SKODA Citigo (2014/11) Bruksanvisning

varumärke
SKODA
Modell
Citigo (2014/11)
Typ
Bruksanvisning
SIMPLY CLEVER
ŠKODA Citigo
Bruksanvisning

1ST012737AH
Förord
Du har valt en ŠKODA – hjärtligt tack för ditt förtroende.
I den här bruksanvisningen hittar du anvisningar för manövrering av fordonet, viktig information om
säkerhet, skötsel och underhåll, samt tekniska fordonsdata.
Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant och följ anvisningarna i den, eftersom det är en förut-
sättning för korrekt användning av fordonet.
Vi önskar dig mycket glädje med din nya ŠKODA!
Med vänlig hälsning, ŠKODA AUTO a.s. (nedan kallat ŠKODA eller tillverkare)

1ST012737AH
Innehållsförteckning
Fordonets dokumentation 4
Förklaringar 5
Bruksanvisningens struktur och mer
information 6
Förkortningar
Säkerhet
Passiv säkerhet 8
Allmänna anvisningar 8
Rätt och säker sittställning 9
Säkerhetsbälten 11
Använda säkerhetsbälten 11
Automatiska bältesupprullare och
bältessträckare 14
Airbagsystem 15
Beskrivning av airbagsystemet 15
Airbagöversikt 16
Koppla från airbag 18
Säker transport av barn 19
Barnstol 19
Fästsystem 22
Betjäning
Förarplats 25
Översikt
24
Instrument och kontrollampor
26
Kombiinstrument
26
Multifunktionsdisplay (färddator)
28
Kontrollampor
32
Låsa upp och öppna 38
Låsa upp och låsa 38
Bagagelucka 42
Elektriska fönsterhissar 42
Mekaniska fönsterhissar 44
Panoramasollucka 44
Ljus och sikt 46
Ljus 46
Innerbelysning 49
Sikt 49
Vindrutetorkare och vindrutespolare 50
Backspeglar 51
Stolar och nackstöd 53
Inställning av stolar och nackstöd 53
Stolsfunktioner 55
Transport och praktisk utrustning 57
Praktisk utrustning 57
Bagagerum 63
Takräcke 66
Värmesystem och klimatanläggning 67
Värme, ventilation, kylning 67
Kommunikation och multimedia 70
Telefon och Move & Fun 70
Körning
Start och körning 72
Start och avstängning av motor 72
Bromsa och parkera 73
Manuell växling och pedaler 75
Automatisk växellåda 76
Inkörning och ekonomisk körning 78
Körning genom vattensamlingar och körning
utanför den fasta vägbanan 78
Assistanssystem 80
Broms- och stabiliseringssystem 80
Parkeringshjälp 81
Farthållare 83
START-STOPP 84
City Safe Drive 85
Däcktrycksövervakning 87
Driftanvisningar
Skötsel och underhåll 89
Servicearbeten, anpassningar och tekniska
ändringar 89
Tvätta bilen 92
Utvändig bilvård 93
Invändig bilvård 96
Kontroll och påfyllning 99
Bränsle 99
Motorrum 102
Motorolja 105
Kylvätska 106
Bromsvätska 108
Bilbatteri 109
Hjul 112
Fälgar och däck 112
Godkända däck/fälgkombinationer 115
Vinterkörning 116
Självhjälp
Nödutrustning och självhjälp
117
Nödutrustning 117
Reserv- och nödhjul 118
Hjulbyte 119
Reparationssats 122
2
Innehållsförteckning
Starthjälp 125
Bogsera fordon 126
Fjärrkontroll 127
Nödupplåsning och nödlåsning 128
Byte av torkarblad 129
Säkringar och glödlampor 130
Säkringar 130
Byte av glödlampor 133
Tekniska data
Tekniska data 137
Fordonsdata 137
Alfabetiskt register
3
Innehållsförteckning
Fordonets dokumentation
I fordonets dokumentation hittar du alltid denna bruksanvisning och service-
planen.
Beroende på fordonets utrustning kan fordonsdokumentationen även omfatta
bruksanvisningen till radion och i vissa länder även broschyren på väg.
Bruksanvisning
Den här bruksanvisningen gäller för alla karossvarianter av fordonet, för alla
tillhörande modellvarianter och för alla utrustningsnivåer.
I bruksanvisningen beskrivs alla möjliga utrustningsvarianter, utan att de ang-
es som extrautrustning, en viss modellvariant eller som marknadsspecifik ut-
rustning. Detta innebär att de utrustningskomponenter som beskrivs i denna
bruksanvisning inte nödvändigtvis finns i fordonet.
Utrustningen på fordonet beror på köpeavtalet för fordonet. Om du har frågor
om utrustningens omfattning, kontakta en ŠKODA-partner.
Bilderna i bruksanvisningen fungerar enbart som förtydligande exempel. På
bilderna kan mindre detaljavvikelser förekomma i jämförelse med ditt fordon.
Bilderna används endast för att ge allmän information.
