Oregon Scientific BAR388HG Användarmanual

varumärke
Oregon Scientific
Kategori
väderstationer
Modell
BAR388HG
Typ
Användarmanual
1
SWE
Trådlös väderstation med temperatur /
luftfuktighet, köldvarning och
radiokontrollerad klocka
Modell: BAR388HG
BRUKSANVISNING
INNEHÅLL
Innehåll.......................................................................... 1
Introduktion.................................................................. 2
Klocköversikt.............................................................. 2
Vy Framsida............................................................... 2
Vy Baksida................................................................. 2
LCD Display................................................................. 3
Trådlös Sensor (THGN122N).................................. 4
Att Komma Igång........................................................ 4
Batterier...................................................................... 4
Trådlös Sensor............................................................. 4
Sensordataöverföring............................................... 6
Klocka............................................................................ 6
Klockmottagning....................................................... 6
Mottagningssignal..................................................... 6
Ställ In Klockan.......................................................... 6
Alarm.............................................................................. 6
Barometer...................................................................... 7
Ställ In Höjd................................................................ 7
Väderprognos.............................................................. 7
Temperatur Och Luftfuktighet................................. 7
Temp, Luftfuktighet och lufttryckstrend.................. 8
Halkvarning................................................................ 8
Hög / Låg temperatur / luftfuktighetsalarm............ 8
Värmeindex .................................................................. 8
Komfortzon................................................................... 9
Månfas........................................................................... 9
Reset.............................................................................. 9
Försiktighetsåtgärder................................................ 10
Specikationer............................................................. 10
Om Oregon Scientic................................................ 11
EU-försäkran Om Överensstämmelse.................. 11
2
SWE
INTRODUKTION
Tack för att du valt denna Oregon Scientic
TM
Trådlös
Väderstation med Temperatur / luftfuktighet, köldvarning
och radiokontrollerad klocka (BAR388HG). Denna
klocka levereras med en trådlös sensor (THGN122N)
och stöder upp till 3 sensorer (extra sensorer säljes
separat).
NOTERING Ha denna manual tillhands när du
använder din produkt. Den inneller en praktisk
steg-för-steg instruktion, samt teknisk specikation och
varningsmeddelanden som du bör känna till.
KLOCKÖVERSIKT
VY FRAMSIDA
1. SNOOZE
2. derprognosomde
3. Utomhustemperatursområde
4. Inomhustemperatursområde
5. Klocka / Alarmområde
6.
: Visa alarmstatus; ställ in alarm
VY BAKSIDA
1.
/ : Öka / minska inställning; aktivera / inaktivera
radiokontrollerad klocka
2. MODE: Ändra inställningar / display
3. CHANNEL: Växla mellan fjärrenheter
4. M E M : Visa aktuell, maximum och minimum
temperatur / luftfuktighet
5. EU / UK omkopplare

3
SWE

6. PRESSURE: Välj lufttrycksenhet; ställ in höjd
7. HEAT INDEX: Visa värmeindex
8. TEMP / HUMIDITY HI / LO
: Ändra inställningar
eller aktivera / inaktivera hög eller låg temperatur /
luftfuktighetsalarm för kanal 1
9. °C / °F: Välj temperaturenhet
10. RESET Återställ enheten till fabriksinställning
11. Batteriutrymme
LCD DISPLAY
Väderprognosområde:
1. Lufttryckstrend
2. Väderprognos
3. Komfortzon
4. Lufttrycksikon
5. Höjdikon
6. Lufttrycks / höjdenhet
7. Värmeindex
Utomhustemperaturområde:
1. Värmeindexikon
2. Hög/Låg temperaturalarm
3. Ikon för RF radiomottagning
4. Låg batterinivå i sensorn
5. Max / minikon
6. Temperaturdisplay
7. Halkvarning är aktiverad
8. Hög/Låg luftfuktighetsalarm
9. Temperaturtrend
10. Luftfuktighetstrend
11. Luftfuktighetsdisplay
Inomhustemperatursområde:
1. Ikon för inomhussensor
2. Max / minikon
3. Temperaturdisplay
4. Temperaturtrend
5. Luftfuktighetstrend
6. Luftfuktighetsdisplay
4
SWE
Klocka / Alarmområde:
1. Alarm aktiverat
2. AM / PM ikon
3. Radiomottagningssignal
4. Ikon för låg batterinivå
5. Klocka
6. Alarmlägesikon
7. Månfas
TRÅDLÖS SENSOR (THGN122N)
1. Väggmonteringshål
2. RESET hål
3. Kanalomkopplare
4. Batterifack
1. LED statusindikator:
Blinkar röd vid
dataöverföring
ATT KOMMA IGÅNG
BATTERIER
Se till att batterierna sätts in enligt guren i batterifacket
innan du börjar använda produkten. Tryck RESET efter
varje batteribyte.
