Melissa 635-093 Användarmanual

Kategori
Plattång
Typ
Användarmanual
1
www.adexi.eu
DK Fladjern............................................................................ 2
SE Plattång........................................................................... 6
NO Rettetang......................................................................... 8
FI Suoristusrauta................................................................. 10
UK Hair straightener.................................................................. 13
DE Haarglätter..................................................................... 16
PL Prostownica do włosów................................................... 19
635-093
www.adexi.eu
4 5
4 5
INTRODUKTION
För att du skall få ut så mycket som
möjligt av din nya apparat bör du läsa
igenom denna bruksanvisning innan
du använder apparaten första gången.
Vi rekommenderar också att du
sparar bruksanvisningen så att du kan
använda den som referens senare.
SÄKERHETSÅTGÄRDER
Normal användning av apparaten
Felaktig användning av apparaten
kan leda till personskador och
skador på apparaten.
Använd endast för dess avsedda
ändamål. Tillverkaren ansvarar inte
för skador som uppstår till följd av
felaktig användning eller hantering
(se även Garantivillkor).
Endast för hemmabruk. Får ej
användas för kommersiellt bruk
eller utomhusbruk.
Får endast anslutas till 230 V, 50
Hz. Apparaten måste vara jordad.
Stäng alltid av apparaten med
strömbrytaren och dra alltid ur
sladden när den inte används.
Observera att apparaten
fortfarande är varm en stund
efter att du har stängt av den. Låt
apparaten svalna helt innan du
lägger undan den.
Placera alltid apparaten på säkert
avstånd från brännbara material,
t.ex. gardiner, dukar och liknande.
Lämna aldrig apparaten obevakad
när den är igång och håll barn
under uppsikt.
Plattorna blir mycket heta. De
får inte komma i kontakt med
huden eftersom det kan orsaka
brännskador.
Täck inte över apparaten medan
du använder den.
Utsätt inte apparaten för direkt
solljus.
Placera eller förvara inte apparaten
nära andra värmekällor eller i fuktig
miljö.
Sladd, stickkontakt och eluttag
Håll sladden på avstånd från heta
föremål och öppen eld.
Kontrollera att ingen riskerar att
snubbla över sladden eller en
eventuell förlängningssladd.
Dra ut stickkontakten ur
vägguttaget före rengöring.
Undvik att dra i sladden när
stickkontakten skall dras ur
vägguttaget. Håll i stickkontakten i
stället.
Linda inte sladden runt apparaten.
Kontrollera regelbundet att
inte sladden eller stickproppen
är skadade, och använd inte
apparaten om någon del är
skadad, om den har tappats i
golvet, i vatten eller skadats på
något annat sätt.
Om apparaten eller stickproppen
är skadad måste utrustningen
undersökas och om nödvändigt
repareras av en auktoriserad
reparatör. I annat fall nns risk
för elektriska stötar. Försök
aldrig reparera apparaten själv.
Ej auktoriserade reparationer
eller ändringar gör garantin
ogiltig. Kontakta inköpsstället för
reparationer som täcks av garantin.
BESKRIVNING AV APPARATENS
DELAR
1. Keramiska värmeplattor
2. Sladd med kontakt
3. Indikatorlampa
4. Display
5. På/av-knapp
6. Kontrollknappar
7. Upphängningsögla
SE
6 7
6 7
ANVÄNDA APPARATEN
1. Sätt in kontakten (2) i eluttaget och
slå på strömmen. Indikatorlampan
(3) tänds.
2. Tryck på på/av-knappen (5) för att
sätta på apparaten.
o Displayen (4) tänds och visar
“Lo” (låg värme).
o Apparaten börjar värmas upp,
och du kan när som helst
se den faktiska temperaturen i
displayen.
3. Ställ in önskad temperatur genom
att trycka på kontrollknapparna (6).
o Siffrorna i displayen blinkar
medan du ställer in önskad
temperatur.
o Tillgängliga
temperaturinställningar är 120-
200 ºC.
4. Efter några sekunder återgår