ŠKODA AUTO a.s. arbetar ständigt med vidareutveckling av sina fordon. För-
ändringar av leveransomfattningen vad gäller form, utrustning och teknik kan
därför alltid förekomma. Uppgifterna i den här bruksanvisningen stämde då
bruksanvisningen trycktes.
Inga anspråk kan grundas på tekniska uppgifter, bilder och information i den
här bruksanvisningen.
Serviceplan
Serviceplanen innehåller dokumentation i samband med fordonsöverlämnande
samt information om garanti och service.
Bruksanvisning för radion
Bruksanvisningen för radion innehåller en beskrivning av manövreringen av ra-
dion.
Broschyren På väg
I broschyren På väg hittar du telefonnummer till importörer och kundtjänster i
olika länder samt nödnummer.
4
Fordonets dokumentation
Förklaringar
Begrepp som används
I fordonets dokumentation används följande begrepp i samband med service-
arbeten på fordonet:
- verkstad som på ett fackmässigt sätt utför servicearbeten på
fordon av märket ŠKODA. En fackverkstad kan vara en ŠKODA-partner,
en ŠKODA-servicepartner, eller en oberoende verkstad.
- verkstad som enligt avtal med tillverkaren ŠKODA
AUTO a.s. eller dennes återförsäljare är auktoriserad att utföra service-
arbeten på fordon av märket ŠKODA eller att sälja originaldelar från
ŠKODA.
- företag som av tillverkaren ŠKODA AUTO a.s. eller dennes
återförsäljare är auktoriserat att sälja nya fordon av märket ŠKODA och
om tillämpligt, utföra service på dessa fordon med ŠKODA originaldelar
samt sälja ŠKODA originaldelar.
Symbolförklaring
En översikt över de symboler som används i bruksanvisningen och en kort för-
klaring av deras innebörd.
Hänvisning till den inledande modulen av ett kapitel med viktig informa-
tion och säkerhetsanvisningar.
Modulen fortsätter på nästa sida.
Situationer då fordonet bör stannas snarast möjligt.
® Registrerat varumärke.
VARNING
Texter med denna symbol uppmärksammar på en allvarlig olycks- och ska-
derisk eller på livsfara.
VIKTIGT
Texter med denna symbol uppmärksammar på risken för skador på fordonet
eller för eventuella funktionsfel på vissa system.
Miljövård
Texter med denna symbol innehåller information om miljöskydd samt tips för
en ekonomisk drift.
"Fackverkstad"
"ŠKODA servicepartner"
"ŠKODA-partner"
Observera
Texter med denna symbol innehåller extra information.
5
Förklaringar
Bruksanvisningens struktur och mer information
Struktur på denna bruksanvisning
Bruksanvisningen är hierarkiskt uppdelad i följande områden:
Punkt (t.ex. Säkerhet) - punktens titel anges alltid längst ned på vänster sida
Huvudkapitel (t.ex. Airbagsystem) - huvudkapitlets titel anges alltid längst
ned på höger sida
Kapitel (t.ex. Airbagöversikt)
Inledning till ett ämne - översikt över moduler inom ett kapitel, inle-
dande information om kapitlets innehåll, anvisningar som gäller för hela
kapitlet (om tillämpligt)
Modul (t.ex. frontairbags)
Informationssökning
Använd sökordsindexet i slutet av bruksanvisningen för att leta efter informa-
tion.
Riktningsangivelser
Alla riktningsangivelser, som "vänster", "höger", "fram", "bak", gäller i fordonets
färdriktning.
Enheter
Volym-, vikt-, hastighets- och längduppgifter anges i metriska enheter, såvida
inget annat anges.
6
Bruksanvisningens struktur och mer information
Förkortningar
Förkortning Förklaring
varv/min Motorvarvtal per minut
ABS Låsningsfritt bromssystem
AGM Fordonsbatterityp
ASG Automatisk växellåda
CNG Komprimerad fordonsgas
CO
2
Koldioxid
EDS Elektronisk differentialspärr
ECE Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa
EPC Kontroll av motorelektronik
ESC Stabiliseringssystem
ET Fälgarnas inpressningsdjup
EU Europeiska unionen
G-TEC
Motorbeteckning för fordon som drivs med komprimerad for-
donsgas
HBA Bromsassistent
HHC Assistent för start i backe
kW Kilowatt, måttenhet för motoreffekt
MG Manuell växellåda
MFD Multifunktionsdisplay
MPI Bensinmotor med flerpunktsinsprutning av bränsle
N1
En skåpbil som uteslutande eller övervägande är konstrue-
rad för godstransport
Nm Newtonmeter, måttenhet för motorns vridmoment
OPS Optiskt parkeringssystem
TC Traktionskontroll
TMC Tjänst för överföring av trafikinformation till föraren
VIN Fordonets identifikationsnummer
7
Förkortningar
Säkerhet
Passiv säkerhet
Allmänna anvisningar
Inledning
I detta kapitel finns information om:
Före varje färd
8
Körsäkerhet 8
Säkerhetsutrustning 8
I detta avsnitt finns viktig information, tips och anvisningar på temat passiv sä-
kerhet i fordonet.
