Bosch POF 1300 ACE Bruksanvisning

varumärke
Bosch
Kategori
leksaker
Modell
POF 1300 ACE
Typ
Bruksanvisning
* Des idées en action.
Bedienungsanleitung
Operating instructions
Instructions d’emploi
Instrucciones de servicio
Manual de instruções
Istruzioni d’uso
Gebruiksaanwijzing
Betjeningsvejledning
Bruksanvisning
Brukerveiledningen
Käyttöohje
δηγία ειρισµύ
Kullan∂m k∂lavuzu
Deutsch
English
Français
Español
Português
Italiano
Nederlands
Dansk
Svenska
Norsk
Suomi
Eλληvικά
Türkçe
POF 1100 AE
POF 1300 ACE
1 609 929 F23 - Buch Seite 1 Montag, 19. April 2004 8:27 08
Svenska - 1
Numreringen av komponenterna hänvisar till
illustration på grafiksida.
1 Ratt för fininställning av fräsdjup
(POF 1300 ACE)
2 Skala fininställning fräsdjup
(POF 1300 ACE)
3 Spännarm
4 Handtag vänster
5 Skala grovinställning fräsdjup
6 Djupanslag
7 Slid med indexmärke
8 Vingskruv för djupanslag
9 Skyddsmanschett
10 Upplåsningsarm för kopierhylsan
11 Steganslag
12 Bottenplatta
13 Glidplatta
14 Fräs*
15 Spånskydd
16 Låsskruv för styrstängerna
17 Kapselmutter med spänntång
18 Spindellåsknapp
19 Handtag höger
(med strömställare Till/Från 23)
20 Inkopplingsspärr
21 Skruvar för steganslag (POF 1100 AE)
22 Ställratt varvtalsförval
23 Strömställare Till/Från
24 Markering för nollpunktsanpassning
25 U-nyckel
26 Räfflad skruv (2 x)
27 Utsugningsadapter*
28 Sugslang Ø 35 mm*
29 Kopierhylsa*
30 Parallellanslag
31 Styrstång (2 x)
32 Centrerdorn
33 Vingskruv för centrerdorn
34 Kurvanslag*
35 Fräscirkel/styrskeneadapter**
36 Grepp för fräscirkel**
37 Låsskruv ”Grovinställning fräscirkel” (2 x)*
38 Låsskruv ”Fininställning fräscirkel” (1 x)*
39 Fininställning av fräscirkel*
40 Centrerskruv**
41 Distansplatta (ingår i sats ”Fräscirkel
2 609 200 143”)**
42 Styrskena**
** Tillbehör, användbart endast med separat parallellanslag
3 607 000 606.
* I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör
ingår inte alltid i leveransen!
Maskinen är avsedd för fräsning av spår, kanter,
profiler och ovala hål i trä, plast och lätta bygg-
nadsmaterial samt för kopierfräsning med arbets-
stycken på fast underlag.
Med reducerat varvtal och respektive fräsar kan
även icke-järnmetaller bearbetas.
Tekniska data
Överfräs POF 1100 AE POF 1300 ACE
Artikelnummer 0 603 26A 0.. 0 603 26C 7..
Upptagen märkeffekt* [W] 1 100 1 300
Avgiven effekt [W] 550 650
Tomgångsvarvtal [r/min] 11 000 28 000 11 000 28 000
Konstantelektronik
Varvtalsförval
Dammutsugning
Verktygsfäste [mm] 6/8
1/4"
6/8
1/4"
Fräskorgslag [mm] 55 55
Vikt utan nätsladd, ca. [kg] 3,0 3,0
Skyddsklass / II / II
Kontrollera din maskins artikelnummer. Handelsbeteckningarna för enskilda maskiner kan variera.
* Data gäller för märkspänningar [U] 230/240 V. Vid lägre spänning och i landsspecifika utföranden kan dessa data avvika.
