SKODA Citigo (2013/05) Bruksanvisning

varumärke
SKODA
Modell
Citigo (2013/05)
Typ
Bruksanvisning
SIMPLY CLEVER
ŠKODA Citigo
Bruksanvisning
Struktur på denna bruksanvisning
(förklaringar)
Denna bruksanvisning är systematiskt uppbyggd för att göra det enklare för läsa-
ren att söka och förstå nödvändig information.
Kapitel, innehållsförteckning och sökordsindex
Texten i bruksanvisningen är indelad i relativt korta avsnitt, vilka sammanfattas i
översiktliga kapitel. Det aktuella kapitlet står alltid angivet längs ned till höger på
sidan.
Innehållsförteckningen som är uppdelad efter kapitel och det utförliga sökordsin-
dexet i slutet av bruksanvisningen hjälper dig att snabbt finna önskad information.
Riktningsangivelser
Alla riktningsangivelser, som "vänster", "höger", "fram", "bak", gäller i fordonets fär-
driktning.
Enheter
Värden anges i metriska enheter.
Symbolförklaring
Anger hänvisning till ett avsnitt med viktig information och säkerhetsan-
visningar inom ett kapitel.
Anger att ett avsnitt är slut.
Anger att avsnittet fortsätter på nästa sida.
Anger situationer då fordonet bör stannas snarast möjligt.
® Anger ett registrerat varumärke.
Anvisningar
VARNING
De viktigaste anvisningarna anges under rubriken VARNING. Anvisningar kän-
netecknade med VARNING uppmärksammar dig på en allvarlig olycks- och
skaderisk.
VIKTIGT
Anvisningar som föregås av
Försiktigt uppmärksammar dig på möjliga skador på
fordonet (t.ex. skador på växellådan), eller visar på allmänna olycksrisker.
Miljövård
Anvisningen
Miljö uppmärksammar dig på miljöskydd. Här finns t.ex. råd för sänkt
bränsleförbrukning.
Observera
En normal Anvisning uppmärksammar dig på viktig information för användning av
fordonet.
Förord
Du har valt en ŠKODA – hjärtligt tack för ditt förtroende.
Du har skaffat ett fordon med den modernaste tekniken och en mängd olika utrustningsalternativ. Läs ige-
nom den här bruksanvisningen noggrant och följ anvisningarna i den, eftersom det är en förutsättning för
korrekt användning av fordonet.
Beakta gällande nationella bestämmelser för användning av fordonet.
Vid eventuella frågor om fordonet, kontakta en ŠKODA-partner.
Vi önskar dig mycket glädje med din ŠKODA och att du alltid får en trevlig färd.
Vänligen, ŠKODA AUTO a.s. (fortsättningsvis bara ŠKODA eller tillverkare)
Fordonets dokumentation
Dokumentationen för ditt fordon omfatta förutom denna "Bruksanvisning" även
en "Serviceplan" och broschyren "På väg".
Dessutom kan det beroende på fordonsmodell och utrustning finnas olika in-
struktioner och anvisningar (t.ex. bruksanvisning till radion).
Vänd dig till en ŠKODA-partner om du skulle sakna något av ovan nämnda doku-
ment.
Begrepp som används
I fordonets dokumentation används följande begrepp i samband med servicear-
beten på fordonet.
"Fackverkstad" - verkstad som på ett fackmässigt sätt genomför servicearbeten
på fordon av märket ŠKODA.
"ŠKODA servicepartner" - företag som enligt avtal med organisationen ŠKODA
AUTO a.s. är behörigt att utföra servicearbeten på fordon av märket ŠKODA.
"ŠKODA-partner" - företag som genom ŠKODA AUTO a.s. är behörigt att sälja el-
ler genomföra service på produkter av märket ŠKODA eller att genomföra dessa
aktiviteter parallellt.
Den här bruksanvisningen
I denna bruksanvisning beskrivs alla möjliga utrustningsvarianter, utan att de
anges som extrautrustning, en viss modellvariant eller som marknadsspecifik ut-
rustning.
Detta innebär att de utrustningskomponenter som beskrivs i denna bruksanvis-
ning inte nödvändigtvis finns i bilen.
Utrustningen på fordonet beror på köpeavtalet för fordonet. Närmare information
får du hos den ŠKODA-partner där du köpte fordonet.
bilderna kan mindre detaljavvikelser förekomma i jämförelse med din bil; bil-
derna syftar bara till att ge allmän information.
Serviceplanen:
innehåller fordonsdata inklusive uppgifter om genomförda servicearbeten;
behövs som servicebevis;
behövs för att föra in poster gällande assistansgaranti (gäller endast i vissa län-
der);
gäller om garantibevis från den ŠKODA-partner där du köpte fordonet.
Ta därför alltid med serviceplanen när bilen lämnas till en fackverkstad.
Om serviceplanen skulle gå förlorad eller är utsliten, vänd dig till den fackverkstad
där det regelbundna underhållet av ditt fordon utförs. Här kan du be om ett dupli-
kat, i vilket de hittills utförda servicearbetena bekräftas av ŠKODA-fackverksta-
den.
