Oregon Scientific BAR688HG Användarmanual

Kategori
Väckarklockor
Typ
Användarmanual
1
SWE
Trådlös Väderstation med Temperatur /
Luftfuktighetsdisplay och Trådlöst
RF-inställd Klocka
Modell: BAR688HG
BRUKSANVISNING
INNEHÅLL
Innehåll.......................................................................... 1
Introduktion.................................................................. 2
Klocköversikt.............................................................. 2
V
y Framsida............................................................... 2
V
y Baksida................................................................. 2
Lcd Display................................................................. 3
Trådlös Sensor (THGN122N)
.................................. 4
Att Komma Igång........................................................ 4
Batterier
...................................................................... 4
Trådlös Sensor............................................................. 4
Sensordataöverföring............................................... 6
Klocka............................................................................ 6
Klockmottagning....................................................... 6
Mottagningssignal..................................................... 6
Ställ In Klockan.......................................................... 6
Alarm.............................................................................. 6
Barometer...................................................................... 7
Ställ In Höjd................................................................ 7
Väderprognos.............................................................. 7
Temperatur Och Luftfuktighet................................. 7
Temp, Luftfuktighet och lufttryckstrend.................. 8
Halkvarning................................................................ 8
Hög / Låg temperatur / luftfuktighetsalarm............ 8
Värmeindex .................................................................. 8
Komfortzon................................................................... 9
Månfas........................................................................... 9
Reset.............................................................................. 9
Försiktighetsåtgärder.
.
.............................................. 10
Specifikationer............................................................. 10
Om Oregon Scientific................................................ 11
EU-försäkran Om Överensstämmelse.................. 11
P/N:086L004344-058 REV 1
83/94
2
SWE
INTRODUKTION
Tack för att du valt denna Oregon Scientific
TM
Trådlös
Väderstation med Temperatur / Luftfuktighetsdisplay
och Trådlöst RF-inställd Klocka (BAR688HG). Denna
klocka levereras med en trådlös sensor (THGN122N)
och stödjer upp till 3 sensorer (extra sensorer säljes
separat).
N
O
TERING Ha denna manual tillhands när du använder
din produkt. Den innehåller en praktisk steg-för-
steg instruktion, samt teknisk specifikation och
varningsmeddelanden som du bör känna till.
KLOCKÖVERSIKT
VY FRAMSIDA
1. SNOOZE
2. derprognosområde
3. Utomhustemperatursområde
4. Inomhustemperatursområde
5. Klocka / Alarmområde
VY BAKSIDA
1. TEMP / HUMIDITY HI / LO : Ändra inställningar
eller aktivera / inaktivera hög eller låg temperatur /
luftfuktighetsalarm för kanal 1
2. / : Öka / minska inställning; aktivera / inaktivera
radiokontrollerad klocka
3. CHANNEL: Växla mellan fjärrenheter
4. HEA
T INDEX: Visa värmeindex
1
8
9
10
1
1
12
2
3
4
5
6
7
P/N:086L004344-058 REV 1
84/94
3
SWE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
1
1
2
3
4
6
5
5. MODE: Ändra inställningar / display
6. ALARM: Visa alarmstatus; ställ in alarm
7. Batterifack
8. M E M :
Visa aktuell, maximum och minimum
temperatur / luftfuktighet
9. PRESSURE: Välj lufttrycksenhet; ställ in höjd
10. °C / °F: Välj temperaturenhet
1
1. RESET Återställ enheten till fabriksinställning
12. EU / UK omkopplare
LCD DISPLAY
Väderprognosområde:
1. Lufttryckstrend
2. Väderprognos
3. Komfortzon
4. Lufttrycksikon
5. Höjdikon
6. Lufttrycks / höjdenhet
7. UV index ikon
1
4
5
6
7
2
3
Utomhustemperaturområde:
1. Värmeindexikon
2. Hög/Låg temperaturalarm
3. Ikon för RF radiomottagning
4. Låg batterinivå i sensorn
5. Max / minikon
6. Temperaturdisplay
7. Halkvarning är aktiverad
8. Hög/Låg luftfuktighetsalarm
9. Temperaturtrend
10. Luftfuktighetstrend
11. Luftfuktighetsdisplay
Inomhustemperatursområde:
1.
