Exido 235-027 Användarmanual

Kategori
Plattång
Typ
Användarmanual

Denna manual är också lämplig för

4 5
4 5
INTRODUKTION
Förattduskallfåutsåmycketsommöjligt
av din nya apparat bör du läsa igenom denna
bruksanvisning innan du använder apparaten
första gången. Var speciellt uppmärksam på
säkerhetsföreskrifterna. Vi rekommenderar också att
du sparar bruksanvisningen så att du kan använda
den som referens senare.
SÄKERHETSÅTGÄRDER
Allmänt
Felaktig användning av den här apparaten kan
orsaka personskador och skador på apparaten.
Använd endast apparaten för dess avsedda
ändamål. Tillverkaren ansvarar inte för skador
somuppstårtillföljdavfelaktiganvändningeller
hantering (se även Garantivillkor).
• Endastförhemmabruk.Fårejanvändasför
kommersiellt bruk eller utomhusbruk.
Får endast anslutas till 230 V, 50 Hz.
Varken apparaten, sladden eller stickkontakten
får placeras i vatten eller annan vätska.
Rör aldrig apparaten, sladden eller
stickkontakten med våta eller fuktiga händer.
Varken apparaten, sladden eller stickkontakten
får placeras i vatten eller annan vätska.
Använd inte apparaten när du badar eller
duschar, eftersom det kan orsaka elektriska
stötar.
Försiktigt! De keramiska plattorna och
locktängerna kan bli mycket heta. De får inte
komma i kontakt med huden eftersom det kan
orsaka brännskador.
Lämna aldrig apparaten obevakad när den är
igång och håll barn under uppsikt.
Använd bara tillbehör som tillverkats eller
rekommenderats av tillverkaren.
Användning
Täck inte över apparaten medan du använder
den.
• Utsättinteapparatenfördirektsolljus.
Observera att apparaten fortfarande är varm
en stund efter att du har stängt av den. Låt den
alltid svalna helt innan du byter tillbehör eller
lägger undan den.
Placera alltid apparaten på säkert avstånd från
brännbara material, t.ex. gardiner, dukar och
liknande.
Lämna inte apparaten så att den kan falla ned
eller dras ned i badkar, handfat eller liknande.
Plocka absolut inte upp apparaten om den har
ramlat ner i vatten eller annan vätska. Dra först
ut stickproppen ur vägguttaget.
Placera eller förvara inte apparaten nära andra
värmekällorellerifuktigmiljö.
Alternativt kan du förvara apparaten i den
medföljandeväskannärdeninteanvänds.
För inte in föremål i apparatens öppningar.
Sladd och stickkontakt
Undvik att ha sladden och apparaten i närheten
av värmekällor, heta föremål och öppna lågor.
Kontrollera att ingen riskerar att snubbla över
sladden eller en eventuell förlängningssladd.
Stäng av apparaten och dra ut kontakten
från uttaget vid rengöring eller när apparaten
inte används. Undvik att dra i sladden när
stickkontakten skall dras ur vägguttaget. Håll i
stickkontakten i stället.
Se till att sladden har vecklats ut helt.
Sladden får inte snurras eller viras runt
apparaten.
• Kontrolleraregelbundetomdetnnsskador
på sladd och stickpropp, och om så är fallet
får apparaten inte användas. Använd heller inte
apparaten om den har tappats i vatten eller
skadats på något annat sätt.
Om apparaten, sladden eller kontakten
har skadats ber du en auktoriserad
reparationstekniker inspektera dem och vid
behov reparera dem. Försök aldrig reparera
apparatensjälv.Kontaktainköpsstället
förreparationersomtäcksavgarantin.Ej
auktoriserade reparationer eller ändringar på
apparaten gör garantin ogiltig.
BESKRIVNING AV APPARATENS DELAR
1. Locktänger (3)
2. Borste
3. Spiral
4. Smal plattång
5. Sladd och stickkontakt
6. Upphängningsögla
7. Handtag
8. På/av-knapp
9. Temperaturskala
