DeWalt DCT414 Användarmanual

varumärke
DeWalt
Kategori
digitala kroppstermometrar
Modell
DCT414
Typ
Användarmanual
2
Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 4
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen) 15
English (original instructions) 27
Español (traducido de las instrucciones originales) 38
Français (traduction de la notice d’instructions originale) 50
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali) 62
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies) 74
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene) 86
Português (traduzido das instruções originais) 97
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta) 109
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna) 119
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir) 130
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες) 142
Copyright DEWALT
SVENSKA
119
10,8 V SLADDLÖS IR TERMOMETER
DCT414
Gratulerar!
Du har valt ett DEWALT-verktyg. År av erfarenhet,
grundlig produktutveckling och innovation gör
DEWALT till en av de pålitligaste partnerna för
fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska data
DCT414
Spänning V
DC
10,8
Typ 1
Batterityp Li-Ion
Strömförbrukning W 0,5
Avstånd till punkt D:S Ungefär 12:1
Temperaturområde ºC -30 ºC till 550 ºC
Strålningstal 0,1 till 1
Strålningstal justerbarhet i 0,01 ökningssteg
Korrekthet +/-1,5 % eller +/-1,5 ºC,
vilket som är störst
på en svart stomme
som källa
(EMS 0,95)
Lasereffekt mW < 1, CLASS 2
LASERPRODUKT
Laservåglängd nm 620 – 690
Vikt (utan batteripaket) kg 0,3
Batteripaket DCB121
Batterityp Li-Ion
Spänning V
DC
10,8
Kapacitet A
h
1,3
Vikt kg 0,2
Laddare DCB100
Starkströmsspänning V
AC
230
Batterityp Li-Ion
Ung. laddningstid min 40
(1,3 Ah batteripaket)
Vikt kg 0,3
Säkring (laddare)
Europa 230 Volt verktyg 10 Ampere, starkström
LASERINFORMATION
Den infraröda termometern (IR termometer) är
en klass 2 laserprodukt och uppfyller 21 CFR
1040.10 och 1040.11 förutom för avdrift enligt
lasernoteringnr. 50, daterad 24 juni 2007.
Defi nitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån
för varje signalord. Var god läs handboken och
uppmärksamma dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld
situation som, om den inte undviks,
kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
undviks, skulle kunna resultera i
dödsfall eller allvarlig personskada.
SE UPP! Indikerar en potentiellt riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
resultera i mindre eller medelmåttig
personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som
inte är relaterad till personskada
som, om den inte undviks, skulle
kunna resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
Anger risk för eldsvåda.
VARNING: För att minska risken för
personskada, läs instruktionshandboken.
Generella säkerhetsvarningar för
verktyg
VARNING! Läs alla
säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa
varningarna och instruktionerna kan
resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA BEHOV
1) SÄKERT ARBETSOMRÅDE
a) Håll arbetsområdet rent och ordentligt
upplyst. Belamrade eller mörka områden
inbjuder till olyckor.
SVENSKA
120
b) Arbeta inte med verktygen i explosiv
atmosfär, såsom i närheten av brännbara
vätskor, gaser eller damm.
c) Håll barn och åskådare borta medan
verktyget arbetar.
2) PERSONLIG SÄKERHET
a) Var uppmärksam, titta på vad du gör
och använd vanligt förnuft när du arbetar
med ett verktyg. Använd inte ett verktyg
när du är trött eller påverkad av droger,
alkohol eller medicinering. Ett ögonblick av
ouppmärksamhet under arbete med verktyg
kan resultera i allvarliga personskador.
b) Böj dig inte för långt. Ha ordentligt
fotfäste och balans hela tiden. Detta
möjliggör bättre kontroll av verktyget i
oväntade situationer.
c) Låt inte personer som inte är förtrogna
med verktyget eller dessa instruktioner
hantera verktyget. Verktyg är farliga i
händerna på outbildade användare.
d) Underhåll verktyg. Kontrollera för
feljustering eller om rörliga delar har
fastnat, bristning hos delar och andra
eventuella förhållanden som kan komma
att påverka verktygets funktion. Om det är
skadat, se till att verktyget blir reparerat
före användning. Många olyckor orsakas av
dåligt underhållna verktyg.
3) ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV BATTERIDRIVET
VERKTYG
a) Ladda endast med den laddare som
rekommenderas av tillverkaren. En laddare
som passar en batterityp kan medföra
brandrisk om den används ihop med ett
annat batteri.
b) Använd endast verktyg med särskilt
designade batteri. Användning av andra
batterier kan medföra risk för personskador
och eld.
c) När batteripaket inte används bör det
hållas borta från andra metallföremål
som gem, slantar, nycklar, spikar, skruvar
och andra små metallföremål som kan
skapa kontakt mellan de två polerna.
