Exido 235-014 Användarmanual

varumärke
Exido
Kategori
hårtorkar
Modell
235-014
Typ
Användarmanual
4 5
4 5
INTRODUKTION
För att du skall få ut så mycket som möjligt
av din nya apparat bör du läsa igenom denna
bruksanvisning innan du använder apparaten
första gången. Var speciellt uppmärksam på
säkerhetsföreskrifterna. Vi rekommenderar också att
du sparar bruksanvisningen så att du kan använda
den som referens senare.
SÄKERHETSÅTGÄRDER
Allmänt
Felaktig användning av apparaten kan leda till
personskador och skador på apparaten.
Använd endast apparaten för dess avsedda
ändamål. Tillverkaren ansvarar inte för skador
som uppstår till följd av felaktig användning eller
hantering (se även Garantivillkor).
Endast för hemmabruk. Får ej användas för
kommersiellt bruk eller utomhusbruk.
Får endast anslutas till 230 V, 50 Hz. Apparaten
måste vara jordad.
Varken apparaten, sladden eller stickkontakten
får placeras i vatten eller annan vätska.
Rör aldrig vid apparaten, sladden eller
stickkontakten med våta eller fuktiga händer.
Den här symbolen [] innebär att apparaten
inte får användas i badkaret eller i närheten av
vatten, handfat, tvättställ eller liknande. Om
apparaten skulle falla ner i vatten, måste du
alltid dra ut kontakten ur eluttaget innan du lyfter
upp apparaten.
Vi rekommenderar att du bara använder
apparaten om installationen skyddas av ett HFI-
/HPFI-relä.Kontaktaenkvaliceradelektriker
om du är osäker.
Lämna aldrig apparaten obevakad när den är
igång och håll barn under uppsikt.
Använd bara tillbehör som tillverkats eller
rekommenderats av tillverkaren.
Användning
Blockera inte luftintaget på apparatens baksida
när den används. Om luftintaget blockeras
överhettas apparaten. Om detta inträffar
kommer överhettningsskyddet automatiskt att
stänga av strömtillförseln till apparaten. Stäng av
och dra ut kontakten ur vägguttaget. Vänta 10-
15 minuter innan du börjar använda apparaten
igen.
• Användinteapparatenutanltretmonterat
baktill.
Täck inte över apparaten medan du använder
den.
Observera att apparaten fortfarande är varm
en stund efter att du har stängt av den. Låt
apparaten svalna helt innan du lägger undan
den.
Placera alltid apparaten på säkert avstånd från
brännbara material, t.ex. gardiner, dukar och
liknande.
Använd inte och lägg inte ifrån dig apparaten i
fuktiga miljöer.
För inte in föremål i apparatens öppningar.
Sladd och stickkontakt
Undvik att ha sladden och apparaten i närheten
av heta föremål och öppna lågor.
Kontrollera att ingen riskerar att snubbla över
sladden eller en eventuell förlängningssladd.
Stäng av apparaten och dra ut kontakten
från uttaget vid rengöring eller när apparaten
inte används. Undvik att dra i sladden när
stickkontakten skall dras ur vägguttaget. Håll i
stickkontakten i stället.
Se till att sladden har vecklats ut helt.
Sladden får inte snurras eller viras runt
apparaten.
Kontrollera regelbundet att inte sladden eller
kontakten är skadad, och använd inte apparaten
om någon del är skadad, om den har tappats i
golvet, i vatten eller skadats på något annat sätt.
Om apparaten, sladden eller kontakten
har skadats ber du en auktoriserad
reparationstekniker inspektera dem och vid
behov reparera dem. Försök aldrig reparera
apparaten själv. Kontakta inköpsstället
för reparationer som täcks av garantin. Ej
auktoriserade reparationer eller ändringar på
apparaten gör garantin ogiltig.
BESKRIVNING AV APPARATENS DELAR
1. Fönmunstycke
2. Utblås
3. Display
4. Funktionsindikator
5. Bakrelter
6. På/av-knapp
7. Kontrollknappar
8. Upphängningsögla
9. Sladd med kontakt
10. Diffuser-munstycke
SE
235014_IM.indd 5 2008-7-8 15:50:34
6 7
6 7
Kontrollknappar
a. Knapp för kalluft
b. Knapp för jonisering
c. Hastighetsknapp
d. Temperaturknapp
Funktionsindikator
e. Kylindikator
f. Joniseringsindikator
g. Hastighetsindikator
h. Värmeindikator
Display
i. Värmesymbol
j. Joniseringssymbol
k. Kylsymbol
l. Hastighetssymbol
m. Hastighet
n. Temperaturindikation
o. Värmenivå
ANVÄNDNING
Tryck fast fönmunstycket (1) eller diffuser-
munstycket (10) på utblåset (2).
oMunstycketriktarluftödet.
o Diffuser-munstycket fördelar luften genom
många hål till ett större område.