Indikerar att batterinivån är låg i huvudenheten.
NOTERING Använd inte laddningsbara batterier. Det
rekommenderas att använda Alkaline batterier till
denna produkt för maximal drifttid eller lithium-batterier
om enheten ska användas under fryspunkten.
TRÅDLÖS SENSOR
Sensorn mäter temperatur - och fuktighetsdata var 40:e
sekund och sänder dem till huvudenheten. Huvudenheten
kan samla in data från upp till 3 sensorer.
Att ställa in sensorn:
1. Avlägsna skruvarna för batterifacket.
5
SWE
2. Se till att batterierna sätts in enligt guren.
3. Välj en kanal. Försäkra dig om att du använder olika
kanaler för de olika sensorerna.
4. Placera sensorn nära huvudenheten. Tryck RESET
på sensorn.
5. Tryck in CHANNEL och MEM på huvudenheten för
att tvinga en signalsändning mellan sensorn och
huvudenheten.
6. Sätt tillbaka batteriluckan och återmontera
skruvarna.
7. Montera sensorn önskat ställe genom att använda
väggmontering eller bordsstativ.
För bästa resultat:
Undvik att placera enheten att den utsätts för direkt
solljus eller fukt.
Placera inte fjärrenheten längre än 30 meter (100
fot) från huvudenheten.
Placera fjärrenheten så att den är riktad mot
huvudenheten, minimera hinder såsom dörrar,
väggar och möbler.
Placera fjärrenheten med fri sikt mot himlen, avskild
från metall– och elektroniska föremål.
Placera fjärrenheten nära huvudenheten under
vintermånaderna temperaturer under nollpunkten
kan påverka batterilivslängd och signalstyrka.
Sändningsräckvidden kan variera beroende många
faktorer. Du kan behöva experimentera med olika platser
för att erhålla den bästa mottagningen.
Alkaliska Standardbatterier innehåller signifikanta
mängder av vatten. På grund av detta kommer de
att frysa vid låga temperaturer -12°C (10°F). Lithium
engångsbatterier tål mycket lägre temperaturer ner till
-30°C (-22°F).
Trådlösa överföringsavstånd kan påverkas av en mängd
olika faktorer såsom extrem kyla. Extrem kyla kan
temporärt påverka sändningsräckvidden mellan sensor
och huvudstation. Om enheten slutar fungerar på
grund av låg temperatur, kommer enheten att fungera
normalt igen fort den kommit inom intervallet för
arbetstemperaturen (dvs. Inga permanenta skador
kommer ske på grund av sträng kyla).
6
SWE
SENSORDATAÖVERFÖRING.
Mottagningsikonen som visas i sensorområdet visar
statusen.
IKON BESKRIVNING
För att leta efter en sensor:
Tryck och ll inne både MEM och CHANNEL i 2
sekunder.
NOTERING Om fjärrenheten fortfarande inte kan
hittas, kontrollera batterier, hinder och placeringen av
fjärrenheten.
KLOCKA
KLOCKMOTTAGNING
Denna produkt är konstruerad för att automatiskt
synkronisera kalenderklockan snart den är inom
radiomottagningsradien för:
DCF-77 radiosignal från Frankfurt, Tyskland
(Centraleuropa)
MSF-60 radiosignal från Rugby, England (UK)
Huvudenheten söker efter
sensorer
En kanal har hittats och
sensorsignalen överförs
Sensorn kan inte hittas. Sök
efter sensorn eller kontrollera
batterierna
och “- - . -“
(Utomhustempera-
tursområdet)
Signalerna tas emot av sensorn när den är inom 1500
km (932 miles) avstånd från en signal.
