Citizen 350DPA Användarmanual

Kategori
Miniräknare
Typ
Användarmanual
350DPA
Instruction Manual
Anweisungshandbuch
Mode d'emploi
Manual de Instrucciones
Manuale di Istruzioni
Manual de Instruções
Návod k použití
Instructie Handleiding
Brugsanvisning
Buku Pedoman
Käyttöopas
Használati utasítás
Bruksanvisning
Návod na obsluhu
Printing Calculator
Druckrechner
Calculatrice Imprimante
Calculadora Impresora
Calcolatrice con stampante incorporata
Calculadora com Impressão
Tisk Kalkulátor
Afdruk Rekenmachine
Print Regnemaskine
Kalkulator Pencetak
T
ulostava laskin
Nyomtató számológép
Utskrifts kalkulator
Kalkulátor s tlačiarňou
Bordsralnare med utskrift

Bruksanvisning
Sifferangenter
Används till inskrivning av sif
fror i räknaren.
Tangent för decimalkomma
Används till inskrivning av decimalkomma.
Teckenbyte
Används till att byta tecken på data i x-registret.
Multiplikations- och divisionstangent
Lagrar multiplikations- och divisionsinstruktioner och genomför
multiplikation och divisionsinstruktioner som redan har lagrats.
Utför också upprepad multiplikations- och divisionsberäkning.
Lika med-tangent
Utför multiplicering, dividering,
%, konstanta beräkningar och
andra beräkningar.
Sifferskiftknapp
Skifta höger visat antal platser per sif
fra före tryckning på någon
funktionknapp.
Clear-tangent
Används till att radera felaktiga inskrivningar eller registrerade
belopp. Raderar inte minnet.
35 (Sw)
Procent-tangent
Utför procentberäkning:
a. A
X B % -> A * B / 100
b. A ÷ B % -> A / B x 100
Tangent för delsumma
Visar och skriver ut allt innehållet i minnet.
Tangent för totalsumma
Visar och skriver ut allt innehallet i minnet och nollställer det.
Plus-tangent
Lägger till ett belopp i ackumulatorn. Om samma belopp ska
adderas mer än en gång (upprepad addition) skrivs beloppet in en
gång och sedn trycks additions-tangenten önskat antal gånger.
Om tangenten trycks omedelbart efter %-tangenten fungerar den
som additionstangent för procentberäkning.
Minus-tangent
Drar ifrån samma belopp mer än en gång (upprepad subtraktion)
om ett belopp skrivs in en gång och minustangenten trycks önskat
antal gånger. Om tangenten trycks omedelbart efter %-tangent
fungerar den som minustangent för procentberäkning.
Knapp för del- och totalsumma i minnet
Visar resultatet på displayen, och/eller skriver ut om
utskriftsfunktionen har aktiverats, om utskriftstangenten trycks en
gång. Innehallet i minnet nollställs om tangenten trycks mer än
en gång.
Påläggs-tangent
For beräkning av försäljnings- eller inköpspris och vinstmarginal.
Tangent för pappersmatning
Tangent för minnesaddition
Lägger till ett belopp till minnet. Om en annan beräkning pågår
avslutas den först innan resultatet läggs till i minnet.
Tangent för minnessubtraktion
Drar ifrån ett belopp från minnet. Om en annan beräkning pågår
avslutas den först innan resultatet dras ifrån minnet.
Momstangent
Räknar ut ett belopp inklusive moms med momssatsen angiven
via tangenten för val av moms.
Rabattangent
Räknar ut ett belopp exklusive moms med momssatsen angiven
via momsberäkningstangenten.
+/-
00 0
CE/C
%
M
MU
FEED
M+
M-
TAX +
TAX -
90
to
+/-
%
MU
CE/C
FEED
PRINT
AUTO
REPLAY
CHECK
CORRECT
%
LOCAL
LOCAL
00 0
GT
RATE
TAX +
TAX -
0
7
8
9
4
5
6
1 2
3
00000
M+
M-
M
DECIMAL
A 0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
ROUNDING
5/4
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
TANGENTER OCH FUNKTIONER
Posträkningsswitch
Posträkning är inte inte aktiverad.
Antal poster gjorda med knapparna [+], [-], [M+] och [M-] kommer
att räknas. Resultatet skrivs ut till vänster vid tryckning på knapp
för delsumma, total eller minnestotal.