Här har vi sammanställt vad man bör veta om till exempel säkerhetsbälten, air-
bags, barnstolar och barnsäkerhet.
VARNING
Detta kapitel innehåller viktig information för förare och passagerare vid
användning av fordonet.
Ytterligare information om säkerhet för förare och passagerare finns även
i nästa kapitel i denna bruksanvisning.
Hela dokumentationen bör alltid förvaras i fordonet. Detta gäller särskilt
om fordonet lånas ut eller säljs.
Före varje färd
Läs och beakta först på sidan 8.
För din egen säkerhet och för passagerarnas säkerhet bör följande punkter be-
aktas före varje körning:
Säkerställ att all belysning och alla blinkers fungerar felfritt.
Kontrollera att vindrutetorkaren fungerar korrekt och att torkarbladen be-
finner sig i felfritt skick.
Säkerställ att samtliga rutor är rena så att du har god sikt.
Ställ in backspeglarna så att du har god sikt bakåt.
Kontrollera att speglarna inte är övertäckta.
Kontrollera däcktrycket.
Kontrollera nivån av motorolja, bromsvätska och kylvätska.
Fäst medförda kollin ordentligt.
De tillåtna axelbelastningarna och fordonets totalvikt får inte överskridas.
Stäng alla dörrar samt motorhuven och bagageluckan.
Se till att inga föremål kan hindra pedalerna.
Skydda barn genom att spänna fast dem korrekt med säkerhetsbältet i en
lämplig barnstol » sidan 19, Säker transport av barn.
Inta rätt sittläge » sidan 9, Rätt och säker sittställning. Upplys dina
passagerare om att de måste inta rätt sittläge.
Körsäkerhet
Läs och beakta först på sidan 8.
Som förare bär du ansvaret för dig och dina passagerare. Om din körsäkerhet
påverkas, utsätts både du själv och dina medtrafikanter för fara.
Därför måste följande anvisningar beaktas:
Låt inte uppmärksamheten avledas från trafiksituationen, t.ex. genom
passagerare eller ett telefonsamtal.
Kör aldrig fordonet om din körförmåga är påverkad av exempelvis medicin,
alkohol eller droger.
Följ trafikreglerna och överskrid inte den maximalt tillåtna hastigheten.
Anpassa fordonets hastighet efter körbanans tillstånd, trafiksituationen
och väderförhållandena.
Kör aldrig för länge, ta regelbundna pauser – minst varannan timme.
Säkerhetsutrustning
Läs och beakta först
på sidan 8.
Följande punkter beskriver endast en del av säkerhetsutrustningen i fordonet:
Trepunktsbälten för samtliga sittplatser.
Bälteskraftbegränsare för framstolar.
Bältessträckare för framstolar.
Frontairbag för förare och frampassagerare.
Head-Thorax – Sidoairbag för förare och frampassagerare med huvudskydds-
funktion.
Förankringspunkter för barnstol med ISOFIX-system.
Förankringspunkter för barnstolar med TOP TETHER-system.
Nackstöd inställbara i höjdled bak.
Rattstång inställbar i höjdled.
8
Säkerhet
All säkerhetsutrustning samverkar för att ge förare och passagerare bästa
möjliga skydd.
Säkerhetsutrustningen hjälper varken förare eller passagerare om dessa inte
sitter på rätt sätt eller om de inte ställer in eller använder utrustningen på rätt
sätt.
En airbag som löser vid en olycka ut kan orsaka skador om säkerhetsbältet sit-
ter fel.
Rätt och säker sittställning
Inledning
I detta kapitel finns information om:
Rätt sittställning för föraren
9
Inställning av rattläge 10
Rätt sittställning för frampassageraren 10
Rätt sittställning för passagerare i baksätet 10
Exempel på felaktig sittställning 10
VARNING
Framstolar och samtliga nackstöd måste alltid vara rätt inställda efter
kroppsstorleken, och säkerhetsbältena måste vara korrekt fastspända för
att förare och passagerare ska skyddas på bästa möjliga sätt.
Samtliga passagerare ska på rätt sätt sätta på sig det säkerhetsbälte som
hör till sittplatsen. Barn måste vara fastspända med lämpligt säkerhetssys-
tem » sidan 19, Säker transport av barn.
En airbag som löser ut vid en olycka kan orsaka livshotande skador på
passagerare som sitter i en felaktig sittställning.
Om passagerarna inte sitter korrekt med ryggen mot ryggstödet löper de
högre skaderisk eftersom bältet också kommer att sitta fel.
Under färd får ryggstödet inte vara lutat för långt bak eftersom säker-
hetsbältets och airbagsystemets funktion i så fall påverkas negativt - ska-
derisk!
Rätt sittställning för föraren
Bild 1
Rätt sittställning för föraren
Läs och beakta först på sidan 9.
För din egen säkerhet och för att minska risken för skador vid en olycka ska du
beakta anvisningarna nedan:
Ställ in förarstolen i längdriktningen så att pedalerna kan trampas ned helt
med lätt böjda ben.
