DeWalt DW074 Användarmanual

varumärke
DeWalt
Kategori
Elverktyg
Modell
DW074
Typ
Användarmanual
2
Dansk (oversat fra original brugsvejledning) 6
Deutsch (übersetzt von den Originalanweisungen) 15
English (original instructions) 25
Español (traducido de las instrucciones originales) 34
Français (traduction de la notice d’instructions originale) 44
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali) 54
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies) 64
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene) 74
Português (traduzido das instruções originais) 83
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta) 93
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna) 102
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir) 111
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες) 121
Copyright DEWALT
SVENSKA
102
ROTERANDE LASER DW074
Säkerhetsinstruktioner för
laserenheter
VARNING! Läs och förstå alla
instruktioner. Om du inte följer
instruktionerna nedan kan detta ge
upphov till elchocker, eldsvåda och/eller
allvarliga personskador.
SPARA DESSA INSTRUKTIONER
Använd inte lasern i explosiva miljöer, t.ex. i
miljöer med brandfarliga vätskor, gaser eller
damm. Gnistor från motordrivna verktyg kan
antända dammet eller ångorna.
Lasern får endast användas med särskilt
utformade batterier. Om andra batterier
används kan detta leda till eldsvåda.
Lasern ska förvaras utom räckhåll för barn
och andra outbildade personer. Laserenheter
är farliga redskap i händerna på en outbildad
användare.
Använd endast tillbehör som
rekommenderas av tillverkaren av din
modell. Tillbehör som är lämpliga för en laser
kan leda till personskador om de används
tillsammans med en annan laser.
Verktygen FÅR ENDAST servas av
kvalificerade reparatörer. Reparation, service
eller underhåll som utförs av okvalificerad
personal kan leda till personskador.
Se listan med auktoriserade DEWALT
reparationsverkstäder på baksidan av den här
manualen eller besök www.2helpU.com
Internet för information om vilken auktoriserad
DEWALT-reparationsverkstad som är närmast.
Använd inte optiska verktyg såsom teleskop
eller passageinstrument för att titta på
laserstrålen. Detta kan orsaka allvarliga skador
på ögonen.
Placera inte lasern på ett sådant sätt att
någon avsiktligt eller av olyckshändelse kan
titta in i laserstrålen. Detta kan orsaka allvarliga
skador på ögonen.
Placera inte lasern i närheten av en
reflekterande yta som kan reflektera
laserstrålen mot någons ögon. Detta kan
orsaka allvarliga skador på ögonen.
Stäng av lasern när den inte används. En
tillslagen laser ökar risken för att någon ska titta
in i laserstrålen av misstag.
Använd inte lasern i närheten av barn och låt
aldrig barn använda lasern. Detta kan orsaka
allvarliga skador på ögonen.
Gratulera!
Du har valt en DEWALT laser. Genom vår långa
erfarenhet, noggranna produktutveckling och
innovationsförmåga är D
EWALT en av de mest
pålitliga leverantörerna av motordrivna verktyg.
Tekniska data
DW074
Spänning V 3,0
2 x LR20 (storlek D)
Typ 1
Rotationshastighet min-
1
0–600
Laserklass 3R
Skyddsklass IP54
Precision mm/m ± 0,2
Självnivelleringsområde ° ± 5
Arbetstemperatur °C -5 till +50
Hongänga 5/8"–11
Vikt (utan batteripaket) kg 2,0
Defi nitioner: Riktlinjer för säkerhet
Nedanstående definitioner anger hur allvarligt
respektive signalord är. Läs igenom manualen och
var särskilt uppmärksam på de här symbolerna.
FARA: Betecknar en inneboende
riskfylld situation som, om den inte
förhindras, leder till dödsfall eller
svåra personskador.
VARNING: Betecknar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
förhindras, kan leda till dödsfall eller
svåra personskador.
OBSERVERA: Betecknar en potentiellt
riskfylld situation som, om den inte
förhindras, kan leda till mindre eller
måttliga personskador.
OBSERVERA: Om denna symbol
används ensam utan säkerhetsvarning
beskriver denna en potentiell riskfylld
situation som, om den inte undviks, kan
leda till materiella skador.
Betecknar risk för elchocker
Betecknar brandrisk
SVENSKA
103
Etiketterna får inte tas bort eller göras
oläsliga. Om etiketterna tas bort kan detta
leda till att användarna eller andra utsätts för
strålning.
