Omron Healthcare Flex_Temp_Smart Användarmanual

varumärke
Omron Healthcare
Modell
Flex_Temp_Smart
Typ
Användarmanual
Inledning
Tack för att du har köpt OMRON Digital febertermometer Flex Temp Smart.
Avsedd användning
Febertermometern du har köpt erbjuder en säker, korrekt och snabb temperaturavläsning. Du kan mäta din temperatur antingen i anus (rektalt),
i munnen (oralt) eller i armhålan. Med den här termometern behöver du inte oroa dig för krossat glas eller utspillt kvicksilver. Observera att din
temperatur påverkas när du röker, äter eller dricker.
Kontakta läkare om du har några frågor gällande speciella temperaturer.
Avsedd användare
Denna termometer är avsedd att användas av vuxna som kan förstå denna bruksanvisning.
Den är främst avsedd för användning i hemmet.
Viktiga säkerhetsanmärkningar
För att säkerställa korrekt användning av produktens grundläggande funktion, skall säkerhetsåtgärder inklusive försiktighetsåtgärderna som listas nedan
alltid följas.
Varning
 9LGK|JHOOHUOnQJYDULJIHEHUE|UOlNDUHNRQWDNWDVVlUVNLOWRPGHWJlOOHUVPnEDUQ.RQWDNWDOlNDUH
 /lVQRJDLJHQRPRFKI|OMGHELIRJDGHDQYLVQLQJDUQDVnDWWWHPSHUDWXUDYOlVQLQJDUQDJDUDQWHUDWEOLUNRUUHNWD2EVHUYHUDDWWWHPSHUDWXUDYOlVQLQJDU
påverkas av många faktorer, däribland fysisk ansträngning, intag av varma eller kalla drycker före mätningen, liksom av mättekniken.
 +nOOGLJVWLOODXQGHUPlWQLQJHQ
 'HWlUIDUOLJWDWWDQYlQGDWHPSHUDWXUDYOlVQLQJDUI|UVMlOYGLDJQRVWLNRFKGHWNDQOHGDWLOODWWEHILQWOLJDVMXNGRPDUI|UYlUUDV%HGLQOlNDUHKMlOSDGLJ
att tolka resultaten.
 7HUPRPHWHUQDQYlQGVI|UDWWWDWHPSHUDWXUHQRUDOWUHNWDOWHOOHULDUPKnODQ)|UV|NLQWHWDWHPSHUDWXUHQSnDQGUDVWlOOHQWH[L|UDWHIWHUVRPGHWNDQ
resultera i falska avläsningsresultat och leda till skador.
 )|UYDUDWHUPRPHWHUQXWRPUlFNKnOOI|UEDUQ7LOOnWLQWHEDUQDWWWDWHPSHUDWXUHQHQVDPPD%DUQNDQVNDGDVLJVMlOYDRPGHI|UV|NHUWDWHPSHUDWXUHQ
utan övervakning.
 /nWLQWHEDWWHULHWEDWWHULOXFNDQHOOHUVRQGHULQJVK|OMHWOLJJDGlUEDUQNDQNRPPDnWGHP%DUQNDQVYlOMDGHP2PHWWEDUQVNXOOHVYlOMDEDWWHULHW
batteriluckan eller sonderingshöljet ska du kontakta läkare omgående.
 )|UV|NLQWHPlWDQlUWHUPRPHWHUQlUYnWHIWHUVRPGHWNDQJHIHODNWLJDDYOlVQLQJVUHVXOWDW
 ,QQHKnOOHUVPnGHODUVRPNDQXWJ|UDHQNYlYQLQJVULVNRPGHUnNDUVYlOMDVDYVPnEDUQ
 $QYlQGLQWHHQKHWHQVDPWLGLJWPHGDQQDQPHGLFLQVNHOHNWULVNXWUXVWQLQJ'HWNDQJ|UDDWWHQKHWHQLQWHIXQJHUDUQRUPDOWRFKHOOHUOHGDWLOOHQ
felaktig avläsning.
