SKODA Citigo (2013/11) Bruksanvisning

varumärke
SKODA
Modell
Citigo (2013/11)
Typ
Bruksanvisning
SIMPLY CLEVER
ŠKODA Citigo
Bruksanvisning
Struktur på denna bruksanvisning
(förklaringar)
Denna bruksanvisning är systematiskt uppbyggd för att göra det enklare för läsa-
ren att söka och förstå nödvändig information.
Kapitel, innehållsförteckning och sökordsindex
Texten i bruksanvisningen är indelad i relativt korta avsnitt, vilka sammanfattas i
översiktliga kapitel. Det aktuella kapitlet står alltid angivet längs ned till höger på
sidan.
Innehållsförteckningen som är uppdelad efter kapitel och det utförliga sökordsin-
dexet i slutet av bruksanvisningen hjälper dig att snabbt finna önskad information.
Riktningsangivelser
Alla riktningsangivelser, som "vänster", "höger", "fram", "bak", gäller i fordonets fär-
driktning.
Enheter
Värden anges i metriska enheter.
Symbolförklaring
Anger hänvisning till ett avsnitt med viktig information och säkerhetsan-
visningar inom ett kapitel.
Anger att ett avsnitt är slut.
Anger att avsnittet fortsätter på nästa sida.
Anger situationer då fordonet bör stannas snarast möjligt.
® Anger ett registrerat varumärke.
Anvisningar
VARNING
De viktigaste anvisningarna anges under rubriken VARNING. Anvisningar kän-
netecknade med VARNING uppmärksammar dig på en allvarlig olycks- och
skaderisk.
VIKTIGT
Anvisningar som föregås av
Försiktigt uppmärksammar dig på möjliga skador på
fordonet (t.ex. skador på växellådan), eller visar på allmänna olycksrisker.
Miljövård
Anvisningen
Miljö uppmärksammar dig på miljöskydd. Här finns t.ex. råd för sänkt
bränsleförbrukning.
Observera
En normal Anvisning uppmärksammar dig på viktig information för användning av
fordonet.
Dokumentation för fordonsöverlämnande
Leveransdatum/första registrering
a)
(VIN)
Fordonets identifikationsnummer
ŠKODA-partner
Återförsäljarens stämpel och signatur
Jag bekräftar härmed att det angivna fordonet inte hade några fel när jag
köpte det, och att jag har bekantat mig med korrekt handhavande och ga-
rantivillkor.
Kundens underskrift
a)
Beroende på vilket som inträffar först.
ŠKODA garantiförlängning
Stämpel från auktoriserad ŠKODA-partner
Begränsning av ŠKODA garantiförlängning
a)
År:
eller
km:
Giltighet från:
a)
Beroende på vilket som inträffar först.
Förord
Du har valt en ŠKODA – hjärtligt tack för ditt förtroende.
Du har skaffat ett fordon med den modernaste tekniken och en mängd olika utrustningsalternativ. Läs ige-
nom den här bruksanvisningen noggrant och följ anvisningarna i den, eftersom det är en förutsättning för
korrekt användning av fordonet.
Beakta gällande nationella bestämmelser för användning av fordonet.
Vid eventuella frågor om fordonet, kontakta en ŠKODA-partner.
Vi önskar dig mycket glädje med din ŠKODA och att du alltid får en trevlig färd.
Vänligen, ŠKODA AUTO a.s. (fortsättningsvis bara ŠKODA eller tillverkare)
Begrepp som används
I fordonets dokumentation används följande begrepp i samband med servicear-
beten på fordonet.
"Fackverkstad" - verkstad som på ett fackmässigt sätt genomför servicearbeten
på fordon av märket ŠKODA. En fackverkstad kan vara en ŠKODA-partner, en
ŠKODA-servicepartner, eller en oberoende verkstad.
"ŠKODA servicepartner" - verkstad som enligt avtal med tillverkaren ŠKODA
AUTO a.s. eller dennes återförsäljare är behörig att utföra servicearbeten på for-
don av märket ŠKODA eller att sälja originaldelar från ŠKODA.
"ŠKODA-partner" - företag som av tillverkaren ŠKODA AUTO a.s. eller dennes
återförsäljare är auktoriserat att sälja nya fordon av märket ŠKODA och, om till-
ämpligt, genomföra service på dessa fordon med originaldelar från ŠKODA samt
sälja ŠKODA originaldelar.
Bruksanvisning
Den här bruksanvisningen gäller för alla karossvarianter av fordonet samt för alla
tillhörande modellvarianter.
I denna bruksanvisning beskrivs alla möjliga utrustningsvarianter, utan att de
anges som extrautrustning, en viss modellvariant eller som marknadsspecifik ut-
rustning.
Detta innebär att de utrustningskomponenter som beskrivs i denna bruksanvis-
ning inte nödvändigtvis finns i fordonet.