NOTERING Skjut EU / UK omkopplaren till den position
som motsvarar den plats du benner dig på. Nollställ
(RESET) enheten varje gång omkopplaren ändrats.
NOTERING Första mottagningen tar ca 2-10 minuter när
tiden skall ställas in eller när RESET har tryckts in.
fort den har mottagit informationen kommer ikonen att
sluta blinka. Om signalen är svag kan det ta upp till 24
timmar för enheten att få kontakt med signalen.
MOTTAGNINGSSIGNAL
Indikator för radiomottagningssignal
STARK SIGNAL SVAG SIGNAL INGEN SIGNAL
För att göra en manuell sökning:
Tryck och håll inne i 2 sekunder.
Att inaktivera RF-funktionen:
Tryck och håll inne i 2 sekunder.
STÄLL IN KLOCKAN
Om automatisk inställning är aktiverad och en signal
hittats behöver inte klockan ställas in manuellt.
1. Tryck och håll inne MODE i 2 sekunder.
7
SWE
2. Tryck eller för att ändra inställningarna.
3. Tryck MODE för att bekräfta.
4. Ordningen r inställningarna är: Tidszon, timme,
minut, år, månad, dag och språk.
NOTERING Tidszonsinställningen kan användas för att
ställa klockan upp till + / - 9 timmar från den mottagna
klocktiden. Om du har inaktiverat den automatiska
klockan (t.ex. ställt in klockan manuellt), behöver du
inte ställa in tidszonen.
NOTERING Språkalternativen är (E) Engelska, (F)
Franska, (D) Tyska, (I) Italienska och (S) Spanska.
Tryck MODE för att välja mellan klocka med sekunder
eller med veckodag.
ALARM
Att ställa alarmet:
1. Tryck och håll inne ALARM i 2 sekunder.
2. Tryck
/ för att ställa timme / minut.
3. Tryck ALARM för att bekräfta.
indikerar att alarmet
är PÅ
För att växla mellan alarm PÅ / AV.
1. Tryck ALARM att visa alarmtiden.
2. Tryck på ALARM igen för att slå PÅ / AV alarmet.
För att stänga av alarmet:
Tryck SNOOZE för att stänga av alarmet i 8 minuter.
ELLER
Tryck valfri knapp förutom SNOOZE för att stänga
av larmet i 24 timmar.
BAROMETER
Barometertrycket lagras för de senaste 24 timmarna i
huvudenheten för att användas till väderprognosfunktionen.
Att välja mätenhet för barometern:
Tryck PRESSURE för att växla mellan mb och inHg.
STÄLL IN HÖJD
För att rkra dig om att barometertrycket är pålitligt bör
höjd över havet r den plats där du benner dig ställas in.
1. Tryck och håll inne PRESSURE i 2 sekunder.
2. Använd
eller för att ställa in höjden i
10-meterssteg (33 fot) från -100 m (-328 fot) till 2500
m (8202 fot).
3. Tryck PRESSURE för att bekräfta.
NOTERA Högsta fungerande höjd över havet för
barometern och väderprognosfunktionen är 2500 m
(8292 ft).
VÄDERPROGNOS
Denna produkt förutspår vädret för de kommande 12 till
24 timmarna inom en 30-50 km (19 -31 miles) radie.
IKON BESKRIVNING
Klart
Halvklart
Molnigt
Regnigt
8
SWE
TEMPERATUR OCH LUFTFUKTIGHET
För att växla temperaturenhet:
Tryck °C / °F.
r att visa utomhussensorns temperaturmätningar:
Tryck CHANNEL.
För att automatiskt växla mellan sensorer:
Tryck och håll inne CHANNEL i 2 sekunder.
Varje fjärrenhets data kommer att visas i 3 sekunder.
För att avsluta automatisk växling av sensorer:
Tryck CHANNEL eller MEM.
För att växla mellan aktuell, minimum och maximum
värden för aktuell sensor:
Tryck MEM upprepade gånger.
För att radera minnet:
Tryck och håll inne MEM i 2 sekunder.
