Tristar FR-6931 Bruksanvisning

Kategori
Fritöser
Typ
Bruksanvisning
fr-6931
EN
NL
FR
DE
ES
PT
PL
IT
SV
Instruction manual
Gebruiksaanwijzing
Mode d'emploi
Bedienungsanleitung
Manual de usuario
Manual de utilizador
Instrukcja obsługi
Manuale utente
Användare
50
Kära kund,
Vi tackar och lyckönskar dig för ditt inköp av denna högkvalitativa produkt.
Läs bruksanvisningen noggrant så att du kan använda apparaten på bästa
sätt. Denna bruksanvisning innehåller alla nödvändiga anvisningar för
användning, rengöring och underhåll av apparaten. Om du följer dessa
anvisningar kommer du att erhålla utmärkta resultat samt spara tid och
undvika problem. Vi hoppas att du kommer att få mycket nöje av denna
apparat.
ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR
Läs bruksanvisningen noga innan du börjar använda apparaten.
Förvara dessa anvisningar, garantibeviset, inköpskvittot och, om
möjligt, förpackningen (även innerförpackningen) på en säker plats.
Denna apparat är ej avsedd att användas av personer (inkl. barn) med
nedsatta sinnesförmågor, eller nedsatt fysisk eller mental förmåga, eller
som saknar erfarenhet och kunskap, om de inte är under tillsyn av eller
erhållit anvisningar om apparatens användning av en person som är
ansvarig för deras säkerhet.
Om dessa säkerhetsanvisningar ignoreras kan inget ansvar utkrävas av
tillverkaren för eventuella skador som uppkommer.
För att skydda barn mot farorna med elektriska apparater ber vi dig
att aldrig lämna apparaten utan tillsyn. Välj därför en förvaringsplats
för apparaten som är oåtkomlig för barn. Kontrollera så att kabeln inte
hänger nedåt.
Denna apparat får endast användas för hushållsändamål och endast för
det syfte den är konstruerad för.
Apparaten måste placeras på en stabil, jämn yta.
Använd inte apparaten om den har fallit ned, om det nns tecken på
skador eller om den läcker.
Rör inte de varma ytorna. Använd handtagen.
Använd aldrig apparaten oövervakad.
Alla reparationer måste utras av en kompetent kvalicerad elektriker (*).
Var noga med att förvara apparaten i en torr miljö.
Laga endast till förtärbara livsmedel.
Det är absolut nödvändigt att apparaten alltid är ren eftersom den
kommer i direkt kontakt med livsmedel.
Kontrollera så att apparatens spänning stämmer överens med
hemmets huvudspänning. Märkspänning: AC220-240V 50Hz.
Vägguttaget måste vara minst 16 A eller 10 A trög säkring.
Denna apparat uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält
(EMF). Om den hanteras ordentligt och enligt anvisningarna i denna
bruksanvisning är apparaten säker att använda enligt de vetenskapliga
bevis som nns tillgängliga för närvarande.
Om tillbehör används som inte rekommenderats av tillverkaren kan de
orsaka skador och det ogiltigförklarar alla eventuella garantier.
Flytta aldrig apparaten genom att dra den i sladden och se till att
sladden inte kan trassla sig.
Använd inte denna apparat utomhus.
Låt apparaten svalna innan du rengör eller förvarar den.
För att undvika eltötar ska du aldrig sänka ned sladden, kontakten eller
apparaten i vatten eller någon annan vätska.
Dra alltid ut kontakten ur uttaget när du ska byta revervdelar eller
utföra underhåll på apparaten.
Använd inte den här apparaten om sladden eller kontakten är skadad
eller om apparaten inte fungerar ordentligt eller om den har skadats på
något sätt. För att undvika faror ska alltid en skadad sladd eller kontakt
bytas av en auktoriserad tekniker (*). Försök inte reparera apparaten själv.
Använd inte apparaten i närheten av direkta värmekällor.
