ONKYO CS-265DAB Användarmanual

varumärke
ONKYO
Kategori
hemljuduppsättningar
Modell
CS-265DAB
Typ
Användarmanual
Sv
CD HiFi MINI SYSTEM
CS-265DAB
CD Receiver (CR-265DAB)
Speakers (D-T25)
Bruksanvisning
Tack för att ha köpt en CD-receivernsystem från Onkyo.
Läs bruksanvisningen noga innan du utför
anslutningarna och kopplar in enheten.
Följer du instruktionerna i denna bruksanvisning
kommer din nya CD-receivernsystem att ge dig bästa
möjliga resultat och ljudupplevelse.
Spara manualen så du kan gå tillbaka till den i framtiden.
Procedure preliminari ...Sv-2
Collegamenti ................
Sv-14
Grundläggande
funktioner .....................
Sv-17
Spela upp CD-skivor....
Sv-19
Uppspelning av
iPod/iPhone/iPad .........
Sv-22
Trådlös Uppspelning
via Bluetooth................
Sv-23
Lyssna på radio ...........
Sv-26
Spela upp från
USB-minne ...................
Sv-30
Att spela upp en
extern enhet .................
Sv-30
Orologio e timer...........
Sv-31
Varie ..............................
Sv-33
(
Återställa CD-mottagare
... Sv-33)
Svenska
Sv-2
Viktiga säkerhetsföreskrifter
1. Läs dessa anvisningar.
2. Spara dessa anvisningar.
3. Uppmärksamma alla varningar.
4. Följ alla anvisningar.
5. Använd inte apparaten i närheten av vatten.
6. Rengör endast med en torr trasa.
7. Blockera inga ventilationsöppningar.
Installeraapparaten i enlighet med tillverkarens
anvisningar.
8. Placera inte apparaten i närheten av
någonrmekälla, såsom ett element, ett
värmeregister, enspis eller någon annan
värmealstrande apparat (t.ex.en förstärkare).
9. Upphäv inga säkerhetssyften med en
polariseradeller jordningsanpassad stickkontakt.
En polariseradstickkontakt har två blad, varav det
ena är bredareän det andra. En jordningsanpassad
stickkontakt hartvå blad och ett tredje
jordningsstift. Det bredarebladet eller
jordningsstiftet utgör säkerhetsdetaljer.Om den
medföljande stickkontakten inte passar i
ettnätuttag, så kontakta en elektriker för byte av
detfasta nätuttaget.
10. Se till att skydda nätkabeln från att bli trampad
påeller klämd, särskilt vid kontakterna, vid
nätuttagetoch vid nätintaget på apparaten.
11. Använd endast monteringsdelar/tillbehör i
enlighetmed tillverkarens specifikationer.
12. Använd endast en vagn,
ettställ, ett stativ, ett fäste
ellerett bord till apparaten
ienlighet med
tillverkarensspecifikatione
r eller somsäljs
tillsammans
medapparaten. Var
försiktig vidförflyttning av
apparaten påen vagn för att
undvikapersonskada på grund av att vagnen tippar.
13. Koppla loss nätkabeln vid åskväder eller
närapparaten inte ska användas under en
längretidsperiod.
14. Överlåt all service till en kvalificerad
reparatör.Service krävs efter att apparaten har
skadats pånågot sätt, t.ex. genom att nätkabeln
eller någonkontakt har skadats, vätska eller något
fast föremålhar trängt in i apparaten, apparaten har
utsatts förregn eller fukt, inte fungerar normalt
eller hartappats i golvet.
15. Skador som kräver reparation
Koppla loss apparaten från nätuttaget och
överlåtreparation till en kvalificerad reparatör vid
följandeomständigheter:
A. När nätkabeln eller stickkontakten skadats.
B. Om vätska spillts eller föremål fallit in
iapparaten.
C. Om apparaten utsatts för regn eller vatten.
D. Om apparaten inte fungerar som den ska, trots
attanvisningarna i bruksanvisningen följs.
Andraendast inställningen av de reglage som
beskrivs ibruksanvisningen. Felaktig
inställning av andrareglage kan resultera i
skador som ofta kräver ettomfattande arbete av
en kvalificerad tekniker föråterställning av
apparaten till normaldriftstillstånd.
E. Om apparaten tappats eller på annat sätt skadats.
F. När apparaten uppvisar en tydlig förändring
avprestanda - detta tyder på ett behov
avreparation.
16. Intrång av föremål och vätska
Tryck aldrig in några föremål av något slag
genomöppningarna i apparaten, eftersom de kan
komma ikontakt med delar som avger farlig
spänning ellerkortsluta delar och på så sätt orsaka
eldsvåda ellerelektriska stötar.
Se till att apparaten inte utsätts för droppande
ellerstänkande vätskor. Placera ingen blomvas
ellernågot annat vätskefyllt föremål ovanpå
apparaten.
Placera inte levande ljus eller något annat
brinnandeföremål ovanpå apparaten.
17. Batterier
Tänk alltid på miljön och följ gällande
lokalaföreskrifter vid kassering av batterier.
18. Om apparaten placeras i en möbel, till exempel i
enbokhylla eller i en stereobänk, så se till att
tillräckligventilation tillgodoses.
Se till att lämna ett utrymme på minst 20
cmovanför och på sidorna av apparaten och på
minst10 cm bakom apparaten. Den bakre kanten
påhyllan eller skivan ovanför apparaten bör
varaplacerad minst 10 cm från apparatens baksida
ellerväggen för att skapa ett mellanrum genom
vilketvarmluft kan strömma ut.
OBSERVERA:
FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELDSVÅDA OCH
ELEKTRISKA STÖTAR FÅR DEN HÄR APPARA-
TEN INTE UTSÄTTAS FÖR REGN ELLER FUKT.
OBSERVERA:
PÅ GRUND AV RISK FÖR ELEKTRISKA STÖTAR FÅR
HÖLJET (ELLER BAKPANELEN) INTE AVLÄGSNAS.
DET FINNS INGA DELAR INUTI APPARATEN SOM
KAN REPARERAS AV KONSUMENTEN. ÖVERLÅT
ALLT REPARATIONSARBETE TILL KVALIFICERAD
PERSONAL.
Blixtpilen inom en liksidig triangel är avsedd att varna
användaren om att det finns oisolerad “farlig
spänning” inuti apparaten som kan vara tillräckligt
stark för att ge elektriska stötar med personskador som
följd.
Utropstecknet inom en liksidig triangel är avsedd att
påminna användaren om att det finns viktiga
användnings- och underhållsanvisningar i litteraturen
som medföljer apparaten.
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR
AVIS
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
TRANSPORTVAGNSVARNING
S3125A
Sv-3
Försiktighetsåtgärder
1. Angående upphovsrätt—Så länge det inte endast
är för privat bruk är det förbjudet att kopiera
upphovsrättsskyddat material utan
upphovsrättsinnehavarens tillstånd.