Maskinens komponenter
Ändamålsenlig användning
1 609 929 F23 - Buch Seite 1 Montag, 19. April 2004 8:27 08
64 • 1 609 929 F23 • 04.04
Svenska - 2
För att riskfritt kunna använda
maskinen bör du noggrant läsa
igenom bruksanvisningen och
exakt följa de instruktioner som
lämnas i säkerhetsanvisning-
arna. Dessutom ska allmänna
säkerhetsanvisningarna i bifogat häfte följas.
Låt en fackman instruera dig i maskinens
användning.
Använd skyddsglasögon och hörselskydd.
Använd kraftiga skor.
Har du långt hår, använd hårnät. Använd
endast åtsittande kläder under arbetet.
Skadas eller kapas nätsladden under arbetet,
rör inte vid sladden utan dra genast ut stick-
proppen. Maskinen får absolut inte användas
med defekt sladd.
Elverktyg som används utomhus ska anslutas
via jordfelsbrytare (FI) med max. 30 mA utlös-
ningsström. Elverktyget får inte användas vid
regn eller väta.
Dra alltid kabeln bakåt från maskinen.
Använd lämpliga detektorer för lokalise-
ring av dolda försörjningsledningar eller
konsultera lokalt distributionsföretag.
Kontakt med elledningar kan förorsaka brand
och elektriskt slag. En skadad gasledning kan
leda till explosion. Borrning i vattenledning kan
förorsaka sakskador eller elektriskt slag.
Håll tag i elverktyget endast i isolerade
grepp när arbeten utförs på platser där
verktyget kan komma i kontakt med dolda
ledningar eller skada egen nätsladd.
Kontakt med en spänningsförande ledning kan
sätta maskinens metalldelar under spänning
som sedan kan leda till elektriskt slag.
Håll i maskinen med båda händerna under
arbetet och se till att du står stadigt.
Säkra arbetsstycket. Ett arbetsstycke som är
fastspänt i en uppspänningsanordning eller ett
skruvstycke hålls säkrare än med handen.
Maskinen ska vara tillslagen när den förs mot
arbetsstycket.
Innan maskinen startas kontrollera att fräs-
verktyget sitter stadigt.
Fräs aldrig över metallföremål, spikar eller
skruvar.
Håll händerna på betryggande avstånd från
fräsen.
Lossa spännarmen efter avslutat arbete och
återför maskinen till övre utgångsläget för att
sedan frånkoppla den.
Innan maskinen läggs bort ska den vara från-
kopplad och ha stannat helt.
Skydda verktygen mot stötar och slag.
Låt aldrig barn hantera häftapparaten.
Bosch kan endast garantera att maskinen
fungerar felfritt om för maskinen avsedda
originaltillbehör används.
Val av fräs
Fräsverktyg finns att tillgå i olika utföranden och
kvaliteter som anpassats till aktuell bearbetning
och användning:
Fräsverktyg av högeffektsnabbstål (HSS) är
lämpliga för bearbetning av mjuka material som
t. ex. mjukt trä och plast.
Fräsverktyg med hårdmetallskär (HM) är
speciellt lämpliga för hårda och nötande material
som t. ex. hårt trä och aluminium.
Använd endast fräsverktyg vilkas
tillåtna varvtal åtminstone motsvarar
maskinens högsta tomgångsvarvtal.
Fräsens skaftdiameter måste överens-
stämma med angiven diameter för verk-
tygshållaren (spänntången).
Din fackhandlare kan offerera original fräsverktyg
ur Boschs rikhaltiga tillbehörsprogram.
Insättning av fräs (se bild )
Dra ut stickproppen innan åtgärder utförs på
maskinen.
Vi rekommenderar att skyddshandskar
används vid insättning och byte av fräsverktyg.
Fäll ned spånskyddet 15.
Tryck ned spindelns låsknapp 18 och håll den
nedtryckt. Om så behövs, vrid spindeln för hand
tills spärren griper in.
Låsknappen får tryckas ned endast på
avstängd maskin.