Broschyren "På väg"
Broschyren På väg innehåller viktiga nödnummer, telefonnummer samt kontak-
tadresser till ŠKODA-partner i olika länder.
Innehållsförteckning
Förkortningar
Betjäning
Instrumentering 7
Översikt 6
Instrument och kontrollampor 8
Kombiinstrument 8
Multifunktionsdisplay (färddator) 10
Kontrollampor
13
Låsa upp och låsa 20
Låsa upp och låsa
20
Centrallås
23
Fjärrmanövrering 25
Baklucka
26
Fönstermanövrering 27
Elektriskt panoramasoltak
28
Ljus och sikt
30
Ljus 30
Innerbelysning
33
Sikt 34
Vindrutetorkare och spolarmunstycken
35
Backspegel
37
Säten och förvaring 39
Framsäte
39
Baksäten 41
Bagageutrymme
43
Takräcke
46
Praktisk utrustning 47
Förvaringsfack
50
Värme och klimatanläggning 54
Värme, ventilation, kylning 54
Värmesystem 55
Klimatanläggning 56
Kommunikation och multimedia 59
Telefon och Move & Fun 59
Körning
Start och körning
62
Starta och stänga av motorn 62
Bromsar 64
Manuell växling och pedaler 66
Automatiserad växellåda 66
Inkörning
69
Ekonomisk körning och miljöskydd 70
Undvika skador på fordonet
73
Körning utomlands
74
Hjälpsystem 76
Bromshjälpsystemen
76
Parkeringshjälp 77
Farthållare
79
START-STOPP
80
City Safe Drive 82
Säkerhet
Passiv säkerhet
85
Allmänna anvisningar 85
Rätt sittposition
86
Säkerhetsbälten
89
Använda säkerhetsbälte 89
Bältesupprullsautomatik och bältessträckare
91
Airbagsystem 93
Beskrivning av airbagsystemet 93
Airbagöversikt 94
Koppla bort airbag 96
Säker transport av barn 98
Barnstol 98
Fästsystem 100
Driftanvisningar
Bilvård och bilrengöring 103
Tvätta fordonet 103
Sköta fordonets utsida 104
Sköta fordonets insida 107
Anpassningar, reparationer och tekniska
ändringar 109
Kontroll och påfyllning
112
Bränsle
112
Fordon med CNG-drift (komprimerad naturgas) 113
Motorrum
117
Motorolja 120
Kylvätska
122
Bromsvätska
123
Bilbatteri 124
Hjul
128
Fälgar och däck 128
Vinterkörning
132
Gör-det-själv
Nödutrustning och självhjälp
134
Nödutrustning 134
Hjulbyte
135
Reparationssats 139
3
Innehållsförteckning
Starthjälp 141
Bogsera fordon 143
Säkringar och glödlampor 145
Säkringar 145
Glödlampor 148
Tekniska data
Tekniska data
152
Fordonsdata 152
Alfabetiskt register
4
Innehållsförteckning
Förkortningar
Förkortning Förklaring
varv/min Motorvarvtal per minut
ABS Låsningsfritt bromssystem
ASG Automatiserad växellåda
CNG Komprimerad naturgas
CO
2
i g/km Utsläppt mängd koldioxid i gram per körd kilometer
EDS Elektronisk differentialspärr
EPC Kontroll motorelektronik
ESC Stabiliseringssystem
kW kilowatt, måttenhet för motoreffekt
MG Manuell växellåda
MFD Multifunktionsdisplay
Nm Newtonmeter, måttenhet för motorns vridmoment
TC Antispinnsystem
5
Förkortningar
Bild 1
Instrumentering
6
Betjäning
Betjäning
Instrumentering
Översikt
Dörröppnarhandtag på förarsidan 22
Elektrisk fönsterhiss i förardörren 27
Centrallåsknapp 24
Elektrisk inställning ytterbackspeglar 37
Luftutblås på förarsidan 54
Manöverspak:
Blinkers och helljus, ljustuta 31
Farthållare
79
Ratt:
med signalhorn
med förar-frontairbag
94
Kombiinstrument: Instrument och kontrollampor
8
Manöverspak:
Multifunktionsdisplay 10
Vindrutetorkar- och spolaranläggning
35
Omkopplare för bakruteuppvärmning 34
Knapp START-STOPP
81
Beroende på utrustning:
Värmereglage 55
Reglage för klimatanläggning
56
Hylsa för hållaren till multifunktionsenheten Move & Fun 60
Kontrollampa för avstängning av frontairbag på passagerarsida
97
Innerspegel
37
Omkopplare för varningsblinkers 32
Förvaringsfack på passagerarsidan
51
Passagerarens frontairbag 94
Luftutblås på passagerarsidan
54
Elektrisk fönsterhiss på passagerardörren
27
Dörröppnarhandtag på passagerarsidan 22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Ljusomkopplare 30
Låshandtag för motorhuv 117
Reglage för räckviddsreglering på huvudstrålkastaren 31
Spak för rattinställning 63
Tändningslås 64
Pedaler 66
Reglage för vänster sätesuppvärmning 41
Radio
Knapp för City Safe Drive-system 82
Handbromsspak 65
Beroende på utrustning:
Växelspak (manuell växellåda)
66
Växelväljare (automatiserad växellåda) 68
Förvaringsfack
52
Reglage för höger sätesuppvärmning
41
Observera
På bilar som från fabriken är utrustade med radio, finns en separat bruksanvis-
ning bifogad för handhavandet av denna apparat.