Försiktighet
 %LWLQWHLWHUPRPHWHUQ'HQNDQJnV|QGHURFKHOOHUGXNDQVNDGDV
 /nWLQWHROLNDSHUVRQHUDQYlQGDWHUPRPHWHUQ
 )|UV|NLQWHWDLVlUHOOHUUHSDUHUDWHUPRPHWHUQ'HWNDQOHGDWLOOIHODNWLJDDYOlVQLQJVUHVXOWDW
 %DWWHULHWInULQWHEUlQQDV'nNDQGHWH[SORGHUD
 9DUXSSPlUNVDPSnSROHUQD±QlUGXE\WHUEDWWHULHW,DQQDWIDOONDQI|OMGHQEOLYlWVNHOlFNDJHYlUPHDOVWULQJHOOHUH[SORVLRQYLONHWJ|UDWW
enheten skadas.
 7DXWEDWWHULHWRPWHUPRPHWHUQLQWHVNDDQYlQGDVSnPLQVWPnQDGHU,DQQDWIDOONDQI|OMGHQEOLYlWVNHOlFNDJHYlUPHDOVWULQJHOOHUH[SORVLRQYLONHW
gör att enheten skadas.
 $QYlQGLQWHWHUPRPHWHUQSnSODWVHUGlUGHWILQQVVWDUNVWDWLVNHOHNWULFLWHWHOOHUHOHNWURPDJQHWLVNDIlOW'HWNDQOHGDWLOOIHODNWLJDDYOlVQLQJVUHVXOWDW
och bidra till att instrumentet inte fungerar.
 )|UV|NLQWHXWI|UDPlWQLQJDUUHNWDOWSnSHUVRQHUPHGlQGWDUPVSUREOHP'HWNDQI|UYlUUDWLOOVWnQGHW
 8QGYLNDWWWUDPSDSnWHUPRPHWHUQRFKGHWKnUGDIRGUDOHW
 %|MLQWHVSHWVHQPHUlQJUDGHU
 8QGHUPlWQLQJHQInULQWHPRELOWHOHIRQHUHOOHUDQQDQHOHNWULVNXWUXVWQLQJVRPDYJHUHOHNWURPDJQHWLVNVWUnOQLQJSODFHUDVQlUPDUHlQFPIUnQ
HQKHWHQ'HWNDQJ|UDDWWHQKHWHQLQWHIXQJHUDUQRUPDOWRFKHOOHUOHGDWLOOHQIHODNWLJDYOlVQLQJ
Allmänna säkerhetsanmärkningar
 $QYlQGLQWHWHUPRPHWHUQI|UDWWPlWDQnJRWDQQDWlQNURSSVWHPSHUDWXUHQSnPlQQLVNRU
 9DUQRJDPHGDWWLQWHWDSSDWHUPRPHWHUQRFKIRGUDOHWRFKDWWLQWHXWVlWWDGHPI|UVW|WDUHOOHUYLEUDWLRQHU
1. Växla mellan Fahrenheit och Celsius
Tryck på knappen
i 7 sekunder tills en pipsignal hörs.
Displayen ändras till det andra måttsystemet när pipsignalen
hörs.
2. Användning av febertermometern
1. Tryck på knappen
.
Resultatet från den tidigare mätningen visas några
VHNXQGHU'nYLVDV&)VRPHQLQWHUQ
testfunktion.
Obs!2PHQDQQDQWHPSHUDWXUlQ&)
YLVDVVH'LVSOD\LQGLNDWLRQHURFK)HOV|NQLQJI|U
mer information om hur problemet korrigeras.
2.$SSOLFHUDWHUPRPHWHUQSnPlWVWlOOHW
Obs!bYHQRPLQGLNDWRUQ/LQWHYLVDVQlUHQGDVWWHPSHUDWXUHQYLVDVlU
detta inget fel. Temperaturen kan tas ändå.
