Omron Healthcare HBF-222T-EBK Användarmanual

varumärke
Omron Healthcare
Modell
HBF-222T-EBK
Typ
Användarmanual
Kroppssammansättningsmätare
VIVA (HBF-222T-EBK)
 $QYlQGDUKDQGERN
Tack för att du köpt kroppssammansättningsmätaren från OMRON.
Läs bruksanvisningen noggrant innan du använder den här enheten så att du får
veta hur man använder den på ett säkert och korrekt sätt.
Spara användarhandboken för framtida behov.
IM-HBF-222T-E-05-01/2019
SV
1
VIVA
Kroppssammansättningsmätare
$YVHGGDQYlQGQLQJ
Tack för att du köpt den här kroppssammansättningsmätaren från OMRON. Den här enheten är
avsedd för att mäta och visa nedanstående värden för kroppssammansättning.
- Kroppsvikt - Kroppsfett (i %)
- Visceral fettnivå (upp till 30 nivåer) - Skelettmuskulatur (i %)
- Vilometabolism (i kcal) - BMI (Body Mass Index)
Enheten är avsedd för användning av vuxna som förstår den här användarhandboken. Den är inte
avsedd för yrkesmässig användning på sjukhus eller andra medicinska inrättningar, utan endast för privat
användning i hemmet.
Läs igenom denna bruksanvisning noga före användning och för att få mer information om de
enskilda funktionerna.
,QQHKnOO
,QQDQGXDQYlQGHUHQKHWHQ .................................................................................2
Att tänka på när det gäller säkerhet .....................................................................................2
1. Känn din enhet ...............................................................................................................4
2. Sätta i och byta batterierna ............................................................................................5
3. Para ihop enheten med din smarta enhet ......................................................................6
4.
Ställa in mätenhet, datum och tid ......................................................................................... 7
5. Registrera personliga data .............................................................................................8
%UXNVDQYLVQLQJ.....................................................................................................9
6. Så här gör du en korrekt mätning ..................................................................................9
6.1 Rätt kroppshållning under mätningen ......................................................................9
6.2 Om "0 kg-korrigeringen" (försiktighetsåtgärd vid förvaring) ...................................10
6.3 Så här utförs "0 kg-korrigering" ..............................................................................10
7. Göra en mätning ..........................................................................................................10
$QYlQGDPLQQHVIXQNWLRQHQ ..............................................................................12
8. Visa mätresultaten på din smarta enhet ......................................................................12
9LGEHKRY ............................................................................................................13
9. Välj ditt personliga nummer och gör en mätning ..........................................................13
10. Guest-läge (läge utan registrering) ..............................................................................14
11. Endast vägning ............................................................................................................15
12. Ändra eller radera dina personliga data .......................................................................16
13.
Radera kommunikationsinställningen ...................................................................................17
14.
Underhåll och förvaring ....................................................................................................17
15.
Felsökning ..........................................................................................................................18
16. Tekniska data ...............................................................................................................21
,QIRUPDWLRQRPNURSSVVDPPDQVlWWQLQJ ..........................................................24
17. Information om kroppssammansättning .......................................................................24
18. Diagram för tolkning av mätresultat ............................................................................26
2
SV
Innan du använder enheten
$WWWlQNDSnQlUGHWJlOOHUVlNHUKHW
6\PEROHURFKGH¿QLWLRQHUVRPDQYlQGV
Fara!
Felaktig användning kan orsaka fara som kan leda till dödsfall eller allvarlig
kroppsskada.
Varning!
Felaktig användning kan eventuellt leda till dödsfall eller allvarlig
kroppsskada.
9DUI|UVLNWLJ
Felaktig användning kan leda till kroppsskada eller sakskada.
Fara!
 $QYlQGDOGULJGHQKlUHQKHWHQWLOOVDPPDQVPHGPHGLFLQVNDHOHNWURQLVNDHQKHWHUVnVRP
(1) Medicintekniska elektroniska implantat, t.ex. pacemakrar.
(2) Elektroniska livsuppehållande system såsom konstgjort hjärta/konstgjord lunga.
(3) Bärbara elektroniska medicinska enheter såsom en EKG-apparat.
Denna enhet kan göra att sådan utrustning inte fungerar som den ska, vilket innebär en
avsevärd hälsorisk för den som använder utrustningen.
Varning!
 Förvara enheten utom räckhåll för små barn. Innehåller smådelar som kan utgöra en kvävningsrisk
om de sväljs av små barn.
 Använd inte enheten på hala ytor som till exempel ett vått golv.
 Undvik att hoppa upp på enheten, samt att studsa på enheten.
 Använd inte enheten när din kropp och/eller dina fötter är våta, t.ex. när du badat.