Antal poster gjorda med knapparna [+], [-], [M+] och [M-] kommer
att räknas. Räkneverket adderas med [+], [M+] och subtraheras
med [-], [M-]. Resultatet skrivs ut till vänster vid tryckning på
knapp för delsumma, total eller minnestotal.
Minnesfunktion för totalsumma
Minnesfunktionen för totalsumma är inte aktiverad.
Slutresultaten för additioner och subtraktioner adderas
automatisk i
minnet för totalsumman, med rätt tecken.
AV PÅ/ ÅTERUPPREPNING UTSKRIFT
OFF
Strömmen är avstängd.
ON/REPLAY Strömmen är påslagen men skrivaren är
inaktiverad. Aktiverar även
återupprepningsläge.
PRINT Skrivaren är på.
OBS: Elkontakten ska installeras nära räknaren och vara
lätt tillgänglig.
Displayen släcks automatisk efter 3 min av inaktivitet,
för att aktivera displayen tryck CE/C tangenten ; om
en beräkning ligger inne visas denna åter .
Förprogrammerbar tangent för moms och utländsk valuta
Används till inskrivning av momssats och valutakurs.
Skriv ut-knapp
Den kommer att skriva ut en direktpost som referens för ett
fakturanummer med ett "#"-märke längst ut på vänster sida av
kvittorullen.
Totalsummatangent
Visar och skriver ut totalsumman i minnet och nollställer det.
Deltaprocentknapp
Jämför automatiskt två valfria belopp och beräknar och skriver sedan
ut den procentuella förändringen.
Knapp för automatisk repetition
Kommer automatiskt ihåg alla bekräningar gjorda i
"ON/REPLAY"-läget.
Checkknapp
Kontrollerar varje beräkning steg för steg. Utför snabb repetition
genom kontinuerlig intryckning.
Korrigeringsknapp
Aktiverar korrigering för varje beräkningssteg.
Räknar om lokal valuta till utländsk valuta.
Räknar om utländsk valuta till lokal valuta.
Decimalväljare
A ............... Tilläggsläge
F ................ Flytande
0,2,4,6 ....... Antal decimaler
Avrundningsfunktion
5/4 ............ Rundar av
............ Rundar neråt
............ Rundar uppåt
DECIMAL
A 0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
ROUNDING
5/4
RATE
GT
PRINT
AUTO
REPLAY
CHECK
CORRECT
OFF
ON
OFF
ON
LOCAL
LOCAL
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
36 (Sw)
IC +
51
Ci sono 13 valute straniere programmate nella memoria e la valuta automatica e' programmata
su 1.
- Seleziona una posizione per programmare le tariffe di cambio desiderate.
- Tieni premuto il tasto [RATE] finche' il simbolo "RATE" non appaia lampeggiando sul diplay.
- Premi il tasto e sul diplay apparira' "r-01 1."
- Premi il tasto [+] per procedere alla tariffa successiva.
- Premi il tasto [ -] per tornare alla tariffa precedente.
- Inserisci la tariffa richiesta e poi premi il tasto .
- Il tariffa di cambio e' adesso programmata.
- Per modificare la programmazione delle Valute Straniere o del tasso di Iva imponibile,
spegni l'apparecchio, posizionando l'interruttore su OFF, poi riaccendi, posizionando
l'interruttore su ON, tenendo premuto il tasto [CE/C] e il tasto [+]. Sul display comparira'
"r-CC" per procedere alla programmazione.
Inserisci la valuta
1.08 in r-02.
8000 = Totale in Valuta Straniera?
8000 = Totale in Valuta Locale?
LOCAL
LOCAL
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
0. 0. C
0.
r-01 1.
r-02 1.
1.08 1.08 1.08
8000 7'407.41 8,000.00
1.08 =
7,407.41
8000 8'640.00 8,000.00 x
1.08 =
8,640.00
RATE
LOCAL
LOCAL
LOCAL
LOCAL
CE/C
(Press until blinking) RATE (Blinking)
RATE (Blinking)
RATE (Blinking)
RATE
LOCAL
Existem na memória 13 taxas câmbio de referência para Moeda Estrangeira. 1 é o valor
programado por defeito.
- Selecção de uma posição para programar as taxas desejadas.
- Pressione e mantenha pressionada a tecla [RATE] até o símbolo "RATE" piscar no ecrã.
- Pressionando a tecla , aparece "r-01 1" no ecrã.
- Pressione a tecla [+] para passar à próxima taxa de câmbio.
- Pressione a tecla [-] para regressar à taxa de câmbio precedente.
