Tristar FR-6933 Bruksanvisning

Kategori
Fritöser
Typ
Bruksanvisning
SV Bruksanvisning
ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR
Läs bruksanvisningen noga innan du börjar använda apparaten. Förvara
dessa anvisningar, garantibeviset, inköpskvittot och, om möjligt,
förpackningen (även innerförpackningen) på en säker plats.
Denna apparat är ej avsedd att användas av personer (inkl. barn) med
nedsatta sinnesförmågor, eller nedsatt fysisk eller mental förmåga, eller
som saknar erfarenhet och kunskap, om de inte är under tillsyn av eller
erhållit anvisningar om apparatens användning av en person som är
ansvarig för deras säkerhet.
Om dessa säkerhetsanvisningar ignoreras kan inget ansvar utkrävas av
tillverkaren för eventuella skador som uppkommer.
För att skydda barn mot farorna med elektriska apparater ber vi dig
att aldrig lämna apparaten utan tillsyn. Välj därför en förvaringsplats
för apparaten som är oåtkomlig för barn. Kontrollera så att kabeln inte
hänger nedåt.
Denna apparat får endast användas för hushållsändamål och endast för
det syfte den är konstruerad för.
Apparaten måste placeras på en stabil, jämn yta.
Använd inte apparaten om den har fallit ned, om det nns tecken på
skador eller om den läcker.
Rör inte de varma ytorna. Använd handtagen.
Använd aldrig apparaten oövervakad.
Alla reparationer måste utföras av en kompetent kvalicerad elektriker
(*).
Var noga med att förvara apparaten i en torr miljö.
Laga endast till förtärbara livsmedel.
Det är absolut nödvändigt att apparaten alltid är ren eftersom den
kommer i direkt kontakt med livsmedel.
Kontrollera så att apparatens spänning stämmer överens med hemmets
huvudspänning. Märkspänning: AC220-240V 50Hz. Vägguttaget måste
vara minst 16 A eller 10 A trög säkring.
Denna apparat uppfyller alla standarder för elektromagnetiska fält
(EMF). Om den hanteras ordentligt och enligt anvisningarna i denna
bruksanvisning är apparaten säker att använda enligt de vetenskapliga
bevis som nns tillgängliga för närvarande.
Om tillbehör används som inte rekommenderats av tillverkaren kan de
orsaka skador och det ogiltigförklarar alla eventuella garantier.
Flytta aldrig apparaten genom att dra den i sladden och se till att
sladden inte kan trassla sig.
Använd inte denna apparat utomhus.
Låt apparaten svalna innan du rengör eller förvarar den.
För att undvika eltötar ska du aldrig sänka ned sladden, kontakten eller
apparaten i vatten eller någon annan vätska.
Dra alltid ut kontakten ur uttaget när du ska byta revervdelar eller
utföra underhåll på apparaten.
Använd inte den här apparaten om sladden eller kontakten är skadad
eller om apparaten inte fungerar ordentligt eller om den har skadats på
något sätt. För att undvika faror ska alltid en skadad sladd eller kontakt
bytas av en auktoriserad tekniker (*). Försök inte reparera apparaten själv.
Använd inte apparaten i närheten av direkta värmekällor.
Dra ut kontakten ur uttaget när du inte använder apparaten.
Obs: För att undvika risker med ofrivillig återställning av värmeskyddet
får inte denna apparat kopplas till en extern kopplingsanordning,
som till exempel en timer, eller kopplas till en krets som regelbundet
kopplas på eller av.
Det är ej tillåtet att använda förlängningssladdar eller liknande.
Låt apparaten svalna innan du tar bort eller byter ut reservdelar.
Kontrollera så att sladden inte hänger över bords- eller diskkanten,
att den inte rör vid varma ytor eller kommer i direkt kontakt med
apparatens varma delar. Placera inte apparaten under eller i närheten
av gardiner, fönsterövertäckningar etc.
Kontrollera så att sladden inte rör vid apparatens varma delar.
Vi rekommenderar att du placerar ett värmeskydd mellan apparaten
och bordet (för att undvika brännmärken på bordet eller bordsduken).
Var försiktig vid tillagning med olja och fett eftersom dessa kan fatta
eld vid överhettning. Se till att ventilationen fungerar ordentligt när du
använder apparaten.
Använd inte apparaten i badrummet eller i närheten av handfat
med vatten. Om apparaten har fallit i vattnet får du under inga
omständigheter ta tag i apparaten direkt. Du måste alltid dra ut
kontakten ur uttaget innan du tar tag i apparaten.
Var noga med att aldrig överskrida maxnivån.
* Kompetent kvalicerad elektriker: tillverkarens eller importörens kundtjänst eller
en kvalicerad, godkänd och kompetent person som kan utföra den här typen
av reparationer utan att utsätta sig själv eller andra för faror. Lämna alltid in
apparaten till den elektrikern.
BESKRIVNING AV DELAR
1. Lock
2. Handtag
3. Korg
4. Värmeelement
5. Olje-/fettskål
6. Kontrollampa
7. Temperaturknapp
8. Yttre hölje
9. Handtag
INNAN FÖRSTA ANVÄNDNINGEN
Tag ut apparaten och tillbehören ur förpackningen. Ta bort klistermärkena,
skyddslmerna eller plasten från apparaten.
Skjut in värmeelementen (nr. 4) i fördjupningen i det yttre höljet (nr. 8). Om
värmeelementen inte fästs ordentligt går det inte att sätta på apparaten av
säkerhetsskäl.
