Melissa 235-019 Användarmanual

Kategori
Hårtorkar
Typ
Användarmanual
4 5
4 5
INTRODUKTION
För att du skall få ut så mycket
som möjligt av din nya utrustning
är det lämpligt att du läser igenom
denna bruksanvisning innan du
använder apparaten första gången.
Vi rekommenderar även att du sparar
bruksanvisningen för framtida bruk.
SÄKERHETSÅTGÄRDER
Normal användning av apparaten
Felaktig användning av denna
apparat kan leda till personskador
och skador på egendom.
Använd endast för dess avsedda
ändamål. Tillverkaren ansvarar inte
för skador som uppstår till följd av
felaktig användning eller hantering
(se även Garantivillkor).
Får endast anslutas till 230 V, 50
Hz.
Den här symbolen innebär
att apparaten inte får användas i
badkaret eller i närheten av vatten,
handfat, tvättställ eller liknande.
Försök inte ta upp den om
apparaten skulle falla i vattnet.
Dra först ut stickproppen ur
vägguttaget.
Vi rekommenderar att du
bara använder apparaten om
installationen skyddas av ett HFI-
/HPFI-relä. Kontakta en behörig
elektriker om du är osäker.
Försök aldrig öppna apparaten
själv, och pressa aldrig in föremål i
den.
Lämna aldrig apparaten obevakad
när den används. Barn får endast
använda apparaten när en vuxen
är med.
Endast för hemmabruk. Får ej
användas för kommersiellt bruk
eller utomhusbruk.
Blockera inte luftintaget på
apparatens baksida när den
används. Om luftintaget
blockeras överhettas apparaten.
Om detta inträffar kommer
överhettningsskyddet automatiskt
att stänga av strömtillförseln till
apparaten. Stäng av och dra ut
kontakten ur vägguttaget.
Lägg inte apparaten på kläder,
sängkläder o.s.v. som är tillverkade
av värmekänsliga och antändbara
syntetiska material när den är
igång eller fortfarande varm.
Varning! Munstyckena kan bli
väldigt varma. De får inte komma
i kontakt med huden eftersom det
kan orsaka brännskador.
Använd inte i närheten av antändlig
eller explosiv vätska eller gas,
exempelvis syrgastuber.
För att undvika brännskador ska
man inte att blåsa varm luft direkt
in i ögonen eller direkt på mycket
känslig hy.
Sladd, stickkontakt och eluttag
Kontrollera regelbundet om
det nns skador på sladd och
stickpropp, och om så är fallet får
apparaten inte användas. Använd
heller inte apparaten om den har
tappats eller skadats på något
annat sätt.
Om apparaten eller stickproppen
är skadad, måste utrustningen
undersökas och om nödvändigt
repareras av en auktoriserad
reparatör. I annat fall nns risk
för elektriska stötar. Försök aldrig
reparera apparaten själv.
Ta ut stickkontakten ur vägguttaget
när du har använt apparaten, och
innan du rengör den.
Undvik att dra i sladden när
stickkontakten skall dras ur
vägguttaget. Håll i stickkontakten i
stället.
Sladden får inte viras kring
apparaten. Använd funktionen för
sladdupprullning.
Låt inte små barn använda
funktionen för sladdupprullning
eftersom sladden vevas upp
snabbt och de kan skada sig.
BESKRIVNING AV DELARNA
1. Knapp för automatisk
sladdupprullning
2. Knapp för kalluft
3. Hastighetsreglage
4. Upphängningsögla
5. Sladd
6. Plattångsmunstycke
7. Fönmunstycke
SE
6 7
6 7
INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING
Kontrollera att du tagit bort allt
förpackningsmaterial.
ANVÄNDNING
Dra ut så
mycket
sladd (5)
som krävs
och anslut
apparaten
till elnätet.
Sätt på
fönmunstycket (7) eller något av
plattångsmunstyckena (6).