Ditt fordons utrustning beror på köpeavtalet för fordonet. Mer information får du
av den SKODA-partner där du köpt ditt fordon.
bilderna kan mindre detaljavvikelser förekomma i jämförelse med ditt fordon.
Bilderna syftar bara till att ge allmän information.
Innehållsförteckning
Skadegaranti ochŠKODA-garanti för nya fordon 5
Mobilitetsgaranti och ŠKODA
garantiförlängning 6
Förkortningar
Betjäning
Instrumentering 9
Översikt 8
Instrument och kontrollampor
10
Kombiinstrument 10
Multifunktionsdisplay (MFD)
12
Kontrollampor
15
Låsa upp och låsa 22
Låsa upp och låsa
22
Centrallås 25
Fjärrmanövrering
27
Baklucka
28
Elektriska fönsterhissar 30
Elektriskt panoramasoltak
31
Ljus och sikt 33
Ljus
33
Innerbelysning
36
Sikt 37
Vindrutetorkare och spolarmunstycken
38
Backspegel 40
Säten och förvaring
42
Framsäte
42
Baksäten 44
Bagageutrymme
46
Takräcke 49
Praktisk utrustning 50
Förvaringsfack 53
Värme och klimatanläggning 57
Värme- ventilations- och kylsystem 57
Värmesystem 57
Klimatanläggning 59
Kommunikation och multimedia
62
Telefon och Move & Fun 62
Körning
Start och körning 65
Styrning 65
Starta och stänga av motorn 66
Bromsar
67
Manuell växling och pedaler 69
Automatiserad växellåda
69
Inkörning
72
Ekonomisk körning och miljöskydd 73
Undvika skador på fordonet
76
Körning utomlands 77
Hjälpsystem
79
Bromshjälpsystem
79
Parkeringshjälp 80
Farthållare
82
START-STOPP 83
City Safe Drive
85
Säkerhet
Passiv säkerhet
88
Allmänna anvisningar 88
Rätt sittposition
89
Säkerhetsbälten 92
Använda säkerhetsbälte
92
Bältesupprullningsautomatik och
bältessträckare 94
Airbagsystem 96
Beskrivning av airbagsystemet 96
Airbagöversikt 97
Koppla bort airbag 99
Säker transport av barn 101
Barnstol 101
Fästsystem 103
Driftanvisningar
Bilvård 106
Serviceintervall 106
Servicearbeten, anpassningar och tekniska
ändringar
108
Tvätta fordonet
111
Sköta fordonets utsida 112
Sköta fordonets insida
116
Kontroll och påfyllning
119
Bränsle 119
Fordon med CNG-drift (komprimerad naturgas)
120
Motorrum 124
Motorolja
127
Kylvätska
129
Bromsvätska 130
Bilbatteri
131
Hjul 135
Fälgar och däck
135
Vinterkörning
140
Gör-det-själv
Nödutrustning och självhjälp
141
Nödutrustning
141
Hjulbyte 142
Däckreparation
145
3
Innehållsförteckning
Starthjälp 147
Bogsera fordon 149
Säkringar och glödlampor 151
Säkringar 151
Glödlampor 154
Tekniska data
Tekniska data
158
Fordonsdata 158
Alfabetiskt register
4
Innehållsförteckning
Skadegaranti ochŠKODA-garanti för nya
fordon
Skadegaranti
Din ŠKODA-partner ansvarar som återförsäljare för skador på ditt nya fordon från
ŠKODA, på ŠKODA originaldelar och på ŠKODA originaltillbehör i enlighet med gäl-
lande bestämmelser och köpeavtalet.
ŠKODA-garanti för nya fordon
Utöver skadegarantin erbjuder ŠKODA AUTO a.s. en ŠKODA-garanti för nya fordon
(nedan kallad "ŠKODA-garanti") i enlighet med de villkor som beskrivs nedan.
Inom ramen för ŠKODA-garantin erbjuder ŠKODA AUTO a.s. följande tjänster:
Reparation av skador som uppstår på fordonet inom två år från och med det att
ŠKODA-garantin börjar gälla;
Reparation av lackskador som uppstår på fordonet inom tre år från och med det
att ŠKODA-garantin börjar gälla;
Reparation av rostskador på fordonets kaross som uppstår inom tolv år från och
med att garantin börjar gälla. Endast skador som uppstår inifrån och ut på ka-
rosseriplåtar omfattas av ŠKODA-garantin.
Garantin börjar gälla från och med den tidpunkt då den första köparen tar emot
fordonet från ŠKODA-partnern eller på datumet för den första registreringen. Av-
görande är vilken av händelserna som inträffar först och därmed dokumenteras
av ŠKODA-partnern i serviceplanen.
Skadereparationen kan ske genom byte eller reparation av den defekta delen. De
gamla delarna övergår då i ŠKODA-servicepartnerns ägo.