Kortslutning mellan batteriets poler kan
orsaka brännskada eller brand.
d) Under olämpliga förhållanden kan vätska
spruta ut från batteriet. Undvik kontakt.
Vid oavsiktlig kontakt, spola med vatten.
Om vätskan kommer i kontakt med
ögonen, sök också läkarhjälp. Vätska som
sprutar ur batteriet kan orsaka sveda och
brännskador.
4) SERVICE
a) Se till att ditt elverktyg får service av
en kvalificerad reparatör, som endast
använder identiska ersättningsdelar. Detta
garanterar att säkerheten hos verktyget
bibehålls.
Ytterligare specifi ka säkerhetsregler
för IR termometrar
VARNING:
Laserstrålningsexponering.
Demontera inte eller modifiera
IR termometrarna. Det finns inga
servicebara delar på insidan.
Allvarliga ögonskador kan uppstå.
VARNING: Farlig strålning.
Användning av kontroller eller
inställningar eller utförande av
procedurer andra än de som
specificeras häri kan resultera i
exponering för farlig strålning.
Arbeta inte med IR termometern i explosiv
atmosfär, såsom i närheten av brännbara
vätskor, gaser eller damm. Verktyg skapar
gnistor vilka kan antända dammet eller ångorna.
Använd endast IR termometern med
de särkilt avsedda DEWALT batterierna.
Användning av några andra batterier kan utgöra
risk för brand.
Förvara IR termometern utom räckhåll för
barn och andra outbildade personer. Laser
är farliga i händerna på outbildade användare.
Verktygsservice får endast utföras av
kvalificerade reparatörer. Service eller
underhåll som utförs av okvalificerade
personer kan resultera i personskador. Se
förpackningens baksida för lokala servicecenter.
Använd inte optiska verktyg såsom ett
teleskop eller astronomiska instrument för
att titta på laserstrålen. Allvarliga ögonskador
kan uppstå.
Placera inte IR termometern i en sådan
position som kan göra att någon avsiktligt
eller oavsiktligt stirrar in i laserstrålen.
Allvarliga ögonskador kan uppstå.
Demontera inte IR temometern. Det finns
inga servicebara delar på insidan.
Modifiera inte IR temometern på något
sätt. Modifiering av verktyget kan resultera i
exponering av farlig laserstrålning.
Använd itne IR temometern i närheten
av barn och låt inte barn använda lasern.
Allvarliga ögonskador kan uppstå.
SVENSKA
121
Ta inte bort eller utplåna varningsetiketter.
Borttagning av etiketter ökar risken för
exponering av strålning.
Använd inte IR termometern för test
av temperaturen hos tillagade eller råa
livsmedel.
Använd den inte för att mäta den
mänskiliga kroppstemperaturen.
SE UPP! Användning av kontroller
eller inställningar eller utförande
av procedurer andra än de som
specificeras häri kan resultera i
exponering för farlig strålning.
För att undvika skador på IR termometern eller
utrustningen under tester, skydda dem mot
följande:
EMF (elektromagnetiska fält) såsom från
svetsaggregat, induktionsvärmare etc.
ESD (elektrostatisk urladdning).
Plötslig temperaturförändring (orsakad av
plötsliga ändring i omgivande temperatur för
bästa korrekthet låt termometern stabiliseras i
30 minuter innan den används).
Etiketten på verktyget kan innehålla följande
symboler.
V ....................................volt
mW ................................milliwatt
......................laservar ningssymbol
nm ................................våglängd i nanometer
2 ....................................Klass 2 Laser
3a ..................................Klass 3a Laser
VARNINGSETIKETTER
För din bekvämlighet och säkerhet finns följande
etiketter på din IR termometer (fig. 1A).
VARNING: LASERSTRÅLNING. STIRRA
INTE IN I STRÅLEN FRÅN. KLASS
2 LASERPRODUKT MED MAXIMAL
UTMATNINGSEFFEKT < 1 mW @ 620 –
690 nm.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandboken före
användning.
Larmlägesknapp: används för att välja
typ av larm och för att ställa in den höga
(HAL) och låga (LAL) temperaturgränsen
för larmet.
Min/Max/Genomsnitt lägesknapp: Visar
antingen den lägsta, högsta eller
genomsnittlig temperatur.
