Denver MC-5010BTBLACKMK2 Användarmanual

Kategori
CD-spelare
Typ
Användarmanual
KNAPPER OG KONTROLLER
FJERNBETJENING
1. Knappen TIME SET (indstil ur)
2. Knappen VOL+
3. Knappen MEM/PROG (program)
4. Knappen SNOOZE/SLEEP (autosluk)
5. Knappen VOL-
6. Knappen ALARM SET (indstil alarm)
7. LCD-DISPLAY
8. Knappen SKIP- (spring tilbage)
9. Knappen STOP/M-DN (stop/ fast station ned)
10. Knappen PLAY/PAUSE/M-UP (afspil/ pause/
fast station op)
11. Knappen STANDBY/FUNCTION (standby/
funktion)
12. Knappen P-MODE (afspilningsfunktion)
13. Knappen SKIP+ (spring frem)
14. CD-RUM
15. HØJTTALER
16. FM-ANTENNE
17. BATTERIRUM TIL BACK-UP FUNKTION
18. AUX-TERMINAL
19. STIK TIL HOVEDTELEFONER
20. HØJRE HØJTTALERTERMINAL
21. VENSTRE HØJTTALERTERMINAL
22. DC STRØMINDTAG
1
3
5
7
6
9
11
10
13
4
2
14
15
16
8
17
18
12
1. Knappen Standby
2. Knappen Function (funktion)
3. Knappen Stop
4. Knappen Volume (+)
5. Knappen SKIP- (spring tilbage)
6. Knappen Play/ Pause (afspil/
pause)
7. Knappen M-DN (fast station
ned)
8. Knappen Volume (-)
9. Knappen Alarm Set (indstil
alarm)
10. Knappen Memory
(hukommelse)
11. Knappen Time set (indstil ur)
12. Knappen Snooze
13. Knappen Mute (lyd fra)
14. Knappen Mode
(afspilningsfunktion)
15. Knappen SKIP+ (spring frem)
16. Knappen M-UP (fast station op)
17. Knappen PROG (program)
18. Knappen SLEEP (autosluk)
DEN-2
CD-SPELARE MED PLL-RADIO MED
FM-ALARMKLOCKA OCH BLUETOOTH
MODELL MC-5010BT
LÄS, FÖRSTÅ OCH FÖLJ DESSA ANVISNINGAR INNAN DU ANVÄNDER DENNA PRODUKT.
Spara denna broschyr för framtida bruk.
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
SÄKERHETSINSTRUKTIONER
DESSA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER SOM GÄLLER FÖR APPARATEN INGÅR
OCH FÖRMEDLAS TILL ANVÄNDAREN I INFORMATIONEN NEDAN
FÖRSIKTIGHET : FÖR ATT UNDVIKA ELSTÖTAR, PASSA IN KONTAKTENS BREDA BLAD I DEN BREDA ÖPPNINGEN,
SÄTT IN DEN HELT.
VARNING : FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR BRAND ELLER ELSTÖTAR UTSÄTT INTE APPARATEN FÖR REGN ELLER
FUKT.
1. Läs instruktionerna - Alla säkerhets- och bruksanvisningar måste läsas innan apparaten används.
2. Behåll instruktionerna - Säkerhets- och bruksanvisningar måste sparas för framtida bruk.
3. Huvudvarningar - Alla varningar och försiktighetsåtgärder på apparaten och i bruksanvisningen måste följas.
4. Följ instruktionerna - Alla drifts- och användningsinstruktioner måste följas.
5. Vatten och fukt - Apparaten får inte användas i närheten av vatten, t.ex. nära badkar, handfat, diskbänk, tvättmaskin,
i en fuktig källare eller nära en simbassäng eller liknande.
6. Ventilation - Apparaten måste placeras så att dess omgivning eller placering inte hindrar en tillräcklig ventilation.
Apparaten bör till exempel inte ställas på en säng, soffa, matta eller liknande yta som kan blockera
ventilationsöppningarna, eller placeras i en inbyggd installation, som en bokhylla eller ett skåp, som kan hindra
luftflödet genom ventilationsöppningarna.