Den här typen av fritös är endast lämplig att använda med olja eller ytande
fett, inte med fett i fast form. Om du använder fett i fast form riskerar du att
det nns vatten kvar i fettet, vilket gör att det kommer att stänka våldsamt
vid upphettning. Var också noga med att oljan/fettet inte är förorenat med
vatten, från till exempel frysta produkter, eftersom detta kommer att orsaka
kraftiga stänkningar.
Använd aldrig fritösen utan olja eller fett, det kommer att skada apparaten.
Häll aldrig någon vätska, som till exempel vatten, i fritösen.
ANVÄNDNING
Diska korgarna (nr. 3), locken (nr. 1) och oljeskålarna (nr. 5) i varmt vatten.
Torka dem noggrant innan användning. Kontrollera så att alla elektriska
delar är helt torra.
Fyll på apparaten med den erforderliga mängden olja eller fett. Kontrollera
så att apparaten är fylld minst till miniminivån och inte högre än maxnivån,
enligt indikationerna på insidan av fritösen.
För bästa resultat rekommenderar vi att du inte blandar olika typer av olja.
Välj temperatur med temperaturknappen (nr. 5) på kontrollpanelen för det
livsmedel du tänkt fritera.
Sätt i kontakten i ett eluttag. Den gröna indikatorlampan (nr 6) släcks så fort
den önskade temperaturen har uppnåtts.
Använd handtaget (nr. 2) och lyft korgen ur fritösen. Placera livsmedlet som
ska friteras i korgen. För bästa resultat ska livsmedlet vara torrt innan det
läggs i korgen. Sänk ned korgen i oljan eller fettet långsamt så att inte oljan
bubblar upp för kraftigt.
För att oljan alltid ska ha rätt temperatur kommer termostaten att sättas på
och stängas av. Den gröna kontrollampan (nr. 6) kommer också att tändas
och släckas.
Lyft upp korgen när friteringstiden är uppnådd och häng den på kroken i
pannan så att oljan kan droppa av.
Omstart
Vid överhettning kommer fritösen att stängas av automatiskt. Denna
säkerhetsmekanism nns på baksidan av den elektriska delen. Om apparaten
stängs av kan den återaktiveras genom att du trycker in den knappen med ett
långt spetsigt föremål. Knappen sitter djupt bakom hålet. Ta först ut kontakten
ur eluttaget.
ATT TÄNKA PÅ VID ANVÄNDNING AV FRITÖSEN
Att göra
Fritösen är endast avsedd för hushållsanvändning.
Fritösen är endast avsedd för att fritera livsmedel.
Använd endast olja eller fett som är avsett för fritering. Kontrollera på
förpackningen om fettet eller oljan är lämplig för denna fritös.
IT Manuale utente
basso del massimo, quindi tra le linee di minimo e massimo. Se cè troppo
grasso o olio nella friggitrice, esso potrebbe fuoriuscire.
Fare attenzione durante la friggitura, assicurandosi che la friggitrice sia
usata in modo sicuro mantenendo una distanza suciente tra l’utente e
l’apparecchio. Assicurarsi che le persone che hanno bisogno di assistenza o
supervisione non accedano alla friggitrice.
Avere pazienza e attendere nché la temperatura abbia raggiunto la
temperatura giusta.
Sostituire l’olio o il grasso quando diventa marrone o si produce cattivo
odore o fumo all’avvio.
Sostituire l’olio o il grasso quando vi è troppa acqua in esso. È possibile rilevare
l’alta concentrazione di acqua nell'olio o nel grasso attraverso grandi bolle e
goccioline di acqua, vapore acqueo o aumento rapido nell'olio o nel grasso.
Se la concentrazione dell’olio nella friggitrice è troppo alta, ci potrà essere la
possibilità che il grasso o l’olio provocare unesplosione, che può essere molto
pericolosa per coloro che usano la friggitrice e coloro che sono vicini.
Sostituire l’olio o il grasso dopo un utilizzo di 8/10 volte.
Rimuovere tutto il ghiaccio (molecole) dai cibi congelati. Assicurarsi che i
cibi congelati siano prima scongelati, ponendoli in una tovaglia asciutta
pulita. Premere il cibo con la tovaglia quando la maggior parte del ghiaccio
è sciolta.
Assicurarsi che vi sia spazio suciente intorno alla friggitrice quando in uso.
Lasciare rareddare la friggitrice scoperta per prevenire la condensa. Tenere
la friggitrice in un luogo asciutto e sicuro.
Tenere la friggitrice lontano da pioggia o umidità.
Non fare
Non friggere con il coperchio chiuso.
Non conservare o porre la vaschetta all’aperto o in un posto umido.
Non porre cibo nella friggitrice mentre si sta riscaldando.
Non friggere troppo cibo in un’unica volta.
Non coprire mai la vaschetta e il ltro.
Non aggiungere acqua al grasso o all’olio
CONSIGLI PER FRIGGITURA
Usare un massimo di 200 g di patate fritte per litro di olio.
Se si usano prodotti congelati, usare un massimo di 100 g in quanto l’olio
si riscalda rapidamente. Scuotere i prodotti congelati sul lavandino per
rimuovere il ghiaccio in eccesso.
Se si usano patate fresche, asciugare le patate dopo averle lavate pe
assicurarsi che non nisca acqua nell'olio. Friggere le patate in due tornate.
Prima volta (mondatura) 5 a 10 minuti a 170 °C. Seconda volta (nitura) 2 a 4
minuti a 175 °C. Permettere allolio di gocciolare.