Inställningsknapp: Använd med varje
lägesknapp för att ställa in önskat värde.
EMS lägesknapp: Ställ in
strålningstalsvärde.
C/F lägesknapp: Använd för att ställa in
temperturenheter för mätning (Celsius
eller Fahrenheit).
DATUMKODPLACERING
Datumkoden, som också inkluderar tillverkningsåret,
finns tryckt på ytan på den kåpa som bildar
monteringsskarven mellan verktyget och batteriet.
Exempel:
2010 XX XX
Tillverkningsår
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteriladdare
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna manual
innehåller viktiga säkerhets- och driftsinstruktioner för
DCB100 batteriladdare.
Innan laddaren används läs igenom alla
instruktioner och varningar om laddaren,
batteripaket och produkten för användning av
batteripaketet.
VARNING: Risk för stötar. Låt ingen
vätska komma in i laddaren. Det kan
resultera i elektriska stötar.
SE UPP: Risk för brännskador. För att
minska risken för skador ladda endast
DEWALT laddningsbara batterier. Olika
typer av batterier kan brista och orsaka
personskador och skadegörelse.
OBSERVERA: Under vissa förhållanden
när laddaren är inkopplad i eluttaget
kan den kortslutas av främmande
föremål. Främmande föremål som är
ledande såsom, men inte begränsat
till, slipdamm, metallspån, stålull,
aluminiumfolie eller ansamling av
metarpartiklar bör hållas borta från
laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån
laddaren från eluttaget när det inte finns
något batteripaket i hålrummet. Koppla
ifrån laddaren vid rengöring.
SVENSKA
122
Försk INTE att ladda batteripaketet med
någon annan laddare än den som tas upp i
denna manual. Laddaren och batteripaketet är
speciellt konstruerade att fungera tillsammans.
Dessa laddaren är inte avsedda att
användas för annat än laddning av DEWALT
laddningsbara batterier. All annan användning
kan resultera i barndrisk, elektriska stötar eller
död med elektrisk ström.
Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
Dra i själva kontakten och inte i sladden när
laddaren kopplas ur. Detta kommer att minska
risken för skador på den elektriska kontakten
och sladden.
Se till att sladden placeras så att ingen går
på den, snubblar på den eller att det på
annat sätt riskerar att skadas eller påfrestas.
Använd inte förlängningssladd såvida inte
det är absolut nödvändigt. Användning av en
olämplig förlängningssladd kan resultera i risk
för brand. elektriska stötar eller död av elektrisk
ström.
Placera inga föremål ovanpå laddaren
eller placera inte laddaren på ett mjukt
underlag eftersom det kan blockera
ventilationsöppningarna vilket kan resultera
i intern överhettning. Placera laddaren undan
från alla heta källor. Laddaren ventileras genom
öppningar i överkant och underkant av höljet.
Använd inte laddaren med skadad sladd
eller kontakt — byt ut dem omedelbart.
Använd inte laddaren om den utsatts för
skarpa stötar, tappats eller skadats på annat
sätt. Ta den till ett auktoriserat servicecenter.
Demontera inte laddaren, ta den till ett
auktoriserat servicecenter när service eller
reparation behövs. Felaktig montering kan
resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall via
elektricitet eller brand.
Om strömsladden skadas måste den bytas
omedelbart at tillverkaren, dess serviceombud
eller liknande kvalificerad person för att förhindra
alla faror.
Koppla ifrån laddaren från uttaget innan den
regörs. Detta kommer att minska risken för
elektriska stötar. Borttagning av batteripaketet
kommer inte att minska risken.
• Försök ALDRIG att ansluta två laddare
tillsammans.
Laddaren är konstruerad för att arbeta med
standard 230 V hushållsström. Försök inte
att använda någon annan spänning. Detta
gäller inte för billaddaren.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Laddare
DCB100 laddaren accepterar 10,8 V Li-Ion batterier.
Dessa laddare behöver inga justeringar, och är
konstruerade för att vara så lätta som möjligt att
använda.
Laddningsprocedur (fi g. 2)
1. Plugga in laddaren (n) i ett lämpligt uttag innan
du sätter in batteripaketet.
2. Sätt in batteripaketet (c) i laddaren. Den röda
(laddnings-) lampan blinkar kontinuerligt, vilket
indikerar att laddningsproceduren har börjat.
3. Fullföljandet av laddningen kommer att
indikeras genom att den röda lampan förblir
PÅ kontinuerligt. Paketet är fulladdat, och
kan användas vid detta tillfälle eller lämnas i
laddaren.