 Stå barfota på enheten. Om du har strumpor på fötterna när du står på enheten kan du halka och
skada dig.
 Trampa inte på enhetens kant eller bildskärm.
 Personer som är handikappade eller fysiskt svaga bör alltid få hjälp av en annan person när de
använder enheten.
 Om du får batterivätska i ögonen ska du omedelbart skölja med rikligt med rent vatten.
Kontakta läkare omedelbart.
 $QYlQGLQWHGHQKlUSURGXNWHQSnVMXNKXVLÀ\JSODQHOOHULDQGUDPLOM|HUGlUDQYlQGQLQJHQDY
radiovågor är förbjuden.
 Denna produkt sänder ut radiofrekvenser (RF) i bandet 2,4 GHz. Använd inte denna produkt på
SODWVHUGlU5)lUI|UEMXGHWWH[LÀ\JSODQHOOHUSnVMXNKXV
9DUI|UVLNWLJ
 Enheten får inte tas isär, repareras eller omarbetas.
 Du bör inte påbörja ett program för viktminskning eller motion utan att först rådgöra med en läkare
eller annan specialist inom hälso- och sjukvård. Självdiagnos kan skada din hälsa.
 8QGHUPlWQLQJE|UGXVHWLOODWWGHWLQWH¿QQVQnJRQPRELOWHOHIRQHOOHUDQQDQHOGULYHQHQKHWVRP
avger elektromagnetiska fält inom 30 cm från denna enhet. Det kan leda till att enheten inte fungerar
som den ska och/eller att värdena blir felaktiga.
 Använd batterier som anges för enheten. Var noga med att vända batteripolerna åt rätt håll när du
sätter i batterierna.
 Byt ut gamla batterier mot nya omedelbart.
 Kasta aldrig batterier i öppen eld.
3
 Om du får batterivätska på huden eller kläderna ska du omedelbart skölja med rikligt med rent vatten.
 Ta ut batterierna ur enheten om den inte ska användas under en längre tid (cirka tre månader eller mer).
 Använd inte olika typer av batterier samtidigt.
 Använd inte gamla och nya batterier tillsammans.
 Tvätta alltid fötterna innan du använder enheten. Om du lider av en fotinfektion eller någon annan
hudsjukdom kan du smitta andra.
 När enheten används av olika personer ska den torkas av med en fuktad duk med milt
rengöringsmedel efter användning. Torka den sedan torr.
 Använd inte enheten för något annat syfte än det som beskrivs i denna handbok.
 Detta är ett precisionsinstrument och får inte falla i golvet, skakas eller utsättas för kraftiga stötar.
'DWD|YHUI|ULQJ
 Byt inte batteri medan ditt mätresultat håller på att överföras till din smarta enhet. Det kan leda till att
mätaren inte fungerar som den ska och att mätresultatet inte kan överföras.
 Placera inte integrerade kretskort, magneter, metallföremål eller andra enheter som avger
elektromagnetiska fält i närheten av denna mätare medan ditt mätresultat håller på att överföras till
din smarta enhet. Det kan leda till att enheten inte fungerar som den ska och att mätresultatet inte
kan överföras.
Felaktig mätning
)HODNWLJPlWQLQJNDQXSSNRPPDSnI|OMDQGHDQYlQGDUH
Äldre personer (över 81 år) / Personer med feber / Kroppsbyggare eller mycket vältränade
idrottare / Patienter som genomgår dialys / Patienter med benskörhet som har mycket låg
bentäthet / Gravida kvinnor / Personer med svullnader.
 Detta beror på att kroppens sammansättning, t.ex. vattenhalten i kroppen, kan avvika mycket från
medelvärdet.
4
SV
Innan du använder enheten
.lQQGLQHQKHW
+XYXGHQKHW
1
1
3
3
4
4
2
2
3
Fötter (×4)
Bildskärm
Fotelektroder
Fotelektroder
212))NQDSS
 Tryck på den här knappen för att sätta på strömmen.
 Tryck på den här knappen (minst 2 sekunder) för att stänga av strömmen.
%OXHWRRWKNQDSS
 Tryck på den här knappen för att överföra data manuellt.
 Tryck på den här knappen (minst 2 sekunder) för att para ihop enheten
med din smarta enhet.
Den här knappen kan användas även när strömmen är avstängd.
6(7NQDSS
 Tryck på den här knappen för att ställa in eller bekräfta data.
)UDPnWNQDSS
 Tryck på den här knappen för att gå framåt.
 +nOONQDSSHQLQWU\FNWI|UDWWVQDEEWÀ\WWDIUDPnWXQGHULQVWlOOQLQJDYGDWXP
tid och längd.