Ikon för inomhussensor
2. Max / minikon
3. Temperaturdisplay
4. Temperaturtrend
5. Luftfuktighetstrend
6. Luftfuktighetsdisplay
P/N:086L004344-058 REV 1
85/94
4
SWE
1
2
3
4
1
Klocka / Alarmområde:
1. Alarm aktiverat
2. AM / PM ikon
3. Radiomottagningssignal
4. Ikon för låg batterinivå
5. Klocka
6. Alarmlägesikon
7. Månfas
TRÅDLÖS SENSOR (THGN122N)
1. Väggmonteringshål
2. RESET hål
3. Kanalomkopplare
4. Batterifack
1. LED statusindikator:
Blinkar röd vid
dataöverföring
ATT KOMMA IGÅNG
BATTERIER
Se till att batterierna sätts in enligt figuren i batterifacket
innan du börjar använda produkten. Tryck RESET efter
varje batteribyte.
Indikerar att batterinivån är låg i huvudenheten.
NO
TERING Använd inte laddningsbara batterier. Det
rekommenderas att använda Alkaline batterier till denna
produkt r maximal drifttid eller lithium-batterier om
enheten ska användas under fryspunkten.
TRÅDLÖS SENSOR
Sensorn mäter temperaturdata var 40:e sekund och
sänder dem till huvudenheten. Huvudenheten kan samla
in data från upp till 3 sensorer.
Att ställa in sensorn:
1.
Avlägsna skruvarna för batterifacket.
P/N:086L004344-058 REV 1
86/94
5
SWE
2. Se till att batterierna sätts in enligt figuren.
3. Välj en kanal. Försäkra dig om att du använder olika
kanaler för de olika sensorerna.
4. Placera sensorn nära huvudenheten. Tryck RESET
på sensorn.
5.
Tryck in CHANNEL och MEMhuvudenheten för
at
t tvinga en signalsändning mellan sensorn och
huvudenheten.
6. S
ätt tillbaka batteriluckan och återmontera skru-
varna.
7.
Montera sensorn önskat ställe genom att använda
väggmontering eller bordsstativ.
För bästa resultat:
Undvik att placera enheten att den utsätts för direkt
solljus eller fukt.
Placera inte fjärrenheten längre än 30 meter (100
fot) från huvudenheten.
Placera fjärrenheten så att den är riktad mot
h
u
vudenheten, minimera hinder såsom dörrar,
väggar och möbler.
Placera fjärrenheten med fri sikt mot himlen, avskild
från metall– och elektroniska föremål.
P
lacera fjärrenheten nära huvudenheten under
v
intermånaderna temperaturer under nollpunkten
kan påverka batterilivslängd och signalstyrka.
Sändningsräckvidden kan
variera beroende många
faktorer. Du kan behöva experimentera med olika platser
för att erhålla den bästa mottagningen.
A
l
kaliska Standardbatterier innehåller signifikanta
ngder av vatten. På grund av detta kommer de
att frysa vid låga temperaturer -12°C (10°F). Lithium
engångsbatterier tål mycket lägre temperaturer ner till
-30°C (-22°F).
T
r
ådlösa överföringsavstånd kan påverkas av en mängd
olika faktorer såsom extrem kyla. Extrem kyla kan
temporärt påverka
sändningsräckvidden mellan sensor
och huvudstation. Om enheten slutar fungerar på grund
av låg temperatur, kommer enheten att fungera normalt
igen fort den kommit inom intervallet för arbetstem-
p
e
raturen (dvs. Inga permanenta skador kommer ske
grund av sträng kyla).
P/N:086L004344-058 REV 1
87/94
6
SWE
SENSORDATAÖVERFÖRING.
Mottagningsikonen som visas i sensorområdet visar
statusen.
IKON BESKRIVNING
För att leta efter en sensor:
Tryck och håll inne både MEM och CHANNEL i 2
sekunder.
NOTERING Om fjärrenheten fortfarande inte kan hit-
t
a
s, kontrollera batterier, hinder och placeringen av
fjärrenheten.
KLOCKA
KLOCKMOTTAGNING
Denna produkt är konstruerad för att automatiskt
synkronisera kalenderklockan snart den är inom
radiomottagningsradien för:
DCF-77 radiosignal från Frankfurt, Tyskland
(Centraleuropa)
MSF-60 radiosignal från Anthorn, England (UK)
H
u
vudenheten ker efter
sensorer
En
kanal har hittats och
sensorsignalen överförs
Se
nsorn kan inte hittas. k
efter sensorn eller kontrollera
batterierna
och “- - . -“
(Utomhustempera-
tursområdet)
Signalerna
tas
emot av sensorn när den är inom 1500
km (932 miles) avstånd från en signal.
