Abus FURM50000 Bruksanvisningar

varumärke
Abus
Kategori
rökdetektorer
Modell
FURM50000
Typ
Bruksanvisningar
BOM No.: 12425099 revision 02
FURM50000
(DE) Funk-Rauchwarnmelder
(EN) Wireless smoke alarm device
(FR) Dispositif d’alarme de fumée sans fil
(NL) Draadloze rookmelder
(DK) Trådløs røgalarm
(IT) Rilevatore di fumo senza fili
(ES) Detector de humos vía radio
(SE) Trådlös brandvarnare
(PL) Radiowa ostrzegawcza czujka dymowa
(RUS) Радиоканальный дымовой пожарный извещатель
(DE) Installations- und Bedienungsanleitung
(EN) Installation and Operating Instructions
(FR) Instructions d’installation et d’utilisation
(NL) Installatie- en gebruikershandleiding
(DK) Installations- og betjeningsvejledning
(IT) Istruzioni per l’installazione e l’uso
(ES) Manual de instalación e instrucciones
(SE) Monterings- och bruksanvisning
(PL) Instrukcja instalacji i obsługi
(RUS) Инструкция по монтажу и эксплуатации
SE 1 SE
Trådlös brandvarnare
FURM50000
(SE) Monterings- och bruksanvisning
SE 6 SE
2. Förord och ändamålsenlig användning
Bästa kund,
Vi vill passa på att tacka dig för att du valt denna trådlösa brandvarnare. Produkten är tillverkad enligt den
senaste tekniken.
Denna bruksanvisning innehåller viktiga anvisningar för idrifttagande och användning. Följ instruktionerna
och anvisningarna i denna bruksanvisning för att säkerställa en säker användning. Förvara därför denna
bruksanvisning för framtida referens. Denna bruksanvisning hör till produkten. Om produkten säljs eller
lämnas till tredje part, glöm inte att även lämna över denna bruksanvisning.
ABUS trådlös brandvarnare FURM50000 har tagits fram för att arbeta tillsammans med 868 MHz
smalbandsmottagare från ABUS. Produkten innehåller en integrerad trådlös sändare.
Brandvarnare uppfyller inte kraven i EN54 eller andra lokala normer för brandvarnare som automatiskt
larmar brandkåren.
Som installatör får du med denna brandvarnare inte konfigurera inbrottslarm som tillhör ett system som
måste uppfylla kraven i EN54 eller andra lokala bestämmelser för brandvarnare.
Brandvarnaren är avsedd att användas i villor, lägenheter eller mindre kontorslokaler. Den är mindre
lämpad till att användas i stora affärslokaler eller i industrimiljöer.
Brandvarnarens huvudsakliga uppgift är att detektera rök och avge ett lokalt larm.
Denna brandvarnare skickar även ett meddelande till inbrottslarmets central. Larmsystemets central kan
även avge en larmsignal för att varna invånarna i byggnaden. Beroende vilka
kommunikationskomponenter som integrerats kan larmsystemets central även informera personer som
inte befinner sig i byggnaden (till exempel hyresvärden eller vaktmästaren)
Använd produkten endast för det ändamål för vilket den tillverkats och utvecklats! Alla annan användning
klassas som icke ändamålsenlig!
SE 7 SE
3. Ansvarsbegränsning
Allt har gjorts för att säkerställa att innehållet i denna bruksanvisning är korrekt. Dock kan varken
författaren eller ABUS Security-Center GmbH & Co. KG övertagot ansvar för förlust eller skador som
härledas till felaktig installation och användning eller till att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte
följts. Vi övertar inget ansvar för följdskador. Produkten får inte modifieras eller byggas om. Garantin
upphör om dessa anvisningar inte följs.
Vår önskan är att du enbart arbetar med produkter som ligger i linje med den senaste tekniken. Därför
förbehåller vi oss rätten för tekniska ändringar.
Innehållet i denna bruksanvisning kan ändras utan förvarning.
© ABUS Security-Center GmbH & Co. KG, 03 / 2014
4. Teckenförklaring
Följande symboler annds i bruksanvisningen och på produkten:
Symbol
Signalord
Innebörd
Varning
Skaderisk
föreligger.
Varning
Skaderisk
på grund av elektrisk spänning föreligger.
Viktigt
Säkerhetsanvisning beträffande
eventuella skador på
produkten/tillbehöret
.
Obs
Hänvisning till viktig information.
