Melissa 16650076 Bruksanvisning

Kategori
Plattång
Typ
Bruksanvisning
www.adexi.eu
1665-0076
www.adexi.eu
DK Fladjern ............................................................................... 2
SE Plattång
.............................................................................. 5
NO Glattejern
............................................................................8
FI Suoristusrauta
................................................................... 11
UK Hair straightener
................................................................. 14
DE
Haarglätter ........................................................................ 17
PL
Prostownica do w³osów ...................................................... 20
4 5
4 5
INTRODUKTION
För att du skall få ut så mycket som
jligt av din nya apparat är det
mpligt att du läser igenom denna
bruksanvisning innan du använder
apparaten första gången. Var speciellt
uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna.
Vi rekommenderar också att du sparar
bruksanvisningen så att du kan använda
den som referens senare.
SÄKERHETSÅTGÄRDER
Allmänt
Felaktig användning av den här
apparaten kan orsaka personskador
och skador på apparaten.
Använd endast apparaten för dess
avsedda ändamål. Tillverkaren
ansvarar inte för skador som uppsr
till följd av felaktig användning eller
hantering (se även Garantivillkor).
Endast för hemmabruk. Får ej
användas för kommersiellt bruk eller
utomhusbruk.
Får endast anslutas till 230 V, 50 Hz.
nk inte ner apparat, sladd eller
kontakt i vatten och se till att inget
vatten tränger in i apparaten.
r aldrig apparaten, sladden eller
stickkontakten med våta eller
fuktiga händer.
Symbolen
betyder att apparaten
inte får användas i badkaret eller
ra vatten, handfat, tvättfat eller
liknande. Om apparaten skulle falla
ner i vatten, måste du alltid dra ut
kontakten ur eluttaget innan du lyfter
upp apparaten.
Om du använder apparaten i
badrummet ska du dra ut kontakten ur
eluttaget efter användning eftersom
vatten inner en riskfaktor, även när
apparaten är frånslagen.
Av säkerhetsskäl rekommenderar
vi endast användning av den
r apparaten om installationen
skyddas av ett HFI-/HPFI-relä. Du
rekommenderas att installera en
jordfelsbrytare med en brytstm
på högst 30 mA för badrummets
strömkrets. Kontakta en behörig
elektriker om du behöver råd.
Uttt inte apparaten för direkt solljus,
ga temperaturer, fukt, damm eller
frätande ämnen.
mna inte apparaten utan tillsyn när
den är ing.
mna aldrig apparaten obevakad
r den är påslagen och håll barn i
rheten under uppsikt när apparaten
används. Apparaten är inte en leksak.
Apparaten får inte användas på
personer med nersatt känslighet,
fysiska eller mentala funktionshinder
eller personer som är oförmögna att
använda apparaten, såvida de inte
övervakas eller instrueras av en person
som ansvarar för deras säkerhet.
Användning
Apparatens plattor blir mycket heta.
De får inte komma i kontakt med
huden eftersom det kan orsaka
brännskador.
gg märke till att apparaten avger ett
hummande ljud när den hettas upp
och används. Detta är helt normalt.
Ljudet kommer och går, beroende på
temperaturen.
Felaktig eller överdriven användning
av apparaten kan skada ditt hår. Håll
inte kvar plattången på ett och samma
ställe av håret. Använd inte apparaten
som locktång. Om du använder
apparaten varje dag sliter det hårt på
ditt hår.
Var försiktig när du använder hårspray
eftersom det är mycket antändligt
och kan anndas om den kommer i
kontakt med de heta plattorna.
Täck inte över apparaten medan du
använder den.
Observera att apparaten fortfarande är
varm en stund efter att du har sngt
av den. Låt alltid apparaten svalna helt
innan du ställer undan den eller renr
den.
Placera alltid apparaten på säkert
avsnd fn brännbara material, t.ex.
gardiner, dukar och liknande.
Använd inte och lägg inte ifn dig
apparaten i fuktiga miler.
Sladd och kontakt
Undvik att ha sladden och apparaten
i närheten av heta föremål och öppna
lågor.
Kontrollera att ingen riskerar att dra i
eller snubbla över apparatens sladd.
Använd inte förngningssladd eller
adapter till apparaten.
Stäng av apparaten och dra
ut kontakten från uttaget vid
rengöring eller när apparaten inte
används. Undvik att dra i sladden
r stickkontakten skall dras ur
vägguttaget. Håll i stickkontakten i
stället.
SE
66
Se till att sladden har vecklats ut helt.
Sladden får inte snurras eller viras runt
apparaten.