2. Nätströmssäkring— Nätströmssäkringen i
apparaten ska inte bytas ut av användaren. Kontakta
en Onkyohandlare, om strömmen till apparaten inte
kan slås på.
3. Vård—Torka då och då av utsidan på apparaten
med en mjuk trasa. Använd en mjuk trasa fuktad i
en svag blandning av ett milt rengöringsmedel och
vatten till att torka bort svårborttagna fläckar med.
Torka därefter genast av apparaten med en ren och
torr trasa. Använd inte slipande trasor,
förtunningsmedel, alkohol eller andra kemiska
lösningar som kan skada ytbehandlingen eller
skrapa bort text från höljet.
4. Ström
VARNING!
LÄS NOGA IGENOM FÖLJANDE
INFORMATION INNAN APPARATEN
ANSLUTS TILL ETT NÄTUTTAG FÖRSTA
GÅNGEN.
Lokal nätspänning varierar i olika länder.
Kontrollera noga att den lokala nätspänningen där
apparaten ska användas överensstämmer med den
spänning som står tryckt på apparaten baksida (t.ex.
AC 230 V, 50 Hz eller AC 120 V, 60 Hz).
Nätkabelns stickkontakt är till för att koppla loss
apparaten från nätuttaget (strömkällan). Se till att
stickkontakten alltid är lättillgänglig (snabbt kan
kommas åt).
För modeller med [POWER]-knapp eller med både
[POWER]- och [ON/STANDBY]-knappar:
Genom att trycka på knappen [POWER] för att
välja OFF-läge kopplar inte bort huvudenheten helt.
Om du inte avser att använda enheten under en
längre tid, koppla bort nätkabeln från nätuttaget.
För modeller med endast [ON/STANDBY]-knapp:
Genom att trycka på knappen [ON/STANDBY] för
att välja standby-läge kopplar inte bort
huvudenheten helt. Om du inte avser att använda
enheten under en längre tid, koppla bort nätkabeln
från nätuttaget.
5. Förebyggande av hörselskador
Observera
För högt ljudtryck från öronsnäckor eller hörlurar
kan orsaka hörselförlust.
6. Batterier och värmeexponering
Warning!
Batterier (batteripaket eller isatta batterier) får inte
utsättas för hög värme från sol, eld eller liknande.
7. Vidrör aldrig apparaten med våta
händer—Hantera aldrig apparaten eller dess
nätkabel med våta eller fuktiga händer. Låt en
Onkyohandlare kontrollera apparaten innan den
används igen, om vatten eller någon annan vätska
har trängt in i apparaten.
8. Angående hantering
Om apparaten behöver transporteras, så packa in
den i den ursprungliga förpackningen, på samma
sätt som den var förpackad när den först köptes.
Lämna inte gummi- eller plastföremål ovanpå
apparaten under lång tid, eftersom det kan
resultera i att märken uppstår på höljet.
apparaten ovansida och baksida kan bli varma
under långvarig anndning. Detta är helt
normalt.
Om apparaten lämnas oanvänd under alltför lång
tid kan det hända att den inte fungerar ordentligt
nästa gång den ska användas. Se därför till att
använda apparaten då och då.
Töm skivfacket och stäng av apparaten efter
avslutad användning.
BEMÆRK:
For modeller med [POWER]-knap eller med
både [POWER]- og [ON/STANDBY]-knapper:
Med [POWER]-knappen i stilling OFF er denne
enhed stadig forbundet med lysnettet. Hvis du
ikke vil anvende denne enhed i længere tid, skal
du tage netledningen ud af stikkontakten.
For modeller som kun har [ON/STANDBY]-
knap:
Med [ON/STANDBY]-knappen i stilling
STANDBY er denne enhed stadig forbundet med
lysnettet. Hvis du ikke vil anvende denne enhed i
længere tid, skal du tage netledningen ud af
stikkontakten.
NB:
For modeller med [POWER]-knapp, eller med
både [POWER]- og [ON/STANDBY]-knapper:
Med [POWER]-knappen i stilling OFF er denne
enheten stadig tilsluttet lysnettet. Hvis du ikke vil
bruke denne enheten i lengere tid, skal ledningen
dras ut av stikkontakten.
For modeller som kun har [ON/STANDBY]-
knapp:
Med [ON/STANDBY]-knappen i stilling
STANDBY er denne enheten stadig tilsluttet
lysnettet. Hvis du ikke vil bruke denne enheten i
lengere tid, skal ledningen dras ut av
stikkontakten.
HUOM!
Malleissa, joissa on [POWER]-painike tai sekä
[POWER]- että [ON/STANDBY]-painikkeet:
Kytkimen [POWER] asettaminen asentoon OFF
ei katkaise kokonaan virtaa laitteesta: stä. Jos
laitteesta ei aiota käyttää pitkähköön aikaan,
irrota verkkojohto pistorasiasta.
Malleissa, joissa on vain [ON/STANDBY]-
painike:
Kytkimen [ON/STANDBY] asettaminen
asentoon STANDBY ei katkaise kokonaan virtaa
laitteesta: stä. Jos laitteesta ei aiota käyttää
pitkähköön aikaan, irrota verkkojohto
pistorasiasta.
Sv-4
Försiktighetsåtgärder—Fortsätttning
9. Installation av apparaten
Installera apparaten på en välventilerad plats.
Se till att tillförsäkra god ventilation runt om hela
apparaten, särskilt om den placeras i en
stereomöbel. Otillräcklig ventilation kan leda till
att apparaten överhettas och orsaka funktionsfel.
Utsätt inte apparaten för direkt solljus eller hög
värme från en värmekälla, eftersom det kan leda
till att temperaturen inuti apparaten blir så hög att
den optiska pickupens livslängd förkortas.
Undvik fuktiga eller dammiga platser och platser
som utsätts för vibrationer från högtalarna. Placera
aldrig apparaten på eller direkt ovanför en högtalare.
Placera apparaten i horisontellt läge. Använd den
aldrig stående på högkant eller på ett lutande
underlag, eftersom det kan orsaka funktionsfel.
Om apparaten placeras för nära en teve, en radio
eller en videobandspelare, så kan det påverka
ljudkvaliteten. Flytta i så fall apparaten bort från
den aktuella störkällan.
10. Fuktbildning
Fuktbildning kan skada apparaten.
Läs noga följande information:
På samma sätt kan fukt bildas på den optiska
pickuplinsen, en av de viktigaste delarna inuti
apparaten.
Fuktbildning kan uppstå i följande situationer:
när apparaten flyttas från en kall till en varm plats,
när ett värmeaggregat slås på eller när kall luft
från en luftkonditionerare blåser på apparaten,
på sommaren, när apparaten flyttas från ett
luftkonditionerat rum till en varm och fuktig plats,
när apparaten används på en fuktig plats.