3.(Q>SLSSLS[email protected]OMXGVLJQDONRPPHUDWWDYJHVWUHJnQJHUI|UDWWVLJQDOHUD
den tidigaste temperaturindikeringen. Flytta febertermometern från
mätningsplatsen och läs resultatet.
Tiden för ljudsignalmeddelande
Rektalt:FLUNDVHNXQGHU
Oralt:FLUNDVHNXQGHU
Armhålan:FLUNDVHNXQGHU
6LJQDOHQOMXGHUQlUI|UlQGULQJHQLGHQXSSPlWWDWHPSHUDWXUHQEOLUVnOnJ
att en tidig uppskattning av kroppstemperaturen kan ske. Det tar längre
tid att få fram den faktiska exakta avläsningen enligt vad som beskrivs
LNDSLWHOEHURHQGHSnPLOM|QRFKRPJLYQLQJHQ
Anmärkningar:
 0lWQLQJHQIRUWVlWWHUlYHQHIWHUDWWVLJQDOHQKDUOMXGLW
 7LGHQI|UOMXGVLJQDOPHGGHODQGHlUEDVHUDGSnHQRPJLYDQGHWHPSHUDWXUSnJUDGHU
 (IWHUVRPPlWQLQJRUDOWRFKLDUPKnODQJHUOlJUHPlWUHVXOWDWUHNRPPHQGHUDUYLDWWHQKHWHQDQYlQGVUHNWDOWI|UDWWInGHWPHVWNRUUHNWDUHVXOWDWHW
4. Koppla från febertermometern. Rengör och desinficera innan du sätter tillbaka febertermometern i fodralet.
Anmärkningar:
 $YOlVQLQJHQODJUDVDXWRPDWLVNWLPLQQHW
 .RSSODIUnQIHEHUWHUPRPHWHUQPDQXHOOWI|UDWWVSDUDSnEDWWHULHW'HQNRSSODVLIUnQDXWRPDWLVNWPLQXWHUHIWHUDQYlQGQLQJHOOHUPLQXWHURPGHQ
kopplas på men inte används.
3. Visa den senaste temperaturen
Tryck på knappen
I|UDWWYLVDWHPSHUDWXUHQVRPPlWWHVVHQDVW'HWILQQVPHULQIRUPDWLRQLDYVQLWWHW$QYlQGQLQJDYIHEHUWHUPRPHWHUQ
4. Korrekt mätning
Mätningens precision kan inte säkerställas om metoden som används för att mäta temperaturen är inkorrekt.
Rektal användning:
 $QYlQGVYDQOLJWYLVSnVPnEDUQQlUGHWlUVYnUWDWWWDWHPSHUDWXUHQLPXQQHQHOOHUDUPKnODQ
 6P|UMPHGHQLFNHLUULWHUDQGHKXGYlQOLJJHO
 )|UI|UVLNWLJWLQVRQGHULQJVVSHWVHQPD[LPDOWFPLQLlQGWDUPHQ7YLQJDLQWHLQVSHWVHQLlQGWDUPHQRPGHWWDUHPRW
 'HVLQILFHUDIHEHUWHUPRPHWHUQHIWHUDQYlQGQLQJ
Oral användning (från 4 år och uppåt):
0XQQHQVNDOOYDUDVWlQJGXSSWLOOPLQXWHULQQDQGXOlVHU
av mätningen.
 3ODFHUDIHEHUWHUPRPHWHUQLPXQQHQXQGHUWXQJDQVnDWW
den vilar till vänster eller höger om tungroten.
 $QYlQGWXQJDQI|UDWWWU\FNDQHGIHEHUWHUPRPHWHUQ
på plats.
 +nOOLIHEHUWHUPRPHWHUQI|UDWWKLQGUDGHQIUnQDWWnND
runt i munnen.
Efter 5 sekunder
Efter 2 sekunder
°C till °F
°F till °C
Pipsignal
Pipsignal
Febertermometern stängs av
automatiskt.
Alla symboler i displayen
visas.