På bilar med högerstyrning avviker placeringen av reglagen delvis från den pla-
cering som visas i » bild 1. Symbolerna överensstämmer dock för de enskilda reg-
lagen.
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
7
Instrumentering
Instrument och kontrollampor
Kombiinstrument
Inledning
I detta kapitel finns information om:
Översikt av kombiinstrumentet
8
Hastighetsmätare 9
Bränslemätare 9
Varvräknare 9
Mätare för tillryggalagd körsträcka 10
Serviceintervallsindikering 10
Växelrekommendation
10
VARNING
I första hand ska uppmärksamheten ägnas åt körningen! Som förare bär du
det fulla ansvaret för framförandet av fordonet.
Manövrera aldrig reglagen i kombiinstrumentet under körning, utan bara när
fordonet står stilla!
Översikt av kombiinstrumentet
Bild 2 Kombiinstrument - variant 1
Bild 3
Kombiinstrument - variant 2
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 8.
Hastighetsmätare » Sidan 9
Display:
med mätare för tillryggalagd körsträcka » Sidan 10
med utomhustemperaturvisning » Sidan 12
1
2
8
Betjäning
med serviceintervallangivelse » Sidan 10
med multifunktionsinstrument » Sidan 10
Återställningsknapp för trippmätaren » Sidan 10
Bränslemätare » Sidan 9
Varvräknare » Sidan 9
Ställknapp för klockan » Sidan 12
Hastighetsmätare
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna
på sidan 8.
Beroende på fordonet visas hastigheten i km/h eller i mph och km/h.
Bränslemätare
Bild 4
Bränslemätare
Bild 5
Bränslemätare - CNG
3
4
5
6
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 8.
Fordon med bensindrift
Bränslemätaren » bild 4 fungerar endast med tillslagen tändning.
Tanken rymmer cirka 35 liter. Om bränslemängden i bränsletanken når reservom-
rådet, visas varningssymbolen » bild 4 - i kombiinstrumentet eller så blinkar
symbolen i 10 sekunder tillsammans med de kvarvarande segmenten i dis-
playen till kombiinstrumentet » bild 4 - . Det finns då cirka 4 liter bränsle kvar.
Symbolen påminner om att det är dags att tanka.
Som varningston ljuder en akustisk signal.
Fordon med CNG-drift (komprimerad naturgas)
Bränslemätaren » bild 5 fungerar endast med tillslagen tändning.
Om fordonet körs på bensin befinner sig nålen i bränslemätaren i område
1
» bild 5. Om fordonet körs på CNG befinner sig nålen i bränslemätaren i område
2
.
När bränslemängden i bränsletanken för bensin når reservområdet, visas var-
ningssymbolen
i kombiinstrumentet. Nålen befinner sig i det röda område hos
mätare
1
» bild 5. Då finns det cirka 5 liter bränsle kvar i tanken.
När bränslemängden i bränsletanken för CNG når reservområdet, visas varnings-
symbolen
i kombiinstrumentet. Nålen befinner sig i det röda område hos mäta-
re
2
» bild 5. Då finns det cirka 1,5 kg bränsle kvar i tanken.
Varvräknare
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna
på sidan 8.
Det röda området på varvräknarskalan
5
» bild 3 på sidan 8 markerar området, i
vilket motorstyrenheten börjar begränsa motorvarvtalet. Motorstyrenheten be-
gränsar motorvarvtalet till ett säkert gränsvärde.
Innan man når det röda området på varvräknarens skala ska man växla till nästa
högre växel.
För att hålla optimalt motorvarvtal ska växelrekommendationen observeras » Si-
dan 10.
Undvik höga motorvarvtal under inkörningstiden och innan motorn har uppnått
driftstemperatur.
9
Instrument och kontrollampor
Miljövård
Uppväxling i rätt tid bidrar till att sänka bränsleförbrukningen, minskar driftljudet,
skonar miljön samt ökar motorns livslängd och tillförlitlighet .
Mätare för tillryggalagd körsträcka
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 8.
Den tillryggalagda körsträckan anges i kilometer (km). I vissa länder används måt-
tenheten "miles".
Återställningsknapp
För att växla mellan vägmätaren och trippmätaren, tryck kort på knappen
3
» bild 2 på sidan 8 eller » bild 3 på sidan 8.
För att återställa trippmätaren, håll knappen
3
intryckt.
Trippmätare
Trippmätaren visar körsträckan som körts sedan den senast återställdes - i steg
om 100 m resp. 1/10 mile.
Vägmätare
Vägmätaren visar det totala antalet kilometer resp. miles som fordonet har kört.
Serviceintervallsindikering
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 8.
Innan servicetidpunkten nås visas efter att tändningen slagits på texten

resp.
en indikation om antalet resterande kilometer i några sekunder på kombiinstru-
mentets display.