7. Värme - Apparaten ska ställas på säkert avstånd från värmekällor såsom element, värmeutsläpp, spisar eller andra
apparater (inklusive förstärkare) som producerar värme.
8. Strömkällor - Produkten bör endast användas med den typ av strömkälla som anges på märkesetiketten. Om du inte
är säker på vilken typ av strömförsörjning som du har hemma bör du rådfråga din återförsäljare eller ditt lokala
elbolag. Se bruksanvisningen för produkter som är avsedda att drivas med batterier eller andra källor.
9. Faspolariserad - Denna produkt kan vara utrustad med en polariserad stickkontakt för växelström (en kontakt som
har ett blad som är bredare än det andra). Denna kontakt har en säkerhetsfunktion som gör att den bara kan sättas in
på ett sätt i vägguttaget. Om du inte lyckas sätta in kontakten helt i uttaget, försök att vända den. Om kontakten
fortfarande inte passar, kontakta en elektriker för att byta ut det felaktiga uttaget. Förstör inte säkerhetsfunktionen i
den polariserade kontakten.
10. Nätkabelskydd - Strömkablar ska läggas så att de inte riskerar att bli trampade på eller klämmas av föremål som
placeras på eller mot dem, med särskild hänsyn till sladdar vid kontakter, uttag och där de kommer ut från apparaten.
11. Rengöring - Apparaten får endast rengöras enligt tillverkarens rekommendationer.
12. Perioder utan användning - Apparatens nätsladd ska kopplas ur vägguttaget när den inte används under en längre
tid.
13. Föremål och vätskor - Var försiktig så att inga föremål ramlar ner i produkten och att ingen vätska spills på den
genom öppningarna.
14. Skador som kräver service - Koppla ur produkten från vägguttaget och ta den till kvalificerad servicepersonal vid
följande förhållanden.
a) When the power-supply cord or plug is damaged.
b) Om vätska har spillts eller föremål har fallit in i produkten.
FÖRSIKTIGHET: FÖR ATT
FÖRHINDRA RISKEN FÖR
ELEKTRISKA STÖTAR, TA INTE
BORT LOCKET (ELLER
BAKSIDAN). INNEHÅLLER INGA
DELAR SOM KAN REPARERAS
AV ANVÄNDAREN. SERVICE SKA
BARA UTFÖRAS AV
KVALIFICERAD
SERVICEPERSONAL.
Blixten med pilspets
med en liksidig triangel
är avsedd att varna
användaren om
oisolerad farlig spänning
inuti produktens hölje
som kan vara tillräckligt
starkr att utgöra en
risk för elektriska stötar.
Utropstecknet i en
liksidig triangel är
avsedd att varna
användaren för att det
finns viktiga instruktioner
för drift och underhåll
(service) i den
dokumentation som
medföljer apparaten.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
SWE-2
c) Om produkten har utsatts för regn eller vatten.
d) Om produkten inte fungerar när den används i enlighet med bruksanvisningen.
Justera endast de kontroller som beskrivs i bruksanvisningen eftersom en felaktig justering av andra kontroller kan
störa produktens normala funktion.
e) Om produkten har tappats eller skadats på något sätt.
f) Om produkten uppvisar en tydlig förändring i prestanda - detta indikerar behov av service.
15. Service - Användaren får inte göra något försök att serva produkten förutom vad som beskrivs i bruksanvisningen. All
service skall utföras av utbildad servicepersonal.
16. Kraftledningar - Ett system för utomhusantenn bör inte placeras i närheten av kraftledningar eller andra elektriska
ljus- eller strömkretsar, eller där den kan ramla ner på denna typ av ledningar eller kretsar. När du installerar en
utomhusantenn bör du vidta extrema försiktighetsåtgärder för att undvika kontakt med kraftledningar eller
strömkretsar då detta kan vara dödlig.