Placera lasern på ett plant underlag. Om
lasern faller kan detta leda till skador på lasern
eller ge upphov till allvarliga personskador.
Bär lämplig klädsel: Bär inte löst sittande
kläder eller smycken. Långt hår måste vara
uppsatt. Hår, kläder och handskar får inte
ha kontakt med rörliga delar. Löst sittande
klädsel, smycken och långt hår kan fastna i
rörliga delar. De lufthål som ofta sitter framför
rörliga delar ska också undvikas.
VARNING: Om andra typer av
kontroller eller procedurer än de
som anges här görs kan detta leda
till att användaren exponeras för
farlig strålning.
VARNING! TA INTE ISÄR DEN
ROTERANDE LASERN. Apparaten
innehåller inte komponenter som
kan servas. Om den roterande
lasern tas isär upplöses alla typer
av produktgaranti. Produkten får
inte modifieras på något sätt.
Modifikationer på verktyget kan leda till
farlig exponering för laserstrålning.
Extra säkerhetsinstruktioner
för laserenheter
Denna laser hör till klass 3R enligt DIN
EN 60825-1:2007-11 (max 5 mW,600–
680 nm). Laserdioden får inte ersättas
med en diod av annan typ. Om dioden
skadas måste lasern repareras av en
auktoriserad reparationsverkstad.
Endast kvalificerad eller utbildad personal
får installera, justera eller använda
laserutrustningen. Platser där 3R-lasrar används
måste märkas ut med lämpliga varningsskyltar.
Lasern får inte användas för andra syften än att
skapa laserlinjer.
Innan lasern används för första gången måste
du kontrollera att säkerhetsvarningarna på
etiketten finns på ditt språk. Använd inte
verktyget om det inte är försett med varningar
på ditt språk!
Eftersom strålen från en klass 3R-laser är synlig
över långa avstånd finns det en oförminskad risk
för ögonskador inom hela laserns räckvidd.
Verktyget ska alltid placeras på ett sådant sätt
att laserstrålen inte riskerar att träffa en person i
ögonen. Var särskilt försiktig om lasern används
i trappor eller speglande ytor.
Kvarstående risker
Nedanstående risker är ofrånkomliga när den
här typen av apparater används:
Personskador till följd av att personer tittar in i
laserstrålen.
Märkningar på verktyg
Nedanstående bildsymboler sitter på verktyget:
Läs bruksanvisningen innan du använder
lasern.
Varning för laser.
Klass 3R-laser.
Skyddsklass: IP54.
PLATS FÖR DATUMKOD
En datumkod, som även innefattar tillverkningsåret,
sitter på undersidan av laserns i närheten av
monteringsgängorna.
Exempel:
2010 XX XX
Tillverkningsår
Viktiga säkerhetsinstruktioner
för batterier
VARNING: Batterier kan explodera
eller läcka, vilket kan leda till
personskador eller eldsvåda. För att
minska den här risken:
Följ noggrant alla instruktioner och varningar på
batteriets etikett och förpackning.
Sätt alltid i batterier på rätt håll med avseende
på polaritet, (+ och –) enligt symbolerna på
batteriet och utrustningen.
Kortslut inte batteripolerna.
Ladda inte batterierna.
Blanda inte gamla och nya batterier Ta ut alla
batterier samtidigt och byt mot nya av samma
märke och typ.
SVENSKA
104
Avlägsna förbrukade batterier omedelbart och
avfallshantera dem enligt lokala föreskrifter.
Försök aldrig elda upp batterier.
Batterierna ska förvaras utom räckhåll för barn.
Ta ur batterierna om apparaten inte kommer att
användas under flera månader.
Batterier (fi g. 1)
BATTERITYP
DW074 drivs av två LR20-batterier (storlek D).
Paketets innehåll
Paketet innehåller:
1 Roterande laser
2 LR20-batterier (storlek D)
1 Väggfäste
1 Positioneringskort
1 Par förstärkningsglasögon
1 Detektor
1 9 V batterier (6LR61)
1 Detektorklämma
1 Förvaringslåda
1 Bruksanvisning
Kontrollera om redskapet, delarna eller
tillbehören har skador som kan ha uppkommit
genom transport.
Ta dig tid till att noggrant läsa igenom och
förstå den här manualen innan du använder
utrustningen.
