Festool OFK 700 EQ-Plus Bruksanvisningar

Typ
Bruksanvisningar
Originalbetriebsanleitung - Kantenfräse 7
Original operating manual - Edge router 10
Notice d’utilisation d’origine - Affl eureuse 13
Manual de instrucciones original - Fresadora de cantos 16
Istruzioni per l’uso originali - Rifi latore 19
Originele gebruiksaanwijzing - Kantenfrees 22
Originalbruksanvisning - Kantfräs 25
Alkuperäiset käyttöohjeet - Reunajyrsin 27
Original brugsanvisning - Kantfræser 30
Originalbruksanvisning - Kantfres 32
Manual de instruções original - Fresa para arestas 35
Оригинал Руководства по эксплуатации - Кромочный фрезер 38
Originál návodu k obsluze - Hranová frézka 41
Oryginalna instrukcja eksploatacji - Frezarka do krawędzi 44
OFK 700 EQ
21122_A / 2019-04-03
Festool GmbH
Wertstraße 20
D-73240 Wendlingen
Tel.: +49 (0)7024/804-0
Telefax: +49 (0)7024/804-20608
www.festool.com
25
Kantfräs
Tekniska data OFK 700 EQ
Upptagen effekt 720 W
Varvtal (tomgång) 10.000 - 26.000 min
-1
Frässkaft Ø 8 mm
Lutning på fräsbordet 1,5°
Vikt 2,0 kg
De angivna bilderna fi nns i början av bruksanvis-
ningen.
Symboler
Varning för allmän risk!
Använd hörselskydd!
Läs bruksanvisningen/anvisningarna!
Använd andningsskydd vid dammiga ar-
beten!
Använd skyddsglasögon.
Tillhör inte till kommunalavfall.
Skyddsklass II
1 Riktig användning
OFK 700 EQ är avsedd för planfräsning och profi l-
fräsning av trä, plast och liknande material.
Användaren svarar själv för skador och
olycksfall, vilka uppstått genom felaktig
användning!
2 Säkerhetsanvisningar
2.1 Allmänna säkerhetsanvisningar
OBS! Läs alla säkerhetsföreskrifter och
anvisningar. Om du inte rättar dig efter varning-
arna och anvisningarna kan det leda till elektriska
överslag, brand och/eller allvarliga kroppsskador.
Förvara alla säkerhetsanvisningar och bruksan-
visningar för framtida bruk.
Nedan använt begrepp ”Elverktyg” hänför sig till
nätdrivna elverktyg (med nätsladd) och till batte-
ridrivna elverktyg (sladdlösa).
2.2 Maskinspecifi ka säkerhetsanvisningar
- Håll elverktyget endast i de isolerade hand-
tagsytorna, eftersom kutteraxeln kan träffa den
egna nätkabeln. Kontakt med en strömförande
kabel kan göra apparatens metalldelar spän-
ningsförande och leda till elstötar.
- Montera fast och säkra arbetsobjektet på ett
stabilt underlag med tvingar eller på annat sätt.
Om man endast håller fast arbetsobjektet med
handen eller mot kroppen, är det ostabilt och
man tappar lätt kontrollen över arbetsobjektet.
- Maskinen ska endast användas med styrplatta
som monterats enligt föreskrift och utsugskåpa.
- Använd enbart fräsverktyg, vilka uppfyller nor-
men EN 847 och tål varvtal upp till minst 26.000
min
-1
. Spruckna fräsverktyg eller sådana, vilka
ändrat form, får inte användas.
- Se till, att fräsverktyget sitter ordentligt fast och
kontrollera, att det roterar klanderfritt.
- Använd enbart Festool originaltillbehör.
Använd lämplig personlig skydds-
utrustning: hörselskydd, skydds-
glasögon, andningsskydd vid
dammiga arbeten, skyddshand-
skar vid bearbetning av grova
material och vid verktygsväxling.
3 Oljuds- och vibrationsinformation
Enligt EN 60745 angivna typiska värden:
Oljudsnivå 80 dB(A)
Ljudeffektnivå 91 dB(A)
Mätosäkerhetstillägg K = 3 dB
Använd hörselskydd!
Totala vibrationsvärden (vektorsumman för tre
riktningar) fastställda enligt EN 60745:
Svängningsemissionsvärde (3-axlig)
Hölje a
h
= 6 m/s²
Extra handtag a
h
= 4 m/s²
Osäkerhet K = 2 m/s²
De angivna emissionsvärdena (vibration, oljud)
– används för maskinjämförelse,
– kan även användas för preliminär uppskattning
av vibrations- och bullernivån under arbetet,
– representerar elverktygets huvudsakliga an-
vändningsområden.