°F
°C
FAHRENHEIT/CENTIGRADE CONVERSION CHART
96
35.6
36.1
34.4
35.0 37.2 38.3 39.4 40.6
36.7 37.8 38.9 40.0
97
94
95 99 101 103 105
98 100 102 104
När [°C (°F)]-indikatorns sym-
bol blinkar är termometern
klar för användning.
Mätning av temperaturen
startar och [°C (°F)]-
indikatorns symbol blinkar.
Blinkande
[°C (°F)]-indikatorns symbol
slutar blinka och lyser med fast
sken när avläsningen är klar.
°F
°F
Pip-pip-pip
Indikatorn fort-
sätter att lysa
DIGITAL FEBERTERMOMETER
Flex Temp Smart (MC-343F-E)
-knapp
Displayfönster
Avkänningsspets
Tillbehör: fodral
Tunga
Displaysidan är
vänd uppåt.
Placeringspunkt
Tungrot
,00&)(
Alla symboler i displayen
visas.
Den senast uppmätta tem-
peraturen visas tillsammans
med M-indikatorn.
37,0 °C (98,6 °F) testdisplay
Pipsignal
°F
Användning i armhålan:
 3ODFHUDDYNlQQLQJVVSHWVHQLPLWWHQDYDUPKnODQ
 )lVWDYNlQQLQJVVSHWVHQXQGHUDUPHQRFKDQYlQGDUPHQI|UDWWWU\FND
lätt inåt.
Vrid displayen så
att den pekar inåt.
Vinkeln skall vara
35-45 grader i
förhållande till armen.
Termometervinkel
Följande kan resultera i inkorrekta mätningar:
 2PGXWDUWHPSHUDWXUHQGLUHNWHIWHUDWWGXWUlQDWEDGDWlWLWHOOHUGUXFNLWNRPPHUGHWDWWUHVXOWHUDLHWWIHODNWLJWPlWUHVXOWDW
Korrekt:9lQWDLPLQVWPLQXWHULQQDQGXPlWHUWHPSHUDWXUHQ
 7HPSHUDWXUPlWQLQJHIWHUDWWGXYDULWLU|UHOVH
Korrekt:7DWHPSHUDWXUHQVnVQDUWGXYDNQDWHOOHUYlQWDPLQVWPLQXWHUHIWHUDWWGXYDULWLU|UHOVH
2PGXVWLJHUXSSRFKU|USnGLJHIWHUGHWDWWGXYDNQDWVWLJHUNURSSVWHPSHUDWXUHQ
Följande kan leda till felaktiga mätresultat när du tar temperaturen i armhålan:
 .UDIWLJVYHWWQLQJLDUPKnODQ
Korrekt: Torka bort eventuell svett i armhålan innan du mäter temperaturen.
 7HPSHUDWXUPlWQLQJHIWHUDWWGXKDUOHJDWXQGHUILOWDUHQOlQJUHVWXQG
5. Batteribyte
%DWWHUL$ONDOLVNWPDJQHVLXPNQDSSEDWWHUL/5WLOOJlQJOLJWLKDQGHOQ
$QYlQGEDWWHULHWLQRPGHQUHNRPPHQGHUDGHSHULRGVRPDQJHVI|UGHW
Indikator för batteribyte (
)
%\WEDWWHULHWRPLQGLNDWRUQI|UEDWWHULE\WHYLVDVQlUIHEHUWHUPRPHWHUQNRSSODVSn
1.$QYlQGHWWP\QWI|UDWW|SSQDOXFNDQ
2. Ta bort batteriet.
3.6lWWLGHWQ\DEDWWHULHWPHGSROHQXSSnWHQOLJW
bilden i diagrammet. Kontrollera att batteriet sätts i
med korrekt polaritet.
4.$QYlQGHWWP\QWI|UDWWVWlQJDOXFNDQ
Anmärkningar:
 7HUPRPHWHUQOHYHUHUDVPHGHWWEDWWHULI|UWHVWlQGDPnO'HWWDEDWWHUL
kanske inte varar lika länge som ett nytt batteri.