När servicetidpunkten nåtts ljuder en akustisk signal vid tillslagning av tändning-
en och i några sekunder visas texten

.
Observera
När bilbatteriet kopplas från sparas värdena för serviceintervallangivelsen.
Om kombiinstrumentet bytts ut vid en reparation, måste de korrekta värdena
matas in i räknaren för serviceintervallindikeringen. Detta arbete utförs av en
fackverkstad.
För ytterligare information om serviceintervaller, se » Serviceplan, kapitel Servi-
ceintervaller.
Växelrekommendation
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna
på sidan 8.
På displayen på kombiinstrumentet visas information om ilagd växel.
För att uppnå en så låg bränsleförbrukning som möjligt, visas en rekommendation
för växling till en annan växel på displayen.
Show (Visa) Betydelse
Optimalt vald växel.
Det rekommenderas att man växlar till en högre växel.
Det rekommenderas att man växlar till en lägre växel.
VIKTIGT
Föraren är alltid ansvarig för att välja rätt växel i olika körsituationer t.ex. vid om-
körningar.
Multifunktionsdisplay (färddator)
Inledning
I detta kapitel finns information om:
Minne 11
Betjäning
11
10
Betjäning
Digitalur 12
Information på multifunktionsdisplay 12
Varning vid hastighetsöverskridelse 13
Multifunktionsdisplayen kan endast betjänas med påslagen tändning. Efter att
tändningen slagits till, kommer den funktion som var senast vald innan tändning-
en slogs från att visas.
Multifunktionsinstrumentet visas på displayen » bild 6 på sidan 11.
VARNING
I första hand ska uppmärksamheten ägnas åt körningen! Som förare bär du
det fulla ansvaret för framförandet av fordonet.
Förlita dig inte enbart på uppgiften på utetemperaturvisningen gällande hu-
ruvida det finns is på vägbanan. Även vid utomhustemperaturer runt +4 °C kan
halka förekomma - varning för hal is!
Observera
I utförandet för vissa länder anges uppgifterna i engelskt måttsystem.
Minne
Bild 6
Multifunktionsdisplay
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 10.
Multifunktionsdisplayen är utrustad med två automatiskt arbetande minnen. Det
valda minnet visas på displayen » bild 6.
Data för trippmätarminnet (minne 1) visas när 1 visas på displayen. Om det visas 2,
anges data för vägmätarminnet (minne 2).
Omkoppling mellan minnena sker med knappen
B
» bild 7 på sidan 11 på vindru-
tetorkarspaken.
Trippmätarminne (minne 1)
Trippmätarminnet samlar in körinformation från det att tändningen slås till, tills
det att den slås från igen. Om färden fortsätter inom 2 timmar efter att tändning-
en slagits från, ingår de tillkommande värdena i beräkningen av den aktuella kö-
rinformationen. Vid ett avbrott i färden på mer än 2 timmar raderas minnet auto-
matiskt.
Vägmätarminne (minne 2)
Vägmätarminnet samlar in färddata för ett valfritt antal enskilda turer till upp till
19 timmars och 59 minuters körtid och 1 999 km körsträcka. Om ett av de nämnda
värdena överskrids, raderas minnet och räkningen startar om från början.
Vägmätarminnet raderas i motsats till trippmätarminnet inte efter ett avbrott i
körningen på 2 timmar.
Observera
Om bilbatteriet kopplas från kommer alla minnesvärden 1 och 2 att raderas.
Betjäning
Bild 7
Multifunktionsdisplay: Reglage
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 10.
Vippomkopplaren
A
och knappen
B
finns i vindrutetorkarspaken » bild 7.
Välja minne
Tryck lätt på knappen
B
» bild 7.
11
Instrument och kontrollampor
Välja funktioner
Tryck kort på vippomkopplaren
A
» bild 7 uppåt eller nedåt. Detta öppnar de
enskilda funktionerna på multifunktionsdisplayen i tur och ordning.
Återställa
Välj önskat minne.
Håll knappen
B
» bild 7 intryckt.
Följande värden för valt minne nollställs med knappen
B
:
genomsnittlig bränsleförbrukning,
tillryggalagd körsträcka,
genomsnittshastighet,
körtid.
Digitalur
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna
på sidan 10.
Klockan ställs in på följande sätt:
Tryck vippomkopplaren
A
» bild 7 på sidan 11 uppåt eller nedåt för att växla till
visning klockan.
Tryck på knappen
6
» bild 3 på sidan 8 för att markera timvisningen så att den-
na blinkar.
För att justera framåt, tryck på knappen
3
. För snabbläddring, håll knappen in-
tryckt.
Tryck på knappen
6
igen för att markera minutvisningen så att denna blinkar.
För att justera framåt, tryck på knappen
3
. För snabbläddring, håll knappen in-
tryckt.
Bekräfta det inställda värdet genom att åter trycka på knappen
6
eller vänta ca
5 sekunder. Inställningen sparas automatiskt (värdet upphör att blinka).
Information på multifunktionsdisplay
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 10.
Utomhustemperatur
På displayen visas aktuell utomhustemperatur.