Insättning av fräs. Fräsens skaft måste skjutas in
minst 20 mm (skaftlängd).
Dra fast kapselmuttern 17 med fast skruv-
nyckel 25 (NV 19). Släpp spindellåsknappen 18.
Fäll upp spånskyddet 15.
Dra aldrig fast spänntången med
kapselmuttern om fräs inte finns insatt.
Säkerhetsåtgärder
Insättning av fräsverktyg
A
1 609 929 F23 - Buch Seite 2 Montag, 19. April 2004 8:27 08
65 • 1 609 929 F23 • 04.04
Svenska - 3
Damm som uppstår under arbetet kan vara
hälsovådligt, brännbart eller explosivt. Därför
ska lämpliga skyddsåtgärder vidtas.
Till exempel: Ett flertal damm anses kunna
framkalla cancer. Använd lämplig damm-/
spånutsugning och dammfiltermask.
Lättmetalldamm kan brinna eller explodera.
Håll alltid arbetsplatsen ren då materialbland-
ningar är särskilt farliga.
Montering av utsugningsadapter
(se bild )
Tryck ihop spånskyddet 15 på bottenplattans
hållare och ta bort det.
Fäst utsugningsadaptern 27 med båda räfflade
skruvarna 26 på bottenplattan 12 och anslut
dammsugare med utsugningsslang 28 (tillbehör).
Vid montering av utsugningsadaptern
kontrollera korrekt placering!
För utsugning kan 35-mm Ø utsugnings-
slangen 28 anslutas direkt till utsugningsadap-
tern.
För att kunna garantera optimal utsugning av
spånmaterialet ska utsugningsadaptern 27 regel-
bundet rengöras.
Maskinen kan anslutas direkt till apparatuttaget
på en Bosch universaldammsugare. Damm-
sugaren startas automatiskt när maskinen slås
på.
Dammsugaren måste anpassas till bearbetat
material.
För utsugning av hälsovådligt, cancerframkal-
lande, torrt damm ska specialsugare användas.
Kontrollera nätspänningen: Kontrollera att
strömkällans spänning överensstämmer med
uppgifterna på maskinens typskylt. Maskiner
märkta med 230 V kan även anslutas till 220 V.
In-/urkoppling
För start av maskinen tryck först på inkopplings-
spärren 20 och därefter på strömställaren Till/
Från 23 och håll den nedtryckt.
POF 1300 ACE: En lampa belyser fräsområdet.
För frånkoppling av maskinen släpp ström-
ställaren Till/Från 23.
POF 1300 ACE: Lampan slocknar långsamt.
Varvtalsförval
Med ratten 22 kan önskat varvtal förväljas (även
under drift).
1 2 = lågt varvtal
3 4 = medelhögt varvtal
5 6 = högt varvtal
Erforderligt varvtal är beroende av materialet och
du måste prova dig fram till rätt varvtal.
Efter längre drift med lågt varvtal ska maskinen
för avkylning köras ca. 3 minuter med högsta
tomgångsvarvtal.
Varvtalstabell
I tabellen anges riktvärden. Erforderligt varvtal är
beroende av material och arbetsvillkor; idealiskt
varvtal kan man endast prova sig fram till genom
praktiska försök.
Konstantelektronik (POF 1300 ACE)
Den inbyggda elektroniken håller maskinens
varvtal i det närmaste konstant även under
belastning och garanterar sålunda en jämn
arbetseffekt.
Damm-/spånutsugning
Start
B
Material Fräs-Ø Varvtalssteg
Hårt trä 4 10 mm 5–6
(Bok) 12 20 mm 3–4
22 40 mm 1–2
Mjukt trä 4 10 mm 5–6
(Tall) 12 20 mm 3–6
22 40 mm 1–3
Spånplatta 4 10 mm 3–6
12 20 mm 2–4
22 40 mm 1–3
Plast 4 15 mm 2–3
16 40 mm 1–2
Aluminium 4 15 mm 1–2
16 40 mm 1
1 609 929 F23 - Buch Seite 3 Montag, 19. April 2004 8:27 08
66 • 1 609 929 F23 • 04.04
Svenska - 4
Fräsdjupet kan förinställas i flera steg för aktuell
bearbetning.