NOTERA: För att garantera maximal prestanda
och livslängd för Li.jon batterier bör batteriet laddas
under minst 10 timmar innan första användning.
Laddningsprocedur
Se tabellen här nedan för status på laddningen av
batteripaketet.
Status på laddningen
laddar – –
helt uppladdat –––––––––––
het/kall paketfördröjning –– ––
byt ut batteripaketet •••••••••••
Het/kall paketfördröjning
När laddaren upptäcker ett batteri som är för
varmt eller för kallt, startar den automatiskt en het/
kall paketfördröjning, vilket skjuter upp laddningen
tills batteriet har nått en lämplig temperatur.
Därefter växlar laddaren automatiskt till paketets
laddningsläge. Denna funktion garanterar maximal
livslängd för batteriet.
ENDAST FÖR BATTERIPAKET MED LI-JON
Li-jon-batterier är konstruerade med ett elektroniskt
skyddssystem som skyddar batteriet mot
överbelastning, överhettning eller för mycket
urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att koppla från det
om det elektroniska skyddssystemet aktiveras. Om
detta inträffar, låt Li-jon-batteriet sitta i laddaren till
dess det är full-laddat.
SVENSKA
123
Viktiga Säkerhetsinstruktioner för
alla Batteripaket
Vid beställning av utbytes-batteripaket, se till att
inkludera katalognummer och spänning.
Batteripaketet är inte full-laddat när det kommer ur
kartongen. Innan du använder batteripaketet och
laddaren, läs säkerhetsinstruktionerna här nedan.
Följ därefter de laddningsprocedurer som översiktligt
beskrivs.
LÄS ALLA INSTRUKTIONER
Ladda inte eller använd batteriet i explosiv
atmosfär, såsom i närheten av brännbara
vätskor, gaser eller damm. Isättning och
borttagning av batteriet från laddaren kan
antända dammet eller ångorna.
TVINGA aldrig in batteripaketet in i laddaren.
MODIFIERA INTE batteripaketet på något
sätt så att det passar i en icke-kompatibel
laddare då batteripaketet kan brista och
orsaka allvarliga personskador. Se tabellen
i slutet av denna manual för kompatibilitet för
batterier och laddare.
Aldda endast batteripaketet i DEWALT laddare.
• Skvätt INTE eller sänk ned i vatten eller annan
vätska.
Förvara inte eller använd verktyget och
batteripaketet på platser där temperaturen
kan nå upptill eller överstiga 40° C (såsom
utomhusskjul eller metallbyggnader under
sommaren).
VARNING: Försök aldrig att öppna
batteripaketet av någon anledning. Om
batteripaketets hölja spricker eller är
skadat sätt inte in det i laddaren. Krossa
inte, tappa eller skada batteripaketet.
Använd inte ett batteripaket som
fått en kraftig stöt, tappats, körts
över eller skadats på något annat
sätt (t.ex. genomborrad av en spik,
träffad av en hammare, klivits på).
Skadade batteripaket skall returneras till
servicecenter för återvinning.
SE UPP: När den inte används skall
den läggas på sidan på en stabil
plats så att ingen riskerar att någon
snubblar på den. Vissa verktyg med
stora batteripaket kan stå upprätt på
batteripaketet men lätt kan vältas.
SPECIFIKA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR LITIUM-JON
(Li-jon)
Bränn inte batteripaketet, även om det är
svårt skadat och helt utslitet. Batteripaketet
kan explodera i elden. Giftiga ångor och ämnen
skapas när batteripaket med litium-jon bränns.
Om batteriets innehåll kommer i kontakt
med huden, tvätta omedelbart området
med mild tvål och vatten. Om batterivätskan
kommer in i ögat, skölj med vatten över
det öppna ögat under 15 minuter eller tills
irritationen upphör. Om medicinsk omsorg
behövs består batteri-elektrolyten av en
blandning av flytande organiska karbonater och
litiumsalter.
Innehållet i öppnade battericeller kan ge
upphov till andningsirritation. Tillhandahåll
frisk luft. Om symtom kvarstår, sök medicinsk
vård.
VARNING: Fara för brännskada.
Batterivätskan kan vara lättantändlig om
den som utsätts för gnista eller eld.
Batteripaket
BATTERITYP
DCT414 arbetar med 10,8 volts batteripaket.
Förvaringsrekommendationer
1. Den bästa förvaringsplatsen är en som är
sval och torr, långt bort från direkt solljus
och för mycket värme eller kyla. För optimal
batterifunktionalitet och livslängd, förvara
batteripaket vid rumstemperatur när de inte
används.
