Melissa 16670045 Användarguide

Kategori
Hårtrimmare
Typ
Användarguide
www.adexi.eu
638-156/ 16670045
DK Hårklipper...................................................................2
SE Hårklipparen.................................................................6
NO Hårklipper......................................................................... 10
FI Hiustenleikkuukoneesta.............................................14
UK Hair clipper.......................................................................18
DE Haarschneidemaschine.............................................22
PL Maszynka do strzyżenia włosów.....................................26
INTRODUKTION
För att du skall få ut mycket som möjligt
av din nya apparat är det mpligt att du
läser igenom denna bruksanvisning innan du
använder apparaten rsta gången. Var speciellt
uppmärksam säkerhetsföreskrifterna.
Vi rekommenderar ockatt du sparar
bruksanvisningen så att du kan använda den
som referens senare.
VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Allmänt
Felaktig användning av den här apparaten
kan orsaka personskador och skador
apparaten.
Använd endast apparaten för dess avsedda
ändamål. Tillverkaren ansvarar inte r
skador som uppstår till följd av felaktig
användning eller hantering (se även
Garantivillkor).
Endast för hemmabruk.r ej användas r
kommersiellt bruk eller utomhusbruk.
Anslut adaptersladden endast till 230 V, 50 Hz.
Använd endast originaladaptern som
medföljer apparaten.
Varken apparaten, sladden eller adapter
får placeras i vatten. Se till att inget vatten
tränger in i apparaten.
Rör aldrig apparaten, sladden eller
stickkontakten med våta eller fuktiga händer.
Symbolen
betyder att apparaten
inte får användas i badkaret eller nära
vatten, handfat, tvättfat eller liknande. Om
apparaten skulle falla ner i vatten, måste du
alltid dra ut kontakten ur eluttaget innan du
lyfter upp apparaten.
Vi rekommenderar endast användning
av den här apparaten om installationen
skyddas av ett HFI-/HPFI-relä. Kontakta en
kvalificerad elektriker om du är osäker.
Utsätt inte apparaten för direkt solljus, höga
temperaturer, fukt, damm eller frätande
ämnen.
Använd enbart apparaten i temperaturer
på 10-40°C. Utsätt inte apparatenr
temperaturer under -10°C eller över 40°C
under längre perioder.
Smörjoljan innehåller petroleum. r ej
rtäras.
Användning
Se upp med skärhuvudet vid renring eller
smörjning, eftersom det är mycket vasst.
Använd inte apparaten om skärhuvud eller
kam är skadade. kan huden skadas.
Kontrollera att kamtillsatsen är inställd
rätt längd innan du sätter apparaten.
Sladd och kontakt
Undvik att ha sladden och apparaten i
närheten av heta remål och öppna lågor.
Täck inte över adaptern.
Dra alltid ur stickproppen från eluttaget och
stäng av apparaten med på/av-knappen
innan du tar av srhuvudet eller re
rengöring.
Kontrollera regelbundet att varken sladden
eller adaptern är skadad, och använd inte
apparaten om någon del är skadad, om den
har tappats i golvet, i vatten eller skadats
något annat sätt.
Om apparaten, sladden eller adaptern
har skadats ber du en auktoriserad
reparationstekniker inspektera dem och vid
behov reparera dem. rsök aldrig reparera
apparaten själv. Kontakta inköpsstället
r reparationer som täcks av garantin. Ej
auktoriserade reparationer eller ändringar
apparatenr garantin ogiltig.
Batterier
Kontrollera att skägg- och hårtrimmerns
plus- och minuspoler är rätt inriktade för att
undvika skada appa
raten.
Ta ur batterierna om apparaten inte ska
användas under enngre tid.
Du rlänger NiMH-batterilivstiden genom att
låta dem laddas ur helt och refter laddas
upp helt cirka två gånger om året.
6
SE
Denna apparat kan användas av barn från 8 år
och uppåt och av personer med nedsatt fysisk,
sensorisk eller mental funktionsförmåga eller
av personer som saknar erfarenhet och
kunskap, om de inte får anvisningar av en
person som ansvarar för deras säkerhet och
användningen sker under uppsikt av denna
person. Barn får inte leka med apparaten.
Rengöring och skötsel ska inte utföras av barn
utan tillsyn.
Apparaten är inte avsedd att användas med
hjälp av en extern timer eller ett separat
fjärrstyrningssystem.
7
BESKRIVNING AV APPARATENS DELAR
1. Bas med laddare
2. Basens strömanslutning (syns ej på bilden)
3. Trimmerns strömanslutning (undertill)
4. Laddningsindikator
5. Skägg- och hårtrimmer
6. PÅ/AV-knapp
7. Hårlängdsinställning (syns ej på bilden)
8. Kamtillsats
9. Avtagbart skärhuvud (under kamtillsats)
10. Kamtillsatsens låsknapp (baktill på
apparaten)
11. Adapter med sladd
12. Rengöringsborste
13. Kam
14. Sax
15. Anslutning
Smörjolja medföljer.