Användare
51
6
7
8
9
3
1
2
4
5
Dra ut kontakten ur uttaget när du inte använder apparaten.
Obs: För att undvika risker med ofrivillig återställning av värmeskyddet
får inte denna apparat kopplas till en extern kopplingsanordning,
som till exempel en timer, eller kopplas till en krets som regelbundet
kopplas på eller av.
Det är ej tillåtet att använda förlängningssladdar eller liknande.
Låt apparaten svalna innan du tar bort eller byter ut reservdelar.
Kontrollera så att sladden inte hänger över bords- eller diskkanten,
att den inte rör vid varma ytor eller kommer i direkt kontakt med
apparatens varma delar. Placera inte apparaten under eller i närheten
av gardiner, fönsterövertäckningar etc.
Kontrollera så att sladden inte rör vid apparatens varma delar.
Vi rekommenderar att du placerar ett värmeskydd mellan apparaten
och bordet (för att undvika brännmärken på bordet eller bordsduken).
Var försiktig vid tillagning med olja och fett eftersom dessa kan fatta
eld vid överhettning. Se till att ventilationen fungerar ordentligt när du
använder apparaten.
Använd inte apparaten i badrummet eller i närheten av handfat
med vatten. Om apparaten har fallit i vattnet får du under inga
omständigheter ta tag i apparaten direkt. Du måste alltid dra ut
kontakten ur uttaget innan du tar tag i apparaten.
Var noga med att aldrig överskrida maxnivån.
* Kompetent kvalicerad elektriker: tillverkarens eller importörens
kundtjänst eller en kvalicerad, godkänd och kompetent person som kan
utföra den här typen av reparationer utan att utsätta sig själv eller andra
för faror. Lämna alltid in apparaten till den elektrikern.
BESKRIVNING AV DELAR
1. Lock
2. Handtag
3. Korg
4. Värmeelement
5. Olje-/fettskål
6. Kontrollampa
7. Temperaturknapp
8. Yttre hölje
9. Handtag
INNAN RSTA ANVÄNDNINGEN
Tag ut apparaten och tillbehören ur förpackningen. Ta bort
klistermärkena, skyddslmerna eller plasten från apparaten.
Skjut in värmeelementen (nr. 4) i fördjupningen i det yttre höljet (nr.
8). Om värmeelementen inte fästs ordentligt går det inte att sätta på
apparaten av säkerhetsskäl.
Den här typen av fritös är endast lämplig att använda med olja eller
ytande fett, inte med fett i fast form. Om du använder fett i fast form
riskerar du att det nns vatten kvar i fettet, vilket gör att det kommer
att stänka våldsamt vid upphettning. Var också noga med att oljan/
fettet inte är förorenat med vatten, från till exempel frysta produkter,
eftersom detta kommer att orsaka kraftiga stänkningar.
Använd aldrig fritösen utan olja eller fett, det kommer att skada
apparaten. Häll aldrig någon vätska, som till exempel vatten, i fritösen.
SV
Fritös
52
ANVÄNDNING
Diska korgarna (nr. 3), locken (nr. 1) och oljeskålarna (nr. 5) i varmt
vatten. Torka dem noggrant innan användning. Kontrollera så att alla
elektriska delar är helt torra.
Fyll på apparaten med den erforderliga mängden olja eller fett.
Kontrollera så att apparaten är fylld minst till miniminivån och inte
högre än maxnivån, enligt indikationerna på insidan av fritösen.
För bästa resultat rekommenderar vi att du inte blandar olika typer av
olja.
Välj temperatur med temperaturknappen (nr. 5) på kontrollpanelen för
det livsmedel du tänkt fritera.
Sätt i kontakten i ett eluttag. Den gröna kontrollampan (nr. 6) tänds när
den önskade temperaturen uppnåtts.
Använd handtaget (nr. 2) och lyft korgen ur fritösen. Placera livsmedlet
som ska friteras i korgen. För bästa resultat ska livsmedlet vara torrt
innan det läggs i korgen. Sänk ned korgen i oljan eller fettet långsamt
så att inte oljan bubblar upp för kraftigt.