Fräsdjupet får ställas in endast på från-
kopplad maskin.
Grovinställning av fräsdjup
Lägg upp maskinen på arbetsstycket.
POF 1300 ACE: Centrera fininställningsrörelsen
med fininställning 1; vrid fininställningsratten tills
markeringarna 24 på maskinens baksida över-
ensstämmer enligt figur.
Vrid sedan skalan 2 till läget ”0” (se bild ).
Ställ in steganslaget 11 i lägsta läget, anslaget
låser tydligt i läget.
POF 1100 AE: Skruva till hälften in eller ur skru-
varna på steganslaget 21.
Ställ in steganslaget 11 i lägsta läget, anslaget
låser tydligt i läget. Om en fininställning av fräs-
djupet önskas, välj ett av de 3 steg som finns
märkta på skruven 21.
POF 1100 AE/POF 1300 ACE:
Lossa vingskruven 8 så att djupanslaget 6 är
fritt rörligt.
Lossa spännarmen 3 genom att vrida den
medurs och tryck maskinen långsamt nedåt
tills fräsen berör arbetsstyckets yta. Spänn fast
maskinen genom att vrida spännarmen 3
moturs.
Tryck djupanslaget 6 nedåt tills det ligger mot
steganslaget 11. Tryck sliden 7 nedåt och ställ
i läge ”0”.
Ställ in djupanslaget 6 på önskat fräsdjup och
dra fast vingskruven 8. Observera att sliden 7
härefter inte längre justeras.
– Lossa spännarmen 3 och återför maskinen
uppåt.
Kontrollera utförd grovinställning av fräsdjupet
genom praktiskt försök och korrigera vid behov.
Fininställning av fräsdjup
(POF 1300 ACE)
Efter provfräsning kan justering ske genom att
vrida fininställningsratten 1 (1 skalstreck =
0,1 mm/1 varv = 2,0 mm). Maximalt justerings-
område är ca. +/– 8 mm.
Exempel: Skjut maskinen tillbaka uppåt och mät
uppfrästa spårdjupet (bör = 10,0 mm; är =
9,8 mm).
Lyft upp maskinen och placera glidplattan 13
så att maskinen fritt kan sänkas ned varvid
fräsen inte ska beröra arbetsstycket.
Tryck maskinen åter ned tills djupanslaget 6
ligger mot steganslaget 11.
Vrid nu, om detta inte redan skett, skalan 2 till
läge ”0”.
Lossa vingskruven 8.
Justera med fininställningen 1 fräsdjupet med
0,2 mm/2 skalstreck (= differensen mellan
bör- och ärvärdet) genom att vrida ratten
medurs.
Dra åter fast vingskruven 8.
Skjut åter upp maskinen och kontrollera fräs-
djupet med upprepad provfräsning.
Efter inställning av fräsdjupet ska läget för index-
märket 7 på djupanslaget inte längre ändras för
att aktuellt inställt fräsdjup ska kunna avläsas på
skalan 5.
Fininställning av fräsdjup
(POF 1100 AE)
Med steganslaget 11 kan upp till tre olika fräsdjup
förinställas. Inställningen sker enligt ovan
beskrivet tillvägagångssätt med den åtskillnad att
anslagens höjddifferens sinsemellan förändras
när skruvarna för steganslaget 21 vrids.
Användning av steganslag
a) Utför arbetet i flera moment
För stora fräsdjup rekommenderas flera bearbet-
ningsförlopp med mindre spånavskiljning vid
varje enskild fräsning. Med hjälp av
steganslaget 11 kan fräsningen delas upp på
flera steg.