Använd inte apparaten, när det finns risk för att
fuktbildning uppstår. Fuktbildning kan orsaka
skador på skivor och vissa delar inuti apparaten.
Om kondens uppstår, koppla ur nätkabeln och lämna
enheten i rumstemperatur under två till tre timmar.
Apparaten innehåller ett halvledarlasersystem och är
klassificerad som en laserprudukt av klass 1. Följ
därför noga anvisningarna i denna bruksanvisning för
att garantera korrekt användning. Kontakta
återförsäljaren av apparaten i händelse av att något
problem uppstår.
Försök aldrig öppna höljet, eftersom det medför risk
för farlig strålning från laserstrålen.
FÖRSIKTIGT!
SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING AV
KLASS 1M NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPEN. TITTA
INTE DIREKT MOT STRÅLEN MED OPTISKA
INSTRUMENT.
DENNA PRODUKT ANVÄNDER EN LASER.
ANVÄNDNING AV REGLAGE, JUSTERINGAR
ELLER UTFÖRANDE AV ÅTGÄRDER UTÖVER
VAD SOM ANGES I DENNA BRUKSANVISNING
KAN RESULTERA I FARLIG BESTRÅLNING.
Etiketten till höger sitter
på apparatens baksida.
1. Denna apparat är en
LASERPRODUKT
KLASS 1 och har
således en laser innanför höljet.
2. Förhindra att lasern blottas genom att aldrig öppna
höljet. Överlåt reparationer och underhåll åt en fackman.
VARNING
HÅLL BATTERIET BORTA FRÅN
BARN, KEMISKA BRÄNNSKADOR
Fjärrkontrollen för denna produkt innehåller ett mynt/
knappcellsbatteri. Om myntet/knappcellsbatteri sväljs,
kan det orsaka svåra inre brännskador på bara 2 timmar
och kan leda till döden. Förvara nya och begagnade
batterier borta från barn. Om batterifacket är svårt att
stänga ordentligt, sluta använda produkten och håll det
borta från barn.
Ventilationshål
Släpp inte ut något på
ventilationshålet.
Dette mærke på bagpladen angiver, at:
1. Denne enhed er et KLASSE 1
LASERPRODUKT, hvor der anvendes en laser,
der er placeret inde i kabinette.
2. For at undgå at laseren afdækkes
afskærmningen aldrig fjernes. Overlad al
servicering til kvalificeret personale.
FARE:
KLASSE 1M SYNLIG OG USYNLIG
LASERSTRÅLING NÅR ÅBEN. SE IKKE
DIREKTE MED OPTISKE INSTRUMENTER.
Denne etiketten som er å finne på baksidepanelet
erklærer at:
1. Denne enheten er et KLASSE 1 LASER
PRODUKT og benytter laser inni kabinettet.
2. For å forhindre eksponering av laser, må dekslet
ikke fjernes. Overlat alt servicearbeid til
kvalifisert fagpersonell.
FARE:
KLASSE 1M SYNLIG OG USYNLIG
LASERBESTRÅLING NÅR ÅPEN. SE IKKE
DIREKTE MED OPTISKE INSTRUMENTER.
Takaseinässä oleva tarra limoittaa, että:
1. Tämä laite on LUOKAN 1 LASERLAITE ja sen
sisällä on laser.
2. Jotta et joudu alttiiksi säteele, älä irrota laitteen
kantta. Huoltotoimet on jätettävä
ammattihenkilön suoritettavaksi.
VAARA:
TEILEE LUOKAN 1M NÄKYVÄÄ JA
NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ
AVATTUNA. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN
OPTISILLA LAITTEILLA.
Sv-5
Försiktighetsåtgärder—Fortsätttning
Om du tror att batterierna kan ha svalts eller finns i
någon del av kroppen, sök läkarvård omedelbart.
Märkning ”Var försiktig” finns på
baksidan av fjärrkontrollen.
Gäller modeller till Europa
WEEE
http://www.onkyo.com/manual/weee/weee.pdf
Härmed deklarerar vi, under vårt fulla ansvar, att denna
produkt efterlever standarderna:
–Säkerhet
Begränsningar och metoder för mätning av
radiostörningskaraktäristika
Begränsningar av emission av övertonsström
Begränsning av spänningsändringar,
spänningsfluktuationer och flimmer
RoHS-direktivet, 2011/65/EU
Härmed förklarar Onkyo Corporation att denna
CR-265DAB följer de väsentliga kraven och andra
relevanta stadgar i Direktiv 1999/5/EC.
Undertegnede Onkyo Corporation erklærer
herved, at følgende udstyr CR-265DAB overholder
de væsentlige krav og øvrige relevante krav i
direktiv 1999/5/EF.
Onkyo Corporation erklærer herved at denne
CR-265DAB er i overensstemmelse med
vesentlige krav og andre relevante bestemmelser i
direktiv 1999/5/EC.
Onkyo Corporation vakuuttaa täten että
CR-265DAB tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/
EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien
direktiivin muiden ehtojen mukainen.
Innan du använder dina nya högtalare
Placera högtalarna på stadiga, plana ytor. Att placera
dem på ojämna eller instabila ytor där de kan välta
och orsaka skada påverkar ljudkvaliteten.
Förvara ej vatten eller andra vätskor i närheten av
högtalarna. Om du spiller vätska över dem kan
woofern och tweetern inuti skadas.
Hantera ej högtalarna med våta eller fuktiga händer.
Försiktighetsåtgärder för högtalare
Högtalarna kan hantera specificerad ingångseffekt när
de används för normal uppspelning av musik. Om de
matas med någon av följande signaler, även om
ingångseffekten ligger inom det specificerade värdet,
kan överflödig ström gå ut i högtalarspolarna och
orsaka brännskador eller skador på kablarna:
1. Bruset mellan stationerna från en oinställd FM-
radio.
2. Ljudet från ett kassettband som snabbspolas.
3. Ljud i höga tonlägen som genereras av en oscillator,
elektroniskt musikinstrument, och så vidare.
4. Förstärkaroscillation.
5. Vissa testtoner från CD-skivor för ljudtest och så
vidare.
6. Smällar och klickningar när ljudkablar ansluts eller
kopplas från (stäng alltid av din förstärkare innan du
ansluter eller kopplar ifrån kablar).
7. Rundgång från mikrofon.
Högtalarna innehåller kraftfulla magneter. Förvara ej
metallföremål, såsom skruvmejslar, i närheten av
högtalarna, då dessa kan attraheras av magneten och
orsaka skador på tweetermembranet.
Använda nära en CRT-typ TV eller dator
(I den följande beskrivningen, ”TV” hänvisar till en
CRT-typ av TV.)