OBSERVERA: Batteripaket med li-jon-batterier
bör vara full-laddade när de förvaras.
2. Långvarig förvaring skadar inte batteripaketet
eller laddaren. Under korrekta förhållanden kan
de förvaras upp till 5 år.
Etiketter på laddare och batteripaket
Som tillägg till de piktografier som används i
denna handbok visar etiketterna på laddaren och
batteripaketet följande piktografier:
Läs instruktionshandbok före användning.
100%
Batteriladdning.
100%
Batteriet laddat.
SVENSKA
124
Batteriet defekt.
Het/kall paketfördröjning.
Stick inte in ledande föremål.
Ladda inte skadade batteripaket.
Använd endast med DEWALTs
batteripaket, andra kan spricka och
orsaka personskada och skador.
Utsätt inte för vatten.
Se till att undermåliga sladdar omedelbart
byts ut.
Ladda endast mellan 4 °C och 40 °C.
Kassera batteripaketet med vederbörlig
hänsyn till miljön.
Bränn inte batteripaketet.
40
Se tekniska data angående laddningstid.
Endast för användning inomhus.
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 IR Termometer
1 Laddare
1 Batteri
1 Låda
1 Instruktionshandbok
1 Sprängskiss
OBSERVERA: Batteripaket och laddare är inte
inkluderade med N-modellerna.
Kontrollera med avseende på skada på
verktyget, på delar eller tillbehör som kan tänkas
ha uppstått under transporten.
Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna
handbok före användning.
Strålningstal
Strålningstalet beskriver den karakteristiska
energiutstrålningen hos material. De fl esta
organiska och målade material eller oxiderade
ytor har ett strålningstal på omkring 0,95 vilket
är standardinställningen. Det är rekommenderat
att kompensera för felaktiga avläsningar som kan
bli resultatet från mätning av material med låga
strålningsvärden såsom blanka metallytor. Täck
dessa ytor med maskeringstejp eller matt svart färg
(<148 °C/300 °F) och använd standardinställningen
(0,95). Låt tejpen eller färgen nå samma temperatur
som ytan under och mät sedan temperaturen hos
tejpen eller den målade ytan.
Om du inte kan måla eller använda tejp
kan du kompensera dina mätningar med
strålningstalsväljaren. Även med det justerbara
strålningstalet kan det vara svårt att få en helt
korrekt infraröd mätning av en yta med en blank
eller metallyta. Experimenterande kan behövas
för att fastställa fi xpunkten för temperaturer och
erfarenhet kommer att hjälpa dig att välja den bästa
inställningen för specifi ka mätningar.
Termometern har justerbart strålningstal från
0,1 till 1,0 i steg om 0,01. Se den Nominella
strålningstalstabellen i denna manual. Referensen
för strålningstalsinställningarna i tabellen är förslag
för typiska situationer och din särskilda situation kan
avvika.
NOTERA: Kalibreringen av denna produkt har gjorts
med strålningstal 0,95.
Beskrivning (fi g. 1A, 1B, 2)
VARNING: Modifiera aldrig lasern
eller någon del av den. Skada eller
personskada skulle kunna uppstå.
a. Mätavtryckare
b. Batterilåsknapp
c. DEWALT 10,8 V Litium jon batteri
d. Huvudhandtag
e. IR sensor
f. Laser-/pekarstråle
g. LCD-skärm
h. Larmlägesknapp
i. Min/Max/Genomsnitt lägesknapp
j. Inställningsknapp
k. EMS lägesknapp
l. C/F lägesknapp
m. LED-indikator
n. Batteriladdare
SVENSKA
125
o. Remkrok
p. Skruv
LARMLÄGESKNAPP (h)
Används för att välja typ av larm och för att ställa in
den höga (HAL) och låga (LAL) temperaturgränsen
för larmet.
Alarm 1temperaturen har uppnått inställd gräns,
indikeras av de röda/blå LED (m)
Alarm 2 temperaturen har uppnått inställd gräns,
indikeras av ett pipande ljud
Alarm 3temperaturen har uppnått inställd gräns,
indikeras av både LED och pipande ljudet
MIN/MAX/GENOMSNITT LÄGESKNAPP (i)
Min/Max/Genomsnitt lägesknappen visar antingen
den lägsta, högsta eller den genomsnittliga
temperaturen.
INSTÄLLNINGSKNAPP (j)
Inställningsknappen: Använd med varje lägesknapp
för att ställa in önskat värde.
EMS LÄGESKNAPP (k)
EMS lägesknappen ställer in strålningstalsvärdet.