Ytterligare anspråk kan inte härledas ur ŠKODA-garantin. I synnerhet har man ing-
en rätt till reservdelsleverans, ingen ångerrätt, ingen rätt till ett ersättningsfor-
don under tiden reparationen pågår och ingen rätt till skadeersättning.
Om ditt ŠKODA-fordon köpts från en ŠKODA-partner i ett land inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (dvs. EU-länderna, Norge, Island och Liechten-
stein) eller i Schweiz, ska anspråk baserade på ŠKODA-garantin göras gällande
hos en ŠKODA-servicepartner i något av dessa länder.
Om ditt ŠKODA-fordon köpts från en ŠKODA-partner utanför Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet eller Schweiz, ska anspråk baserade på ŠKODA-garantin
göras gällande hos en ŠKODA-servicepartner utanför Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet och Schweiz.
Förutsättning för att kunna utnyttja tjänster som omfattas av ŠKODA-garantin är
att alla servicearbeten har genomförts fackmässigt och i rätt tid i enlighet med
tillverkarens anvisningar. För att anspråk ur ŠKODA-garantin ska kunna göras gäl-
lande krävs intyg på att servicearbeten har genomförts fackmässigt i enlighet
med tillverkarens anvisningar. Om service inte har genomförts resp. inte har ge-
nomförts i enlighet med tillverkarens anvisningar kan garantianspråk fortfarande
göras gällande om du kan bevisa att skadan inte har uppstått till följd av utebli-
ven eller felaktig service.
Naturligt slitage på ditt ŠKODA-fordon täcks inte av garantin. ŠKODA-garantin
omfattar heller inte skador på delar, komponenter eller påbyggnadsdelar från
andra tillverkare, eller skador på fordonet som orsakas av dessa delar. Det samma
gäller för tillbehör som inte har monterats in och/eller levererats från fabrik.
Garantianspråk kan heller inte ställas om felet eller skadan uppstått under någon
av följande omständigheter:
otillåten användning, felaktig hantering (t.ex. användning av fordonet i racing-
tävlingar eller överbelastning), felaktig skötsel, felaktigt underhåll eller otillåtna
ändringar på fordonet,
underlåtenhet att följa anvisningarna i serviceplanen och bruksanvisningen
resp. i övriga medföljande anvisningar,
främmande eller yttre påverkan (t.ex. olycka, hagel, översvämning o.dyl.),
användning av delar på fordonet som inte godkänts av ŠKODA AUTO a.s. eller
förändring av fordonet på ett sätt som inte godkänts av ŠKODA AUTO a.s. (t.ex.
tuning),
vid skador som inte omedelbart visas upp för en fackverkstad eller inte åtgärdas
fackmässigt.
Kunden ansvarar för att bevisa att orsakssamband saknas.
Föreliggande ŠKODA-garanti begränsar inte köparens lagstadgade rättigheter ur
skadegarantin gentemot försäljaren av fordonet eller eventuella anspråk basera-
de på produktansvarslagar.
5
Skadegaranti ochŠKODA-garanti för nya fordon
Mobilitetsgaranti och ŠKODA
garantiförlängning
Mobilitetsgaranti
Mobilitetsgarantin erbjuder dig extra säkerhet när du färdas med ditt fordon.
Om ditt fordon skulle sluta fungera under färd till följd av ett plötsligt fel kan du
inom ramen för Mobilitetsgarantin utnyttja vissa tjänster som säkerställer att du
kan fortsätta din färd. Till dessa hör följande: Vägassistansservice på plats och
bärgning till en ŠKODA servicepartner, teknisk telefonsupport resp. driftsättning
på plats.
Om ditt fordon inte repareras samma dag kan ŠKODA-servicepartnern vid behov
förmedla ytterligare tjänster i efterhand som ersättningstransport (t.ex. buss,
tåg), tillhandahållande av ersättningsfordon eller liknande.
För mer information gällande villkoren för mobilitetsgaranti för ditt fordon, kon-
takta din ŠKODA-partner. Här får du all information du behöver gällande villkoren
för mobilitetsgarantin för just ditt fordon. Om du inte har någon mobilitetsgaranti
för ditt fordon kan du informera dig hos en ŠKODA servicepartner gällande möjlig-
heten att teckna ett garantiavtal i efterhand.
Observera
Mobilitetsgarantin gäller endast i vissa länder.
Valfri ŠKODA garantiförlängning
Om du i samband med köpet av ditt nya fordon köpte en ŠKODA garantiförläng-
ning, förlängs den tvååriga ŠKODA-garantin för skador på ditt ŠKODA-fordon till
vald period resp. fram till dess att den valda gränsen för tillryggalagt avstånd
nåtts.
Ovan nämnda lackgaranti och garantin mot rostskador påverkas inte av garanti-
förlängningen.
De exakta villkoren för garantiförlängningen regleras i affärsvillkoren för garanti-
förlängning som tillhandahålls av din ŠKODA-partner i samband med köp av nytt
fordon.
