König HAV-PR22 Bruksanvisning

Kategori
Radio
Typ
Bruksanvisning
33
6. Bärrem
7. Sleep/snooze knapp
8. Inställning upp/tim inställning
9. Volym +/- kontroll
10. Inställning ner/min inställning
11. Låsningsomkopplare
12. Förinställ 0….9
18. Återställ (i batteri facket)
19. Väljare för 9k/10k (i batteri facket)
20. Batterifack
21. DC IN uttag
22. Uttag för hörlurar
23. Ext. Ant. uttag
24. Volym indikering
SLEEP FM.ST Lås
ALARM
BAND
Batteri varning
Minnes funktion
Minnes adress
Frekvens enhet
Frekvens / Tid
STRÖMFÖRSÖRJNING
BATTERIDRIFT
1. Öppna batterifacket
2. Sätt korrekt i 3 “AA” batterier.
För att förhindra eventuell skada se till att du
sätter I batterierna I enlighet med den indikerade polariteten
utsätt inte batterierna för värme
avlägsna batterierna om du inte använder radion under längre tid.
ta ur urladdade batteri genast
använd inte nya och gamla batteri samtidigt
ATT ANVÄNDA AC ADAPTER
Anslut kontakten till radion och schuko pluggen till ett vägguttag. DC ingången är 4.5 V yttre +
inner -.
KLOCKFUNKTION
1. För att ställa in tiden tryck “POWER” knappen för att gå till standby läge.
2. Tryck “TIME/SET/MEMORY” och använd “HOUR/+” och “MIN/-” för att ställa in rätt tid.
3. Efter avslut tryck “TIME/SET/MEMORY KNAPPEN” på nytt för att spara inställningen.
4. Tryck “MODE” för att se tiden på displayen.
RADIO FUNKTIONER
1. Flytta lås knappen till UPP läget.
2. Slå på radion med “POWER”. KNAPPEN.
3. Justera volymen med “VOLUME +/-” knappen.
4. Välj den önskade bandet med “BAND/WAKE” knappen.
5. Ställ in den önskade stationen med “HOUR/+” eller “MIN/-” knapparna. Frekvensen visas på
displayen.
6. För att förbättra mottagningen, flytta antennen.
7. För att stänga av radion använd “POWER BUTTON” (strömbrytare knappen)
HÖRLURAR
Om du vill lyssna via en hörlur, skruva ner volymen, anslut hörlurarna och ställ in volymen till önskad
nivå.
34
OBSERVERA: När den mottagna signalen är svag, eller batterierna är nästan urladdade kanske inte
FM ST visas på displayen, även om ljudet i hörlurarna fortfarande kan höras.
AUTOMATISK INSTÄLLNING
För att automatiskt ställa in den önskade stationen tryck och håll “HOUR/+” eller “MIN/-” i mer än 2
sekunder. Radion söker nu efter nästa tillgängliga station. För SW tryck “METER” knappen upprepade
gånger för att välja en station.
DIREKT INSTÄLLNING
För att direkt ange den önskade frekvensen tryck “ENTER” knappen och skriv in frekvensen för den
önskade stationen. Tryck “ENTER” för att bekräfta.
FÖRINSTÄLLNING
Du kan förinställa 40 stationer, med ett maximum av 10 för varje band. När du lyssnar till en station du
vill spara, gör du så här:
1. Tryck “TIME/SET/MEMORY”, MEMO blinker I displayen.
2. Tryck ett nummer (0-9=)
3. Tryck “TIME /SET/MEMORY” knappen igen och stationen sparas..
OBSERVERA: Lagra en station måste göras i följd utan paus.
För att välja en sparad station, välj först det önskade bandet och tryck sedan nummer knappen för den
önskade sparade stationen.
ALARM INSTÄLLNING
FÖR ATT STÄLLA IN ALARM
1. Växla till standby läge.
2. Tryck “BAND/WAKE” knappen upprepat för att välja önskat alarm (OFF, BUZZ, RADIO) (FRÅN,
BUZZ, RADIO)
3. Håll “BAND/WAKE” knappen tills tiden börjar blinka.
4. Ställ in den önskade alarm tiden med “HOUR/+” eller “MIN/-” och tryck “BAND/WAKE” för att
bekräfta.
SLEEP INSTÄLLNING
När du vill somna in med radio, tryck “SLEEP/SNOOZE” knappen för att aktivera timern. Ändra
varaktigheten för timern genom att upprepat trycka “SLEEP/SNOOZE” knappen. Efter den önskade
tiden visas rör inte radion och den stäng automatiskt av efter den inställda tiden. För att avbryta
funktionen tryck “SLEEP/SNOOZE” funktionen.
STÄNGA AV ALARMET
När alarmet ljuder, tryck “SLEEP/SNOOZE” knappen för att gå till snooze läget. Efter 9 minuter ljuder
alarmet på nytt. För att stänga av alarmet tryck “POWER ON” knappen. För att förhindra alarmet att