TV- och datorskärmar är magnetiskt känsliga enheter
som kan få störningar i form av missfärgning eller
bilddistorsion när konventionella högtalare placeras i
närheten. För att förhindra detta är högtalarna försedda
med intern magnetisk avskärmning. I vissa situationer
kan dock missfärgning fortfarande förekomma. I
sådant fall bör du stänga av din TV eller skärm och
vänta 15 till 30 minuter innan du sätter igång den igen.
Detta aktiverar vanligtvis funktionen för
avmagnetisering som neutraliserar det magnetiska
fältet och därmed avlägsnar eventuell missfärgning.
Om problem med missfärgning kvarstår, prova att
flytta högtalarna längre ifrån din TV eller skärm.
Observera att missfärgning också kan orsakas av en
magnet eller ett avmagnetiserande verktyg som
placerats för nära din TV eller skärm.
Observera:
Om högtalarna placeras i närheten av en TV eller
skärm kan du på grund av de elektromagnetiska
vågor som strömmar ur TV:n eller skärmen höra ljud
från högtalarna även efter att du har stängt av
förstärkaren. För att förhindra detta bör du rikta
högtalarna från din TV eller skärm.
Sv-6
Paketets innehåll
Kontrollera att du har följande komponenter:
* I kataloger och på förpackning, anger bokstaven i slutet
av produktnamnet färgen. Specifikationer och
funktioner är desamma oavsett färg.
Du kan förbättra ljudkvaliteten genom att fästa de
medföljande golvskydden på högtalarna för att höja
upp dem och reducera kontaktytan. Golvskydden gör
också högtalarna mer stabila och förhindrar att de
glider omkring.
Ta bort isoleringsarket innan du använder
fjärrkontrollen.
För att använda fjärrkontrollen, rikta den mot CD-
mottagare ns fjärrsignalssensor, som visas nedan.
Plats för installation
Denna enhet och dess fjärrkontroll kan bli missfärgade
av ultraviolett eller andra lätta komponenter, om du
använder dem i direkt solljus, eller under
fluorescerande belysning eller bakterielampa.
Använd enbart batteri av samma typ (CR2025).
Observera:
Om fjärrkontrollen inte fungerar på ett tillförlitligt
sätt kan du försöka byta ut batterierna.
Om fjärrkontrollen inte ska användas under en längre
tid bör du ta ut batterierna för att undvika risken för
batteriläckage och korrosion i batterifacket.
Utgångna batterier bör avlägsnas så fort som möjligt
för att undvika risken för batteriläckage och
korrosion.
Om fjärrkontrollen inte fungerar när den används för
första gången, försök med följande operationer.
1. Håll ner fjärrkontrollens VOLUME [–] -knapp (i
minst tio sekunder). Om fjärrkontrollen ändå inte
fungerar, upprepa denna operation.
2. Ta ut knappbatteriet, torka av det med en torr
trasa och sätt sedan in den igen.
Varni ng:
Inkorrekt byte av batteri kan orsaka explosion.
Använd enbart batteri av motsvarande eller samma
typ.
CD-mottagare(CR-265DAB)
Fjärrkontroll (RC-892S)
DAB/FM-inomhusantenn
Nätsladd
(Typen av kontakt varierar från land till land.)
Högtalare (D-T25)
Högtalarkablar
8 rondeller
Använd de medföljande
golvskydden till högtalarna
Användning av fjärrkontrollen
Golvskydd
Botten
C
i
r
k
a
5
m
e
t
e
r
Fjärrsignalssensor
CR-265DAB
Byta batteri
Batterihållare
Sätt i batteriet i
batterifacket med den
positiva (+) sidan
uppåt, och sätt sedan i
batterihållaren i
fjärrkontrollen.
Medan du trycker på en flik på baksidan
av fjärrkontrollen i pilens riktning, dra ut
batterihållaren.
Baksida
Sv-7
Egenskaper
CD
Spela upp ljud-CD, MP3-CD (CD-R och CD-RW)
RANDOM/REPEAT (SLUMPARTAT/
UPPREPANDE) uppspelningsläge
USB-sticka
MP3-uppspelning från USB-stickor
RANDOM/REPEAT (SLUMPARTAT/
UPPREPANDE) uppspelningsläge
iPod/iPhone/iPad
*1
iPod/iPhone/iPad direkt digital anslutning
Kontrollera iPod/iPhone/iPad med fjärrkontrollen
Bluetooth
*2
Bluetooth-funktioner som möjliggör trådlös
uppspelning via smart telefoner och andra enheter
Stöd för Bluetooth standby-funktionen
Stöd för NFC-funktionen, som gör det möjligt för
enkel ihopparning och anslutning
Radio
DAB/DAB+, FM-tuner
40 DAB/DAB+-, 40 FM-förinställningar
Funktion för automatisk FM-förinställning
RDS (Radio Data System)
Timer och klocka
Fyra programmerbara timers
Insomningstimer
Högtalare
Stilrent kabinett
2-vägs basreflex
Diverse
Super Bass (S.Bass)-funktion för djupare basljud
Tonkontroll för bas och diskant
Linjeingång för extern ljudkälla
Uttag för hörlurar
*1
iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, iPod
shuffle, och iPod touch är varumärken som tillhör
Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.
”Gjord för iPod”, ”Gjord för iPhone” och ”Gjord för
iPad” betyder att ett elektroniskt tillbehör har
utformats särskilt för anslutning till iPod, iPhone, eller
iPad respektive, och har certifierats av utvecklaren för
att uppfylla Apples krav på prestanda. Apple ansvarar
inte för driften av denna enhet eller dess
överensstämmelse med säkerhets- och
regleringsstandarder.
Observera att användningen av det här tillbehöret
med iPod, iPhone eller iPad kan påverka den trådlösa
prestandan.
*2
Bluetooth
®
-märket och logotyperna är registrerade
varumärken som ägs av Bluetooth SIG, Inc . och all
användning av sådana märken av Onkyo är under
licens. Andra varumärken och varunamn tillhör
respektive ägare.
Onkyo garanterar inte Bluetooth-kompatibilitet mellan
CR-265DAB system och alla Bluetooth-aktiverade
enheter.
r kompatibilitet mellan CR-265DAB system och en
annan enhet med Bluetooth teknik, se enhetens
dokumentation och rådfråga återförsäljare. I vissa
länder kan det finnas begränsningar för användandet
av Bluetooth-enheter. Kontrollera hos de lokala
myndigheterna.
Läs märketiketten i botten eller bakre panelen av
systemet för annan säkerhetsinformation.