NOTERING Skjut EU / UK omkopplaren till den position
som motsvarar
den plats du befinner dig på. Repetera
varje gång du nollställer enheten.
NO
TERING Första mottagningen tar ca 2-10 minuter när
tiden skall ställas in eller när RESET har tryckts in.
fort den
har mottagit informationen kommer ikonen att
sluta blinka. Om signalen är svag kan det ta upp till 24
timmar för enheten att få kontakt med signalen.
MOTTAGNINGSSIGNAL
Indikator för radiomottagningssignal
STARK SIGNAL SVAG
SIGNAL INGEN SIGNAL
För att göra en manuell sökning:
Tryck och håll inne i 2 sekunder.
Att inaktivera RF-funktionen:
Tryck och håll inne i 2 sekunder
.
STÄLL IN KLOCKAN
Om automatisk inställning är aktiverad och en signal hit-
tats behöver inte klockan ställas in manuellt.
1. Tryck och håll inne MODE i 2 sekunder.
P/N:086L004344-058 REV 1
88/94
7
SWE
2. Tryck eller för att ändra inställningarna.
3. Tryck MODE för att bekräfta.
4. O
rdningen för inställningarna är: Tidszon, timme,
minut, år, månad, dag och språk.
NOTERING Tidszonsinställningen kan användas för att
ställa
klockan
upp till + / - 9 timmar från den mottagna
klocktiden. Om du har inaktiverat den automatiska
klockan (t.ex. ställt in klockan manuellt), behöver du inte
ställa in tidszonen.
N
O
TERING Språkalternativen är (E) Engelska, (F)
Franska, (D) Tyska, (I) Italienska och (S) Spanska.
Tryck MODE för att välja mellan klocka med sekunder
eller med veckodag.
ALARM
Att ställa alarmet:
1. Tryck och håll inne ALARM i 2 sekunder.
2. T
ryck / för att ställa timme / minut.
3. Tryck ALARM för att bekräfta. indikerar att alarmet
är PÅ
För att växla mellan alarm PÅ / A
V.
1. Tryck ALARM att visa alarmtiden.
2. Tryck på ALARM igen för att slå PÅ / AV alarmet.
För att stänga av alarmet:
Tryck SNOOZE för att stänga av alarmet i 8 minuter.
ELLER
Tryck valfri knapp förutom SNOOZE för att stänga
av larmet i 24 timmar
.
BAROMETER
Barometertrycket lagras för de senaste 24 timmarna i
huvudenheten för att anndas till väderprognosfunktionen.
Att välja mätenhet för barometern:
Tryck
PRESSURE för att växla mellan mb och inHg.
STÄLL IN HÖJD
r att rsäkra dig om att barometertrycket är pålitligt bör
jd över havetr den plats där du befinner dig ställas in.
1. Tryck och håll inne PRESSURE i 2 sekunder.
2. A
nvänd eller r att ställa in jden i 10-
meterssteg (33
fot) från 100 m (328 fot) till 2500 m
(8202 fot).
3. T
ryck PRESSURE för att bekräfta.
VÄDERPROGNOS
Denna produkt förutspår vädret för de kommande 12 till
24 timmarna inom en 30—50 km (19 –-31 miles) radie.
IKON
BESKRIVNING
Klart
Halvklart
Molnigt
Regnigt
P/N:086L004344-058 REV 1
89/94
8
SWE
TEMPERATUR OCH LUFTFUKTIGHET
För att växla temperaturenhet:
Tryck °C / °F.
r att visa utomhussensorns temperaturmätningar:
Tryck CHANNEL.
För att automatiskt växla mellan sensorer:
T
ryck och håll inne CHANNEL i 2 sekunder.
V
arje fjärrenhets data kommer att visas i 3 sekunder.
För att avsluta automatisk växling av sensorer:
Tryck
CHANNEL eller MEM.
r att växla mellan aktuell, minimum och maximum
värden för aktuell sensor:
Tryck
MEM upprepade gånger.
För att radera minnet:
Tryck och håll inne MEM
i 2 sekunder.