Sätt in kontakten (9) i eluttaget och slå på
strömmen.
Sätt på apparaten genom att trycka på/av-
knappen (6) till "I" (påslaget läge).
Tryck på kylknappen (a) för att aktivera eller
inaktivera kylfunktionen.
o Kylsymbolen visas på displayen (3) och
kylindikatorn (e) tänds.
o När kylfunktionen är påslagen blåser
apparaten ut kall luft. Detta är en praktisk
funktion om håret redan är torrt och bara
behövs läggas.
Tryck på joniseringsknappen (b) för att aktivera
eller inaktivera joniseringsfunktionen.
o Joniseringssymbolen (j) visas på displayen
och joniseringsindikatorn (f) tänds.
o Denna funktion förhindrar statisk elektricitet i
håret samt gör det mjukt och glansigt.
o Joniseringsfunktionen kan användas
tillsammans med värme- och kylfunktionerna.
Tryck på hastighetsknappen (c) för att ställa in
blåshastigheten.
o Hastighetssymbolen (l) visas på displayen
och hastighetsindikatorn (g) tänds.
oDetnns4inställningar.Deninställningsom
används visas på hastighetsindikatorn (m).
Tryck på temperaturknappen (d) för att ställa in
temperaturen på utblåsluften.
o Värmesymbolen (i) visas på displayen och
värmeindikatorn (h) tänds.
oDetnns4inställningar.Deninställningsom
används visas på värmeindikatorn (o).
o Den temperatur som används visas på
temperaturindikatorn (n) mitt på displayen.
Stäng av apparaten genom att trycka på/av-
knappen till "0".
o När apparaten stängs av sparas den senaste
inställningen så att du kan använda den igen
nästa gång du sätter på apparaten.
Du kan hänga upp apparaten i öglan (8) som
sitter nederst på handtaget.
RENGÖRING
Dra ut stickproppen ur eluttaget och låt
apparaten svalna innan du rengör den.
Sänk aldrig ned apparaten i vatten och vatten får
heller inte tränga in i den.
Rengör apparaten genom att torka av den
med en fuktig trasa. Lite rengöringsmedel kan
användas om apparaten är mycket smutsig.
Använd aldrig en skursvamp, stålull eller någon
form av starka lösningsmedel eller slipande
rengöringsmedel för att rengöra apparaten
eftersom de kan skada apparatens utsida.
VIKTIGT! Låt apparaten torka helt efter rengöring
innan du använder den igen. Använd inte
apparaten om den är fuktig.
• Öppnadetbakreltret(5)genomatttryckaner
ngergreppetpåltretsovansidaochtippaltret
utåt och neråt. Ta emellanåt bort damm och hår
frånltretochluftintagetmedhjälpavenborste.
oFörsiktigt!Användinteapparatenutanltret
monterat baktill.
INFORMATION OM KASSERING OCH
ÅTERVINNING AV DENNA PRODUKT
Lägg märke till att denna Adexi-produkt är märkt
med följande symbol:
Det innebär att denna produkt inte får kasseras
ihop med vanligt hushållsavfall eftersom avfall som
utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska
delar måste kasseras separat.
235014_IM.indd 6 2008-7-8 15:50:36
6 7
6 7
Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller
elektriska eller elektroniska delar kräver att varje
medlemsstat vidtar åtgärder för korrekt insamling,
återvinning, hantering och materialåtervinning av
sådant avfall. Privata hushåll inom EU kan utan
kostnad återlämna sin använda utrustning till
angivna insamlingsplatser. I en del medlemsländer
kan man i vissa fall returnera den använda
utrustningen till återförsäljaren när man köper ny
utrustning. Kontakta din återförsäljare, distributör
eller lokala myndighet för ytterligare information om
hantering av avfall som utgörs av eller innehåller
elektriska eller elektroniska delar.
GARANTIVILLKOR
Garantin gäller inte om:
ovanstående instruktioner inte följs
• apparatenharmodierats
apparaten har blivit felhanterad, utsatts för
vårdslös behandling eller fått någon form av
skada eller
fel har uppstått till följd av fel på nätspänningen.
På grund av konstant utveckling av våra produkter,
både på funktions- och designsidan, förbehåller
vi oss rätten till ändringar av våra produkter utan
föregående meddelande.
VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR
Om du har några frågor angående användningen
av apparaten och du inte kan hitta svaret i denna
bruksanvisning kan du gå in på vår webbplats på
www.adexi.se.
Gå till menyn "Konsumentservice" och klicka
på "Frågor och svar" om du vill se de vanligaste
frågorna och svaren.
Du hittar även kontaktinformation om du behöver
kontakta oss angående tekniska frågor, reparationer
och reservdelar.
IMPORTÖR
Adexi Group
www.adexi.se
Adexi ansvarar inte för eventuella tryckfel.
235014_IM.indd 7 2008-7-8 15:50:37
/