Sv-8
Sommario
Procedure preliminari
Viktiga säkerhetsföreskrifter ..........................2
Försiktighetsåtgärder.....................................3
Paketets innehåll ...........................................6
Använd de medföljande golvskydden till
högtalarna ...............................................6
Användning av fjärrkontrollen ....................6
Byta batteri ................................................6
Egenskaper ...................................................7
Lär känna CD-mottagare...............................9
Topp- och frontpanelen .............................9
Display.....................................................10
Bakpanel..................................................10
Fjärrkontroll..............................................11
Information om skivor (ljud-CD och MP3)
och USB-stickor (MP3) .............................12
Collegamenti
Anslutning av antenner................................14
Anslutning av DAB/FM-inomhusantenn...14
Anslutning av en DAB eller FM-antenn
utomhus ................................................14
Anslutning av högtalare...............................15
Ansluta andra komponenter ........................16
Anslut en enhet för ljuduppspelning ........16
Anslutning av nätkabeln ..........................16
Grundläggande funktioner
Grundläggande funktioner...........................17
Slå på CD-mottagaren.............................17
Inställning av den automatiska standby-
funktionen..............................................17
Val av ingångskälla..................................17
Justera volymen ......................................17
Dämpning av CD-mottagare....................17
Använda hörlurar .....................................17
Justera bas och diskant...........................17
Använda Super Bass...............................18
Ändra displayens ljusstyrka .....................18
Spela upp CD-skivor
Spela upp CD-skivor....................................19
Spela upp CD-skivor................................19
Visa CD-information ................................19
Välja en mapp eller fil på en MP3-skiva ..20
Visa MP3-information ..............................20
1-mappläge..............................................20
Uppspelning från minnet..........................20
Upprepad uppspelning ............................21
Slumpmässig uppspelning.......................21
Uppspelning av iPod/iPhone/iPad
Uppspelning av iPod/iPhone/iPad ...............22
Spelning med en iPod/iPhone/iPad
via USB .................................................22
Navigera i iPod-menyerna med
fjärrkontrollen.........................................22
Trådlös Uppspelning via Bluetooth
Trådlös Uppspelning via Bluetooth ..............23
Ihopparning..............................................23
Spela upp musik på din
Bluetooth-aktiverad enhet .....................23
Användning av Bluetooth
standby-funktionen................................23
Återställa Bluetooth..................................24
Upprätta Bluetooth-anslutning med
Touch (via NFC) ....................................24
Användning av Bluetooth
standby-funktionen................................25
Lyssna på radio
Lyssna på radio ...........................................26
Inställning av FM-stationer.......................26
Lyssna på digitalradio (DAB) ...................26
Manuell förinställning av DAB-/FM-
stationer.................................................28
Automatisk förinställning av FM-stationer
(Auto Preset) .........................................28
Val av förvalsstationer..............................28
Mottagning av RDS..................................29
Radering av förinställda stationer ............29
Spela upp från USB-minne
Spela upp från USB-minne..........................30
Att spela upp en extern enhet
Att spela upp en extern enhet......................30
Spela upp från en extern enhet ansluten
till LINE IN-uttaget .................................30
Orologio e timer
Ställa klockan...............................................31
Användning av timern..................................31
Användning av insomningstimern............31
Programmera en timer.............................31
Slå på en Timer (Aktivera) eller stänga
av (Avaktivera) ......................................32
Varie
Felsökning ...................................................33
Specifikationer .............................................38
Sv-9
Lär känna CD-mottagare
Se sidorna inom parentes för vidare information.
Ström knappen (17, 33)
INPUT knappen (17, 22)
knappen (23)
Föregående [ ] knapp (19, 22, 28)
Nästa [ ] knapp (19, 22, 28)
Stopp [ ] knapp (19, 22, 33)
Spela upp/pausa [ / ] -knappen (19, 20,
30)
VOLUME [+]/[–] knappar (17, 22)
NFC-märke
Hörlurar [ ] uttag (17)
USB port (30)
Visningsfönster (10)
Skivfack (19)
Fjärrsignalssensor (6)
Öppna/Stäng [ ] knappen (19)
Topp- och frontpanelen
Toppanel
Frontpanel
Sv-10
Lär känna CD-mottagare—Fortsättning
SLEEP indikator
Spela upp och paus indikatorer
USB indikator
MP3 indikator
indikatorer
FOLDER indikator
DAB indikator
S.BASS indikator
MUTING indikator
1FOLDER indikator
MEMORY indicator
Inidikatorer för uppspelningsläge
TIMER indikatorer
FM-inställningsindikatorer
FILE indikator
TRACK indikator
Meddelandefält
TITLE, ARTIST, och ALBUM indikatorer
DISC, TOTAL, och REMAIN indikatorer
AC INLET
DAB/FM ANTENNA uttag
LINE IN uttagen
SPEAKERS uttagen
Display
Bakpanel
Se sidorna 14–16 för information om anslutningar.
Sv-11
Lär känna CD-mottagare—Fortsättning
Se sidorna inom parentes för vidare information.
SLEEP knappen (31)
Ström [ ] -knappen (17, 33)
Väljarknappar för innång (17, 22, 26, 28, 30)
MENU knappen (22)
Pil [ ]/[ ]/[ ]/[ ] -tangenterna och
ENTER knappen
FOLDER-knappen
Stopp [ ] (19, 22),
Uppspelning/Paus [
/ ] (19, 20, 22, 30),
[
]/[ ] (19, 22, 28),
[
]/[ ], TUNING[ ]/[ ] (19, 22, 26) -
knapparna
CLEAR knappen (20, 21)
CLOCK CALL knappen (31, 36)
REPEAT [] knappen (21, 22)
DIMMER knappen (18)
Öppna/Stäng [ ] knappen
DISPLAY-knappen (19, 20, 29)
MUTING knappen (17)
TIMER knappen (31, 32)
VOLUME [+]/[–] knapparna (17, 22)
MODE knappen (20, 28)
TONE knappen (17)
S.BASS knappen (18)
SHUFFLE [] knappen (21, 22)
Fjärrkontroll
Sv-12
Information om skivor (ljud-CD och MP3) och USB-
stickor (MP3)
Försiktighetsåtgärder för uppspelning
CD-skivor med följande logga på etikettytan kan
användas.
Använd ej skivor som är designade för andra
användningsområden än ljud, t.ex. CD-ROM för
datoranvändning. Onormalt ljud kan skada CD-
mottagaren och/eller högtalarna.
* CD-mottagare stöder CD-R- och CD-RW-skivor.
Observera att vissa skivor kanske inte går att spela upp på
grund av skivans egenskaper, repor, förorening eller
inspelningsskick. En skiva som spelats in med en
inspelningsapparat för ljud-CD kan ej spelas upp förrän
den slutförda.
Annd aldrig skivor med en annorlunda form (såsom
hjärtformade eller oktagoner). Dessa typer av skivor
kan skada mottagaren för CD.
Uppspelning av CD-skivor med
kopieringsskydd
Vissa ljud-CD med kopieringsskydd överensstämmer ej
med officiella CD-standarder. Dessa specialskivor kan
ej spelas med CD-mottagare.
