Melissa 635-122 Användarmanual

varumärke
Melissa
Kategori
plattång
Modell
635-122
Typ
Användarmanual
1
DK Fladjern............................................................ 2
SE Plattång.............................................................. 5
NO Rettetang............................................................ 8
FI Suoristusrauta................................................... 11
UK Hair straightener....................................................... 14
DE Haarglätter...................................................... 17
PL Prostownica do włosów.......................................... 20
www.adexi.eu
635-122
www.adexi.eu
4 5
4 5
INTRODUKTION
För att du skall få ut så mycket som
möjligt av din nya apparat bör du
läsa igenom denna bruksanvisning
innan du använder apparaten första
gången. Var speciellt uppmärksam
på säkerhetsföreskrifterna. Vi
rekommenderar också att du sparar
bruksanvisningen så att du kan
använda den som referens senare.
SÄKERHETSÅTGÄRDER
Allmänt
Felaktig användning av apparaten
kan leda till personskador och
skador på apparaten.
Använd endast apparaten för dess
avsedda ändamål. Tillverkaren
ansvarar inte för skador som
uppstår till följd av felaktig
användning eller hantering (se även
Garantivillkor).
Får endast anslutas till 230 V, 50
Hz. Apparaten måste vara jordad.
Endast för hemmabruk. Får ej
användas för kommersiellt bruk
eller utomhusbruk.
Får ej övertäckas.
Sänk aldrig ned apparaten i vatten
och vatten får heller inte tränga in i
den.
Lämna aldrig apparaten obevakad
när den är igång och håll barn
under uppsikt.
Observera att apparaten
fortfarande är varm en stund efter
att du har stängt av den. Låt alltid
apparaten svalna helt innan du
ställer undan den eller rengör den.
Lås apparaten med låssystemet
innan du stuvar undan den.
Om du lägger ifrån dig apparaten,
placera den alltid på ett värmetåligt
underlag och på säkert avstånd
från antändliga föremål som t.ex.
gardiner, bordsdukar och liknande
Placera eller förvara inte apparaten
nära andra värmekällor eller i fuktig
miljö.
Försiktigt! Plattorna blir mycket
heta. De får inte komma i kontakt
med huden eftersom det kan
orsaka brännskador.
Använd aldrig apparaten i
konstgjort eller vått hår.
Använd bara apparaten några
sekunder åt gången eftersom håret
annars kan skadas.
Sladd och stickkontakt
Håll sladden på avstånd från heta
föremål och öppen eld.
Kontrollera att ingen riskerar att
dra i eller snubbla över apparatens
sladd.
Undvik att dra i sladden när
stickkontakten skall dras ur
vägguttaget. Håll i stickkontakten i
stället.
Linda inte sladden runt apparaten.
Kontrollera regelbundet att inte
sladden eller kontakten är skadad,
och använd inte apparaten om
någon del är skadad, om den
har tappats i golvet, i vatten eller
skadats på något annat sätt.
Om apparaten, sladden eller
kontakten har skadats ber du en
auktoriserad reparationstekniker
inspektera dem och vid behov
reparera dem. Försök aldrig
reparera apparaten själv. Kontakta
inköpsstället för reparationer som
täcks av garantin. Ej auktoriserade
reparationer eller ändringar på
apparaten gör garantin ogiltig.
BESKRIVNING AV APPARATENS
DELAR
1. Keramiska värmeplattor
2. Skyddsplattor av vit marmor
3. Effektindikator
4. Knapp för temperaturinställning
5. På/av-knapp
6. Låssystem
7. Sladd med kontakt
8. Upphängningsögla
ANVÄNDA APPARATEN
1. Rulla ut sladden helt (7), sätt in
kontakten i ett eluttag och slå på
strömmen.
2. Skjut på/av-knappen (5) till läge
“on” (på).
o Strömindikatorn tänds.
3. Vänta i cirka 60 sekunder tills de
keramiska värmeplattorna (1) har
förvärmts till driftstemperaturen.
4. Vrid temperaturknappen (4) till
önskad temperatur.
SE
1 2 3 4 5 6 7 8
6 7
6 7
o Använd alltid en låg temperatur
när du använder apparaten för
första gången.
o För tjockt, krusigt
eller lockigt hår, använd
temperaturinställningarna 13-25
(155-210 °C).
o För nt eller normalt hår
eller mjukt lockat hår, använd
temperaturinställningarna1-12
(100-150 °C).
5. Använd apparaten till att styla
håret i önskad frisyr.
6. Stäng av apparaten genom att föra
på/av-knappen till “off” och koppla
bort kontakten från eluttaget.
