Omron Healthcare Flex_Temp_Smart Användarmanual

varumärke
Omron Healthcare
Kategori
digitala kroppstermometrar
Modell
Flex_Temp_Smart
Typ
Användarmanual
αΟϣϟ΍ α΃έ .A
ΔηΎηϟ΍ ΓΫϓΎϧ .B
έίϟ΍ .C
ϥϳίΧΗϟ΍ Ώ΍έΟ .D
ΔϣΩϘϣ
.OMRON ϥϣ Flex Temp Smart ϲϣϗέϟ΍ έΗϣϭϣέΗϟ΍ ϙ΋΍έηϟ ΍
˱
έϛη
ϡ΍ΩΧΗγϻ΍ ϲϋ΍ϭΩ
ΔϘϳϗΩϟ΍ϭ Δϧϣϵ΍ Γ˯΍έϘϟ΍ ϪΗϳέΗη΍ ϱΫϟ΍ Γέ΍έΣϟ΍ ΔΟέΩ αΎϳϘϣ έϓϭϳ
ϕϳέρ ϥϋ ϙΗέ΍έΣ ΔΟέΩ αΎϳϗ ϙϧϛϣϳ .Γέ΍έΣϟ΍ ΔΟέΩϟ Δόϳέγϟ΍ϭ
αΎϳϘϣϟ΍ ΍ΫϬϓ .ρΑϹ΍ ΕΣΗ ϭ΃ ϡϔϟ΍ ϲϓ ϭ΃ Νέηϟ΍ ϲϓ ίΎϬΟϟ΍ ϊοϭ
ϭ΃ έγϛϠϟ ϲΟΎΟίϟ΍ έΗϣϭϣέΗϟ΍ νέόΗ ϥ΄ηΑ ϑϭΎΧϣϟ΍ ϰϠϋ ϲοϘϳ
ϙϟϭΎϧΗ ϭ΃ ϥϳΧΩΗϟΎΑ έΛ΄ΗΗ ϙΗέ΍έΣ ΔΟέΩ ϥ΃ υΣϻϭ .ϕΑ΋ίϟ΍ έρΎΧϣ
ΔϠ΋γ΃ Δϳ΃ ϙϳΩϟ ΕϧΎϛ ΍Ϋ· ΏϳΑρϟΎΑ ϝλΗ΍ .ΕΎΑϭέηϣϟ΍ ϭ΃ Εϻϭϛ΄ϣϠϟ
.Δϧϳόϣ Γέ΍έΣ ΕΎΟέΩ ιϭλΧΑ
ϡΩΧΗγϣϟ΍ ϲϓ Ύϫέϓ΍ϭΗ ΏΟ΍ϭϟ΍ ρϭέηϟ΍
ϥϛϣϳ ϥϳΫϟ΍ ϥϳϐϟΎΑϟ΍ ΏϧΎΟ ϥϣ ϝϳϐηΗϠϟ ΏγΎϧϣ ΍Ϋϫ Γέ΍έΣϟ΍ ϥ΍ίϳϣ ϥ·
.΍Ϋϫ Ε΍ΩΎηέϹ΍ ϝϳϟΩ ΍ϭϣϬϔΗϳ ϥ΃
.ϲϟίϧϣϟ΍ ϡ΍ΩΧΗγϼϟ αΎγϷ΍ ϲϓ ϡϣλ
˵
ϣ
ϭϫϭ
Δϣϼγϟ΍ ϝΟ΃ ϥϣ ΔϣΎϫ ΕΎυΣϼϣ
ϕϠόΗΗ ΔϳγΎγ΃ Ε΍˯΍έΟ· ΩΟϭΗ ˬ΢ϳΣλ ϝϛηΑ ΞΗϧϣϟ΍ ϡ΍ΩΧΗγ΍ ϥΎϣοϟ
.ΔϳϟΎΗϟ΍ ΕΎρΎϳΗΣϻ΍ ϝϣηΗ ΎϬϋΎΑΗ΍ ΏΟϳ ΔϣϼγϟΎΑ
έϳΫΣΗ
ΔϳΎϋέϟ΍ ΔϠϳϭρ Δϳϧϣί ΓέΗϔϟ ϭ΃ ΓΩϳΩη ϰϣΣ ϰϟ· νέόΗϟ΍ ϲοΗϘϳ
˯ΎΟέϟ΍ ˬέΎϐλϟ΍ ϝΎϔρϷ΍ ϯΩϟ ΔΑΎλϹ΍ ΕϧΎϛ ΍Ϋ· Ύϣϳγϻ ΔϳΑρϟ΍
.ιΎΧϟ΍ ϙΑϳΑρΑ ϝΎλΗϻ΍
ϥΎϣοϟ ΔϳΎϧόΑ ΎϬϋΎΑΗ΍ϭ ΔϘϓέϣϟ΍ ΕΎϣϳϠόΗϟ΍ Γ˯΍έϗ ϰϠϋ ιέΣ΍
Ε΍˯΍έϗ ϥ΃ υΣϻϭ ˬΓέ΍έΣϟ΍ ΔΟέΩϟ ΔϘϳϗΩ Ε΍˯΍έϗ ϰϠϋ ϝϭλΣϟ΍
ϝϭΎϧΗϭ ϲϧΩΑϟ΍ ΩϭϬΟϣϟ΍ ϝΫΑ ΎϬϧϣ ϝϣ΍ϭϋ ΓΩόΑ έΛ΄ΗΗ Γέ΍έΣϟ΍ ΔΟέΩ
ΏϭϠγϷ΍ ϙϟΫϛϭ αΎϳϘϟ΍ ΔϳϠϣϋ ϝΑϗ ΓΩέΎΑϟ΍ ϭ΃ ΔϧΧΎγϟ΍ ΕΎΑϭέηϣϟ΍
.αΎϳϘϟ΍ ϲϓ ϊΑΗϣϟ΍
.αΎϳϘϟ΍ ˯ΎϧΛ΃ ϙέΣΗΗ ϻ ϙϠοϓ ϥϣ
ϙγϔϧΑ ν΍έϋϷ΍ ιϳΧηΗϟ Γέ΍έΣϟ΍ ΔΟέΩ Ε΍˯΍έϗ ϡ΍ΩΧΗγ΍ ϱϭρϧϳ
ΓέΎηΗγΎΑ έΩΎΑ ΍Ϋϟ ˬΔϳϟΎΣϟ΍ ϙΗϟΎΣ έϭϫΩΗ ϰϟ· ϱΩ΅ϳ Ωϗϭ έρΎΧϣ ϰϠϋ
.αΎϳϘϟ΍ Ξ΋ΎΗϧϟ έϳγϔΗ ϰϠϋ ϝϭλΣϠϟ ϙΑϳΑρ
ϕϳέρ ϥϋ Γέ΍έΣϟ΍ ΔΟέΩ αΎϳϗ ΫΧϷ έΗϣϭϣέΗϟ΍
΍Ϋϫ ϡ΍ΩΧΗγ΍ ϡΗϳ
Γέ΍έΣϟ΍ ΔΟέΩ αΎϳϗ ΫΧ΃ ϝϭΎΣΗ ϼϓ ˬρΑϹ΍ ΕΣΗ ϭ΃ Νέηϟ΍ ϭ΃ ϡϔϟ΍
ϰϠϋ ϝϭλΣϟ΍ ϰϟ· ΍Ϋϫ ϱΩ΅ϳ Ωϗ ΙϳΣ
˱
ϼΛϣ ϥΫϷΎϛ ϯέΧ΃ ϥϛΎϣ΃ ϥϣ
.ΔΑΎλϺϟ ϙοέόΗ ϥϋ έϔγϳ ΎϣΑέϭ ΔΣϳΣλ έϳϏ Ε΍˯΍έϗ
ϝΎϔρϸϟ ΢ϣγΗ ϻ ˬϝΎϔρϷ΍ ϝϭΎϧΗϣ ϥϋ ΍
˱
ΩϳόΑ έΗϣϭϣέΗϟΎΑ υϔΗΣ΍
ϲϓ ϝΎϔρϷ΍ ΏΑγΗϳ ΩϘϓ
.ϡϬΗΑϗ΍έϣ ϥϭΩ ϡϬΗέ΍έΣ ΕΎΟέΩ αΎϳϘΑ
ϥϭΩΑ Γέ΍έΣϟ΍ ΕΎΟέΩ αΎϳϗ ΔϟϭΎΣϣ Ωϧϋ ϯΫϸϟ ϡϬγϔϧ΃ νϳέόΗ
.ΔΑϗ΍έϣ
˯ΎρϏ ϭ΃ ΔϳέΎρΑϟ΍ ˯ΎρϏ ϭ΃ ΔϳέΎρΑϟ΍ ϙέΗ ϡΩϋ ϰϠϋ ιέΣ΍
ϥϭϣϭϘϳ ΩϘϓ ˬϝΎϔρϷ΍ ΎϬϳϟ· ϝλϳ ϥ΃ ϥϛϣϳ ϥϛΎϣ΃ ϲϓ αΟϣϟ΍
ϭ΃ ΔϳέΎρΑϟ΍ ˯ΎρϏ ϭ΃ ΔϳέΎρΑϠϟ ϝϔρϟ΍ ωϼΗΑ΍ ΔϟΎΣ ϲϓϭ ˬΎϬϋϼΗΑΎΑ
.έϭϔϟ΍ ϰϠϋ ΏϳΑρϟΎΑ ϝΎλΗϻΎΑ έΩΎΑϓ
ˬαΟϣϟ΍ ˯ΎρϏ
έϳϏ έΗϣϭϣέΗϟ΍ ϥΎϛ ΍Ϋ· Γέ΍έΣϟ΍ ΕΎΟέΩ αΎϳϗ ϡΩϋ ϰϠϋ ιέΣ΍
.Ε΍˯΍έϘϟ΍ ΔϗΩ ϡΩϋ ϰϟ· ΍Ϋϫ ϱΩ΅ϳ ΩϘϓ ϑΎΟ
΍Ϋ· ϕΎϧΗΧϻ΍ έρΧ ΏΑγΗ Ωϗ Γέϳϐλ ˯΍ίΟ΃ ϰϠϋ ϥ΍ίϳϣϟ΍ ΍Ϋϫ ϱϭΗΣϳ
.ϊοέϟ΍ ΎϬόϠΗΑ΍
ϲϓ ϯέΧϷ΍ (ME) ΔϳΑρϟ΍ Δϳ΋ΎΑέϬϛϟ΍ Ε΍Ωόϣϟ΍ ϊϣ ίΎϬΟϟ΍ ϡΩΧΗγΗ ϻ
ϭ΃/ϭ ίΎϬΟϟ΍ ϝϳϐηΗ ϲϓ ΄ρΧ ΙϭΩΣ
ϰϟ· ϙϟΫ ϱΩ΅ϳ ΩϘϓ .ΩΣ΍ϭ Εϗϭ
.ΔϘϳϗΩ έϳϏ Γ˯΍έϗ ΩϭΟϭ ϲϓ ΏΑγΗϳ
ϪϳΑϧΗ
ωϭϗϭ ϭ΃/ϭ ϩέγϛ ϲϓ ΍Ϋϫ ΏΑγΗϳ ΩϘϓ ˬέΗϣϭϣέΗϟ΍
˷
νόΑ ϡϘΗ ϻ
.ΔΑΎλ·
.Ω΍έϓϷ΍ ϥϳΑ έΗϣϭϣέΗϟ΍ ϡ΍ΩΧΗγ΍ ϝΩΎΑΗΑ ΡΎϣγϟ΍ ϡΩϋ ϰϠϋ ιέΣ΍
Ε΍˯΍έϗ ΫΧ΃ ϲϓ ϙϟΫ ΏΑγΗϳ ΩϘϓ .έΗϣϭϣέΗϟ΍ Ρϼλ· ϭ΃ ϙϓ ϝϭΎΣΗ ϻ
.ΔϘϳϗΩ έϳϏ
.έΟϔϧΗ ΩϘϓ ˬΔϳέΎρΑϟ΍ ϕέΣ ϝϭΎΣΗ ϻ
ϡΩϋ ϱΩ΅ϳ ΩϘϓ ˬΔϳέΎρΑϟ΍ ϝ΍ΩΑΗγ΍ Ωϧϋ
( +) ΏΎρϗϷ΍ ϩΎΟΗϻ ϪΑΗϧ΍
ϱΩ΅ϳ Ύϣϣ ˬέΎΟϔϧ΍ ϭ΃ Γέ΍έΣ ΙΎόΑϧ΍ ϭ΃ ϝ΋Ύγϟ΍ ΏέγΗ ϰϟ· ϩΎΑΗϧϻ΍
.ίΎϬΟϟ΍ ϑϼΗ· ϰϟ·
ΓΩϣϟ ΔϳέΎρΑϟ΍ ϡ΍ΩΧΗγ΍ ϡΩϋ ΔϟΎΣ ϲϓ ΔϳέΎρΑϟ΍ Ν΍έΧ· ϰϠϋ ιέΣ΍
ϝ΋Ύγϟ΍ ΏέγΗ ϰϟ· ϩΎΑΗϧϻ΍ ϡΩϋ ϱΩ΅ϳ ΩϘϓ .έΛϛ΃ ϭ΃ έϬη΃ ˼ ϰϟ· ϝλΗ
.ίΎϬΟϟ΍ ϑϼΗ· ϰϟ· ϱΩ΅ϳ Ύϣϣ ˬέΎΟϔϧ΍ ϭ΃ Γέ΍έΣ ΙΎόΑϧ΍
ϭ΃
˯ΎΑέϬϛ ΎϬΑ ΩΟϭΗ ϲΗϟ΍ ϥϛΎϣϷ΍ ϲϓ έΗϣϭϣέΗϟ΍ ϡ΍ΩΧΗγ΍ ΏϧΟΗ
ϰϟ· ΍Ϋϫ ϱΩ΅ϳ ΩϘϓ ˬϱϭϗ ϲγϳρΎϧϐϣϭέϬϛ ϝΎΟϣ ϭ΃ Δϳϭϗ ΔϳϛϳΗΎΗγ΍
.ίΎϬΟϟ΍ ϝρόΗ ϲϓ ϡϫΎγϳ Ωϗ Ύϣϛ ΔϘϳϗΩ έϳϏ Ε΍˯΍έϗ
ΔΟέΩ αΎϳϗ Ωϧϋ Νέηϟ΍ ϕϳέρ ϥϋ Γέ΍έΣϟ΍ ΔΟέΩ αΎϳϗ ϝϭΎΣΗ ϻ
ϙϟΫ ϱΩ΅ϳ ΩϘϓ .ΝέηϟΎΑ ΏϋΎΗϣ ϥϣ ϥϭϧΎόϳ ϥϳΫϟ΍ ιΎΧηϷ΍ Γέ΍έΣ
.ΔϟΎΣϟ΍ έϭϫΩΗ ϭ΃ ϡϗΎϔΗ ϰϟ·
.ΔΑϠλϟ΍ ν΍έϏϷ΍ ΔΑϳϘΣ ϭ΃ ίΎϬΟϟ΍ ϰϠϋ ϑϘΗ ϻ
.ΔΟέΩ ˽˾ ϥϋ ΩϳίΗ Δϳϭ΍ίΑ ϑέρϟ΍ ϲϧΛΑ ϡϘΗ ϻ
ΓίϬΟ΃ ϱ΃ ϭ΃ ϝϭϣΣϣ ϑΗΎϫ ϱ΃ ΩϭΟϭ ϡΩϋ ϥϣ Ωϛ΄Η ˬαΎϳϘϟ΍ ˯ΎϧΛ΃
ϕΎρϧ ϥϣο ΔϳγϳρΎϧϐϣϭέϬϛ ΕϻΎΟϣ ΎϬϧϣ ΙόΑϧΗ ϯέΧ΃ Δϳ΋ΎΑέϬϛ
ϝϳϐηΗ ϲϓ ΄ρΧ ΙϭΩΣ ϰϟ· ϙϟΫ ϱΩ΅ϳ
ΩϘϓ .ίΎϬΟϟ΍ ΍Ϋϫ ϥϣ ϡγ ˼˹
.ΔϘϳϗΩ έϳϏ Γ˯΍έϗ ΩϭΟϭ ϲϓ ΏΑγΗϳ ϭ΃/ϭ ίΎϬΟϟ΍
ΔϣΎόϟ΍ Δϣϼγϟ΍ ΕΎρΎϳΗΣ΍
Γέ΍έΣ ΔΟέΩ ϑϼΧΑ Γέ΍έΣϟ΍ ΕΎΟέΩ αΎϳϘϟ έΗϣϭϣέΗϟ΍ ϡΩΧΗγΗ ϻ
.ϥΎγϧϹ΍ ϡγΟ
ΕΎϣΩλϠϟ ΎϣϬοϳέόΗ ϭ΃ ϥϳίΧΗϟ΍ Ώ΍έΟϭ έΗϣϭϣέΗϟ΍ ρΎϘγΈΑ ϡϘΗ ϻ
.Ε΍ί΍ίΗϫϻ΍ ϭ΃
(αϭϳίϠγ) ϱϭ΋ϣϟ΍ αΎϳϘϟ΍ /ϲΗϳΎϬϧέϬϔϟ΍ αΎϳϘϟ΍ ϥϳΑ ϝϳΩΑΗϟ΍ .˺
.αέΟϟ΍ Εϭλ
έΩλϳ ϰΗΣ
˳
ϥ΍ϭΛ ̀ ΓΩϣϟ έίϟ΍ ϰϠϋ ρϐο΍
Ϫϳϓ έΩλϳ ϱΫϟ΍ Εϗϭϟ΍ ϲϓ έΧϵ΍ αΎϳϘϟ΍ ϡΎυϧ ϰϟ· ΔηΎηϟ΍ ϝϭΣΗΗγ
.αέΟϟ΍ Εϭλ
(Fig. 1, 2, 3)
έΗϣϭϣέΗϟ΍ ϡ΍ΩΧΗγ΍ .˻
.(Fig. 4)
έίϟ΍ ϰϠϋ ρϐο΍ .˺
ΔΟέΩϟ΍ νέϋ ϡΗϳ ϡΛ .ΔϠϳϠϗ
˳