Uppspelning av MP3-skivor
MP3-filer som spelats in på en CD-R/CD-RW kan
spelas upp med CD-mottagare.
Använd skivor som spelats in med filsystemet ISO
9660 Nivå 2. (Det stödda katalog-djupet är åtta
nivåer, samma som ISO 9660 Nivå 1)
Skivor måste vara stängda (slutförda).
Endast MP3-filer med tillägget ”.MP3” eller ”.mp3”
stöds.
Filer som spelas in med MPEG 1 ljudlager 3 med
samplingsfrekvensen 32/44,1/48 kHz och
bithastighet på 32–320 kbps stöds.
Maximalt 255* mappar (inklusive rotmappen) och
högst 512 filer kan kännas igen på en enda CD. Max
512 filer kan läsas i en separat mapp.
* Detta inkluderar mappar som inte innehåller MP3-filer.
Uppspelning från USB-sticka
CD-mottagare stöder inte uppspelning av
ljudspelarenheter och smarta telefoner som inte är
USB-masslagringsenheter.
MP3-filer som lagrats på ett USB-minne kan spelas
upp med CD-mottagare.
Filsystem som stöds är FAT16 och FAT32.
Endast MP3-filer med tillägget ”.MP3” eller ”.mp3”
stöds.
Filer som spelas in med MPEG 1 ljudlager 3 med
samplingsfrekvensen 32/44,1/48 kHz och
bithastighet på 32–320 kbps stöds.
Maximalt 999* mappar (inklusive rotmappen) och
högst 3000 filer kan kännas igen på en enda USB-
minne. Max 999 filer kan läsas i en separat mapp.
USB-hubbar stöds inte.
* Detta inkluderar mappar som inte innehåller MP3-filer.
Observera:
I vissa fall kan skivor som spelats in med en recorder
eller dator inte spelas upp. (Orsak: Skivans karaktär,
skadad eller smutsig skiva, damm på spelarens lins,
kondens m.m.)
En skiva som är inspelad på en dator kanske inte kan
spelas, beroende på programinställningarna eller
miljö. Spela in skivan i ett format som stöds av CD-
mottagaren.
Om skivan inte spelas upp korrekt kan detta bero på
otillräckligt lagringsutrymme på skivan.
Filerna spelas tillbaka i samma följdordning som de
sparas i USB-minnet. Emellertid kan uppspelningen
ändras om filerna eller mapparna i USB-minnet
raderas eller byter namn på en dator, etc.
Hantera skivor
Håll skivor i kanten, eller i mitthålet och kanten. Undvik
att röra vid uppspelningsytan (ytan utan tryck på).
Fäst ej papper eller klistermärken eller skriv på skivans
uppspelnings- eller etikettyta. Var försiktig så att du inte
repar eller skadar skivan.
Försiktighetsåtgärder för hyrskivor
Använd ej skivor med rester av cellofantejp, hyrskivor
med etiketter som börjat lossna eller skivor med
utsmyckande etiketter. Dessa typer av skivor kan fastna
i CD-mottagare, eller skada CD-mottagare.
**
Sv-13
Information om skivor (ljud-CD och MP3) och USB-stickor (MP3)—Fortsättning
Försiktighetsåtgärder för skivor med
datorutskrivna etiketter
Låt ej en CD-R/CD-RW med datorutskriven etikett
ligga i CD-mottagare en längre tid. Skivan kan fastna i
CD-mottagare, eller skada CD-mottagare.
Ta ut skivan ur CD-mottagare när den inte spelas och
förvara i ett fodral. En nytryckt skiva blir klibbigt.
Använd skivan endast efter att ytan är helt torr.
Skötselråd för skivor
Om skivan är smutsig kan CD-mottagare ha svårt att
läsa signalerna och ljudkvaliteten försämras. Torka
försiktigt bort fingeravtryck och damm med en mjuk
trasa. Torka med lätt hand från mitten och ut.
För att avlägsna envisa
smutsfläckar eller damm kan du
torka skivan med en mjuk, fuktad
trasa och sedan torka av den med
en torr trasa. Använd ej
rengöringsvätska för vinylskivor
eller antistatiska medel m.m.
Använd aldrig flyktiga
kemikalier såsom tvättbensin eller thinner då dessa kan
tränga in i skivans yta.
Sv-14
Anslutning av antenner
Detta avsnitt beskriver hur du ansluter den medföljande DAB/FM-antennen för inomhusbruk.
CD-mottagare kan inte ta emot någon radiosignal om ingen antenn är ansluten. För att använda radiomottagaren
måste du alltså ansluta en antenn.
Observera:
När din CD-mottagare är redo att användas behöver du ställa in en radiostation och rikta antennen för att uppnå
bästa möjliga mottagning.
Använd häftstift för att fixera läget av den medföljande DAB/FM-antennen, så att den inte kommer att vara slak
och uppnå bästa möjliga mottagning. I allmänhet är lägen nära fönster bättre för mottagning.
Tips:
Om den medföljande DAB/FM-inomhusantennen inte ger någon god mottagning, kan du i stället försöka med en
separat inköpt DAB- eller FM-utomhusantenn.
Om den medföljande DAB/FM-inomhusantennen inte
ger någon god mottagning, kan du i stället försöka med
en separat inköpt DAB eller FM-utomhusantenn.
Observera:
För installation av utomhusantenn, rådgör med en
lämplig expert.
För bästa resultat, installera utomhusantennen bort
från höga byggnader, helst med en fri sikt till din
lokala sändare.
Utomhusantennen bör placeras bort från möjliga
störningskällor, till exempel neonskyltar, trafikerade
vägar, etc.
Av säkerhetsskäl bör utomhusantennen vara placerad
långt från kraftledningar och annan
högspänningsutrustning.
Utomhusantennen måste jordas i enlighet med lokala
föreskrifter för att undvika elektriska stötar.
Anslutning av DAB/FM-inomhusantenn
Skjut in kontakten
helt i uttaget.
Varning:
Var försiktig så du inte skadar dig när du
använder häftstift.
DAB/FM-inomhusantenn
Häftstift, etc.
DAB/FM-inomhusantenn (medföljer)
Anslutning av en DAB eller FM-antenn utomhus
Sv-15
Anslutning av högtalare
Avlägsna den förskurna isoleringen från ändarna på
högtalarkablarna och tvinna de blottlagda trådarna hårt.
Tryck ner spaken för att öppna hålet och infoga trådarna
i hålet. Släpp därefter spaken.
Se till att högtalarterminalerna griper fast de blanka
trådarna, och inte isoleringen.
Observera:
Anslut den högra högtalaren till CD-mottagare ns
högra (R) SPEAKERS-utgångar. Anslut den vänstra
högtalaren till de vänstra (L) SPEAKERS-
utgångarna.