5. Säkerhetsanvisningar
5.1 Allmänt
Varning
Den trådlösa brandvarnaren känner inte av gas, ånga, värme, glöd och lågor! För detta krävs en
varnare med särskilda sensorer!
Personer med hörselnedsättning hör eventuellt inte larmet! För sådana personer bör en varnare
med optisk signalering användas!
SE 8 SE
Den trådlösa brandvarnarens syfte är att rädda liv. För din och andra personers säkerhet ska därför
varnarens batteri och funktion kontrolleras regelbundet. Var medveten om att den trådlösa
brandvarnaren inte kan förhindra bränder utan enbart kan varna i händelse av brand. För din och
andra personers säkerhet ska den trådlösa brandvarnaren bytas ut minst vart tionde år.
Vid mycket kraftiga elektromagnetiska strålningar kan fel uppstå. Undvik därför att installera
varnaren i närheten av produkter som avger elektromagnetisk strålning.
5.2 Batterivarning
Varning
Instruktioner gällande hantering av batterier
Produkten levereras med alkaliska batterier med 0 % kadmium (Cd) och 0 % kvicksilver (Hg)
Se till att hålla batterierna utom räckhåll för barn. Barn kan stoppa batterier i munnen och svälja
dem. Detta kan orsaka allvarliga skador. Uppsök i sådana fall omedelbart läkare.
Vanliga batterier får inte laddas, värmas upp eller kastas i öppen eld (explosionsrisk!).
Batterier får inte exponeras för någon typ av värmekälla eller utsättas för direkt solljus och får inte
förvaras på platser med mycket hög temperatur.
Batteriet får inte komma i kontakt med vatten.
Batteriet får inte tas isär, borras upp eller skadas.
Utgångna eller skadade batterier kan orsaka skador om de kommer i kontakt med huden. Annd i
detta fall lämpliga skyddshandskar. Rengör batterifacket med en ren, torr trasa.
Batterikontakterna får inte kortslutas.
Byt i rätt tid ut batterier som håller på att slut.
Byt alltid alla batterier samtidigt och använd batterier av samma typ.
Sätt inte i batterierna med fel polaritet (+/-).
5.3 Rengöring
Dammiga varnare måste rengöras. Dammavlagringar i ventilationsspringorna kan sugas upp eller
blåsas bort. Vid behov kan dammet avlägsnas med en pensel.
Ytan kan rengöras med en trasa som fuktats lätt med tvålvatten. Använd endast mikrofiberdukar
vid rengöring av blanka ytor.
Se till att inget vatten tränger in i produkten.
SE 9 SE
Rengör inte produkten i diskmaskin.
Använda inga vassa eller spetsigaremål, nötande rengöringsmedel eller hårda borstar.
Använd inga kemikalier.
Rengör inte produkten med lättantändliga vätskor.
5.4 Förpackning
Varning
Håll förpackningsmaterial utom räckhåll för barn kvävningsrisk!
Avlägsna allt förpackningsmaterial innan produkten används.
5.5 Funktion
Varning
Observera följande punkterr att säkerställa att produkten fungerar som den ska:
Produkten får inte täckas för!
Produkten får inte målas över eller täckas med tapeter!
Produkten får aldrig öppnas eller repareras. Garantin upphör om dessa anvisningar inte följs.
Om produkten har ramlat ner eller skadats på annat sätt får den inte längre användas.
Om dumnar över produkten till tredje part måste bruksanvisningen följa med.