ANVÄNDA SKÄGG- OCH HÅRTRIMMER
Innan du använder apparaten för första
gången
Innan du använder skägg- och hårtrimmern ska
batteriet vara fulladdat (se Laddning av batteri
nedan) vilket tar cirka 8 timmar (första gången
cirka 24 timmar). Smörj skärhuvudet (9) med 1-2
droppar av den medföljande smörjoljan.
Användning
Apparaten kan användas med eller utan en
kamtillsats beroende på önskad hårlängd (se
tabell nedan).
1. Montera kamtillsatsen (8) via skårorna på
apparatens sidor och tryck den stadigt
på plats tills den klickar till. Pilen på
apparaten måste vara inriktad med "1" på
hårlängdsinställningen (7) på kamtillsatsen.
2. Du ställer in önskad hårlängd genom att låta
kamtillsatsen glida uppåt eller neråt.
o Kamtillsatsen har sju
hårlängdsinställningar: 1 = 4 mm, 2 = 7
mm, 3 = 10 mm, 4 = 13 mm, 5 = 16 mm,
6 = 19 mm och 7 = 22mm.
o Skärhuvudet kan användas utan kam för
att åstadkomma raka linjer runt skäggets
kanter, t.ex. för polisonger.
3. Lås fast kamtillsatsen stadigt i vald position
genom att trycka kamtillsatsens låsknapp
(10) uppåt (till läget "LOCK") baktill på
apparaten.
o Du tar av kamtillsatsen genom att trycka
låsknappen neråt till läget "UNLOCK”. Ta
bort kamtillsatsen.
4. Sätt på apparaten med på/av-knappen (6)
och börja trimma.
Apparaten kan användas direktansluten till
elnätet om batteriet inte är laddat.
1. Anslut anslutningen (15) till trimmerns
strömanslutning (3) på undersidan av
apparaten.
2. Anslut adaptern (11) till eluttaget.
3. Fortsätt enligt anvisningarna ovan.
OBS! Om apparaten inte fungerar när den är
inkopplad och batteriet är urladdat ska du
stänga av den och ladda den i 5 minuter. Då
fungerar den via eluttaget.
Tips
• Kontrollera att önskad kamtillsats sitter på
samt att den är inställd på rätt längd.
• Håll trimmern med den sluttande sidan av
kamtillsatsen mot huvudet/ansiktet och
dra långsamma, jämna drag genom håret/
skägget. För bästa resultat, arbeta mot
skäggets växtriktning. Vid behov kan du
använda sax (14) och kam (13).
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
7.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
8
• Hårklippning: Börja med sidorna eller
nacken. Arbeta mot mitten av huvudet.
Trimma luggen genom att föra trimmern från
pannan mot mitten av huvudet. Borsta bort
hårklippet från huvudet under klippningens
gång, så att du kan se hur klippningen
framskrider. Trimma gradvis allt kortare tills
håret fått önskad längd.
• Klipphuvudet saktar ner eller blockeras om
du rör trimmern för snabbt eller klipper för
mycket hår åt gången.
• Skaka regelbundet av hårklipp från
apparaten för att undvika att skärhuvudet
sätts igen.
Laddning av batteri
1. Anslut anslutningen till strömanslutningen på
undersidan av apparaten eller, om apparaten
står i sin bas, anslut anslutningen till
strömanslutningen (2) på sidan av basen (1)
2. Anslut till eluttaget.
3. Kontrollera att apparaten är avstängd (på/
av-knappen på 0) och verkligen laddas.
o Den röda indikatorlampan (4) lyser under
laddning.
o Indikatorn slocknar inte när laddningen
är klar, men apparaten stängs av
automatiskt, eftersom den är skyddad
mot överladdning.
o Batteriet börjar laddas när apparaten
sätts tillbaka i basen och basen kopplas
till eluttaget. För att undvika laddning tar
du ur adaptern från eluttaget.
o När batteriet är fulladdat kan trimmern
användas i ca 45 minuter.
OBS! För maximal driftstid bör du endast ladda
apparaten när funktionen blir märkbart nedsatt.
Rengöring och underhåll
• Stäng av apparaten och koppla bort den
från eluttaget före rengöring.
• Borsta skärhuvudet och kamtillsatserna med
den lilla rengöringsborsten (12) efter varje
användningstillfälle.