TABELLA DI FRITTURA
Piatto di frittura Temperatura
Prefrittura patate fritte 170 °C
Frittura nale patate fritte 175 °C
Fonduta parmiggiano 170 °C
Crocchette di formaggio 170 °C
Crocchette di carne/pesce/patate 190 °C
Pesce 170 °C
Fish nger 180 °C
Frittella di formaggio 180 °C
Grae 190 °C
Salsiccia congelata 190 °C
Pollo 160 °C
Frittella di gambero 180 °C
Cambio dell’olio
Assicurarsi che la friggitrice e l’olio o grasso siano rareddati prima di
cambiare l’olio o il grasso (rimuovere la spina dell’apparecchio dalla presa
della corrente).
Cambiare l’olio regolarmente. Ciò è in particolar modo necessario quando
l’olio o il grasso diventa scuro o se l'odore cambia. Cambiare sempre l’olio
dopo ogni 10 sessioni di frittura. Cambiare l’olio in un'unica volta. Non
mescolare mai olio vecchio e nuovo. Lolio usato è nocivo per l’ambiente.
Non smaltirlo con i riuti normali ma seguire le direttiva delle autorità locali.
PULIZIA E MANUTENZIONE
Rimuovere la spina dell’apparecchio dalla presa di corrente. Assicurarsi che
la friggitrice sia completamente fredda.
Non immergere l’apparecchio in acqua o altro liquido. Tutte le parti
non elettriche possono essere lavate in acqua e sapone. Asciugare
accuratamente prima dell’uso. Queste parti non sono a prova di
lavastoviglie. Pulire la parte esterna della friggitrice con un panno umido
e asciugarla con un panno morbido pulito. Non utilizzare mai detergenti
abrasivi.
GARANZIA
Questo prodotto è garantito per 24 mesi. La garanzia è valida se il prodotto
viene utilizzato in accordo alle istruzioni e per lo scopo per il quale è stato
realizzato. Inoltre, deve essere fornita la prova di acquisto originale (fattura,
scontrino o ricevuta) riportante la data di acquisto, il nome del rivenditore e
il codice del prodotto.
Per i dettagli delle condizioni di garanzia, consultare il nostro sito web:
www.service.tristar.eu
LINEE GUIDA PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE
Questo apparecchio non deve essere posto tra i riuti domestici
alla ne del suo ciclo di vita, ma deve essere smaltito in un centro di
riciclaggio per dispositivi elettrici ed elettronici domestici. Questo simbolo
sull'apparecchio, il manuale di istruzioni e la confezione mettono in evidenza
questo problema importante. I materiali usati in questo apparecchio possono
essere riciclati. Riciclando i dispositivi domestici puoi contribuire alla
protezione del nostro ambiente. Contattare le autorità locali per informazioni
in merito ai punti di raccolta.
ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA
Leggere attentamente il manuale istruzioni prima di mettere in
funzione l’apparecchio. Conservare istruzioni, certicato di garanzia,
ricevuta di acquisto e, se possible, la scatola con l’imballaggio interno.
L’apparecchio non deve essere utilizzato da persone (compresi i
bambini) con ridotte abilità siche, sensoriali o mentali o mancanza di
esperienza e conoscenza, se non sotto la supervisione e le istruzioni
sull’uso dell’apparecchio fornite dalla persona responsabile della loro
sicurezza.
Il produttore non è responsabile di eventuali danni e lesioni
conseguenti alla mancata osservanza delle istruzioni.
Per proteggere i bambini dai pericoli derivanti dalle apparecchiature
elettriche, non lasciare mai l’apparecchio senza sorveglianza. Collocare
quindi l’apparecchio in un luogo non accessibile ai bambini. Non
lasciare il cavo penzoloni.
Questo apparecchio ha uso esclusivamente domestico e deve essere
utilizzato soltanto per gli scopi previsti.
Collocare l’apparecchio su una supercie stabile e piana.
Non utilizzare l’apparecchio quando è caduto o se presenta segni di
danni o perdite.
Non toccare le superci calde. Utilizzare le impugnature.
Non lasciare mai l’apparecchio senza sorveglianza.
Far eettuare tutte le riparazioni da un elettricista qualicato (*).
Conservare l’apparecchio in ambiente asciutto.
Cucinare soltanto alimenti.
E assolutamente necessario pulire l’apparecchio prima che esso venga
in contatto con gli alimenti.
Assicurarsi che il voltaggio dell’apparecchio corrisponda a quello della
vostra rete domestica. Tensione nominale: AC220-240V 50Hz. La presa
deve essere almeno 16 A 0 10 A a protezione lenta.
L’apparecchio è conforme agli standard sui campi elettromagnetici
(EMF). Se utilizzato in modo corretto e secondo le istruzioni del
manuale, l’apparecchio è sicuro secondo i controlli eettuati no al
momento.
L’utilizzo di accessori non consigliati dal produttore può provocare
lesioni e invalidare la garanzia.
Non spostare mai l’apparecchio tirandolo per il cavo e controllare che il
cavo non possa rimanere impigliato.
Non utilizzare l’apparecchio in esterni.
Lasciar rareddare l’apparecchio prima di pulirlo o utilizzarlo.
Per proteggervi da scosse elettriche, non immergere cavo, spina o
apparecchio in acqua o altri liqiudi.
Slare la spina dalla presa prima di sostituire parti durante la
manutenzione.
Non utilizzare l’apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati
oppure in caso di anomalie o danni di qualunque tipo. Per evitare
pericoli, far sostituire un cavo o una spina danneggiati da un tecnico
autorizzato (*). Non riparare l’apparecchio da soli.
Non utilizzare l’apparecchio vicino a fonti di calore.