17. Om en utomhusantenn är ansluten till mottagaren, se till att antennen är jordad så att det finns ett visst skydd mot
spänningstoppar och uppbyggd statisk spänning. Avsnitt 810 i National Electrical Code ANSI/NEFA 70 informerar om
korrekt jordning av masten och stödstrukturen, jordledning, placering av antennens urladdningsenhet, storlek på
jordningselektroder och krav på jordningselektroden (se figur).
18. Rengöring - Koppla ur produkten från vägguttaget innan du rengör den. Använd inte flytande rengöringsmedel eller
sprayer. Använd en fuktig trasa vid rengöring.
19. Blixtnedslag - För extra skydd av denna produkt under åskväder eller när den lämnas oanvänd och utan tillsyn en
längre tid, kopplar du bort den från vägguttaget och kopplar bort antennen eller kabelsystemet. Detta förhindrar
skador på produkten som orsakas av blixtnedslag och strömrusning.
20. Säkerhetskontroll - När service eller reparation av denna produkt är avslutad, be serviceteknikern att utföra
säkerhetskontroller för att fastställa att produkten är driftsduglig.
21. Överbelastning - Överbelasta inte vägguttag, förlängningssladdar eller integrerade uttag då detta kan leda till risk för
brand eller elektriska stötar.
FÖRSIKTIGHET
När produkten är öppen avges en osynlig laserstrålning och förreglingar förstörs. Förstör inte säkerhetslåsen.
PÅ ENHETENS UNDERSIDA HITTAS GRAFISKA SYMBOLER MED KOMPLETTERANDE MARKERINGAR.
ANVÄNDNING AV KONTROLLER, JUSTERINGAR ELLER PRESTATIONSARBETE KAN LEDA TILL FARLIG
STRÅLNINGSEXPONERING.
NEC NATIONAL ELECTRICAL CODE
Applicera inte olja eller petroleumprodukter på denna produkt.
EXEMPEL PÅ ANTENNJORDNING ENLIGT NATIONAL ELECTRICAL CODE
ANTENNENS LEDNINGSKABEL
ANTENNENS URLADDNINGSENHET
(NEC SEKTION B10-20)
GROUNDING CONDUCTOR
JORDNINGSKLÄMMOR
JORDNING AV INGÅENDE
ELEKTRODSYSTEM (NEC ART 250 DEL H)
ELEKTRISK
VSERVICEUTRUSTNING
ELEKTRISK
VSERVICEUTRUSTNING
JORDNINGSKLÄMMA
JORDNINGSKLÄMMA
SWE-3
KONTROLLERNAS PLACERING
FJÄRRKONTROLL
1. TIDSINSTÄLLNINGSKNAPP
2. VOL+ KNAPP
3. MEM/PROG-KNAPP
4. KNAPP FÖR SNOOZE/VILA
5. VOL- KNAPP
6. LARMINSTÄLLNINGSKNAPP
7. LCD-SKÄRM
8. HOPPA ÖVER- / -KNAPP
9. STOPP-/M-DN-KNAPP
10. SPELA-/PAUS-/M-UPP-KNAPP
11. STANDBY-/FUNLTIONSKNAPP
12. P-MODE-KNAPP
13. HOPPA ÖVER+ / -KNAPP
14. cd-LUCKA
15. HÖGTALARE
16. FM-ANTENN
17. RESERVBATTERIFACK
18. AUX-UTTAG
19. UTTAG FÖR HÖRLURAR
20. HÖGER HÖGTALARUTTAG
21. VÄNSTER HÖGTALARUTTAG
22. DC-KONTAKT
1
3
5
7
6
9
11
10
13
4
2
14
15
16
8
17
18
12
1. Standby-knapp
2. Funktionsknapp
3. Stopp-knapp
4. Volymhöjningsknapp (+)
5. HOPPA ÖVER- / -knapp
6. Play/Pause-knapp
7. M-NED-knapp
8. Volymsänkning (-) -knapp
9. Larminställningsknapp
10. Minnesknapp
11. Tidsinställningsknapp
12. Snooze-knapp
13. Mute-knapp
14. Lägesknapp
15. HOPPA ÖVER+ / -knapp
16. M-UPP-knapp
17. PROGRAM-knapp
18. VILOLÄGE-knapp
SWE-4
Apparatens nätanslutning (elnätet 230V/50Hz)
Anslut nätkabeln till ett vägguttag (230V).