%LOGVNlUP
Symbol för personligt
nummer
Tänds när personligt
nummer visas.
Viktsymbol
Tänds vid enbart vägning.
Batterisymbol
(svagt/slut)
SYNK-symbol
Bluetooth-symbol
Indikator för klassificering
av kroppsfettsprocent,
visceral fettnivå,
skelettmuskulaturprocent
och BMI
5
Innan du använder enheten
6lWWDLRFKE\WDEDWWHULHUQD
1.
gSSQDEDWWHULORFNHWSnHQKHWHQVEDNVLGD
Du kan använda ett hårt föremål, t.ex. en penna.
2.
6lWWLEDWWHULHUQDRFKYDUQRJDPHGDWWYlQGDGHPnWUlWWKnOO
HQOLJWPDUNHULQJHQLQQHLEDWWHULIDFNHW
3.
6WlQJEDWWHULORFNHW
%DWWHULHUQDVOLYVOlQJGRFKE\WH
Ŷ &LUNDPnQDGHUQlUDONDOLVND$$$EDWWHULHUDQYlQGVI|UI\UDPlWQLQJDUI\UD
GDWD|YHUI|ULQJDURFKDYI\UDSHUVRQHUSHUGDJYLGHQUXPVWHPSHUDWXUSn&
 De medföljande batterierna är endast avsedda för provanvändning och kan ha en kortare
livslängd.
Ŷ 1lULQGLNDWRUQI|UWRPWEDWWHUL
YLVDVSnVNlUPHQVNDVDPWOLJDI\UD
EDWWHULHUHUVlWWDVPHGQ\D
 Ersätt alla fyra batterier med nya (av samma typ) samtidigt.
 När symbolen för svagt batteri
blinkar, bör du ersätta batterierna med
nya i god tid.
Ŷ %\WEDWWHULHUQDQlUGXVWlQJWDYVWU|PPHQ
 3HUVRQOLJDGDWDVRPVSDUDWVLPLQQHW¿QQVNYDUlYHQRPEDWWHULHUQDWDVERUW
 Använda batterier ska kasseras enligt de nationella riktlinjerna för kassering av batterier.
Ŷ 1lUGXKDUE\WWEDWWHULHUPnVWHGXVWlOODLQPlWHQKHWGDWXPRFKWLGLJHQ0HULQIRUPDWLRQ
¿QQVLDYVQLWW
 Om du redan har parat ihop enheten med appen "OMRON connect" så trycker du på knappen
för att kommunicera med appen, och då ställs datum och tid in automatiskt.
2PDYVWlQJQLQJVIXQNWLRQHQ
Ŷ 7U\FNSnNQDSSHQ PLQVWVHNXQGHUI|UDWWVWlQJDDYVWU|PPHQ
Ŷ 6WU|PPHQVWlQJVDYDXWRPDWLVNWXQGHUQHGDQVWnHQGHI|UKnOODQGHQ
 10 sekunder efter det att "Err" visas.
 Enheten används inte på 1 minut när "0,0 kg" visas.
 Enheten används inte på 3 minuter.
1
2
Symbol för tomt
batteri
SV
Innan du använder enheten
3DUDLKRSHQKHWHQPHGGLQVPDUWDHQKHW
1.
6lWWSn%OXHWRRWKSnGLQVPDUWDHQKHW
2.
+lPWDRFKLQVWDOOHUDDSSHQ20521FRQQHFWSnGLQVPDUWDHQKHW
Du kan välja en av nedanstående 2 metoder.
6NDQQD45NRGHQI|UDWWInWLOOJnQJWLOOQHGDQVWnHQGHDGUHVV
omronconnect.com/setup
QR code
/HWDXSSDSSHQ20521FRQQHFWL$SS6WRUHHOOHU*RRJOH3OD\
3.
gSSQDDSSHQLGLQVPDUWDHQKHWRFKI|OMDQYLVQLQJDUQDI|ULQVWlOOQLQJRFK
SDUNRSSOLQJ
2PGXUHGDQKDUDSSHQ20521FRQQHFWJnUGXWLOO
Menu>Device>Add Device
2EV
 En smart enhet hanterar data för en användare.
 Om en annan app än "OMRON connect" används kan det hända att data inte överförs på rätt sätt.
 Läs användningsmetoden och bruksanvisningen i appen för utförlig information.
7
Innan du använder enheten
4.
6WlOODLQPlWHQKHWGDWXPRFKWLG
Du måste ställa in mätenhet, datum och tid innan du mäter för första gången och när du har bytt
batterierna.
 Datum och tid kan även ställas in från appen "OMRON connect".
1.