- Insira a taxa requerida pressionando a tecla .
- Programação da taxa corrente realizada.
- Se pretender recuperar a programação por defeito da Moeda Estrangeira e da taxa de
câmbio, retire a ficha da tomada e, em seguida, volte a ligar a calculadora enquanto pressiona
a tecla [CE/C] e [+]. Em seguida, aparece "r-CC" no ecrã e a taxa programada por defeito.
Programar a taxa de câmbio
1.08 em r-02.
8000 = Total de Moeda Estrangeira?
8000 = Total de Moeda Estrangeira?
LOCAL
LOCAL
Entry
Eingabe
Entrée
Entrada
Entrat
Entrada
Zadání
Inmatning
Function Key
Funktionstaste
Touche d
e fonctions
Tecla de Función
Tasto di Funzione
Tecla Função
Funkční klávesa
Funktionstangent
Display
Sichtanzeige
Affichage
Visualización
Display
Visualização
Displej
Display
Paper print-out
Papierausdruck
Impression papier
Impresión sobre papel
Stampa su carta
Impressão
výtisk
Pappersutskrift
V paměti je 13 sazeb zahraniční měny a nastavení je na 1.
- Pro volbu polohy nastavení požadovaných sazeb.
- Stiskněte a držte klávesu [RATE], dokud symbol "RATE" nebliká na displeji.
- Stiskněte klávesu [ ] a zobrazí se "r-01 1."
- Stiskněte [+] pro postup na další sazbu.
- Stiskněte klávesu [-] zpět na minulou sazbu.
- Zadejte požadovanou sazbu a poté stiskněte klávesu [ ]
- Současná sazba je nyní nastavená.
- Pokud chcete změnit sazbu zahraniční měny, odpojte zásuvku, pak přístroj zapojte On a
držte klávesu [CE/C] a [+]. Pak se zobrazí "r-CC" na displeji a nastaví se prvotní nastavení.
Nastavit přepočet měny
1.08 v r-02.
8000 = Zahraniční měna celkem?
8000 = Místní měna celkem?
Det finns 13 satser för utländsk valuta i minnet och räknaren är förprogrammerad för 1.
- Välji en position där den önskade satsen ska fastställas
- T
ryck och håll ner tangenten (RATE ) tills symbolen "RATE" blinkar på displayen
- Tryck ner tangenten , displayen visar "r-01 1."
- Tryck på tangenten (+) för att komma till nästa sats
- Tryck på tangenten (-) för att komma till den tidigare satsen
- Skriv in den önskade satsen och tryck sedan på tangenten
- Den aktuella satsen har nu skrivits in och kan användas
- Dra ut stickkontakten och stäng av räknaren om förprogrammerad momssats och
en annan utländsk valuta ska användas. Sätt sedan på räknaren igen och tryck på
CEIC och tangenten (+). Därefter visas "r+CC" på displayen och förprogrammeringen
är klar. Välj valutakurs.
1,08 i r-02.
8000 = total utländsk valuta
8000 = total lokal valuta
53
1.
Optellen en aftrekken
Addition og Subtraktion
Penambahan dan pengurangan
Yhteen- ja vähennyslasku
Hozzáadás és kivonás
Addisjon og subtraksjon
Pripočítavanie a odpočítavanie
2.
Vermenigvuldiging
Multiplikation
Perkalian
Kertolasku
Szorzás
Multiplikasjon
Násobenie
123 + 456 -789 = - 210
a) 12 X 12 = 144
CE/C
12
12
0.
12.
144.
0. C
12. X
12. =
144.
CE/C
123
5
0.5
0.
123.
615.
307.5
0. C
123. X
5. X
0.5 =
307.5
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
b) 123 X 5 X 0.5 = 307.5
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
123
456
789
0.00
1.23
5.79
2.10
2.10
--
--
0.00
1.23 +
4.56 +
7.89 -
2.10 -
(RED)
(RED)
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
Toimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
Tampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
Papier afdruk
Papir udskrivning
Kertas cetakan
Paperituloste
Nyomtatás papírra
Papir skriv ut
Tlač na papier
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
Toimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
Tampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
Papier afdruk
Papir udskrivning
Kertas cetakan
Paperituloste
Nyomtatás papírra
Papir skriv ut
Tlač na papier
54
4.