Beskrivning (fi g. 1, 2)
VARNING: Modifiera aldrig det
maskindrivna redskapet eller någon
del av det. Detta kan orsaka materiella
skador eller personskador.
AVSEDD ANVÄNDNING
DW074 roterande laser är utformad för att
projicera laserlinjer som hjälpmedel i professionella
tillämpningar. Redskapet kan både användas
inomhus och utomhus för horisontell (vågrät) och
vertikal (lodrätt) riktning. Redskapet kan också skapa
en fast laserpunkt som kan justeras manuellt för att
bestämma eller överföra en markering. Lasern kan
användas hängande från taket eller liggande längs
med en vägg vid byggnationer av husgrunder och
våningsplan.
ANVÄND INTE under våta förhållanden eller i miljöer
med brandfarliga vätskor eller gaser.
Den här laserenheten är ett professionellt redskap.
T INTE barn ha tillgång till utrustningen. Tillsyn
krävs om oerfarna operatörer använder den här
lasern.
LASER (FIG. 1)
a. Batterifack
b. Batteriikon
c. Bärhandtag
d. Roterande laserhuvud
e. Strömknapp
f. Lysdiodsindikator för standbyläge
g. Diodindikator för ström/låg batterinivå
h. Hastighets-/rotationsknapp
i. Knapp standbyläge
j. Riktningspilar: upp
k. Riktningspilar: ned
VÄGGFÄSTE (FIG. 2)
l. Monteringsplatta
m. Hål i monteringsplatta
n. Skåra i monteringsplatta
o. Monteringsvred
p. Skala
q. Spännhandtag
r. Spännkäftar
s. Monteringshål
t. Låsvred
Uppackning
ANPASSNING AV VARNINGSETIKETTEN
Säkerhetsvarningarna på den etikett som sitter på
lasern måste finnas på användarens språk.
För detta syfte följer ett separat blad med
självhäftande etiketter med redskapet.
VARNING: Kontrollera att
säkerhetsvarningarna på etiketten finns
på ditt språk.
Varningarna ska innehålla följande information:
LASERSTRÅLNING
SE INTE IN I STRÅLEN
KLASS 3R LASERPRODUKT
Om varningarna är skrivna på ett främmande
språk, gå till väga på följande sätt:
Ta bort etiketten från bladet.
Sätt försiktigt på etiketten ovanpå den
befintliga etiketten.
SVENSKA
105
Tryck fast etiketten.
IHOPSÄTTNING
Sätt i och ta ur batterierna (fi g. 1)
OBS: Det här redskapet drivs av två LR20-batterier
(storlek D) .
MONTERING AV BATTERIPAKETET
1. Lyft av locket till batterifacket (a) enligt figur 1.
2. Sätt i två LR20-batterier (storlek D) i
batterifacket. Sätt i batterierna enligt symbolerna
(b) i batterifacket.
Konfi guration av lasern
Lasern har olika konfigurationsalternativ, vilket
gör det möjligt att använda den i olika typer av
tillämpningar.
MANUELL ROTATION AV HUVUDET (FIG. 1)
Lasern har en skyddsbur runt det roterande huvudet
(d) för att förhindra att det skadas under arbetet.
Du kan ändå komma åt det roterande huvudet och
rikta strålen manuellt för att skapa eller överföra en
märkpunkt.
VÄGGKONFIGURATION (FIG. 2)
Väggfästet används för att montera lasern på ett
väggspår för takmontering och andra särskilda typer
av avvägningsarbeten.
OBSERVERA: Innan laserinstrumentet
fästs på väggspåret eller takvinkeln ska
du kontrollera att spåret eller vinkeln
sitter fast.
1. Sätt lasern på monteringsplattan (l) och rikta in
hålet (u) på undersidan av lasern efter hålet (m)
i monteringsplattan. Sätt gummifoten i skåran i
monteringsplattan (n). Vrid monteringsvredet (o)
för att sätta fast lasern.
2. Tryck in spännhandtaget (q) för att öppna
spännkäftarna (r) med mätskalan på väggfästet
(p) vänd mot dig.
