Festool MX 1600/2 EQ DUO DOUBLE Bruksanvisningar

Typ
Bruksanvisningar
MX 1600/2 EQ DUO
Originalbetriebsanleitung - Rührwerk 3
Original Instructions - Stirrer 7
Notice d’utilisation d’origine - Mélangeur 11
Manual de instrucciones original - Mezcladora 16
Istruzioni per l’uso originali - Miscelatore 21
Originele gebruiksaanwijzing - Roerinstallatie 26
Originalbruksanvisning - Omrörare 31
Alkuperäiset käyttöohjeet - Vispiläkone 35
Original brugsanvisning - Røreværk 39
Originalbruksanvisning - Rørermaskin 43
Manual de instruções original - Misturador 47
Оригинал Руководства по эксплуатации - Перемешиватель 50
Originální návod k použití - Míchadlo 57
Oryginalna instrukcja eksploatacji - Mieszalnik 61
769308_C / 2019-07-26
Festool GmbH
Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen
Tel.: +49 (0)7024/804-0
Telefax: +49 (0)7024/804-20608
www.festool.com
31
[1-6] Stödhandtag
[1-7] Hastighetsomkopplare
[1-8] Ställratt för varvtalsförval
I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbe-
hör ingår inte alltid i leveransen.
De angivna bilderna fi nns i början av bruksan-
visningen.
4 Avsedd användning
Apparaten är avsedd för omrörning av pulverfor-
miga byggmaterial som murbruk, putsmedel och
lim och även lösningsmedelsfria färger, lacker
och liknande ämnen.
Användaren är själv ansvarig för eventu-
ella skador vid icke avsedd användning.
5 Säkerhetsanvisningar
VARNING!
Alla tillämpliga lagar inom arbetsskyddsområ-
det måste följas, liksom anvisningarna i kapitlet
Säker hetsanvisningar, och även alla andra allmänt
giltiga hälso- och säkerhetsprinciper. Tillverkaren
ansvarar inte för eventuella skador som orsakas
av obehöriga modifi kationer av maskinen.
5.1 Allmänna säkerhetsanvisningar
OBS! Läs alla säkerhetsföreskrifter och
anvisningar. Om du inte rättar dig efter var-
ningarna och anvisningarna kan det leda till elek-
triska överslag, brand och/eller allvarliga kropps-
skador.
Förvara alla varningar och anvisningar för fram-
tida bruk.
Nedan använt begrepp ”Elverktyg” hänför sig till
nätdrivna elverktyg (med nätsladd) och till bat-
teridrivna elverktyg (sladdlösa).
5.2 Maskinspecifi ka säkerhetsanvisningar
- Före varje användningstillfälle måste verkty-
gets fl exibla strömkabel och dess kontakt kon-
trolleras. Om defekter upptäcks måste dessa
åtgärdas av en behörig yrkesperson.
- Vidrör inte maskinen med våta händer när den
är inkopplad till elnätet!
- Före inkoppling till elnätet måste strömbryta-
ren stå i läget FRÅN.
- Kärlet med det material som ska blandas bör
ställas stadigt på underlaget så att det inte glider.
- Använd endast omrörare med en diameter
inom de maximimått som anges i verktygets
tekniska data.
- Belasta inte maskinen så mycket att den saktar
in eller stannar.
Originalbruksanvisning S
1 Tekniska data
Omrörare MX 1600/2 EQ DUO
Spänning 220 – 240 V
Frekvens 50 / 60 Hz
Varvtal 1500 W
vid tomgång
1:ans växel 100 – 250 min
–1
2:ans växel 130 – 350 min
–1
Elektroniskt varvtalsval
2-växelkoppling •
Omrörare –
max. 140 mm
Afstand uitgaande as 110 mm
Krage –
57 mm
Vikt 7,3 kg
Skyddsklass II /
2 Symboler
Dubbel isolering
Varning för allmän risk!
Risk för elstöt
Läs bruksanvisningen/anvisningarna!