aktiveras nästa dag tryck “BAND/WAKE” knappen upprepat tills displayen visar OFF (FRÅN).
ÅTERSTÄLL
Tryck RESET knappen med en penna eller smalt föremål för att återställa alla funktioner.
ANTENNER
FM Dra ut teleskopantennen och justera längden och vinkeln för bästa mottagning.
MW Den känsliga ferrit care antennen inuti enheten ger utmärkt MV mottagning på de flesta platser.
För bästa möjliga mottagning, vrid enheten i den riktning som ger bäst resultat eftersom ferrit
antennen riktad.
SW Förläng teleskop antennen fullt ut och håll den vertikalt.
OBSERVERA: EXTANT uttaget är bara avsett för kortvågor.
35
SPECIFIKATIONER:
Strömkälla: 3 AA /UM-3 batterier (DC 4.5V)
Frekvensområde: FM 87.5 — 108 MHz
MV: 530 -1600 MHz
KV: 2.3-7.3 KHz
KV2: 9.5-26.1 MHz
Högtalare: 8 0.5W
Utgångs effekt: 150mW (RMS. Max:)
Utgångs uttag: Hörlurar 32
Effektförbrukning: 2W
* Design och specifikationer kan ändras utan föregående information.
Försiktighetsåtgärder:
Läs omsorgsfullt och följ alla instruktioner.
Använd inte apparaten på platser med extrem värme, kyla, damm eller fuktighet, lämna inte apparaten
där temperaturen kan stiga som under direkt solljus eller nära en värmekälla.
Apparaten ska inte utsättas för dropp eller stänk och inga föremål fyllda med vätska, som vasar ska
placeras ovanpå apparaten.
Huvudkontakten används som avstängningsanordning. Den frånkopplade enheten ska vara lätt
åtkomlig.
Dra ut kontakten eller ta bort batterierna om enheten inte används under en längre tid.
Ta inte isär batterierna eller placera dem under direkt solljus eller värm dem inte med eld eller värme.
Typ skylten med information är placerad i botten av apparaten
Se alltid till att det finns tillräckligt utrymmer för ventilation.
När batterierna ska kastas ska miljöaspekterna beaktas.
Använd apparaten i moderat klimat.
Säkerhetsanvisningar:
För att minska risken för elektriska stötar bör denna produkt
ENDAST öppnas av behörig tekniker när service behövs.
Dra ut strömkabeln från eluttaget och koppla ur all annan
utrustning om något problem skulle uppstå. Utsätt inte
produkten för vatten eller fukt.
Underhåll:
Rengör endast med torr trasa. Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller
slipmedel.
Garanti:
Ingen garanti gäller vid ändringar eller modifieringar av produkten eller för skador som har uppstått på
grund av felaktig användning av denna produkt.
Allmänt:
Utseende och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Alla logotyper och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina ägare
och är härmed erkända som sådana.
Behåll bruksanvisningen och förpackningen för eventuellt framtida behov.
36
Obs!
Produkten är märkt med denna symbol som betyder att använda elektriska eller elektroniska
produkter inte får slängas bland vanliga hushållssopor. Det finns särskilda återvinningssystem
för dessa produkter.
ČESKY
Světový přijímač
Rádio s digitálním laděním AM/FM/SW s vestavěným monofonním reproduktorem
1. Teleskopická anténa
2. Tlačítko osvětlení
3. LCD
4. Stojánek (zadní strana rádia)
5. Tlačítko zapnutí
6. Řemínek pro nošení
7. Tlačítko sleep/snooze
8. Ladění vyšší frekvence/nastavení hodin
9. Ovládání hlasitosti +/-
10. Ladění nižší frekvence/nastavení minut
11. Přepínač uzamčení
12. Předvolba 0......9
13. Tlačítko metrů
14. Tlačítko Enter
15. Tlačítko Pásmo/probuzení
16. Tlačítko Režim
17. Čas/nastavení/paměť
18. Reset (v přihrádce pro baterie)
19. Volič 9k/10k (v přihrádce pro baterie)
20. Přihrádka pro baterie
21. Konektor DC IN
22. Konektor pro sluchátka
23. Konektor ext. antény
24. Indikátor hlasitosti
SLEEP FM.ST UZAMČENÍ
ALARM
PÁSMO
Stav baterie
Funkce paměti
Adresa paměti
Jednotka frekvence
Frekvence / čas
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56

König HAV-PR22 Bruksanvisning

Kategori
Radio
Typ
Bruksanvisning