Herhaal toevoegen en gemengde berekening
Gentagen addition og blandet udregning
Powtórne dodawanie i dzialania naprzemienne
Mengulang menambah dan kalkulasi campuran
Toistuva yhteenlasku ja tasauslasku
Ismétlődő hozzáadás és vegyes számítás
Gjenta legg til og blandet utregning
Opakované pripočítavanie a kombinovaný výpočet
a) 149 12 = 12.42
(1200 + 30) X 4 3 = 1640.00
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
3.
Delen
Division
Dzielenie
Pembagian
Jakolasku
Osztás
Divisjon
Delenie
b) 1 3 0.3 = 1.1111
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
0. 0.C
149 149.00 149.00
12 12.00 =
12.42 12.42
0. 0. C
1 1.0000 1.0000
3 0.3333333333333 3.0000
0.3 0.3000 =
1.1111 1.1111
CE/C
=
CE/C
=
0.00 0.00
0. 0. C
1200 1'200.00 1,200.00 +
30 1'230.00 30.00 +
1'230.00 1,230.00
1'230.00 1,230.00 X
4 4'920.00 4.00
3 3.00 =
1'640.00 1,640.00
CE/C
=
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
Toimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
Tampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
Papier afdruk
Papir udskrivning
Kertas cetakan
Paperituloste
Nyomtatás papírra
Papir skriv ut
Tlač na papier
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
Toimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
Tampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
Papier afdruk
Papir udskrivning
Kertas cetakan
Paperituloste
Nyomtatás papírra
Papir skriv ut
Tlač na papier
56
7.
Wederkerige berekening
Omvendt udregning
Kalkulasi terbalik
Käänteisluvun laskenta
Reciprok számítás
Resiprok utregning
Spätný výpočet
8.
Procentuele berekening
Procent udregning
Kalkulasi persentase
Prosenttilaskenta
Százalékszámítás
Prosentutregning
Výpočet percent
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
1
= 0.125
3 + 5
= 60a) 1200 X
5
100
%
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
0. 0. C
1200 1'200. 1,200. X
5 5. %
60. 60.
0. 0. C
75 75. 75.
120 120. %
62.5 62.5
X 100 = 62.5b)
75
120
CE/C
%
CE/C
0. 0.
0. 0. C
3 3. 3. +
5 8. 5. +
1 1. 1.
8. 8.
8. =
0.125 0.125
CE/C
=
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
Toimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
Tampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
Papier afdruk
Papir udskrivning
Kertas cetakan
Paperituloste
Nyomtatás papírra
Papir skriv ut
Tlač na papier
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
Toimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
Tampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
Papier afdruk
Papir udskrivning
Kertas cetakan
Paperituloste
Nyomtatás papírra
Papir skriv ut
Tlač na papier
58
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
( 2 X 3 ) + ( 4 X 5 ) -- ( 6 2 ) = 23.00
10.
Geheugenberekening
Hukommelses udregning
Kalkulasi dengan memori
Muistilaskenta
Memóriaszámítás
Minneutregning
Výpočet s pamäťou
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
11.
Item tel afdruk
Artikel taelling udskrivning
Wydruk liczonych pozycji
Mencetak penghitungan barang
Kohteiden lukumäärän tulostus
Tételszám nyomtatás
Item count-utskrift
Tlač počtu položiek
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
($) 1.23 + 4.56 + 7.89 + 3.21 + 6.54 + 9.87 = 33.30
Gemiddelde prijs van de items
Gennemsnitspris paa artikler
Harga barang pukul rata
Kohteiden keskihinta
A tételek átlagára
Gjennomsnittlig pris for elementene
Priemerná cena položiek
0.00 0.00 M
2 2.00 2.00 X
3 3.00 =
M 6.00 6.00 M+
4 M 4.00 4.00 X
5 5.00 =
M 20.00 20.00 M+
6 M 6.00 6.00
2 2.00 =
M 3.00 3.00 M-
M 23.00 23.00 M
23.00 23.00 M
M+
M+
M-
M
M
M
(RED)
0.00 000
0.00
0. 0. C
123 1.23 1.23 +
456 5.79 4.56 +
789 13.68 7.89 +
321 16.89 3.21 +
654 23.43 6.54 +
987 33.30 9.87 +
006
33.30 33.30
33.30 33.30
6 6.00 =
5.55 5.55
CE/C
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
T
oimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
T
ampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
Papier afdruk
Papir udskrivning
Kertas cetakan
Paperituloste
Nyomtatás papírra
Papir skriv ut
Tlač na papier
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
Toimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
Tampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
Papier afdruk
Papir udskrivning
Kertas cetakan
Paperituloste
Nyomtatás papírra
Papir skriv ut
Tlač na papier
59
12.