7. Låt alltid apparaten svalna helt
innan du ställer undan den eller
rengör den. Apparaten kan hängas
upp i sin upphängningsögla (8).
Stylingtips
Borsta först igenom håret ordentligt.
Dela upp håret i mindre delar och
använd plattången på varje del för
sig enligt beskrivningen nedan tills
önskat resultat har uppnåtts. Håret
ska vara rent och torrt innan du
använder apparaten. Använd inte
stylingprodukter samtidigt som du
använder apparaten. Se upp så att du
inte vidrör hårbotten med den heta
apparaten.
Dela upp håret i sektioner vid
behov, och platta det nedersta
skiktet först.
Börja med en hårlock som är cirka
3-4 cm bred, och tryck ihop de
keramiska plattorna runt håret nära
hårbotten. Vrid apparaten så att
skyddsplattorna (2) vänds uppåt
och de keramiska värmeplattorna
vänds neråt.
För apparaten långsamt mot
hårtopparna i en mjuk rörelse.
Kontrollera att de keramiska
värmeplattorna vidrör håret före
skyddsplattorna.
Upprepa efter cirka 20 sekunder
tills önskat resultat har uppnåtts.
-Låt håret svalna helt. Borsta inte
och kamma inte håret förrän det
har svalnat helt, eftersom frisyren
kan förstöras annars.
Försiktigt!
Apparaten är utrustad med
skyddsplattor av vit marmor,
som skyddar håret mot värmen.
Marmorplattorna absorberar
omedelbart överskottsvärme efter
plattningen och låter därmed håret
svalna snabbt.
Ytan på de keramiska plattorna
slits med tiden. Detta är inget fel,
och apparaten fungerar ändå som
den ska.
Om apparaten används till färgat
hår, kan skyddsplattorna bli
missfärgade. Detta är inget fel,
och apparaten fungerar ändå som
den ska.
RENGÖRING
Dra ut stickproppen ur eluttaget
och låt apparaten svalna innan du
rengör den.
Sänk aldrig ned apparaten i vatten
och vatten får heller inte tränga in i
den.
Du rengör apparaten genom
att torka av den med en fuktig
trasa. Lite rengöringsmedel kan
användas om apparaten är mycket
smutsig.
Använd aldrig en skursvamp,
stålull eller någon form av starka
lösningsmedel eller slipande
rengöringsmedel för att rengöra
apparaten eftersom det kan skada
apparatens utsida.
INFORMATION OM KASSERING
OCH ÅTERVINNING AV DENNA
PRODUKT
Lägg märke till att denna Adexi-
produkt är märkt med följande symbol:
Det innebär att denna produkt
inte får kasseras ihop med vanligt
hushållsavfall eftersom avfall som
utgörs av eller innehåller elektriska
eller elektroniska delar måste kasseras
separat.
Direktivet om avfall som utgörs
av eller innehåller elektriska eller
elektroniska delar kräver att varje
medlemsstat vidtar åtgärder för
korrekt insamling, återvinning,
hantering och materialåtervinning
av sådant avfall. Privata hushåll
inom EU kan utan kostnad
återlämna sin använda utrustning till
angivna insamlingsplatser. I en del
medlemsländer kan man i vissa fall
returnera den använda utrustningen
till återförsäljaren när man köper ny
utrustning. Kontakta din återförsäljare,
distributör eller lokala myndighet för
ytterligare information om hantering
av avfall som utgörs av eller innehåller
elektriska eller elektroniska delar.
6 7
6 7
GARANTIVILLKOR
Garantin gäller inte om:
ovanstående instruktioner inte har
följts
apparaten har modierats
apparaten har blivit felhanterad,
utsatts för vårdslös behandling
eller fått någon form av skada eller
fel har uppstått till följd av fel på
nätspänningen.
På grund av konstant utveckling av
våra produkter, både på funktions- och
designsidan, förbehåller vi oss rätten
till ändringar av våra produkter utan
föregående meddelande.
VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR
Om du har några frågor angående
användningen av apparaten och
du inte kan hitta svaret i denna
bruksanvisning kan du gå in på vår
webbplats på www.adexi.se.
Gå till menyn "Konsumentservice" och
klicka på "Frågor och svar" om du vill
se de vanligaste frågorna och svaren.
På webbplatsen hittar du också
kontaktinformation om du behöver
kontakta oss med frågor om tekniska
problem, reparationer, tillbehör och
reservdelar.
IMPORTÖR
Adexi Group
www.adexi.se
Adexi ansvarar inte för eventuella
tryckfel.
/

Denna manual är också lämplig för