ϥ΍ϭΛϟ ϕΑΎγϟ΍ αΎϳϘϟ΍ ΔΟϳΗϧ νέϋ ϡΗϳ
ΔϳϠΧ΍Ω ΔΟέΩ ΎϫέΎΑΗϋΎΑ (ΕϳΎϬϧέϬϓ ̂́̄˿) Δϳϭ΋ϣ ΔΟέΩ ˼̀̄˹
(Fig. 5) .ΔϳέΎΑΗΧ΍
Δϳϭ΋ϣ ΔΟέΩ ˼̀̄˹ ΍Ωϋ Γέ΍έΣ ΔΟέΩ νέϋ ΔϟΎΣ ϲϓ :ΔυΣϼϣ
ΔηΎηϟ΍ Ε΍έη΅ϣ.˿" ϡγϗ ϰϟ· ωϭΟέϟ΍ ϰΟέϳ ˬ(ΕϳΎϬϧέϬϓ ̂́̄˿)
Δϓέόϣϟ "Εϼϛηϣϟ΍ ϝΣϭ ΔηΎηϟ΍
Ε΍έη΅ϣ Εϼϛηϣϟ΍ ϝΣϭ
.ΔϠϛηϣϟ΍ ϝΣϟ Δϣίϼϟ΍ ΕΎϣϭϠόϣϟ΍
.αΎϳϘϟ΍ ϊοϭϣ ϲϓ έΗϣϭϣέΗϟ΍ ϊο .˻
ΔΟέΩ νέϋ ϡΗϳ ΎϣϧϳΑ) "L" έη΅ϣϟ΍ έϬυϳ ϡϟ ΍ΫΈϓ : ΔυΣϼϣ
Ύϣϛ Γέ΍έΣϟ΍ ΔΟέΩ ΫΧ΃ ϡΗϳ ΩϘϓ .΄ρΧ ΍Ϋϫ Ωόϳ ϼϓ ˬ(ρϘϓ Γέ΍έΣϟ΍
(Fig. 6) .ϲϫ
[αέΟ] Εϭλ έΗϣϭϣέΗϟ΍ έΩλ
˵
ϳγϓ ˬΓίϫΎΟ Γ˯΍έϘϟ΍ ϥϭϛΗ ΎϣΩϧϋ .˼
.ΔΟϳΗϧϟ΍ ΃έϗ΍ϭ αΎϳϘϟ΍ ϊοϭϣ ϥϣ έΗϣϭϣέΗϟ΍ ΝέΧ΃ .Ε΍έϣ ΙϼΛ
(Fig. 7)
ϪϳΑϧΗϟ΍ αέΟ ΕΎΗϳϗϭΗ
Ύ
˱
ΒϳήϘΗ
˳
ϥ΍ϮΛ ˺˹ :Νήθϟ΍ ϖϳήρ Ϧϋ ϡ΍ΪΨΘγϻ΍
Ύ
˱
ΒϳήϘΗ ΔϴϧΎΛ ˻˹ :ϡϔϟ΍ ϕϳέρ ϥϋ ϡ΍ΩΧΗγϻ΍
Ύ
˱
ΒϳήϘΗ ΔϴϧΎΛ ˻˾ :ρΑϹ΍ ΕΣΗ ϡ΍ΩΧΗγϻ΍
ΔΟέΩ ϲϓ έϳϐΗϟ΍ ΢Αλϳ ΎϣΩϧϋ ΔϳΗϭλ Ε΍έΎη· έ΍ΫϧϹ΍ αέΟ έΩλϳ *
ΔΟέΩϟ
˱
΍έϛΑϣ
˱
΍έη΅ϣ ΢ϧϣϳϟ ϑΎϛ ϝϛηΑ
˱
ΎοϔΧϧϣ ΔγΎϘϣϟ΍ Γέ΍έΣϟ΍
˱
ΎϘϓϭ ϝϭρ΃
˱
ΎΗϗϭ ΔϘϳϗΩϟ΍ ΔϳϠόϔϟ΍
Γ
˯΍έϘϟ΍ ϕέϐΗγΗ ϑϭ
γ .ϡγΟϟ΍ Γέ΍έΣ
(ρϳΣϣϟ΍ ργϭϟ΍ ϑϭέυϟ
˱
ΎόΑΗ) .̂ ϝλϔϟ΍ ϲϓ ΩΩΣϣ ϭϫ Ύϣϟ
:ΕΎυΣϼϣ
ϝλΗ ϲΗϟ΍ Δ΋ϳΑϟ΍ Γέ΍έΣ ΔΟέΩ ϰϠϋ ϪϳΑϧΗϟ΍ αέΟ ΕΎΗϳϗϭΗ ϑϗϭΗΗ
.ΔΟέΩ ˻˼ ϰϟ·
ϡ΍ΩΧΗγϻ΍ - ϥϳγΎϳϘϟ΍ Ξ΋ΎΗϧ ϲϓ ΔϠϣΎϛϟ΍ ΔϗΩϟ΍ έϓ΍ϭΗ ϡΩόϟ ΍
˱
έυϧϭ
ϡ΍ΩΧΗγΎΑ ΢λϧϧ ˬ- ρΑϹ΍ ΕΣΗ ϡ΍ΩΧΗγϻ΍ϭ ϡϔϟ΍ ϕϳέρ
ϥϋ
.Ξ΋ΎΗϧϟ΍ ϕΩ΃ ϰϠϋ ϝϭλΣϠϟ ϡϳϘΗγϣϟ΍ ϕϳέρ ϥϋ ίΎϬΟϟ΍
ΔϳΎϣΣϟ΍ ΔΑϳϘΣ ϰϟ· ϪΗΩΎϋ· ϝΑϗ ϩέϬρϭ Ϫϔυϧ .ίΎϬΟϟ΍ ϝϳϐηΗ ϑϗϭ΃ .˽
.ϪΑ ΔλΎΧϟ΍
:ΕΎυΣϼϣ
.ϲ΋ΎϘϠΗ ϝϛηΑ Γέϛ΍Ϋϟ΍ ϲϓ Γ˯΍έϘϟ΍ ϥϳίΧΗ ϡΗϳ ϑϭγ
ϑϭγ .ΔϳέΎρΑϟ΍ ϰϠϋ ΔυϓΎΣϣϠϟ Ύ
˱
ϳϭΩϳ ίΎϬΟϟ΍ ϝϳϐηΗ ϑϗϭ΃
ϡ΍ΩΧΗγϻ΍ ϥϣ ΔϘϳϗΩ ˼˹ έϭέϣ ΩόΑ ϲ΋ΎϘϠΗ ϝϛηΑ ίΎϬΟϟ΍
ϑϗϭΗϳ
.ϡ΍ΩΧΗγϻ΍ ϡΩϋ ϊϣ ρϘϓ ϝϳϐηΗϟ΍ ϥϣ ϕ΋ΎϗΩ ˼ ϭ΃
Γέ΍έΣ ΔΟέΩ έΧ΁ νέϋ .˼
.Γ
έ΍
έΣϟ΍ ΔΟέΩϟ αΎϳϗ έΧ΁ Δϣϳϗ νέόϟ
έίϟ΍ ϰϠϋ ρϐο΍
έΗϣϭϣέΗϟ΍ ϡ΍ΩΧΗγ΍.˻" ϡγϗ ϰϟ· ωϭΟέϟ΍ ϰΟέϳ ˬϝϳλΎϔΗϟ΍ Δϓέόϣϟ
."έΗϣϭϣέΗϟ΍ ϡ΍ΩΧΗγ΍
΢ϳΣλϟ΍ αΎϳϘϟ΍ .˽
αΎϳϗ ϲϓ ΔϣΩΧΗγϣϟ΍ ΔϘϳέρϟ΍ ΕϧΎϛ ΎϣϟΎΣ αΎϳϘϟ΍ ΔϗΩ ϥΎϣο ϥϛϣϳ ϻ
.ΔΣϳΣλ έϳϏ Γέ΍έΣϟ΍ ΔΟέΩ
:Νέηϟ΍ ϕϳέρ ϥϋ ϡ΍ΩΧΗγϻ΍
ϡϬΗέ΍έΣ ΕΎΟέΩ αΎϳϗ Ώόλϳ ϥϳΫϟ΍ ϝΎϔρϷ΍ ϊϣ ϡΎϋ ϝϛηΑ ϡΩΧΗγϳ
.ρΑϹ΍ ΕΣΗ ϭ΃ ϡϔϟ΍
ϕϳέρ ϥϋ
ΏΑγϣ έϳϏ ϝΟ ϡ΍ΩΧΗγΎΑ Νέηϟ΍ ΔΣΗϓ ϰϟ· ίΎϬΟϟ΍ ϝϭΧΩ ϝ
˷
Ϭγ
.ΓέηΑϟΎΑ έοϣ έϳϏϭ ΕΎΑΎϬΗϟϼϟ
ΔΣΗϓ ϲϓ ϝΧΩϣϟ΍ ˯ίΟϟ΍ Ωϳίϳ ϻ ΙϳΣΑ ϕϓέΑ αΟϣϟ΍ α΃έ ϝΧΩ΃
ΔΣΗϓ ϲϓ ϪϠΧΩΗϟ αΟϣϟ΍ α΃έ ϰϠϋ ρϐοΗ ϻ .ϡγ ˺̄˼ ϥϋ Νέηϟ΍
.ϝΎΧΩϹ΍ Ωϧϋ ΔϣϭΎϘϣ ϙΎϧϫ ΕϧΎϛ ΍Ϋ· ΔϟΎΣ ϲϓ Νέηϟ΍
.ϡ΍ΩΧΗγϻ΍
ΩόΑ αΎϳϘϣϟ΍ έ
˷
Ϭρ
:(έΛϛ΄ϓ ϡ΍ϭϋ΃ ˽ ϥϣ έΎϣϋϸϟ) ϡϔϟ΍ ϕϳέρ ϥϋ ϡ΍ΩΧΗγϻ΍
.Γ˯΍έϘϟ΍ ˯ΩΑ ϝΑϗ ϕ΋ΎϗΩ ˾ ΓΩϣϟ ϡϔϟ΍ ϕϠϏ ϲϐΑϧϳ
ϰϟ· ϭ΃ έΎγϳ ϰϟ· έϘΗγϳ ΙϳΣΑ ϥΎγϠϟ΍ ΕΣΗ ϡϔϟ΍ ϲϓ αΎϳϘϣϟ΍ ϊο
(Fig. 8) .ϥΎγϠϟ΍ έΫΟ ϥϳϣϳ
.ϪϧΎϛϣ ϲϓ αΎϳϘϣϟ΍ ϝυϳ ϲϛϟ ϝϔγ΃ ϰϟ· ϥΎγϠϟΎΑ ρϐο΍
(Fig. 9) .ϡϔϟ΍ ϝΧ΍Ω
ϕϻίϧϻ΍ ϥϣ ϪόϧϣΗ ϲϛ αΎϳϘϣϟ΍ ϙγϣ΍
:ρΑϹ΍ ΕΣΗ ίΎϬΟϟ΍ ϡ΍ΩΧΗγ΍
(Fig. 10) .ρΑϹ΍ ργϭ ϲϓ αΟϣϟ΍ α΃έ ϊο
ρϐοϟ΍ ϲϓ ϙϋ΍έΫ ϡΩΧΗγ΍ϭ ρΑϹ΍ ϝϔγ΃ ϡΎϛΣΈΑ αΟϣϟ΍ α΃έ ϊο
(Fig. 11) .ϲϠΧ΍Ωϟ΍ ϩΎΟΗϻ΍ ϲϓ ϕϓέΑ
:Γέ΍έΣϟ΍ ΕΎΟέΩϟ ΔΣϳΣλ έϳϏ ΕΎγΎϳϗ ϰϟ· ΔϳϟΎΗϟ΍ ΔϟΎΣϟ΍ ϱΩ΅Η Ωϗ
ϡΎϣΣΗγϻ΍ ϭ΃ ΔοΎϳέϟ΍ ΔγέΎϣϣ ΩόΑ Γέ΍έΣϟ΍ ΔΟέΩ αΎϳϗ
ΫΧ΃ ϱΩ΅ϳ
ΔΣϳΣλ έϳϏ ΕΎγΎϳϗ ϰϟ· ΓέηΎΑϣ ΕΎΑϭέηϣϟ΍ ϭ΃ ΔϣόρϷ΍ ϝϭΎϧΗ ϭ΃
.Γέ΍έΣϟ΍ ΔΟέΩϟ
αΎϴϗ άΧ΃ ϞΒϗ ϞϗϷ΍ ϰϠϋ ΔϘϴϗΩ ˼˹ ΓΪϤϟ ήψΘϧ΍ :΢ϳΣλϟ΍ ˯΍έΟϹ΍
.Γέ΍ήΤϟ΍ ΔΟέΩ
.ϲϛέΣ ΩϭϬΟϣ ϝΫΑ ΩόΑ Γέ΍έΣϟ΍ ΔΟέΩ αΎϳϗ ΫΧ΃
ΪόΑ Γέ΍ήΤϟ΍ ΔΟέΩ αΎϴϗ άΧ΃ ϰϠϋ ιήΣ΍ :΢ϳΣλϟ΍ ˯΍έΟϹ΍
ΩϮϬΠϤϟ΍ ΪόΑ ΔϘϴϗΩ ˼˹
Ϧϋ ϞϘΗ ϻ ΓήΘϓ ΪόΑ ϭ΃ ΓήηΎΒϣ υΎϘϴΘγϻ΍
.ϲϛήΤϟ΍
Γέ΍έΣ ΔΟέΩ ϊϓέ ϰϠϋ ϡϭϧϟ΍ ϥϣ υΎϘϳΗγϻ΍ ΩόΑ ΔϛέΣϟ΍ ϝϣόΗ *
.ϡγΟϟ΍
αΎϳϗ ΫΧ΃ Ωϧϋ ΔΣϳΣλ έϳϏ ΕΎγΎϳϗ ϰϟ· ΔϳϟΎΗϟ΍ ΕϻΎΣϟ΍ ϱΩ΅Η Ωϗ
:ρΑϹ΍ ΕΣΗ Γέ΍έΣϟ΍ ΔΟέΩ
ρΑϹ΍ ΕΣΗ έϳίϐϟ΍ ϕέόϟ΍
˯ΪΒϟ΍ ϞΒϗ ςΑϹ΍ ΖΤΗ ϕήόϟ΍ ΢δϣ ϰϠϋ ιήΣ΍ :΢ϳΣλϟ΍ ˯΍έΟϹ΍
.Γέ΍ήΤϟ΍
ΔΟέΩ αΎϴϗ ϲϓ
.ΔϠϳϭρ ΓέΗϔϟ ε΍έϔϟ΍ ΕΣΗ ˯ΎϘϠΗγϻ΍ ΩόΑ Γέ΍έΣϟ΍ ΔΟέΩ αΎϳϗ
ΔϳέΎρΑϟ΍ ϝ΍ΩΑΗγ΍ .˾
Alkaline-Manganese Button LR41 ΔϳέΎτΑ :ΔϳέΎρΑϟ΍
(ΔϳέΎΠΘϟ΍ ϝΎΤϤϟ΍ ϲϓ ΓήϓϮΘϣ)
.ΎϬϧ΄ηΑ ΎϬΑ ϰλϭϣϟ΍ ΓέϭϛΫϣϟ΍ ΓΩϣϟ΍ ϕΎρϧ ϲϓ ΔϳέΎρΑϟ΍ ϡΩΧΗγ΍
(
) ΔϳέΎρΑϟ΍ ϝ΍ΩΑΗγ΍ έη΅ϣ
ϝϳϐηΗ ˯ΎϧΛ΃ ΔϳέΎρΑϟ΍ ϝ΍ΩΑΗγ΍ έη΅ϣ έϭϬυ Ωϧϋ ΔϳέΎρΑϟ΍ ϝΩΑΗγ΍
.ίΎϬΟϟ΍
(Fig. 12) .˯Ύρϐϟ΍ Δϟ΍ίϹ ΔϳϧΩόϣ Δόρϗ ϡΩΧΗγ΍ .˺
(Fig. 13) .ΔϳέΎρΑϟ΍ ΝέΧ΃ .˻
ΏΟϭϣϟ΍ ΏρϘϟ΍ ϊοϭ ϰϠϋ ΔυϓΎΣϣϟ΍ ϊϣ ΓΩϳΩΟϟ΍ ΔϳέΎρΑϟ΍ ϝΧΩ΃ .˼
ϥϣ Ωϛ΄Η .ϝϛηϟ΍ ϲϓ ΢οϭϣ ϭϫ Ύϣϛ ϰϠϋϷ΍ ϩΎΟΗϻ΍ ϲϓ +
ϲϓ ϥϳΑϟΎγϟ΍ ϥϳΑρϘϟ΍ϭ ϥϳΑΟϭϣϟ΍ ϥϳΑρϘϟ΍ ϊοϭ ϊϣ
ΔϳέΎρΑϟ΍ ϝΎΧΩ·
.΢ϳΣλϟ΍ ΎϣϬόοϭ
(Fig. 14)
(Fig. 15) .ΔϳέΎρΑϟ΍ ˯ΎρϏ ΏϳϛέΗ ΓΩΎϋϹ ΔϳϧΩόϣ Δόρϗ ϡΩΧΗγ΍ .˽
:ΕΎυΣϼϣ
ϻ Ωϗϭ .ϝϳϐηΗϟ΍ έΎΑΗΧϻ ΔϳέΎρΑΑ ϕϓέϣ Γέ΍έΣϟ΍ ΔΟέΩ αΎϳϘϣ
.ΓΩϳΩΟϟ΍ ΔϳέΎρΑϠϟ ϲο΍έΗϓϻ΍ έϣόϟ΍ αϔϧ ΔϳέΎρΑϟ΍ ϩΫϫ ϲρόΗ
ΓέΩϘϟ΍ ίΎϬΟϟ΍ ΩϘϔϳ ϑϭγ .έΎϣγϣϟ΍ ϝϭΣ ΔϓϭϔϠϣϟ΍ ΔϘϠΣϟ΍ ϝΣΗ ϻ