Wis Invoer
Clear indtastning
Kasowanie wprowadzonej danej
Menghapuskan Entri
Poista syöte
Bevitel törlése
Stryk ut innskrivning
Vymazanie vstupu
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
0. 0. C
4 4.00 4.00 X
5 20.00 5.00
6 9 9.00 =
2.22 2.22
4 x 5 ÷ (6 verkeerd ingevoerd) 9 = 2.22
4 x 5 ÷ (6 forkert indtastet) 9 = 2,22
4 x 5 ÷ (6 salah memasukkan) 9 = 2.22
4 x 5 ÷ (6 väärin syötetty) 9 =2.22
4 x 5 ÷ (6 hibásan beírt) 9 =2.22
4 x 5 ÷ (6 skrevet inn feil) 9 =2,22
4 x 5 ÷ (6 nesprávne zadaná) 9 =2.22
CE/C
CE/C
13.
Overloop en fout
Overflow og fejl
Berlebihan dan salah
Ylitys ja virhe
Túlcsordulás és hiba
Overflyt og feil
Pretečenie a chyba
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
(a)
999999999
99999 + 1 = Overloop
99999999999999 + 1 = overflow
99999999999999 + 1 = Berlebihan
99999999999999 + 1 = Ylitys
99999999999999 + 1 = Túlcsordulás
99999999999999 + 1 = Overflyt
99999999999999 + 1 = Pretečenie
0. 0.
99999999999999 99’999'999'999'999.
99,999999999999. +
1 1. +
ERROR 0. .............................
0. 0. C
CE/CCE/C
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
Toimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
Tampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
Papier afdruk
Papir udskrivning
Kertas cetakan
Paperituloste
Nyomtatás papírra
Papir skriv ut
Tlač na papier
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
Toimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
Tampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
Papier afdruk
Papir udskrivning
Kertas cetakan
Paperituloste
Nyomtatás papírra
Papir skriv ut
Tlač na papier
60
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
0. 0. C
1 1. 1.
0 0. =
ERROR 0. ..................
0. 0. C
b)
1 ÷ 0 = Fout
1 ÷ 0 = fejl (error)
1 ÷ 0 = Salah
1 ÷ 0 = Virhe
1 ÷ 0 = Hiba
1 ÷ 0 = Feil
1 ÷ 0 = Chyba
CE/C
CE/C
14.
Terugspelen voor correctie
Gentagelse for korrektion
Powtórka korekty
Mengulang untuk koreksi
Toista korjausta varten
Visszajátszás javításhoz
Replay for korrigering
Opakovane prehrať na účely opravy
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
Gross amount excluding
6.5 % discount = $100
Net amount = $ 93.90
Gross amount excluding
7% DISCOUNT = $100
Net amount = $93.46
100 [MU] 6.5 [ +/- ] [=] 03 93.90
[CHECK] 01 MU 100.00
REPLAY
[CHECK] 02 - 6.50 =
REPLAY
[CORRECT] 02 - 6.50 =
CORRECT
REPLAY
7 [+/-] [CORRECT] 02 -7.00 =
REPLAY
[AUTO REPLAY] 01 MU 100.00
REPLAY
02 -7.00 =
REPLAY
03 93.46
REPLAY
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
T
oimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
T
ampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
Papier afdruk
Papir udskrivning
Kertas cetakan
Paperituloste
Nyomtatás papírra
Papir skriv ut
Tlač na papier
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
Toimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
Tampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
61
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
ROUNDING
5/4
ROUNDING
5/4
ROUNDING
5/4
ROUNDING
5/4
0. 0. C
1 1.00 1.00
3 3.00 =
0.34 0.34
2 2.00 =
0.67 0.67
1 1.00 =
0.33 0.33
2 2.00 =
0.67 0.67
1 1.00 =
0.34 0.34
2 2.00 =
0.67 0.67
CE/C
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
Toimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
Tampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
Papier afdruk
Papir udskrivning
Kertas cetakan
Paperituloste
Nyomtatás papírra
Papir skriv ut
Tlač na papier
.. ..................................................................... 0.33
Afronden
............................................................................. 0.33
Afrunding............................................................................ 0.33
..................................................... 0.33
Membulatkan bilangan....................................................... 0.33
Pyöristys pois päältä........................................................... 0.33
Felkerekítés ...................................................................... 0.33
Rund av ............................................................................ 0.33
Zaokrúhlenie ..................................................................... 0.33
....................................................................... 0.33
Naar beneden afronden...................................................... 0.33
Nedrunding......................................................................... 0.33
............................................................. 0.33
Membulatkan bilangan kebawah........................................ 0.33
Pyöristys alaspäin .............................................................. 0.33
Kerekítés lefelé ................................................................. 0.33
Rund ned .......................................................................... 0.33
Zaokrúhlenie smerom dole ............................................... 0.33
..................................................................... 0.34