3. Sätt spännkäftarna (r) runt väggspåret eller
takvinkeln och släpp spännhandtaget (q) för att
spännkäftarna ska låsas runt spåret. Se till att
väggfästet sitter fast innan du fortsätter
OBSERVERA: Använd alltid en vajer
eller motsvarande som fästs i taket
tillsammans med låsvredet för att säkra
laserpasset när det monteras på en
vägg.. Trä in vajern genom handtaget i
laserpasset. FÖR INTE in vajern genom
skyddsburen. Du kan även använda
skruvar för att sätta fast väggfästet direkt
på väggen som säkerhet. Ett skruvhål (s)
sitter på ovansidan av väggfästet.
4. Redskapet kan justeras uppåt och nedåt
till önskad offsethöjd. För att ändra
höjdinställningen, lossa låsvredet (t) på sidan av
väggfästet för att höja och sänka laserpasset.
Håll upp monteringsplattan när du justeras
höjden.
5. Använd graderingen (p) för att sikta in märket.
OBS: DEWALT:s positioneringskort har en
markering vid 38 mm (1-1/2") och det kan
därför vara enklast att sätta offset på 38 mm
(1-1/2") under spåret.
6. När lasern har fått önskad höjdinställning dras
låsvredet (t) åt för att lasern ska behålla denna
position.
TRIPODKONFIGURATION (FIG. 3)
1. Placera tripodstativet på en säker plats och ställ
in det till önskad höjd.
2. Se till att överdelen av stativet är relativt vågrätt.
Lasern kommer bara att ställas in automatiskt
till vågrätt läge om stativets överdel är ± 5˚ från
horisontalen. Om lasern har en inställning som
ligger utanför denna felmarginal kommer den
att pipa tills den når toleransområdet. Lasern tar
ingen skada av detta, men kommer att sättas i
läget “inte vågrät”.
3. Fäst lasern i tripodstativet genom att skruva
in det gängad vredet (v) på tripodstativet i
hongängan (u) på laserns undersida.
OBS: Kontrollera att det tripodstativ som du
använder har en 5/8"–11 gängad skruv för att
den ska kunna monteras på ett säkert sätt.
4. Slå på lasern och justera rotationshastigheten
och kontrollerna vid behov.
GOLVKONFIGURATION (FIG. 4, 5)
Laserpasset kan placeras direkt på golvet vid
avvägning och lodning, t.ex. vid väggkonstruktioner.
1. Lasern ska placeras på ett relativt jämnt och
plant underlag där den får vara ifred.
2. Placera lasern på olika sätt för avvägning
(fig. 5A) resp. lodning (fig. 5B).
3. Slå på lasern och justera rotationshastigheten
och kontrollerna vid behov.
ANVÄNDNING
VARNING: Följ alltid
säkerhetsanvisningarna och tillämpliga
föreskrifter.
För att batterierna ska få längre livslängd ska de
tas ur enheten när den inte används.
SVENSKA
106
För att ditt arbete ska bli exakt ska laserns
kalibrering kontrolleras ofta. Se Fältkontroll av
kalibrering under Underhåll av lasern.
Innan du börjar använda lasern måste lasern
placeras på ett relativt jämnt och stabilt
underlag.
Märk alltid ut centrum av laserlinjen eller
punkten. Om du märker ut olika delar av strålen
vid olika tillfällen kommer du att få fel i dina
mätningar.
För att öka räckvidden och precisionen ska
lasern installeras i mitten av arbetsytan.
När du monterar lasern på ett tripodstativ eller
en vägg måste lasern vara fastmonterad.
Sänk det roterande huvudets hastighet för
att få en klarare linje vid inomhusarbeten.
Om det roterande huvudet har en högre
hastighetsinställning skapas en tätare linje.
Använd förstärkningsglasögonen och/eller
positioneringskort för att göra det lättare att se
strålen och därmed att lokalisera strålen.
Extrema temperaturändringar kan orsaka
rörelser eller rubbningar av byggnadsstrukturer,
metallstativ, utrustning m.m., vilket kan påverka
laserns precision. Kontrollera ofta att lasern är
korrekt inställd medan du arbetar.
När du använder D
EWALT:s digitala
laserdetektor ska laserns rotationshastighet
sättas till den snabbaste inställningen.
Om du tappar lasern i golvet eller om den
utsätts för en kraftig stöt ska du låta en
kvalificerad serviceverkstad kontrollera
kalibreringssystemet innan du använder den.
Laserns kontrollpanel (fi g. 1)
Lasern kontrolleras med en strömknapp (e),
hastighets-/rotationsknappen (h), standbyknapp (j).