Använd andningsskydd vid dammiga ar-
beten!
Använd hörselskydd!
Använd arbetshandskar!
Tillhör inte till kommunalavfall.
Information, tips
3 Maskinens komponenter
[1-1] Omrörarverktyg (ingår inte i leveransen)
[1-2] Verkstygshållare
[1-3] Låsstift
[1-4] Inkopplingsspärr
[1-5] Strömställare Från/Till med varvtalsre-
gualtor
32
- Den flexibla strömkabeln ska alltid läggas
bakåt från verktyget. Undvik att dra för hårt i
den fl exibla strömkabeln och låt den inte heller
ligga på eller släpas över vassa kanter.
- Stå säkert och stadigt när du arbetar.
- Räkna med reaktionskraft och vridmoment.
- Blanda inga lösningsmedel eller lösningsmedels-
haltiga ämnen med en fl ampunkt under 21 °C.
- Låt maskinen varva upp resp. ned endast i
blandningsbehållaren. Se till att blandning-
behållaren står säkert och stabilit.
- Grip inte in i blandningsbehållaren med händer
eller med föremål medan du blandar.
- Vi rekommenderar att du bär arbeitshandskar
och skyddglasögon medan du använder om-
röraren. Bär åtsittande kläder enligt gällande
föreskrifter.
5.3 Övriga risker
Även vid korrekt användning av maskinen och vid
beaktande av alla relevanta säkerhetsföreskrifter
kan följande risker förekomma pga. maskinens
och arbetets respektive egenskaper:
- Fara orsakad av den fl exibla strömkabeln.
- Hälsofarlig dammansamling vid arbete i otill-
räckligt ventilerade utrymmen.
- Personskador genom beröring av strömföran-
de delar vid demontering av maskinen, eller
genom beröring av delar som är i kontakt med
eluttaget genom den fl exibla strömkabeln.
- Använd endast originalreservdelar från Festool.
5.4 Information om buller och vibrationer
De enligt EN 60 745 fastställda värdena är nor-
malt:
Ljudtrycksnivå L
PA
= 86 dB (A)
Ljudeffektnivå L
WA
= 97 dB (A)
Osäkerhet K = 3 dB
VARNING
Ljudet som uppstår under arbetet kan skada
hörseln.
Använd hörselskydd!
Vibrationsemissionsvärde a
h
(vektorsumma i tre
led) och osäkerhet K meddelat enligt EN 60 745:
a
h
= 5,5 m/s
2
Osäkerhet K = 1,5 m/s
2
De angivna emissionsvärdena (vibration, oljud)
– används för maskinjämförelse,
– kan även användas för preliminär uppskattning
av vibrations- och bullernivån under arbetet,
– representerar elverktygets huvudsakliga an-
vändningsområden.
Värdena kan öka vid andra användningsområden,
med andra verktyg eller otillräckligt underhåll.
Observera maskinens tomgång- och stillestånds-
tider!
6 Idrifttagande och användning
VARNING!
Om maskinen används med otillåten spänning
eller frekvens, fi nns risk för olyckor.
- Strömkällans nätspänning och frekvens
måste stämma överens med uppgifterna på
märkplåten.
- I Nordamerika får du bara använda Festool-
maskiner med märkspänning 120 V/60 Hz.
VARNING!
Olycksrisk, elstötar
Dra alltid ut nätkontakten ur eluttaget före
alla arbeten.
6.1 Slå på och av
Håll alltid maskinen i båda händerna.
För anslutning och losskoppling av nätkabeln, se
bild [2].
Inkoppling:
Tryck på inkopplingsspärren [1-4].
Tryck ned strömställaren [1-5] och håll den
nedtryckt.
Strömställaren kan inte spärras i tillslaget
läge.
Frånkoppling:
Släpp strömställaren [1-5].
6.2 Styrelektronik
Startströmsbegränsning
Den elektroniskt styrda mjukstartfunktionen ser
till att maskinen startar smidigt.