Naar boven afronden.......................................................... 0.34
Oprunding............................................................................ 0.34
............................................................ 0.34
Membulatkan bilangan keatas............................................. 0.34
Pyöristys ylöspäin .............................................................. 0.34
Kerekítés felfelé .................................................................. 0.34
Rund opp ............................................................................ 0.34
Zaokrúhlenie smerom hore ................................................ 0.34
.................................................................. 0.67
Afronden............................................................................. 0.67
Afrunding............................................................................ 0.67
..................................................... 0.67
Membulatkan bilangan....................................................... 0.67
Pyöristys pois päältä........................................................... 0.67
Felkerekítés ....................................................................... 0.67
Rund av ............................................................................. 0.67
Zaokrúhlenie ...................................................................... 0.67
....................................................................... 0.66
Naar beneden afronden..................................................... 0.66
Nedrunding......................................................................... 0.66
............................................................. 0.66
Membulatkan bilangan kebawah........................................ 0.66
Pyöristys alaspäin .............................................................. 0.66
Kerekítés lefelé .................................................................. 0.66
Rund ned ........................................................................... 0.66
Zaokrúhlenie smerom dole ................................................ 0.66
1
÷ 3 = 0.333
1
÷
3 = 0.333
1
÷
3 = 0.333
2
÷
3 = 0.666
2
÷
3 = 0.666
15.
Berekening afronden
Afrundings udregning
Kalkulasi membulatkan bilangan
Pyöristyslaskenta
Kerekítési számítás
Avrunding utregning
Výpočet zaokrúhlenia
........................................................................ 0.67
Naar boven afronden.......................................................... 0.67
Oprunding............................................................................ 0.67
............................................................ 0.67
Membulatkan bilangan keatas............................................. 0.67
Pyöristys ylöspäin ............................................................... 0.67
Kerekítés felfelé .................................................................. 0.67
Rund opp ............................................................................ 0.67
Zaokrúhlenie smerom hore ................................................. 0.67
2
÷
3 = 0.666
62
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
17.
Vermenigvuldiging en delen met accumulatie
Multiplikation og division med sammenlaegning
Perkalian dan pembagian dengan akumulasi
Akkumuloituva kerto- ja jakolaskenta
Szorzás és osztás felhalmozással
Multiplikasjon og divisjon med akkumulasjon
Násobenie a delenie s uložením do pamäte
113% = 226.00 US$
100% = ? US$
13% = ? US$
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
123.................... 123
456.................... 456
789 X 2.............. 1578
- (321 X 2).......... -642
Total................... 1515
0. 0.
123 123. 123. +
456 579. 456. +
789 789. 789. X
2 2. =
2'157. 1,578. +
321 321. 321. X
2 2. =
1'515. 642. -
1'515. 1,515.
0. 0. C
CE/C
(RED)
0. 0. C
226 MU 226.00 226.00 M
13.00 -%
13
200.00
+/-
MU
CE/C
(RED)
(RED)
after 3 minutes, auto power off
press key to resume
MU 226.00
CE/C
26.00
200.00
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
Toimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
Tampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
Papier afdruk
Papir udskrivning
Kertas cetakan
Paperituloste
Nyomtatás papírra
Papir skriv ut
Tlač na papier
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
Toimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
Tampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
Papier afdruk
Papir udskrivning
Kertas cetakan
Paperituloste
Nyomtatás papírra
Papir skriv ut
Tlač na papier
16.
Mark-up berekening en schakelt automatisch uit
Mark-up beregning og auto power off
Obliczanie marży i automatyczne wyłączanie zasilania
Kalkulasi kenaikan harga dan padam secara otomatis
Hinnoittelulaskenta ja automaattinen virrankatkaisu
Árrésszámítás és automatikus kikapcsolás
Prisøkningsutregning og automatisk strømavslåing
Výpočet cien s prirážkou a automatické vypnutie elektrického napájania
63
18.