Ställ in ryggstödet så att rattens övre del kan nås med lätt böjda armar.
Ställ in ratten så att avståndet
A
mellan ratten och bröstbenet uppgår till
minst 25 cm » bild 1.
Spänn fast säkerhetsbältet på rätt sätt » Sidan 13.
Förarstolsinställning » sidan 53, Inställning av framstolar.
VARNING
Inta rätt sittläge innan du börjar köra och ändra inte detta sittläge under
färd. Förvissa dig även om att dina passagerare intar rätt sittställning och
att de inte ändrar den under färd.
Håll ett avstånd till ratten på minst 25 cm. Om detta minsta avstånd inte
hålls kan airbagsystemet inte skydda – livsfara!
Håll båda händerna i rattens yttre krans i positionerna klockan "9" och
klockan "3" när du kör. Håll aldrig i ratten i positionen klockan "12" eller i nå-
got annat grepp (till exempel i rattnavet eller på rattkransens insida). Det
kan orsaka svåra skador på armar, händer och huvud om förarens airbag lö-
ser ut.
Se till att det inte finns några föremål i förarens fotutrymme eftersom fö-
remålen i händelse av en kör- eller bromsmanöver kan hamna bland peda-
lerna. Det går då kanske inte att frikoppla, bromsa eller ge gas.
9
Passiv säkerhet
Inställning av rattläge
Bild 2
Inställning av rattläge
Läs och beakta först på sidan 9.
Ratten kan ställas in i höjdled.
Vrid låsspaken under ratten nedåt
» bild 2.
Ställ in ratten i önskad position.
Tryck låsspaken uppåt så långt det går.
VARNING
Säkerhetsspaken måste vara spärrad under färd för att ratten inte oav-
siktligt ska ändra läge - olycksrisk!
Ställ aldrig in ratten under färd utan endast när fordonet står stilla!
Rätt sittställning för frampassageraren
Läs och beakta först på sidan 9.
För frampassagerarens säkerhet och för att minska risken för skador vid en
olycka ska du beakta anvisningarna nedan.
Skjut tillbaka frampassagerarstolen så långt som möjligt. Frampassagera-
ren måste sitta minst 25 cm från instrumentbrädan så att airbagen gör
största möjliga nytta om den löser ut.
Spänn fast säkerhetsbältet på rätt sätt » Sidan 13.
Inställning av frampassagerarstolen » sidan 53, Inställning av framstolar.
I undantagsfall kan airbagen på frampassagerarsidan kopplas från » sidan 18,
Koppla från airbag.
VARNING
Håll ett avstånd till instrumentpanelen på minst 25 cm. Om detta minsta
avstånd inte hålls kan airbagsystemet inte skydda – livsfara!
Ha alltid fötterna i fotutrymmet under färd – lägg aldrig upp fötterna på
instrumentbrädan, mot fönstret eller på sittdynan. I händelse av en in-
bromsning eller olycka utsätter du dig annars för en förhöjd skaderisk. Om
en airbag löser ut kan en felaktig sittställning orsaka dödsfall!
Rätt sittställning för passagerare i baksätet
Läs och beakta först
på sidan 9.
I syfte att minska skaderisken vid en häftig inbromsning eller vid en olycka bör
passagerarna på baksätet beakta följande:
Ställ in nackstödet så att dess överkant om möjligt är i samma höjd som
övre delen av huvudet.
Spänn fast säkerhetsbältet på rätt sätt » Sidan 13.
Använd ett lämpligt barnstolssystem om barn ska åka med i fordonet » si-
dan 19, Säker transport av barn.
Inställning av nackstöd » Sidan 54.
Exempel på felaktig sittställning
Läs och beakta först
på sidan 9.
Maximal skyddsverkan från säkerhetsbältet uppnås endast med korrekt fasts-
pänt säkerhetsbälte.
En felaktig sittställning reducerar skyddsfunktionerna och förhöjer skaderis-
ken eftersom bältesbandet löper felaktigt.
Föraren bär ansvaret för sig själv och för passagerarna, speciellt barn. Låt ald-
rig en passagerare inta fel sittställning under körning.
Följande uppräkning innehåller information som måste beaktas för att undvika
allvarliga skador eller livshotande skador. Denna uppräkning är inte fullständig,
men innehåller några punkter som uppmärksammar dig på ämnet.
Följande anvisningar ska beaktas under körning:
Stå inte upp.
Stå inte på sätena.
Stå inte på knä på sätena.
Luta inte ryggstödet för långt tillbaka.
10
Säkerhet
Luta dig inte över instrumentbrädan.
Ligg inte i baksätet.
Sitt inte enbart på den främre delen av sitsen.
Luta dig inte åt sidan i sitsen.
Luta dig inte ut genom fönstret.
Stick inte ut fötterna genom fönstret.
Placera inte fötterna på instrumentbrädan.
Placera inte fötterna på sittdynan.
Låt inte någon åka i golvutrymmet.
Kör inte utan säkerhetsbälte.
Uppehåll dig inte i bagagerummet.
