König SEC-SA200 Specifikation

varumärke
König
Kategori
rökdetektorer
Modell
SEC-SA200
Typ
Specifikation
2013-12-12
SEC-SA200
MANUAL (p. 2)
Interconnectable Optical Smoke Alarm
ANLEITUNG (S. 8)
Vernetzbare optische Rauchmelder
MODE D’EMPLOI (p. 14)
Détecteur de fumée optique interconnectable
GEBRUIKSAANWIJZING (p. 20)
Koppelbare optische rookmelder
MANUALE (p. 26)
Allarme ottico di Fumo con possibilità di
interconnessione
MANUAL DE USO (p. 32)
Alarma de humo óptica interconectable
MANUAL (p. 38)
Detector de Fumos Óptico Interconectável
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ (o. 44.)
Hálózatba fűzhető optikai füstérzékelő
riasztó
KÄYTTÖOHJE (s. 50)
Toisiinsa yhdistettävä optinen palovaroitin
BRUKSANVISNING (s. 56)
Sammankopplingsbar optisk rökdetektor
NÁVOD K POUŽITÍ (s. 62)
Optický kouřový alarm propojitelný do
větších celků
MANUAL DE UTILIZARE (p. 68)
Alarmă de fum optică interconectabilă
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ XPHΣHΣ (σελ. 74)
Διασυνδέσιμος Οπτικός Συναγερμός
Καπνού
BRUGERVEJLEDNING (s. 80)
Sammenkoblelig optisk røgalarm
VEILEDNING (s. 86)
Optisk røykvarsler som kan sammenkobles
ИНСТРУКЦИЯ (стр. 92)
Связующий оптический сигнализатор
дыма
KILAVUZ (s. 98)
Birbirine bağlanabilen Optik Duman Alarmı
56
SVENSKA
Sammankopplingsbar optisk rökdetektor
Innehållsförteckning:
• Introduktion (s. 56)
• Säkerhetsanvisningar (s. 56)
• Förpackningens innehåll (s. 56)
• Tekniska specifikationer (s. 56)
• Produkt- och användarbeskrivning (s. 57)
• Installationsanvisningar (s. 59)
• Underhåll (s. 61)
• Garanti (s. 61)
• Friskrivningsklausul (s. 61)
• Kassering (s. 61)
Introduktion:
Batteridriven optisk rökdetektor med radiofrekvensöverföring för att aktivera andra installerade SEC-SA200
om och när rök detekteras. När du installerar flera SEC-SA200 kommer den rökdetektor som detekterar rök
att automatsikt aktivera alla andra SEC-SA200 så att de ger ett tidig varningsljudlarm. På så vis får du
längre tid på dig att lämna huset. Utrustad med en inlärningknapp och en testknapp för periodiska tester.
En rökdetektor har begränsad livslängd och ska alltid bytas ut 10 år efter inköpsdatum. Skriv ned
inköpsdatumet i denna manual för framtida bruk.
Denna rökdetektor överensstämmer med standard EN14604 i byggproduktsdirektivet.
Vi rekommenderar att du läser denna manual innan du installerar rökdetektorn
Förvara bruksanvisningen på en säker plats för framtida referens
Säkerhetsanvisningar:
Utsätt inte produkten för vatten eller fukt
Måla inte över rökdetektorn
Förpackningens innehåll:
• 1x rökdetektor
• 1x 9 V batteri
• 3x 1,5 V AA batterier
• 1x monteringsmaterial
• 1x manual
Tekniska specifikationer:
• Radiofrekvens: 433,92 MHz
• Batteri: 1 x 9 V DC, 3x 1,5 V AA
• Larm: >85 db (3 m)
• Maximalt antal som kan anslutas: obegränsat
• Maximal räckvidd: 40 meter
• Testknapp: ja
• Inlärningsknapp: ja
• Varning för lågt batteri: ja
• Drifttemperatur: -10 °C ~ 40 °C
57
Produkt- och användarbeskrivning:
1. LARM-indikator
2. TEST-knapp
Att testa rökdetektorn
Precis som det gäller för alla andra elektroniska produkter är rökdetektorer inte idiotsäkra. Rökdetektorer
innehåller elektroniska komponenter som kan sluta fungera eller slitas ut när som helst.