7U\FNSnNQDSSHQ I|UDWWVlWWDSnVWU|PPHQ
"kg" och "cm" blinkar på skärmen.
2.
6WlOODLQPlWHQKHWHQ
Tryck på knappen för att justera och tryck på knappen för att
bekräfta.
 Standardmätenheterna är "kg" och "cm".
 Du kan ställa in mätenheterna på "lb" och "inch" eller "st-lb" och "inch".
3.
6WlOODLQHQKHWHQSnUlWWGDWXPRFKWLG
Tryck på knappen för att justera och tryck på knappen för att
bekräfta.
 6WlOODLQnUVRPUnGHWWLOO
 Tiden är 24-timmarssystem.
 Under inställningen av år, datum, timme och minut håller du knappen
intryckt för att snabbt gå framåt i steg om 10.
När inställningarna för mätenhet, år, månad, dag, timmar och minuter har
visats i nämnd ordning stängs strömmen av automatiskt.
2EV
 Om du gör något fel under inställningen trycker du på knappen
för att stänga av strömmen och
startar från "steg 1" igen.
 Strömmen stängs av om enheten inte används på 3 minuter. Ställ in mätenhet, datum och tid igen.
 Om du vill ändra mätenhet, datum eller tid tar du ut batterierna och väntar i minst 20 sekunder.
Sätt sedan i batterierna och gör om inställningen.
År
Månad
Dag
8
SV
Innan du använder enheten
5HJLVWUHUDSHUVRQOLJDGDWD
För att mäta kroppssammansättning måste du ange dina personliga data (födelsedatum, kön, längd).
Registrerad data kan sparas för upp till 4 personer.
 Personliga data kan även registreras från appen "OMRON connect".
1.
7U\FNSnNQDSSHQ I|UDWWVlWWDSnVWU|PPHQ
Strömmen sätts på. Det personliga numret "1" blinkar.
Födelsedatum (
) visas.
2.
9lOMRFKEHNUlIWDGLWWSHUVRQOLJDQXPPHU
Tryck på knappen för att välja ditt personliga nummer och tryck på knappen för att bekräfta.
3.
6WlOODLQI|GHOVHGDWXP
Tryck på knappen för att ställa in födelsedatumet och tryck på
knappen
för att bekräfta.
 ,QVWlOOQLQJVRPUnGHI|UnUHWWLOO
 Under inställningen av år och datum håller du knappen
intryckt
för att snabbt gå framåt i steg om 10.
4.
6WlOOLQN|Q
Tryck på knappen för att ställa in kön – (MAN) eller
(KVINNA) – och tryck på knappen för att bekräfta.
5.
6WlOODLQOlQJG
Tryck på knappen för att justera längden och tryck på knappen
för att bekräfta.
 Håll knappen intryckt för att snabbt gå framåt i steg om 10 cm
(eller 1 tum).
 När alla inställningar har visats och du har bekräftat dem,
visas "0,0 kg" på skärmen.
År
Månad
Dag
9
6.
6WlOOGLJSnHQKHWHQI|UDWWJ|UDHQPlWQLQJQlUNJYLVDV
Data för kroppsvikt och kroppssammansättning registreras i enheten för att stödja automatisk
igenkänning.
Efter ett tag visas mätresultaten enligt nedanstående.
7.
6WLJDYHQKHWHQQlUPlWUHVXOWDWHQKDUYLVDWV
Registreringen av personliga data är klar.
8.
7U\FNSnNQDSSHQ PLQVWVHNXQGHUI|UDWWVWlQJDDYVWU|PPHQ
För att lägga till nya personliga data börjar du från "steg 1".
Bruksanvisning
6nKlUJ|UGXHQNRUUHNWPlWQLQJ
5lWWNURSSVKnOOQLQJXQGHUPlWQLQJHQ
Gör mätningen på ett
hårt och plant golv.
2EV
 Ett mjukt underlag, t.ex.
en heltäckningsmatta
eller matta, kan leda till
felaktig mätning.
Ställ dig på enheten
barfota.
Ställ dig så att fotvalven
är mitt på enheten.
2EV
 Om du ställer dig
på enheten med
strumpor eller skor
på leder det till en
felaktig mätning.
Böj inte på knäna under
mätning.

SV
2PNJNRUULJHULQJHQI|UVLNWLJKHWVnWJlUGYLGI|UYDULQJ
Enheten korrigerar regelbundet och automatiskt noggrannheten när den inte används.
 Om enheten placeras så som visas nedan fungerar inte funktionen för noggrannhetskorrigering,
och du bör utföra "0 kg-korrigeringen" innan du mäter.