Slare la spina dalla presa quando non si utilizza l’apparecchio.
Nota: per evitare pericoli derivanti dal resettaggio accidentale della
termica, non alimentare l’apparecchio attraverso un dispositivo di
commutazione esterna, come un timer, o collegato a un circuito che
viene attivato e disattivato periodicamente.
Non utilizzare prolunghe.
Lasciar rareddare l’apparecchio prima di rimuovere o sostituire parti.
Controllare che il cavo non penzoli sul bordo di un tavolo o un
supporto, non entri in contatto con superci calde e non entri
in contatto con le parti calde dell’apparecchio. Non collocare
l’apparecchio sotto o vicino a tende, tendine ecc..
Controllare che il cavo non entri in contatto con le parti calde
dell’apparecchio.
Si consiglia di collocare un rivestimento termoresistente tra tavolo e
apparecchio (per evitare bruciature a tavolo o tovaglia).
Prestare attenzione quando si utilizzano olio e graddo, che possono
incendiarsi se surriscaldati. Assicurare una ventilazione suciente
quando si utilizza l’apparecchio.
Non utilizzare l’apparecchio in stanze da bagno o vicino a un lavandino
colmo di liquido. Se l’apparecchio é caduto nell’acqua, non aerrare
mai l’apparecchio prima di avere slato la spina dalla presa.
Non superare mai il livello max.
* Elettricista competente qualicato: reparto post-vendite del produttore o
dell’importatore o qualunque persona qualicata, approvata e competente per
eseguire questo tipo di riparazioni per evitare pericoli. In ogni caso, restituire
personalmente l’apparecchio all’elettricista.
DESCRIZIONE PARTI
1. Coperchio
2. Maniglia
3. Cestino
4. Elemento riscaldante
5. Vaschetta olio/grasso
6. Spia di controllo
7. Pulsante Temperatura
8. Struttura esterna
9. Maniglie
ÅRIMA DEL PRIMO UTILIZZO
Estrarre apparecchio e accessori dalla scatola. Rimuovere adesivi, pellicola
protettica o plastica dall’apparecchio.
Far scorrere gli elementi riscaldanti (4) correttamente nella scanalatura della
struttura esterna (8). Se gli elementi riscaldanti non sono ssati in modo
corretto, l’unità non si accenderà per motivi di sicurezza.
Questo tipo di friggitrice può essere usata solo con olio o grasso liquido e
non con grasso solido. L’uso di grasso solido provoca il rischio di trattenere
l’acqua nel grasso che causa schizzi violenti quando si riscalda. Assicurarsi
anche che il grasso/olio non sia contaminato con acqua, per esempio
prodotti congelati, che causerebbero schizzi eccessivi.
Non usare mai la friggitrice senza olio o grasso in quanto ciò potrebbe
danneggiare l’apparecchio. Non versare mai liquidi, come acqua, nella
vaschetta.
USO
Lavare i cestelli (3), i coperchi (1) e le vaschette dell’olio (5) in acqua calda.
Asciugarli bene prima dell’uso. Assicurarsi che tutte le parti elettriche siano
completamente asciutte.
Riempire l’apparecchio con la quantità di olio o grasso richiesta. Assicurarsi
che l’apparecchio sia riempito almeno al livello minimo e non di più del
livello massimo, come indicato all’interno della friggitrice.
Per risultati ottimali consigliamo di evitare di mischiare diversi tipi di olio.
Selezionare la temperatura con il pulsante Temperatura (5) sul pannello di
controllo per il cibo che desideri friggere.
Inserire la spina nella corrente. L’indicatore verde (n. 6) si spegnerà non
appena viene raggiunta la temperatura desiderata.
Usare la maniglia (2) per sollevare il cestello dalla friggitrice. Porre il cibo
da friggere nel cestello. Per i migliori risultati il cibo deve essere asciugato
prima di essere posto nel cestello. Immergere il cestello nell’olio o nel grasso
lentamente per evitare la formazione di bolle troppo forte.
Per assicurare che l’olio sia alla temperatura corretta, il termostato
commuterà su on e o. Anche la spia di controllo verde (6) si accende e si
spegne.
Sollevare il cestello quando il tempo di friggitura è trascorso e appenderlo al
gancio nella vaschetta in modo che l’olio possa colare.
Riavvio
In caso di surriscaldamento, la friggitrice si spegne automaticamente. Il
meccanismo di sicurezza si trova sulla parte posteriore della parte elettrica.
Se si spegne, può essere riattivato premendo il tasto un un lungo oggetto
appuntito. Il pulsante è posto in profondità all’interno del foro. Prima
rimuovere la spina dell'apparecchio dalla presa.
CONSIDERAZIONI PER L’USO DELLA FRIGGITRICE
Fare
Usare la friggitrice solo per utilizzo domestico.
Usare la friggitrice solo per friggere cibo.
Usare solo olio o grasso idoneo per friggere. Vericare sulla confezione se il
grasso o l’olio è idoneo per questa friggitrice.
Assicurarsi che il livello dell’olio o del grasso sia più alto del minimo e più
Po upływie czasu smażenia podnieś kosz i zawieś go na haku w misce, aby
odsączyć olej.
Ponowne uruchomienie
W przypadku przegrzania frytkownica zostanie automatycznie wyłączona.
Ten mechanizm bezpieczeństwa znajduje się z tyłu elementu elektrycznego.
Gdy wyłączy on urządzenie, można je uruchomić ponownie, naciskając
przycisk ostro zakończonym przedmiotem. Przycisk ten znajduje się głęboko
w otworze. Najpierw należy odłączyć wtyczkę urządzenia od gniazda
elektrycznego.