Ställ in önskat fräsdjup med steganslagets
djupaste läge. Därefter väljs för de första fräs-
ningsförloppen de högre stegen.
b) Förinställning av olika fräsdjup
Om flera olika fräsdjup behövs vid bearbetning av
ett arbetsstycke kan dessa även förinställas med
hjälp av steganslaget 11.
Inställning av fräsdjup
C
1 609 929 F23 - Buch Seite 4 Montag, 19. April 2004 8:27 08
67 • 1 609 929 F23 • 04.04
Svenska - 5
Fräsriktning
Fräsning ska alltid
utföras mot fräsens
rotationsriktning
(mot matningsrikt-
ning).
Vid fräsning i rota-
tionsriktning
(i matningsriktning)
finns risk för att över-
fräsen slits ur använ-
darens hand.
Fräsning
Ställ in fräsdjupet enligt beskrivning ovan.
Lägg upp maskinen på arbetsstycket och koppla
på den.
Lossa spännarmen 3 genom att vrida den
medurs och tryck maskinen långsamt nedåt tills
djupanslaget 6 ligger an. Spänn fast maskinen
genom att vrida spännarmen 3 moturs. Fräs med
jämn frammatning.
Efter avslutad fräsning skjut maskinen uppåt och
frånkoppla den.
Fräsning med kopierhylsa
Med hjälp av kopierhylsan 29 kan konturer från
mallar resp schabloner överföras till arbets-
stycket.
Insättning av kopierhylsa 29 (se bild )
Sätt in kopierhylsan 29 på undre sidan i glid-
plattan 13 sedan låsarmen 10 tryckts ned.
Kodnockarna måste härvid kännbart låsa i
kopierhylsans urtag.
Fräsning (se bild )
Välj en fräs-Ø som är mindre än kopier-
hylsans inre Ø.
Lägg upp maskinen med kopierhylsan 29 mot
schablonen. Lossa spännarmen 3 genom att
vrida den medurs och sänk långsamt ned
maskinen mot arbetsstycket tills inställt fräsdjup
uppnåtts.
Maskin med utskjutande kopierhylsa ska föras
längs schablonen med lätt tryck från sidan.
Anvisning: Pga av kopierhylsans utskjutande
höjd måste schablonen ha en tjocklek på minst
8 mm.
Fräsning med anslagslist (se bild )
Fäst en lämplig anslagslist på arbetsstycket med
en spännanordning (skruvtving).
För glidplattans avplanade sida längs anslags-
listen.
Beakta matningsriktningen:
För att undvika att maskinen ”kört bort” från
anslagslisten är det viktigt att maskinen
styrs enligt bild.
Kant- eller formfräsning
Vid kant- och formfräsning utan parallellanslag
måste fräsverktyget vara försett med styrtapp
eller kullager.
För maskinen från sidan mot arbetsstycket och
fräs in tills fräsverktygets styrtapp eller kullager
ligger an mot den kant på arbetsstycket som ska
bearbetas. För maskinen med båda händerna
längs arbetsstyckets kant och kontrollera att
verktyget ligger an i rätt vinkel. För kraftigt tryck
kan skada kanten på arbetsstycket.
Fräsning med parallellanslag
(Tillbehör se bilder + )
Skjut in parallellanslaget 30 med styrstäng-
erna 31 i bottenplattan 12 och skruva fast dem
med vingskruvarna 16 i önskat läge.
Styr maskinen med jämn matningshastighet och
lätt tryck från sidan mot parallellanslaget 30 längs
arbetsstyckets kant.
Fräsning av cirkelbågar
(se bilder + )
Vänd parallellanslaget 30 (anliggningsytan är
vänd uppåt) och skjut med styrstängerna in i
basplattan 12. Skruva in centrerdornen 32 med
vingskruven 33 genom parallellanslagets
borrhål.
Stick in centrerdornen i centrum på uppritad
cirkelbåge och för maskinen med jämn matnings-
hastighet över arbetsstyckets yta.
