König HAV-CR70 Specifikation

Kategori
Radio
Typ
Specifikation
82
SVENSKA
BRUKSANVISNING
1. LCD-display
2. AM/FM bandväxlare
3. Volym upp
4. Volym ner
5. Strömsladd
6. Batterifack
7. FM antennkabel
8. Frekvensinställning
9. Alarm 2 inställningsknapp
10. Alarm 1 inställningsknapp
11. Skala och markör
12. Tidsinställningsknapp
13. Alarm 1 / alarm 2 / alarm 1
+ 2 alternativ
14. Ström TILL/FRÅN, alarm
FRÅN
15. Audio in
16. SNOOZE/SLEEP
17. Återställningsknapp
18. Fäste
19. Märketikett (på baksidan av apparaten)
Strömanslutning
Sätt in strömsladden i ett vanligt eluttag. Tryck sedan in återställningsknappen (17) med en
penna. Apparaten har ett backup-system i form av batteri av typ 3 V platt litiumbatteri. Sätt in
batteriet i batterifacket, och var noga med att batteripolerna (+ och -) är vända åt rätt håll enligt
markeringen inne i batterifacket.
Obs! Vid strömavbrott slår klockan automatiskt över till batteriförsörjning och klockan och
minnet fortsätter att fungera. När strömmen kommer tillbaka återgår strömförsörjningen via
elnätet igen.
Angående ESD: Om fel uppstår som en följd av elektrostatisk urladdning kan du bara återställa
apparaten (dra ur och sätt i strömsladden i eluttaget).
84
INSTÄLLNING AV KLOCKA
INSTÄLLNING AV TID
1. Tryck in och håll kvar inställningsknappen för tid (12) (position 1) i två sekunder. Nu blinkar
dagarna.
2. Tryck ner volym upp-knappen (3) (position 3) och volym ner-knappen (4)
(position 2) och ställ in dag.
3. Tryck in inställningsknappen för tid (12) (position 1). Nu blinkar 24 hour / 12 hour.
4. Tryck ner volym upp-knappen (3) (position 3) och volym ner-knappen (4)
(position 2) och ställ in 12- eller 24-timmarsvisning.
5. Tryck in inställningsknappen för tid (12) (position 1). Nu blinkar timmarna.
6. Tryck ner volym upp-knappen (3) (position 3) och volym ner-knappen (4)
(position 2) och ställ in timma.
7. Tryck in inställningsknappen för tid (12) (position 1). Nu blinkar minuterna.
8. Tryck ner volym upp-knappen (3) (position 3) och volym ner-knappen (4)
(position 2) och ställ in minuter.
INSTÄLLNING AV ALARM 1
85
INSTÄLLNING AV ALARM 1
1. Tryck ner inställningsknappen för alarm 1 (10) (position 1) när du vill ställa in alarm 1.
2. Tryck in och håll kvar inställningsknappen för alarm 1 (10) (position 1) i två sekunder. Nu
blinkar dagarna. (Diagram 1)
3. Tryck ner volym upp-knappen (3) (position 3) och volym ner-knappen (4)
(position 2) och ställ in dag.
4. 1 Tryck in inställningsknappen för alarm 1 (10) (position 1). Nu blinkar timmarna. Tryck ner
volym upp-knappen
(3) (position 3) och volym ner-knappen (4) (position 2) och
ställ in timma.
5. 1 Tryck in inställningsknappen för alarm 1 (10) (position 1). Nu blinkar minuterna. Tryck ner
volym upp-knappen (3) (position 3) och volym ner-knappen (4) (position 2) och
ställ in minuter.
6. Tryck in inställningsknappen för alarm 1 (10) (position 1)1 . Nu blinkar klockan. Tryck ner
volym upp-knappen (3) (position 3) och volym ner-knappen (4) (position 2) och
välj alarm 1 klocka och alarm radio.
WEEKEND ALARM 1, INSTÄLLNINGSLÄGE (MÅN TILL SÖN)
WEEKEND ALARM 1, INSTÄLLNINGSLÄGE (MÅN TILL FRE)
WEEKEND ALARM 1, INSTÄLLNINGSLÄGE (LÖR OCH SÖN)
DIAGRAM 1
86
INSTÄLLNING AV
ALARM 2
INSTÄLLNING AV ALARM 2
1. Tryck ner inställningsknappen för alarm 2 (9) (position 1) när du vill ställa in alarm 2.
2. Tryck in och håll kvar inställningsknappen för alarm 2 (9) i två sekunder. Nu blinkar dagarna.
(Diagram 2)
3. Tryck ner volym upp-knappen
(3) (position 3) och volym ner-knappen (4)
(position 2) och ställ in dag.
4. Tryck in inställningsknappen för alarm 2 (9) (position 1). Nu blinkar timmarna. Tryck ner volym
upp-knappen (3) (position 3) och volym ner-knappen (4) (position 2) och ställ in
timma.
5. 2 Tryck in inställningsknappen för alarm 1 (9) (position 1). Nu blinkar minuterna. Tryck ner
volym upp-knappen (3) (position 3) och volym ner-knappen (4) (position 2) och
ställ in minuter.
6. Tryck in inställningsknappen för alarm 2 (9) (position 1) . Nu blinkar klockan. Tryck ner
volym upp-knappen (3) (position 3) och volym ner-knappen (4) (position 2) och
välj alarm 2 klocka och alarm radio.
WEEKEND ALARM 2, INSTÄLLNINGSLÄGE (MÅN TILL SÖN)
WEEKEND ALARM 2, INSTÄLLNINGSLÄGE (MÅN TILL FRE)
WEEKEND ALARM 2, INSTÄLLNINGSLÄGE (LÖR OCH SÖN)
DIAGRAM 2
87
DIAGRAM 3
SLEEP-INSTÄLLNING
Alarmtypsinställning och alarm av/på
Tryck ner alarm 1 / alarm 2 / alarm 1+2 altertativknapp (13) och välj om du vill vakna till signal