6. Leveransomfång
Trådlös brandvarnare FURM50000 med sockel
3 AA alkaliska batterier
Installationsmaterial
Bruksanvisning på flera språk
SE 10 SE
7. Tekniska data
Artikelnr
FURM50000
Uppfyller kraven i
EN 14604: 2005+corr:2008
Känner av rök
Bygger på spritt ljus-principen
Spänningsförsörjning
4,5 V DC, 3 alkaliska AA-batterier
Reservbatterier: god kvalitet
t.ex. Duracell MN1500, Eveready Energizer
E91
Felmeddelande ”Tomt batteri”
< 3,2 V
Varning ”Tomt batteri”
Ca 30 dagar innan batteriet är helt urladdat
Batteriets livslängd
Ca 2 år
Mått (diameter x höjd)
122 mm x 50 mm (Ø x H)
Omgivningsförhållanden
Endast tillåten för inomhusanvändning
Driftstemperatur
-10 °C - +65 °C
Max. luftfuktighet
Genomsnittlig relativ luftfuktighet ca 75 % -
inte kondenserande
Miljöklass
II (EN 50131-1 + A1:2009)
Skyddsklass
IP 20
Säkerhetsgrad
2 (EN 50131-1 + A1:2009)
Trådlös frekvens
868,6625 MHz
Trådlös sändningseffekt
10 mW
Trådlös räckvidd
Ca 30 m i byggnaden (beroende material)
HF-Immunitet
10 V/m (EN50130-4:2011)
Signaler
Akustiska (Piezo) och optiska (LED)
Volym
Min. 85 dB(A) @ 3 m
Ljudfrekvens
2,7 kHz
Optisk indikator
LED
Sabotageövervakning
Nej
Supervisions-meddelande
Ja ungefär var fjärde minut
Vikt
227,8 g netto
SE 11 SE
7.1 Kompatibla produkter
FUAA500XY
Secvest
FU80XY
Secvest 2WAY
FU500X
Secvest 868
FUAA1001X
Secvest IP
CASA1001X
IP-larmmodul
FU821X
Trådlös universalmodul
AZ4120
Terxon MX 8-zoners trådlös uppgradering
AZ4220
Terxon LX 8-zoners trådlös uppgradering
7.2 RoHS EG-direktiv
Produkten uppfyller kraven i RoHS-direktivet. Att kraven i RoHS-direktivet uppfyllts innebär att produkten
eller komponenten inte innehåller några av de följande substanserna i högre koncentrationer än de
följande högsta koncentrationerna i homogena material. Undantaget är om substansen används för ett
ändamål som inte omfattas av RoHS-direktivet:
a)
0,1 % bly (efter vikt)
b)
Kvicksilver
c)
Sexvärt krom
d)
Polybromerade bifenyler (PBB) och polybromerade difenyletrar
e)
0,01 % Kadmium (efter vikt)
8. Funktionsprincip och egenskaper
Varnaren arbetar efter spritt ljus-principen för att detektera rök. I mätkammaren sitter en ljussändare och
en ljusmottagere. Båda är åtskilda av en mellanvägg. Om mätkammaren är rökfri föreligger ingen optisk
kontakt mellan ljussändaren och ljusmottagaren. Om rök tränger in uppstår en ljusspridning så att ljus nu
även träffar ljusmottagaren. Varningsmekanismen löser ut. Ett mycket starkt, akustiskt larm avges.
Larmet stängs av när mätkammaren återigen är rökfri.
Övervakningsyta: 30 m
2
inuti ett rum
Batteridrift (3x 1,5 V alkaliska batterier)
Automatisk avkänning av batteriets kapacitet
Optiskt och akustiskt larm
SE 12 SE
Enkel montering
Batterifackskontroll varnaren kan monteras på monteringsplattan enbart när batterierna är isatta.
9. Förhållningssätt i händelse av brand
9.1 Vad gör man när varnaren eller centralen avger varningssignalen för
brand?
Varning
Lämna omedelbart lägenheten! Varje sekund är viktig och det finns ingen tid för att klä på sig eller
ta medrdesaker. Använd utrymningsplanen!
Varna och ta med andra personer i lägenheten, särskilt barn och personer med hörselnedsättning!
Öppna ingarrar utan att först kontrollera ytan. Öppna inte dörren om dess yta är het eller om du
ser rök under dörren! Använd en alternativ utrymningsväg. Om dörrens yta är sval, pressa axeln
mot den, öppna dörren något och var beredd på att snabbt slå igen dörren om hetta, lågor och rök
tränger in.
Om luften är rökig, var nära golvet och andas om möjligt genom en fuktig duk.
Stäng dörren efter att du lämnat rummet.
Gå till överenskommen mötesplats efter att byggnaden lämnats och gå inte in i byggnaden igen.
Larma brandkåren utanför den brinnande byggnaden.
Informera brandkåren om situationen i byggnaden.
9.2 Vad gör man vid fellarm?
Fellarm kan utlösas av t.ex. mycket hög luftfuktighet, vid rökbildning från matlagning eller vid kraftig
dammbildning.
Sätt dig först i säkerhet om ett larm löser ut. När du är säker på att det rör sig om ett fellarm kan du
stänga av larmsignalen med testknappen. Larmet fortsätter att visas på lysdioden.
Brandvarnaren återställs av sig själv när rökpartiklarna inuti brandvarnarens rökkammare har
försvunnit.