VARNING
Innan du använder enheten, kontrollera att den lokala nätspänningen är kompatibel med
HI-FI-systemet (230V 50Hz).
Sätt inte in eller dra ur kabeln med blöta händer.
Dra ut kontakten ur vägguttaget när du planerar att inte använda enheten under en längre tid (t.ex.
semester).
När du drar ut nätsladden ur vägguttaget tar du tag i kontakten, inte i sladden, för att undvika risker
för elchock orsakade av skadad kabel.
BATTERISÄKERHETSÅTGÄRDER
Håll batterierna borta från barn och husdjur.
Sätt in batteriet med rätt polaritet (+/-). Batterier isatta med fel polaritet kan orsaka person- och/eller
materialskada.
Ta bort förbrukade eller urladdade batterier från produkten. Ta ur batteriet när produkten inte ska
användas under en längre tid för att förhindra skador på grund av rostiga eller korroderade batterier.
Kasta aldrig batterier på eld, utsätt inte batterier för eld eller annan varm källa.
Batteriavfall: Förbrukade eller urladdade batterier måste kasseras och återvinnas i enlighet med alla
tillämpliga lagar. För detaljerad information kontaktar du dina lokala myndigheter för
avfallshantering.
Följ batteritillverkarens säkerhets-, användar- och avfallsinstruktioner.
BATTERIBACKUP
Två 1,5 V "AA" batterier (ingår ej) kan installeras som en backup för att hålla tiden vid strömavbrott. I
händelse av ett strömavbrott kommer tiden inte att visas på klockans LCD-display, men klockan
fortsätter att fungera och den faktiska tiden kommer att bibehållas. LCD-skärmen för klockan och andra
funktioner återupptas när den elektriska strömmen återställs om du har använt reservbatteriet.
Reservbatteriet ska bytas vid behov. Ta ur batteriet om klockan inte används eller om den ska förvaras
under längre tid.
STÄLLA IN KLOCKANS TID
1. I STANDBY OFF-läge, tryck och håll ner TIME SET-knappen och tryck på SKIP+ eller SKIP- till
önskad tid 24H/12H. Och tryck på TIME SET-knappen igen.
2. Tryck sedan på knappen SKIP+ / SKIP- för att ställa in önskad tid för timmar.
3. Tryck sedan på knappen SKIP+ / SKIP- för att ställa in önskad minimitid.
4. När önskad tid ställts in, tryck på TIME SET-knappen för att bekräfta.
STÄLLA IN LARMFUNKTION
I läget för standby av
1. Håll in knappen ALARM SET så blnkar alarm1-symbolen och timsymbolen.
2. Tryck sedan på knappen SKIP+ / SKIP- för att ställa in önskad tid för timmar.
3. Tryck på knappen ALARM SET så blinkar minutsymbolen.
4. Tryck sedan på knappen SKIP+ / SKIP- för att ställa in önskad minimitid.
5. Efter att du ställt in alarmtiden efter dina önskemål trycker du på knappen AL.SET igen. Du kan nu
välja om alarmet ska ha signal, radio eller CD. (Alarmets symbol 1 blinkar på displayen).
Vakna till signal
Det här är standardinställningen (ingen indikering på displayen över tid).
Vakna Till Radio
Tryck knappen SKIP+ / SKIP- tills “FM” visas displayen (över tiden). den inställda tiden
aktiveras alarmet på den radiokanal du senast lyssnade på.
SWE-5
Vakna Till CD
Tryck på knappen SKIP+ / SKIP- tills CD-symbolen visas på displayen (över tiden). Den här funktionen
fungerar bara när du har en CD inmatad i CD-enheten. CD:n sätts på vid den inställda larmtiden.