TEMP, LUFTFUKTIGHET OCH LUFTTRYCKSTREND
Temperaturen, luftfuktigheten och lufttryckstrendikonerna
baseras på aktuella sensormätningar.
Stigande Stadigt Fa
llande
HALKVARNING
Om sensorn kanal 1 mäter värden mellan 3°C till
–2°C (37°F till 28°F), blinkar för att varna dig för att
temperaturen närmar sig fryspunkten.
NO
TERING Varningen kommer automatiskt att stoppas om
temperaturen går utanför halkvarningsgränserna.
HÖG / LÅG TEMPERATUR / LUFTFUKTIGHETSALARM
Temperatur och luftfuktighetsalarm kan ställas in så att
de piper om sensorn kanal 1 mäter värden ovan eller
under ditt inställda värde.
För att ställa alarmet PÅ / A
V:
1. Tryck och håll inne TEMP / HUMIDITY HI / LO .
2. Använd och för att välja hög / låg temperatur
/ luftfuktighetsalarm. Tryck TEMP / HUMIDITY HI /
LO
för att bekräfta.
3.
Tryck / För att ställa alarmet / AV och tryck
TEMP / HUMIDITY HI / LO för att bekräfta.
4. Om alarmet har aktiverats, använd och för att
välja temperatur / luftfuktighet.
5.
T
ryck TEMP / HUMIDITY HI / LO för att bekräfta.
För att stänga av hög / låg alarmet:
Tryck
valfri tangent. Alarmet nollställs automatiskt och
kommer att pipa igen om en hög / låg temperatur mäts
igen.
P/N:086L004344-058 REV 1
90/94
9
SWE
40 – 70%
VÄRMEINDEX
Värmeindex kombinerar temperatur och luftfuktighets-
data för att beskriva hur temperaturen känns.
VARNING VÄRMEINDEX FÖRKLARING
Tryck HEAT för att visa VÄRMEINDEX.
För
att växla mellan aktuellt / maximum / minimum
värmeindex, tryck HEAT INDEX, tryck därefter
CHANNEL för
att välja kanal 1-3 eller inomhus, följt
av MEM.
F
ör att växla mellan temperatur / luftfuktighet och
värmeindexdisplay, tryck och håll inne HEAT INDEX
i 2 sekunder. Tryck HEAT INDEX igen för att stoppa
funktionen.
NOTERING Om temperaturen är under 26°C / 80°F eller
o
m
önskad kanal inte fungerar, kommer Värmeindex
att visa “NA”.
KOMFORTZON
Komfortzonen, som baseras på temperatur och luftfuk-
tighetsdata, indikerar hur behagligt klimatet är.
IKON TEMPERATUR
LUFTFUKTIGHET
Vilken som helst > 70%
20 - 25°C
(68
- 77°F)
V
ilken som helst < 40%
MÅNFAS
När datumet är inställt, tryck eller för att visa
månfasen för nästa eller föregående dag.
Tryck och håll inne eller för att bläddra igenom
åren (2001 till 2099).
Nymåne
Växande Månskära
Halvmåne
Växande Halvmåne
Fullmåne
A
vtagande Fullmåne
Halvmåne
Avtagande Månskära
RESET
Tryck RESET för att återställa produkten till grundin-
ställning.
Extrem
fara
Fara
Extrem
rsiktighet
Varning
54.5°C / (130°F)
eller högre
40.5 - 54°C
(105 - 129°F)
32.2 - 40°C
(90 - 104°F)
26.6 - 31.7°C
(80 - 89°F)
Stor
risk
för uttorkning /
solsting
Vä
rmeutmattning kan
förväntas
Möjlig värmeutmattning
Möjligt värmeslag
P/N:086L004344-058 REV 1
91/94
10
SWE
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Denna produkt är designad för att ge dig många års
glädje om den hanteras ett korrekt sätt. Här är lite
försiktighetsinformation:
Täck inte för ventilationshålen. Försäkra dig om att
n
ärliggande föremål såsom tidningar, dukar, gardiner
m.m. inte täcker för ventilationshålen.
Utsätt inte apparaten för extrem påverkan av, slag,
damm,
temperatur eller fuktighet, då det kan orsaka
driftstörningar, kortare livslängd, skadade batterier
och delar.
O
m denna produkt placeras ytor med speciell
finish
såsom lackat trä etc. kan dessa ytor skadas.