UWAGI DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z FRYTKOWNICY
Co należy robić
Frytkownicy należy używać wyłącznie jako urządzenia domowego.
W frytkownicy można smażyć wyłącznie artykuły żywnościowe.
Należy używać wyłącznie oleju lub tłuszczu nadającego się do smażenia.
Należy sprawdzić na opakowaniu, czy oleju lub tłuszczu można używać w
frytkownicy.
Poziom oleju lub tłuszczu powinien przekraczać poziom minimalny i nie
powinien sięgać ponad poziom maksymalny, czyli powinien mieścić się
między wskazaniami minimum i maksimum. Jeśli we frytkownicy znajdować
się będzie zbyt dużo oleju lub tłuszczu, może dojść do jego wylania.
Podczas smażenia należy zachować ostrożność; z frytkownicy należy
korzystać w sposób bezpieczny, zachowując odpowiednią odległość między
użytkownikiem a urządzeniem. Należy uważać, aby osoby wymagające
dodatkowej pomocy lub nadzoru nie mogły same wyjąć frytkownicy.
Należy poczekać do momentu uzyskania przez frytkownicę odpowiedniej
temperatury.
Olej lub tłuszcz należy wymienić, gdy stanie się brązowy, nieładnie pachnie
lub gdy wydziela się z niego dym.
Olej lub tłuszcz należy wymienić, gdy znajduje się w nim zbyt dużo wody.
Zawartość zbyt dużej ilości wody w oleju lub tłuszczu można rozpoznać po
dużych bąbelkach, kropelkach wody, parze wodnej lub nagłym kipieniu
oleju lub tłuszczu. Jeśli we frytkownicy znajduje się zbyt dużo oleju, istnieje
ryzyko gwałtownego przyrostu i wylania się oleju lub tłuszczu, co może być
bardzo niebezpieczne dla osób obsługujących frytkownicę i znajdujących
się w jej pobliżu.
Olej lub tłuszcz należy wymienić po 8 lub maksymalnie 10 użyciach.
Z zamrożonych produktów należy usunąć całą powłokę (kawałki) lodu.
Przed smażeniem produkty należy najpierw rozmrozić, umieszczając je na
suchym i czystym ręczniku. Po roztopieniu się większości lodu produkty
należy wytrzeć delikatnie ręcznikiem.
Podczas korzystania z frytkownicy należy zapewnić wokół niej wystarczającą
ilość wolnej przestrzeni.
Aby uniknąć kondensacji, frytkownicę należy odstawić do ostygnięcia bez
przykrycia. Frytkownicę należy przechowywać w suchym i bezpiecznym
miejscu.
Frytkownicy nie należy wystawiać na działanie deszczu ani wilgoci.
Czego nie należy robić
Nigdy nie smażyć przy zamkniętej pokrywce.
Nigdy nie należy przechowywać ani umieszczać miski na dworze lub w
wilgotnym miejscu.
Gdy frytkownica się nagrzewa, nie należy wkładać do niej produktów.
Nie należy smażyć zbyt dużych porcji na raz.
Nigdy nie należy zakrywać miski ani ltra.
Do oleju lub tłuszczu nie należy dodawać wody.
WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SMAŻENIA
Należy smażyć maksymalnie 200 g frytek na litr oleju.
W przypadku korzystania z produktów zamrożonych należy smaż
maksymalnie 100 g produktu, ponieważ olej szybko się ochładza.
Zamrożone produkty należy wstrząsnąć nad zlewem, aby usunąć nadmiar
lodu.
W przypadku korzystania ze świeżych frytek należy je po umyciu wysuszyć,
aby woda nie dostała się do oleju. Frytki należy smażyć w dwóch etapach.
Pierwszy etap (obgotowywanie) powinien trwać od 5 do 10 minut w 170
stopniach. Drugi etap (dosmażanie) powinien trwać od 2 do 4 minut w 175
stopniach. Należy umożliwić odsączenie oleju.
TABELA Z INFORMACJAMI DOTYCZĄCYMI SMAŻENIA
Smażony produkt Temperatura
Wstępne smażenie frytek 170°C
Końcowe smażenie frytek 175°C
Parmezanowe fondue 170°C
Krokiety serowe 170°C
Krokiety mięsne/rybne/
ziemniaczane
190°C
Ryby 170°C
Paluszki rybne 180°C
Ser zapiekany w cieście 180°C
Pączki 190°C
Zamrożona kiełbasa 190°C
Kurczak 160°C
Krewetki zapiekane w cieście 180°C
Wymiana oleju
Przed wymianą oleju lub tłuszczu należy się upewnić, że frytkownica oraz
olej lub tłuszcz ostygły (należy odłączyć wtyczkę urządzenia od gniazda
elektrycznego).
Olej należy wymieniać regularnie. Jest to szczególnie konieczne, gdy olej lub
tłuszcz ściemnieje lub zmieni się jego zapach. Olej należy zawsze wymienić
po jego 10 użyciu. Wymieniać należy cały olej na raz. Nigdy nie należy
łączyć starego oleju z nowym. Zużyty olej jest szkodliwy dla środowiska. Nie
należy go wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami; należy się stosować do
wytycznych władz lokalnych.
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA
Należy odłączyć wtyczkę urządzenia od gniazda elektrycznego. Należy się
upewnić, że frytkownica całkowicie ostygła.
Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie czy w innej cieczy. Wszystkie
nieelektryczne części można myć w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do
mycia naczyń. Przed ponownym użyciem wszystkie części należy dokładnie
wysuszyć. Części te nie nadają się do mycia w zmywarce do naczyń.