Därigenom förhindras att materialen som ska
blandas stänker och sprutar ut när omrörningen
startas. Pga. maskinens låga startström är en
säkring på 16 A tillräcklig.
Sänkning av tomgångsvarvtal
Elektroniken sänker maskinens varvtal vid tom-
gång; härav följer att motorns och växelns buller
och slitage reduceras.
Elektroniskt varvtalsval
Med hjälp av varvtalsreglaget [1-8] kan man stäl-
la in varvtalet:
Varvtalet bör bestämmas med hänsyn till vilken
33
omrörare som används och vilket material som
ska bearbetas.
Överbelastningsskydd
Vid extrem överbelastning av apparaten skyddas
motorn från skador av ett elektroniskt överbe-
lastningsskydd.
I sådana fall stoppas motorn och startar inte igen
förrän den har avlastats. För att kunna fortsätta
arbeta måste man sedan starta om apparaten.
Constant-Electronic
Constant-Electronic håller varvtalet nästintill
konstant under olika belastning – på så vis ga-
ranteras enhetlig blandning av materialet.
Temperaturberoende överlastskydd
Som skydd mot överhettning vid extrem konti-
nuerlig belastning kopplar säkerhetselektroni-
ken bort motorn när en viss kritisk temperatur
uppnås.
Efter avkylning på ca 3–5 minuter är maskinen
åter driftklar och fullt belastbar.
Vid driftvarm maskin reagerar temperaturbero-
ende överlastskyddet tidigare.
6.3 Hastighetsomkopplare
Med hastighetsomkopplaren [1-7] kan man välja
mellan två olika varvtalsområden:
1:ans växel 2:ans växel
100 – 250 min
–1
130 – 350 min
–1
Växling kan göras medan maskinen går. Du bör
dock inte växla vid full belastning.
6.4 Stödhandtag
Av säkerhetsskäl använd alltid stödhandtaget [1-
6].
6.5 Stationär användning
Omröraren kan spännas fast vid 57 mm-kragen i
Festools blandarställning MS 57.
7 Montering av omrörarverktyg
Använd endast insatsverktyg med tillåten
diameter.
Dra alltid ut nätkontakten ur eluttaget
före alla arbeten.
Maskinen är försedd med ett snabbytessystem
för montering av omrörarverktygen.
Innan maskinen första gången tas i bruk
ska verktygshållarna [1-2] lätt bestrykas
med universalfett (vanlig handelsvara).
Omrörarverktygen är märkta med olika färger för
lättare åtskillnad. Vänstra verktygsfästet och till-
hörande vänster omrörarverktyg är märkta med
en ring i grön färg.
Montering:
Stick in rätt omrörarverktyg [1-1] i respektive
verk- tygsfäste [1-2].
Rikta in grön punkt på omrörar- verktygets
skyddsmanschett mot infjädrande låspinne
[1-3].
Skjut sedan upp omrörarverktyget som automa-
tiskt med låspinnen spärras i läget.
Demontering:
Tryck för upplåsning av spärren kraftigt på grön
märkt punkt på skyddsmanschetten och dra
sedan bort omrörarverktyget [1-1].
8 Arbetsanvisningar
Belasta inte verktyget i så stor utsträck-
ning att varvtalet nedsätts kraftigt eller
att motorn stannar.
Explosionsfarliga ämnen (t ex lätt antänd-
bara lösningsmedel) samt material med
en fl ampunkt under 21 °C får inte omrö-
ras.
Beakta tillverkarens anvisningar.
Använd andningsskydd vid dammiga ar-
beten!
Vilken rörkorg [1-1] som ska användas är helt
beroende av materialet.
Omrörningsstavar HS Combi (tillbehör)
För tunn- och tjockfl ytande ämnen. Rörkorgens
undre del drar innehållet uppåt och korgens und-
re del trycker det nedåt.