Enheten står lutad mot
väggen eller mot andra
föremål
Enheten är placerad
upp och ned
Enheten är placerad
på ett föremål
Ett föremål är
placerat på
enheten
6nKlUXWI|UVNJNRUULJHULQJ
1.
6WlOOHQKHWHQSnHWWKnUWSODQWJROY
2.
7U\FNSnNQDSSHQ I|UDWWVlWWDSnVWU|PPHQ
3.
9lOMGLWWSHUVRQOLJDQXPPHUHOOHU 
Välj ditt personliga nummer eller " " med knappen och tryck
sedan på knappen
för att bekräfta.
4.
1lUNJYLVDVWU\FNHUGXSnNQDSSHQ PLQVWVHNXQGHUI|UDWWVWlQJDDY
VWU|PPHQ
Därmed är "0 kg-korrigeringen" klar. Vänta i 5 sekunder och gör sedan en mätning.
Bruksanvisning
*|UDHQPlWQLQJ
När en person ställer sig på enheten sätts den på för att känna igen det personliga numret automatiskt
och starta mätningen.
)HOSHUVRQOLJWQXPPHUNDQYLVDVLQHGDQVWnHQGHIDOO
 Användare med liknande kroppstyp och
kroppsvikt mäts.
 Din kroppsvikt har förändrats sedan den
senaste mätningen.
A 62,3 kg
nr 1
B 62,7 kg
21
16
30
C 62 kg
C 67 kg
nr 1 nr 3
Om felaktig igenkänning fortsätter väljer du ditt personliga nummer för att göra en mätning.
0HULQIRUPDWLRQ¿QQVLDYVQLWW
30 dagar senare
11
1.
*|UDHQPlWQLQJQlUVWU|PPHQWLOOHQKHWHQlUDYVWlQJG
När du ställer dig på enheten sätts strömmen på automatiskt.
2.
1lUGHWSHUVRQOLJDQXPUHWRFKPlWUHVXOWDWYLVDVlUPlWQLQJHQNODU
Stig av enheten.
3.
%HNUlIWDGLWWSHUVRQOLJDQXPPHU
2PGLWWSHUVRQOLJDQXPPHUlUUlWW«
Tryck på knappen för att bekräfta ditt personliga
nummer.
försvinner.
Även om du stängt av strömmen medan
blinkar,
registreras resultaten i enheten som mätvärdet som
är kopplat till det personliga numret som visas.
2PGLWWSHUVRQOLJDQXPPHUlUIHO«
Innan du stänger av strömmen väljer du ditt
personliga nummer med knappen
och trycker
sedan på knappen
för att bekräfta.
2PGXIHODNWLJWEHNUlIWDGHGLWWSHUVRQOLJDQXPPHU«
Innan strömmen stängs av trycker du på knappen så att du kan välja ditt personliga
nummer igen.
2PQRWLOOQREOLQNDUSnVNlUPHQ
HOOHURP*8(67YLVDVKDUGLQDSHUVRQOLJD
GDWDLQWHUHJLVWUHUDWVLHQKHWHQ
Registrera dina personliga data.
Du kan även använda Guest-läget.
eller
12
SV
4.
.RQWUROOHUDPlWUHVXOWDWHQ
Resultatvisningen roteras automatiskt så som visas nedan.
När du har bekräftat ditt personliga nummer kan du växla till ett mätresultat som du vill visa
med knappen
.
2EV
 $QYlQGLQGLNDWRUQI|UNODVVL¿FHULQJDYNURSSVIHWWVSURFHQWYLVFHUDOIHWWQLYn
skelettmuskulaturprocent och BMI som en vägledning för mätning.
 För att förstå dina mätresultat bättre kan du gå till informationen och diagrammen i avsnitt
17 och 18.
VIKT
BMI
VILOMETA-
BOLISM
SKELETT-
MUSKEL-
PROCENT
VISCERAL
FETTNIVÅ
KROPPS-
FETTS-
PROCENT
Klassificering av
skelettmuskel-
procent
Klassificering av
visceral fettnivå
Klassificering av
kroppsfettsprocent
BMI-klassificering
5.
7U\FNSnNQDSSHQ PLQVWVHNXQGHUI|UDWWVWlQJDDYVWU|PPHQ
Strömmen stängs av om enheten inte används på 3 minuter
Använda minnesfunktionen
9LVDPlWUHVXOWDWHQSnGLQVPDUWDHQKHW
)|OMDQYLVQLQJDUQDIUnQDSSHQ20521FRQQHFWI|UDWWYLVDGLQDPlWUHVXOWDW
Sedan kan du bekräfta ändringarna i dina värden för vikt och kroppssammansättning på din smarta enhet.