Fräsning med kurvanslag
(se bilder + )
Skjut in parallellanslaget 30 med styrstäng-
erna 31 i bottenplattan 12. Fäst kurvanslaget
med monterad styrrulle 34 på parallellan-
slaget 30.
Styr maskinen med lätt tryck från sidan längs
arbetsstyckets kant.
Arbetsanvisningar
D
E
F
G
H
I
K
L
M
1 609 929 F23 - Buch Seite 5 Montag, 19. April 2004 8:27 08
68 • 1 609 929 F23 • 04.04
Svenska - 6
Fräsning med fräscirkel
(Tillbehör se bild )
För cirkelrund fräsning ska fräscirkel/styrskene-
adapter 35 (tillbehör) användas.
Montera fräscirkeln enligt bild.
Skruva in skruven 40 i gängan. Sätt in skruv-
spetsen i medelpunkten på den cirkel som ska
fräsas och kontrollera att spetsen griper in i
arbetsstyckets yta.
Ställ in önskad radie genom att grovt förskjuta
fräscirkeln och dra fast låsskruvarna 37 och 38.
Sedan vingskruven 37 lossats kan fräscirkeln
justeras med fininställningen 39 (1 skalstreck =
0,1 mm/1 varv = 2,0 mm).
Manövrera maskinen med höger handtag 19 och
stödhandtag 36 över arbetsstycket.
Fräsning med styrskena
(Tillbehör se bild )
Vid arbeten med styrskenan 42 ska principiellt
styradaptern 35 (tillbehör) användas.
Med hjälp av styrskenan 42 (tillbehör) kan fräs-
ning utföras i rätlinjig riktning.
Detta arbete kräver alltid en distansplatta 41 (till-
behör) för kompensation av höjdskillnaden.
Montera styrskeneadaptern 35 med styrstäng-
erna 31.
Lägg upp styrskenan på arbetsstycket och
montera med lämpliga spänndon (t. ex. skruv-
tvingar).
Lägg upp maskinen med styrskeneadapter 35
styrskenan.
Dra ut stickproppen innan åtgärder utförs
på maskinen.
Håll maskinen och ventilationsöppning-
arna rena för bra och säkert arbete.
Om i produkten trots exakt tillverkning och sträng
kontroll störning skulle uppstå, bör reparation
utföras av auktoriserad serviceverkstad för
Bosch elverktyg.
Var vänlig ange vid förfrågningar och reservdels-
beställningar produktens artikelnummer som
består av 10 siffror.
Återvinning i stället för avfallshantering
Maskin, tillbehör och förpackning kan återvinnas.
Denna bruksanvisning är tryckt på klorfritt retur-
papper.
För att underlätta sortering vid återvinning är
plastdelarna markerade.
Mätvärdena har tagits fram baserande på
EN 60 745.
Maskinens A-vägda ljudnivå uppnår i typiska fall:
Ljudtrycksnivå 95 dB (A); ljudeffektnivå
106 dB (A). Mätonoggrannhet K = 3 dB.
Använd hörselskydd!
Vibration i hand/arm är lägre än 2,5 m/s
2
.
En sprängskiss och informationer om reserv-
delar lämnas under:
www.bosch-pt.com
........................................................ +46 (0)20 41 44 55
Fax
........................................................ +46 (0)11 18 76 91
Vi försäkrar härmed under exklusivt ansvar att
denna produkt överensstämmer med följande
normer och harmoniserade standarder:
EN 60 745 enligt bestämmelserna i direktiven
89/336/EEG, 98/37/EG.
Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen
Senior Vice President Head of Product
Engineering Certification
Robert Bosch GmbH, Geschäftsbereich Elektrowerkzeuge
Ändringar förbehålles
Underhåll och rengöring
N
O
Miljöhänsyn
Ljud-/vibrationsdata
Service och kundtjänst
Försäkran om
överensstämmelse
1 609 929 F23 - Buch Seite 6 Montag, 19. April 2004 8:27 08
69 • 1 609 929 F23 • 04.04
/

Denna handbok är också lämplig för