 7DSSDLQWHERUW2ULQJHQVRPVLWWHUUXQWVNUXYHQ9DWWHQWlWKHWHQ
förloras och det kan leda till felavläsningar och att enheten går sönder.
Mynt
Batterilucka
Batteri
6. Display-indikationer och Felsökning
2PQnJRWDYQHGDQVWnHQGHSUREOHPXSSVWnUXQGHUPlWQLQJE|UGXI|UVWNRQWUROOHUDDWWGHWLQWHILQQVQnJRQDQQDQHOGULYHQHQKHWLQRPFP
Se tabellen nedan om problemet kvarstår.
Indikator Orsak Åtgärd
(låg)
9LVDVQlUWHPSHUDWXUHQLDYNlQQLQJVGHOHQlUOlJUH
lQ&)
Detta är inget fel varför det kan ignoreras och
temperaturen kan mätas.
(hög)
9LVDVQlUWHPSHUDWXUHQLDYNlQQLQJVGHOHQlU
K|JUHlQ&)
Kyl ned avkänningsdelen och mät sedan
temperaturen.
/XIWWHPSHUDWXUYLVDV 9LVDVQlUGHQRPJLYDQGHWHPSHUDWXUHQ|YHUVWLJHU
&)
>&)@YLVDVLQWHXQGHU
mätförberedelseperioden som testdisplay,
efter att det senaste mätresultatet visas.
.RSSODIHEHUWHUPRPHWHUQSnRFKDYIOHUDJnQJHU2PHQWHPSHUDWXULHWWDQQDWLQWHUYDOOlQ>&
)@WLOO>&)@YLVDVVRPWHVWGLVSOD\NRQWDNWDQlUPDVWHDXNWRULVHUDGH20521
återförsäljare.
7. Förvaring
Förvara febertermometern i fodralet.
 )|UYDUDLQWHIHEHUWHUPRPHWHUQSnI|OMDQGHSODWVHU2PVnVNHUNDQIHEHUWHUPRPHWHUQVNDGDV
 9nWDSODWVHU
 3ODWVHUPHGK|JYlUPHRFKOXIWIXNWLJKHWHOOHUSODWVHUVRPlUXWVDWWDI|UGLUHNWVROOMXV3ODWVHUQlUDHWWYlUPHHOHPHQWGDPPLJDSODWVHUHOOHUPLOM|HU
med hög saltkoncentration i luften.
 3ODWVHUGlUHQKHWHQXWVlWWVI|UOXWQLQJVW|WDUHOOHUYLEUDWLRQHU
 )DUPDFHXWLVNDODJULQJVXWU\PPHQHOOHUSODWVHUGlUGHWILQQVIUlWDQGHJDV
8. Rengöring och Desinfektion
20521UHNRPPHQGHUDUDWWHQKHWHQWRUNDVDYPHGHQIXNWLJW\JWUDVD)|UGHVLQIHNWLRQNDQHWDQROHOOHULVRSURS\ODONRKRODQYlQGDV)|UV|NLQWH
GHVLQILFHUDIHEHUWHUPRPHWHUQVDYNlQQLQJVGHOJHQRPDWWVlQNDQHGGHQLDONRKROHOOHUKHWWYDWWHQYDWWHQYDUPDUHlQ&
'RSSDLQWHQHUGHQGMXSDUHlQFPRFKLK|JVWPLQXWHU
9. Specifikationer
Produktkategori:
Kliniska elektroniska termometrar
Produktbeskrivning:
Digital febertermometer
Modell (kod):
)OH[7HPS6PDUW0&)(
Strömförsörjning:
9'&/5DONDOLVNWPDJQHVLXPNQDSSEDWWHUL
Strömförbrukning:
P:
Livslängd:
nU
Batteriets livslängd:
&DnUHOOHUPHUJJUSHUGDJ
Avkänningsenhet:
Termistor
Mätningsmetod:
)DNWLVNPlWQLQJLFNHI|UXWVlJEDU
IP-klassificering:
,3
Temperaturdisplay:
'LVSOD\PHGVLIIURU&HOOHUVLIIURU)LVWHJRPJUDG
Mätningsprecision:
&WLOO&
)WLOO)
YLGPlWQLQJLYDQOLJUXPVWHPSHUDWXU&)LHQSURYEHKnOODUHPHGNRQVWDQWWHPSHUDWXU
Mätposition:
Oral, rektal, armhåla
Mättid:
$UPKnOD&LUNDPLQXWHU
2UDOUHNWDO&LUNDPLQXWHU
Mätningsområde:
WLOO&WLOO)
Minne:
1 minne
Användningsmiljöns temperatur,
luftfuktighet och lufttryck:
2PJLYDQGHWHPSHUDWXUWLOO&WLOO)UHODWLYOXIWIXNWLJKHW±5+HM
NRQGHQVHUDQGHaK3D
Förvarings/transportmiljöns tempera-
tur, luftfuktighet och lufttryck:
2PJLYDQGHWHPSHUDWXUWLOO&WLOO)UHODWLYOXIWIXNWLJKHW±5+HMNRQGHQVHUDQGH
aK3D
Skydd mot elstöt:
Elektrisk utrustning för medicinskt bruk med intern drift
Vikt:
&LUNDJPHGLQVWDOOHUDWEDWWHUL
Externa mått:
PP%îPP/îPP'
Förpackningens innehåll:
+XYXGHQKHWWHVWEDWWHULDONDOLVNWPDQJDQNQDSSEDWWHUL/5IRGUDOLQVWUXNWLRQVEODG
Personansluten del:
7\S%)DYNlQQLQJVVSHWV
,3NODVVLILFHULQJlUNDSVOLQJVNODVVQLQJHQOLJW,(&
'HQQDHQKHWlUVN\GGDGPRWVROLGDIUlPPDQGHI|UHPnOPHGHQGLDPHWHUSnPPWH[HWWILQJHURFKVW|UUH
Denna enhet är skyddad mot snett fallande vattendroppar vilka skulle försvåra normal användning.
Anmärkningar:
6SHFLILNDWLRQHUQDNDQlQGUDVXWDQI|UHJnHQGHPHGGHODQGH
'HQQDHQKHWlUYDWWHQWlW
7HUPRPHWHUVSHWVHQLQQHKnOOHUQLFNHO
'HQQDIHEHUWHUPRPHWHULQQHKnOOHULQWHQnJUDVHUYLFHGHODU20521UHNRPPHQGHUDUDWWSUHFLVLRQHQNRQWUROOHUDVYDUWDQQDWnUDYHQ20521UHSUHVHQWDQW
'HQQD20521SURGXNWWLOOYHUNDVHQOLJWGHWVWUlQJDNYDOLWHWVV\VWHPHWI|U20521+HDOWKFDUH&R/WG-DSDQ
Garanti
'HQQDSURGXNWKDUJDUDQWLYLD20521LnUHIWHULQN|SVGDWXP(YHQWXHOOVNDGDRUVDNDGDYLQNRUUHNWKDQWHULQJWlFNVLQWHDYJDUDQWLQ
%DWWHULHURFKI|USDFNQLQJlURFNVnH[NOXGHUDGHIUnQJDUDQWLQ$OODDQGUDVNDGHNUDYH[NOXGHUDV
,QN|SVNYLWWRWPnVWHPHGI|OMDJDUDQWLNUDYHW
/lVLQVWUXNWLRQHUQDLGHQQDKDQGERNQRJJUDQW
'HQQDHQKHWXSSI\OOHUNUDYHQL(8GLUHNWLYHW((&0HGLFDO'HYLFH'LUHFWLYHRFKGHQHXURSHLVNDVWDQGDUGHQ(1
.OLQLVNDIHEHUWHUPRPHWUDU'HO3UHVWDQGDI|UNRPSDNWDHOHNWULVNDIHEHUWHUPRPHWUDULFNHI|UXWVlJEDUDRFKI|UXWVlJEDUDPHGK|JVWDHQKHW
%HVNULYQLQJDYV\PEROHUVRPEHURHQGHSnPRGHOONDQILQQDVSnVMlOYDSURGXNWHQI|UVlOMQLQJVI|USDFNQLQJHQHOOHULQQHUI|USDFNQLQJHQ
3HUVRQDQVOXWHQGHO±7\S%)
Grad av skydd mot elstöt (läckström)
/27QXPPHU
&(PlUNQLQJ Temperaturgräns
,QWUnQJVVN\GGVJUDGLHQOLJKHWPHG,(& /XIWIXNWLJKHWVJUlQV
$QYlQGDUHQE|UOlVDEUXNVDQYLVQLQJHQ Gräns för atmosfäriskt tryck
3URGXNWHQVWLOOYHUNQLQJVGDWXPLQJnUL/27QXPUHWYLONHWVWnUSnI|USDFNQLQJHQGHI|UVWDVLIIURUQDEHW\GHUWLOOYHUNQLQJVnUGHGlUHIWHUI|OMDQGH
siffrorna står för tillverkningsmånad.