C/F LÄGESKNAPP (l)
Använd för att ställa in temperturenheter för mätning
(Celsius eller Fahrenheit).
LED-INDIKATOR (m)
LED-indikatorn är aktiv i Alarm 1 och Alarm 3
lägena.
Blå: fungerar som larm för att visa att temperaturen
uppnått inställd minimum.
Röd: fungerar som larm för att visa att temperaturen
uppnått inställd maximim.
SKÄRMIKONER
Hold – visas när du släppt avtryckaren för att låta
dig veta den senaste temperaturavläsningen.
Scan – visas när du håller avtryckaren nedtryckt och
letar efter avvikande temperaturer
Alarm setting – denna ikon låter dig veta vilket larm
du valt att visa, färgindikator, pip eller båda.
F or C – indikerar enheter för mätning av
temperaturer.
Battery – indikerar hur mycket laddning som finns
kvar i batteriet.
OBSERVERA: Indikatorn för lågt batteri är
placerad direkt ovanför temperaturavläsningen på
skärmen. Strecken på indikatorn för lågt batteri
indikerar styrkan hos batteriet. IR termometern kan
fortsätta att fungera en kort stund medan batteriet
fortsätter att tömmas men strålen kommer snabbt
att försvagas. När nytt batteri installerats och IR
termometern slagits på igen kommer den att återgå
till dess fulla ljusstyrka.
AVSEDD ANVÄNDNING
IR termometern mäter yttemperturer genom att
mäta mängden infrarött ljus som sänds ut från
föremålet. Denna typ av mätning är en mätning
av ytans temperatur utan kontakt. Verkyget
levereras fult monterat. Detta verktyg har designats
med funktioner som möjliggör snabb och enkel
montering.
ANVÄND INTE under våta förhållanden eller i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
Denna IR termometer är ett professionellt verktyg.
T INTE barn komma i kontakt med verktyget.
Övervakning krävs när oerfarna handhavare
använder detta verktyg.
Elektrisk Säkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för
endast en spänning. Kontrollera alltid att
batteripaketets spänning motsvarar spänningen
på klassificeringsplattan. Se också till att
spänningen hos din laddare motsvarar den hos din
starkströmsförsörjning.
Din DEWALT-laddare är dubbel-isolerad
i enlighet med EN 60335; därför behövs
ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas
ut mot en speciellt preparerad sladd som finns att få
genom DEWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida
den inte är absolut nödvändig. Använd en
godkänd förlängningssladd, lämplig för din
laddares strömmatning (se tekniska data). Minsta
ledningsstorlek är 1 mm
2
; maximala längden är
30m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut
sladden helt och hållet.
HOPMONTERING OCH JUSTERING
VARNING: Före hopmontering och
justering, ta alltid ur batteripaketet.
Stäng alltid av verktyget innan du sätter
in eller tar bort batteripaketet.
VARNING: Använd endast DEWALTs
batteripaket och laddare.
SVENSKA
126
Montering och borttagning av
batteriet från verktyget (fi g. 3)
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
OBSERVERA: Se till att batteripaketet (c) är
fullladdat.
INSTALLATION AV BATTERIET I VERKTYGSHANDTAGET
1. Rikta in batteripaketet mot listerna inuti
handtaget.
2. Skjut den med en fast rörelse på plats till du hör
att låset snäpper på plats.
BORTTAGNING AV BATTERIET FRÅN
VERKTYGSHANDTAGET
1. Tryck på låsknappen (b) och dra med
en fast rörelse batteripaketet bort från
verktygshandtaget.
2. Sätt i batteriet i laddaren såsom beskrivs i
laddningsavsnittet i denna manual.
Bälteskrok (tillvalt tillbehör, g. 1A)
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör.
VARNING: För att minska risken för
allvarliga personskador SKALL INTE
verktyget hängas högt eller föremål
hängas i bälteskroken. Häng
ENDAST verktygets bälteskrok i ett
arbetsbälte.
VARNING: För att minska risken för
allvarliga personskador se till att
skruven som håller bälteskroken
sitter fast.
VIKTIGT: Vid montering eller byte av bälteskroken
använd endast den skruv (p) som medföljer. Se till
att skruven dras åt ordentligt.
Bälteskroken (o) kan monteras på båda sidorna av
verktyget med endast den medföljande skruven
(p) för att anpassas för höger- eller vänsterhänta
personer. Om kroken inte önskas kan den tas bort
från verktyget.