Observera
Mobilitetsgarantin och den valfria ŠKODA-garantiförlängningen gäller endast i
vissa länder.
6
Mobilitetsgaranti och ŠKODA garantiförlängning
Förkortningar
Förkortning Förklaring
varv/min Motorvarvtal per minut
ABS Låsningsfritt bromssystem
ASG Automatiserad växellåda
CNG Komprimerad naturgas
CO
2
i g/km Utsläppt mängd koldioxid i gram per körd kilometer
EDS Elektronisk differentialspärr
ECE Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa
EPC Kontroll motorelektronik
ESC Stabiliseringssystem
EU Europeiska unionen
kW kilowatt, måttenhet för motoreffekt
MG Manuell växellåda
MFD Multifunktionsdisplay
Nm Newtonmeter, måttenhet för motorns vridmoment
TC Antispinnsystem
7
Förkortningar
Bild 1
Instrumentering
8
Betjäning
Betjäning
Instrumentering
Översikt
Dörröppningshandtag 24
Elektrisk fönsterhiss i förardörren 30
Centrallåsknapp 26
Elektrisk inställning ytterbackspeglar 41
Luftmunstycke 57
Manöverspak:
Blinkers och helljus, ljustuta 34
Farthållare
82
Parkeringsbiljetthållare 53
Ratt:
med signalhorn
med förarfrontairbag
97
Kombiinstrument: Instrument och kontrollampor
10
Manöverspak:
Multifunktionsdisplay
12
Vindrutetorkar- och spolaranläggning 38
Knapp för bakruteuppvärmning
37
Knapp START-STOPP
83
Beroende på utrustning:
Värmereglage
57
Reglage för klimatanläggning 59
Öppning för hållaren till multifunktionsenheten Move & Fun
63
Kontrollampa för avstängning av frontairbag på passagerarsida
100
Innerspegel 40
Knapp för varningsblinkers
35
Passagerarens frontairbag 97
Väskkrok
55
Förvaringsfack på passagerarsidan
54
Luftmunstycke 57
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
Elektrisk fönsterhiss på passagerardörren 30
Dörröppningshandtag 24
Ljusomkopplare 33
Låshandtag för motorhuv 124
Reglage för räckviddsreglering på huvudstrålkastaren 34
Spak för rattinställning 65
Tändningslås 67
Pedaler 69
Knapp för vänster sätesuppvärmning 44
Radio
Knapp för City Safe Drive-system
85
Handbromsspak 68
Beroende på utrustning:
Växelspak (manuell växellåda) 69
Växelväljare (automatiserad växellåda)
70
Förvaringsfack 55
Knapp för höger sätesuppvärmning
44
Observera
På fordon som från fabriken är utrustade med radio finns en separat bruksan-
visning bifogad för handhavandet av denna apparat.
På fordon med högerstyrning avviker placeringen av reglagen delvis från den
placering som visas i » bild 1. Symbolerna överensstämmer dock för de enskilda
reglagen.
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
9
Instrumentering
Instrument och kontrollampor
Kombiinstrument
Inledning
I detta kapitel finns information om:
Översikt
10
Hastighetsmätare 11
Bränslemätare 11
Varvräknare 11
Mätare för tillryggalagd körsträcka 12
Serviceintervallsindikering 12
Växelrekommendation
12
VARNING
I första hand ska uppmärksamheten ägnas åt körningen! Som förare bär du
det fulla ansvaret för trafiksäkerheten.
Manövrera aldrig reglagen i kombiinstrumentet under körning, utan bara när
fordonet står stilla!
Översikt
Bild 2 Kombiinstrument - variant 1
Bild 3
Kombiinstrument - variant 2
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 10.
Hastighetsmätare » Sidan 11
Display:
med mätare för tillryggalagd körsträcka » Sidan 12
med utomhustemperaturvisning » Sidan 14
1
2
10
Betjäning
med serviceintervallangivelse » Sidan 12
med multifunktionsinstrument » Sidan 12
med bränslemätare (endast variant 1) » Sidan 11
Återställningsknapp för trippmätaren » Sidan 12
Bränslemätare » Sidan 11
Varvräknare » Sidan 11
Ställknapp för klockan » Sidan 14
Hastighetsmätare
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna
på sidan 10.
Beroende på fordonet visas hastigheten i km/h eller i mph och km/h.
Bränslemätare
Bild 4
Bränslemätare
Bild 5
Bränslemätare - CNG
3
4
5
6
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 10.
Fordon med bensindrift
Bränslemätaren » bild 4 fungerar endast med påslagen tändning.
Tanken rymmer cirka 35 liter. Om bränslemängden i bränsletanken når reservom-
rådet lyser kontrollampan » bild 4 - i kombiinstrumentet eller så blinkar sym-
bolen i 10 sekunder tillsammans med de kvarvarande segmenten på displayen
» bild 4 - . Då finns det cirka 4 liter bränsle kvar i tanken.