ΔΣϳΣλ έϳϏ Ε΍˯΍έϗ ϰϟ· ϙϟΫ ϱΩ΅ϳ Ωϗ Ύϣϛ
˯Ύϣϟ΍ ΔϣϭΎϘϣ ϰϠϋ
.ϪϠρόΗ ϥϋ
˱
ϼοϓ
ϥϳίΧΗϟ΍ .̀
.ϪΑ ιΎΧϟ΍ ϥϳίΧΗϟ΍ Ώ΍έΟ ϲϓ ίΎϬΟϟ΍ ϥϳίΧΗΑ ϡϗ
.ίΎϬΟϟ΍ ϑϠΗ ϰϟ· ϙϟΫ ϱΩ΅ϳ ΩϘϓ .ΔϳϟΎΗϟ΍ ϥϛΎϣϷ΍ ϲϓ ίΎϬΟϟ΍ ϥϳίΧΗΑ ϡϘΗ ϻ
.ΔΑρέϟ΍ ϥϛΎϣϷ΍ -
ϕρΎϧϣϟ΍ ϭ΃ Δ΋ϓΩΗϟ΍ ΓίϬΟ΃ ϥϣ ΔΑϳέϘϟ΍ ϕρΎϧϣϟ΍ .έηΎΑϣϟ΍ αϣηϟ΍ ˯ϭο ϰϟ· Δοέόϣϟ΍ ϥϛΎϣϷ΍ ϭ΃ ΔϧϭΧγϟ΍ ϭ΃ ΔΑϭρέϟ΍ ΓΩϳΩη ϥϛΎϣϷ΍ -
.˯΍ϭϬϟ΍ ϲϓ ΡϼϣϷ΍ Ε΍ίϳϛέΗ ΎϬϳϓ
Ω΍ΩίΗ ϲΗϟ΍ ΕΎ΋ϳΑϟ΍ ϭ΃ έΎΑϐϟ΍ϭ ΔΑέΗϷ΍ ΎϬΑ έηΗϧΗ ϲΗϟ΍
.ΕΎΑΫΑΫϟ΍ ϭ΃ ΕΎϣΩλϟ΍ ϭ΃ ˯ΎϧΣϧϼϟ ίΎϬΟϟ΍ ΎϬϳϓ νέόΗϳ ϲΗϟ΍ ϕρΎϧϣϟ΍ -
.Δ΋ϳΑϟΎΑ ΓέΎοϟ΍ Ε΍ίΎϐϟ΍ ΩΟ΍ϭΗ ϕρΎϧϣ ϭ΃ Δϳ΋΍ϭΩϟ΍ Ε΍έοΣΗγϣϟ΍ ϥϳίΧΗ ϕρΎϧϣ -
έϳϬρΗϟ΍ϭ ϑϳυϧΗϟ΍ .́
˯΍έΟ· ϲϓ ̀˹̃ ΔΑγϧΑ ϝΑϭέΑϭίϳϹ΍ϭ ϝϭϧϳΛϷ΍ ϡ΍ΩΧΗγ΍ ϥϛϣϳ . .ΔΑρέ εΎϣϗ Δόρϗ ϡ΍ΩΧΗγΎΑ ίΎϬΟϟ΍ ϑϳυϧΗΑ OMRON Δϛέη ΢λϧΗ
ΔΟέΩ ΩϳίΗ
ϱΫϟ΍ ˯Ύϣϟ΍) ϥΧΎγϟ΍ ˯Ύϣϟ΍ ϲϓ ϭ΃ ϝϭΣϛϟ΍ ϲϓ ϩέϣϐΑ ίΎϬΟϟ΍ ΍Ϋϫ ϲϓ αΎγΣϹΎΑ ιΎΧϟ΍ ˯ίΟϟ΍ έϳϬρΗ ϝϭΎΣΗ ϻ .έϳϬρΗϟ΍
.(Δϳϭ΋ϣ ΔΟέΩ ˾˹ ϥϋ ϪΗέ΍έΣ
.ΔϘϳϗΩ ˼˹ ίϭΎΟΗΗ ΓέΗϔϟϭ ϡγ ˺˾ ϥϋ Ωϳίϳ ϕϣόϟ ίΎϬΟϟ΍ έϣϐΑ ϡϘΗ ϻ
ΕΎϔλ΍ϭϣϟ΍ .̂
:ΞΗϧ
˵
ϣϟ΍ Δ΋ϓΔϳέϳέγϟ΍ ΔϳϧϭέΗϛϟϹ΍ Γέ΍έΣϟ΍ ϥϳί΍ϭϣ
:ΞΗϧϣϟ΍ ϑλϭ ϲϣϗέϟ΍ Γέ΍έΣϟ΍ ϥ΍ίϳϣ
:ί΍έρϟ΍
ίϣέFlex Temp Smart (MC-343F-E)
:
ϲΑέϬϛϟ΍ έΎϳΗϟ΍ΓΩΣ΍ϭ LR41 Alkaline-Manganese Button ΔϳέΎρΑ ϭ΃ έηΎΑϣϟ΍ έΎϳΗϟ΍ ϥϣ Εϟϭϓ ˺̄˾
:ΔϗΎρϟ΍ ϙϼϬΗγ΍Ε΍ϭ ϲϠϠϣ ˹̄˺
:ΔϳΣϼλϟ΍ ΓέΗϓΕ΍ϭϧγ ˽
:ΔϳέΎρΑϟ΍ έϣϋ(ϡϭϳϟ΍ ϲϓ Ε΍έϣ ˼) έΛϛ΃ ϭ΃
˱
ΎΑϳέϘΗ Ε΍ϭϧγ ˼
:αΎγΣϹ΍ ΓΩΣϭέϭΗγϣέΗ
:αΎϳϘϟ΍ ΔϘϳέρ(ϱ΅ΑϧΗ έϳϏ) ϲϠόϔϟ΍ αΎϳϘϟ΍
:IP ϑϳϧλΗIP22
:Γέ΍έΣϟ΍ ΔΟέΩ νέϋ ΔηΎηΔΟέΩ ˹̄˺ ΓΩΎϳίΑ (ΕϳΎϬϧέϬϓ) ϡΎϗέ΃ ˽
ϭ΃ (Δϳϭ΋ϣ ΔΟέΩ) ϡΎϗέ΃ ˼ νέόϟ ΔηΎη
:αΎϳϘϟ΍ ΔϗΩ(Δϳϭ΋ϣ ΔΟέΩ ˽˻̄˹ ϰϟ· ˼˻̄˹) Δϳϭ΋ϣ ΔΟέΩ ±˹̄˺
(ΕϳΎϬϧέϬϓ ˺˹̀̄˿ ϰϟ· ́̂̄˿) ΕϳΎϬϧέϬϓ ±˹̄˻
ϲϓ (ΕϳΎϬϧέϬϓ ̀˼̄˽) Δϳϭ΋ϣ ΔΟέΩ ˻˼ ΔϐϟΎΑϟ΍ ΔϳΩΎόϟ΍ Δϓέϐϟ΍ Γέ΍έΣ ΔΟέΩ ϲϓ αΎϳϘϟ΍ Ωϧϋ)
(ΔΗΑΎΛ Γέ΍έΣ ΔΟέΩ ϰϠϋ ρϭΑοϣϟ΍ έΎΑΗΧϻ΍ νϭΣ
:αΎϳϘϟ΍ ϊοϭϣρΑϹ΍ ΕΣΗ ˬϡϳϘΗγϣϟ΍ έΑϋˬ ϡϔϟ΍
έΑϋ
:αΎϳϘϟ΍ ΓΩϣ˭
˱
ΎΑϳέϘΗ ϕ΋ΎϗΩ ˺˹ :ρΑϹ΍ ΕΣΗ
˱
ΎΑϳέϘΗ ϕ΋ΎϗΩ ˾ :ϡϳϘΗγϣϟ΍ ϭ΃ ϡϔϟ΍ έΑϋ
:αΎϳϘϟ΍ ϯΩϣ(ΕϳΎϬϧέϬϓ ́̂̄˿ ˺˹̀̄˿) Δϳϭ΋ϣ ΔΟέΩ ˽˻̄˹ ϰϟ· ˼˻̄˹
:ΔϳΣϼλϟ΍ ΓέΗϓΓΩΣ΍ϭ Γέϛ΍Ϋ
ΔΑγΎϧϣϟ΍ ΔρϳΣϣϟ΍ ϑϭέυϟ΍
ΔΟέΩ ϲϓ ΔϠΛϣΗϣϟ΍ϭ ϡ΍ΩΧΗγϼϟ
ρϐοϭ ΔΑϭρέϟ΍ ΔΑγϧϭ Γέ΍έΣϟ΍
:˯΍ϭϬϟ΍
ˬ(F°˺˹˽+ ϰϟ· ˾˹+ ϥϣ) C°˽˹+ ϰϟ· ˺˹+ ϥϣ
ΔρϳΣϣϟ΍ Γέ΍έΣϟ΍ ΔΟέΩ Ρϭ΍έΗΗ ϥ΃ ΏΟϳ
ϝΎϛγΎΑϭΗϛϳϫ ˺˹˿˹ ~ ̀˹˹ ˬ(ϑΛϛΗ ϥϭΩ) ̃́˾ - ˼˹ ϥϣ ΔϳΑγϧϟ΍ ΔΑϭρέϟ΍ Ρϭ΍έΗΗ ϥ΃ ΏΟϳϭ
ϝϘϧϟ΍ /ϥϳίΧΗϟ΍ Δ΋ϳΑ ϑϭέυ
ΔΑϭρέϟ΍ϭ Γέ΍έΣϟ΍ ϲϓ ΔϠΛϣΗϣϟ΍
:˯΍ϭϬϟ΍ ρϐοϭ
ˬ(F°˺˽˹+ ϰϟ· ˽- ϥϣ) C°˿˹+ ϰϟ· ˻˹- ϥϣ ΔρϳΣϣϟ΍ Γέ΍έΣϟ΍ ΔΟέΩ Ρϭ΍έΗΗ ϥ΃ ΏΟϳ
ϝΎϛγΎΑϭΗϛϳϫ ˺˹˿˹ ~ ̀˹˹ ˬ(ϑΛϛΗ ϥϭΩ) ̃̂˾
- ˺˹ ϥϣ ΔϳΑγϧϟ΍ ΔΑϭρέϟ΍ Ρϭ΍έΗΗ ϥ΃ ΏΟϳϭ
:Δϳ΋ΎΑέϬϛϟ΍ ΕΎϣΩλϟ΍ Ωο ΔϳΎϣΣϟ΍ϲ΋ΎΑέϬϛϟ΍ έΎϳΗϟΎΑ
˱
ΎϳϠΧ΍Ω ϪϠϳλϭΗ ϡΗϳ ϲ΋ΎΑέϬϛ ϲΑρ ίΎϬΟ
:ϥίϭϟ΍(ΔϳέΎρΑϟ΍ ΏϳϛέΗΑ) Ύ˱ΑϳέϘΗ ϡΟ ˺˻
:ΔϳΟέΎΧϟ΍ ΩΎόΑϷ΍(ωΎϔΗέ΍) ϡϣ ˺˹̄˹ × (ϝϭρ) ϡϣ ˺˼˻̄˾ × (νέϋ) ϡϣ ˺̂̄˽
:ΓϭΑόϟ΍ ϯϭΗΣϣ ˬ(Alkaline-Manganese Button LR41) ΔϳέΎΑΗΧ΍ ΔϳέΎρΑ ˬΔϳγϳ΋έϟ΍ ΓΩΣϭϟ΍
.ΕΎϣϳϠόΗϟ΍ ϝϳϟΩ ˬϥϳίΧΗϟ΍ ΔΑϳϘΣ
:ϡΩΧΗγϣϟ΍ ˯ίΟϟ΍
(
έόηΗγϣϟ΍ ϑέρ) BF ωϭϧ =
.IEC 60529 έΎϳόϣ Ύϫέϓϭϳ ϲΗϟ΍ ΔϳΎϣΣϟ΍ ΕΎΟέΩ ϲϧόϳ IP ϑϳϧλΗ ϥ· *
.Ϫϧϣ
˱
ΎϣΟΣ έΑϛϷ΍ ˯ΎϳηϷ΍ϭ ϊΑλϷ΍ ϝΛϣ ϡϠϣ ˺˻̄˾ Ύϫέρϗ ώϠΑϳ ϲΗϟ΍ ΔΑϠλϟ΍ ΔΑϳέϐϟ΍ ϡΎγΟϷ΍ ϝϭΧΩ Ωο ϲϣΣϣ ίΎϬΟϟ΍ ΍Ϋϫ
.ΩΎΗόϣϟ΍ ϝϳϐηΗϟΎΑ ϕϠόΗϳ ΄ρΧ ΙϭΩΣ ϲϓ ΏγΗϳ ϱΫϟ΍ϭ ϝϳϣΑ ϩΎϳϣϟ΍ Ε΍έρϗ ρϗΎγΗ Ωο ϲϣΣϣ ίΎϬΟϟ΍ ΍Ϋϫ
:ΕΎυΣϼϣ
.ϕΑγϣ έΎρΧ· ϥϭΩ ΕΎϔλ΍ϭϣϟ΍ έϳϳϐΗ
ΔϛέηϠϟ ϕΣϳ
.˯ΎϣϠϟ ΩΎοϣ ίΎϬΟϟ΍ ΍Ϋϫ
.ϝϛϳϧϟ΍ ΓΩΎϣ ϰϠϋ έΗϣϭϣέΗϟ΍ ϑέρ ϱϭΗΣϳ
OMRON Δϛέη ϲλϭΗ .ΔϧΎϳλϠϟ ΔϠΑΎϘϟ΍ ΕΎϧϭϛϣϟ΍ ϥϣ ϥϭϛϣ ϱ΃ ϰϠϋ ίΎϬΟϟ΍ ΍Ϋϫ ϱϭΗΣϳ ϻ
.Δϛέηϟ΍ΏϭΩϧϣΑ ΔϧΎόΗγϻ΍ ϝϼΧ ϥϣ ϥϳϣΎϋ ϝϛ ίΎϬΟϟ΍ ΔϗΩ ϥϣ Ωϛ΄ΗϟΎΑ Ύϫ˯ϼϣϋ
.ϥΎΑΎϳϟΎΑ OMRON Healthcare Co., Ltd. Δϛέηϟ ΔϣέΎλϟ΍ ΓΩϭΟϟ΍ ϡΎυϧ ΏΟϭϣΑ OMRON Δϛέη ΞΗϧϣ Ρέρ ϡΗϳ
ϥΎϣοϟ΍
ΞΘϨϤϟ΍
ϡ΍ΪΨΘγ΍ Ϧϋ ΞΘϨϳ ϒϠΗ ϱ΃ ϥΎϤπϟ΍ ϞϤθϳ ϻ .˯΍ήθϟ΍ ΦϳέΎΗ Ϧϣ ϡ΍Ϯϋ΃ ˼ ΓΪϤϟ ΞΘϨϤϟ΍ ΍άϫ ϰϠϋ Ύ
˱
ϧΎϤο OMRON Δϛήη ϚΤϨϤΗ
.Ϣ΋ϼϣ ήϴϏ ϞϜθΑ
.˯΍έηϟ΍ ϝΎλϳΈΑ Ύ
˱
Ϙϓέϣ ϥΎϣοϟ΍ ϡϳΩϘΗ ϡίϠϳ .ϯέΧϷ΍ ϑϠΗϟ΍ ϝΎϛη΃ ΔϓΎϛ ϥΎϣοϟ΍ ϝϣηϳ ϻ .Ε΍ϭΑόϟ΍ϭ ΕΎϳέΎρΑϟ΍ Ύ
˱
οϳ΃ ϥΎϣοϟ΍ ϝϣηϳ ϻ Ύϣϛ
.ΔϳΎϧόΑ ΍Ϋϫ ϡΩΧΗγϣϟ΍ ϝϳϟΩ ϲϓ ΓΩέ΍ϭϟ΍ ΕΎϣϳϠόΗϟ΍ ΃έϗ΍
ϲΑέϭϷ΍ αΎϳϘϣϟ΍ϭ (ΔϳΑρϟ΍ ΓίϬΟϷΎΑ ιΎΧϟ΍ ϪϳΟϭΗϟ΍) EEC/93/42 ϲΑέϭϷ΍ ΩΎΣΗϻ΍ ϪϳΟϭΗ ϡΎϛΣ΃ ϊϣ ίΎϬΟϟ΍ ΍Ϋϫ ϕϔΗϳ
(Δϳ΅ΑϧΗϟ΍ έϳϏϭ Δϳ΅ΑϧΗϟ΍) ΔΟϣΩϣϟ΍ Δϳ΋ΎΑέϬϛϟ΍ Γέ΍έΣϟ΍ ΔΟέΩ αϳϳΎϘϣ ˯΍Ω΃ :˼ ˯ίΟϟ΍ - Γέ΍έΣϟ΍ ΔΟέΩ αϳϳΎϘϣϭ ˬEN12470:2000
.˯΍ΩϷ΍ ΙϳΣ ϥϣ ίΎϬΟ ϝοϓ΃ ϰϟ· ΔϓΎοϹΎΑ
ί΍έρϠϟ
˱
ΎϘϓϭ ˬIM ϰϠϋ ϭ΃ ϊϳΑϟ΍ ΔΑϠϋ Ϫγϔϧ ΞΗϧϣϟ΍ ϰϠϋ ΩΟϭΗ Ωϗ ϲΗϟ΍ ίϭϣέϟ΍ ϑλϭ
BF ωϭϧϟ΍ - ϕΑρϣϟ΍ ˯ίΟϟ΍
ΕΎϣΩλϟ΍ Ωο ΔϳΎϣΣϟ΍ ΔΟέΩ
(ϲ΋ΎΑέϬϛϟ΍ έΎϳΗϟ΍ ΏέγΗ) Δϳ΋ΎΑέϬϛϟ΍
ΔϠϳϐηΗϟ΍ ϡϗέ
CE ΔϣϼϋΓέ΍έΣϟ΍ ΔΟέΩ ΩΣ
ΔΑϳέϐϟ΍ Ω΍ϭϣϟ΍ ϝϭΧΩ Ωο ΔϳΎϣΣ ΔΟέΩ