De fyra pilknapparna (j, k) används för att justera
bubblan i röret. De två lysdiodindikatorerna indikerar
tillslagen ström/låg batterinivå (g) och standbyläge (f).
UPPSTART
Kontrollera att batterierna sitter korrekt i batterifacket
och att batteriluckan är stängd.
OBSERVERA: Lasern fungerar även
om batteriluckan inte är helt låst. För att
säkra batteriet måste du alltid kontrollera
att batteridörren är stängd och låst.
STARTA LASERN I HORISONATALLÄGE
(SJÄLVNIVELLERING) (FIG. 1)
1. Tryck lätt på strömknappen (e) för att slå på
lasern. Lysdiodsindikatorn (g) för att strömmen i
tillslagen tänds.
2. Enheten självnivelleras automatiskt.
3. När enheten har avslutat sin självnivellering
kommer laserstrålen slås från och rotorn
kommer att rotera med den senaste
hastighetsinställningen.
4. Tryck på hastighets-/rotationsknappen (h) för att
justera rotationshastigheten.
OBS: Diodindikatorn (g) används för att indikera att
strömmen är tillslagen (fast sken) eller att batterinivån
är låg (blinkar).
OBS: Huvudet kommer att börja eller fortsätta rotera
när lasern är vågrät.
STARTA LASERN I VERTIKALLÄGE
(MANUELL NIVELLERING)
1. Tryck lâtt på strömknappen (e) för att slå på
lasern. Lysdiodindikatorn för tillslagen ström
(g) kommer att tändas och lysdioden för
standbyläge (f) börjar blinka.
OBS: Enheten går automatiskt in i standbyläge
när den sätts i vertikalläge.
2. Nivellera enheten manuellt med hjälp av de fyra
pilknapparna (j, k).
3. Tryck lätt på standbyknappen (i) eller
hastighets-/rotationsknappen (h) för att lämna
standbyläge.
4. Tryck på hastighets-/rotationsknappen (h) för att
välja önskad rotationshastighet.
NIVELLERING AV LASERN I VERTIKALLÄGE
1. Tryck lätt på standbyknappen (i) för att aktivera
standbyläge.
OBSERVERA: För att minska risken för
att få laserstrålen i ögonen ska lasern
alltid sättas i standbyläge innan du tittar
på vattenpasset.
2. Titta på bubblan i vattenpasset rakt uppifrån.
OBS: Om du tittar på bubblan från någon
annan vinkel blir avläsningen felaktig.
3. Bubblan ska befinna sig exakt i mitten mellan
markeringarna på röret. Tryck på upp- och
nedpilarna för att justera bubblan
(j, k). De enkla pilknapparna flyttar bubblan
långsamt; de dubbla pilknapparna flyttar
bubblan snabbt.
SVENSKA
107
4. Tryck lâtt på standbyknappen (i) eller
hastighets-/rotationsknappen (h) för att lâmna
standbylâge.
STÄNGA AV LASERN
Tryck lätt på strömknappen (e) för att stänga av
lasern. Lysdiodindikatorn för ström (g) kommer att
slockna.
Knappar på kontrollpanelen till
lasern (fi g. 1)
STRÖMKNAPP
Tryck på strömknappen (e) för att slå på och stänga
av enheten.
PILKNAPPAR
Pilknapparna (j, k) används för att justera bubblan
i röret. De enkla pilknapparna flyttar bubblan
långsamt; de dubbla pilknapparna flyttar bubblan
snabbt.
HASTIGHETS-/ROTATIONSKNAPP
Hastighets-/rotationsknappen (h) används för att
sätta laserstrålens rotationshastighet till tre förin-
ställda hastigheter.
Huvudet växlar mellan tre olika hastigheter
och upprepar denna sekvens om hastighets-/
rotationshastigheten trycks in.
KOM IHÅG:
Låg hastighet = klar stråle
Hög hastighet = tät stråle
STANDBYKNAPP
Tryck lätt på standbyknappen (i) för att aktivera
standbyläge. Laserstrålen stängs av och
laserhuvudet slutar att rotera. Lysdiodsindikatorn
för standbyläge (f) blinkar när enheten befinner sig i
standbyläge.
OBS: Standbyläge aktiveras även om du trycker på
någon av pilknapparna (j, k).
OBSERVERA: För att minska risken för
att få laserstrålen i ögonen ska lasern
alltid sättas i standbyläge innan du tittar
på vattenpasset.