SE 13 SE
10. Förberedelser
10.1 Sätta i eller byta batterier
Avlägsna monteringsplattan, se bild 1
Locked = låst, Unlocked = upplåst
Bild 1
Sätt i de 3 alkaliska AA-batterierna med polerna vända åt rätt håll, se bild 2
Aktivitetslysdioden blinkar nu 8x. Detta indikerar att varnaren arbetar.
Obs
Använd batterier av god kvalitet, t.ex. Duracell MN1500, Eveready Energizer E91.
Eventuellt är batteriförpackningen försedd med en brandvarnarsymbol. Titta efter denna när du köper
batterier.
SE 14 SE
Viktigt
Om aktivitetslysdioden blinkar 1x per sekund och varnaren piper var tionde sekund föreligger ett fel.
Kontrollera batterierna. Sätt i batteriernanytt eller byt ut batterierna.
1 = Batterier, 2 = DIP-omkopplare
Bild 2
1 = Testknapp och aktivitetslysdiod
Bild 3
SE 15 SE
10.2 Programmera
Varnaren skickar sin identitet till mottagaren antingen trådlöst eller med infrarött ljus via
aktivitetslysdioden.
Sätt den trådlösa larmcentralen eller mottagaren i programmeringsläge. Följ anvisningarna i
bruksanvisningen till mottagaren.
Trådlöst:
Tryck ner testknappen och håll den nedtryckt i 3 sekunder. När larmsignalen ljuder skickar varnaren sin
identitet trådlöst.
Med infrarött ljus
Håll varnaren så att aktivitetslysdioden befinner sig över IR-programmeringssensorn och pekar i dennas
riktning. Håll aktivitetslysdioden så nära IR-programmeringssensorn somjligt. Tryck ner testknappen
och håll den nedtryckt i 3 sekunder. När larmsignalen ljuder skickar varnaren sin identitet i ljusets IR-del
till mottagarens programmeringssensor.
10.3 Lysdiodsindikator
Aktivitetslysdioden blinkar en gång var 60 sekund när varnaren fungerar som den ska. Varnaren
signalerar inget larm.
Detta blinkande kan stängas av med en DIP-omkopplare. DIP-omkopplaren sitter i batterifacket, se bild 4.
a) Aktivitetslysdioden blinkar en gång var 60 sekund vid normal användning
DIP 1 = ON, DIP 2 = ON
b) Aktivitetslysdioden blinkar inte vid normal användning
DIP 1 = ON, DIP 2 = OFF
SE 16 SE
Bild 4 Bild 4a
Bild 4a visar DIP-omkopplaren i OFF-läge.
DIP 1 = OFF, DIP 2 = OFF
11. Platsval
11.1 Faktorer som kan påverka funktionen
Brandvarnaren kan göra 3 saker:
Detektera rök
Avge en larmsignal när den detekterar rök
Trådlöst skicka ett meddelande till larmsystemets mottagare när rök har detekterats.
Varning
Varnarens omgivning kan påverka alla 3 funktioner.
Detektering av rök
Produkten är en optisk brandvarnare som arbetar efter spritt ljus-principen. Denna princip är den
vanligaste för rökdetektering.
a)
b)
SE 17 SE
Varning
Alla optiska brandvarnare som arbetar på detta sätt har följande problem:
De kan intenna av strålningsvärme
De kan intenna av uppvärmd luft
Andra typer av partiklar kan imitera rök eller orsaka en ljusspridning (t.ex. damm, vattendroppar,
insekter eller ånga)
De kan intenna av rök när luftrörelsen runt varnaren är begränsad.
Här är dock fördelarna med sådana optiska brandvarnare:
De är robusta och pålitliga
De behöver inga stora och dyra batterier.
Akustiskt larm
Brandvarnaren använder en piezoelektrisk ljudgenerator som på 3 m avstånd från varnaren avger en
larmsignal minst 85 dB (A).
Följande faktorer kan sänka larmsignalens ljudvolym:
Avståndet från varnaren
Stängda dörrar
Tunga gardiner
Varnarens placering bakom möbler eller andra föremål
SE 18 SE
Trådlös signal
Brandvarnaren skickar trådlösa signaler 868.6625 MHz. Denna frekvens ligger inom det
harmoniserade europeiska frekvensbandet för larmsignalering. Dessa trådlösa signaler är utformade för
kompatibla ABUS-centraler och mottagare. Trådlösa signaler från brandvarnaren kan absorberas eller
reflekteras av metallkonstruktioner, trådnät, fönsterfilm, kablar, metallrör och andra metallföremål.