IEC 60529 έΎϳόϣ Ύϫέϓϭϳ ϲΗϟ΍ϭ
ΔΑϭρέϟ΍ ΩΣ
Ε΍ΩΎηέ· ΔόΟ΍έϣ ϰϟ· ϡΩΧΗγϣϟ΍ ΝΎΗΣϳ
ϝΎϣόΗγϻ΍
ϱϭΟϟ΍ ρϐοϟ΍ ΩΣ
έϬη - ϥΎϳϟΎΗϟ΍ ϥΎϣϗέϟ΍ϭ ˬΝΎΗϧϹ΍ Δϧγ ϲϧόΗ ϡΎϗέ΃ ˽ ϝϭ΃ :ϊϳΑϟ΍ ΔΑϠϋ ϰϠϋ ϥϭΩϣϟ΍ϭ ˬΔϠϳϐηΗϟ΍ ϡϗέ ϲϓ ΞΗϧϣϟ΍ ΝΎΗϧ· ΦϳέΎΗ ΞϣΩ ϡΗϳ
.ΝΎΗϧϹ΍
(EMC) ϲγϳρΎϧϐϣϭέϬϛϟ΍ ϕϓ΍ϭΗϟ΍ ιΧϳ Ύϣϳϓ ΔϣΎϫ ΕΎϣϭϠόϣ
ϕϓ΍ϭΗϟ΍ ΕΎΑϠρΗϣ έΎϳόϣ ϊϣ ϕϓ΍ϭΗϣ ϭϫϭ ˬOMRON HEALTHCARE Co., Ltd. Δϛέη ϝΑϗ ϥϣ MC-343F-E ϊϳϧλΗ ϡΗ
.EN60601-1-2:2015 (EMC) ϲγϳρΎϧϐϣϭέϬϛϟ΍
OMRON HEALTHCARE Δϛέη ϲϓ (EMC) ϲγϳρΎϧϐϣϭέϬϛϟ΍ ϕϓ΍ϭΗϟ΍ ΕΎΑϠρΗϣ έΎϳόϣϟ
˱
ΎϘΑρ ϕ΋ΎΛϭϟ΍ ϥϣ Ωϳίϣϟ΍ έϓ΍ϭΗϳ
ϡ
˵
ϗ .www.omron-healthcare.com ϊϗϭϣ ϰϠϋ ϭ΃ Ε΍ΩΎηέϺϟ ιλΧϣϟ΍ ϝϳϟΩϟ΍ ΍Ϋϫ ϲϓ έϭϛΫϣϟ΍ ϥ΍ϭϧόϟ΍ ϰϠϋ EUROPE
.ϲϧϭέΗϛϟϹ΍ ϊϗϭϣϟ΍ ϰϠϋ MC-343F-E ϰϠϋ ϝϭλΣϠϟ (EMC) ϲγϳρΎϧϐϣϭέϬϛϟ΍
ϕϓ΍ϭΗϟ΍ ΕΎϣϭϠόϣ ϰϟ· ωϭΟέϟΎΑ
(ΔϳϧϭέΗϛϟϹ΍ϭ Δϳ΋ΎΑέϬϛϟ΍ ΓίϬΟϷ΍ ϥϣ ιϠΧΗϟ΍) ΔΣϳΣλ ΔϘϳέρΑ ΞΗϧϣϟ΍ ΍Ϋϫ ϥϣ ιϠΧΗϟ΍
Δϳϟίϧϣϟ΍ ΕΎϳΎϔϧϟ΍ ϊϣ Ϫϧϣ ιϠΧΗϟ΍ ϡΩϋ Γέϭέο ϰϟ· ϪΑ ΔλΎΧϟ΍ ΔϋϭΑρϣϟ΍ Γέηϧϟ΍ ϭ΃ ΞΗϧϣϟ΍ ϰϠϋ ΔΣ
˷
οϭϣϟ΍ Δϣϼόϟ΍ έϳηΗ
ˬΎϬϳϓ ϡϛΣΗϟ΍ ϥϛϣϳ ϻ ϲΗϟ΍ ΕΎϳΎϔϧϟ΍ ϙϠΗ ϥϣ ιϠΧΗϟ΍ Ωϧϋ έηΑϟ΍ ΔΣλ ϭ΃ Δ΋ϳΑϟ΍ έέοΗ ΏϧΟΗϟϭ .
ϪΗϳΣϼλ ˯ΎϬΗϧ΍ Ωϧϋ
.Ωέ΍ϭϣϟ΍ ϡ΍ΩΧΗγ΍ ΓΩΎϋ· ΔϳϠϣϋ ίϳίόΗϟ ϝϭ΋γϣ ϝϛηΑ ΎϫέϳϭΩΗ ΓΩΎϋ·ϭ ϯέΧϷ΍ ΕΎϳΎϔϧϟ΍ ω΍ϭϧ΃ ϥϋ ΎϬϠλϓ ˯ΎΟέϟ΍
ωϼρϼϟ ϲϠΣϣϟ΍ ΔϣϭϛΣϟ΍ ϝϭ΋γϣ ϭ΃ ίΎϬΟϟ΍ Ϫϧϣ ϯέΗη΍ ϱΫϟ΍ Δ΋ίΟΗϟΎΑ ϊϳΑϟ΍ ϝϭ΋γϣΑ ϝΎλΗϻ΍ ϲϟίϧϣϟ΍ ϡΩΧΗγϣϟ΍ ϰϠϋ ΍Ϋϟ
.Δ΋ϳΑϟΎΑ έ΍έοϹ΍ ϥϭΩ ϥϣ΁ ϝϛηΑ ίΎϬΟϟ΍ ϥϣ ιϠΧΗϟ΍ Δϳϔϳϛϭ ϥΎϛϣ ϝϭΣ ϝϳλΎϔΗϟ΍ ϥϣ Ωϳίϣ ϰϠϋ
ρϠΗΧϳ
ϻ΃ ϰϠϋ ιέΣ΍ .ϪϣΎϛΣ΃ϭ ΩϘόϟ΍ ρϭέη ΔόΟ΍έϣϭ ΩέϭϣϟΎΑ ϝΎλΗϻ΍ ϪϳϠόϓ ˬΔϳέΎΟΗ ν΍έϏϷ ϡΩΧΗγϣϟ΍ ϥϋ Ύϣ΃
.ϯέΧϷ΍ ΔϳέΎΟΗϟ΍ ΕΎϳΎϔϧϟ΍ ϊϣ ΞΗϧϣϟ΍
.ΓέρΧ Ω΍ϭϣ ϱ΃ ϰϠϋ ΞΗϧϣϟ΍ ΍Ϋϫ ϱϭΗΣϳ ϻ
.έϣϷ΍ ΍ΫϬΑ ΔλΎΧϟ΍ ΔϳϠΣϣϟ΍ ϥϳϧ΍ϭϘϠϟ
˱
ΎϘϓϭ ΔϠϣόΗγϣϟ΍ ΕΎϳέΎρΑϟ΍ ϥϣ ιϠΧΗϟ΍ ΏΟϳ
EU
ΔϳίϳϠΟϧϹ΍ ΔϐϠϟ΍ ϲϣϗέϟ΍ Γέ΍έΣϟ΍ ΔΟέΩ αΎϳϘϣ
Εϼϛηϣϟ΍ ϝΣϭ ΔηΎηϟ΍ Ε΍έη΅ϣ .˿
.ϡγ ˼˹ ϕΎρϧ ϲϓ έΧ΁ ϲ΋ΎΑέϬϛ ίΎϬΟ ϱ΃ ΩϭΟϭ ϡΩϋ ϥϣ
˱
ϻϭ΃ ϕϘΣΗϓ ˬαΎϳϘϟ΍ ˯ΎϧΛ΃ ΔϳϟΎΗϟ΍ Εϼϛηϣϟ΍ ϥϣ
˳
ϱ΃ ΙϭΩΣ ΔϟΎΣ ϲϓ
.ϩΎϧΩ΃ ϝϭΩΟϟ΍ ϰϟ· ωϭΟέϟ΍ ϲΟέ˵ϳϓ ˬ ΔϠϛηϣϟ΍ ΕέϣΗγ΍ ΍Ϋ·
έη΅ϣϟ΍ ΏΑγϟ΍ ΡϼλϹ΍
(νϑΧϧϣ)
˯ίΟϟ΍ Γέ΍έΣ ΔΟέΩ ϥϭϛΗ ΎϣΩϧϋ ΔηΎηϟ΍ ϰϠϋ έϬυϳ
Δϳϭ΋ϣ ΔΟέΩ˼˻ ϥϣ ϝϗ΃ αΎγΣϹΎΑ ιΎΧϟ΍
.(ΕϳΎϬϧέϬϓ ́̂̄˿)
ϪϠϫΎΟΗ ϥϛϣϳ ϡΛ ϥϣϭ ΄ρΧ ΍Ϋϫ Ωόϳ ϻ
.Γέ΍έΣϟ΍ ΔΟέΩ αΎϳϗ ϲϓ ωϭέηϟ΍ϭ
(ϊϔΗέϣ)
ιΎΧϟ΍ ˯ίΟϟ΍ Γέ΍έΣ ΔΟέΩ ϥϭϛΗ ΎϣΩϧϋ ΔηΎηϟ΍ ϰϠϋ έϬυϳ
.(ΕϳΎϬϧέϬϓ ˺˹̀̄˿) Δϳϭ΋ϣ ΔΟέΩ ˽˻ ϥϣ έΛϛ΃ αΎγΣϹΎΑ
αϗ ϡΛ αΎγΣϹΎΑ ιΎΧϟ΍ ˯ίΟϟ΍ Ω
˷
έΑ
.Γέ΍έΣϟ΍ ΔΟέΩ
ΔηΎηϟ΍ ϰϠϋ έϬυΗ
˯΍ϭϬϟ΍ Γέ΍έΣ ΔΟέΩ
ϥϋ ρϳΣϣϟ΍ ˯΍ϭϬϟ΍ Γέ΍έΣ ΔΟέΩ ΩϳίΗ ΎϣΩϧϋ έϬυΗ
.(ΕϳΎϬϧέϬϓ ́̂̄˿) Δϳϭ΋ϣ ΔΟέΩ ˼˻
[˼̀̄˹ ΔΟέΩϟ΍ έϬυΗ ϻ
̂́̄˿) Δϳϭ΋ϣ
ΔΟέΩ
ΓέΗϓ ˯ΎϧΛ΃] (ΕϳΎϬϧέϬϓ
ΔΟϳΗϧϛ αΎϳϘϠϟ Ω΍ΩϋϹ΍
ϡΗϳ ΎϣΩόΑ ΔϳέΎΑΗΧ΍
αΎϳϗ έΧ΁ ΔΟϳΗϧ νέϋ
.Γέ΍έΣϟ΍ ΔΟέΩϟ
ϯΩϣϟ΍ ϲϓ ΝέΩϧΗ ϲΗϟ΍ ΔΟέΩϟ΍ ΍Ωϋ Γέ΍έΣ ΔΟέΩ ΕέϬυ ΍Ϋ· .Ε΍έϣ ΓΩϋ ϪϠϳϐηΗ ϑϗϭ΃ϭ ίΎϬΟϟ΍ ϝϐη
ΔΟϳΗϧϛ [(ΕϳΎϬϧέϬϓ ̂́̄́) Δϳϭ΋ϣ ΔΟέΩ ˼̀̄˺] ϰϟ· [(ΕϳΎϬϧέϬϓ ̂́̄˽) Δϳϭ΋ϣ ΔΟέΩ ˼˿̄̂] ϥϣ ΩΗϣϣϟ΍
.OMRON Δϛέηϟ ϊΑΎΗ ΩϣΗόϣ ωίϭϣ
Ώέϗ΄Α ϝΎλΗϻ΍ ϰΟέϳϓ ˬΔϳέΎΑΗΧ΍
Digitaalinen kuumemittari Suomi
A. Anturin kärki
B. Näyttöikkuna
C. -painike
D. Säilytyskotelo
Johdanto
Kiitämme digitaalisen OMRON Flex Temp
Smart -kuumemittarin hankkimisesta.
Käyttötarkoitus
Hankkimasi kuumemittari antaa tarkan lämpö-
tilalukeman turvallisesti ja nopeasti. Lämpötila
voidaan mitata joko peräaukosta, suusta tai
kainalosta. Tämä kuumemittari poistaa huolet
särkyvästä lasista tai elohopean vaaroista.
Tupakointi, syöminen ja juominen vaikuttavat
ruumiinlämpöösi. Kysy neuvoa lääkäriltä, jos
sinulla on kysyttävää eri lämpötiloista.
Käyttäjä
Tämä kuumemittari on tarkoitettu vain
aikuisten käyttöön. Käyttäjän on kyettävä
ymmärtämään käyttöohje.
Se on tarkoitettu lähinnä kotikäyttöön.
Tärkeitä turvallisuustietoja
Jotta tuotteen oikea käyttö voidaan varmistaa,
käyttäjän tulee aina noudattaa turvatoimenpi-
teitä mukaan lukien seuraavat varotoimet.
Varoitus
• Korkea tai pitkäaikainen kuume vaatii lääkä-
rin apua, etenkin pienillä lapsilla. Ota yhteyt
lääkäriin.
• Lue oheiset ohjeet huolellisesti tarkkojen
lämpötilalukemien varmistamiseksi. Lukemiin
vaikuttavat useat eri tekijät, kuten fyysinen
ponnistus, kuuman tai kylmän nesteen juomi-
nen ennen mittausta sekä mittaustekniikka.
• Pysy liikkumatta mittauksen aikana.
• Diagnoosin tekeminen lämpötilalukeman
perusteella itse on vaarallista ja voi aiheuttaa
tilan pahenemisen. Pyydä lääkärin apua
tulosten tulkitsemisessa.