Zewnętrzną obudowę frytkownicy należy czyścić wilgotną szmatką, a
następnie należy ją wytrzeć miękkim i czystym ręcznikiem. Nigdy nie należy
używać żrących detergentów.
GWARANCJA
Ten produkt posiada gwarancję na 24 miesiące. Gwarancja jest ważna,
jeśli produkt używano zgodnie z instrukcjami i w celu, do którego został
przeznaczony. Dodatkowo należy dołączyć oryginalne potwierdzenie
zakupu (faktura, kwit sprzedaży lub paragon) z datą zakupu, nazwą
sprzedawcy oraz numerem pozycji produktu.
W celu uzyskania szczegółowych warunków gwarancji należy odwiedzić
nasza stronę internetową: www.service.tristar.eu
WYTYCZNE W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA
Po zakończeniu okresu żywotności urządzenia tego nie należy
wyrzucać wraz z odpadami domowymi; urządzenie to powinno
zostać zutylizowane w centralnym punkcie recyklingu domowych urządzeń
elektrycznych i elektronicznych. Symbol ten znajdujący się na urządzeniu,
w instrukcji obsługi i na opakowaniu zwraca uwagę na tę ważną kwestię.
Materiały, z których wytworzono to urządzenie, nadają się do przetworzenia.
Recykling zużytych urządzeń gospodarstwa domowego jest znaczącym
wkładem użytkownika w ochronę środowiska. W celu uzyskania informacji
dotyczących punktów zbiórki należy skontaktować się z przedstawicielem
władz lokalnych.
OGÓLNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać
uważnie instrukcję obsługi. Należy zachować niniejszą instrukcję, kar
gwarancyjną, paragon oraz, o ile to możliwe, pudełko z wewnętrznym
opakowaniem.
Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym
dzieci) o ograniczonych zdolnościach zycznych, sensorycznych lub
umysłowych, a także przez osoby pozbawione doświadczenia i wiedzy,
chyba że osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo zapewnią
nadzór lub udzielą instrukcji dotyczących używania tego urządzenia.
Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z
niestosowania się do instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.
Aby chronić dzieci przed zagrożeniami wynikającymi z użytkowania
urządzeń elektrycznych, nie należy nigdy pozostawiać tego rodzaju
urządzeń bez nadzoru. Dlatego też należy wybrać takie miejsce
przechowywania tego urządzenia, z którego dzieci nie będą mogły go
wyjąć. Należy uważać, aby kabel nie zwisał.
Urządzenie to może być używane wyłącznie do celów domowych i
tylko zgodnie z przeznaczeniem.
Urządzenie należy umieszczać na stabilnej i poziomej powierzchni.
Z urządzenia nie należy korzystać, gdy spadło, gdy widoczne są oznaki
uszkodzenia lub gdy przecieka.
Nie dotykać gorących powierzchni. Używać uchwytów i rączek.
Nigdy nie należy zostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez kompetentnego i
wykwalikowanego elektryka(*).
Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu.
Za pomocą urządzenia można smażyć tylko artykuły żywnościowe.
Urządzenie to musi być zawsze utrzymywane w czystości, ponieważ
styka się z żywnością.
Sprawdzić, czy napięcie urządzenia odpowiada napięciu sieciowemu w
domu użytkownika. Napięcie znamionowe: AC220-240V 50Hz. Gniazdo
elektryczne musi być swobodnie chronione, a wartość natężenia prądu
musi wynosić co najmniej 16 A lub 10 A.
Urządzenie to jest zgodne ze wszystkimi standardami w zakresie
pól elektromagnetycznych (EMF). Zgodnie z dostępnymi obecnie
dowodami naukowymi użytkowanie tego urządzenia jest bezpieczne, o
ile jest ono obsługiwane właściwie i zgodnie z instrukcjami zawartymi w
niniejszym podręczniku użytkownika.
Korzystanie z akcesoriów, które nie są zalecane przez producenta,
może prowadzić do obrażeń ciała, a także spowoduje unieważnienie
posiadanej gwarancji.
Urządzenia nie należy nigdy przenosić, ciągnąc za kabel, a także należy
uważać, aby kabel się nie zaplątał.
Urządzenia tego nie należy używać na dworze.
Przed czyszczeniem lub schowaniem urządzenia należy je odstawić w
celu ostygnięcia.
Aby chronić siebie przed porażeniem prądem, nie należy zanurzać
kabla, wtyczki ani urządzenia w wodzie ani żadnym innym płynie.
Przed wymianą części zamiennych lub podjęciem czynności
konserwacyjnych urządzenie należy odłączyć od gniazda elektrycznego.
Urządzenia nie należy używać, jeśli kabel lub wtyczka są uszkodzone
albo gdy urządzenie działa wadliwie lub zostało w jakikolwiek sposób
uszkodzone. Aby uniknąć zagrożenia, uszkodzony kabel lub wtyczkę
powinien wymienić upoważniony technik(*). Urządzenia tego nie
należy naprawiać samodzielnie.
Urządzenia tego nie należy używać w pobliżu źródeł ciepła.
Jeśli urządzenie nie jest używane, należy je odłączyć od gniazda
elektrycznego.
Uwaga: Aby uniknąć niebezpieczeństwa przypadkowego zresetowania
zabezpieczenia cieplnego, urządzenie to nie może być włączane za
pomocą zewnętrznego urządzenia włączającego, takiego jak timer, ani
podłączane do regularnie włączanego lub wyłączanego obwodu.
Nie wolno stosować żadnych przedłużaczy.