Kontrollera regelbundet att inte
sladden eller kontakten är skadad,
och använd inte apparaten om någon
del är skadad, om den har tappats i
golvet, i vatten eller skadats på något
annat sätt.
Om apparaten, sladden eller kontakten
har skadats ber du en auktoriserad
reparationstekniker inspektera
dem och vid behov reparera dem.
Försök aldrig reparera apparaten
själv. Kontakta inköpssll
et för
reparationer som täcks av garantin.
Ej auktoriserade reparationer eller
ändringar på apparaten gör garantin
ogiltig.
BESKRIVNING AV APPARATENS DELAR
Plattor1.
Handtag2.
Indikatorlampa3.
PÅ/AV-knapp 4.
ANVÄNDA APPARATEN
Rulla ut sladden helt och anslut 1.
apparaten.
tt på apparaten genom att trycka 2.
PÅ/AV-knappen (4) till läget ”ON” (på)
(framåt). Indikatorlampan (3) tänds och
lyser hela tiden medan apparaten är
slagen.
Vänta 2-3 minuter tills plattorna (1) har 3.
tt
erforderlig temperatur innan du
rjar använda apparaten.
Använd apparaten till att styla håret i 4.
önskad frisyr.
Stäng av apparaten genom att vrida 5.
PÅ/AV-knappen till frånslaget läge
(OFF) när du inte ska använda den
ngre.
Dra alltid ut stickproppen ur eluttaget 6.
och låt apparaten svalna innan du
rengör eller stuvar undan den.
Stylingtips
Tvätta, kamma och torka ditt hår tills
det endast är lätt fuktigt. Dela upp håret
i mindre delar och använd apparaten
på varje del för sig enligt beskri
vningen
nedan tills önskat resultat har upptts.
rja med en hårlock som är
cirka 5 cm bred, och tryck ihop
värmeplattorna runt håret nära
rbotten. Undvik att nudda
rbottnen med den heta plattången.
För apparaten långsamt mot
rtopparna i en mjuk rörelse. Håll
ret stckt så det inte trasslar sig.
Om du vill ha mer volym i håret, gör
du endast den yttersta delen av håret
slätt.
Om du vill kan du avsluta med att vika
rtestarna inåt eller utåt.
RENRING
r du renr apparaten bör du tänka
följande:
Dra ut kontakten ur eluttaget och låt
apparaten svalna innan du renr den.
nk aldrig ner apparaten i vatten
och se till att inget vatten tränger in i
apparaten.
Du renr apparaten genom att
torka av den med en fuktig trasa. Lite
rengöringsmedel kan användas om
apparaten är mycket smutsig.
Använd aldrig en skursvamp,
slull eller någon form av starka
lösningsmedel eller slipande
rengöringsmedel för att rengöra
apparaten eftersom det kan skada
apparatens utsida.
VIKTIGT! Lå
t torka helt efter rengöring.
Använd inte apparaten om den är
fuktig.
2.
1.
3. 4.
6 7
6 7
INFORMATION OM KASSERING OCH
ÅTERVINNING AV DENNA PRODUKT
gg märke till att denna Adexi-produkt
är märkt med följande symbol:
Det inner att denna produkt inte får
kasseras ihop med vanligt husllsavfall
eftersom avfall som utgörs av eller
inneller elektriska eller elektroniska
delar måste kasseras separat.
Direktivet om avfall som utgörs av eller
inneller elektriska eller elektroniska
delar kräver att varje medlemsstat vidtar
åtgärder för korrekt insamling, återvinning,
hantering och materialåtervinning av
dant avfall. Privata hushåll inom EU
kan utan kostnad återlämna sin använda
utrustning till angivna insamlingsplatser.
I en del medlemsnder kan använda
apparater återlämnas till återrljaren
om man köper nya produkter. Kontakta
din återrsäljare, distributör eller lokala
myndighet för ytterligare information om
hantering av avfall som utgörs av eller
inneller elektriska eller elektroniska
delar.
GARANTIVILLKOR
Garantin gäller inte om:
ovanstående instruktioner inte har
följts
apparaten har modierats
apparaten har blivit felhanterad,
utsatts för vårdss behandling eller
fått någon form av skada eller
apparaten är trasig på grund av
felaktig nätströmsförsörjning.
Då vi ständigt utvecklar våra produkter i
fråga om funktion och design förbeller
vi oss rätten till ändringar av våra
produkter utan föregående meddelande.
VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR
Om du har några frågor angående
användningen av apparaten och du inte
kan hitta svaret i denna bruksanvisning
kan du gå in på vår webbplats på
www.adexi.se.
Gå till menyn ”Konsumentservice” och
klicka på ”Frågor och svar” för att läsa
frågor som slls ofta.
På webbplatsen hittar du också
kontaktinformation om du behöver
kontakta oss med fgor om tekniska
problem, reparationer, tillber och
reservdelar.
IMPORTÖR
Adexi Group
www.adexi.se
Adexi ansvarar inte för eventuella tryckfel.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23

Melissa 16650076 Bruksanvisning

Kategori
Plattång
Typ
Bruksanvisning