10. Indikatorlampa
11. Låssymboler
12. Krus-/plattång
SE
235027_IM.indd 5 2008-7-7 10:35:39
6 7
6 7
a. Keramiska plattor
b. Adapter
c. Låsring
ANVÄNDNING
Håret ska vara rent och torrt innan du använder
apparaten.
Montering av tillbehör
1. Vrid låsringen (c) tills pilen på handtaget (7) är i
linjemeddensvartapilenpålåsringen.
2. Sätt i krus-/plattången (12), den smala
plattången (4) eller en av locktängerna (1) i
hållaren i handtaget och tryck fast ordentligt.
3. Vridlåsringentillspilenpåhandtagetärilinje
med pilen på låsringen. Tillbehöret är nu på
plats.
Uppvärmning
1. Placera apparaten på en plan, värmetålig yta
och anslut den till vägguttaget (5).
2. Sättpådengenomattskjutaströmbrytaren(8)
mot den vita symbolen (ovan). Indikatorlampan
(10) tänds och lyser så länge apparaten är på.
Inställning av temperatur
Apparaten har tre inställningar som indikeras på
temperaturskalan (9):
o avstängd (svart symbol, nertill)
o medeltemperatur (svartvit symbol, mitten)
o hög temperatur (vit symbol, upptill)
Temperaturen kan ändras genom att på/av-knappen
skjutsuppåtochnedåt.
Använda krus-/plattång
Använd adaptern (b) för att byta tillbehör som t.ex.
platt- eller krustänger.
o Kontrollera att krus-/platttången är avstängd
ochtryckneradapterntillspilenärilinje
meddetvårakalinjerna–nuärtillbehöreten
plattång.
oTryckadapternuppåttillspilenärilinje
meddetvåvågigalinjernaförattanvända
krustången.
oNäradapternärilinjemedpunktenimitten
är krus-/plattången låst.
Använda den smala plattången
Den smala plattången används som en separat
plattång utan adapter. Den används till mindre
lockar än krus-/plattången.
Använda locktänger
Detnnstreolikastorlekarpålocktängerna:Den
tunnastegörfastalockarochdentjockastelösa
lockar.
Lockarnablirlösarejustörremängdhårmantari
taget.
Dukanocksågöralockarnamjukaremed
borsttillbehöret (2) och spiraltillbehöret (3) (se
nedan).
Stylingtips
Borsta först igenom håret ordentligt. Dela upp håret
imindredelarochanvändapparatenpåvarjedelför
sig enligt beskrivningen nedan tills önskat resultat
har uppnåtts.
Krusigt hår:
oBörjamedenhårlocksomärca5cmbred
och tryck ihop krustångens keramiska plattor
(a) runt håret nära hårbotten.
o Tryck ihop plattorna i ca 10 sekunder.
o Öppna plattorna och tryck ihop dem igen
längre ned på hårlocken.
Platt, slätt hår:
oBörjamedenhårlocksomärcirka5cm
bred (4 cm bred om du använder den smala
plattången) och tryck ihop tillbehörets
keramiska plattor runt håret nära hårbotten.
o För apparaten långsamt mot hårtopparna
ienmjukrörelse.Hållhåretsträcktsådetinte
trasslar sig. Om du vill ha mer volym i håret,
gör du endast den yttersta delen av håret
slätt.
Hårmedutåtböjdatoppar:
oBörjamedenhårlocksomärca5cmbred.
Hålllocktångensåattklämmanbennersig
på baksidan av locken och stäng klämman
nära hårbotten.
o För apparaten långsamt mot hårtopparna.
oAvslutamedattböjadensistadelenavhåret
lite utåt.
Locka hårtopparna inåt:
oBörjamedenhårlocksomärca5cmbred.
Hålllocktångensåattklämmanbennersig
på framsidan av locken och stäng klämman
nära hårbotten.
o För apparaten långsamt mot hårtopparna.
oAvslutamedattböjainhårtopparna.
Lockar:
oBörjamedenhårlocksomärca5cmbred.
Öppna klämman på locktången och placera
den ungefär på mitten av en hårlock.
o Fördela håret längs cylindern och öppna
den övre klämman försiktigt så att håret hålls
på plats.
o För apparaten långsamt mot hårtopparna.
o Se till att hårtopparna sitter fast under
klämman och avsluta med att vira locken runt
locktången mot hårbottnen. Undvik att nudda