• Ta av skärhuvudet om det är nödvändigt:
o Ta tag i skärhuvudets främre kant och
drag bakåt.
o Borsta fördjupningen under skärhuvudet.
o Sätt tillbaka skärhuvudet genom att
stoppa in den svarta fliken på baksidan
av skärhuvudet i hålet på apparaten och
tryck in tills du hör ett klickljud.
• Smörj efter behov: Applicera 1-2 droppar av
den medföljande smörjoljan på skärhuvudet
och kör apparaten i cirka 10 sekunder för
att fördela oljan jämnt. Torka av eventuell
överskottsolja med en trasa.
• Sänk aldrig ner apparaten i vatten och se till
att inget vatten tränger in i apparaten.
• Du rengör apparaten genom att torka av
den med en fuktig trasa. Använd inga
rengöringsmedel.
• Använd aldrig en skursvamp, stålull eller
någon form av starka lösningsmedel
eller slipande rengöringsmedel för att
rengöra apparaten eftersom det kan skada
apparatens utsida.
• VIKTIGT! Låt torka helt efter rengöring.
Använd inte apparaten om den är fuktig.
Försiktigt! Använd endast en syrafri olja, t.ex.
symaskinsolja, om den medföljande smörjoljan
tagit slut.
Ta ut batteriet före kassering
Innan du kasserar trimmern måste du ta ut det
laddningsbara batteriet.
1. Koppla bort trimmern från nätströmmen (om
apparaten är ansluten).
2. Kör apparaten till dess att batteriet är helt
urladdat.
3. Ta bort skärhuvudet.
4. Skruva loss de två skruvarna i fördjupningen
under skärhuvudet och den ensamma
skruven baktill på trimmern och separera de
två halvorna. Använd en platt skruvmejsel
vid behov.
5. Ta bort batteriet från kretskortet med en tång
och kassera delarna i enlighet med gällande
miljölagstiftning (se nedan).
6. Anslut aldrig apparaten till nätströmmen när
batteriet är urtaget.
9
Rengöring
När du rengör apparaten bör du tänka på
följande:
• Skaka av eller blås bort hårklipp från
trimmerhuvudet.
• Sänk aldrig ner apparaten i vatten och se till
att inget vatten tränger in i apparaten.
• Du rengör apparaten genom att torka av
den med en fuktig trasa. Använd inga
rengöringsmedel.
• Använd aldrig en skursvamp, stålull eller
någon form av starka lösningsmedel
eller slipande rengöringsmedel för att
rengöra apparaten eftersom det kan skada
apparatens utsida.
• VIKTIGT! Låt torka helt efter rengöring.
Använd inte apparaten om den är fuktig.
INFORMATION OM KASSERING OCH
ÅTERVINNING AV DENNA PRODUKT
Lägg märke till att denna Adexi-produkt är märkt
med följande symbol:
Det innebär att denna produkt inte får kasseras
ihop med vanligt hushållsavfall eftersom avfall
som utgörs av eller innehåller elektriska eller
elektroniska delar måste kasseras separat.
Direktivet om avfall som utgörs av eller
innehåller elektriska eller elektroniska delar
kräver att varje medlemsstat vidtar åtgärder
för korrekt insamling, återvinning, hantering
och materialåtervinning av sådant avfall.
Privata hushåll inom EU kan utan kostnad
återlämna sin använda utrustning till angivna
insamlingsplatser. I en del medlemsländer kan
använda apparater återlämnas till återförsäljaren
om man köper nya produkter. Kontakta din
återförsäljare, distributör eller lokala myndighet
för ytterligare information om hantering av avfall
som utgörs av eller innehåller elektriska eller
elektroniska delar.
GARANTIVILLKOR
Garantin gäller inte om:
• ovanstående instruktioner inte har följts
• apparaten har modifierats
• apparaten har blivit felhanterad, utsatts för
vårdslös behandling eller fått någon form av
skada eller
• apparaten är trasig på grund av felaktig
nätströmsförsörjning.
Då vi ständigt utvecklar våra produkter i fråga
om funktion och design förbehåller vi oss rätten
till ändringar av våra produkter utan föregående
meddelande.
VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR
Om du har några frågor angående
användningen av apparaten och du inte kan
hitta svaret i denna bruksanvisning kan du gå in
på vår webbplats på www.adexi.se.
Gå till menyn "Konsumentservice" och klicka på
"Frågor och svar" för att läsa frågor som ställs
ofta.
På webbplatsen hittar du också
kontaktinformation om du behöver kontakta oss
med frågor om tekniska problem, reparationer,
tillbehör och reservdelar.
IMPORTÖR
Adexi Group
www.adexi.se
Adexi ansvarar inte för eventuella tryckfel.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31

Melissa 16670045 Användarguide

Kategori
Hårtrimmare
Typ
Användarguide