Som varningston ljuder en akustisk signal.
Fordon med CNG-drift (komprimerad naturgas)
Bränslemätaren » bild 5 fungerar endast med påslagen tändning.
Om fordonet körs på bensin befinner sig nålen i bränslemätaren i område
1
» bild 5. Om fordonet körs på CNG befinner sig nålen i bränslemätaren i område
2
.
När bränslemängden i bränsletanken för bensin når reservområdet, lyser kontrol-
lampan
. Nålen befinner sig i det röda området hos mätare
1
» bild 5. Då finns
det cirka 5 l bränsle kvar i tanken.
När bränslemängden i bränsletanken för CNG når reservområdet, lyser kontrol-
lampan
. Nålen befinner sig i det röda området hos mätare
2
» bild 5. Då finns
det cirka 1,5 kg bränsle kvar i tanken.
VIKTIGT
Kör aldrig bränsletanken helt tom! Oregelbunden bränslematning kan leda till fel-
tändning. Det kan leda till svåra skador på motordelar eller avgassystemet.
Varvräknare
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 10.
Det röda intervallet på varvräknarskalan
5
» bild 3 på sidan 10 markerar området
i vilket systemet börjar begränsa motorvarvtalet. Systemet begränsar automa-
tiskt motorvarvtalet till ett säkert gränsvärde.
Innan man når det röda området på varvräknarens skala ska man växla till nästa
högre växel.
11
Instrument och kontrollampor
För att undvika för höga eller för låga motorvarvtal, skall växlingsrekommendatio-
nen respekteras » Sidan 12.
Undvik höga motorvarvtal under inkörningstiden och innan motorn har uppnått
driftstemperatur.
Miljövård
Uppväxling i rätt tid har följande fördelar.
Det bidrar till att sänka bränsleförbrukningen.
Det minskar motorljudet.
Det skonar miljön.
Det ökar motorns livslängd och tillförlitlighet.
Mätare för tillryggalagd körsträcka
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 10.
För att växla mellan vägmätaren och trippmätaren, tryck kort på knappen
3
» bild 2 på sidan 10 eller » bild 3 på sidan 10.
Trippmätare
Trippmätaren visar körsträckan som körts sedan den senast återställdes - i steg
om 100 m resp. 1/10 mile.
Återställa trippmätaren för tillryggalagd körsträcka
Håll knappen
3
» bild 2 på sidan 10 resp. » bild 3 på sidan 10 intryckt.
Vägmätare
Vägmätaren visar den totala sträckan som fordonet körts.
Serviceintervallsindikering
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 10.
Innan servicetidpunkten nås visas efter att tändningen slagits på texten

och
en indikering om antalet resterande kilometer i några sekunder på kombiinstru-
mentets display.
När servicetidpunkten nåtts ljuder en akustisk signal vid tillslagning av tändning-
en och i några sekunder visas texten

.
Observera
När bilbatteriet kopplas från sparas värdena för serviceintervallangivelsen.
Om kombiinstrumentet bytts ut vid en reparation, måste de korrekta värdena
matas in i räknaren för serviceintervallindikeringen. Detta arbete utförs av en
fackverkstad.
För ytterligare information om serviceintervaller, se » sidan 106, Serviceinter-
vall.
Växelrekommendation
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna
på sidan 10.
På displayen på kombiinstrumentet visas information om ilagd växel.
För att uppnå en så låg bränsleförbrukning som möjligt, visas en rekommendation
för växling till en annan växel på displayen.
Show (Visa) Betydelse
Optimalt vald växel.
Det rekommenderas att man växlar till en högre växel.
Det rekommenderas att man växlar till en lägre växel.
VIKTIGT
Föraren är alltid ansvarig för att välja rätt växel i olika körsituationer t.ex. vid om-
körningar.
Multifunktionsdisplay (MFD)
Inledning
I detta kapitel finns information om:
Minne 13
Betjäning
13
12
Betjäning
Digitalur 14
Information på multifunktionsdisplay 14
Varning vid hastighetsöverskridelse 15
Via multifunktionsdisplayen visas kördata på displayen.
Multifunktionsdisplayen kan endast betjänas med påslagen tändning. Efter att
tändningen slagits till, kommer den funktion som var senast vald innan tändning-
en slogs från att visas.
VARNING
I första hand ska uppmärksamheten ägnas åt körningen! Som förare bär du
det fulla ansvaret för framförandet av fordonet.
Även vid yttertemperaturer runt +4 °C kan blankis förekomma! Förlita dig
därför inte enbart på uppgiften från yttertemperaturvisningen beträffande
huruvida det finns is på vägbanan.
Observera
I utförandet för vissa länder anges uppgifterna i engelskt måttsystem.
Minne
Bild 6
Multifunktionsdisplay – visnings-
exempel för minnet
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 12.