För att oljan alltid ska ha rätt temperatur kommer termostaten att
sättas på och stängas av. Den gröna kontrollampan (nr. 6) kommer
också att tändas och släckas.
Lyft upp korgen när friteringstiden är uppnådd och häng den på
kroken i pannan så att oljan kan droppa av.
Omstart
Vid överhettning kommer fritösen att stängas av automatiskt. Denna
säkerhetsmekanism nns på baksidan av den elektriska delen. Om
apparaten stängs av kan den återaktiveras genom att du trycker in den
knappen med ett långt spetsigt föremål. Knappen sitter djupt bakom
hålet. Ta först ut kontakten ur eluttaget.
ATT TÄNKA PÅ VID ANVÄNDNING AV FRITÖSEN
Att göra
Fritösen är endast avsedd för hushållsanvändning.
Fritösen är endast avsedd för att fritera livsmedel.
Använd endast olja eller fett som är avsett för fritering. Kontrollera på
förpackningen om fettet eller oljan är lämplig för denna fritös.
Kontrollera så att nivån på fettet eller oljan ligger över miniminivån och
under maxnivån, dvs. mellan linjerna för minimi- och maxnivåerna. Om
det är för mycket fett eller olja i fritösen kan det svämma över fritösen.
Var försiktig vid fritering, använd fritösen på ett säkert sätt genom att
hålla tillräckligt avstånd mellan användaren och apparaten. Se till att
personer som behöver extra hjälp eller tillsyn inte kan nå fritösen.
Ha tålamod och vänta tills fritösen har nått rätt temperatur.
Byt oljan eller fettet när det blivit brunt, luktar illa eller ryker vid
upphettning.
Byt olja eller fett när det har för mycket vatten i sig. Du kan se om
det nns mycket vatten i oljan eller fettet genom att det nns stora
bubblor och små vattendroppar, vattenånga eller att oljan eller fettet
stiger snabbt. Om det är för mycket olja i fritösen nns det en risk för
att fettet eller oljan söker sig ut genom en explosion, vilket kan vara
mycket farligt för användaren och de som står i närheten av fritösen.
Byt olja eller fett efter 8 till max 10 användningar.
Ta bort all is (kristaller) från fryst mat. Kontrollera så att mat som ska
stekas är tinad först, lägg maten i en torr ren handduk. Torka försiktigt
maten med handduken när det mesta av isen har smält.
Se till att det är tillräckligt med plats runt fritösen när du använder den.
Låt fritösen svalna oövertäckt för att förhindra kondensering. Förvara
fritösen på en torr, säker plats.
Skydda fritösen mot regn och fukt.
Användare
53
Att inte göra
Stek aldrig med locket stängt.
Förvara eller placera aldrig skålen utomhus eller på en fuktig plats.
Lägg inte mat i fritösen medan den värms upp.
Fritera inte för mycket mat på en gång.
Täck aldrig över skålen och ltret.
Häll aldrig på vatten på fettet eller oljan.
FRITERINGSTIPS
Använd max 200 gram chips per liter olja.
Om du använder frysta produkter använder du max 100 gram eftersom
oljan svalnar snabbt. Skaka frysta produkter ovanför vasken för att ta
bort överödig is.
Om du använder färska chips torkar du dem efter att de tvättats så
att inget vatten kommer med i oljan. Fritera chipsen i två omgångar.
Först (blanchera) 5 till 10 minuter vid 170 grader. Sedan (avsluta) 2 till 4
minuter vid 175 grader. Låt oljan droppa av.
Friteringstabell
Maträtt Temperatur
Förfritering chips 170 °C
Slutfritering chips 175 °C
Parmesanfondue 170 °C
Ostkroketter 170 °C
Kött/sk/potatiskroketter 190 °C
Fisk 170 °C
Maträtt Temperatur
Fiskpinnar 180 °C
Friterad ost 180 °C
Munkar 190 °C
Fryst korv 190 °C
Kyckling 160 °C
Friterade räkor 180 °C
Byte av oljan
Se till att fritösen och oljan eller fettet har svalnat innan du byter olja
eller fett (ta ut kontakten ur eluttaget).