Przed wyjęciem lub wymianą części zamiennych urządzenie należy
odstawić w celu ostygnięcia.
Kabel nie powinien zwisać z krawędzi stołu ani blatu, stykać się z
gorącymi powierzchniami, a także nie powinien stykać się z gorącymi
elementami innych urządzeń. Urządzenia nie należy umieszczać pod
zasłonami i innymi materiałami wykończeniowymi okien ani w ich
pobliżu.
Kabel nie powinien stykać się z gorącymi elementami urządzenia.
Zalecane jest umieszczenie odpornej na ciepło powłoki między stołem a
urządzeniem (dzięki temu można zapobiec przypaleniu stołu lub obrusa).
Należy zachować szczególną ostrożność podczas przygotowywania
oleju lub tłuszczu, ponieważ w wyniku przegrzania może dojść do ich
zapalenia. Podczas korzystania z tego urządzenia należy zapewnić
odpowiednią wentylację.
Urządzenia tego nie należy używać w łazience ani w pobliżu zlewu
wypełnionego wodą. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, pod żadnym
pozorem nie można dotykać bezpośrednio urządzenia; należy najpierw
wyciągnąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.
Nie należy nigdy przekraczać poziomu maksymalnego.
* Kompetentny i wykwalikowany elektryk: dział posprzedażny producenta,
importer lub inna osoba, która jest wykwalikowana, zatwierdzona i
kompetentna do wykonywania tego rodzaju napraw; korzystanie z usług tych
osób ma na celu uniknięcie wszelkich zagrożeń. W każdym wymagającym tego
przypadku urządzenie należy przekazać jednemu z wymienionych powyżej
elektryków.
OPIS CZĘŚCI
1. Pokrywa
2. Uchwyt
3. Kosz
4. Element grzejny
5. Miska na olej/tłuszcz
6. Lampka kontrolna
7. Przycisk temperatury
8. Obudowa zewnętrzna
9. Uchwyty
PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM
Urządzenie i akcesoria należy wyjąć z pudełka. Z urządzenia należy usunąć
naklejki, folię ochronną lub elementy plastikowe.
Element grzejny (nr 4) należy wsunąć prawidłowo we wgłębienia w
obudowie zewnętrznej (nr 8). Jeśli element grzejny nie zostanie prawidłowo
zamocowany, urządzenia ze względów bezpieczeństwa nie będzie można
włączyć.
W tego rodzaju frytkownicy można używać tylko olejów lub tłuszczy
płynnych, nie należy używać tłuszczy stałych. Używanie tłuszczy stałych
niesie ze sobą ryzyko zatrzymania wody w tłuszczu, co prowadzi do jego
nasilonego pryskania po podgrzaniu. Należy się także upewnić, że do oleju/
tłuszczu nie dostała się woda, na przykład z zamrożonych produktów,
ponieważ stanie się to przyczyną nadmiernego pryskania.
Nigdy nie należy używać frytkownicy bez oleju lub tłuszczu, ponieważ
uszkodzi to urządzenie. Do miski nie należy nigdy wlewać płynów, takich jak
woda.
UŻYTKOWANIE
Umyj koszyk (nr 3), pokrywę (nr 1) i miskę na olej (nr 5) w ciepłej wodzie.
Wysusz je dobrze przed użyciem. Upewnij się, że wszystkie elementy
elektryczne są całkowicie suche.
Wlej do urządzenia żądaną ilość oleju lub tłuszczu. Urządzenie należy
napełnić co najmniej do poziomu minimalnego i nie więcej niż do poziomu
maksymalnego, zgodnie ze wskazaniami wewnątrz frytkownicy.
W celu uzyskania optymalnych wyników zaleca się unikanie łączenia
różnego rodzaju olejów.
Za pomocą przycisku temperatury (nr 5) na panelu sterowania ustaw
temperaturę odpowiednią dla smażonych produktów.
Podłącz wtyczkę urządzenia do gniazda elektrycznego. Zielony wskaźnik (nr
6) zgaśnie, gdy osiągnięta zostanie żądana temperatura.
Podnieś kosz z frytkownicy za pomocą uchwytu (nr 2). Umieść w koszu
produkty do smażenia. W celu uzyskania najlepszych wyników produkty
wkładane do kosza powinny być suche. Zanurz kosz w oleju lub tłuszczu
powoli, aby uniknąć zbyt intensywnego bulgotania oleju.
Termostat będzie się włączał i wyłączał w celu utrzymania prawidłowej
temperatury oleju. Zielona lampka kontrolna (nr 6) także będzie się zapalać
i gasnąć.
PL Instrukcja obsługi
Este mecanismo de segurança pode ser encontrada na parte traseira da
parte eléctrica. Se se desligar, pode ser reactivado pressionando o botão
com um objecto comprido e aado. O botão situa-se mesmo por detrás do
orifício. Primeiro, retire a cha do aparelho da tomada.
PRECAUÇÕES A TOMAR AO UTILIZAR A FRITADEIRA
Permitido
Utilizar só a fritadeira como um electrodoméstico.
Utilizar só a fritadeira para fritar alimentos.
Utilizar só óleo ou gordura adequado para fritar. Vericar no rótulo da
embalagem se o óleo ou o produto à base de gordura é adequado para esta
fritadeira.
Assegurar-se que o nível do óleo ou da gordura está acima do nível mínimo
ou se está abaixo do nível máximo, entre as linhas dos níveis mínimo e
máximo. Se há demasiado óleo ou gordura na fritadeira, pode transbordar.