Om utetemperaturen sjunker under +4 °C, visas temperaturen och en snöflinge-
symbol (varningssignal för halka) som blinkar i några sekunder och därefter visas
tillsammans med utetemperaturen.
Körtid
Körtiden sedan den senaste tömningen av minnet visas på displayen » Sidan 11.
Om man vill mäta körtiden från en viss tidpunkt måste man nollställa minnet vid
denna tidpunkt genom att trycka på knappen
B
» bild 7 på sidan 11.
Maximalt indikeringsvärde för båda minnena är 19 timmar och 59 minuter. Om
detta värde överskrids, börjar visningen om på noll.
Aktuell bränsleförbrukning
Den aktuella bränsleförbrukningen anges i l/100 km på displayen.
1)
Med hjälp av
denna indikering kan körstilen anpassas till önskad bränsleförbrukning.
Vid stillastående fordon eller körning med låg hastighet, visas bränsleförbruk-
ningen i l/tim.
2)
Genomsnittlig bränsleförbrukning
Genomsnittlig bränsleförbrukning efter senaste tömningen av minnet visas på
displayen i l/100 km
1)
» Sidan 11. Med hjälp av denna indikering kan körstilen an-
passas till önskad bränsleförbrukning.
Om man vill fastställa den genomsnittliga bränsleförbrukningen för en bestämd
tidsperiod, måste minnet nollställas med knappen
B
» bild 7 på sidan 11 när mät-
perioden börjar. Efter raderingen visas streck på displayen under den första kör-
sträckan på ca 300 m.
Under färd uppdateras det visade värdet regelbundet.
Räckvidd
Den uppskattade räckvidden i km visas på displayen. Den anger vilken körsträcka
ditt fordon kan tillryggalägga med befintlig bränslemängd och likartat körsätt.
1)
På modeller för vissa länder visas bränsleförbrukningen i km/l.
2)
På modeller för vissa länder visas --,- km/l när fordonet står stilla.
12
Betjäning
Visningen sker i steg om 10 km. Efter att kontrollampan för bränslereserv tänts,
sker visningen i steg om 5 km.
Bränsleförbrukningen för de senaste 50 km ligger till grund för beräkningen av
räckvidden. Om man kör mer sparsamt ökar räckvidden.
Körsträcka
Tillryggalagd körsträcka sedan den senaste tömningen av minnet visas på dis-
playen » Sidan 11. Om man vill mäta körsträckan från en bestämd tidpunkt måste
man nollställa minnet vid denna tidpunkt genom att trycka på knappen
B
» bild 7
på sidan 11.
Maximalt visningsvärde för båda minnena är 1 999 km. Om detta värde överskrids,
börjar visningen om på noll.
Genomsnittshastighet
Genomsnittshastighet efter den senaste tömningen av minnet anges på dis-
playen i km/h » Sidan 11. Om man vill mäta genomsnittshastigheten för en viss
tidsperiod, måste man före mätningen nollställa minnet med knappen
B
på vind-
rutetorkarspaken » bild 7 på sidan 11.
Efter raderingen visas inget värde på displayen under den första körsträckan på
ca 300 m.
Under färd uppdateras det visade värdet regelbundet.
Aktuell hastighet
På displayen visas den aktuella hastigheten, vilken är identisk med indikeringen
på hastighetsmätaren
1
» bild 3 på sidan 8.
Kylvätsketemperatur
På displayen visas aktuell kylvätsketemperatur.
Varning vid hastighetsöverskridelse
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 10.
Inställning av hastighetsgräns vid stillastående fordon
Med knappen
A
» bild 7 på sidan 11 väljer du menypunkten Varning vid hastig-
hetsöverskridelse.
Genom att trycka på knappen
B
aktiveras inställningsfunktionen för hastig-
hetsgräns (värdet blinkar).
Med knappen
A
ställer man in önskad hastighetsgräns, t.ex. 50 km/h.
Bekräfta den inställda hastighetsgränsen med knappen
B
, eller vänta i ca 5 se-
kunder så lagras inställningen automatiskt (värdet slutar blinka).
På så vis kan hastighetsgränsen ställas in i steg om 5 km/h.
Inställning av hastighetsgräns vid rörligt fordon
Med knappen
A
» bild 7 på sidan 11 väljer du menypunkten Varning vid hastig-
hetsöverskridelse.
Kör med önskad hastighet, t.ex. 50 km/tim.
Genom att trycka på knappen
B
lagras den aktuella hastigheten som hastig-
hetsgräns (värdet blinkar).
Om man vill ändra den inställda hastighetsgränsen, görs detta i steg om 5 km/h
(t.ex. den satta hastigheten 47 km/h höjs till 50 km/h, resp. sänks till 45 km/h).
Bekräfta den inställda hastighetsgränsen genom att trycka upprepade gånger
på knappen
B
, eller vänta i ca 5 sekunder så lagras inställningen automatiskt
(värdet slutar blinka).
Ändra eller radera hastighetsgräns
Med knappen
A
» bild 7 på sidan 11 väljer du menypunkten Varning vid hastig-
hetsöverskridelse.
Genom att man trycker på knappen
B
raderas hastighetsgränsen.
Om man trycker på knappen
B
igen kan man ändra hastighetsgränsen.