Vi rekommenderar att du testar rökdetektorn varje vecka för att vara säker på att den fungerar ordentligt.
Tryck på och håll nere testknappen tills larmet ljuder några sekunder. Den (röda) larmindikatorn (1) och
(gröna) inlärningsindikatorn (4) blinkar en stund. Om larmet inte ljuder kontrollerar du om batteriindikatorn
blinkar en gång var 45 sekund. Om inte och testningen misslyckas byter du ut batterierna omedelbart.
Batteriindikator
Batteriindikatorn blinkar var 45 sekund för att visa att larmet fungerar ordentligt. När batteriindikatorn blinkar
och avger ett kort pipljud anger den att batteriet har låg kapacitet och att det bör bytas ut genast.
3. INLÄRNINGS-knapp
För att ställa in HUVUD-rökdetektorn och HJÄLP-rökdetektorn(erna) för att skapa ett rökdetektorsystem
med 2 eller flera SEC-SA200 gör du följande.
1. Tryck på knappen INLÄRNING två gånger. INLÄRNINGS-indikatorn ska då skifta från rött till grönt.
Denna rökdetektor är HUVUD-rökdetektorn. Kontrollera att LEARN-indikatorn lyser grönt innan du
fortsätter.
2. Tryck på INLÄRNINGS-knappen på HJÄLP-rökdetektorn(erna) en gång. LARM-indikatorn(erna) blir
röd(a). Kontrollera att LARM-indikatorn(erna) är röd(a) innan du fortsätter.
3. Tryck på TEST-knappen på HUVUD-rökdetektorn i flera sekunder så att inlärningssignalen skickas ut till
HJÄLP-rökdetektorn(erna). LARM-indikatorn blinkar och röklarmet ljuder. HJÄLP-rökdetektorn(erna) tar
emot signalen och ljuder.
4. Tryck på TEST-knappen på HJÄLP-rökdetektorn i flera sekunder så att inlärningssignalen skickas ut till
HUVUD-rökdetektorn(erna). HUVUD-rökdetektorn tar emot signalen och ljuder.
Obs! Antalet rökdetektorer är obegränsat. Det maximala kommunikationsavståndet mellan 2 rökdetektorer
är 40 meter.
58
5. Monteringsplatta och hål
Använd medföljande skruvar och pluggar för att montera monteringsplattan i taket.
6. Ta bort monteringsplattan
Vrid rökdetektorns monteringsplatta moturs för att öppna
rökdetektorns batterifack.
7. Batterifack för 9 V batteri
8. Batterifack för 1,5 V AA-batteri
9. Säkerhetsspärr
Säkerhetsspärren förhindrar att du installerar rökdetektorn på
monteringsplattan utan att sätta i batteriet först. Obs! Tryck in
1,5 V AA-batteriets säkerhetsspärr i batterifacket när du
sätter in batterierna.
10. Placering av 9 V batteriet
Ta bort plastskyddet på 9 V batteriet och placera 9 V batteriet
i batterifacket. Placera batteriet i överensstämmelse med
polaritetsmarkeringarna inuti batterifacket.
59
11. Placering av 1,5 V AA-batterierna
Ta bort plastskyddet på 1,5 V batterierna och placera 1,5 V
batteriena i batterifacket. Placera 1,5 V AA-batterierna i
överensstämmelse med polaritetsmarkeringarna inuti
batterifacket.
Efter att batteriet satts in använder du testknappen för att se om rökdetektorn fungerar.
(Se Testa rökdetektorn.)
När monteringsplattan sitter i taket och rökdetektorn testats efter att batterierna satts i, placerar du
rökdetektorn på monteringsplattan genom att vrida den medurs.
Se följande kapitel om var rökdetektorn(erna) ska placeras.
Installationsanvisningar:
Installera en rökdetektor i varje rum eller yta på alla våningsplan i ditt hus.