• Kuumemittaria käytetään lämmön mittaami-
seen suusta, peräaukosta tai kainalosta. Älä
yritä mitata lämpöä muista kohdista, kuten
korvasta, koska se voi aiheuttaa vääriä luke-
mia tai vamman.
• Säilytä kuumemittaria lasten ulottumatto-
missa. Lasten ei saa antaa mitata omaa läm-
pöään ilman valvontaa. Lapset saattavat
loukkaantua yrittäessään mitata lämpöä
ilman aikuisen valvontaa.
• Älä jätä paristoa, paristolokeron kantta tai
mittarin suojusta lasten ulottuville. Lapset
saattavat nielaista ne. Jos lapsi nielaisee
pariston, paristolokeron kannen tai mittarin
suojuksen, vie lapsi heti lääkärin hoitoon.
• Älä yritä mitata märällä kuumemittarilla,
koska tulokset voivat olla vääriä.
• Tuote sisältää pieniä osia, jotka voivat
aiheuttaa tukehtumisvaaran, jos ne joutuvat
pikkulasten käsiin.
• Laitetta ei saa käyttää samanaikaisesti
muiden sähköisten lääkintälaitteiden kanssa.
Laite saattaisi tällöin toimia virheellisesti ja/tai
näyttää epätarkan lukeman.
Huomio
• Älä pure kuumemittaria. Seurauksena voi
olla mittarin rikkoutuminen ja/tai henkilö-
vamma.
• Älä anna kuumemittaria usean henkilön käyt-
töön.
• Älä yritä purkaa tai korjata kuumemittaria.
Seurauksena voi olla lukemien epätarkkuus.
• Älä yritä polttaa paristoa. Se voi räjähtää.
• Huomaa pariston napojen (+ –) suunta paris-
toa vaihdettaessa. Muuten seurauksena voi
olla nestevuoto, lämpiäminen tai räjähdys,
jolloin laite voi vaurioitua.
• Poista paristo kuumemittarista, jos sitä ei
käytetä vähintään kolmeen kuukauteen.
Muuten seurauksena voi olla nestevuoto,
lämpiäminen tai räjähdys, jolloin laite voi vau-
rioitua.
• Älä käytä kuumemittaria paikassa, jossa on
voimakasta staattista sähköä tai voimakkaita
sähkömagneettisia kenttiä Muuten saadut
lukemat voivat olla epätarkkoja ja laite voi
vaurioitua.
• Älä ota lämpötilalukemaa peräaukosta, jos
mitattavalla henkilöllä on peräaukon ongel-
mia. Tila voi pahentua.
• Älä astu laitteen tai kotelon päälle.
• Älä taivuta kärkeä yli 45 astetta.
• Varmista, että 30 cm:n etäisyydellä laitteesta
ei ole lämmön mittauksen aikana
matkapuhelimia tai muita sähkölaitteita, jotka
muodostavat sähkömagneettisen kentän.
Laite saattaisi tällöin toimia virheellisesti ja/tai
näyttää epätarkan lukeman.
Yleiset turvavarotoimet
• Älä käytä kuumemittaria muuhun kuin ihmi-
sen ruumiinlämpötilan mittaamiseen.
• Älä pudota kuumemittaria tai säilytyskoteloa
äläkä kohdista niihin iskuja tai tärinää.
1. Vaihtaminen yksiköiden välillä (C/F)
Paina -painiketta 7 sekuntia, kunnes kuu-
luu merkkiääni.
Näyttö vaihtuu toiseen mittausjärjestelmään
äänimerkin aikana.
(Fig. 1, 2, 3)
2. Kuumemittarin käyttö
1. Paina -painiketta. (Fig. 4)
Edellisen mittauksen tulos näkyy muuta-
man sekunnin ajan. Sen jälkeen 37,0 °C
(98,6 °F) näkyy sisäisenä testaustoimin-
tona. (Fig. 5)
Huomautus: Kun ikkunassa näkyy muu
lämpötila kuin 37,0 °C (98,6 °F), katso
”6. Näytön merkit ja vianetsintä”-osasta
ohjeet ongelman korjaamiseen.
2. Aseta kuumemittari mittauskohtaan.
Huomautus: Silloinkin, jos ”L”-ilmaisinta ei
näy (ja näytössä näkyy vain lämpötila),
tämä ei ole virhe. Lämpö voidaan mitata
sellaisenaan. (Fig. 6)
3. Summeri-ilmoituksena kuuluu [piippiippiip]-
ääni kolme kertaa varhaisimman lämpötila-
lukeman merkiksi. Poista kuumemittari mit-
tauskohdasta ja tarkista lukema. (Fig. 7)
Summerin ilmoittama aika
Peräaukko: noin 10 sekuntia
Suu: noin 20 sekuntia
Kainalo: noin 25 sekuntia*
* Summeri piippaa, kun muutos mitatussa
lämpötilassa on riittävän alhainen antaak-
seen varhaisen ennusteen kehon lämpöti-
lasta. Varsinaisen tarkan lukeman mittaus
kestää kauemmin kuten luvussa 9 kerro-
taan. (riippuen ympäristöolosuhteista).
Huomautuksia:
• Mittaus jatkuu vielä summeri-ilmoituksen
jälkeen.
• Summerin ilmoittamat ajat on saatu ympä-
ristön lämpötilan ollessa 23 astetta.
• Suusta ja kainalosta mitatut lukemat saat-
tavat olla hiukan alhaisempia. Siksi perä-
aukkomittaus on suositeltava tarkimman
lukeman saamiseksi.
4. Kytke kuumemittari pois päältä. Puhdista ja
desinfioi mittari ennen koteloon palautta-
mista.
Huomautuksia:
• Lukema tallennetaan automaattisesti
muistiin.
• Sammuta kuumemittari manuaalisesti
pariston säästämiseksi. Se sammuu auto-
maattisesti 30 minuuttia käytön jälkeen tai
3 minuuttia päälle kytkemisen jälkeen, jos
sitä ei sen jälkeen käytetä.
3. Viimeisen lukeman näyttäminen
Paina -painiketta, kun haluat nähdä vii-
meisen lämpötilalukeman.
Katso lisätietoja ”2. Kuumemittarin käyttö”
-osasta.
4. Oikea mittaus
Mittaustarkkuutta ei voida varmistaa, jos läm-
pötilan mittaus tehdään väärällä tavalla.
Mittaus peräaukosta:
• Käytetään yleensä pienille lapsille, joille on
hankala tehdä mittaus suusta tai kainalosta.
• Rasvaa alue ihoa ärsyttämättömällä geelillä.
• Vie mittarin pää varovasti enintään 1,3 cm
peräaukkoon. Älä työnnä kärkeä sisään väki-
sin, jos tuntuu vastusta.
• Desinfioi kuumemittari käytön jälkeen.
Mittaus suusta (vähintään 4-vuotiaille)
Suu on pidettävä kiinni 5 minuuttia ennen mit-
tauksen aloittamista.
• Aseta kuumemittari kielen alle siten, että se
on kielen juuren vasemmalla tai oikealla puo-
lella. (Fig. 8)
Pidä mittari paikallaan painamalla sitä kielellä
alaspäin.
• Pidä kuumemittaria siten, ettei se pääse liik-
kumaan suussa. (Fig. 9)
Mittaus kainalosta:
• Aseta mittarin kärki kainalokuopan keskelle.
(Fig. 10)
• Paina käsivarrella hiukan vartaloon päin,
jotta kuumemittari pysyy paikallaan kaina-
lossa. (Fig. 11)
Väärät mittaustulokset saattavat johtua
mm. seuraavista syistä:
• Lämmön mittaaminen heti liikunnan, kylvyn,
syömisen tai juomisen jälkeen antaa väärän
lukeman.
Oikein: odota vähintään 30 minuuttia ennen
lämmön mittaamista.
• Lämmön mittaaminen paikaltaan liikkumisen
jälkeen.
Oikein: mittaa lämpö heti herättyäsi tai odota
vähintään 30 minuuttia paikaltaan liikkumi-
sen jälkeen.
* Liikkuminen heräämisen jälkeen lisää ruu-
miinlämpöä.
Seuraavat syyt voivat aiheuttaa vääriä mit-
taustuloksia, kun lämpö mitataan kaina-
losta:
• Erittäin hikinen kainalo
Korjaa: Pyyhi hiki pois kainalosta ennen
lämmön mittaamista.
• Lämmön mittaaminen, kun potilas on ollut
pitkän aikaa peittojen alla.
5. Pariston vaihto
Paristo: alkali-mangaani-nappiparisto LR41
(saatavissa kaupoista)
Tuotteen paristoa on aina käytettävä mainitun
käyttöiän mukaan.
Pariston vaihdon merkkivalo ( )
Vaihda paristo, jos pariston vaihdon merkki-
valo näkyy, kun kuumemittari kytketään päälle.
1. Irrota kansi kolikolla. (Fig. 12)
2. Poista paristo. (Fig. 13)
3. Aseta uusi paristo ”+”-napa ylöspäin kaa-
vion mukaisesti. Varmista, että pariston
navat ovat oikein päin. (Fig. 14)
4. Aseta paristolokeron kansi takaisin paikal-
leen kolikolla. (Fig. 15)
Huomautuksia:
• Kuumemittarissa on paristo valmiina tes-
taustarkoituksia varten. Tämä paristo ei
ehkä kestä yhtä kauan kuin uusi paristo.
• Älä kadota ruuvin ympärillä olevaa O-ren-
gasta. Muuten laite ei ole enää vesitiivis,
ja seurauksena voi olla virhelukemia tai
laitevaurio.
6. Näytön merkit ja vianetsintä
Jos mittauksen aikana esiintyy jokin seuraavista ongelmista, tarkista ensin, että 30 cm:n
etäisyydellä ei ole muita sähkölaitteita.
Jos ongelma ei poistu, katso lisätietoja seuraavasta taulukosta.
Merkki Syy Korjaus
(alhainen)
Näkyy, kun anturin havaitsema
lämpötila on alle 32 °C (89,6 °F).
Tämä ei ole virhe, ja lämpö
voidaan mitata.
(korkea)
Näkyy, kun anturin havaitsema
lämpötila on yli 42 °C (107,6 °F).
Jäähdytä anturiosa ja mittaa
sitten lämpö.
Ilman lämpötila
näkyvissä
Näkyy, kun ympäristön lämpötila on
yli 32 °C (89,6 °F).
7. Säilytys
Säilytä kuumemittaria säilytyskotelossa.
• Älä säilytä kuumemittaria seuraavantyyppisissä paikoissa. Muuten kuumemittari voi vaurioitua.
- Märissä paikoissa.
- Erittäin kuumissa tai kosteissa paikoissa tai suorassa auringonvalossa. Lähellä lämmityslait-
teita, pölyisissä paikoissa tai ilmakehässä, jonka suolapitoisuus on korkea.
- Paikoissa, joissa laite joutuu kallelleen, tärisee tai siihen kohdistuu iskuja.
- Lääkkeiden säilytysalueilla tai paikoissa, joissa on syövyttäviä kaasuja.
8. Puhdistus ja desinfiointi
OMRON suosittelee laitteen pyyhkimistä kostealla liinalla. Desinfiointiin voidaan käyttää 70-pro-
senttista etanolia tai isopropanolia. Älä yritä desinfioida kuumemittarin anturiosaa upottamalla
sitä alkoholiin tai kuumaan veteen (veden lämpötila yli 50 °C).
Älä upota syvemmälle kuin 15 cm eikä pitemmäksi aikaa kuin 30 minuuttia.
9. Tekniset tiedot
Huomautuksia:
• Tekniset tiedot saattavat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.
• Laite on vettä hylkivä.
• Kuumemittarin kärki saattaa sisältää nikkeliä.
• Kuumemittarissa ei ole huollettavia osia. OMRON suosittelee, että OMRON:in edustaja
varmentaa tarkkuuden kerran kahdessa vuodessa.
Tämä OMRON-tuote on valmistettu OMRON Healthcare Co., Ltd., Japan -yrityksen tarkan
laatujärjestelmän mukaisesti.
Takuu
OMRON antaa tuotteelle kolmen (3) vuoden takuun ostopäivästä lähtien. Takuu ei kata vääräs
käsittelystä aiheutuvia vaurioita.
Takuu ei myöskään kata paristoa ja pakkausta. Kaikki muut vauriovaateet hylätään. Takuunalai-
nen vaade on toimitettava ostokuitin kanssa.
Lue tämän ohjekirjan ohjeet huolellisesti.
Laite täyttää EY-direktiivin 93/42/ETY (lääkintälaitedirektiivi) sekä eurooppalaisen standardin
EN12470:2000 vaatimukset (kliiniset kuumemittarit – osa 3: kompaktien sähköisten kuumemitta-
rien toiminta (ei ennustavat ja ennustavat) maksimilaitteella.
[37,0 °C (98,6 °F)]
ei näy mittauksen
valmisteluaikana
testinäyttönä sen
jälkeen, kun viimei-
sin mittauslukema
on näytetty.
Kytke kuumemittari päälle ja pois useita kertoja. Jos testinäyttönä näkyy
jokin muu lämpötila kuin [36,9 °C (98,4 °F)] - [37,1 °C (98,8 °F)], ota
yhteys lähimpään valtuutettuun OMRON-jälleenmyyjään.
Tuoteluokka: Kliiniseen käyttöön tarkoitetut digitaaliset lämpömittarit
Tuotteen kuvaus: Digitaalinen kuumemittari
Malli (nro): Flex Temp Smart (MC-343F-E)
Virtalähde: 1,5 V DC, 1 LR41 alkali-mangaani-nappiparisto
Tehonkulutus: 0,1 mW
Käyttöikä: 4 vuotta
Pariston kesto: Noin 3 vuotta tai kauemmin (3 kertaa/vuorokausi)
Anturiosa: Te r m is t or i
Mittausmenetelmä: Varsinainen mittaus (ei ennustava)
IP-luokka: IP22
Lämpötilanäyttö: 3 numeron (°C) tai 4 numeron (°F) näyttö 0,1 asteen portain
Mittaustarkkuus ±0,1 °C (32,0 - 42,0 °C)
±0,2 °F (89,6 - 107,6 °F)
(mitattuna vakiohuoneenlämmössä 23 °C:ssa (73,4 °F)
testaussäiliössä, jonka lämpötilaa pidetään vakiona)
Mittauspaikat: Suu, peräaukko, kainalo
Mittausaika: Kainalo: noin 10 minuuttia
Suu/peräaukko: noin 5 minuuttia
Mittausalue: 32,0 - 42,0 °C (89,6 - 107,6 °F)
Muisti: 1 muisti
Käyttöympäristön
lämpötila, kosteus ja
ilmanpaine:
Lämpötila +10...+40 °C (+50...+104 °F), suht. kosteus
30...85 % RH (ei tiivistyvä), ilmanpaine 700~1060 hPa
Säilytyksen ja kuljetuksen
aikainen lämpötila,
kosteus ja ilmanpaine:
Lämpötila –20...+60 °C (–4...+140 °F), suht. kosteus
10...95 % RH (ei tiivistyvä), ilmanpaine 700~1060 hPa
Suojaus sähköiskua
vastaan:
Sisäisen virtalähteen ME-laite
Paino: Noin 12 g (paristo asennettuna)
Ulkomitat: 19,4 mm (w) × 132,5 mm (l) × 10,0 mm (d)
Pakkauksen sisältö: Pääyksikkö, koeparisto (alkalinappiparisto LR41),
säilytyskotelo, ohjelehtinen
Soveltuva osa
* IP-luokitus ilmoittaa kotelon suojausasteen IEC 60529 -standardin mukaisesti.
Tämä laite on suojattu vierailta esineiltä, joiden halkaisija enintään 12,5 mm.
Tämä laite on suojattu viistosti putoavilta vesipisaroilta, jotka saattavat aiheuttaa ongelmia
tavallisessa käytössä.
Tuotteessa, myyntipakkauksessa ja käyttöohjeessa käytetyt symbolit (voivat vaihdella eri
malleissa)
Soveltuva osa, tyyppi BF
Suojausaste sähköiskua vastaan
(vuotovirta)
Eränumero
CE-merkintä Lämpötilarajat
Koteloinnin suojausaste IEC 60529
-standardin mukaisesti
Kosteusrajat
Käyttäjän on luettava käyttöohje. Ilmanpainerajat
Tuotteen valmistuspäivämäärä sisältyy myyntipakkauksessa olevaan eränumeroon:
4 ensimmäistä numeroa ilmoittavat valmistusvuoden ja seuraavat 2 valmistuskuukauden.
Tärkeitä tietoja sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta (EMC)
Tämä OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. -yrityksen valmistama MC-343F-E-laite täyttää
EN60601-1-2:2015 sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) standardin vaatimukset.
Muita EMC-standardin mukaisia asiakirjoja on saatavissa OMRON HEALTHCARE EUROPElta
tässä käyttöohjeessa mainitusta osoitteesta tai verkkosivuilta www.omron-healthcare.com.
Katso verkkosivuilta MC-343F-E-laitetta koskevia EMC-tietoja.