INDIKERING FÖR LÅG BATTERINIVÅ
När batterierna börjar närma sig slutet av sin livs-
längd kommer lysdioden för tillslagen ström (g)
börja blinka. Om du ser den här signalen dröjer det
inte länge innan enheten kommer att stängas av.
Batterierna bör ersättas med nya snarast möjligt.
Tillbehör
LASERFÖRSTÄRKNINGSGLASÖGON (FIG. 6)
De röda glasögonen gör det lättare att se
laserstrålen vid starkt ljus eller om laserstrålen
används över ett stort arbetsområde inomhus.
Glasögonen är inte nödvändiga för att använda
lasern.
FARA: För att minska risken för
allvarliga personskador ska du aldrig
titta direkt in i laserstrålen med eller utan
förstärkningsglasögon.
OBSERVERA: Glasögonen är inte
godkända som skyddsglasögon och bör
inte användas när du använder andra
typer av redskap. Glasögonen skyddar
inte ögonen från laserstrålar.
POSITIONERINGSKORT (FIG. 7)
Positioneringskortet hjälper dig att lokalisera och
märka ut laserstrålen. Positioneringskortet gör det
lättare att se laserstrålen genom att strålen korsas
av kortet. Kortet har en standardgradering och en
metrisk gradering. Laserstrålen passerar genom den
röda plasten och reflekteras av tejpen på motsatta
sidan. Magneten på kortets ovansida är utformad
för att hålla fast positioneringskortet mot takskenan
eller stålstolparna för att bestämma lodnings-
och avvägningspositioner. För bästa resultat ska
DEWALT-logotypen vara vänd mot dig när du
använder positioneringskortet.
DIGITAL LASERDETEKTOR (FIG. 8)
Detektorn hjälper dig att lokalisera laserstrålen
vid kraftigt ljus eller om lasern används över stora
avstånd. Den skapar visuella och akustiska signaler
om strålen från den roterande lasern korsar
detektorn.
Detektorn kan både användas inomhus och
utomhus om det är svårt att lokalisera laserstrålen.
Detektorn är inte avsedd att användas tillsammans
med en icke-roterande laser, men är kompatibel
med de flesta typer av laserenheter med roterande
röd stråle eller infraröd (osynlig) stråle som finns på
marknaden.
En digital laserdetektor från DEWALT kan användas
med eller utan detektorklämma. Om den används
tillsammans med klämman kan detektorn placeras
på en skalstav, avvägningsstolpe eller stolpe.
Precision
Om lasern används tillsammans med detektorn
måste detektorns precisionsnivå läggas ihop med
laserns precisionsnivå.
SVENSKA
108
Nominell precision ± 3,0 mm
Montering av detektor på en skalstav (fig. 8)
1. När du monterar detektorn på en skalstav ska
detektorn fästas på klämman genom att trycka
in i spärren (w). Skjut in spåren (x) på klämman
runt skenan (y) på detektorn tills spärren (z) på
klämman klickar i spärrhålet (aa) på detektorn.
2. Öppna klämmans käftar genom att vrida vredet
på klämman (bb) moturs .
3. Ställ in detektorn till önskad höjd och vrid vredet
på klämman medurs för att sätta fast den på
staven.
4. Om du behöver justera höjdinställningen, lossar
du klämman lite, justerar och drar åt igen.
Tillvalstillbehör
VARNING: Eftersom tillbehör från
andra leverantörer än DEWALT inte har
testats tillsammans med produkten,
kan det vara farligt att använda sådana
tillsammans med den här lasern. För att
minska skaderisken bör endast tillbehör
som rekommenderas av DEWALT
användas tillsammans med den här
produkten.
Följande produkter rekommenderas:
DE0772 DEWALT digital laserdetektor
DE0734 DEWALT skalstav
DE0735 DEWALT tripodstativ
DE0736 DEWALT tripodstativ
DE0737 DEWALT skalstativ
DE0738 DEWALT lutningshållare
Kontakta din återförsäljare för ytterligare information
om vilka tillbehör som passar.
UNDERHÅLL
Din DEWALT laserenhet har konstruerats för att
kunna användas under långa perioder med minimalt
underhåll. För att laserenheten ska fungera på ett
tillfredsställande sätt måste du rengöra den noggrant
och regelbundet.
För att lasern ska vara exakt måste du
kontrollera laserns kalibrering ofta. Se
Fältkontroll av kalibreringen.