Multifunktionsdisplayen är utrustad med två automatiskt arbetande minnen 1 och
2. Det valda minnet visas på displayen » bild 6.
Omkoppling mellan minnena sker med knappen
B
på vindrutetorkarspaken
» bild 7 på sidan 13.
Trippmätarminne (minne 1)
Trippmätarminnet samlar in körinformation från det att tändningen slås till, tills
det att den slås från igen. Om färden fortsätter inom 2 timmar efter att tändning-
en slagits från, ingår de tillkommande värdena i beräkningen av den aktuella kö-
rinformationen. Vid ett avbrott i färden på mer än 2 timmar raderas minnet auto-
matiskt.
Vägmätarminne (minne 2)
Vägmätarminnet samlar in färddata för ett valfritt antal enskilda turer till upp till
19 timmars och 59 minuters körtid och 1 999 km körsträcka. Om ett av de nämnda
värdena överskrids, raderas minnet och räkningen startar om från början.
Vägmätarminnet raderas i motsats till trippmätarminnet inte efter ett avbrott i
körningen på 2 timmar.
Observera
Om bilbatteriet kopplas från kommer alla minnesvärden 1 och 2 att raderas.
Betjäning
Bild 7
Knappar på spaken
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 12.
Vippomkopplaren för val av menypunkterna
A
och knappen
B
finns i vindrute-
torkarspaken » bild 7.
Välja menypunkter
Tryck kort på vippomkopplaren
A
» bild 7 uppåt eller nedåt. Därigenom öppnas
de enskilda menypunkterna på multifunktionsdisplayen efter varandra.
Välja minne
Tryck lätt på knappen
B
» bild 7.
13
Instrument och kontrollampor
Återställa minne
Välj önskat minne.
Håll knappen
B
» bild 7 intryckt.
Med knappen
B
återställs följande värden i valt minne.
Genomsnittlig bränsleförbrukning
Körsträcka
Genomsnittshastighet
Körtid
Digitalur
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 12.
Klockan ställs in på följande sätt:
Tryck vippomkopplaren
A
» bild 7 på sidan 13 uppåt eller nedåt upprepade
gånger för att växla till visning av klockan.
Tryck på knappen
6
» bild 3 på sidan 10 för att markera timvisningen så att
denna blinkar.
För att justera framåt, tryck på knappen
3
. För snabbläddring, håll knappen in-
tryckt.
Tryck på knappen
6
igen för att markera minutvisningen så att denna blinkar.
För att justera framåt, tryck på knappen
3
. För snabbläddring, håll knappen in-
tryckt.
Bekräfta det inställda värdet genom att åter trycka på knappen
6
eller vänta ca
5 sekunder. Inställningen sparas automatiskt (värdet upphör att blinka).
Information på multifunktionsdisplay
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 12.
Utomhustemperatur
Aktuell utomhustemperatur visas.
Om utetemperaturen sjunker under +4 °C, visas temperaturen och en snöflinge-
symbol (varningssignal för halka) som blinkar i några sekunder och därefter vi-
sas tillsammans med utetemperaturen.
Körtid
Körtiden sedan den senaste tömningen av minnet visas. Om man vill mäta körti-
den från en viss tidpunkt måste man nollställa minnet vid denna tidpunkt » Si-
dan 13.
Maximalt indikeringsvärde för båda minnena är 19 timmar och 59 minuter. Om
detta värde överskrids, börjar visningen om på noll.
Aktuell bränsleförbrukning
Den aktuella bränsleförbrukningen anges i l/100 km på displayen
1)
. Med hjälp av
denna indikering kan körstilen anpassas till önskad bränsleförbrukning.
Vid stillastående fordon eller körning med låg hastighet, visas bränsleförbruk-
ningen i l/tim.
2)
Genomsnittlig bränsleförbrukning
Genomsnittlig bränsleförbrukning efter senaste raderingen av minnet visas i l/
100 km
1)
.
Om man vill få reda på den genomsnittliga bränsleförbrukningen för en bestämd
tidsperiod, måste minnet nollställas när mätperioden börjar» Sidan 13. Efter rader-
ing visas inget värde på displayen under de första 300 m körsträcka.
Under färd uppdateras det visade värdet regelbundet.
Räckvidd
Den uppskattade räckvidden i km visas. Den anger vilken körsträcka ditt fordon
kan tillryggalägga med befintlig bränslemängd och likartat körsätt.
Visningen sker i steg om 10 km. Efter att kontrollampan för bränslereserv tänts,
sker visningen i steg om 5 km.
Bränsleförbrukningen för de senaste 50 km ligger till grund för beräkningen av
räckvidden. Om man kör mer sparsamt ökar räckvidden.
Körsträcka
Körsträckan sedan senaste raderingen av minnet visas » Sidan 13. Om man vill
mäta körsträckan från en bestämd tidpunkt måste minnet nollställas vid denna
tidpunkt » Sidan 13.