Tuotteen oikea hävittäminen (sähkö- ja elektroniikkaromu, WEEE)
Jos tuotteessa tai sen asiakirjoissa on tämä merkki, sitä ei saa hävittää muun
talousjätteen mukana, kun sen käyttöikä on lopussa. Jotta vältetään
kontrolloimattoman jätteenhävityksen aiheuttamat ympäristöön ja ihmisten
terveyteen kohdistuvat haitat, tämä on erotettava muista jätteistä ja kierrätettävä
asianmukaisesti materiaalien kestävän uudelleenkäytön edistämiseksi.
Tietoja siitä, minne ja miten tämä laite voidaan viedä ympäristöä kuormittamatonta kierrätystä
varten, on saatavissa joko laitteen myyntiliikkeestä tai kunnan-/kaupunginhallitukselta.
Yrityskäyttäjien taas tulee ottaa yhteyttä tavarantoimittajaan ja tarkistaa
ostosopimuksen ehdot. Tuotetta ei saa hävittää yhdessä muiden kaupallisten
jätteiden kanssa.
Tuote ei sisällä vaarallisia aineita.
Käytettyjen paristojen hävittäminen on suoritettava elektroniikkatuotteiden
kansallisten hävittämissäännösten mukaisesti.
Merkki Syy Korjaus
= Tyyppi BF (anturin kärki)
EU
Digitalt termometer Norsk
A. Sensortupp
B. Display
C. Knappen
D. Oppbevaringsetui
Innledning
Takk for at du kjøpte OMRON Flex Temp
Smart digitalt termometer.
Bruksområde
Termometeret gir sikker, nøyaktig og rask
måling av temperaturen. Du kan måle tempe-
raturen enten i endetarmen (rektalt), munnen
eller armhulen. Med dette termometeret tren-
ger du ikke bekymre deg over at glasset kan
knuse eller at kvikksølv kan lekke ut. Vær opp-
merksom på at temperaturen påvirkes av røy-
king, spising og drikking. Kontakt lege hvis du
har spørsmål om spesifikke temperaturer.
Tilsiktet bruker
Dette termometeret skal brukes av voksne
som kan forstå denne bruksanvisningen.
Den er hovedsakelig beregnet på bruk i
hjemmet.
Viktige merknader om sikkerhet
For å sikre at du bruker termometeret riktig må
du alltid følge sikkerhetsinstruksjonene, inklu-
dert forholdsreglene, som er angitt nedenfor.
Advarsel
• Ved høy eller langvarig feber, spesielt hos
barn, må du oppsøke lege.
• Les og følg de medfølgende instruksjonene
nøye for å sikre nøyaktig måling av tempera-
turen. Temperaturmålingen påvirkes av en
rekke faktorer, blant annet fysisk anstren-
gelse, inntak av varm eller kald drikke før
målingen samt måleteknikk.
• Sitt eller ligg stille mens målingen pågår.
• Bruk av temperaturmålingene til selvdiagnos-
tisering er farlig og kan føre til en forverring
av den eksisterende lidelsen. Oppsøk lege
for å få hjelp til å tolke resultatene.
• Dette termometeret skal brukes til å ta tem-
peraturen i munnen, endetarmen (rektalt)
eller armhulen. Ikke forsøk å ta temperaturen
andre steder, for eksempel i øret. Dette kan
føre til feilmåling og skade.
• Termometeret skal oppbevares utilgjengelig
for barn. Ikke la barn ta temperaturen på seg
selv uten tilsyn. Barn kan skade seg selv hvis
de forsøker å ta temperaturen uten tilsyn.
• Batteriet, batteridekselet eller probedekselet
skal oppbevares utilgjengelig for barn. Barn
kan svelge disse delene. Hvis et barn svelger
batteriet, batteridekselet eller probedekselet,
må du oppsøke lege med det samme.
• Ikke forsøk å ta temperaturen hvis termome-
teret er vått. Dette kan føre til unøyaktige
målinger.
• Inneholder små deler som kan forårsake
kvelningsfare hos spedbarn ved svelging.
• Ikke bruk enheten sammen med annet
medisinsk elektrisk (ME) utstyr. Dette kan
føre til feil drift av enheten og/eller
unøyaktige avlesinger.
Forsiktig
• Ikke bit i termometeret. Det kan føre til at det
brekker og/eller blir skadet.
• Ikke del termometeret med andre.
• Ikke forsøk å demontere eller reparere ter-
mometeret. Det kan føre til unøyaktige målin-
ger.
• Ikke kast batteriet i åpen ild. Det kan eksplo-
dere.
• Når batteriet skal byttes, må du ta hensyn til
polariteten (+/–). Hvis ikke, kan det føre til
lekkasje av væske, varmeproduksjon eller
eksplosjon, og dermed skade på termomete-
ret.
• Ta ut batteriet når termometeret ikke skal
brukes i 3 måneder eller mer. Hvis ikke, kan
det føre til lekkasje av væske, varmeproduk-
sjon eller eksplosjon, og dermed skade på
termometeret.
Ikke bruk termometeret på steder med kraftig
statisk elektrisitet eller elektromagnetiske
felt. Det kan føre til unøyaktige målinger og til
at termometeret ikke fungerer som det skal.
• Ikke ta temperaturen i endetarmen hos per-
soner med sykdommer i endetarmen. Det
kan forverre sykdommen.
• Ikke tråkk på termometeret eller det harde
etuiet.
• Ikke bøy tuppen mer enn 45 grader.
• Under måling må du sørge for at ingen
mobiltelefon eller andre elektriske enheter
som utstråler elektromagnetiske felter,
befinner seg innenfor 30 cm fra denne
enheten. Dette kan føre til feil drift av
enheten og/eller unøyaktige avlesinger.
Generelle sikkerhetsforholdsregler
• Ikke bruk termometeret til å måle noe annet
enn kroppstemperaturen hos mennesker.
• Ikke mist termometeret eller oppbevaringse-
tuiet i bakken eller utsett disse delene for støt
eller vibrasjoner.
1. Veksle mellom fahrenheit og celsius
Trykk på i 7 sekunder til du hører en pipe-
lyd.
Displayet endres til den andre måleenheten
mens pipelyden avgis.
(Fig. 1, 2, 3)
2. Bruke termometeret
1. Trykk på . (Fig. 4)
Resultatet fra forrige måling vises i et par
sekunder. Deretter vises 37,0 °C (98,6 °F)
som en intern testfunksjon. (Fig. 5)
Merk: Hvis en annen temperatur enn
37,0 °C (98,6 °F) vises, går du til
"6. Indikasjoner i displayet og feilsøking" for
å få vite hvordan du korrigerer problemet.
2. Plasser termometeret på målestedet.
Merk: Selv om indikatoren "L" ikke vises
(når kun temperaturen vises), er ikke dette
en feil. Temperaturen kan tas likevel.
(Fig. 6)
3. Det avgis en lydsignal [beepbeepbeep] for
å vise den tidligste temperaturangivelsen.
Ta termometeret vekk fra målestedet og les
av resultatet. (Fig. 7)
Hvor lang tid tar målingen?
I endetarmen: Cirka 10 sekunder
I munnen: Cirka 20 sekunder
I armhulen: Cirka 25 sekunder*
* Summeren lyder når endringen i målt
temperatur blir tilstrekkelig lav til å gi tidlig
indikasjon på kroppstemperatur. Den
faktiske nøyaktige avlesningen vil ta
lengre tid, som angitt under kapittel 9.
(avhengig av omgivelsesforhold).
Merk:
• Målingen fortsetter etter lydsignalet.
• Denne tiden er basert på en omgivel-
sestemperatur på 23 grader.
• Siden måling i munnen og armhulen kan
gi lavere måleresultat, anbefales det å ta
temperaturen i endetarmen (rektalt) for å
få et så nøyaktig resultat som mulig.
4. Slå av termometeret. Termometeret må
rengjøres og desinfiseres før det legges i
etuiet igjen.
Merk:
• Måleresultatet lagres automatisk i minnet.
• Slå av termometeret manuelt for å spare
batteriet. Termometeret slår seg av auto-
matisk etter 30 minutter når det er brukt,
eller etter 3 minutter når det er slått på,
men ikke brukt.
3. Vise den siste temperaturen
Trykk på for å vise den siste temperatu-
ren som ble målt.
Du finner mer informasjon under "2. Bruke ter-
mometeret".
4. Riktig måling
Målenøyaktigheten kan ikke garanteres hvis
du bruker feil metode for å måle temperaturen.
I endetarmen (rektalt):
• Brukes ofte på små barn når det er vanskelig
å ta temperaturen i munnen eller armhulen.
• Smør termometeret med en hudvennlig gel/
krem som ikke irriterer.
• Ikke før termometerproben mer enn 1,3 cm
inn i endetarmen. Ikke tving tuppen inn i
endetarmen hvis den møter motstand.
• Desinfiser termometeret etter bruk.
I munnen (for personer over 4 år):
Munnen må være lukket i opptil 5 minutter før
målingen starter.
• Plasser termometeret under tungen, slik at
det hviler mot venstre eller høyre side av tun-
geroten. (Fig. 8)
• Trykk tungen ned over termometeret for å
holde det på plass.
• Hold i termometeret for å hindre at det beve-
ger seg rundt i munnen. (Fig. 9)
I armhulen:
• Plasser sensortuppen midt i armhulen.
(Fig. 10)
• Trykk armen innover mot kroppen (lett trykk)
for å holde termometeret på plass. (Fig. 11)
Det følgende kan føre til feil måleresultat:
• Måling av temperaturen rett etter fysisk akti-
vitet, bading, spising eller drikking, vil gi feil
måling.
Riktig: Vent minst 30 minutter før du tar tem-
peraturen.
• Måling av temperaturen rett etter at du har
vært i bevegelse.
Riktig: Ta temperaturen rett etter at du har
våknet eller vent i minst 30 minutter etter at
du har vært i bevegelse.
* Kroppstemperaturen øker når du er i beve-
gelse etter at du har våknet.
Det følgende kan føre til feil måling når
temperaturen tas i armhulen:
• Kraftig svetting i armhulen
Riktig: Tørk av eventuell svette i armhulen
før temperaturen skal tas.
• Måling av temperaturen etter at man har lig-
get under dynen i lang tid.
5. Skifte batteriet
Batteri: Alkali-mangan-knappebatteri LR41
(kjøpes i vanlige butikker)
Bruk batteriet innen anbefalt periode som
nevnt.
Indikator for utskiftning av batteri ( )
Skift batteriet når denne indikatoren vises når
termometeret slås på.
1. Bruk en mynt til å løsne dekselet. (Fig. 12)
2. Ta ut batteriet. (Fig. 13)
3. Sett inn et nytt batteri med siden merket
med "+" vendt opp (se illustrasjonen). Kon-
troller at batteriet er satt inn på riktig måte.
(Fig. 14)
4. Bruk en mynt til å skru på plass dekselet.
(Fig. 15)
Merk:
• Termometeret leveres med et testbatteri.
Det er ikke sikkert at dette batteriet har
like lang levetid som et nytt batteri.
• Ikke løsne O-ringen rundt skruen. Dette
kan gjøre at termometeret ikke lenger er
vanntett, noe som kan føre til feil resultat
og til at det ikke fungerer som det skal.
6. Indikasjoner i displayet og feilsøking
Hvis noen av de følgende problemene oppstår under måling, først kontrollere at ingen annen
elektrisk enhet befinner seg innenfor en avstand på 30 cm.
Hvis problemet vedvarer, vennligst se tabellen under.
Indikator Årsak Løsning
(lav)
Vises når temperaturen i sensorde-
len er lavere enn 32 °C (89,6 °F).
Dette er ikke en feil, og du tren-
ger derfor ikke å ta hensyn til
dette. Temperaturen kan tas.
(høy)
Vises når temperaturen i sensorde-
len er høyere enn 42 °C (107,6 °F).
Avkjøl sensordelen og ta tempe-
raturen.
Visning av
lufttemperaturen
Vises når omgivelsestemperaturen
er høyere enn 32 °C (89,6 °F).
7. Oppbevaring
Oppbevar termometeret i oppbevaringsetuiet.
• Ikke oppbevar termometeret stedene nevnt under. Det kan skade det.
-Våte steder.
- Svært varme og fuktige steder, og steder der termometeret utsettes for direkte sollys. Steder i
nærheten av oppvarmingsanlegg, støvete steder eller steder der saltkonsentrasjonen i luften
er høy.
- Steder der termometeret vil bli liggende skrått eller bli utsatt for støt eller vibrasjoner.
- Steder der det oppbevares farmasøytiske produkter eller etsende gasser.
8. Rengjøring og desinfisering
OMRON anbefaler at termometeret tørkes av med en fuktig klut. Til desinfisering kan 70 % eta-
nol eller isopropylalkohol brukes. Sensordelen på termometeret må ikke desinfiseres ved å
legge den i alkohol eller varmt vann (vann over 50 °C).
Den må ikke legges i væske dypere enn 15 cm og i lengre tid enn 30 minutter.
9. Spesifikasjoner
Merk:
• Spesifikasjonene kan endres uten forhåndsvarsel.
• Termometeret er vanntett.
• Termometertuppen inneholder nikkel.
• Termometeret inneholder ingen deler det kan utføres service på. OMRON anbefaler at nøyak-
tigheten kontrolleres annethvert år av en representant for OMRON.
Dette produktet fra OMRON er produsert i henhold til det strenge kvalitetssystemet til OMRON
Healthcare Co., Ltd., Japan.
Garanti
Dette produktet garanteres av OMRON i 3 år etter innkjøpsdatoen. Skader som skyldes feil
håndtering, omfattes ikke av garantien.
Batterier og emballasje omfattes heller ikke av garantien. Alle andre skadeerstatningskrav ute-
lukkes. Et garantikrav må ledsages av kjøpskvitteringen.
Dette produktet oppfyller kravene i EU-direktiv 93/42/EØF (om medisinsk utstyr) og den euro-
peiske standarden EN12470:2000 for kliniske termometre - del 3: Ytelse for kompakte elektriske
termometre (ikke-prediktive og prediktive) med maksimal enhet.
[37,0 °C (98,6 °F)]
vises ikke i løpet av
måleforberedelses-
tiden som et testdis-
play etter at det
siste måleresultatet
er vist.
Slå termometeret på og av flere ganger. Hvis en annen temperatur enn
en temperatur i området [36,9 °C (98,4 °F)] til [37,1 °C (98,8 °F)] vises
som et testdisplay, må du kontakte nærmeste autoriserte OMRON-for-
handler.
Produktkategori: Kliniske elektroniske termometre
Produktbeskrivelse: Digitalt termometer
Modell (kode): Flex Temp Smart (MC-343F-E)
Strømforsyning: 1,5 VDC, 1 LR41 alkali-mangan-knappebatteri
Strømforbruk: 0,1 mW
Brukbar periode: 4 år
Batteriets levetid: Cirka 3 år eller mer (3 målinger om dagen)
Sensor: Te r m i st o r
Målemetode: Faktisk måling (ikke-prediktiv)
IP-klassifisering: IP22
Temperaturvisning: 3 tall (°C) eller 4 tall (°F) i trinn på 0,1 grad
Måleyaktighet: ±0,1 °C (32,0–42,0 °C)
±0,2 °F (89,6–107,6 °F)
(måling ved en standard romtemperatur på 23 °C (73,4 °F) i en
testtank med konstant temperatur)
Målingsposisjon: Oral, rektal, armhule
Måletid: Armhule: ca. 10 minutter
Oral/rektal: ca. 5 minutter
Måleområde: 32,0–42,0 °C (89,6–107,6 °F)
Minne: 1 minne
Bruksmiljø, temperatur,
luftfuktighet og lufttrykk:
Omgivelsestemperatur: +10–+40 °C, relativ fuktighet:
30–85 % RH (ikke-kondenserende), 700–1060 hPa
Oppbevarings-/
transportmiljø,
temperatur, luftfuktighet
og lufttrykk:
Omgivelsestemperatur: -20–+60°C, relativ fuktighet:
10–95 % RH (ikke-kondenserende), 700–1060 hPa
Beskyttelse mot elektrisk
støt:
ME-utstyr med intern strømforsyning
Vekt: Cirka 12 g (med batteri)
Utvendige mål: 19,4 mm (b) × 132,5 mm (l) × 10,0 mm (d)
Innholdet i pakken: Hovedenhet, testbatteri (alkali-mangan-knappebatteri LR41),
oppbevaringsetui, bruksanvisning.
Anvendt del:
* IP-klassifisering er grader av beskyttelse gitt av IEC 60529.
Denne enheten er beskyttet mot faste fremmedlegemer med en diameter på 12,5 mm, som
en finger og større.
Denne enheten er beskyttet mot skråfallende vanndråper som gir problemer med normal drift.
Les instruksjonene i denne bruksanvisningen
nøye.