Byt olja regelbundet. Detta är särskilt viktigt när oljan eller fettet
blir mörkt eller börjar lukta annorlunda. Byt alltid olja efter 10
användningar. Byt all olja på en gång. Blanda aldrig gammal och ny
olja. Använd olja är skadlig för miljön. Släng den inte med det vanliga
avfallet utan följ de lokala anvisningarna för hur den ska tas om hand.
RENGÖRING OCH UNDERHÅLL
Tag ut kontakten ur eluttaget. Kontrollera så att fritösen har svalnat
helt.
Sänk inte ned apparaten i vatten eller någon annan vätska. Alla icke-
elektriska delar kan diskas i varmt tvålvatten. Torka noga innan de
används igen. Dessa delar går inte att diska i maskin. Rengör utanpå
fritösen med en fuktig trasa och torka av med en mjuk ren handduk.
Använd aldrig slipande rengöringsmedel.
SV
Fritös
54
GARANTI
Apparaten som vår rma levererat täcks av en 24 månaders garanti
som startar på inköpsdagen (kvittot).
Under garantitiden kommer alla fel som beror på material- eller
tillverkningsfel att åtgärdas utan kostnad genom reparation eller,
beroende på vår bedömning, genom byte. Garantitjänsten medför inte
en förlängning av garantitiden och ger inte heller rätt till en ny garanti.
Garantibeviset utgörs av bevis för köpet. Utan bevis för köpet kommer
inga byten eller reparationer att utföras utan kostnad.
Om du vill göra anspråk på garantin ber vi dig att lämna in hela
apparaten i originalförpackningen till din återförsäljare tillsammans
med kvittot.
Skador på tillbehör innebär inte automatiskt att hela apparaten byts ut
utan kostnad. Ta kontakt med vår ”hotline vid sådana fall. Det tas alltid
ut en kostnad om delar av glas eller plast har gått sönder.
Skador på förbrukningsvaror eller delar som utsätts för slitage i form
av t.ex. rengöring, underhåll eller byte omfattas inte av garantin och
måste därför alltid betalas.
Garantin upphör att gälla vid obehöriga ändringar av apparaten.
När garantin har gått ut kan reparationer utföras av en kompetent
återförsäljare eller annan reparationsservice mot påföljande betalning.
RIKTLINJER FÖR SKYDDANDE AV MILN\
Denna apparat ska inte slängas i hushållsavfallet när den slutat
fungera, utan måste kasseras på en återvinningscentral för
elektriska och elektroniska hushållsapparater. Denna symbolen
på apparaten, bruksanvisningen och förpackningen gör dig uppmärksam
på denna viktiga fråga. Materialen som används i denna apparat kan
återvinnas. Genom att återvinna hushållsapparater gör du en viktig insats
för att skydda vår miljö. Fråga de lokala myndigheterna var det nns
insamlingsställen.
Förpackningen
Förpackningen består av 100 % återvinningsbart material, lämna in
förpackningen uppdelad.
Produkten
Denna apparat är försedd med märkning enligt EU-direktivet 2002/96/EC
om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Genom att se till
att produkten behandlas korrekt som avfall hjälper du till att skydda miljön
och människors hälsa mot skadliga konsekvenser.
EU-deklaration om överensstämmelse
Denna apparat är konstruerad, tillverkad och marknadsförd i enlighet med
säkerhetsmålen i lågspänningsdirektivet nr. 2006/95/EC, skyddskraven i
EMC- direktivet 2004/108/EC "Elektromagnetisk kompatibilitet" och kraven
i direktivet 93/68/EEC.
Användare
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56

Tristar FR-6931 Bruksanvisning

Kategori
Fritöser
Typ
Bruksanvisning