2EV
 $SSHQ20521FRQQHFWPnVWHYDUDLQVWDOOHUDGLGLQVPDUWDHQKHW0HULQIRUPDWLRQ¿QQVLDYVQLWW
13
Vid behov
9lOMGLWWSHUVRQOLJDQXPPHURFKJ|U
en mätning
Om det händer ofta att ditt personliga nummer inte blir igenkänt, kan du välja ditt personliga nummer
och göra mätningen enligt nedanstående steg.
1.
7U\FNSnNQDSSHQ I|UDWWVlWWDSnVWU|PPHQ
Strömmen sätts på. Det personliga numret "1" blinkar.
2.
9lOMGLWWSHUVRQOLJDQXPPHU
Välj ditt personliga nummer med knappen .
1lUI|GHOVHGDWXPHW YLVDV
KDUGLQDSHUVRQOLJDGDWDLQWHUHJLVWUHUDWVI|UGLWWSHUVRQOLJDQXPPHU
5HJLVWUHUDGLQDSHUVRQOLJDGDWD0HULQIRUPDWLRQ¿QQVLDYVQLWW
3.
7U\FNSnNQDSSHQ I|UDWWEHNUlIWDGLWWSHUVRQOLJDQXPPHU
"0,0 kg" visas.
4.
*|UHQPlWQLQJQlUNJYLVDV
Ställ dig på enheten.
5.
.RQWUROOHUDPlWUHVXOWDWHQ
Resultatvisningen roteras automatiskt.
6.
7U\FNSnNQDSSHQ PLQVWVHNXQGHUI|UDWWVWlQJDDYVWU|PPHQ
Strömmen stängs av om enheten inte används på 3 minuter.
14
SV
Vid behov
 *XHVWOlJHOlJHXWDQUHJLVWUHULQJ
När detta läge används registreras inte dina mätresultat.
1.
7U\FNSnNQDSSHQ I|UDWWVlWWDSnVWU|PPHQ
Strömmen sätts på. Det personliga numret "1" blinkar.
2.
9lOMRFKEHNUlIWD 
Välj "GUEST" med knappen och tryck sedan på knappen för att
bekräfta.
3.
6NULYLQSHUVRQOLJDGDWD
3.1 Ställ in födelsedatumet
Tryck på knappen
för att ställa in födelsedatumet och tryck på
knappen
för att bekräfta.
 6WlOODLQnUVRPUnGHWWLOO
 Under inställningen av år och datum håller du knappen
intryckt för
att snabbt gå framåt i steg om 10.
3.2 Ställ in kön
Tryck på knappen
för att ställa in kön – (MAN) eller (KVINNA)
– och tryck på knappen
för att bekräfta.
3.3 Ställ in längden
Tryck på knappen
för att ställa in längden och tryck på knappen
för att bekräfta.
 Håll knappen intryckt för att snabbt gå framåt i steg om 10 cm (1 tum).
När alla inställningar har visats och du har bekräftat dem, visas "0,0 kg" på skärmen.
Strömmen stängs av om enheten inte används på 1 minut efter det att "0,0 kg" visas.
År
Månad
Dag
15
4.
6WDUWDPlWQLQJHQQlUNJYLVDV
Ställ dig på enheten.
5.
.RQWUROOHUDPlWUHVXOWDWHQ
Resultatvisningen roteras automatiskt.
6.
7U\FNSnNQDSSHQ PLQVWVHNXQGHUI|UDWWVWlQJDDYVWU|PPHQ
Strömmen stängs av om enheten inte används på 3 minuter.
Vid behov
 (QGDVWYlJQLQJ
När detta läge används registreras inte ditt mätresultat.
1.
7U\FNSnNQDSSHQ I|UDWWVlWWDSnVWU|PPHQ
Strömmen sätts på. Det personliga numret "1" blinkar.
2.
9lOMRFKEHNUlIWD 
Välj " " med knappen och tryck sedan på knappen för att bekräfta.
3.
6WlOOGLJSnHQKHWHQQlUNJYLVDVSnVNlUPHQ
4.
.RQWUROOHUDPlWUHVXOWDWHW
Din vikt visas och blinkar för att indikera att vägningen är klar.
5.
7U\FNSnNQDSSHQ PLQVWVHNXQGHUI|UDWWVWlQJDDYVWU|PPHQ
Strömmen stängs av om enheten inte används på 3 minuter.

SV
Vid behov
 bQGUDHOOHUUDGHUDGLQDSHUVRQOLJDGDWD
1.
7U\FNSnNQDSSHQ I|UDWWVlWWDSnVWU|PPHQ
Strömmen sätts på. Det personliga numret "1" blinkar.
2.
9lOMGLWWSHUVRQOLJDQXPPHU
Tryck på knappen för att välja det personliga numret.
