använder flottyrfett är det viktigt att du först ställer in en låg temperatur. Skär fettet i bitar och
lägg det jämnt fördelat i pannan. Sätt kontakten i vägguttaget. Indikatorlamporna tänds. Fyll pannan
med en tillräcklig mängd fett upp till miniminivån. Var försiktig med att tillfoga bitar fett för att nå
miniminivån. När fettet har smält och miniminivån har nåtts kan du ställa in temperaturen på det
önskade värdet.
- Justera temperaturen för produkten som ska flottyrkokas. Se temperaturtabellen. Förvärm i minst 15
minuter.
- Använd handtaget till att placera korgen i pannan.
- Lägg produkten i korgen. För bästa resultat bör ingredienserna läggas torra i korgen.
- Sänk korgen långsamt för att undvika att fettet sjuder för kraftigt.
- För att hålla oljan vid den inställda temperaturen kommer termostaten att klicka till och från. Härvid
tänds och slocknar temperaturlampan.
- Höj korgen igen när bakningstiden har gått så att oljan kan rinna ut.
- Tag ut kontakten ur vägguttaget.
- Flytta aldrig på apparaten förrän den har svalnat.
- Skölj korgen efter bruk och torka den noggrant.
- När flottyrpannan har svalnat kan du sätta tillbaka korgen och ställa undan apparaten.
Förvara pannan med stängt lock på en torr och mörk plats. Oljan och korgen kan stå
kvar i pannan.
19
FLOTTYRTIPS
- Använd maximalt 500 gram tinade pommes frites per fritering.
- Om du gör pommes frites av färsk potatis: torka dem efter sköljning så att det inte hamnar vatten i oljan.
- Baka tinade pommes frites i 2 omgångar. Första omgången (förbakning) 5 till 10 minuter vid 170 grader.
Andra omgången (färdigbakning) 2 till 4 minuter vid 190 grader. Låt droppa av ordentligt.
- Vid djupfrysta produkter bör du använda högst 300 gram eftersom oljan kyls ned snabbt.
Skaka ut frysta produkter över diskhon för att avlägsna överflödig is.
- Vid frusna produkter ska du använda högst 400 gram per fritering. Låt apparaten förvärmas i minst 15
minuter med termostaten på 190º. Under den här tiden är det normalt att lampan tänds och släcks. Baka
sedan de frusna pommes fritesen i 5 till 10 minuter.
BAKNINGSTABELL
RÄTT BAKNINGSTEMPERATUR
Frusna pommes frites 190
Förfritera tinade pommes frites 170
Färdigfritera tinade pommes frites 190
Parmesanfondue 170
Ostkroketter 170
Kött/fisk 170
Potatiskroketter 170
Fisk 170
Fiskpinnar 180
Ostbeignet 180
Munkkulor 170
Fryst korv 190
Kyckling 160
Räkbeignet 180
TA BORT LOCKET
När du häller i olja under rengöring rekommenderar vi att du tar bort locket. Du kan lätt göra det genom
att helt öppna locket. Håll i höljet och lyft locket vertikalt. Du sätter tillbaka locket genom att utföra stegen
i omvänd ordning.
BYTE AV OLJA
Se till att apparaten och oljan har svalnat ordentligt innan du byter olja (drag ut kontakten ur vägguttaget!).
Byt olja regelbundet. I alla fall när den börjar mörkna eller doften förändras. Byt oljan minst per 10
användningar. Byt all olja samtidigt, blanda aldrig gammal och ny olja. Använd olja belastar miljön.
Kasta den alltså inte utan vidare, utan följ anvisningarna för avfall som gäller i din kommun.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Sänk aldrig apparaten i vatten! Tag ut kontakten ur vägguttaget före rengöring. Rengör endast apparaten
när den är helt sval.
- Rengör regelbundet flottyrpannans in- och utsida.
- Rengör pannans utsida med en fuktig trasa och torka den med en mjuk, ren duk.
- Använd aldrig slipmedel.
- Korgen och handtaget kan rengöras i varmt diskvatten. Torka dem noga innan de används igen.
- Vid byte av oljan kan du samtidigt rengöra flottyrpannans insida. Töm pannan och rengör insidan först
med hushållspapper och sedan med en våt trasa med diskvatten. Torka sedan ut insidan med en fuktig
trasa och låt den torka ordentligt.
BYTE AV OSFILTRET
Flottyrpannan är försedd med ett osfilter som befinner sig i locket. Detta ska bytas ut efter
ca. 60 användningar.