hårbottnen med den heta locktången.
o Håll locktången på plats i 5-8 sekunder,
beroendepåhåretslängdochtjocklek.
235027_IM.indd 6 2008-7-7 10:35:39
6 7
6 7
o Öppna klämman och ta bort apparaten från
håret.Låthåretsvalnainnanduxerardet.
Mjukalockar:
o Sätt fast borsttillbehöret på den tunnaste
locktången utan att öppna klämman. Viktigt:
Tången måste vara kall innan borsten
monteras.
o Värm apparaten.
oBörjamedenhårlocksomärca5cmbred
ochrulladenruntborsten.Börjavid
hårtopparna och rulla mot hårbottnen.
o Håll tången på plats i ca 10 sekunder innan
du försiktigt rullar ut hårlocken igen. Låt håret
svalnainnanduxerardet.
Långa lockar:
o Sätt fast spiraltillbehöret på den tunnaste
locktången (1) utan att öppna klämman.
Viktigt: Tången måste vara kall innan spiralen
monteras.
o Värm apparaten.
oBörjamedenhårlocksomärca5cm
bredochrulladenruntspiralen.Börja
vid hårtopparna. Kläm åt dem med den lilla
klämman och rulla mot hårbottnen.
o Håll tången på plats i ca 10 sekunder innan
du försiktigt rullar ut hårlocken igen. Låt håret
svalnainnanduxerardet.
RENGÖRING
Dra ut stickkontakten ur vägguttaget före
rengöring.
Låt apparaten svalna helt innan du rengör den.
Rengör apparaten genom att torka av den
med en fuktig trasa. Lite rengöringsmedel kan
användas om apparaten är mycket smutsig.
Använd aldrig en slipsvamp eller någon
form av starka lösningsmedel eller slipande
rengöringsmedel för att rengöra apparaten,
eftersom de kan skada apparatens utsida och
dess keramiska plattor.
INFORMATION OM KASSERING OCH
ÅTERVINNING AV DENNA PRODUKT
Lägg märke till att denna Adexi-produkt är märkt
medföljandesymbol:
Det innebär att denna produkt inte får kasseras
ihop med vanligt hushållsavfall eftersom avfall som
utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska
delar måste kasseras separat.
Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller
elektriskaellerelektroniskadelarkräverattvarje
medlemsstat vidtar åtgärder för korrekt insamling,
återvinning, hantering och materialåtervinning av
sådant avfall. Privata hushåll inom EU kan utan
kostnad återlämna sin använda utrustning till
angivna insamlingsplatser. I vissa medlemsstater
kan begagnade apparater återlämnas till
återförsäljarenmotattduköpernyaprodukter.
Kontaktadinåterförsäljare,distributörellerlokala
myndighet för ytterligare information om hantering
av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska
eller elektroniska delar.
GARANTIVILLKOR
Garantin gäller inte om:
• ovanståendeinstruktionerinteföljs
• apparatenharmodierats
apparaten har blivit felhanterad, utsatts för
vårdslös behandling eller fått någon form av
skada eller
• felharuppståtttillföljdavfelpånätspänningen.
Då vi ständigt utvecklar våra produkter i fråga
om funktion och design förbehåller vi oss rätten
till ändringar av våra produkter utan föregående
meddelande.
VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR
Om du har några frågor angående användningen
av apparaten och du inte kan hitta svaret i denna
bruksanvisning kan du gå in på vår webbplats på
www.adexi.se.
Gåtillmenyn"Kundservice"ochklickapå"Vanliga
frågor"förattläsafrågorsomställsofta.
Du hittar även kontaktinformation om du behöver
kontakta oss angående tekniska frågor, reparationer
och reservdelar.
IMPORTÖR
Adexi Group
www.adexi.se
Adexi ansvarar inte för eventuella tryckfel.
235027_IM.indd 7 2008-7-7 10:35:40
1 / 1

Exido 235-027 Användarmanual

Kategori
Plattång
Typ
Användarmanual
Denna manual är också lämplig för