Värdena kan öka vid andra användningsområden,
med andra verktyg eller otillräckligt underhåll. Ob-
servera maskinens tomgång- och stilleståndstider!
4 Elektrisk anslutning och ibruktagning
Nätspänningen bör överensstämma med spän-
ningen på maskinskylten!
Frånkoppla alltid maskinen innan du an-
sluter den eller drar ut nätanslutnings-
ledningen ur eluttaget.
26
OBSERVERA
Plug it-anslutningen blir mycket varm om
bajonettkopplingen inte är ordentligt låst
Risk för brännskador
- Innan man startar elverktyget måste
man kontrollera att bajonettkopplingen
till nätkabeln är helt stängd och låst.
För anslutning och löstagning av nätanslutnings-
ledningen, se bild 1.
Brytaren (2.1) fungerar som till-/fråns-lagsbrytare
(1 = till/ 0 = från).
5 Inställningar på maskinen
Före alla arbeten på maskinen skall nät-
stickproppen alltid dras ut ur väggkon-
takten!
5.1 Arbetslägen
Maskinen har två arbetslägen:
- Bild 3A + 9:
Lodrätt arbetsläge, för kantfräsning av ytbelägg-
ningar samt profi lfräsning.
- Bild 3B + 8:
Vågrätt arbetsläge, för kantfräsning av belägg-
ningar på smala ytor (kantlimning) samt profi l-
fräsning.
Vid ommontering måste styrplattan (3.1), juster-
rullen (3.2) och utsugningen (3.3) monteras om
– se bild 3.
5.2 Utsugning
Anslut alltid maskinen till en utsugningsanlägg-
ning.
En utsugskåpa (3.3, 4.1) för båda arbets-
lägena medföljer, på vilken ett utsugnings-
aggregat från Festool (sugslang med en
diameter på 27 mm) kan anslutas.
Av säkerhetsskäl får maskinen endast
användas med föreskriftsmässigt monte-
rad utsugskåpa.
Utsugskåpa (4.1) kan sättas fast på plåten (4.3) i två
lägen (vriden 180°) med de båda skruvarna (4.2).
5.3 Byta fräsverktyg
Se bild 5.
5.4 Byt spännhylsa
Med den medlevererade spännhylsan får man
endast spänna fast verktyg med en skaftdiameter
på 8 mm. Se bild 6.
6 Elektronik
Maskinen är utrustad med fullvågs-elek-
tronik som har följande egenskaper:
Mjukstart
Mjukstarten gör att maskinen startar utan knyck.
Varvtalsreglering
Varvtalet kan ställas in steglöst mellan 10 000 och
26.000 min
-1
med inställningsratten (2.2). På så sätt
anpassar man skärhastigheten optimalt efter det
aktuella materialet.
Konstant varvtal
Det förvalda varvtalet hålls konstant under tom-
gång och bearbetning.
7 Arbete med maskinen
Fäst alltid arbetsstycket så, att det inte kan
röra sig under bearbetningen.
Kontrollera att avkänningsrullen resp
avkänningsfjädern inte vidrör fräsverkty-
get.
Ställ in fräsdjupet
se bild 7
Lås upp vridknappen.
Ställ in styrplattan (7.1) och avkänningsrul-
len (7.2) resp avkänningsfjädern (7.3) på
önskat fräsdjup.
Lås vridknappen.
För maskinen i jämnt tempo längs med arbets-
stycket.
Kontrollera att styrplattan och avkänningsrullen
resp avkänningsfjädern alltid ligger an mot arbets-
stycket (se bild 8 + 9).
Använd avkänningsfjädern vid raka och grova
arbetsstyckskanter, och avkänningsrullen vid
svängda arbetsstyckskanter.
OBS!
För att skivans ytskikt inte ska skadas vid kantfräs-
ning, lutar den medföljande standardstyrplattan
1,5°. För precis rätvinklig fräsning fi nns en styr-
platta med 0° lutning som tillbehör.
8 Underhåll och skötsel
Dra alltid ut stöpseln ur vägguttaget,
innan arbeten på maskinen inledes!
Service och reparation ska endast utföras
av tillverkaren eller serviceverkstäder. Se
följande adress:
www.festool.com/Service
EKAT
1
2
3
5
4
Använd bara Festools originalreservde-
lar! Art.nr nedan:
www.festool.com/Service
Håll alltid maskinen och ventilations-öppningarna
rena.
Handöverfräsarna är utrustade med självfrånkopp-
lande specialkol.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46

Festool OFK 700 EQ-Plus Bruksanvisningar

Typ
Bruksanvisningar