Beskrivelse av symboler som, avhengig av modell, finnes på selve produktet,
produktemballasjen eller instruksjonshåndboken
Påført del – type BF
Graden av beskyttelse mot elektrisk
støt (lekkasjestrøm)
PARTI-nummer
CE-merking Temperaturbegrensning
Innføringsbeskyttelsesgrad sikret av
IEC 60529
Fuktighetsbegrensning
Brukeren må lese bruksanvisningen Atmosfærisk trykkbegrensning
Produktfabrikasjonsdato er integrert i et PARTI-nummer som er plassert på salgsemballasjen:
de første 4 sifrene, er fabrikasjonsår, de neste 2 sifrene fabrikasjonsmåned.
Viktig informasjon om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
MC-343F-E produsert av OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. er i overensstemmelse med
EN60601-1-2:2015 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)-standarden.
Ytterligere dokumentasjon i samsvar med denne EMC-standarden kan fås ved å kontakte
OMRON HEALTHCARE EUROPE på adressen som er angitt i denne brukerveiledningen eller
på www.omron-healthcare.com Se EMC-informasjonen for MC-343F-E på nettstedet.
Riktig avhending av dette produktet (elektrisk og elektronisk avfall)
Denne merkingen på produktet eller dokumentasjonen angir at det ikke skal kastes
sammen med annet husholdningsavfall ved endt brukstid. For å forhindre miljø-
eller helseskade som følge av ukontrollert avfallshåndtering, må dette separeres
fra andre avfallstyper og resirkuleres ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk
av materielle ressurser.
Hjemmebrukere skal enten kontakte butikken der de kjøpte dette produktet, eller lokale
ansvarlige myndigheter, for informasjon om hvor og hvordan de kan ta dette produktet for
miljøvennlig resirkulering.
Bedriftsbrukere skal kontakte leverandøren og kontrollere vilkårene og
betingelsene i kjøpekontrakten. Dette produktet skal ikke blandes med annet
kommersielt avfall ved avfallshåndtering.
Dette produktet inneholder ingen farlige substanser.
Brukte batterier må kastes i samsvar med de nasjonale bestemmelsene for
avhending av batterier.
Indikator Årsak Løsning
= Type BF (sensortupp)
Digital febertermometer svenska
A. Avkänningsspets
B. Displayfönster
C. Knapp
D. Fodral
Inledning
Tack för att du har köpt OMRON Digital feber-
termometer Flex Temp Smart.
Avsedd användning
Febertermometern du har köpt erbjuder en
säker, korrekt och snabb temperaturavläsning.
Du kan mäta din temperatur antingen i anus
(rektalt), i munnen (oralt) eller i armhålan. Med
den här termometern behöver du inte oroa dig
för krossat glas eller utspillt kvicksilver. Obser-
vera att din temperatur påverkas när du röker,
äter eller dricker. Kontakta läkare om du har
några frågor gällande speciella temperaturer.
Avsedd användare
Denna termometer är avsedd att användas av
vuxna som kan förstå denna bruksanvisning.
Den är främst avsedd för användning i
hemmet.
Viktiga säkerhetsanmärkningar
För att säkerställa korrekt användning av pro-
duktens grundläggande funktion, skall säker-
hetsåtgärder inklusive försiktighetsåtgärderna
som listas nedan alltid följas.
Varning
• Vid hög eller långvarig feber bör läkare kon-
taktas, särskilt om det gäller små barn. Kon-
takta läkare.
• Läs noga igenom och följ de bifogade anvis-
ningarna så att temperaturavläsningarna
garanterat blir korrekta. Observera att tem-
peraturavläsningar påverkas av många fak-
torer, däribland fysisk ansträngning, intag av
varma eller kalla drycker före mätningen, lik-
som av mättekniken.
• Håll dig stilla under mätningen.
• Det är farligt att använda temperaturavläs-
ningar för självdiagnostik och det kan leda till
att befintliga sjukdomar förvärras. Be din
läkare hjälpa dig att tolka resultaten.
• Termometern används för att ta temperatu-
ren i munnen, anus eller armhålan. Försök
inte ta temperaturen på andra ställen, t.ex. i
örat, eftersom det kan resultera i falska
avläsningsresultat och leda till skador.
• Förvara termometern utom räckhåll för barn.
Tillåt inte barn att ta temperaturen ensamma.
Barn kan skada sig själva om de försöker ta
temperaturen utan övervakning.
• Låt inte batteriet, batteriluckan eller sonde-
ringshöljet ligga där barn kan komma åt dem.
Barn kan svälja dem. Om ett barn skulle svälja
batteriet, batteriluckan eller sonderingshöljet
ska du kontakta läkare omgående.
• Försök inte mäta då termometern är våt efter-
som det kan ge felaktiga avläsningsresultat.
• Innehåller smådelar som kan utgöra en kväv-
ningsrisk om de råkas sväljas av små barn.
• Använd inte enheten samtidigt med annan
medicinsk elektrisk (ME) utrustning. Det kan
göra att enheten inte fungerar normalt och/
eller leda till en felaktig avläsning.
Försiktighet
• Bit inte i termometern. Den kan gå sönder
och/eller du kan skadas.
• Låt inte olika personer använda termometern.
• Försök inte ta isär eller reparera febertermo-
metern. Det kan leda till felaktiga avläsnings-
resultat.
• Batteriet får inte brännas. Då kan det explo-
dera.
• Var uppmärksam på polerna (+ –) när du
byter batteriet. I annat fall kan följden bli väts-
keläckage, värmealstring eller explosion, vil-
ket gör att enheten skadas.
• Ta ut batteriet om termometern inte ska
användas på minst 3 månader. I annat fall
kan följden bli vätskeläckage, värmealstring
eller explosion, vilket gör att enheten skadas.
• Använd inte termometern på platser där det
finns stark statisk elektricitet eller elektro-
magnetiska fält. Det kan leda till felaktiga
avläsningsresultat och bidra till att instrumen-
tet inte fungerar.
• Försök inte utföra mätningar rektalt på perso-
ner med ändtarmsproblem. Det kan förvärra
tillståndet.
• Undvik att trampa på termometern och det
hårda fodralet.
• Böj inte spetsen mer än 45 grader.
• Under mätningen får inte mobiltelefoner eller
annan elektrisk utrustning som avger
elektromagnetisk strålning finnas närmare än
30 cm från enheten. Det kan göra att
enheten inte fungerar normalt och/eller leda
till en felaktig avläsning.
Allmänna säkerhetsanmärkningar
• Använd inte termometern för att mäta något
annat än kroppstemperaturen på människor.
• Var noga med att inte tappa termometern och
fodralet och att inte utsätta dem för stötar
eller vibrationer.
1. Växla mellan Fahrenheit/Centigrade
(Celsius)
Tryck på knappen i 7 sekunder tills en
pipsignal hörs.
Displayen ändras till det andra måttsystemet
när pipsignalen hörs. (Fig. 1, 2, 3)
2. Användning av febertermometern
1. Tryck på knappen . (Fig. 4)
Resultatet från den tidigare mätningen
visas några sekunder. Då visas 37,0 °C
(98,6 °F) som en intern testfunktion. (Fig. 5)
Anmärkning:
Om en annan temperatur än
37,0 °C (98,6 °F) visas, se avsnittet
"6. Display-indikationer och Felsökning" för
mer information om hur problemet korrigeras.
2. Applicera termometern på mätstället.
Anmärkning: Även om indikatorn "L" inte
visas (när endast temperaturen visas) är
detta inget fel. Temperaturen kan tas ändå.
(Fig. 6)
3. Pipsignalen hörs tre gånger [pip-pip-pip] för
att återge den tidigaste temperaturindikatio-
nen. Flytta termometern från mätstället och
avläs resultatet. (Fig. 7)
Tiden för ljudsignalmeddelande
Rektalt: ca 10 sekunder
Oralt: ca 20 sekunder
Armhåla: ca 25 sekunder*
* Högtalaren piper när förändringen i den
uppmätta temperaturen blir så låg att en
tidig uppskattning av kroppstemperaturen
kan ges. Det tar längre tid att få fram den
faktiska exakta avläsningen, som beskrivs i
kapitel 9. (beroende på miljön och omgiv-
ningen).
Anmärkningar:
• Mätningen fortsätter även efter pipsignalen.
• Tiden för ljudsignalmeddelande är base-
rad på en omgivande temperatur på
23 grader.
• Eftersom mätning i munnen och armhålan
ger lägre mätresultat rekommenderar vi
att enheten används rektalt för att få det
mest precisa resultatet.
4. Koppla från febertermometern. Rengör och
desinficera innan du sätter tillbaka feberter-
mometern i fodralet.
Anmärkningar:
• Avläsningen lagras automatiskt i minnet.
• Koppla från febertermometern manuellt
för att spara batteriet. Den kopplas ifrån
automatiskt 30 minuter efter användning
eller efter 3 minuter om den kopplas på
men inte används.
3. Visa den senaste temperaturen
Tryck på knappen för att visa temperatu-
ren som mättes senast.
Det finns mer information i avsnittet
"2. Användning av febertermometern".
4. Korrekt mätning
Mätningens precision kan inte säkerställas om
metoden som används för att mäta temperatu-
ren är inkorrekt.
Rektal användning:
• Används vanligtvis på små barn när det är
svårt att ta temperaturen i munnen eller arm-
hålan.
• Smörj med en icke-irriterande hudvänlig gel.
• Sätt försiktigt in sonderingsspetsen maxi-
malt 1,3 cm in i ändtarmen. Tvinga inte in
spetsen i ändtarmen om det tar emot.
• Desinficera febertermometern efter använd-
ning.
Oral användning (från 4 år och uppåt):
Munnen skall vara stängd upp till 5 minuter
innan du läser av mätningen.
• Placera febertermometern i munnen under
tungan så att den vilar till vänster eller höger
om tungroten. (Fig. 8)
• Använd tungan för att trycka ned febertermo-
metern på plats.
• Håll i febertermometern för att hindra den
från att åka runt i munnen. (Fig. 9)
Användning i armhålan:
• Placera avkänningsspetsen i mitten av arm-
hålan. (Fig. 10)
• Fäst avkänningsspetsen under armen, och
använd armen för att trycka lätt inåt. (Fig. 11)
Följande kan resultera i inkorrekta mät-
ningar:
• Om du tar temperaturen omedelbart efter
motion, bad, eller om du ätit eller druckit blir
resultatet ett felaktigt mätresultat.
Rätt: Vänta minst 30 minuter innan du tar
temperaturen.
• Temperaturmätning efter att du varit i rörelse.
Rätt: Ta temperaturen så snart du vaknat
eller vänta minst 30 minuter efter att du varit i
rörelse.
* Om du stiger upp och rör på dig efter det att
du vaknat stiger kroppstemperaturen.
Följande kan leda till felaktiga mätresultat
när du tar temperaturen i armhålan:
• Omfattande svettningar i armhålan
Rätt: Torka bort eventuell svett i armhålan
innan du mäter temperaturen.
• Om du tar temperaturen efter att du har legat
under filtar en längre stund.
5. Batteribyte
Batteri: Alkaliskt (mangan) knappbatteri LR41
(tillgängligt i handeln)
Använd batteriet inom den rekommenderade
period som anges för det.
Indikator för batteribyte ( )
Byt batteriet när indikatorn för batteribyte visas
när febertermometern kopplas på.
1. Använd ett mynt för att öppna luckan.
(Fig. 12)
2. Ta bort batteriet. (Fig. 13)
3. Sätt i det nya batteriet med "+"-polen uppåt
enligt bilden i diagrammet. Kontrollera att
batteriet sätts i med korrekt polaritet.
(Fig. 14)
4. Använd ett mynt för att stänga luckan.
(Fig. 15)
Anmärkningar:
• Termometern levereras med ett batteri för
testsyfte. Detta batteri kanske inte varar
lika länge som ett nytt batteri.
• Tappa inte bort O-ringen runt skruven. Vat-
tentätheten förloras och det kan leda till fel-
avläsningar och att enheten går sönder.
6. Display-indikationer och Felsökning
Om något av nedanstående problem uppstår under mätning bör du först kontrollera att det inte
finns någon annan eldriven enhet inom 30 cm.
Se tabellen nedan om problemet kvarstår.
Indikator Orsak Åtgärd
(låg)
Visas när temperaturen i avkän-
ningsdelen är lägre än 32 °C
(89,6 °F).
Detta är inget fel varför det kan
ignoreras och temperaturen kan
mätas.
(hög)
Visas när temperaturen i avkän-
ningsdelen är högre än 42 °C
(107,6 °F).
Kyl ned avkänningsdelen och
mät sedan temperaturen.
Lufttemperatur
visas
Visas när den omgivande tempera-
turen är över 32 °C (89,6 °F).
7. Förvaring
Förvara febertermometern i fodralet.
• Förvara inte febertermometern på följande platser. Om så sker kan febertermometern skadas.
- Våta platser.
- Platser med hög värme och luftfuktighet eller platser som är utsatta för direkt solljus. Platser
nära ett värmeelement, dammiga platser eller miljöer med hög saltkoncentration i luften.
- Platser där enheten utsätts för lutning, stötar eller vibration.
- Farmaceutiska lagringsutrymmen eller platser där det finns frätande gas.
8. Rengöring och Desinfektion
OMRON rekommenderar att enheten torkas av med en fuktig tygtrasa. För desinfektion kan
70 % etanol eller isopropylalkohol användas. Försök inte desinficera febertermometerns avkän-
ningsdel genom att sänka ned den i alkohol eller hett vatten (vatten varmare än 50 °C).
Doppa inte ner den djupare än 15 cm och i högst 30 minuter.
9. Specifikationer
Anmärkningar:
• Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
• Denna enhet är vattentät.
• Termometerspetsen innehåller nickel.
• Denna febertermometer innehåller inte några servicedelar. OMRON rekommenderar att preci-
sionen kontrolleras vartannat år av en OMRON-representant.
Denna OMRON-produkt tillverkas enligt det stränga kvalitetssystemet för OMRON Healthcare
Co., Ltd., Japan.
Garanti
Denna produkt har garanti via OMRON i 3 år efter inköpsdatum. Eventuell skada orsakad av
inkorrekt hantering täcks inte av garantin.
Batterier och förpackning är också exkluderade från garantin. Alla andra skadekrav exkluderas.
Inköpskvittot måste medfölja garantikravet.
Läs instruktionerna i denna handbok noggrant.
Denna enhet uppfyller kraven i EU-direktivet 93/42/EEC (Medical Device Directive) och den
europeiska standarden EN12470:2000, Kliniska febertermometrar - Del 3: Prestanda för kom-
pakta elektriska febertermometrar (icke-förutsägbara och förutsägbara) med högsta enhet.
[37,0 °C (98,6 °F)]
visas inte under
mätförberedelsepe-
rioden som testdis-
play, efter att det
senaste mätresulta-
tet visas.
Koppla febertermometern på och av flera gånger. Om en temperatur i
ett annat intervall än från [36,9 °C (98,4 °F)] till [37,1 °C (98,8 °F)] visas
som testdisplay, kontakta närmaste auktoriserade OMRON-återförsäl-
jare.
Produktkategori: Kliniska elektroniska termometrar
Produktbeskrivning: Digital febertermometer
Modell (kod): Flex Temp Smart (MC-343F-E)
Strömförsörjning: 1,5 V DC, 1 LR41 alkaliskt (mangan) knappbatteri
Strömförbrukning: 0,1 mW
Livslängd: r
Batteriets livslängd: Ca 2 år eller mer (3 ggr per dag)
Avkänningsenhet: Ter mi sto r
Mätningsmetod: Faktisk mätning (icke-förutsägbar)
Temperaturdisplay: Display med 3 siffror (°C), eller 4 siffror (°F) i steg om 0,1 grad
IP-klassificering: IP22
Mätningsprecision: ±0,1 °C (32,0 till 42,0 °C)
±0,2 °F (89,6 till 107,6 °F)
(vid mätning i vanlig rumstemperatur 23 °C (73,4 °F) i en
provbehållare med konstant temperatur)
Mätposition: Oral, rektal, armhåla
Mättid: Armhåla: Cirka 10 minuter;
Oral/rektal: Cirka 5 minuter
Mätningsområde: 32,0 till 42,0 °C (89,6 till 107,6 °F)
Minne: 1 minne
Användningsmiljöns
temperatur, luftfuktighet
och lufttryck:
Omgivande temperatur +10 till +40 °C (+50 till +104 °F),
relativ luftfuktighet 30–85 % RH (ej kondenserande),
700~1 060 hPa
Förvarings/
transportmiljöns
temperatur, luftfuktighet
och lufttryck:
Omgivande temperatur -20 till +60 °C (-4 till +140 °F),
relativ luftfuktighet 10–95 % RH (ej kondenserande),
700~1 060 hPa
Skydd mot elstöt: Elektrisk utrustning för medicinskt bruk med intern drift
Vikt: Cirka 12 g (med installerat batteri)
Externa mått: 19,4 mm (b) × 132,5 mm (l) × 10,0 mm (d)
Förpackningens innehåll: Huvudenhet, testbatteri (alkaliskt-mangan knappbatteri LR41),
fodral, instruktionsblad.
Personansluten del:
* IP-klassificering är kapslingsklassning enligt IEC 60529.
Denna enhet är skyddad mot solida främmande föremål med en diameter på 12,5 mm, t.ex.
ett finger, och större.