1. Tryck på knappen AL. SET igen för att bekräfta inställningarna för Alarm 1.
2. Alarmikonen (Alarm 2) visas och tiden för timme blinkar.
3. Upprepa steg 2-6 i rätt ordning för att ställa in Alarm 2.
För att välja vilket av 2 alarm som ska vara aktivt trycker du på knappen ALARM SET flera gånger i följd
tills enheten är i standby-läge (klockdisplay). Displayen visar konsekvent Alarm 1-symbolen, Alarm
2-symbolen, båda alarmsymbolerna. Tryck på knappen ALARM SET en gång till för att inaktivera alarm
(ingen alarmikon visas).
Stäng Av Alarmet:
För att inaktivera ett alarm som är aktiverat trycker du STANDBY-knappen. Alarmet återställs för
nästa dag.
SLUMMERFUNKTION
Om du vill snooza några fler minuter trycker du på SNOOZE-knappen. Det inaktiverar ljudet i 9 minuter
och visar “SNOOZE” LCD-skärmen. För att inaktivera snooze-funktionen trycker du
standby-knappen.
JUSTERA VOLYMEN
1. Tryck på VOL+ knappen för att höja volymen.
2. Tryck på VOL- knappen för att minska volymen.
ANVÄNDNING AV RADIO
1. Tryck knappen STANDBY/FUNCTION enheten flera gånger i följd, tills frekvensen visas
displayen ELLER tryck knappen STANDBY på fjärrkontrollen för att starta enheten och tryck
knappen FUNCTION på fjärrkontrollen tills frekvensen visas på displayen.
Hur du använder knapparna för radio:
Manuell inställning
Tryck på SKIP+ / SKIP- knappen för att söka efter önskad frekvens.
Automatisk inställning
i) Tryck och håll ner SKIP+ / SKIP- knappen tills display-frekvensen börjar köras.
ii) När en station med tillräcklig styrka har hittats kommer sökningen att stanna eller så kan du stoppa
den automatiska sökningen genom att trycka på SKIP+ / SKIP- knappen.
2. För att stänga av radion trycker du på knappen STANDBY fjärrkontrollen en gång ELLER så håller
du in knappen STANDBY/FUNCTION på enheten tills normal tid visas på displayen.
FÖRINSTÄLLD SÖKNING
1. Välj önskad station enligt vanligt inställningssätt.
2. Tryck knappen MEM/PROG på enheten eller knappen MEMORYfjärrkontrollen, så visas “P01”
och blinkar LCD-skärmen. Använd sedan knappen M-UP eller M-DN för att ändra nummer där
kanalen ska lagras. (P01 till P20).
3. Lagra den aktuella frekvensen genom att trycka på knappen MEM/PROG på enheten, eller knappen
MEMORY på fjärrkontrollen igen när du får önskat nummer.
4. Upprepa samma procedur för att lagra andra frekvenser som önskas i Minne nr.1 till nr.20.
OBS: Apparaten kan förinställa upp till 20 stationer.
SWE-6
HÄMTA MINNE
Hämta de lagrade frekvenserna genom att trycka på knappen M-UP eller M-DN och välj 1-20 stationer
som du vill.
OBS: Sparade frekvenser kan endast sparas under lång tid om strömmen är på. Stationen du sparat
försvinner och kan inte återställas i fall du stänger av strömmen.
Spela upp ljudfiler med Bluetooth-funktionen
1. Tryck på STANDBY/funktionsknappen tills skärmen startar och blinkar med “bLUE” sken
2. Anslut din Bluetooth-kompatibla enhet till enheten. För instruktioner kring hur du upprättar
anslutningen, se handboken för din Bluetooth-kompatibla enhet.
3. Sök “MC-5010BT” från din Bluetooth-kompatibla enhet och starta anslutningen
4. Vid anslutningen slutar skärmen blinka. Du kan nu spela upp ljudfiler från din Bluetooth-kompatibla
enhet.