Rök når kanske inte rökdetektorn om det bara installerats en enda i ett rum eller yta. Om en brand börjar i
ett annat rum eller yta än där rökdetektorn installerats, kommer inte rökdetektorn att detektera röken, eller
så kommer det att ske för sent för att hushållsmedlemmarna ska varnas. En rökdetektor detekterar endast
en brand omgående om den sker i det rum eller den yta där rökdetektorn är installerad.
Placera minst en rökdetektor i varje rum/yta mellan sovrummet och ytterdörren.
Vi rekommenderar att du gör upp en utrymningsplan och övar på den tillsammans med medlemmarna i ditt
hushåll, om det skulle inträffa en nödsituation.
Kraven på en rökdetektorinstallation kan skifta en del från region till region. Kontakta lokala myndigheter för
att få reda på eventuella ytterligare krav.
60
Exempelinstallation av en rökdetektor:
I taket
Installera rökdetektorer så nära takets mitt som möjligt. Om detta
inte är möjligt installeras rökdetektorn minst 30-50 cm från
väggen.
(Beroende på utrymmen med stillastående luft)
Rum med öppet upp i nock
Installera rökdetektorn 90 cm från den högsta punkten (beroende
på stillastående luft).
Obs! När du installerar en rökdetektor i en hall som är 7,5 meter eller längre, rekommenderar vi att du
installerar en rökdetektor i början och en i slutet av hallen.
Installera inte en rökdetektor
- där det är fuktigt, dammigt och rökigt
- i rum där temperaturen är under 4 °C eller över 38 °C
- i kök, badrum eller garage
- i dragiga utrymmen
- nära en fläkt eller ventil
- ovanför uppvärmning
Vardagsrum
Sovrum
Sovrum
Kök
Källare
Hall
Hall
Hall
Hall
Vindsvåning
takmontering
minst 30/50 cm
minst 90 cm
61
Obs! När du installerar en rökdetektor i en hall som är 7,5 meter eller längre, rekommenderar vi att du
installerar en rökdetektor i början och en i slutet av hallen.
Underhåll:
Vi rekommenderar att du rengör rökdetektorn en gång i månaden. Dammsug rökdetektorns utsida försiktigt
med dammsugarens mjuka borste. Använd inte vatten, rengöringsmedel eller slipmedel.
Garanti:
Varken garanti eller skadeståndsskyldighet gäller vid ändringar eller modifieringar av produkten, eller för
skador som har uppstått på grund av felaktig användning av denna produkt.
Friskrivningsklausul:
Utseende och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande. Alla logotyper,
varumärken och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina respektive
ägare och är härmed erkända som sådana.
Kassering:
Denna produkt är avsedd för separat insamling vid en lämplig återvinningscentral. Släng inte
denna produkt bland vanligt hushållsavfall.
För mer information, kontakta återförsäljaren eller lokal myndighet med ansvar för
avfallshantering.
Den här produkten har tillverkats och levereras i enlighet med alla relevanta regler och direktiv som gäller
för alla medlemsstater inom Europeiska Unionen. Den efterlever även alla tillämpliga specifikationer och
regler i försäljningslandet.
Formell dokumentation finns att beställa på begäran. Detta omfattar, men är inte begränsat till: Deklaration
om överensstämmelse (och produktidentitet), materialsäkerhetsdatablad, produkttestrapport.
Kontakta vår kundtjänst för att få hjälp:
via webbplatsen: http://www.nedis.com/en-us/contact/contact-form.htm
via e-post: [email protected]
via telefon: +31 (0)73-5993965 (under kontorstid)
NEDIS B.V., De Tweeling 28, 5215 MC ’s-Hertogenbosch, NEDERLÄNDERNA
13
Modell: LM-101LG
DOP: 201308060001
0832-CPR-FR0033
EN 14604:2005/AC:2008
Röklarmanordning
Avsedd för brandsäkerhet och installeras i byggnader
Väsentlig egenskap 1: Godkänd
Väsentlig egenskap 2: Godkänd
Väsentlig egenskap 3: Godkänd
Väsentlig egenskap 4: Godkänd
Väsentlig egenskap 5: Godkänd
Väsentlig egenskap 6: Godkänd
Väsentlig egenskap 7: Godkänd
/