Elektriska produkter och andra trådlösa sändare kan störa trådlösa signaler.
11.2 Rätt placering
Obs
Observera gällande brandskyddsföreskrifter och rekommendationer, särskilt direktivet för brandvarnare.
All information finns i direktiv EN 14676 Rauchwarnmelder für Wohnhäuser, Wohnungen und Räume mit
wohnungsähnlicher Nutzung, Einbau, Betrieb und Instandhaltung (”Brandvarnare för bostäder,
lägenheter och rum med lägenhetsliknande användning, installation, drift och underhåll).
Varning
Luktsinnet vilar och är inte aktivt.
Lämpliga rum är vardagsrum, sovrum och barnrum.
Dock bör även minst en brandvarnare sättas upp utanför sovrummen.
Hallar och gångar med punktvist placerade brandbelastningar ska på grund av den ökade
brandrisken förses med brandvarnare. I långa hallar ska vid behov flera varnare installeras.
Särskilt i trappuppgångar kan bränder snabbt flamma upp (skorstenseffekt).
I hus med flera våningar bör varje våning ha minst en brandvarnare.
Vid öppna lösningar med flera våningar ska minst en brandvarnare installeras på den högsta
våningen.
Se till att varnaren känner av k som den ska, avger en stark larmsignal och att en tillräckligt
stark signal når alla mottagare.
SE 19 SE
Detta ger följande rekommendationer
Metoder för att säkerställa att varnaren detekterar rök:
Placera varnaren högt nog på platserr rök ansamlas
På raka tak ska varnaren installeras i taket i mitten av rummet.
På lutande tak ska varnaren installeras i lutningen minst 50 cm under spetsen
Om varnaren inte kan installeras i taket, montera den så högt upp en vägg somjligt, men
med minst 30 cm avstånd från taket.
I trappuppgångar ska varnaren installeras på den översta våningen
Vid installation i tak, se till att varnaren sitter minst 50 cm från sidoväggen och minst 50 cm från alla
hörn.
Metod för att säkerställa att alla personer hör varnaren:
Se till att larmsignalen är tillräckligt starkr att kunna väckande personer i sovrummen.
Placera minst en varnare på varje våningsplan i byggnaden.
Metod för att säkerställa att de trådlösa signalerna når mottagaren:
Installera varnaren tillräckligt högt upp
Undvik metallkonstruktioner
Installera varnaren tillräckligt långt bort från andra trådlösa sändare
SE 20 SE
11.3 Fel placering
Montera inte varnaren på platser dit rök når långsamt. Undvik ”döda” utrymmen. Det är vinklarna mellan
vägg och tak.
Ceiling=tak, Wall=vägg, Centre of ceiling=mitten av taket, Never here=aldrig här, Best location=optimal
installationsplats, Acceptable location=lämplig installationsplats
Bild 5
SE 21 SE
Undvik vinkeln högst upp i upphöjda tak.
Horizontal distance from peak=horisontellt avstånd från toppen
Bild 6
Undvik rum med mycket damm. Damm kan ansamlas inuti varnaren. Det kan medra att röken inte
längre når rökkammaren.
Undvik platser där infiltration kan förhindra att rök når varnaren, t.ex. bredvid fönster, dörrar,
ventilationsschakt, fläktar och klimatanläggningar.
Varning
För att förhindra fellarm och fel i allmänhet, placera inte varnaren på följande platser:
Platser där man kan räkna med större temperatursvängningar än driftstemperaturområdet
(-10 °C +65 °C) .
900mm
Horizontal distance from peak.
SE 22 SE
Platser där fellarm kan utlösas av ånga, höjd luftfuktighet eller avgaser, t.ex. kök, badrum, garage,
rum med värmepannor, kaminer, ugnar, spisar, askkoppar eller brödrostar.
Rum med dunst och vattenånga, t.ex. badanläggningar och tvättplatser. Kondensvatten kan bildas
inuti varnaren.
Rum där det finnsnga små insekter, t.ex. vindsrum och växthus
Platser med höga nivåer av damm- och smuts.
Rum där luften kan förorenas av lösningsmedel, t.ex. spädningsmedel, bensin eller terpentin.
Platser utomhus. Rök och främmande partiklar kan föras in från långt håll.
11.4 Exempel
De följande tre bilderna visar bra och dåliga installationsplatser för brandvarnaren. Bild 7 visar en
lägenhet. Bild 8 och 9 visar ett litet hus med två våningar.
Bild 7
/