o Munstycket riktar luftödet.
Använd plattångsmunstyckena
för att jämna ut håret enligt
beskrivningen nedan.
Slå på apparaten genom att röra
hastighetsväljaren (3) från läget ”0”
(i mitten).
o Tryck väljaren uppåt om du vill
ha full hastighet.
o Tryck väljaren nedåt om du vill
ha en långsammare hastighet.
Håll knappen för kalluft (2) intryckt
för kall luft. Detta är en praktisk
funktion om håret redan är torrt
och bara behövs läggas.
Stäng av genom att ställa
hastighetsreglaget i "0"-läget.
Stäng av strömmen, dra ut
stickkontakten ur vägguttaget och
tryck på knappen för automatisk
sladdupprullning (1) tills sladden är
helt inrullad.
Du kan hänga upp apparaten i
öglan (4) som sitter nederst på
handtaget.
Använda plattångsmunstycket
Tryck knappen på munstyckets
sida åt höger tills kammens tänder
är i linje med varandra.
Sätt kammen i håret, vid hårfästet.
Tryck knappen åt vänster så att
kamtänderna blir ojämna och håret
kläms fast.
Slå på apparaten.
För apparaten långsamt mot
hårtopparna i en mjuk rörelse.
o Håll håret sträckt så det inte
trasslar sig.
o Om du vill ha mer volym i håret,
gör du endast den yttersta
delen av håret slätt.
o Det kan vara svårt att använda
plattångsmunstycket själv. Be
en vän hjälpa dig.
RENGÖRING
Dra ut stickproppen ur vägguttaget
och låt apparaten svalna före
rengöring.
Rengör med en väl urvriden, fuktig
trasa och lite diskmedel vid behov.
Eftertorka med en torr trasa.
INFORMATION OM KASSERING
OCH ÅTERVINNING AV DENNA
PRODUKT
Lägg märke till att denna Adexi-
produkt är märkt med följande
symbol:
Det innebär att denna produkt
inte får kasseras ihop med vanligt
hushållsavfall eftersom avfall som
utgörs av eller innehåller elektriska
eller elektroniska delar måste kasseras
separat.
Direktivet om avfall som utgörs
av eller innehåller elektriska eller
elektroniska delar kräver att varje
medlemsstat vidtar åtgärder för
korrekt insamling, återvinning,
hantering och materialåtervinning
av sådant avfall. Privata hushåll
inom EU kan utan kostnad
återlämna sin använda utrustning
till angivna insamlingsplatser. I vissa
medlemsstater kan begagnade
apparater återlämnas till återförsäljaren
mot att du köper nya produkter.
Kontakta din återförsäljare, distributör
eller lokala myndighet för ytterligare
information om hantering av avfall som
utgörs av eller innehåller elektriska
eller elektroniska delar.
GARANTIVILLKOR
Garantin gäller inte om:
ovanstående instruktioner inte följs
apparaten har modierats
apparaten har blivit felhanterad,
utsatts för vårdslös behandling
eller fått någon form av skada.
fel har uppstått till följd av fel på
nätspänningen.
Då vi ständigt utvecklar våra produkter
i fråga om funktion och design
förbehåller vi oss rätten till ändringar
av våra produkter utan föregående
meddelande.
6 7
6 7
FRÅGOR OCH SVAR
Om du har några frågor om den här
apparaten och inte hittar svaren i den
här bruksanvisningen kan du gå in på
www.adexi.se.
Gå till menyn "Konsumentservice" och
klicka på "Frågor och svar" om du vill
se de vanligaste frågorna och svaren.
På webbplatsen hittar du också
kontaktinformation om du behöver
kontakta oss med frågor om tekniska
problem, tillbehör och reservdelar.
IMPORTÖR
Adexi Group
Adexi A/S ansvarar inte för eventuella
tryckfel.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52

Melissa 235-019 Användarmanual

Kategori
Hårtorkar
Typ
Användarmanual