(klocka) eller radio. (Diagram 3)
ALARMETS LÄNGD
Signalen eller radion är igång i en timma och ingen knapp trycks ner. Alarmet stoppar
automatiskt och startar om samma tid nästa dag.
STÄNG AV ALARM
Tryck på TILL/FRÅN (14) så stänger du av både alarmet och snooze-funktionen.
SLEEP-INSTÄLLNING
DIAGRAM 4
Aktivering av sleepfunktion
Låt radion vara på och tryck på snooze/sleep (16) så visas90’ på displayen. Minska tiden med
två minuter i taget genom att trycka på snooze/sleep (16) igen. (Diagram 4)
Obs! Tryck på TILL/FRÅN (14) om du vill stänga av sleepfunktionen.
SNOOZE
1. Tryck på snooze / sleep (16) för att aktivera snoozefunktionen (signalalarmet eller radion
stängs av) när larmet sätter igång.
2. Snooze-intervallet är nio minuter.
88
ARBETA MED LJUDKÄLLA
1. Använd anslutningssladden och anslut ljudkällan till apparaten.
2. Justera ljudkällans volym för bättre förstärkareffekt.
Anmärkning: Ställ INTE in ljudkällan på en alltför hög volym, då kan överladdning ske. Det
utgående ljudet från ljudkällan stängs av och ersätts så snart ‘AUDIO IN’ (15) har anslutits till
den andra ljudkällan. När anslutningssladden tas ur uttaget kommer ljudet tillbaka igen.
Om ‘audio in’-funktionen används och musik sänds kommer alarmet att bryta in i musiken vid
den förinställda väckningstiden. Avbryt alarmet med TILL/FRÅN-knappen (14).
RADIOANVÄNDNING
- Tryck på TILL/FRÅN -knappen (14) för att sätta på apparaten.
- Välj AM- eller FM-band med bandväxlaren (2).
- Välj station med reglaget (8).
- Tryck ner volymknappen (3)/(4) och justera volymen.
- Tryck på TILL/FRÅN -knappen (14) för att stänga av apparaten.
Obs!
- AM-bandet använder sig av en inbyggd antenn. Rotera radion för bästa mottagning.
- Se till att FM-antennen (7) är helt utrullad och utdragen för bästa FM-mottagning.
RESET (ÅTERSTÄLLNING)
- Återställningsknappen (17) sitter i botten av apparaten. Använd en penna och tryck in den
när du byter batterier, annars kanske inte klockradion fungerar som den ska. Alla inställningar
återställs till grundinställningarna och du förlorar all sparad data (inställningar för alarm och
klocka).
Specifi kationer
Frekvensområde: AM 540 – 1600 KHz
FM 88 - 108 MHz
Effekt: 280 mW
gtalarimpendens: 8 Ohm
Batteribackup: 1 x CR2032, 3V platt litiumbatteri (medföljer inte)
Mått: 105 x 48 mm
Strömkälla: AC 230 V ~ 50 Hz, 5 W
89
DIAGRAM 1
DIAGRAM 2
DIAGRAM 3
VÄGGSKRUV & PLUGGAR
PIL LÄNGST UPP
SKRUV SKRUV
SKRUVSKRUV
VÄGG
VÄGGFÄSTE
Bestäm var på väggen klockradion ska sitta.
Häng upp väggfästet genom att sätta fast fyra skruvar och pluggar ordentligt på väggen
(Diagram 2)
Sätt upp apparaten på väggen och kontrollera att strömsladden och antennen är utanför
fästet.
Dra åt fästskruven i botten av apparaten (Diagram 3).
Kontrollera att fästet och klockradion sitter fast ordentligt.
90
ÖVERENSSTÄMMELSEFÖRKLARING
Vi,
Nedis B.V.
De Tweeling 28
5215MC ’s-Hertogenbosch
Holland
Tel.: 0031 73 599 1055
Email: info@nedis.com
Intygar att produkten:
Namn: KONIG
Modell: HAV-CR70
Beskrivning: Klockradio
överensstämmer med följande standarder:
EMC: EN55013:2001 + A1:2003
EN55020:2002 + A1:2003 + A2:2005
EN61000-3-2:2000 + A2:2005
EN61000-3-3:1995 + A1:2001
LVD: EN60065:2002
Följer villkoren för direktiven 89/336/EEG och 73/23/EEC.
‘s-Hertogenbosch, 2 april 2008
Mrs. J. Gilad
Inköpschef
91
Säkerhetsanvisningar:
OBS!
RISK FÖR ELSTÖT
ÖPPNA INTE
För att undvika elstötar får produkten endast öppnas av
behörig tekniker när service behövs. Koppla bort produkten
från nätuttaget och från annan utrustning om problem
uppstår. Utsätt inte produkten för vatten eller fukt.
Underhåll:
Rengör endast med torr trasa. Använd inga rengöringsmedel eller frätande medel.
Garanti:
Ingen garanti gäller vid några ändringar eller modi eringar av produkten eller för skador som
har uppstt på grund av felaktig användning av denna produkt.
Allmänt:
Utseende och speci kationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Alla logotyper och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina
ägare och är härmed erkända som sådana.
Obs!
Produkten är märkt med denna symbol. Det innebär att använda elektriska eller
elektroniska produkter inte får slängas bland vanliga hushållssopor. Det fi nns
särskilda återvinningssystem för dessa produkter.
Copyright ©
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112

König HAV-CR70 Specifikation

Kategori
Radio
Typ
Specifikation