Herhaaldelijke berekening met verwijzing naar datum
Gentagen udregning med datohenvisning
Kalkulasi berulang dengan referensi tanggal
Toistuva laskenta viittauksella päivämäärään
Ismétlődő számítás dátumra hivatkozással
Gjentagende utregning med henvisning til dato
Opakovaný výpočet s odkazom na dátum
19.
Automatische belasting BTW berekening
Automatisk moms udregning
Automatyczne obliczanie podatku vat
Kakulasi pajak, pajak nilai tambah otomatis
Automaattinen alv-veron laskenta
Automatikus adóérték-számítás
Automatisk MVA- og momsutregning
Automatický výpočet DPH
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
DATE: 21 September 2000
6.54 + 6.54 + 6.54 -
7.89 -7.89 = ?
Tax rate = 7.5%
Price = $261.56
Tax = $ 19.62
Price after Tax = $281.18
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
21.9.00 21.900 # 21.9.00
6.54 6.54 6.54 +
13.08 6.54 +
19.62 6.54 +
7.89 11.73 7.89 -
3.84 7.89 -
3.84 3.84
PRINT
(RED)
(RED)
0.
7.5 7.5 7.5 %
261.56 281.18 261.56
7.5 %
19.62
281.18
261.56
281.18
7.5 %
19.62
261.56
RATE
TAX +
TAX +
TAX -
(RED)
(Press until Blinking) RATE (Blinking)
% RATE
TAX +
TAX -
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
Toimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
Tampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
Papier afdruk
Papir udskrivning
Kertas cetakan
Paperituloste
Nyomtatás papírra
Papir skriv ut
Tlač na papier
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
Toimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
Tampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
Papier afdruk
Papir udskrivning
Kertas cetakan
Paperituloste
Nyomtatás papírra
Papir skriv ut
Tlač na papier
20.
Verschil in percentage berekening
Forskel i procentsats udregning
Perbedaan dalam kalkulasi persentase
Ero prosenttilaskennassa
Eltérés a százalékszámításban
Utregning for prosentvis differanse
Výpočet rozdielu v percentách
125000 125'000.00 125,000.00
175,000.00 =
175000 40.00 50,000.00
40.00 %
21000 - 83.20 21,000.00 =
104,000.00
83.20 %
(RED)
(RED)
64
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
21.
Totaal Berekening
Grand Total udregning
Kalkulasi Total Keseluruhan
Loppusumman laskenta
Végösszeg-számítás
Utregning av sluttsum
Výpočet s celkovým súčtom
A
DECIMAL
0 2 4 6 F
ITEM COUNT
OFF ON
IC
+
_
OFF
ON
GT
OFF
ON/
POWER/PRINT
PRINT
REPLAY
ROUNDING
5/4
0. 0. G
1(00) 100. 100. +
GT
100. 100. G+
GT
1(00) 100. 100. +
GT
100. 100. G+
200. 200. G
GT
GT
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
Toimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
Tampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
Papier afdruk
Papir udskrivning
Kertas cetakan
Paperituloste
Nyomtatás papírra
Papir skriv ut
Tlač na papier
Invoer
Indtastning
Entri
Syöte
Bevitel
Innskrivning
Vstup
Functietoets
Funktionstaste
Kunci Fungsi
Toimintonäppäin
Funkciógomb
Funksjons tast
Funkčné tlačidlo
Beeldscherm
Display
Tampilan
Näyttö
Kijelző
Skjerm
Zobrazenie
Papier afdruk
Papir udskrivning
Kertas cetakan
Paperituloste
Nyomtatás papírra
Papir skriv ut
Tlač na papier
FUNKTIONER OCH SPECIFIKATIONER
1. Utskriftssystem:
14 siffrors kapacitet med noll-eliminering. Enkel blankrad när svaret har skrivits ut.
Metod för val av decimalkommats placering.
1) Välj decimalkommats placering (0, 2, 3)
2) System med flytande decimalkomma (F)
3) Placering via tilläggsläge (A)
2.
Funktioner
Addition, subtraktion, multiplikation, division, återupprepande addition och subtraktion,
kedjemultiplikation och -division, konstant multiplikation och division, blandad beräkning,
kvadratberäkning, invers beräkning, minnesberäkning, procentberäkning, beräkning med
automatisk återupprepning, tilläggs/rabattberäkning, icketillägg och datum, utskrift av delsumma,
teckenbyte, avrundning (5/4),posträkning, automatisk avstängning och andra beräkningar.
