Danfoss CF-RP Public (Tamperproof) Room Thermostat Installationsguide

Typ
Installationsguide
1VI.UH.P5.1C Produced by Danfoss Floor Heating Hydronics 08.2009
GB
Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
D
Instruktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
DK
Vejledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
F
Instruction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
SE
Bruksanvisning ..................29
PL
Instrukcja obsługi ................35
NL
Handleiding .....................41
I
Istruzioni ........................47
29VI.UH.P5.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 08.2009
Bruksanvisning CF-RP Rumthermostat - Institutionsmodel
SE
SE
Innehåll
8. Bilder och illustrationer ..........................A1-A2-A3
1. Funktionsöversikt ...................................................30
2. Installation ................................................................. 31
3. Kommunikationstest ............................................. 32
4. Montering .................................................................. 33
5. Avinstallation ............................................................33
6. Specifikationer ......................................................... 34
7. Felsökning ................................................................. 34
30 VI.UH.P5.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 08.2009
Bruksanvisning CF-RP Rumthermostat - Institutionsmodel
1. Funktionsöversikt
Framsida - bild 1
Lock på framsidan
Röd lysdiod (under locket på framsidan)
Vred och tryckknapp (för inställning av rums-
temperatur och installations-/kommikations-
test)
Lysdiod
• Fast sken Tänds
• Lyser inte Släcks
• Långsam blinkning Blinkar
• Snabb blinkning Flimrar
Baksida - bild 2
Lock på baksidan
Lossa vred
Lås till locket på baksidan (vrid 90°)
Skruvhål för väggmontering
Plats för batterier
Skruv och plugg
Observera! Ta bort remsorna från batterierna för att
aktivera batterierna.
Lock på framsidan - bild 3
Lossa locket på framsidan
31VI.UH.P5.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 08.2009
Bruksanvisning CF-RP Rumthermostat - Institutionsmodel
SE
2. Installation
Registrering av rumstermostat
Observera!
Ta bort remsorna från batterierna i rumstermostaten för
att aktivera batterierna.
Rumstermostaten ska registreras på ett avstånd av
maximalt cirka 1½ m från masterregulatorn.
Aktivering av Install på masterregulatorn
- bild 1
Tryck på menyknappen för att välja Install.
Lysdioden Install blinkar.
Tryck på OK för att aktivera Install. Lysdioden
Install tänds.
Aktivering av Install-läget på rumstermostaten
Tryck på knappen . Lysdioderna och
imrar under kommunikationen.
Val av utgång på masterregulatorn
Alla tillgängliga utgångsdioder masterregula-
torn lyser med fast sken, utom den första av
dem som blinkar istället.
Tryck på utgångsknappen , välj den önskade
utgången (blinkar) och bekräfta med OK .
Alla utgångsdioder släcks. Lysdioden för den
valda utgången förblir tänd ett ögonblick och
släcks därefter.
32 VI.UH.P5.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 08.2009
Bruksanvisning CF-RP Rumthermostat - Institutionsmodel
Rumstermostatens installationsstatus
Tillfredsställande - lysdioden släcks.
Inte tillfredsställande - lysdioden blinkar fem
gånger.
Observera! En rumstermostat kan vid behov tilldelas flera
utgångar.
3. Kommunikationstest
Start av kommunikationstest från rumstermo-
staten - bild 1
Tryck på knappen
Lysdioden tänds
Förbindelsetestet är tillfredsställande
Lysdioden släcks
Förbindelsetestet är inte tillfredsställande
Lysdioden blinkar fem gånger
Det finns ingen förbindelse till rumstermo staten
Prova att ändra rumstermostatens placering i
rummet
Installera annars en repeater-enhet (CF-RU)
och placera den mellan masterregulatorn och
rumstermostaten
Observera! Den/de utgångsdiod/-er på masterregulatorn
som är ansluten/-na till rumstermostaten blinkar
under förbindelsetesten.
33VI.UH.P5.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 08.2009
Bruksanvisning CF-RP Rumthermostat - Institutionsmodel
SE
4. Montering
Rumstermostatens placering - bild 4
Rumstermostaten ska om möjligt monteras där påverkan
från drag, solljus och andra värmekällor (till exempel TV)
med mera undviks.
Montering med skruvar - bild 2
Lock på baksidan
Skruvhål för väggmontering
Skruv och plugg
5. Avinstallation
Aktivering av Uninstall på masterregulatorn
- bild 1
Tryck på menyknappen för att välja Uninstall
(avinstallera). Lysdioden Uninstall imrar
Tryck på OK för att aktivera Uninstall (avin-
stallera). Lysdioden Uninstall tänds
Bortval av utgång på masterregulatorn
Tryck på utgångsknappen för att gå till den
utgång som ska väljas bort
Tryck på OK för att välja bort den blinkande
utgången
34 VI.UH.P5.1C Tillverkad av Danfoss Floor Heating Hydronics 08.2009
Bruksanvisning CF-RP Rumthermostat - Institutionsmodel
6. Specifikationer
Temperaturinställningsområde 5-35 °C
Kommunikationsfrekvens 868,42 MHz
Transmissionsräckvidd i vanliga
byggnader (upp till)
30 m
Kommunikationseekt <1 mW
Batteri
Alkaline, 2 stycken
AA, 1,5 V
Batteriernas livslängd (upp till) 3-4 år
Omgivningstemperatur 0-50 °C
IP-klass 21
7. Felsökning
Felindikation Möjlig orsak
Lysdioden blinkar
var femte minut
Låg batteriladdningsnivå
Lysdioden blinkar Kritiskt låg batteriladdnings nivå
Lysdioden blinkar
fem gånger
Installations-/förbindelsetestet
är inte tillfredsställande
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58

Danfoss CF-RP Public (Tamperproof) Room Thermostat Installationsguide

Typ
Installationsguide