Omrörningsstavar HS 3 Double (tillbehör)
För tunga ämnen med hög viskositet. Två omrör-
ningsstavar med vardera tre spiraler som roterar
motlöpande. Ämnena rörs om som vid kamning.
Vid omröring för maskinen upp och ned.
Rengör rörkorgen efter varje användning.
9 Skötsel och underhåll
VARNING!
Olycksrisk, elstötar
Dra alltid ut nätkontakten ur eluttaget före
alla arbeten.
Endast auktoriserade serviceställen får utföra
det underhåll och de reparationer, som kräver
att man öppnar motorhuset.
34
Service och reparation ska endast utfö-
ras av tillverkaren eller serviceverkstä-
der. Se följande adress:
www.festool.com/Service
EKAT
1
2
3
5
4
Använd bara Festools originalreservde-
lar! Art.nr nedan:
www.festool.com/Service
- Byt ut fettet i växelhuset i intervaller om ca
200drifttimmar.
Efter dessa underhållsåtgärder ska ma-
skinens skyddsisolering kontrolleras
med hänsyn till säkerhetstekniska kra-
ven. Därför bör dessa arbeten uteslu-
tande utföras hos en elektrisk fackverk-
stad.
- Ventilationsöppningarna på motorhuset ska då
och då rensas.
- Maskinen stängs automatiskt av om elborstar-
na slitits ut. För underhåll måste maskinen
skickas till verkstad.
- Vi rekommenderar att maskinen rengörs re-
gelbundet. Avlägsna damm, rester av bland-
ningsmaterial och annan smuts. Vid använd-
ning av rengöringsmedel med lösningsmedel
kan lackerade ytor och plastdelar skadas. Om
du ändå vill använda sådana rengöringsme-
del, så rekommenderar vi att du först testar
deras verkan på en liten, undanskymd del av
maskinen. Motorhuvens ventilationsöppningar
får inte täppas igen!
- För att byta ut borstar, strömkablar etc. bör
du kontakta en auktoriserad verkstad. Om
maskinen skulle råka ut för en stark stöt eller
kollision bör du också uppsöka en auktorise-
rad verkstad för att förhindra mekaniska eller
elektriska faror.
- Maskinen kan förvaras i sin förpackning på
en torr förvaringsplats utan uppvärmning, så
länge temperaturen inte sjunker under −5 °C.
Efter uppackning får maskinen endast förvaras
på en torr plats inomhus, där temperaturen
inte sjunker under +5 °C och där inga starka
temperatursvängningar kan förekomma.
10 Miljö
Kasta inte elverktygen i hushållsavfallet! Ta
med maskin, tillbehör och förpackning till åter-
vinningsstation när de är uttjänta! Följ gällande
nationella föreskrifter.
Gäller bara EU-länder: Enligt EU-direktivet om
gamla el- och elektronikverktyg samt nationell
rätt måste uttjänta elverktyg källsorteras och
återvinnas på ett miljövänligt sätt.
Information om REACh:
www.festool.com/reach
11 EU-överensstämmelseintyg
Omrörare Serienr
MX 1600/2 EQ DUO 769238
År för CE-märkning: 2013
Vi förklarar härmed, på eget ansvar, att denna
produkt överensstämmer med följande normer
eller normgivande dokument:
2006/42/EG, 2004/108/EG (till 19.04.2016),
2014/30/EU (fr o m 20.04.2016),
2011/65/EU
,
EN 60745-1:2009, EN 55014-1:2006+ A1:2009+
A2:2011, EN 55014-2:1997+ Corrigendum 1997+
A1:2001+ A2:2008, EN 61000-3-2:2006+ A1:2009+
A2:2009, EN 61000-3-3:2013.
Festool GmbH
Wertstr. 20, D-73240 Wendlingen
Dr. Johannes Steimel
Chef för forskning, utveckling, teknisk doku-
mentation
2015-03-02
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66

Festool MX 1600/2 EQ DUO DOUBLE Bruksanvisningar

Typ
Bruksanvisningar