DEWALT:s serviceverkstäder kan kontrollera
kalibreringen och utföra andra typer av
underhållsarbeten.
När lasern inte används ska den förvaras i den
medföljande förvaringslådan.
Du får inte förvara lasern i förvaringslådan om
den är våt. Yttre delar ska torkas med en mjuk
och torr trasa. Låt lasern lufttorka.
Lasern får inte förvaras vid lägre temperatur än
-18 °C (0 °F) eller vid högre temperatur än 41
°C (105 °F).
Fältkontroll av kalibrering (fi g. 9, 10)
VARNING: Låt alltid en kvalificerad
reparatör kalibrera laserhuvudet.
Fältkontroller av kalibreringen ska göras frekvent.
OBS: DEWALT:s garanti ger ägaren rätt till en
KOSTNADSFRI kalibrering under det första
året. Fyll i den medföljande värdechecken och
skicka tillbaka den tillsammans med lasern och
kvittot till en auktoriserad DEWALT-återförsäljare.
Du får ett certifikat utan extra kostnad.
Fältkontroller av kalibrering innebär inte att lasern
kalibreras. Dessa kontroller testar om lasern ger en
korrekt avvägnings- och lodningslinje, men korrigerar
inte eventuella fel i lasern.
Dessa kontroller ersätter inte den professionella
kalibrering som utföörs vid en DEWALT-
serviceverkstad.
KONTROLL AV AVVÄGNINGSKALIBRERING (X-AXEL)
1. Installera ett tripodstativ mellan två väggar
med ett avstånd på minst 15 m (50') emellan.
Tripodstativet behöver inte placeras exakt.
2. Montera laserenheten på tripodstativet så att
X-axeln pekar direkt mot en av väggarna.
3. Slå på laserenheten och låt den självnivellera.
4. Märk ut och mät upp punkterna A och B på
väggarna enligt figur 9.
5. Vrid hela laserenheten 180° så att X-axeln pekar
direkt mot motsatta väggen.
6. Låt laserenheten självnivellera och märk ut och
mät upp punkterna AA och BB på väggarna
enligt figur 10.
7. Beräkna det totala felet med hjälp av
ekvationen:
Totalt fel = (AA – A) – (BB – B)
8. Jämför det totala felet med de toleransgränser
som visas i nedanstående tabell:
Avstånd mellan väggarna Acceptabelt fel
L = 15 m (50') 6 mm (0,25")
L = 25 m (80') 10 mm (0,4")
L = 50 m (160') 20 mm (0,8")
SVENSKA
109
KONTROLL AV AVVÄGNINGSKALIBRERING (Y-AXEL)
Upprepa ovanstående procedur, men med
laserenheten riktad på ett sådant sätt att Y-axeln
pekar mot väggarna.
FELKONTROLL AV LODNING (FIG. 11)
1. Använd ett riktlod av standardmodell som
referens. Märk ut toppen och botten på en
vägg. (Var försiktig så att du sätter märket på
väggen och inte på golvet eller i taket.)
2. Sätt den roterande lasern på ett säkert sätt på
golvet ca 1 m (3') från väggen.
3. Slå på lasern och nivellera den med
pilknapparna för att centrera bubblan. Ställ
in långsam rotation för att maximal synlighet
och kontrollera att strålen går genom märket
på väggens nedre kant. Kontrollera igen
att bubblan befinner sig i mitten mellan
makeringarna på röret.
4. Om mitten av strålen ligger i linje med märkena
på väggens övre och nedre kant är lasern
korrekt kalibrerad.
OBS: Denna kontroll ska göras på en vägg som
minst är lika hög som den högsta vägg som lasern
används på.
Rengöring
VARNING:
Ta ut batteripaketet innan laserenheten
rengörs.
Använd aldrig lösningar eller andra
skarpa rengöringskemikalier för att
rengöra de icke-metalliska delarna av
lasern. Använd en duk som har fuktats
med vatten och mild tvål.
Låt aldrig vätska tränga in i enheten
och sänk aldrig ned någon del av
enheten i vätska.
Använd aldrig tryckluft för att rengöra
lasern.
Håll ventilationsöppningarna rena och
rengör regelbundet huset med en
mjuk duk.