Om den inställda hastighetsgränsen överskrids, ljuder en akustisk signal som var-
ningston. Samtidigt visar displayen meddelandet Varning vid hastighetsöverskri-
delse med det inställda gränsvärdet.
Det inställa hastighetsgränsvärdet förblir sparat även efter att tändningen slagits
från.
Kontrollampor
Inledning
I detta kapitel finns information om:
Handbroms
14
Bromssystem
14
Bältesvarningslampa
14
Generator
15
Motoroljetryck
15
Kylvätsketemperatur/kylvätskenivå
15
13
Instrument och kontrollampor
Elektromekanisk servostyrning 16
Stabiliseringssystem (ESC)
16
Antispinnsystem (TC) 16
Antilåssystem (ABS)
16
Dimbakljus 17
Avgaskontrollsystem
17
 Kontroll motorelektronik
17
Airbagsystem
17
Automatiserad manuell växellåda
17
Blinkers 18
Farthållare
18
Helljus 18
/
Pålagt/inte pålagt säkerhetsbälte (bältesstatusindikator) - baksäte
18
City Safe Drive 18
START-STOPP 19
Kontrollamporna visar vissa funktioner eller störningar och kan ackompanjeras av
akustiska signaler.
VARNING
Om man ej uppmärksammar kontrollampor som tänds med tillhörande be-
skrivningar och varningsanvisningar, kan det leda till allvarliga personskador
eller skador på fordonet.
Motorrummet i fordonet är ett farligt område. Vid alla arbeten i motorrum-
met, t.ex. kontroll och påfyllning av driftvätskor, kan det uppkomma risk för
skador, brännskador, olyckor och brand. Beakta alltid varningsanvisningarna
» sidan 117, Motorrum.
Handbroms
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 13.
Kontrollampan
lyser när handbromsen är åtdragen. Dessutom utlöses en akus-
tisk varning om fordonet körs minst 3 sekunder med en hastighet på mer än
6 km/tim.
Bromssystem
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 13.
Kontrollampan lyser vid för låg bromsvätskenivå eller en ABS-störning.
Stanna fordonet, stäng av motorn och kontrollera bromsvätskenivån » Sidan 123.
Ytterligare information » Sidan 64.
VARNING
Om man av tekniska skäl måste stanna, skall fordonet ställas på ett säkert
avstånd till vägtrafiken, motorn stängas av och varningsblinkers slås på » Si-
dan 32.
Beakta anvisningarna när motorhuven öppnas för kontroll av bromsvätske-
nivån » sidan 117, Motorrum.
Om kontrollampan tänds tillsammans med kontrollampan » sidan 16,
Antilåssystem (ABS) får färden inte fortsättas! Uppsök hjälp från en
fackverkstad.
En störning på bromssystemet kan förlänga fordonets bromssträcka vid in-
bromsning!
Bältesvarningslampa
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 13.
Kontrollampan
tänds efter att tändningen slagits till, för att påminna om att
föraren resp. passagerarna ska spänna fast säkerhetsbältet. Kontrollampan slock-
nar först när föraren resp. passagerarna har satt på säkerhetsbältet.
Om föraren resp. passageraren inte har tagit på säkerhetsbältet, ljuder en kon-
stant varningssignal vid hastigheter över 25 km/h och samtidigt blinkar kontrol-
lampan
.
Om föraren eller passageraren inte sätter på säkerhetsbältet under de följande
90 sekunderna, kopplas varningssignalen från och kontrollampan
lyser kon-
stant.
Ytterligare information » sidan 89, Säkerhetsbälten.
14
Betjäning
Generator
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 13.
Om kontrollampan tänds med motorn igång laddas inte bilbatteriet.
Uppsök hjälp från en fackverkstad. Elsystemet ska kontrolleras.
VARNING
Om man av tekniska skäl måste stanna, skall fordonet ställas på ett säkert av-
stånd till vägtrafiken, motorn stängas av och varningsblinkers slås på » Si-
dan 32.
VIKTIGT
Om förutom kontrollampan även kontrollampan (störning i kylsystem) tänds
på displayen under färd, ska fordonet stannas och motorn stängas av - risk för
motorskador!
Motoroljetryck
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna
på sidan 13.
Kontrollampan
tänds i några sekunder när tändningen slås till.
Om kontrollampan efter start av motorn inte slocknar eller börjar blinka under
färd ska du stanna och stänga av motorn. Kontrollera oljenivån och fyll på moto-
rolja om det krävs » sidan 121, Kontrollera oljenivån.
Som varningston ljuder en akustisk signal.
Om det under rådande omständigheter inte är möjligt att fylla på motorolja ska du
inte fortsätta att köra. Det kan leda till svåra motorskador, låt därför motorn vara
avstängd och begär hjälp från en fackverkstad.
Om kontrollampan blinkar,
kör inte vidare, även om oljenivån är OK. Låt inte
motorn gå ens på tomgång.
Uppsök hjälp från en fackverkstad.
VARNING
Om man av tekniska skäl måste stanna, skall fordonet ställas på ett säkert av-
stånd till vägtrafiken, motorn stängas av och varningsblinkers slås på » si-
dan 32, Varningsblinkers.