displayen till att visa den faktiska
temperaturen så att du kan se när
du kan börja använda apparaten.
Indikatorlampan blinkar medan
apparaten värms upp. När önskad
temperatur har uppnåtts, lyser
indikatorlampan stadigt.
5. Använd apparaten till att styla
håret i önskad frisyr.
6. Stäng av apparaten genom att
trycka på på/av-knappen. Koppla
ur stickkontakten från vägguttaget
när du har använt apparaten
färdigt. Låt apparaten svalna helt
innan du lägger undan den.
Stylingtips
Borsta först igenom håret ordentligt.
Dela upp håret i mindre delar och
använd apparaten på varje del för
sig enligt beskrivningen nedan tills
önskat resultat har uppnåtts. Håret ska
vara rent och torrt innan du använder
apparaten.
Börja med en hårlock som är
cirka 5 cm bred, och tryck ihop
de keramiska plattorna (1) runt
håret nära hårbotten. Undvik att
nudda hårbottnen med den heta
plattången.
För apparaten långsamt mot
hårtopparna i en mjuk rörelse. Håll
håret sträckt så det inte trasslar
sig. Om du vill ha mer volym i
håret, gör du endast den yttersta
delen av håret slätt.
Om du vill kan du avsluta med att
vika hårtestarna inåt eller utåt.
Du kan även avsluta genom att sno
hårtestarna runt apparaten och
hålla kvar dem några sekunder för
att åstadkomma lösa lockar.
Om du har färgat, blekt, mycket
tunt eller skadat hår ska du
använda en låg temperatur.
RENGÖRING
Dra ut stickkontakten ur
vägguttaget och låt apparaten
svalna före rengöring.
Sänk aldrig ned apparaten i vatten
och vatten får heller inte tränga in i
den.
Använd inte svampar med
slipverkan, starka eller slipande
rengöringsmedel, lösningsmedel
eller liknande för att rengöra
apparaten, eftersom dessa
kan repa eller skada ytan och
keramikplattorna. Torka i stället
av apparaten med en väl urvriden
mjuk trasa.
INFORMATION OM KASSERING
OCH ÅTERVINNING AV DENNA
PRODUKT
Lägg märke till att denna Adexi-
produkt är märkt med följande
symbol:
Det innebär att denna produkt
inte får kasseras ihop med vanligt
hushållsavfall eftersom avfall som
utgörs av eller innehåller elektriska
eller elektroniska delar måste kasseras
separat.
Direktivet om avfall som utgörs
av eller innehåller elektriska eller
elektroniska delar kräver att varje
medlemsstat vidtar åtgärder för
korrekt insamling, återvinning,
hantering och materialåtervinning
av sådant avfall. Privata hushåll
inom EU kan utan kostnad
återlämna sin använda utrustning
till angivna insamlingsplatser. I vissa
medlemsländer kan du i vissa fall
returnera den använda utrustningen
till återförsäljaren, om du köper ny
utrustning. Kontakta din återförsäljare,
distributör eller lokala myndighet för
ytterligare information om hantering
av avfall som utgörs av eller innehåller
elektriska eller elektroniska delar.
GARANTIVILLKOR
Garantin gäller inte om:
ovanstående instruktioner inte följs
apparaten har modierats
apparaten har blivit felhanterad,
utsatts för vårdslös behandling
eller fått någon annan typ av skada
fel har uppstått till följd av fel på
nätspänningen.
6 7
6 7
På grund av konstant utveckling av
våra produkter, både på funktions- och
designsidan, förbehåller vi oss rätten
till ändringar av våra produkter utan
föregående meddelande.
FRÅGOR OCH SVAR
Om du har några frågor angående
användningen av apparaten och
du inte kan hitta svaret i denna
bruksanvisning kan du gå in på vår
webbplats på www.adexi.se.
Gå till menyn "Konsumentservice" och
klicka på "Frågor och svar" om du vill
se de vanligaste frågorna och svaren.
Du hittar även kontaktinformation om
du behöver kontakta oss angående
tekniska frågor, reparationer och
reservdelar.
IMPORTÖR
Adexi Group
www.adexi.se
Adexi ansvarar inte för eventuella
tryckfel.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23

Melissa 635-093 Användarmanual

Kategori
Plattång
Typ
Användarmanual