När födelsedatumet ( ) visas,
Ditt personliga data är ej registrerad för ditt personliga
nummer.
5HJLVWUHUDGLQDSHUVRQOLJDGDWD0HULQIRUPDWLRQ¿QQVLDYVQLWW
3.
7U\FNSnNQDSSHQ I|UDWWEHNUlIWDGHWSHUVRQOLJDQXPUHW
"0,0 kg" visas.
4.
7U\FNSnNQDSSHQ .
"CHANGE" (ändra) och "DEL" (radera) blinkar.
5.
9lOM&+$1*(HOOHU'(/(7(I|USHUVRQOLJDGDWD
 Även om personliga data ändras, så varken ändras eller raderas mätresultatet. När du använder det
personliga numret som har använts av en annan person, raderar du personliga data och registrerar
sedan personliga data igen.
bQGUDGLQDSHUVRQOLJDGDWD
(Mätresultaten raderas inte)
5DGHUDGLQDSHUVRQOLJDGDWD
(Mätresultaten raderas också)
1.
7U\FNSnNQDSSHQ I|UDWWYlOMD
&+$1*(
2.
7U\FNSnNQDSSHQ
Året blinkar.
3.
bQGUDI|GHOVHGDWXPN|QRFKOlQJG
HQOLJWVWHJ±LDYVQLWW
 För att stoppa en ändring halvvägs trycker
du på knappen
(minst 2 sekunder) för
att stänga av strömmen.
 Det ej överförda mätresultaten ändras inte.
1.
7U\FNSnNQDSSHQ I|UDWWYlOMD
'(/
2.
7U\FNSnNQDSSHQ
blinkar.
3.
7U\FNSnNQDSSHQ igen
17
Vid behov
13.
5DGHUDNRPPXQLNDWLRQVLQVWlOOQLQJHQ
Gör så här om du vill stoppa användningen av appen "OMRON connect" eller radera
kommunikationsinställningarna från din smarta enhet. Alla kommunikationsinställningar som
är registrerade i enheten raderas.
1.
+nOONQDSSHQ LQWU\FNWOlQJUHlQVHNXQGHU
" " och Bluetooth-symbolen blinkar.
2.
+nOOnWHULJHQNQDSSHQ LQWU\FNWOlQJUHlQVHNXQGHU
" " och "CLr" (rensa) blinkar.
3.
7U\FNSnNQDSSHQ I|UDWWEHNUlIWD
Strömmen stängs av om enheten inte används på 10 sekunder efter det att
"CLr" visas.
Vid behov
14.
8QGHUKnOORFKI|UYDULQJ
6nKlUUHQJ|UGXHQKHWHQ
 Se alltid till att enheten är ren innan du använder den.
 Torka av enheten med en mjuk, torr duk. Om det behövs kan du använda en duk fuktad med vatten eller
rengöringsmedel och krama ur den väl innan du torkar av enheten. Torka sedan av med en torr duk.
 (QKHWHQInULQWHUHQJ|UDVPHGEHQVHQWKLQQHUHOOHUDQGUDÀ\NWLJDYlWVNRU
 Tvätta inte enheten med vatten.
6N|WVHORFKI|UYDULQJ
 )|UYDUDLQWHHQKHWHQXQGHUI|OMDQGHI|UKnOODQGHQ
- Fuktighet, då fukt eller vatten kan komma in i enheten
- Höga temperaturer, direkt solljus eller dammiga platser
3ODWVHUGlUGHW¿QQVULVNI|USO|WVOLJDVW|WDUHOOHUYLEUDWLRQHU
3nSODWVHUGlUNHPLNDOLHUI|UYDUDVHOOHUGHW¿QQVIUlWDQGHJDV
 Utför inte reparationer av något slag på egen hand. Denna produkt kalibreras vid tillverkningen.
Om du någon gång ifrågasätter mätningarnas noggrannhet bör du kontakta din auktoriserade
OMRON-distributör. I allmänhet rekommenderas att enheten inspekteras vartannat år för
att säkerställa korrekt funktion och noggrannhet.
18
SV
Vid behov
15.
)HOV|NQLQJ
2PQnJRWDYQHGDQVWnHQGHSUREOHPXSSVWnUXQGHUPlWQLQJE|UGXI|UVWNRQWUROOHUDDWWGHWLQWH¿QQV
någon annan eldriven enhet inom 30 cm. Om problemet kvarstår, se tabellen nedan.
)HOYLVQLQJ 2UVDN Korrigering
Du steg av enheten
under en mätning av
kroppssammansättning.
Stå kvar på enheten tills mätningen
av kroppssammansättning är klar.