5. Ljudfilerna kan kontrolleras från din Bluetooth-kompatibla enhet, eller använda knapparna från
enheten
- Knapparna VOL+/VOL-: Volyminställning
- Knapparna HOPPA+/HOPPA-: Snabbspola ljudfiler bakåt
- Knappen SPELA/PAUS/M-UPP: Spela/pausa ljudfil
- Fjärrkontrollen kan också användas för att kontrollera ljudfilen i Bluetooth-funktionen.
6. För att koppla från Bluetooth-anslutningen, kan du göra det med din Bluetooth-kompatibla
enhet, eller trycka på STANDBY/funktionsknappen för att växla till ett annat läge på enheten.
SPELA UPP EN CD-SKIVA (CD)
OBS: Vidrör aldrig laserlinsen inuti CD-facket. Rengör laserlinsen med en rengörande CD-skiva om
linsen blir smutsig.
1. Tryck på knappen STANDBY/FUNCTION på enheten flera gånger i följd, tills CD-symbolen visas
på displayen.
2. Du kan även trycka på STANDBY-knappen på fjärrkontrollen för att starta enheten och sedan
trycka på knappen FUNCTION på fjärrkontrollen tills CD-symbolen visas på displayen.
3. Öppna CD-luckan och sätt in en CD i facket med den tryckta etiketten uppåt.
4. Stäng CD-luckan och skivan kommer att rotera under några sekunder och sedan stanna.
5. Använd SKIP+ / SKIP- för att välja ett spår.
6. Tryck på PLAY/PAUSE-knappen för att starta uppspelningen.
7. Tryck på PLAY/PAUSE-knappen igen för att pausa uppspelningen.
8. För att stoppa skivan tillfälligt trycker du på PAUSE-knappen, för att fortsätta, tryck igen.
9. Tryck på STOP-knappen för att stoppa uppspelningen.
10. För att stänga av enheten trycker du på knappen STANDBY på fjärrkontrollen en gång ELLER så
trycker du på och håller in knappen STANDBY/FUNCTION på enheten, tills normal tid visas på
skärmen.
UPPREPNINGSFUNKTION
1. Tryck på MODE-knappen en gång under uppspelning, tecknet visas på LCD-skärmen.
2. Tryck MODE-knappen en andra gång för att upprepa alla spår. “ALL tecknet visas
LCD-displayen.
3. För att avbryta upprepad uppspelning, tryck MODE-knappen upprepade gånger tills alla tecken
har försvunnit.
SLUMPVIS UPPSPELNING
1. I CD-uppspelningsläge trycker du på knappen MODE tills “RAND” visas på LCD-skärmen.
2. Den kommer sedan att aktivera slumpvis uppspelning av spår.
3. För att avbryta SLUMPVIS UPPSPELNING trycker du på knappen MODE igen, så döljs “RAND” på
displayen.
SWE-7
BAKÅT/FRAMÅT Hoppa över och sök
1. SKIP- / SKIP+ -knapparna kan användas för att hoppa till ett annat spårnummer eller för att skanna
skivspår.
2. Tryck SKIP- knappen en gång för att lyssna början av det aktuella spåret. Tryck på den två eller
fler gånger för att höra föregående spår på skivan.
3. Tryck på SKIP+ knappen för att lyssna på nästa spår på skivan.
4. Tryck och håll in SKIP- knappen, det aktuella spåret kommer att skannas och gå bakåt till föregående
spår. När önskat spåravsnitt hittas släpper du knappen och den normala uppspelningen återupptas.
5. Tryck och håll in SKIP+ knappen, det aktuella spåret kommer att skannas och gå vidare till nästa spår.
När önskat spåravsnitt hittas släpper du den valda knappen och den normala uppspelningen
återupptas.
PROGRAMFUNKTION
Programfunktionen kan användas för att programmera upp till 20 spår för spelning i en vald ordning.
1. Endast i stopp-läget (CD spelas inte) trycker du knappen PROG, LCD-skärmen visar orden
"PROGRAM 01" och "PROGRAM 01" börjar att blinka.