Se noga till att högtalarpolerna ansluts rätt. Anslut
alltid en positiv pol (+) till en positiv pol (+), och en
negativ pol (–) till en negativ pol (–). Om
anslutningen kastas om kommer ljudet att vara ur fas
och låta onaturligt.
Använd trådarna med röd linje för att koppla samman
de positiva (+) utgångarna.
Anslut inte något annat än de medföljande högtalarna
(D-T25). Vi ansvarar ej för tekniska fel eller dåliga
resultat om denna CD-mottagare används med andra
högtalare.
Koppla ej båda högtalarkablarna till samma L- eller
R-utgångar. Anslut inte fler än två högtalaruttag till
varje högtalare.
Var noga med att inte kortsluta plus-
och minusledarna.
Om du gör det kan det skada CD-
mottagare och/eller högtalare.
Högtalarkabel
Höger högtalare Vänster högtalare
CD-mottagare
Sida med röd
linje
R
Sv-16
Ansluta andra komponenter
Om anslutningar
Läs bruksanvisningarna till dina andra komponenter
innan du kopplar in dem.
Anslut inte strömkabeln förrän du har slutfört och
dubbelkollat alla anslutningar.
Skjut in kontakterna så långt som
möjligt för korrekt anslutning
(lösa anslutningar kan orsaka brus
eller funktionsfel).
Observera:
Placera ingenting ovanpå CD-mottagaren. Annars
kan ventilationen blockeras och värme kan bygga upp
vilket kan orsaka en felfunktion.
Anslut CD-mottagarens LINE IN-uttag till OUTPUT
(PLAY) -uttagen på ljuduppspelningsenheten.
Använd en ljudkabel som är lämplig för
uppspelningsenheten.
Du behöver en phonosteg (tillval) för att ansluta en
skivspelare. Om din skivspelare har en inbyggd
phonosteg, kan du ansluta den direkt.
Koppla CD-mottagare ns nätkabel till lämpligt
gguttag.
Observera:
Använd inte någon annan sladd än den medföljande
nätsladden .
Anslut inte den medföljande strömsladden till någon
annan enhet. Detta kan orsaka tekniska fel eller
olyckor.
Dra inte ut nätsladden från AC INLET medan den
andra änden fortfarande är ansluten till AC eluttag Du
kan riskera elektrisk stöt om du skulle råka nudda vid
nätkabelns inre kontakter.
Anslut alla högtalare och AV-komponenter innan
nätsladden ansluts.
Inkoppling av CD-mottagare n kan orsaka en
tillfällig strömrusning som kan påverka andra
elkomponenter anslutna till samma krets. Anslut
mottagaren till ett annat vägguttag om detta orsakar
problem.
Koppla in nätkabeln i ett lättåtkomligt nätuttag så att
du enkelt kan dra ur sladden vid behov.
CD-mottagare
Analog
ljudkabel (RCA)
Bärbar
ljudspelare
Skivspelare
Till vägguttag
(Typen av kontakt varierar från
land till land.)
TV
RCA/
Minipluggka
bel
Anslut en enhet för ljuduppspelning
Rätt!
Fel!
Anslutning av nätkabeln
Sv-17
Grundläggande funktioner
Tryck på [ ] -knappen.
Du kan också använda [
] knappen på CD-mottagaren.
CD-mottagaren slås på och displayen tänds. Tryck på
knappen igen för att stänga av den (standby-läge).
Om din iPod/iPhone/iPad är ansluten till CD-
mottagaren i standby-läge, visas ”Charging” på
displayen på CD-mottagaren och iPod/iPhone/iPad
kommer att laddas.
Med den automatiska standby-funktionen kan du ställa
in CD-mottagaren så att den automatiskt stängs av och
går in i standby-läge, om det inte finns någon funktion
eller ljudingång i 20 minuter.
”Auto Standby” blinkar i en minut innan Auto Standby-
funktionen får enheten att gå in i standby-läge.
Observera:
Om FM Mono väljs, kommer den automatiska
standby-funktionen avaktiveras.
1
Ange standby-läge
2
Tryck på [MENU] -knappen.
”Auto Standby>” visas på CD-mottagarens display.
3
Tryck på [ENTER] -knappen, använd sedan
[
]/[ ] knapparna för att välja ”On.
4
Tryck på [ENTER] -knappen.
För att avaktivera den automatiska standby-funktionen,
välj ”Off” i steg 3.
Du kan välja mellan CD, USB, , DAB, FM, eller
LINE som kan vara en extern komponent.
För att välja ingångskälla kan du använda
fjärrkontrollens knappar för ingångsväljaren.
På CD-mottagare, tryck upprepade gånger på [INPUT]
-knappen. Ingångskällorna väljs i följande ordning.
Om du vill justera volymen använder du
VOLUME [+]/[–] -knapparna.
Du kan också använda CD-mottagares [+]/[–]
knapparna.
Du kan justera volymnivån i ett område från 0 till 41,
och maximal.
Tryck på [MUTING] -knappen.
”Muting” visas på displayen i några sekunder.
MUTING -indikator blinkar kontinuerligt när CD-
mottagare är dämpat. Tryck på knappen för att sätta på
ljudet.
Tips:
Du kan också sätta på ljudet för enheten genom att
justera volymen.
Alternativt kan du ställa in enheten i standby-läge, slå
sedan på den igen för att sätta på ljudet.
Du kan ansluta ett par stereohörlurar (ø3,5 mm, 1/8-tum
kontakt) på mottagarens hörlursuttag [ ] när du vill
lyssna utan att störa omgivningen.
Observera:
Sänk alltid volymen innan du ansluter hörlurarna.
Medan hörlurarnas kontakt förs in hörlurarna [ ]
uttag, slås högtalarna av.
1
Tryck upprepade gånger på [TONE] -
knappen för att välja ”Bass” eller ”Treble.
Om S.Bass 1 eller S.Bass 2 är vald, stängs S.Bass
av, och bas och diskant hämtar de egenskaper som
du angav senast.
2
Använd [ ]/[ ] knapparna för att justera
bas eller diskant.
Du kan justera basen och diskanten inom ett
område från –4 till +4.
3
Tryck på [ENTER] -knappen för att återgå
till föregående visning.
Observera:
S.Bass kan inte att samtidigt aktiveras med bas och
diskant.
Om du trycker på [TONE] -knappen, kommer S.Bass
att ställas till av och inställningarna för bas and
diskant aktiveras.
Denna manual beskriver förfarandet för
användning av fjärrkontrollen, såvida inte annat
anges.
Slå på CD-mottagaren
Inställning av den automatiska
standby-funktionen
Val av ingångskälla
DAB
USB/iPod LINECD
Bluetooth
Justera volymen
Dämpning av CD-mottagare
Använda hörlurar
Justera bas och diskant
Sv-18
Grundläggande funktioner—Fortsättning
Tryck på [S.BASS] -knappen.