Viktig information om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
0&)(VRPWLOOYHUNDWVDY20521+($/7+&$5(&R/WGXSSI\OOHUNUDYHQLVWDQGDUGHQ(1RPHOHNWURPDJQHWLVN
NRPSDWLELOLWHW(0&
<WWHUOLJDUHGRNXPHQWDWLRQLHQOLJKHWPHGGHQQD(0&VWDQGDUGILQQVKRV20521+($/7+&$5((8523(SnGHQDGUHVVVRPDQJHVLGHQQD
EUXNVDQYLVQLQJHOOHUSnZZZRPURQKHDOWKFDUHFRP6H(0&LQIRUPDWLRQHQI|U0&)(SnZHEESODWVHQ
Korrekt kassering av denna produkt (Waste Electrical & Electronic Equipment)
När denna märkning visas på produkten eller i dess tillhörande litteratur, så betyder det att produkten inte får avyttras tillsammans
med hushållsavfall när den är förbrukad. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa på grund av okontrollerad
avfallshantering ska detta separeras från andra typer av avfall och återvinnas på ett ansvarsfullt sätt för att främja en hållbar
återanvändning av materialresurser.
+HPDQYlQGDUHVNDDQWLQJHQNRQWDNWDGHQnWHUI|UVlOMDUHVRPGHKDUN|SWSURGXNWHQIUnQHOOHUVLQNRPPXQI|UDWWInDQYLVQLQJDURPYDU
och hur denna produkt kan lämnas för en miljömässigt säker återvinning.
Yrkesanvändare ska kontakta sin leverantör för att kontrollera termer och villkor i köpekontraktet. Denna produkt ska inte blandas med
andra kommersiella produkter för kassering.
3URGXNWHQLQQHKnOOHULQWHQnJUDIDUOLJDVXEVWDQVHU
Kassering av använda batterier ska utföras i enlighet med de nationella föreskrifterna för kassering av batterier.
Tillverkare OMRON HEALTHCARE CO., LTD.
53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO,
617-0002 JAPAN
Dotterbolag
OMRON HEALTHCARE UK LTD.
Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK
www.omron-healthcare.com
EU-representant OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.
Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, NEDERLÄNDERNA
www.omron-healthcare.com
OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH
Konrad-Zuse-Ring 28, 68163 Mannheim, TYSKLAND
www.omron-healthcare.com
Produktionsenhet
OMRON DALIAN CO., LTD
No. 3, Song Jiang Road,
Economic and Technical Development Zone,
Dalian 116600, Kina
OMRON SANTÉ FRANCE SAS
14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex,
FRANKRIKE
www.omron-healthcare.com
Tillverkad i Kina
EU
"+" märket
är uppåt
/