3. Specialfunktioner:
a) System med 14 siffror e) Avrundningsfunktion
b) Noll-eliminering f) Summeringsfunktion
c) Automatisk nollställning nar strömmen aktiveras g) Posträkningsfunktion
d) Valfunktion för placering av decimalkomma h) Val av läge utan utskrift
(A, 0, 2, 3, F)
4. Display:
'M' Minne, 'GT' Totalsumma, '-' Minus, 'ERROR' Error/Overflow, ' ' Utländsk valuta,
'LOCAL' Lokal valuta, 'TAX+' Skatt plus, 'TAX-' Skatt minus, 'MU' Markera,
'
%' Deltaprocent, 'RATE' Skatt och växelkurs.
5.
Utskriftsfärger:
Alla siffor och symboler skrivs ut i svart eller rött.
6. Beräkningskapacitet:
Addition/subtraktion : .................... 14 siffror ± 14 siffror = 14 siffror
Multiplikation/Division:................... 14 siffror x/÷ 14 siffror = 14 siffror
Posträkning ................................... 3 siffror
7. Utskriftshastighet:
4.3 rader per sekund (normal hastighet)
8. Mått:
75 mm (höjd) x 225 mm (bredd) x 332 mm (langd)
9. Vikt:
1.2 kgs
10. Strömförsörjning:
AC 100-240V 50/60Hz 0.6A
DC 16V 1.4A
76
CORRECT
REPLAY
GT M ERROR LOCAL TAX+ TAX-
%
RATE
+ =
x
*
MU
11.
Strömförbrukning:
8 watt
12. Drifttemperatur:
Från 0 grader Celsius till 40 grader Celsius.
BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK
A számológépet bekapcsolt állapotban nem szabad letakarni, mert ez túlmelegedést okoz.
A burkolat tisztításához ne használjon szerves oldószereket, pl. alkoholt.
Ne használja vagy ne hagyja a számológépet közvetlenül a napon. Kerülni kell a gyors hőmérséklet-változásoknak kitett, magas páratartalmú és
szennyezett helyiségeket.
Az elektromos áramot biztosító aljzatnak a berendezés közelében és könnyen megközelíthetőnek kell lennie.
A tápkábel dugasza szolgál a berendezés leválasztására, és meghibásodás esetén ki kell húzni az elektromos aljzatból.
FORHOLDSREGLER FOR SIKKERHET
Kalkulatoren må ikke være tildekket når den er slått på da dette kan føre til at den går varm.
Ikke bruk organiske oppløsninger som alkohol til å rengjøre omslaget.
Ikke bruk eller etterlat kalkulatoren i direkte sollys. Steder som er utsatt for raske temperaturendringer, høy luftfuktighet og skitt, bør unngås.
Det elektriske stikkontaktuttaket skal være i nærheten av utstyret og skal være lett tilgjengelig.
Strømstøpslet brukes som den frakoblende enheten og bør fjernes fra det elektriske stikkontaktuttaket, i tilfelle avvikelser.
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
Ak je kalkulátor zapnutý, nesmie byť zakrytý, lebo by sa prehrial.
Na čistenie skrinky kalkulátora nepoužívajte organické roztoky, napr. alkohol.
Nepoužívajte alebo nenechávajte kalkulátor na priamom slnečnom svetle. Kalkulátor nepoužívajte na miestach, kde sa rýchlo mení teplota, s vysokou
vlhkosťou a znečistených miestach.
Zásuvka elektrickej siete má byť blízko zariadenia a ľahko prístupná.
Zástrčka elektrickej siete sa používa na vypínanie kalkulátora a v prípade problémov ju vytiahnite zo zásuvky elektrickej siete.
SÄKERHETSFÖRESKRIFTER
Räknaren får ej övertäckas då den är påslagen, eftersom detta kommer att orsaka överhettning.
Använd inte organiska lösningsmedel såsom alkohol för att rengöra höljet.
Använd inte eller placera räknaren i direkt solljus. Platser som utsätts för snabba temperaturförändringar, hög luftfuktighet och smuts bör också
undvikas.
Eluttaget skall vara placerat nära utrustningen och vara lättillgängligt.
Nätsladden används som säkerhetsbrytare och skall omedelbart avlägsnas från eluttaget vid händelse av avvikande funktion.
1 / 1