Inställningen växlar enligt följande varje gång du
trycker på knappen.
S.BASS-indikatorn tänds om S.Bass 1 eller S.Bass 2 är
vald.
Super bas-komponenten kommer att betonas allt
eftersom numret ökar.
Observera:
S.Bass kan inte att samtidigt aktiveras med bas och
diskant.
Inställningarna för bas och diskant fungerar endast
när S.Bass är avstängd. Om du väljer S.Bass 1 eller
S.Bass 2, kommer inställningarna för bas och diskant
inte vara aktiva.
Tryck på [DIMMER] -knappen.
Inställningen växlar enligt följande varje gång du
trycker på knappen.
Använda Super Bass
Ändra displayens ljusstyrka
S.Bass Off S.Bass 1 S.Bass 2
Ljusstyrka
Dämpa
belysning
Dimmer
Sv-19
Spela upp CD-skivor
1
Tryck på CD-mottagares [ ] -knappen för
att öppna skivfacket.
Tips:
När du trycker på [
] -knappen medan CD-
mottagare är i standby-läge slår på att CD-mottagare
och öppnar skivfacket.
2
Lägg CD-skivan i facket med etikettens
sida vänd uppåt .
Lägg 8 cm-cd i fackets mitt.
3
Ändra ingångskällan till CD-skivan, tryck
sedan på [ /] -knappen.
För att ändra ingångskällan till CD, tryck på
fjärrkontrollens [CD] -knapp, eller tryck
upprepade gånger på [INPUT]-knappen på CD-
mottagaren.
Skivfacket stängs och uppspelningen påbörjas.
Indikatorn ” ” visas sedan.
För att stoppa uppspelning:
Tryck på [
] -knappen.
För att pausa uppspelning:
Tryck på [
/ ] -knappen. Indikatorn Paus ”
visas. För att återuppta uppspelningen, tryck på [
/ ]
-knappen igen.
Snabbspolning framåt eller bakåt:
När uppspelning pågår, tryck och håll in
Framspolningsknappen [ ] för att spola framåt, eller
Återspolningsknappen [ ] för att spola tillbaka..
För att ta ut CD-skivan:
Tryck på CD-mottagares [
] -knappen för att öppna
skivfacket.
Information som visas när uppspelningen är
stoppad:
MP3-skiva
När skivan är laddad, visas namnet på skivan, och sedan
visas följande information. Tryck på [DISPLAY] -
knappen för att visa skivnamnet.
Välja spår
För att återgå till början av det spår som spelas, tryck på
Föregående [
] -knappen.
Tryck upprepade gånger på Föregående [
] -
knappen för att välja tidigare spår.
Tryck upprepade gånger på Nästa [
] -knappen för
att välja efterföljande spår.
Under uppspelningen eller när uppspelningen är i paus-
läge, tryck upprepade gånger på [DISPLAY] -knappen
för att visa följande CD-information.
Spelad tid
•”REMAIN
Lyser när återstående spårtid visas.
•”TOTAL REMAIN
Lyser när skivans återstående speltid visas.
Denna manual beskriver hur man använder
fjärrkontrollen, om inte annat anges.
Spela upp CD-skivor
• Ljud-CD
Totalt antal spår Total speltid
Visa CD-information
Totalt antal mappar Totala antal filer
Sv-20
Spela upp CD-skivor—Fortsättning
1
När uppspelningen är stoppad, tryck på
[ ]/[ ] -knapparna för att välja en mapp.
Namnet på mappen kommer att visas.
Tryck på [ ] -knappen för att välja föregående
mapp, och tryck på [ ] -knappen för att välja
nästa mapp.
För att spela upp från den första låten i mappen,
gå till steg 3.
2
Använd pilknapparna [ ]/[ ] för att välja
MP3-filer i mappen.
Namnet på MP3-filen i mappen visas.
För att välja en annan mapp, tryck på [ ]/[ ] -
knapparna. (Starta om från steg 1.)
3
Tryck på [ENTER] -knappen eller [ /] -
knappen.
Uppspelning påbörjas.
Under uppspelning, tryck på knappen [ ] för att
spela upp den första låten i föregående mapp.
Eller, tryck på [ ] -knappen för att spela upp den
första låten i nästa mapp.
Du kan också välja en mapp genom att trycka på
[FOLDER] -knappen, [ ]/[ ] -knapparna, och
därefter [ENTER] -knappen.
Pausa uppspelning
För att pausa uppspelningen, tryck på Uppspelning/
Paus [ /] -knappen.
För att återuppta uppspelningen, tryck en gång till på
samma knapp.
Du kan visa diverse information om den MP3-fil som
spelas, såsom titel, artist och album.
Under uppspelning, tryck upprepade gånger
på knappen [DISPLAY] för att visa följande MP3
informationen.
Informationen visas i följande ordning.
Låttitel (eller filnamn, om det inte finns någon
ID3-etikett)
•Artistnamn
Albumtitel (eller namn på mappen, om det inte
finns någon ID3-etikett)
Observera:
Denna enhet kan endast visa enbits alfanumeriska tecken.
Tecken som inte stöds i displayen ersätts med ”•” .
Under 1-mappläge, kommer intervallet för uppspelning
begränsas till den aktuella mappen.
Medan CD-mottagaren stoppas, tryck
upprepade gånger på [MODE] -knappen för att
visa ”1FOLDER.
När uppspelningen är stoppad under 1-mappläge, visas
namnet på den valda mappen.
Normal uppspelning stoppas efter att ha spelat den sista
låten i den aktuella mappen. Upprepa uppspelning och
slumpvis uppspelning kommer att begränsas till den
aktuella mappen.
För att spela upp hela skivan, tryck upprepade gånger på
[MODE] -knappen för att slå av ”1FOLDER” indikatorn.
Med funktionen uppspelning från minnet, lagrar CD-
mottagaren en lista med upp till 25 låtar och spelar dem
tillbaka från minnet.
1
När enheten är stoppad, tryck upprepade
gånger på [MODE] -knappen tills
indikatorn ”MEMORY” tänds.
Musik-CD
MP3-skiva
2
Använd []/[ ] -knapparna för att välja en
låt att spela upp, tryck sedan på [ENTER] -
knappen.
Om du spelar en MP3-skiva, använd [ ]/[ ] -
knapparna för att välja önskad mapp, använd
sedan []/[ ] -knapparna för att välja en låt, och
tryck sedan på [ENTER] -knappen.
Upprepa det här steget för att lagra de önskade
låtarna (upp till P-25) i minnet.
Tryck upprepade gånger på [CLEAR] -knappen
för att ta bort låtar i minnet som börjar med den
senaste sparad.
Välja en mapp eller fil på en MP3-
skiva
Visa MP3-information
1-mappläge
Uppspelning från minnet
-
/