Säkerhetsbälten
Använda säkerhetsbälten
Inledning
Bild 3
Fastspänd förare
I detta kapitel finns information om:
Den fysikaliska principen för en frontalkollision 13
Sätta på och ta av säkerhetsbälten 13
Ett rätt fastspänt säkerhetsbälte ger ett bra skydd vid en olycka. Det minskar
risken för skador och ökar chansen till överlevnad vid en svår olycka.
Ett rätt fastspänt säkerhetsbälte håller de åkande i fordonet i rätt sittläge
» bild 3.
Säkerhetsbältena minskar rörelseenergin i avsevärd grad. Dessutom förhindrar
de okontrollerade rörelser, vilka annars kan medföra allvarliga skador.
Passagerare med rätt fastspända säkerhetsbälten gynnas i hög grad av det
faktum att rörelseenergin fångas upp så bra som möjligt av bältet.
Även framvagnens struktur och andra passiva säkerhetssystem i fordonet,
t.ex. airbagsystemet, bidrar till bästa möjliga reducering av rörelseenergin. Den
uppkomna energin minskas därmed och skaderisken sjunker.
Vid transport av barn måste speciella säkerhetsaspekter beaktas » sidan 19,
Säker transport av barn.
11
Säkerhetsbälten
VARNING
Spänn alltid fast säkerhetsbältet före all körning - även i stadstrafik! Det-
ta gäller även passagerare i baksätet - skaderisk!
Även gravida kvinnor måste alltid använda säkerhetsbältet. Endast då ga-
ranteras bästa skydd för det ofödda barnet » sidan 13, Sätta på och ta av
säkerhetsbälten.
Maximal skyddsverkan med säkerhetsbältet uppnås endast med korrekt
sittställning » sidan 9, Rätt och säker sittställning.
Framstolarnas ryggstöd får inte lutas för långt bak eftersom säkerhets-
bältet då förlorar sin skyddsverkan.
VARNING
Anvisningar för korrekt placering av bältesremmen
Se alltid till att säkerhetsbältets remmar dras rätt. Ett feldraget säker-
hetsbälte kan leda till skador till och med vid en lätt olycka.
Ett för löst sittande säkerhetsbälte kan leda till skador, eftersom kroppen
slungas framåt av rörelseenergin vid en olycka och bromsas därmed upp
häftigt av bältet.
Bältesbandet får inte löpa över hårda eller ömtåliga föremål (t.ex. kuls-
petspennor, nyckelknippor osv.). De kan orsaka skador på bältet.
VARNING
Anvisningar för användning av säkerhetsbälten
Bältesbandet får inte klämmas, vridas eller skava över skarpa kanter.
Se upp så att inte säkerhetsbältet hamnar i kläm när dörren stängs.
VARNING
Anvisningar för korrekt användning av säkerhetsbälten
Två personer får aldrig spännas fast med samma säkerhetsbälte (ej heller
barn), säkerhetsbältet får heller inte läggas över ett barn som sitter i knät
på en passagerare.
Låstungan får endast sättas fast i den låsdel som hör till respektive sitt-
plats. Fel användning av säkerhetsbältet påverkar skyddsverkan och skade-
risken ökar.
Låstungans införingshål får inte täppas igen eftersom låstungan då inte
kan låsa.
Många klädskikt och löst sittande plagg (t.ex. överrock över kavaj) inve-
rkar på sittställningen och säkerhetsbältets funktion.
VARNING (fortsättning)
Använd inte klämmor eller liknande föremål som kan påverka säkerhets-
bältets fastsurrningsfunktion negativt. Ett för löst sittande säkerhetsbälte
kan leda till skador, eftersom rörelseenergin slungar kroppen framåt vid en
olycka och kroppen bromsas därmed upp häftigt av bältet.
Säkerhetsbältena i baksätet kan endast uppfylla sin funktion ordentligt
om ryggstöden är riktigt spärrade » sidan 56, Ryggstöd bak.
VARNING
Anvisningar för skötsel av säkerhetsbälten
Bältesbandet ska hållas rent. Smutsiga bältesband kan påverka den auto-
matiska bältesupprullarens funktion » sidan 98, Säkerhetsbälten.
Säkerhetsbältena får inte demonteras eller förändras på något sätt. För-
sök inte att utföra reparationer på säkerhetsbältena själv.
Kontrollera skicket på säkerhetsbältena regelbundet. Bälten med skador
på väven, infästningarna, upprullningsautomatiken eller låsdelarna ska by-
tas av en fackverkstad.
Skadade säkerhetsbälten, som använts under en olycka och därmed
sträckts, måste bytas – helst av en fackverkstad. Dessutom ska säkerhets-
bältenas infästningar kontrolleras.
Observera
Beakta gällande nationella bestämmelser för användning av säkerhetsbälten.
12
Säkerhet
Den fysikaliska principen för en frontalkollision
Bild 4 Ej fastspänd förare/ej fastspänd passagerare i baksätet
Läs och beakta först på sidan 12.
Så snart fordonet är i rörelse uppstår en rörelseenergi, så kallad kinetisk ener-
gi, såväl i fordonet som i de åkande.