För att ta bort bälteskroken, ta bort skruven (p) som
håller bälteskroken på plats och montera den sedan
på motsatt sida. Se till att skruven dras åt ordentligt.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Laktta alltid
säkerhetsinstruktionerna och tillämpbara
bestämmelser.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör. En oavsiktlig
igångsättning kan orsaka personskada.
Korrekt Handplacering (fi g. 4)
VARNING: För att minska risken för
allvarlig personskada, använd ALLTID
korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för
personskador använd ALLTID ett säkert
grepp.
Korrekt handplacering kräver en hand på
huvudhandtaget såsom visas i figur 4.
Välj driftläge (fi g. 1B)
Läs igenom följande steg innan IR termometern
används.
VÄLJ ENHET FÖR MÄTNING
Slå på enheten genom att aktivera avtryckaren. När
skärmen slås på tryck på C/F knappen tills enheten
för mätning är korrekt inställd för användningen.
VÄLJ STRÅLNINGSTAL
Slå på enheten genom att aktivera avtryckare,
när skärmen slås på tryck på EMS-knappen för
inställning av strålningstal. När sedan EMS blinkar
på skärmen används pilknapparna upp eller ned för
att välja strålningstal. Se tabellen för att välja korrekt
strålningstal. Kom ihåg att strålningtalet är justerbart
med 0,01.
NOMINELLA STRÅLNINGSTAL TABELLEN
MATERIAL VÄRDE MATERIAL VÄRDE
Standard**** 0,95 Bly* 0,50
Aluminum* 0,30 Olja 0,94
Asbests 0,95 Färg 0,93
Asfalt 0,95 Plast** 0,95
Mässing* 0,50 Gummi 0,95
Keramik 0,95 Sand 0,90
Betong 0,95 Stål* 0,80
Koppar* 0,60 Vatten 0,93
Glas (platta) 0,85 Trä*** 0,94
Järn* 0,70
SVENSKA
127
* Syrehaltig
** Opake, över 20 mils
*** Naturlig
**** Fabriksinställning
VÄLJ LARMINSTÄLLNINGAR OCH HÖGA/LÅGA
TEMPERATURER
1. Aktivera avtryckaren för att slå på enheten.
2. Tryck på ALM knappen.
3. När ALM blinkar på skärmen använd upp och
ned pilarna för att välja larmtyp.
Alarm 1 – temperaturen har uppnått inställd
gräns, indikeras av de röda/blå
LED(m)
Alarm 2 – temperaturen har uppnått inställd
gräns, indikeras av ett pipande ljud
Alarm 3 – temperaturen har uppnått inställd
gräns, indikeras av både LED och det
pipande ljudet
4. Tryck på ALM knappen igen för att bekräfta
valet.
5. HAL (high alarm) kommer nu att blinka. Använd
upp och ned pilarna för att välja gränsen för
den höga temperaturen. När temperaturen
överskrids kommer larmet att aktiveras.
6. Tryck på ALM knappen. LAL (low alarm)
kommer nu att blinka. Använd upp och ned
pilarna för att välja gränsen för den låga
temperaturen. När temperaturen sjunkit kommer
larmet att aktiveras.
7. Tryck på ALM knappen igen för att komma till
huvudskärmen.
8. Temperaturavläsningarn kan nu göras.
AVSTÅND TILL PUNKT (FIG. 4)
IR termometrar har en “koneffekt” där ju längre
termometern är från föremålet desto större område
kommer att mätas. IR termometern har ett 12:1
avståndsförhållande till punkten (12:1), för varje
300 mm bort från föremålet mäter den 25 mm.
Föremålet som testas bör vara större än punktens
storlek för att säkra korrekt avläsning.
LÖSNINGAR OM DET ÄR PROBLEM ATT GÖRA MÄTNINGAR
1. Se till att använda maskeringstejp eller matt
svart färg på ytor som är starkt refl ekterande
(använd standardstrålningstalet 0,95).
2. Se till att använda korrekt strålningstal för
materialet som du testar. Se Strålningstal och
Nominella strålningstalstabellen.
3. Rengör materialet innan testen om det är
mycket smutsigt, fett etc.
Hanteringstips
Använd endast 10,8 V DEWALT litium jon
batteriet.
Se till att batterierna är i bra driftsskick. Om
indikatorn för låg batterinivå blinkar behöver
batterierna laddas.
För att förlänga batteriets livslängd, släpp
IR termometerns avtryckare när inga
temperaturavläsningar görs.
UNDERHÅLL
DITT DEWALT verktyg har konstruerats för att fungera
under lång tid med minimalt underhåll. Kontinuerlig
tillfredsställande drift beror på ordentlig verktygsvård
och regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken
för allvarlig personskada, stäng
av verktyget och koppla bort
batteripaketet innan du gör några
justeringar eller tar bort/installerar
tillsatser eller tillbehör.