Den flexibla gummiskärmen kan
rengöras med en våt, luddfri duk (t.ex.
en bomullsduk). ANVÄND ENDAST
VATTEN – ANVÄND INTE putsmedel
eller lösningsmedel. Låt enheten
lufttorka innan den förvaras.
Under vissa förhållanden kan linsen
inuti det roterande huvudet samla
smuts eller föroreningar. Detta inverkar
på strålens kvalitet och arbetsområde.
Linsen bör alltid rengöras med en
bomullssvabb som är fuktad med
vatten.
Miljöskydd
Separat avfallshantering. Den här
produkten skall inte kastas bort
tillsammans med normalt hushållsavfall.
Kasta inte bort din DEWALT produkt tillsammans
med hushållsavfall, om du en dag finner att den
behöver bytas ut, eller du inte längre har användning
för den. Lämna den här produkten till separat
avfallsinsamling.
Separat insamling av använda produkter
och paketeringsmaterial, gör det möjligt
att återvinna materialet. Återvinning av
material hjälper till att förhindra
miljöförorening och minskar efterfrågan
på råmaterial.
Lokala bestämmelser kan föreskriva separat
insamling av elprodukter från hushåll vid allmänna
avfallsterminaler eller hos handlaren när du köper en
ny produkt.
DEWALT tillhandahåller en terminal för insamling och
återvinning av DEWALT produkter då de uppnått
slutet av sin fungerande livslängd. För att utnyttja
den här servicen, vänligen återlämna din produkt till
en auktoriserad reparatör som kommer att lämna in
den å dina vägnar.
Du kan ta reda på var din närmaste auktoriserade
reparatör finns genom att kontakta ditt lokala
DEWALT kontor på adressen som finns i den här
bruksanvisningen. Det finns också en lista med
auktoriserade D
EWALT reparatörer, samt fullständiga
upplysningar om vår service efter försäljning och
kontakter på Internet på: www.2helpU.com.
SVENSKA
110
GARANTI
DEWALT har förtroende för kvaliteten på
sina produkter, och erbjuder en enastående
garanti för professionella användare av
produkten. Denna garanti-deklaration
kommer som tillägg till och inskränker inte
dina kontraktsmässiga rättigheter i egenskap
av professionell användare, eller dina
lagstadgade rättigheter i egenskap av enskild
icke-professionell användare. Garantin är giltig
i de territorier som tillhör medlemsstaterna
i Europeiska unionen och det europeiska
frihandelsområdet.
30 DAGARS RISKFRI
TILLFREDSSTÄLLELSE-GARANTI
Om du inte är helt nöjd med funktionaliteten
hos ditt verktyg från D
EWALT kan du helt
enkelt återlämna det inom 30 dagar, i
komplett skick, med alla ursprungliga delar
så som det köpts, till inköpsstället, för full
återbetalning eller byte. Produkten måste ha
blivit utsatt för rimligt slitage och nötning, och
bevis på inköpet måste visas upp.
KONTRAKT PÅ ETT ÅRS FRI SERVICE
Om du behöver underhåll eller service för
ditt DEWALT verktyg inom 12 månade från
inköp har du rätt till en service utan kostnad.
Den kommer att utföras utan kostnad hos
ett auktoriserat DEWALT reparationsombud.
Bevis på köpet måste visas upp. Detta
inkluderar arbete. Det innefattar inte tillbehör
och reservdelar, såvida dessa inte fallerar
inom ramen för garantin.
ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI
Om din produkt från DEWALT produkt fallerar
på grund av bristfälligt material eller tillverkning
inom 12 månader efter inköpsdatum,
garanterar DEWALT att vi kostnadsfritt
byter ut alla felaktiga delar eller – efter vårt
gottfinnande – kostnadsfritt byter ut enheten,
förutsatt att:
Produkten inte har använts felaktigt;
Produkten bara har utsatts för rimligt
slitage och nötning;
Reparationer inte har försökt göras av
obehöriga personer;
Bevis på köpet visas upp;
Produkten återlämnas i fullständigt skick,
med alla sina ursprungliga beståndsdelar.
Om du vill göra ett yrkande, kontakta din
återförsäljare eller leta efter din närmaste
auktoriserade DEWALT reparationsombud
i DEWALT katalogen eller kontakta ditt
D
EWALT kontor på den adress som anges i
denna manual. En förteckning över behöriga
reparationsombud för DEWALT och komplett
information om vår service efter försäljning
finns tillgängligt på Internet på:
www.2helpU.com.
/