Storleken på den kinetiska energin beror till största delen på fordonets hastig-
het och på vikten av fordonet och de åkande. Vid ökande hastighet och tillta-
gande vikt måste mer energi reduceras i händelse av en olycka.
Fordonets hastighet är dock den mest betydande faktorn. När hastigheten till
exempel fördubblas från 25 km/h till 50 km/h, fyrfaldigas rörelseenergin.
Uppfattningen att man kan hålla emot kroppen med händerna vid en lätt
olycka är felaktig. Redan vid låga kollisionshastigheter blir de krafter som ver-
kar på kroppen så höga att de inte kan hållas emot.
Även om man kör med en hastighet på 30–50 km/h, kan de krafter som verkar
på kroppen vid en olycka komma att överstiga motsvarande ett ton (1 000 kg).
Vikten hos en person som väger 80 kg "ökar" till exempel till 4,8 ton (4 800 kg)
vid en hastighet på 50 km/h.
Vid en frontalkollision slungas åkande som inte är fastspända framåt och slår
okontrollerat i delar inuti fordonet, som t.ex. ratt, instrumentbräda eller vindru-
ta » bild 4 -
. De kan under vissa omständigheter även slungas ut ur fordo-
net, vilket kan ge upphov till allvarliga eller till och med livshotande skador.
Även passagerare i baksätet måste sitta fastspända, annars kan de slungas
okontrollerat genom fordonet vid en olycka.
En passagerare som inte sitter fastspänd i baksätet utsätter inte bara sig själv
för fara, utan också de åkande i framsätet » bild 4 -
.
Sätta på och ta av säkerhetsbälten
Bild 5 Sätta på/ta av säkerhetsbälte
Bild 6 Placering av skulder- och bäckenbälte/placering av bältesbandet
på gravid kvinna
Läs och beakta först på sidan 12.
Spänna fast bältet
Ställ in framstolen rätt, innan du tar på bältet » sidan 9, Rätt och säker sitt-
ställning.
Dra långsamt bältesbandet från låstungan över bröst och bäcken.
Stick in låstungan i bälteslåset » bild 5 -
för sätet tills den klickar i.
Provdra i bältet för att kontrollera att låstungan sitter ordentligt fast i låset.
En plastknapp i bältesbandet håller låstungan i greppriktigt läge.
Det är mycket viktigt att bältesbandet dras rätt för att säkerhetsbältet ska er-
bjuda största möjliga skyddsverkan.
13
Säkerhetsbälten
Skulderbältesdelen får aldrig löpa över halsen, utan ska löpa ungefär mitt över
skuldran och ligga ordentligt mot överkroppen. Bäckenbältesdelen ska ligga
över bäckenet och får inte löpa över buken, och ska alltid sitta åt ordentligt
» bild 6 -
.
Även gravida kvinnor måste alltid använda säkerhetsbältet. Endast då garante-
ras bästa skydd för det ofödda barnet.
Hos gravida kvinnor måste bäckenbältesdelen placeras så lågt som möjligt
över bäckenet, så att inget tryck utövas över buken » bild 6 -
.
Lossa bältet
Lossa säkerhetsbältet endast när fordonet står stilla.
Tryck in den röda knappen i bälteslåset » bild 5 -
så att låstungan hoppar
ut.
För tillbaka säkerhetsbältet för hand så att det lättare rullas upp helt och hål-
let och inte förvrids.
VIKTIGT
Se upp så att inte låstungan skadar dörrpanelen eller andra delar av kupén när
säkerhetsbältet tas av.
Automatiska bältesupprullare och bältessträckare
Inledning
I detta kapitel finns information om:
Automatiska bältesupprullare 14
Bältessträckare
14
Automatiska bältesupprullare
Varje säkerhetsbälte är utrustat med en automatisk bältesupprullare.
När man drar långsamt i säkerhetsbältet har bältet full rörelsefrihet. Om man
rycker i säkerhetsbältet blockeras det av den automatiska bältesupprullaren.
Bältena låser också vid en full inbromsning, vid acceleration, vid körning i back-
ar och i kurvor.
VARNING
Om säkerhetsbältet inte blockerar när man rycker i det ska det omgående
kontrolleras av en fackverkstad.
Bältessträckare
Säkerheten för den fastspända föraren och frampassageraren höjs med hjälp
av bältessträckare på de främre säkerhetsbältenas automatiska bältesupprul-
lare.
Vid en frontalkollision av en viss svårighetsgrad kommer säkerhetsbältet att
sträckas automatiskt. Bältessträckaren kan lösa ut även om säkerhetsbältet
inte är fastspänt.
Vid en sidokollision av en viss svårighetsgrad sträcks säkerhetsbältet automa-
tiskt på olyckssidan.
Vid lätt frontalkollision, sidokollision, påkörning bakifrån, om fordonet slår runt
och vid olyckor där inga större krafter är verksamma framtill, kommer bältes-
sträckarna inte att lösas ut.