VIKTIGT
Den röda oljetryckskontrollampan är ingen oljenivåindikering! Därför ska olje-
nivån kontrolleras regelbundet, helst vid varje tankning.
Kylvätsketemperatur/kylvätskenivå
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 13.
Kontrollampan
tänds i några sekunder när tändningen slås till.
Om kontrollampan
lyser eller blinkar, är kylvätsketemperaturen för hög eller
kylvätskenivån för låg.
Som varningssignal ljuder en akustisk signal.
Stanna fordonet, stäng av motorn och kontrollera kylvätskenivån » Sidan 122. Fyll
vid behov på kylvätska » Sidan 123.
Om det under rådande omständigheter inte är möjligt att fylla på kylvätska, fort-
sätt inte köra. Det kan leda till svåra motorskador, låt därför motorn vara av-
stängd och begär hjälp från en fackverkstad.
Om kylvätskenivån ligger inom föreskrivet område, kan en förhöjd temperatur or-
sakas av en funktionsstörning i kylfläkten. Kontrollera kylfläktens säkring, byt om
nödvändigt ut den » sidan 147, Säkringar i motorrummet.
Om kontrollampan
lyser, fastän kylvätskenivån och kylfläktens säkring är ok
ska färden inte fortsättas!
Uppsök hjälp från en fackverkstad.
VARNING
Om man av tekniska skäl måste stanna, skall fordonet ställas på ett säkert av-
stånd till vägtrafiken, motorn stängas av och varningsblinkers slås på » Si-
dan 32.
15
Instrument och kontrollampor
Elektromekanisk servostyrning
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 13.
Kontrollampan
tänds i några sekunder när tändningen slås till.
Om kontrollampan lyser konstant efter att tändningen slagits till eller under färd,
föreligger det ett fel i den elektromekaniska servostyrningen.
Om den gula kontrollampan
lyser, finns ett partiellt fel på servostyrningen och
styrkrafterna kan vara högre.
När den röda kontrollampan lyser
, föreligger ett totalt bortfall av servostyr-
ningen och styrhjälpen har försvunnit (väsentligt högre styrkraft).
Ytterligare information » Sidan 63.
Observera
Om den gula kontrollampan slocknar efter en omstart av motorn och en kort
färd, är det inte nödvändigt att uppsöka en fackverkstad.
Om bilbatteriet kopplats från och därefter kopplats till på nytt, tänds den gula
kontrollampan
efter att tändningen slagits till. Kontrollampan ska slockna efter
en kort körsträcka.
Stabiliseringssystem (ESC)
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 13.
Om kontrollampan
blinkar är ESC aktivt.
Om kontrollampan
lyser finns det ett fel i ESC.
Eftersom ESC fungerar tillsammans med ABS, tänds även ESC-kontrollampan om
ABS bortfaller.
Om kontrollampan
lyser precis efter att motorn startat, kan ESC vara frånslaget
av tekniska orsaker. I detta fall kan ESC slås till genom att tändningen slås till och
från. Om kontrollampan slocknar, är ESC fullt funktionsdugligt igen.
Ytterligare information » sidan 76, Stabiliseringssystem (ESC).
Observera
Om batteriet kopplats från och därefter kopplats till på nytt, tänds kontrollampan
efter att tändningen slagits till. Kontrollampan ska slockna efter en kort kör-
sträcka.
Antispinnsystem (TC)
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 13.
Kontrollampan
tänds i några sekunder när tändningen slås till.
Under regleringsprocessen blinkar kontrollampan under färd.
Om det finns ett fel på TC, lyser kontrollampan konstant.
Eftersom TC arbetar tillsammans med ABS, tänds även TC-kontrollampan om ABS
bortfaller.
Om kontrollampan
lyser precis efter att motorn startat, kan TC vara frånslaget
av tekniska orsaker. I detta fall kan TC slås till genom att tändningen slås till och
från. Om kontrollampan slocknar, är TC fullt funktionsdugligt igen.
Ytterligare information » sidan 77, Traktionskontroll (TC).
Observera
Om batteriet kopplats från och därefter kopplats till på nytt, tänds kontrollampan
efter att tändningen slagits till. Kontrollampan ska slockna efter en kort kör-
sträcka.
Antilåssystem (ABS)
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna
på sidan 13.
Om kontrollampan
lyser finns det ett fel i ABS.
Fordonet bromsas endast med bromssystemet utan ABS.
Uppsök hjälp från en fackverkstad.
Ytterligare information » sidan 77, Låsningsfritt bromssystem (ABS).
16
Betjäning
VARNING
Om man av tekniska skäl måste stanna, skall fordonet ställas på ett säkert
avstånd till vägtrafiken, motorn stängas av och varningsblinkers slås på » Si-
dan 32.
Om kontrollampan » Sidan 14 tänds tillsammans med ABS-kontrollampan
, får inte färden fortsättas! Uppsök hjälp från en fackverkstad.
När man öppnar motorhuven och kontrollerar bromsvätskenivån skall anvis-
ningarna beaktas » sidan 117, Motorrum.