TEMP, LUFTFUKTIGHET OCH LUFTTRYCKSTREND
Temperaturen, luftfuktigheten och lufttryckstrendikonerna
baseras på aktuella sensormätningar.
Stigande Stadigt Fallande
HALKVARNING
Om sensorn kanal 1 mäter värden mellan 3°C till
–2°C (37°F till 28°F), blinkar
för att varna dig för att
temperaturen närmar sig fryspunkten.
NOTERING Varningen kommer automatiskt att stoppas om
temperaturen går utanför halkvarningsgränserna.
HÖG / LÅG TEMPERATUR / LUFTFUKTIGHETSALARM
Temperatur och luftfuktighetsalarm kan ställas in att
de piper om sensorn kanal 1 mäter värden ovan eller
under ditt inställda värde.
För att ställa alarmet PÅ / AV:
1. Tryck och håll inne TEMP / HUMIDITY HI / LO
.
2. Använd
och för att välja hög / låg temperatur
/ luftfuktighetsalarm. Tryck TEMP / HUMIDITY HI /
LO
för att bekräfta.
3. Tryck
/ För att ställa alarmet / AV och tryck
TEMP / HUMIDITY HI / LO
för att bekräfta.
4. Om alarmet har aktiverats, använd
och för att
välja temperatur / luftfuktighet.
5. Tryck TEMP / HUMIDITY HI / LO
för att
bekräfta.
För att stänga av hög / låg alarmet:
Tryck valfri tangent. Alarmet nollställs automatiskt och
kommer att pipa igen om en hög / låg temperatur mäts
igen.
9
SWE
40 – 70%
VÄRMEINDEX
rmeindex kombinerar temperatur och luftfuktighetsdata
för att beskriva hur temperaturen känns.
VARNING VÄRMEINDEX FÖRKLARING
Tryck HEAT för att visa VÄRMEINDEX.
För att växla mellan aktuellt / maximum / minimum
värmeindex, tryck HEAT INDEX, tryck därefter
CHANNEL för att välja kanal 1-3 eller inomhus, följt
av MEM.
För att växla mellan temperatur / luftfuktighet och
värmeindexdisplay, tryck och håll inne HEAT INDEX
i 2 sekunder. Tryck HEAT INDEX igen för att stoppa
funktionen.
NOTERING Om temperaturen är under 26°C / 80°F eller
om önskad kanal inte fungerar, kommer Värmeindex att
visa “NA”.
KOMFORTZON
Komfortzonen, som baseras på temperatur och
luftfuktighetsdata, indikerar hur behagligt klimatet är.
IKON TEMPERATUR LUFTFUKTIGHET
Vilken som helst > 70%
20 - 25°C
(68 - 77°F)
Vilken som helst < 40%
MÅNFAS
När datumet är inställt, tryck eller för att visa
månfasen för nästa eller föregående dag.
Tryck och håll inne eller för att bläddra igenom
åren (2001 till 2099).
Nymåne
Växande Månskära
Halvmåne
Växande Halvmåne
Fullmåne
Avtagande Fullmåne
Halvmåne
Avtagande Månskära
RESET
Tryck RESET för att återställa produkten till
grundinställning.
Extrem
fara
Fara
Extrem
försiktighet
Varning
54.5°C / (130°F)
eller högre
40.5 - 54°C
(105 - 129°F)
32.2 - 40°C
(90 - 104°F)
26.6 - 31.7°C
(80 - 89°F)
Stor risk för uttorkning /
solsting
Värmeutmattning kan
förväntas
Möjlig värmeutmattning
Möjligt värmeslag
10
SWE
FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER
Denna produkt är designad för att ge dig många års
glädje om den hanteras ett korrekt sätt. Här är lite
försiktighetsinformation:
Täck inte för ventilationshålen. Försäkra dig om att
närliggande föremål såsom tidningar, dukar, gardiner
m.m. inte täcker för ventilationshålen.
Utsätt inte apparaten för extrem påverkan av, slag,
damm, temperatur eller fuktighet, då det kan orsaka
driftstörningar, kortare livslängd, skadade batterier
och delar.