Ta kontakt
med din möbeltillverkare för att mer
information om huruvida det r bra att placera
föremål ytan. Oregon Scientific kan inte hållas
ansvariga
för skador träytor som uppkommit
grund av kontakt med denna produkt.
Lägg aldrig ner produkten i vatten. Om du spiller
v
ätska produkten skall den omedelbart torkas torr
med en luddfri trasa.
Rengör inte produkten med rengöringsmedel som
innehåller repande eller korroderande material.
Mixtra
inte med interna komponenter. Detta kommer
att
förverka garantin apparaten och kan orsaka
onödig skada. Produkten innehåller inga reparerbara
delar.
Använd endast nya batterier enligt specifikationerna
i
denna bruksanvisning. Blanda inte gamla och nya
batterier.
Av trycktekniska skäl, kan displaybilderna i denna
manual skilja sig från dem i verkligheten.
Innehållet i
denna manual får ej kopieras utan tillver-
karens medgivande.
Förbrukad produkt
måste sorteras som specialavfall
avsedd miljöstation och r inte slängas som
vanligt restavfall.
NOTERING De
tekniska
specifikationerna och innehål-
let i denna manual kan komma att ändras utan vidare
upplysning.
SPECIFICATIONS
TYP BESKRIVNING
HUVUDENHET
L x B x H 1
17
x 80 x 171 mm
(4.78 x 3.27 x 6.98 tum)
Vi
kt 241 g (8.5 oz) utan batteri
Temperaturenhet
°C / °F
Temperaturområde
-5°C till 50°C (23°F till 122°F)
Upplösning 0.1°C (0.2°F)
Klockfrekvens
DCF-77(EU) /
MSF-60(UK)
Synkronisering Auto eller inaktiverad
Signalfrekvens 433
MHz
Klocka Auto eller manuell (inaktiverad)
Luftfuktighetsområde 25% - 95%
L
u
ftfuktighetsupplösning 1%
Minne Min / Max relativ Luftfuktighet
och temperatur
Alarmvaraktighet
2
minuter
Snooze 8 minuter
Klockvisning TT
:MM:SS
TT
:MM Veckodag
P/N:086L004344-058 REV 1
92/94
11
EWS
Timformat 12 / 24 timformat
Datum MM / DD eller DD / MM
Valbart språk: E, D, F, I och S
Ström 3 x UM-3 (AA) 1.5 V batterier
SENSOR
L x B x H 92 x 60 x 20 mm
(3.6 x 2.4 x 0.8 tum)
Vikt 62 g (2.22 oz)
Överföringsavstånd 30 m (100 fot) utan hinder
Temperaturområde -30°C till 60°C
(-22°F till 140°F)
Ström 2 x UM-4 (AAA) 1.5 V batterier
N
O
TERING Det rekommenderas att använda Alkaline
ba
tterier till denna produkt för maximal drifttid eller
lithium-batterier
om enheten ska användas under frys-
punkten.
OM OREGON SCIENTIFIC
Besök vår hemsida (www.oregonscientific.se) för att se
mer av våra produkter såsom digitalkameror;
MP3 spe-
lare; projektionsklockor; hälsoprodukter; väderstationer;
DECT-telefoner och konferenstelefoner.
Hemsidan innehåller också information för våra kunder
i d
e fall ni behöver ta kontakt med oss eller behöver
ladda
ner information.Vi hoppas du hittar all information
du
behöver vår hemsida och om du vill komma i
kontakt
med Oregon Scientific kundkontakt besöker du
vår lokala hemsida www.oregonscientific.se eller www.
or
egonscientific.com för att nna telefonnummer till
respektive supportavdelning.
EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Härmed intygar Oregon Scientific att denna Trådlös
Väderstation med Temperatur / Luftfuktighetsdisplay
oc
h Trådlöst RF-inslld Klocka (BAR688HG) står I
öv
erenssmmelse med de väsentliga egenskapskrav och
övriga
relevanta bestämmelser som framgår av direktiv
19
99/5/EG. En signerad kopia av DECLARATION
O
F CONFORMITY kan erhållas vid hänvändelse till
OREGON SCIENTIFIC servicecenter.
LÄNDER SOM OMFATTAS AV RTTE-DIREKTIVET
Alla länder inom EU, Schweiz CH
och Norge N
P/N:086L004344-058 REV 1
93/94
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94

Oregon Scientific BAR688HG Användarmanual

Kategori
Väckarklockor
Typ
Användarmanual