Leitz 64140001 Bruksanvisning

varumärke
Leitz
Modell
64140001
Typ
Bruksanvisning
22
SV
Användarmanual
VARNING!
Viktig säkerhetsinformation
Vänligen läs noggrant följande säkerhetsanvisningar. Följ
alla instruktioner Detta kommer att förhindra risker som
kan orsaka materiella skador och/eller allvarliga skador.
Vänligen säkerställ att alla som använder produkten har läst
och följer dessa varningar och anvisningar.
Personer/produkter
Använd produkten enbart som det beskrivs i denna
manual.
Kontrollera före användning om produkten inte är
skadad. Använd inte produkten om den är synligt skadad,
inte fungerar som avsett eller om det har kommit in fukt
i produkten.
Skydda produkten för fukt, extrema temperaturer, starkt
solljus och brännbara gaser, ångor och lösningsmedel.
Försök inte att ändra, justera eller reparera produkten.
t produkten inte falla, böj den inte och slå inte med
den.
Använd och lagra produkten borta från barn och djur.
Spara dessa anvisningar och ge dem till efterföljande
användare av produkten.
Laser
Denna produkt använder klass 2 laser som denieras av
den europeiska standarden EN 60825-1:2007.
VARNING! Laserstrålar kan orsaka skador på ögon eller
hud. Titta aldrig direkt in i lasern eller genom optiska
apparat.
Om laserstrålning träffar ditt öga, stäng ögonen och vänd
dig omedelbart bort.
Peka aldrig med laserstrålen mot människor eller djur.
Peka aldrig med laserstrålen mot speglar eller andra
reekterande ytor.
Produkten måste vara märkt med en etikett som varnar
r laser. Använd aldrig lasern utan denna etikett.
Batterier
r du lägger i batterierna, försäkra dig att du lägger in
dem i korrekt riktning (+/–) som det är markerad.
Ta ut batterierna när utrustningen inte används regel-
bundet. Annars kan batterierna läcka. Läckande syra kan
bränna huden eller skada produkten.
Lagra batterierna borta från barn eller djur. Annars kan
barnen eller djuren svälja dem. Om de sväljs, kontakta
genast en läkare.
Byt ut batterierna med en gång. Använd enbart batterier
av den angivna typen.
Demontera inte eller kortslut inte batterierna och håll
dem borta från eld.
Försök aldrig att ladda batterier som inte går att ladda
(risk för explosion!).
m
23
SV
Produktens funktioner
Allt-i-ett laserpekare, LED-lampa, tablet stylus och penna
(extra bläckpatroner för kulspetspennor: typ D1 eller lik-
nande, 67 mm)
Laser-utgångsöppning (a) och LED-utgångsöppning
B
.
Laserknapp
C
och LED-knapp
D
Tips - du kan växla mellan tablet stylus
E
och penna
F
Tre utbytbara knappcellsbatterier, typ LR41
G
Sätta in/byta batterier
Batterier nns redan installerade när produkten levereras. Ta
bort skyddslmen innan användning.
1. För att öppna batterifacket, skruva bort den översta delen
av pennan.
2. Sätt in tre LR41 knappcellsbatterier i batterifacket. Obser-
vera polerna (+/–).
3. Stäng batterifacket
Att använda produkten
För att växla mellan tablet stylus och penna, dra helt
enkelt ut den nedre delen av stylusen. Sätt den in igen i
den önskade riktningen.
Att använda laserpekaren Håll pennan så att laser-
utgången
A
är riktad bort ifrån dig. Tryck på laser-
knappen
C
.
Att använda LED-lampan: Håll pennan på det sättet
att utgången
B
är riktad bort ifrån dig. Tryck på LED-
knappen
D
.
Tekniska specikationer
Driftspänning DC 4.5 V (3 knappcellsbatterier,
typ LR41)
Laser-utgångström <1 mW
Laser våglängd 630–680 nm
Laserklass 2
Tillåten omgivnings-
temperatur (drift)
0-40 °C
Mått (Ø × L) 11 mm × 143 mm
Vikt 48 g
Avfallshantering
Den överkorsade soptunnan indikerar att
produkten inte får kastas i soporna (avfall).
Du är skyldig att ta lämna uttjänad elektronisk
utrustning enligt de lagar och förordningar som
gäller. Avfallshantering är gratis för dig. För mer
information, kontakta din kommun eller afren
där du köpte apparaten.
Ytterligare information
Aktuell information och/eller era detaljer om användningen
kan hittas i produktbeskrivningen på http://www.leitz.com/.
Eller skanna QR-koden på baksidan av denna manual.
/

Denna handbok är också lämplig för