Om denna produkt placeras ytor med speciell
nish såsom lackat trä etc. kan dessa ytor skadas.
Ta kontakt med din möbeltillverkare för att mer
information om huruvida det r bra att placera
föremål ytan. Oregon Scientic kan inte hållas
ansvariga för skador träytor som uppkommit
grund av kontakt med denna produkt.
Lägg aldrig ner produkten i vatten. Om du spiller
vätska produkten skall den omedelbart torkas
torr med en luddfri trasa.
Rengör inte produkten med rengöringsmedel som
innehåller repande eller korroderande material.
Mixtra inte med interna komponenter. Detta kommer
att förverka garantin apparaten och kan orsaka
onödig skada. Produkten innehåller inga reparerbara
delar.
Använd endast nya batterier enligt specikationerna
i denna bruksanvisning. Blanda inte gamla och nya
batterier.
Av trycktekniska skäl, kan displaybilderna i denna
manual skilja sig från dem i verkligheten.
Innehållet i denna manual får ej kopieras utan
tillverkarens medgivande.
Förbrukad produkt måste sorteras som specialavfall
avsedd milstation och får inte slängas som
vanligt restavfall.
NOTERING De tekniska specikationerna och innehållet
i denna manual kan komma att ändras utan vidare
upplysning.
SPECIFICATIONS
TYP BESKRIVNING
HUVUDENHET
L x B x H 119 x 77 x 169 mm
(4.7 x 3.0 x 6.7 tum)
Vikt 249 g (8.8 oz) utan batteri
Temperaturenhet °C / °F
Temperaturområde -5°C till 50°C (23°F till 122°F)
Upplösning 0.1°C (0.2°F)
Klockfrekvens DCF-77(EU) / MSF-60(UK)
Synkronisering Auto eller inaktiverad
Signalfrekvens 433 MHz
Klocka Auto eller manuell (inaktiverad)
Luftfuktighetsområde 25% - 95%
Luftfuktighetsupplösning 1%
Minne Min / Max relativ Luftfuktighet
och temperatur
Alarmvaraktighet 2 minuter
Snooze 8 minuter
Klockvisning TT:MM:SS
TT:MM Veckodag
11
SWE
Timformat 12 / 24 timformat
Datum MM / DD eller DD / MM
Valbart språk: E, D, F, I och S
Ström 3 x UM-3 (AA) 1.5 V batterier
SENSOR
L x B x H 92 x 60 x 20 mm
(3.6 x 2.4 x 0.8 tum)
Vikt 62 g (2.22 oz)
Överföringsavstånd 30 m (100 fot) utan hinder
Temperaturområde -30°C till 60°C
(-22°F till 140°F)
Ström 2 x UM-4 (AAA) 1.5 V batterier
NOTERING Det rekommenderas att använda Alkaline
batterier till denna produkt för maximal drifttid eller
lithium-batterier om enheten ska användas under
fryspunkten.
OM OREGON SCIENTIFIC
Besök vår hemsida (www.oregonscientific.se) för
att se mer av ra produkter såsom digitalkameror;
MP3 spelare; projektionsklockor; hälsoprodukter;
väderstationer; DECT-telefoner och konferenstelefoner.
Hemsidan innehåller också information för våra kunder
i de fall ni behöver ta kontakt med oss eller behöver
ladda ner information. Vi hoppas du hittar all information
du behöver vår hemsida och om du vill komma i
kontakt med Oregon Scientic kundkontakt besöker
du r lokala hemsida www.oregonscientic.se
eller
www.oregonscientic.com
för att nna telefonnummer
till respektive supportavdelning.
EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Härmed intygar Oregon Scientific att denna
Tråds derstation med temperatur / luftfuktighet,
köldvarning och radiokontrollerad klocka (BAR388HG)
står I överensstämmelse med de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser
som framgår av direktiv 1999/5/EG. En signerad kopia
av “DECLARATION OF CONFORMITY” kan erhållas vid
hänvändelse till OREGON SCIENTIFIC servicecenter.
LÄNDER SOM OMFATTAS AV RTTE-DIREKTIVET
Alla länder inom EU, Schweiz CH
och Norge N
/

Denna handbok är också lämplig för