VARNING
Alla arbeten på bältessträckarsystemet, såsom demontering och monter-
ing av systemkomponenter till följd av andra reparationsarbeten, får endast
utföras av en fackverkstad.
Systemets skyddsfunktion räcker endast för en olycka. Om bältessträck-
arna har löst ut måste hela systemet bytas ut.
Observera
När bältessträckarna utlöses frigörs rök. Detta tyder inte på brand i fordonet.
Vid skrotning av fordonet eller delar av bältessträckarsystemet är det viktigt
att gällande nationella bestämmelser beaktas. Dessa föreskrifter är välkända
för ŠKODA servicepartner. Vänd dig till din servicepartner för mer information.
14
Säkerhet
Airbagsystem
Beskrivning av airbagsystemet
Inledning
I detta kapitel finns information om:
Systembeskrivning 15
Utlösning av airbag 15
Airbagsystemet erbjuder ett kompletterande skydd för de åkande i fordonet
vid kraftiga frontal- och sidokollisioner.
VARNING
Observera att en airbag erbjuder bästa möjliga skyddsverkan endast i
samverkan med ett fastspänt säkerhetsbälte.
En airbag är ingen ersättning för säkerhetsbälten, utan en del av fordo-
nets totala passiva säkerhetskoncept.
För att de åkande i fordonet ska skyddas med största möjliga verkan när
airbagen löser ut, måste framstolarna vara riktigt inställda efter kropps-
storleken » sidan 9, Rätt och säker sittställning.
Om barn inte har satt på bilbältet, lutar sig för långt fram eller intar en an-
nan felaktig sittställning, utsätts de för en förhöjd olycksrisk i händelse av
en olycka.
VARNING
Anvisningar för hantering av airbagsystemet
Vid fel på airbagsystemet ska det omgående kontrolleras av en fackverk-
stad. Det finns annars risk för att airbagen inte löser ut vid en olycka.
Inga ändringar får utföras på delar i airbagsystemet.
Alla arbeten på airbagsystemet samt montering och demontering av sy-
stemkomponenter på grund av andra reparationsarbeten (t.ex. byte av ratt)
får endast utföras av en fackverkstad.
Genomför aldrig ändringar på främre stötfångare eller på karosseriet.
Det är förbjudet att manipulera enskilda delar av airbagsystemet, efter-
som det kan leda till att en airbag löser ut.
Airbagsystemets skyddsfunktion räcker endast för en olycka. Om en air-
bag har löst ut måste airbagsystemet bytas.
Systembeskrivning
Läs och beakta först på sidan 15.
Airbagsystemet funktionstillstånd indikeras genom kontrollampan
på kom-
biinstrumentet » Sidan 36.
När airbagar löser ut, fylls de med gas och blåses upp.
När en airbag löser ut frigörs en gråvit eller röd oskadlig gas. Det är fullt nor-
malt och kommer inte från någon brand i fordonet.
Airbagsystemet består av följande moduler (beroende på utrustning):
Elektronisk styrenhet.
Frontairbag för förare och frampassagerare » Sidan 16.
Sidoairbagar Head-Thorax » Sidan 17.
Airbagkontrollampa i kombiinstrumentet » sidan 36,
Airbagsystem.
Nyckelbrytare för frampassagerarens frontairbag » Sidan 18.
Kontrollampa för till/-frånslagning av frampassagerarens frontairbag i instru-
mentpanelens mittdel » Sidan 18.
Observera
Airbagsystemet är underhållsfritt under hela sin livslängd.
Vid försäljning av fordonet måste den fullständiga dokumentationen över-
lämnas till köparen. Observera att information om den eventuellt bortkopplade
frampassagerarairbagen ingår i detta!
Vid skrotning av fordonet eller delar av airbagsystemet är det viktigt att gäl-
lande nationella bestämmelser beaktas.
Utlösning av airbag
Läs och beakta först
på sidan 15.
En airbag blåses upp på bråkdelen av en sekund och med hög hastighet för att
kunna erbjuda extra skydd vid en olycka.
Airbagsystemet är funktionsklart endast när tändningen slagits till.
Vid speciella olyckssituationer kan flera airbags lösa ut samtidigt.
Vid en lätt frontal- eller sidokollision, vid påkörning bakifrån, om fordonet väl-
ter eller om fordonet slår runt löser airbagarna inte ut.
15
Airbagsystem
Utlösningsfaktorer
De relevanta utlösningsförhållandena för respektive situation för airbagsyste-
met låter sig inte fastställas schablonmässigt. En viktig roll spelar exempelvis
faktorer som beskaffenheten av det föremål som fordonet kolliderar med
(hårt, mjukt), kollisionsvinkel, fordonets hastighet m.m.
Avgörande för huruvida airbagen löser ut är inbromsningsförloppet. Styrenhe-
ten analyserar kollisionsförloppet och utlöser aktuellt säkerhetssystem.
Om den fordonsinbromsning som uppträder och mäts under en kollision ligger
under de referensvärden som finns i styrenheten, kommer airbagarna inte att
lösas ut trots att fordonet kan deformeras mycket kraftigt under olyckan.