0HULQIRUPDWLRQ¿QQVLDYVQLWW
Dina fotsulor har inte
ordentlig kontakt med
elektroderna.
Se till att du står på rätt sätt på enheten genom att
placera fotsulorna stadigt på elektroderna när du gör
HQPlWQLQJ0HULQIRUPDWLRQ¿QQVLDYVQLWW
Kroppshållningen för
mätning är felaktig, dina
fotsulor är inte i stadig
kontakt med elektroderna
eller dina fotsulor var torra.
Stå med raka knän och rak rygg. Håll
fötterna stadigt placerade på elektroderna
och rör inte på fötterna medan du gör en
PlWQLQJ0HULQIRUPDWLRQ¿QQVLDYVQLWW)XNWD
fotsulorna lätt med en våt handduk och försök igen.
Enheten vidrördes eller
användes efter att datum
och tid hade ställts in, men
innan skärmen stängdes
av automatiskt.
Ta bort och sätt sedan tillbaka batteriet. Starta
om enheten enligt anvisningarna från och med
"Para ihop enheten med din smarta enhet".
0HULQIRUPDWLRQ¿QQVLDYVQLWW
När datum och tid visas ska du låta enheten vara
tills strömmen stängs av automatiskt.
Enhetsfel.
Ta bort och sätt sedan tillbaka batteriet. När du
har gjort detta ska du starta om enheten. Om felet
fortsätter visas, rådfråga servicerepresentanten för
OMRON.
Kommunikationsfel.
Stäng av strömmen och pröva att kommunicera
igen. Om detta fel visas igen, kontakta
servicerepresentanten för OMRON.
Du rörde dig under en
mätning.
Stå still under en mätning.
Din kroppsvikt var utanför det mätbara området.
Kommunikationsfel.
Bekräfta skärmen på din smarta enhet och
följ anvisningarna i appen "OMRON connect".
Se "Help" i appen "OMRON connect".
Batterierna är svaga.
Vi rekommenderar att du byter batterierna i god tid.
0HULQIRUPDWLRQ¿QQVLDYVQLWW
Batterierna är slut. %\WEDWWHULHU0HULQIRUPDWLRQ¿QQVLDYVQLWW
19
3UREOHP 2UVDN Korrigering
Blinkar
24–29 uppsättningar
mätresultat har sparats.
Överför mätresultaten till appen
"OMRON connect". Då försvinner
symbolen.
30 uppsättningar mätresultat
har sparats.
Om antalet är över 30 raderas
de äldsta resultaten. Överför
mätresultaten till appen "OMRON
connect". Då försvinner symbolen.
Du höll knappen intryckt
längre än 2 sekunder.
Detta visas när du parar ihop din
enhet med din smarta enhet. Följ
anvisningarna i appen "OMRON
connect". Tryck på knappen
(minst 2 sekunder) för att stoppa
parkopplingen.
Du tryckte på knappen .
Detta visas när data överförs till din
smarta enhet. Följ anvisningarna i
appen "OMRON connect". Tryck på
knappen
(minst 2 sekunder) för
att stoppa överföringen.
Du höll knappen intryckt
längre än 2 sekunder när
"
" och Bluetooth-symbolen
blinkade.
Detta visas när du raderar
kommunikationsinställningen. (Mer
LQIRUPDWLRQ¿QQVLDYVQLWW
Tryck på knappen
(minst 2 sekunder) för att stoppa
åtgärden.
bYHQRPGXVlWWHUSn
VWU|PPHQYLVDVLQJHQWLQJ
bYHQRPGXVWlOOHUGLJSn
HQKHWHQYLVDVLQJHQWLQJ
Inga batterier är isatta. Sätt i batterier.
Batterierna är isatta på fel håll. Sätt i batterierna på rätt håll.
Batterierna är förbrukade. Ersätt alla fyra batterierna med nya.
1lUGXKDUE\WWEDWWHULHUQD
YLVDVLQJHQWLQJQlUGX
VWlOOHUGLJSnHQKHWHQ
Du ställde inte in mätenhet,
datum och tid när du hade bytt
batterierna.
Ställ in mätenhet, datum och tid.
0HULQIRUPDWLRQ¿QQVLDYVQLWW
Vikten är för låg.
(Mindre än 12 kg.)
Välj personligt nummer innan du gör
en mätning.
YLVDVI|UYLVVD
UHVXOWDW
Registrerade data eller värden
för kroppssammansättning var
utanför det mätbara området.
Kontrollera att inställningarna för
födelsedatum, kön och längd är
korrekta. Även om dessa inställningar
är korrekta, visas "
" om de
är utanför det åldersområde som kan
visas eller som stöds.
/