Dimbakljus
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna
på sidan 13.
Kontrollampan
lyser när dimbakljuset är tänt » Sidan 32.
Avgaskontrollsystem
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 13.
Om kontrollampan
lyser finns det ett fel i avgaskontrollsystemet. Motorstyren-
heten aktiverar körning i nöddriftsläge.
Uppsök hjälp från en fackverkstad.

Kontroll motorelektronik
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 13.
Om kontrollampan

lyser finns det ett fel i motorstyrningen. Motorstyrenheten
aktiverar körning i nöddriftsläge.
Uppsök hjälp från en fackverkstad.
Airbagsystem
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 13.
Övervakning av airbagsystemet
Kontrollampan tänds i några sekunder när tändningen slås till.
Om kontrollampan inte slocknar eller om den tänds under färd, finns det ett fel i
systemet » . Detta gäller även om kontrollampan inte tänds när tändningen slås
till.
Airbagsystemets funktionsberedskap övervakas elektroniskt, även när en airbag
är bortkopplad.
Om front-/sidoairbag eller bältessträckaren har kopplats bort genom fordon-
stestutrustningen, gäller följande:
Kontrollampan
lyser i ca 4 sekunder efter att tändningen slagits till och blin-
kar därefter i ytterligare ca 12 sekunder i 2-sekundersintervaller.
Om airbagen har kopplats bort med nyckelbrytaren för airbag i passagerar-
handskfacket, gäller följande:
Kontrollampan
tänds i några sekunder när tändningen slås till.
Den frånkopplade airbagen visas genom att kontrollampan




i
instrumentbrädans mittdel tänds » sidan 97, Koppla bort passagerarairbag.
VARNING
Om en störning föreligger skall airbagsystemet omgående kontrolleras av en
fackverkstad. Det finns annars risk för att airbagen inte löser ut vid en olycka.
Automatiserad manuell växellåda
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 13.
Kontrollampa
Om kontrollampan
lyser och en ljudsignal hörs skall man inte fortsätta köra.
Stäng av motorn och kontakta hjälp från en fackverkstad.
Kontrollampa
Om kontrollampan
lyser och man inte kan sätta i några växlar, stäng av och slå
på tändningen igen. Om kontrollampan lyser när man har slagit på tändningen ska
man kontakta en fackverkstad.
17
Instrument och kontrollampor
Om kontrollampan eller kontrollampan tänds och en ljudsignal hörs är den
automatiserade växellådan överhettad. Stanna och låt växellådan kylas av eller
kör fortare än 20 km/h (12 mph).
Om kontrollampan lyser igen, stäng av fordonet, stäng av motorn och låt växel-
lådan kylas av.
Kontrollampa
Om kontrollampan tänds, ska bromspedalen trampas ner.
Kontrollampa
Om kontrollampan
tänds, ska man dra i handbromsen.
Ytterligare information » sidan 66, Automatiserad växellåda.
VARNING
Om man av tekniska skäl måste stanna, skall fordonet ställas på ett säkert av-
stånd till vägtrafiken, motorn stängas av och varningsblinkers slås på » Si-
dan 32.
Blinkers
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 13.
Beroende på blinkersspakens läge blinkar vänster
eller höger
kontrollampa.
Om en blinkerslampa inte fungerar, blinkar kontrollampan ungefär dubbelt så fort.
Vid inkopplad varningsblinkers blinkar alla blinkerslampor och de båda kontrol-
lamporna.
Ytterligare information » sidan 31, Blinkers- och helljus.
Farthållare
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 13.
Kontrollampan
lyser vid inkopplad farthållare » Sidan 79.
Helljus
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 13.
Kontrollampan lyser vid inkopplat helljus eller vid användning av ljustuta » Si-
dan 30.
/
Pålagt/inte pålagt säkerhetsbälte (bältesstatusindikator)
- baksäte
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 13.
När tändningen slagits på lyser bältesstatusindikatorn för baksätet i 30 sekunder
på kombiinstrumentets display och visar om eventuella passagerare i baksätet
har satt på sina säkerhetsbälten. Bältesstatusindikatorn tänds även om passage-
raren i baksätet (med tändningen tillslagen eller under körning) sätter på eller tar
av säkerhetsbältet.
Lyser kontrollampan
, är passageraren på det berörda sätet fastspänd.
Lyser kontrollampan
, är inte passageraren på det berörda sätet fastspänd.
Om ett säkerhetsbälte i baksätet tas av under körning med en hastighet på mer
än 25 km/h, ljuder en akustisk signal och bältesstatusindikatorn för baksätet blin-
kar i ca 30 sekunder.
Ytterligare information » sidan 89, Säkerhetsbälten.
City Safe Drive
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 13.
När City Safe Drive-systemet just bromsat in fordonet automatiskt, blinkar kon-
trollampan
snabbt.
Om City Safe Drive-systemet inte är tillgängligt eller om det föreligger en system-
störning, blinkar kontrollampan
långsamt.
Vid frånslaget City Safe Drive-system i ett körhastighetsintervall på 5-30 km/h
(3-19 mph), lyser kontrollampan

på kombiinstrumentets display.
18
Betjäning
/