PRINCESS-TIPS
- Sätt flottyrpannan alltid på ett stabilt underlag och håll den undan från brännbara material.
- Ställ aldrig pannan på eller nära en inkopplad kokplatta.
- Innan du börjar använda pannan måste den vara fylld med en tillräcklig mängd olja eller
fett. Starta aldrig pannan utan olja eller fett, detta kan skada apparaten.
20
- Flytta aldrig pannan under bruk. Oljan blir het och kan orsaka brännsår. Vänta med att flytta pannan
tills oljan har svalnat.
- Denna apparat är skyddad med en termisk säkring. Denna stänger automatiskt av pannan om den
överhettas.
- Sänk aldrig apparaten i vatten.
- Lämna aldrig apparaten utan tillsyn medan den används. Var särskilt uppmärksam om det finns barn i
närheten.
- Om flottyrpannan och/eller sladden är skadad måste den repareras av en sakkunnig servicetjänst.
Försök aldrig själv utföra reparationer eller byta en skadad sladd. För detta krävs speciella verktyg.
- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
- Om apparaten används av personer med ett fysiskt, mentalt eller motoriskt funktionshinder eller nedsatt
sinnesförmåga, eller brist på erfarenhet och kunskap, kan fara uppstå. Personer som är ansvariga för
deras säkerhet ska ge uttryckliga instruktioner eller hålla dem under uppsikt när de använder apparaten.
- Apparaten är inte avsedd för användning med en extern timer eller någon separat fjärrkontroll.
PRINCESS ROYAL DEEP FRYER ART. 182657
INDEN ANVENDELSE
Læs denne brugsanvisning grundigt igennem og gem den, så du også ved en senere lejlighed kan kigge
i den. Tilslut apparatet udelukkende til en stikkontakt, der har jordforbindelse.
Fjern emballagen, inden apparatet tages i brug, og vask tilbehøret og den indre gryde af (jævnfør ‘rengø-
ring og vedligeholdelse’).
Tør alle delene godt af, inden disse tages i brug. Sørg for, at de elektriske dele forbliver tørre.
BESKRIVELSE AF FRITUREGRYDEN
1. friturekurv
2. lågudløsning
3. aftageligt låg
4. lukkeanordning
5. kikkevindue
6. tænd-/sluk-knap
7. temperaturindstilling
8. sokkel
9. kikkevindue
10. filtersystem
11. ledningsholder
12. ledning og stik
BETJENING AF FRITUREGRYDEN
- Tænd aldrig for frituregryden, når der hverken er olie eller fedtstof i den, da apparatet ellers vil blive
beskadiget. Hæld heller ikke andre væsker, såsom f.eks. vand, i gryden.
- Stil frituregryden et tørt og solidt sted. Sørg for, at frituregryden ikke står for tæt på andre genstande,
da den bliver meget varm under brugen.
- Åbn låget på frituregryden.
- Fyld apparatet med den ønskede mængde olie eller fedtstof. Vær opmærksom på, at apparatet minimalt
er fyldt til minimum-niveauet og ikke højere end til maksimum-niveauet som angivet på indersiden af
apparatet. For at opnå det bedste resultat frarådes det at blande forskellige olietyper.
- Når der bruges friturefedtstof, er det vigtigt, at temperaturen først indstilles på en lav temperatur. Skær
fedtstoffet i små stykker og læg det jævnt fordelt i frituregryden. Stik stikket i stikkontakten: kontrol-
lamperne vil blive tændt. Fyld frituregryden med tilstrækkeligt fedtstof op til minimum-
niveauet. Vær forsigtig, når der tilføjes ekstra stykker fedtstof for at nå minimum-
niveauet.
- Når fedtstoffet er smeltet og mimimum-niveauet er nået, kan du indstille temperaturen
på den ønskede værdi.
- Indstil den korrekte temperatur alt afhængig af, hvad der skal frituresteges. Jævnfør
temperaturtabellen. Lad apparatet varme op i ca. 15 minutter.
- Brug håndgrebet for at placere den lille kurv i frituregryden.
- Læg ingredienserne, der skal frituresteges, i den lille kurv. For at opnå det bedste
resultat bør maden være tør, når den lægges i den lille kurv.
- Sænk den lille kurv langsomt ned i gryden for at forhindre olien i at bruse op.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36

Princess 182657 Bruksanvisningar

Kategori
Fritöser
Typ
Bruksanvisningar