1)
På modeller för vissa länder visas bränsleförbrukningen i km/l.
2)
På modeller för vissa länder visas --,- km/l när fordonet står stilla.
14
Betjäning
Maximalt visningsvärde för båda minnena är 1 999 km. Om detta värde överskrids,
börjar visningen om på noll.
Genomsnittshastighet
Genomsnittshastighet efter den senaste raderingen av minnet visas i km/h. Om
man vill mäta genomsnittshastigheten för en viss tidsperiod, måste minnet nolls-
tällas före mätningen » Sidan 13.
Efter radering av denna uppgift visas inget värde på displayen under de första
300 m körsträcka.
Under färd uppdateras det visade värdet regelbundet.
Aktuell hastighet
På displayen visas den aktuella hastigheten, vilken är identisk med indikeringen
på hastighetsmätaren
1
» bild 3 på sidan 10.
Kylvätsketemperatur
Aktuell kylvätsketemperatur visas.
Varning vid hastighetsöverskridelse
På displayen kan varningen vid hastighetsöverskridelse ställas in och aktiveras/
avaktiveras » sidan 15, Varning vid hastighetsöverskridelse.
Varning vid hastighetsöverskridelse
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 12.
Inställning av hastighetsgräns vid stillastående fordon
Med knappen
A
» bild 7 på sidan 13 väljer du menypunkten
(varning vid has-
tighetsöverträdelse).
Genom att trycka på knappen
B
aktiveras inställningsfunktionen för hastig-
hetsgräns (värdet blinkar).
Med knappen
A
ställer man in önskad hastighetsgräns, t.ex. 50 km/h.
Bekräfta den inställda hastighetsgränsen med knappen
B
, eller vänta i ca 5 se-
kunder så lagras inställningen automatiskt (värdet slutar blinka).
På så vis kan hastighetsgränsen ställas in i steg om 5 km/h.
Inställning av hastighetsgräns vid rörligt fordon
Med knappen
A
» bild 7 på sidan 13 väljer du menypunkten
(varning vid has-
tighetsöverträdelse).
Kör med önskad hastighet, t.ex. 50 km/tim.
Genom att trycka på knappen
B
lagras den aktuella hastigheten som hastig-
hetsgräns (värdet blinkar).
Om man vill ändra den inställda hastighetsgränsen, görs detta i steg om 5 km/h
(en inställd hastighet på 47 km/h till exempel höjs till 50 km/h, resp. sänks till 45
km/h).
Bekräfta den inställda hastighetsgränsen genom att trycka upprepade gånger
på knappen
B
, eller vänta i ca 5 sekunder så lagras inställningen automatiskt
(värdet slutar blinka).
Ändra eller radera hastighetsgräns
Med knappen
A
» bild 7 på sidan 13 väljer du menypunkten (varning vid has-
tighetsöverträdelse).
Genom att man trycker på knappen
B
avaktiveras hastighetsgränsen.
Om man trycker på knappen
B
igen kan man ändra hastighetsgränsen.
Om den inställda hastighetsgränsen överskrids, ljuder en akustisk signal som var-
ningston. Samtidigt visas på displayen menypunkten
Varning vid hastighets-
överträdelse med det inställda gränsvärdet.
Den inställda hastighetsgränsvärdet sparas också efter på- och frånslagning av
tändningen.
Kontrollampor
Inledning
I detta kapitel finns information om:
Handbroms
16
Bromssystem 16
Bältesvarningslampa
16
Generator
16
Motorolja
17
Kylvätska
17
Servostyrning
18
Stabiliseringssystem (ESC)
18
Antispinnsystem (TC)
18
Låsningsfritt bromssystem (ABS)
18
Dimbakljus
19
Avgaskontrollsystem
19
15
Instrument och kontrollampor
 Kontroll motorelektronik 19
Airbagsystem
19
Automatiserad manuell växellåda 19
Blinkers
20
Farthållare 20
Helljus
20
/
säkerhetsbälte (bältesstatusindikator) - baksäte
20
City Safe Drive
20
START-STOPP
21
Kontrollamporna visar vissa funktioner eller störningar och kan ackompanjeras
av akustiska signaler.
VARNING
Om man ej uppmärksammar kontrollampor som tänds med tillhörande be-
skrivningar och varningsanvisningar, kan det leda till allvarliga personskador
eller skador på fordonet.
Motorrummet i fordonet är ett farligt område. Vid alla arbeten i motorrum-
met, t.ex. kontroll och påfyllning av driftvätskor, kan det uppkomma risk för
skador, brännskador, olyckor och brand. Beakta alltid varningsanvisningarna
» sidan 124, Motorrum.
Handbroms
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 15.
Kontrollampan
lyser när handbromsen är åtdragen. Dessutom utlöses en akus-
tisk varning om fordonet körs minst 3 sekunder med en hastighet på mer än
6 km/tim.
Bromssystem
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 15.