Laddaren och den infraröda termometern är inte
servicebar. Det finns inga servidebara delar inuti
laddaren eller den infraröda termometern.
Felsökning
IR TERMOMETERN SLÅS INTE PÅ
Se till att det 10,8 V batteriet är laddat.
När IR termometern förvaras i temperturer upp
till 85 °C (185 °F) tillåter inte den inbyggda
skyddskretsen hos IR termometern att den
arbetar i temperaturer över 40 °C (104 °F). Om
IR termometern har förvarats i mycket varm
temperatur, låt den svalna. IR termometern
komemr inte att skadas om strömbrytaren
trycks in innan den kylts till dess korrekta
arbetstemperatur.
Smörjning
Ditt laser behöver ingen ytterligare smörjning.
Rengöring
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel
eller andra skarpa kemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna på
verktyget. Dessa kemikalier kan försvaga
de material som används i dessa delar.
Använd en trasa som bara är fuktad
med vatten och mild tvål. Låt aldrig
SVENSKA
128
någon vätska komma in i verktyget; sänk
aldrig ner någon del av verktyget i en
vätska.
RENGÖRINGSINSTRUKTIONER FÖR LADDARE
VARNING: Fara för stöt. Koppla bort
laddaren från växelströmsuttaget före
rengöring. Smuts och fett kan avlägsnas
från laddarens exteriör genom att
använda en trasa eller en mjuk icke-
metallisk borste. Använd inte vatten eller
några rengöringslösningar.
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör
än de som erbjuds av DEWALT inte
har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör
med detta verktyg vara riskabelt. För
att minska risken för personskada bör
endast tillbehör som rekommenderas av
DEWALT användas med denna produkt.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information
angående lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Denna produkt får inte
kasseras tillsammans med vanligt
hushållsavfall.
Skulle du en dag upptäcka att din produkt från
DEWALT behöver ersättas eller att du inte längre
har någon användning för den, kassera den inte
tillsammans med hushållsavfallet. Gör denna produkt
tillgänglig för separat insamling.
Separat insamling av använda produkter
och förpackningar möjliggör att ämnena
kan återvinnas och användas igen.
Återanvändning av återvunna ämnen
bidrar till att förhindra miljöföroreningar
och minskar behovet av råmaterial.
Lokala bestämmelser kan ge anvisningar för separat
insamling av elektriska produkter från hushållen,
på kommunala avfallsanläggningar eller via
återförsäljaren när du köper en ny vara.
DEWALT tillhandahåller en inrättning för insamling
och återvinning av DEWALTs produkter när dessa
har nått slutet på sin livslängd. För att utnyttja
denna tjänst, återsänd din vara till något behörigt
reparationsombud, som kommer att tillvarata den å
dina vägnar.
Du kan kontrollera var ditt närmaste behöriga
reparationsombud finns, genom att kontakta
det lokala kontoret för D
EWALT på den adress
som anges i denna handbok. Alternativt finns en
förteckning över behöriga reparationsombud för
DEWALT och komplett information om vår service
efter försäljning, med kontaktadresser, på Internet
på: www.2helpU.com.
Uppladdningsbart batteripaket
Detta batteripaket för långvarigt bruk måste laddas
upp när det inte åstadkommer tillräcklig effekt på
arbetsmoment som det lätt kunde klara tidigare. Vid
slutet av dess tekniska livslängd, kassera det med
vederbörlig hänsyn till vår miljö:
Kör slut på batteripaketet helt och hållet, och ta
därefter ut det ur verktyget.
Li-jon celler är återvinningsbara. Lämna
dem hos din återförsäljare eller på
en återvinningsstation. De insamlade
batteripaketen kommer att återvinnas eller
avyttras korrekt.
SVENSKA
129
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från DEWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE
Om du behöver underhåll eller service för
ditt D
EWALT verktyg inom 12 månade från
inköp har du rätt till en service utan kostnad.
Den kommer att utföras utan kostnad hos
ett auktoriserat DEWALT reparationsombud.
Bevis på köpet måste visas upp. Detta
inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar
inom ramen för garantin.
ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar
på grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
Produkten inte har använts felaktigt;
Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
Bevis på köpet visas upp;
Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din
återförsäljare eller leta efter din närmaste
auktoriserade DEWALT reparationsombud
i DEWALT katalogen eller kontakta ditt
D
EWALT kontor på den adress som anges i
denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning
finns tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
/