Vid kraftiga frontalkollisioner löser följande airbagar ut:
Förarens frontairbag.
Frampassagerarens frontairbag.
Vid häftiga sidokollisioner löser följande airbag ut:
Sidoairbag Head-Thorax på olyckssidan.
När en airbag löser ut sker följande:
Innerbelysningen tänds (när omkopplaren för innerbelysningen står i dörr-
kontaktläge).
Varningsblinkersen slås på.
Alla dörrar låses upp.
Bränsletillförseln till motorn avbryts.
Airbagöversikt
Inledning
I detta kapitel finns information om:
Frontairbags
16
Sidoairbagar Head-Thorax 17
Frontairbags
Bild 7 Förarairbag i ratten/frampassagerarairbag i instrumentbrädan
Bild 8 Säkert avstånd från ratten/gasfyllda airbags
Det främre airbagsystemet erbjuder extra skydd för huvud och bröstkorg för
förare och frampassagerare vid kraftiga frontalkollisioner.
Förarens frontairbag är monterad i ratten » bild 7 -
.
Frontairbagen för frampassageraren finns i instrumentbrädan ovanför handsk-
facket » bild 7 -
.
Om airbagen löser ut, blåses den upp framför föraren och frampassageraren
» bild 8 -
. När man slungas in i den helt uppblåsta airbagen dämpas förarens
resp. frampassagerarens rörelse framåt och skaderisken för huvud och över-
kropp minskar.
16
Säkerhet
VARNING
Anvisningar för rätt sittställning
Det är viktigt för förare och frampassagerare att hålla ett avstånd på
minst 25 cm till ratten resp instrumentpanelen
A
» bild 8. Om detta minsta
avstånd inte hålls kan airbagsystemet inte skydda – livsfara! Dessutom
måste framsätena alltid vara riktigt inställda efter kroppsstorleken.
Airbagen utvecklar en stor kraft när den löser ut. Vid en felaktig sittställ-
ning eller stolsplacering kan det leda till skador.
Mellan de personer som sitter fram och airbagens arbetsområde får det
inte finnas ytterligare personer, djur eller föremål.
VARNING
Frontairbag och transport av barn
Kör aldrig med barn fritt sittande utan bälte i fordonets framstol. Om air-
bagar löser ut i händelse av en olycka kan barn skadas svårt eller dödas!
Vid användning av en barnstol på frampassagerarstolen där barnet sitter
med ryggen i färdriktningen, måste frampassagerarens frontairbag alltid
kopplas ur » sidan 18, Frånslagning av frampassagerarens frontairbag.
Om detta inte sker kan barnet skadas svårt eller till och med dödas om air-
bagen löser ut. Vid transport av barn i frampassagerarsätet ska gällande
nationella bestämmelser beträffande användning av barnstolar beaktas.
VARNING
Allmänna anvisningar
Ratten och ytan på airbagmodulen i instrumentbrädan framför passagera-
ren får inte förses med klisteretiketter eller täckas över eller på annat sätt
bearbetas. Dessa delar får endast rengöras med en torr eller med lätt vat-
tenfuktad trasa. Inga delar såsom mugghållare, telefonfästen m.m. får
monteras på kåporna över airbagmodulerna eller i deras omedelbara när-
het.
Lägg aldrig föremål på ytan av frampassagerarens airbagmodul i instru-
mentbrädan.
Observera
Fordon som är utrustade med förarfrontairbag är försedda med texten 
på ratten.
Fordon som är utrustade med frontairbag för frampassageraren är försedda
med texten

på instrumentpanelen på frampassagerarsidan.
Sidoairbagar Head-Thorax
Bild 9 Placering av sidoairbagen i framstolen/sidoairbagens utvecklings-
område
Sidoairbagsystemet Head-Thorax erbjuder ett extra skydd för passagerarnas
överkroppar (bröst, buk och bäcken) och huvudet vid kraftiga sidokollisioner.
Sidoairbagarna är placerade i framstolarnas ryggstödsdynor » bild 9 -
.
När en sidoairbag löser ut » bild 9 -
löser även bältessträckaren på den be-
rörda sidan ut automatiskt.
När man slungas in i den helt uppblåsta airbagen dämpas belastningen på de
åkande och skaderisken för huvudet och överkroppen (bröst, buk och bäcken)
minskar på den sida som är vänd mot dörren.
VARNING
Anvisningar för rätt sittställning
Huvudet får aldrig befinna sig i sidoairbagens utlösningsområde. Vid en
olycka kan man i så fall skadas svårt. Detta gäller speciellt barn som åker
utan lämplig barnstol » sidan 21, Barnsäkerhet och sidoairbag.
Mellan personer och airbagens utvecklingsområde får det inte finnas yt-
terligare personer, djur eller föremål. Inga tillbehör såsom mugghållare får
anbringas på dörrarna.
Om barn intar en felaktig sittställning under färd utsätts de för en större
skaderisk i händelse av en olycka. Detta kan leda till svåra skador » si-
dan 19, Barnstol.
17
Airbagsystem
/