Ter cuidado ao fritar, certicar-se de que a fritadeira é utilizada de modo
seguro mantendo uma distância suciente entre o utilizador e o aparelho.
Certicar-se de que a fritadeira se encontra fora do alcance de pessoas com
necessidades especiais ou de supervisão.
Ser paciente e esperar até a fritadeira atingir a temperatura correcta.
Mudar o óleo ou a gordura quando começar a car com cor acastanhada,
mau cheiro ou fumo ao começar a fritar.
Mudar o óleo ou a gordura quando contiver demasiada água. Poder
reconhecer o alto teor de água no óleo ou na gordura pela formação de
bolhas grandes e gotas de água, vapor de água ou aumento rápido do óleo
ou da gordura. Se o teor do óleo na fritadeira é demasiado alto, é possível
ocorrer risco de explosão se o óleo ou a gordura verter, o que pode ser
bastante perigoso para os utilizadores da fritadeira e para as pessoas que
estejam perto dela.
Mudar o óleo ou a gordura após 8 ou 10 utilizações no máximo.
Retirar todo o gelo (camadas de gelo) sobre os alimentos congelados.
Certicar-se de que os alimentos fritos escorrem antes, dispondo-os em
camadas sobre um pano de cozinha limpo. Absorver os alimentos com um
pano de cozinha quando a maioria do gelo estiver derretido.
Certicar-se de que tem espaço suciente à volta da fritadeira enquanto a
estiver a utilizar.
Deixar a fritadeira arrefecer sem a tampa colocada a m de evitar
condensação. Manter a fritadeira num local seco e seguro.
Manter a fritadeira em locais húmidos ou à chuva.
Não Permitido
Nunca frite com a tampa fechada.
Guardar ou colocar nunca as cubas fora dos seus lugares ou num local
húmido.
Colocar os alimentos na fritadeira quando estiver a aquecer.
Fritar demasiados alimentos de uma vez só.
Nunca cobrir as cubas e o ltro.
Adicionar água ao óleo ou à gordura.
SUGESTÕES PARA FRITAR
Utilize 200 gramas de batatas no máximo por cada litro de óleo.
Quando utilizar produtos congelados, utilize 100 gramas no máximo porque
o óleo arrefece rapidamente. Agite os produtos congelados sobre a banca
da cozinha para retirar o gelo em excesso.
Quando são utilizadas batatas congeladas, seque-as após a lavagem para
assegurar que a água não se inltra no óleo. Frite as batatas em duas vezes.
A primeira vez (fervura) de 5 a 10 minutos a 170 graus. A segunda vez
(nalização) de 2 a 4 minutos a 175 graus. Deixe que o óleo escorra.
TABELA DA TEMPERATURA DOS ALIMENTOS A FRITAR
Friture de poisson température
Pré-frire les frites 170 °C
Finir la friture des frites 175 °C
Fondue au parmesan 170 °C
Croquettes de fromage 170 °C
Croquettes de viande/poisson/
pommes de terre
190 °C
Poisson 170 °C
Bâtonnets de poisson 180 °C
Beignets au fromage 180 °C
Beignets en boule 190 °C
Saucisse congelée 190 °C
Poulet 160 °C
Beignets aux crevettes 180 °C
Mudar o óleo
Certique-se de que a fritadeira e o óleo ou a gordura arrefeceram antes de
mudar estes últimos (retire a cha do aparelho da tomada).
Mude o óleo regularmente. Isto é particularmente necessário quando a
cor do óleo ou da gordura escurece ou sofre alterações no cheiro. Mude
sempre o óleo após o utilizar em 10 frituras. Mude o óleo de uma só vez.
Nunca misture óleo novo com antigo. O óleo usado é prejudicial para o
meio ambiente. Não deite fora óleo juntamente com lixo normal e siga os
procedimentos indicados pelas autoridades locais.
LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Retire a cha do aparelho da tomada. Certique-se de que a fritadeira
arrefeceu completamente.
Nunca mergulho o aparelho em água ou outro líquido. Todas as peças que
não sejam eléctricas podem ser lavadas com água quente e sabão. Seque
completamente antes de as voltar a utilizar. Estas peças não devem ser
lavadas na máquina de lavar loiça. Limpe o exterior da fritadeira com um
pano húmido e seque-o com um pano de cozinha macio e limpo. Nunca
utilize detergentes abrasivos.
GARANTIA
Este produto possui uma garantia de 24 meses. A sua garantia é válida se
utilizar o produto de acordo com as instruções e com a nalidade para a
qual foi criado. Além disso, a compra original (factura ou recibo da compra)
deverá conter a data da compra, o nome do vendedor e o número de artigo
do produto.
Para obter as condições de garantia detalhadas, consulte o nosso Website
de serviço: www.service.tristar.eu
DIRECTRIZES PARA A PROTECÇÃO DO AMBIENTE
Este aparelho não deve ser depositado em pontos de recolha de lixo
doméstico no m da sua vida útil, mas deve, sim, ser depositado num
ponto central de reciclagem de aparelhos domésticos eléctricos e electrónicos.
Este símbolo indicado no aparelho, no manual de instruções e na embalagem
chama a sua atenção para a importância desta questão. Os materiais utilizados
neste aparelho podem ser reciclados. Ao reciclar electrodomésticos usados
está a contribuir para dar um importante passo na protecção do nosso meio
ambiente. Peça às autoridades locais informações relativas aos pontos de
recolha.
  • Page 1 1
  • Page 2 2
  • Page 3 3
  • Page 4 4

Tristar FR-6933 Bruksanvisning

Kategori
Fritöser
Typ
Bruksanvisning