2. Tryck på SKIP+ / SKIP- knappen för att fördela önskat spår.
3. Tryck på knappen PROG för att välja och spara spår i minnet.
4. Upprepa steg 2 till 3 för att välja upp till 20 spår.
5. För att spela upp de valda spåren (i programläget), trycker du på PLAY/PAUSE-knappen. Spårnumret
och “PROGRAM” visas på LCD-skärmen.
6. Tryck på SKIP- knappen för att lyssna på föregående eller tryck på SKIP+ knappen för att höra nästa
programspår.
7. OBS: När alla programmerade spår har spelats går CD-spelaren tillbaka till stoppläget.
8. Om du vill avmarkera de programmerade spåren från minnet trycker du på STOP två gånger.
AUX INGÅNGSUTTAG
1. Tryck knappen STANDBY/FUNCTION enheten flera gånger i följd, tills AUX-ikonen visas
displayen.
2. ELLER trycker du knappen STANDBY fjärrkontrollen för att starta enheten och sedan
knappen FUNCTION på fjärrkontrollen tills AUX-symbolen visas på displayen.
3. Anslut AUX-kabeln från utgången på din personliga spelare som MP3 spelare till AUX-ingången.
4. Spela Start från din personliga spelare.
UTTAG HÖRLUR
Radion är utrustad med en UTTAG FÖR HÖRLURAR för privat lyssning. Anslut bara en 3,5 mm plugg
av typen stereohörlurar till UTTAGET FÖR HÖRLURAR. När hörlurarna ansluts kopplas radions
högtalare automatiskt ur.
Endast skivans kanter får vidröras. Vidrör inte skivans yta eller den regnbågsfärgade sidan av skivan.
VILOFUNKTION I STANDBY PÅ
1. Tryck på FUNCTION för önskad källa.
2. Gör en fininställning av den önskade radiokanalen, CD-uppspelningen eller AUX-läget och justera
volymen.
3. Tryck på knappen SLEEP. "90" kommer att visas på klockans display.
4. Tryck upprepade gånger på knappen SLEEP för önskad insomningstid mellan 90, 80, 70, 60, 50, 40,
30, 20, 10 minuter.
5. Enheten kommer att stängas av automatiskt när tiden för SLEEP löper ut.
SWE-8
Elektrisk och elektronisk utrustning och tillhörande batterier innehåller material, komponenter och
ämnen som kan vara skadliga för hälsan och miljön om avfallet (kasserad elektrisk och elektronisk
utrustning och batterier) inte hanteras korrekt.
Elektrisk och elektronisk utrustning och batterier är märkta med en symbol i form av en
överstruken soptunna (syns nedan). Denna symbol visar att elektrisk och elektronisk utrustning
och batterier inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall, utan ska istället slängas
separat.
Som slutanndare är det viktigt att du lämnar in dina använda batterier i en för ändalet
avsedd facilitet. På det viset säkerställer du att batterierna återvinns lagenligt och att de inte
skadar miln.
Alla kommuner har etablerat uppsamlingsställen där elektrisk och elektronisk utrustning och
batterier antingen kan lämnas in kostnadsfritt i återvinningsstationer eller hämtas från hushållen.
Vidare information finns att tillgå hos din kommuns tekniska förvaltning.
Härmed bekräftar Inter Sales A/S att den här produkten “MC-5010BT” följer de nödvändiga krav
och andra releventa bestämmelser i direktiv 1999/5/EC. En kopia av egendeklarationen finns hos:
Inter Sales A/S
Stavneagervej 22,
DK-8250 Egaa
Danmark/Denmark
Importör:
DENVER ELECTRONICS A/S
Stavneagervej 22
DK-8250 Egaa
Danmark
www.facebook.com/denverelectronics
MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S
www.denver-electronics.com
SWE-9
1 / 1

Denver MC-5010BTBLACKMK2 Användarmanual

Kategori
CD-spelare
Typ
Användarmanual