Kontrollampan
lyser vid för låg bromsvätskenivå eller en ABS-störning.
Stanna fordonet, stäng av motorn och kontrollera bromsvätskenivån » Sidan 130.
Ytterligare information » Sidan 67.
VARNING
Om man av tekniska skäl måste stanna, skall fordonet ställas på ett säkert
avstånd till vägtrafiken, motorn stängas av och varningsblinkers slås på » Si-
dan 35.
Beakta anvisningarna när motorhuven öppnas för kontroll av bromsvätske-
nivån » sidan 124, Motorrum.
Om kontrollampan tänds tillsammans med kontrollampan » sidan 18,
Låsningsfritt bromssystem (ABS) får färden inte fortsättas! Uppsök hjälp
från en fackverkstad.
En störning på bromssystemet kan förlänga fordonets bromssträcka vid in-
bromsning!
Bältesvarningslampa
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna
på sidan 15.
Kontrollampan
tänds efter att tändningen slagits till, för att påminna om att
föraren resp. passagerarna ska spänna fast säkerhetsbältet. Kontrollampan slock-
nar först när föraren resp. passagerarna har satt på säkerhetsbältet.
Om föraren resp. passageraren inte har tagit på säkerhetsbältet, ljuder en kon-
stant varningssignal vid hastigheter över 25 km/h och samtidigt blinkar kontrol-
lampan
.
Om föraren eller passageraren inte sätter på säkerhetsbältet under de följande
90 sekunderna, kopplas varningssignalen från och kontrollampan
lyser kon-
stant.
Ytterligare information » sidan 92, Säkerhetsbälten.
Generator
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 15.
Om kontrollampan
tänds med motorn igång laddas inte bilbatteriet.
Uppsök hjälp från en fackverkstad. Elsystemet ska kontrolleras.
16
Betjäning
VARNING
Om man av tekniska skäl måste stanna, skall fordonet ställas på ett säkert av-
stånd till vägtrafiken, motorn stängas av och varningsblinkers slås på » Si-
dan 35.
VIKTIGT
Om förutom kontrollampan även kontrollampan (störning i kylsystem) tänds
på displayen under färd, ska fordonet stannas och motorn stängas av - risk för
motorskador!
Motorolja
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 15.
Då kontrollampan
lyser är motorns oljetryck för lågt.
Kontrollampan tänds i några sekunder när tändningen slås till.
Om kontrollampan efter start av motorn inte slocknar eller börjar blinka under
färd ska du stanna och stänga av motorn. Kontrollera oljenivån och fyll på moto-
rolja om det krävs » sidan 128, Kontrollera oljenivån.
Som varningston ljuder en akustisk signal.
Om det under rådande omständigheter inte är möjligt att fylla på motorolja ska du
inte fortsätta att köra. Det kan leda till svåra motorskador, låt därför motorn vara
avstängd och begär hjälp från en fackverkstad.
Om kontrollampan blinkar,
kör inte vidare, även om oljenivån är OK. Låt inte
motorn gå ens på tomgång.
Uppsök hjälp från en fackverkstad.
VARNING
Om man av tekniska skäl måste stanna, skall fordonet ställas på ett säkert av-
stånd till vägtrafiken, motorn stängas av och varningsblinkers slås på » si-
dan 35, Varningsblinkers.
VIKTIGT
Den röda oljetryckskontrollampan är ingen oljenivåindikering! Därför ska olje-
nivån kontrolleras regelbundet, helst vid varje tankning.
Kylvätska
Läs och beakta först den inledande informationen och säkerhetsföre-
skrifterna på sidan 15.
Kontrollampan tänds i några sekunder när tändningen slås till.
Om kontrollampan
lyser eller blinkar, är kylvätsketemperaturen för hög eller
kylvätskenivån för låg.
Som varningssignal ljuder en akustisk signal.
Stanna fordonet, stäng av motorn och kontrollera kylvätskenivån » Sidan 129. Fyll
vid behov på kylvätska » Sidan 130.
Om det under rådande omständigheter inte är möjligt att fylla på kylvätska, fort-
sätt inte köra. Det kan leda till svåra motorskador, låt därför motorn vara av-
stängd och begär hjälp från en fackverkstad.
Om kylvätskenivån ligger inom föreskrivet område, kan en förhöjd temperatur or-
sakas av en funktionsstörning i kylfläkten. Kontrollera kylfläktens säkring, byt om
nödvändigt ut den » sidan 153, Säkringar i motorrummet.
Om kontrollampan
lyser fastän kylvätskenivån och kylfläktens säkring är ok
ska färden inte fortsättas!
Uppsök hjälp från en fackverkstad.
VARNING
Om man av tekniska skäl måste stanna, skall fordonet ställas på ett säkert av-
stånd till vägtrafiken, motorn stängas av och varningsblinkers slås på » Si-
dan 35.
17
Instrument och kontrollampor
/