Denna enhet är skyddad mot snett fallande vattendroppar vilka skulle försvåra normal
användning.
Beskrivning av symboler som, beroende på modell, kan finnas på själva produkten,
försäljningsförpackningen eller innerförpackningen
Personansluten del – Typ BF
Grad av skydd mot elstöt (läckström)
LOT-nummer
CE-märkning Temperaturgräns
Intrångsskyddsgrad i enlighet med
IEC 60529
Luftfuktighetsgräns
Användaren bör läsa
bruksanvisningen
Gräns för atmosfäriskt tryck
Produktens tillverkningsdatum ingår i LOT-numret, vilket står på förpackningen: de första
4 siffrorna betyder tillverkningsår, de nästa 2 siffrorna står för tillverkningsmånad.
Viktig information om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
MC-343F-E som tillverkats av OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. uppfyller kraven i standarden
EN60601-1-2:2015 om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).
Ytterligare dokumentation i enlighet med denna EMC-standard finns hos
OMRON HEALTHCARE EUROPE på den adress som anges i denna bruksanvisning eller på
www.omron-healthcare.com. Se EMC-informationen för MC-343F-E på webbplatsen.
Korrekt kassering av denna produkt (Waste Electrical & Electronic Equipment)
När denna märkning visas på produkten eller i dess tillhörande litteratur, så betyder
det att produkten inte får avyttras tillsammans med hushållsavfall när den är
förbrukad. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa på
grund av okontrollerad avfallshantering ska detta separeras från andra typer av
avfall och återvinnas på ett ansvarsfullt sätt för att främja en hållbar
återanvändning av materialresurser.
Hemanvändare ska antingen kontakta återförsäljaren där de har köpt produkten, eller sin
kommun för att få anvisning om var och hur denna produkt kan lämnas för en miljömässigt
säker återvinning.
Yrkesanvändare ska kontakta sin leverantör för att kontrollera termer och villkor i
köpekontraktet. Denna produkt ska inte blandas med andra kommersiella
produkter för kassering.
Produkten innehåller inte några farliga substanser.
Kassering av använda batterier ska utföras i enlighet med de nationella
f
ör
eskrifterna för kassering av batterier.
Indikator Orsak Åtgärd
= Typ BF (avkänningsspets)
Digitale koortsthermometer Nederlands
A. Sensortip
B. Display
C. knop
D. Opberghuls
Inleiding
Hartelijk dank dat u een OMRON Digitale
koortsthermometer Flex Temp Smart hebt
aangeschaft.
Beoogd gebruik
De thermometer die u hebt aangeschaft, biedt
u een veilige, nauwkeurige en snelle tempera-
tuurmeting. U kunt uw temperatuur opnemen
in de anus (rectaal), in de mond (oraal) of in de
oksel (axillair). Deze thermometer neemt elke
zorg weg over kapot glas of het gevaar van
kwik. Bedenk wel dat uw temperatuur wordt
beïnvloedt door roken, eten of drinken. Neem
als u vragen hebt over specifieke temperatu-
ren contact op met uw arts.
Beoogde gebruiker
Deze thermometer is bedoeld voor gebruik
door volwassenen die deze
gebruiksaanwijzing begrijpen.
Dit apparaat is hoofdzakelijk bedoeld voor
algemeen huishoudelijk gebruik.
Belangrijke opmerkingen inzake veiligheid
Om er zeker van te zijn dat u dit apparaat op
de juiste wijze gebruikt, moet u zich altijd hou-
den aan veiligheidsmaatregelen, waaronder
de volgende voorzorgsmaatregelen.
Waarschuwing
• Een hoge of langdurige koorts behoeft medi-
sche aandacht, met name bij kleine kinderen.
Neem contact op met uw arts.
• Lees de bijgesloten instructies zorgvuldig
door en volg ze op voor nauwkeurige tempe-
ratuurmetingen. Bedenk dat temperatuurme-
tingen worden beïnvloed door veel factoren,
zoals lichamelijke inspanning, het drinken
van hete of koude dranken net voor de
meting en natuurlijk de meettechniek.
• Tijdens het meten mag u niet bewegen.
• Het gebruik van temperatuurmetingen voor
zelfdiagnose is gevaarlijk en kan resulteren
in verergering van de bestaande aandoenin-
gen. Raadpleeg uw arts voor de interpretatie
van de resultaten.
• Deze thermometer wordt gebruikt voor het
meten van de temperatuur via de mond, de
anus of de oksel. Probeer niet de tempera-
tuur op andere plaatsen te meten, zoals in
het oor. Dit kan tot onjuiste metingen leiden
en letsel tot gevolg hebben.
• Bewaar de thermometer op plekken buiten
het bereik van kinderen. Laat kinderen niet
zonder toezicht hun temperatuur opnemen.
Kinderen kunnen zich bezeren als zij probe-
ren de temperatuur te meten zonder toezicht.
• Laat de batterij, het kapje van het batterijvak
of de sondehoes niet daar liggen waar kinde-
ren erbij kunnen. Kinderen kunnen deze
onderdelen inslikken. Mocht een kind de bat-
terij, het kapje van het batterijvak of de son-
dehoes hebben ingeslikt, raadpleeg dan
onmiddellijk een arts.
• Probeer geen metingen uit te voeren als de
thermometer nat is; dit kan onnauwkeurige
meetresultaten tot gevolg hebben.
• Bevat kleine onderdelen die kunnen leiden
tot verstikking bij kleine kinderen.
• Gebruik het instrument niet tegelijkertijd met
andere medische elektrische (ME)
apparatuur. Dit kan ertoe leiden dat het
instrument niet goed werkt en/of een
onnauwkeurige meting opleveren.
Let op
• Bijt niet op de thermometer. Dit kan leiden tot
breuk en/of letsel.
• Laat de thermometer niet door verschillende
mensen gebruikt worden.
• Probeer de thermometer niet uit elkaar te
halen of hem te repareren. Dit kan tot
onnauwkeurige metingen leiden.
• Probeer de batterij niet te verbranden. De
batterij kan dan uit elkaar barsten.
• Let op de polariteit (+ –) bij het plaatsen van
de batterij. Doet u dit niet, dan kan er vloei-
stoflekkage ontstaan, hitte worden gegene-
reerd of kan de batterij uit elkaar barsten,
waardoor de unit wordt beschadigd.
• Verwijder de batterijen als de thermometer
drie maanden of langer niet gebruikt zal wor-
den. Doet u dit niet, dan kan er vloeistoflek-
kage ontstaan, hitte worden gegenereerd of
kan de batterij uit elkaar barsten, waardoor
de unit wordt beschadigd.
• Gebruik de thermometer niet op plaatsen
met sterke statische elektriciteit of elektro-
magnetische velden. Dit kan namelijk tot
onnauwkeurige resultaten leiden en ertoe bij-
dragen dat het instrument niet goed functio-
neert.
• Probeer de temperatuur niet rectaal op te
nemen bij mensen met rectale aandoenin-
gen. Dit kan de aandoening activeren of ver-
ergeren.
• Stap niet op de unit of het harde etui.
• Buig de punt niet meer dan ca. 45 graden.
• Zorg er tijdens de meting voor dat er geen
mobiele telefoons of andere elektrische
apparaten met elektromagnetische velden
binnen 30 cm van dit instrument worden
gebruikt. Dit kan ertoe leiden dat het
instrument niet goed werkt en/of een
onnauwkeurige aflezing opleveren.
Algemene veiligheidsmaatregelen
• Gebruik de thermometer niet om iets anders
te meten dan de menselijke lichaamstempe-
ratuur.
• Laat de thermometer en het opbergetui niet
vallen en stel ze niet bloot aan schokken of
trillingen.
1. Wisselen tussen Fahrenheit/Celsius
Druk gedurende 7 seconden op de toets
tot er een piepsignaal klinkt.
Het scherm zal overgaan naar het andere
meetsysteem op het moment dat het piepsig-
naal klinkt. (Fig. 1, 2, 3)
2. Gebruik van de thermometer
1. Druk op de -knop. (Fig. 4)
De resultaat van de laatste meting wordt
gedurende enkele seconden op het display
weergegeven. Vervolgens wordt
37,0 °C (98,6 °F) getoond als interne test-
functie. (Fig. 5)
Opmerking: Als er een andere temperatuur
dan 37,0 °C (98,6 °F) wordt weergegeven,
raadpleeg dan de paragraaf “6. Indicaties op
het display en het oplossen van problemen”
om het probleem te verhelpen.
2. Plaats de thermometer op de meetlocatie.
Opmerking: Ook als de “L” indicator niet
wordt weergegeven (als alleen de tempera-
tuur wordt getoond), is dit geen fout. De
temperatuur kan als zodanig worden geme-
ten. (Fig. 6)
3. De zoemer geeft drie maal een geluidssig-
naal af [pieppieppiep] als eerste indicatie
van de geschatte temperatuur. Verwijder de
thermometer van de plaats van meting en
lees de temperatuur af. (Fig. 7)
Tijd voordat piepsignaal klinkt
Rectaal: ongeveer 10 seconden
Oraal: ongeveer 20 seconden
Oksel: ongeveer 25 seconden*
* De zoemer geeft een piepsignaal wanneer
de wijziging in de gemeten temperatuur
laag genoeg is om een vroege indicatie
van de lichaamstemperatuur te geven. De
eigenlijke, nauwkeurige meting neemt
meer tijd in beslag, zoals opgegeven in
hoofdstuk 9. (afhankelijk van de omge-
vingsomstandigheden).
Opmerkingen:
• De meting gaat verder na het zoemersig-
naal.
• De tijd voordat het piepsignaal klinkt is
gebaseerd op een omgevingstemperatuur
van 23 graden.
• Omdat metingen onder de tong en in de
oksel lagere meetwaarden kunnen geven,
wordt aangeraden om voor het meest
nauwkeurige meetresultaat rectaal te
meten.
4. Zet de thermometer uit. Reinig en desinfec-
teer de thermometer voordat u hem in de
opberghuls terugplaatst.
Opmerkingen:
• De meetwaarde wordt automatisch in het
geheugen opgeslagen.
• Zet de thermometer met de hand uit om
de batterij te sparen. De thermometer
schakelt 30 minuten na gebruik, of
3 minuten nadat hij is aangezet maar niet
gebruikt, automatisch uit.
3. De laatst gemeten temperatuur tonen
Druk op de toets om de temperatuur die
het laatst is gemeten, te tonen.
Voor meer details, zie het hoofdstuk
“2. Gebruik van de thermometer”.
4. Correct meten
De nauwkeurigheid van de temperatuurmeting
kan niet worden gegarandeerd wanneer de
gebruikte meetmethode niet juist is.
Rectaal gebruik:
• Doorgaans gebruikt bij kleine kinderen, wan-
neer het moeilijk is om onder de tong of in de
oksel de temperatuur op te nemen.
• Smeer de thermometer in met een huidvrien-
delijke, niet-irriterende gel.
• Breng de meetpunt voorzichtig, niet verder
dan 1,3 cm, in de anus in. Duw de punt nooit
met kracht verder wanneer u weerstand voelt.
• Desinfecteer de thermometer na gebruik.
Oraal gebruik (vanaf een leeftijd van 4 jaar):
De mond moet gedurende 5 minuten gesloten
blijven voordat u een meting start.
• Plaats de thermometer in de mond onder de
tong, zodat de punt links of rechts van de
tongwortel blijft liggen. (Fig. 8)
• Duw de tong omlaag om de thermometer op
zijn plaats te houden.
• Houd de thermometer vast om te voorkomen
dat hij wegglijdt in de mond. (Fig. 9)
Gebruik in de oksel (axillair):
• Plaats de meetpunt in het midden van de
oksel. (Fig. 10)
• Klem de meetpunt vast onder de arm, door
met uw arm licht naar binnen te drukken.
(Fig. 11)
De volgende situaties kunnen leiden tot
onjuiste metingen:
• Het meten van de temperatuur onmiddellijk
na inspanning, douchen, eten of drinken zal
een onjuist meetresultaat geven.
Goed: Wacht ten minste 30 minuten voordat
u een meting verricht.
• Het meten van de temperatuur na rondlopen.
Goed: Meet de temperatuur direct na het
ontwaken of wacht minimaal 30 minuten
nadat u hebt rondgelopen.
* Rondlopen na het wakker worden verhoogt
de lichaamstemperatuur.
Het volgende kan resulteren in onjuiste
meetwaarden als de temperatuur in de
oksel wordt gemeten:
• Hevige transpiratie in de oksel
Goed: veeg het zweet uit de oksel weg voor-
dat u de temperatuur opneemt.
• Temperatuur opnemen nadat u lange tijd
onder de dekens hebt gelegen.
5. De batterij vervangen
Batterij: Alkalinemangaan-knoopcelbatterij
LR41 (in de handel verkrijgbaar)
Gebruik de batterij binnen de hiervoor
aanbevolen periode.
Indicator Batterij vervangen ( )
Vervang de batterij wanneer de indicator Bat-
terij vervangen zichtbaar is wanneer u de ther-
mometer aanzet.
1. Gebruik een muntstuk om het kapje te ver-
wijderen. (Fig. 12)
2. Verwijder de oude batterij. (Fig. 13)
3. Plaats de nieuwe batterij met de “+”-pool
naar boven (zie tekening). Zorg ervoor dat
de polen van de batterij de juiste kant op
wijzen. (Fig. 14)
4. Gebruik een muntstuk om het kapje terug te
plaatsen. (Fig. 15)
Opmerkingen:
• De thermometer wordt geleverd met een
batterij voor testdoeleinden. Mogelijk is de
levensduur van deze batterij niet hetzelfde
als van een nieuwe batterij.
• Zorg dat de zwarte O-ring om de schroef
blijft zitten, anders is de thermometer niet
meer waterbestendig en kan hij onjuiste
waarden geven of niet meer werken.
6. Indicaties op het display en het oplossen van problemen
Controleer in geval van onderstaande problemen tijdens de meting als eerste of er geen andere
elektrische apparatuur binnen 30 cm van het instrument aanwezig is.
Raadpleeg de volgende tabel als het probleem aanhoudt.
Auto-stop Oorzaak Oplossing
(laag)
Weergegeven als de temperatuur
van het sensorgedeelte lager is
dan 32 °C (89,6 °F).
Dit is geen foutmelding; u kunt
het negeren en de temperatuur
opnemen.
(hoog)
Weergegeven als de temperatuur
van het sensorgedeelte hoger is
dan 42 °C (107,6 °F).
Koel de meetpunt af en neem
daarna de temperatuur op.
Temperatuur van de
lucht wordt weergege-
ven
Weergegeven wanneer de omge-
vingstemperatuur hoger is dan
32 °C (89,6 °F).
7. Bewaren
Bewaar de thermometer in de opberghuls.
• Bewaar de thermometer niet op de volgende soorten plaatsen. Bewaren op deze plaatsen kan
de thermometer beschadigen.
- Natte plaatsen.
- Plaatsen met hoge temperatuur en vochtigheid en plaatsen die zijn blootgesteld aan direct
zonlicht. Plaatsen dicht bij de verwarming, stoffige plaatsen en omgevingen met hoge zout-
concentraties in de lucht.
- Plaatsen waar de thermometer scheef staat of wordt blootgesteld aan schokken of trillingen.
- Plaatsen waar geneesmiddelen worden bewaard of waar corrosieve gassen aanwezig zijn.
8. Reinigen en desinfecteren
OMRON raadt aan om de thermometer schoon te vegen met een vochtige doek. Om te desin-
fecteren kunt u 70% ethanol of isopropylalcohol gebruiken. Probeer het sensorgedeelte van de
thermometer niet te desinfecteren door het in alcohol of in heet water (warmer dan 50 °C) te
dompelen.
Dompel de themometer niet verder onder dan 15 cm en niet langer dan 30 minuten.
9. Specificaties
Opmerkingen:
• De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving
worden gewijzigd.
• Deze thermometer is waterbestendig.
• De punt van de thermometer bevat nikkel.
• Hij bevat geen onderdelen die onderhoud nodig hebben. OMRON raadt aan om één maal per
twee jaar de nauwkeurigheid te laten controleren door een vertegenwoordiger van OMRON.
Dit OMRON-product is vervaardigd conform het strenge kwaliteitssysteem van OMRON
Healthcare Co., Ltd., Japan.
Garantie
Dit product wordt door OMRON gegarandeerd gedurende 3 jaar vanaf de aankoopdatum.
Schade die het gevolg is van onjuist gebruik valt niet onder de garantie.
Batterijen en verpakking zijn ook uitgesloten van de garantie. Alle andere schadeclaims zijn uit-
gesloten. Bij een beroep op de garantie moet het aankoopbewijs worden overlegd.
Dit apparaat voldoet aan de bepalingen van de EG-richtlijn 93/42/EEG (Richtlijn Medische Appa-
ratuur) en de Europese Norm EN12470:2000, Klinische thermometers - Deel 3: Prestaties van
compacte elektrische thermometers (niet-voorspellend en voorspellend) met een maximaalele-
ment.
[37,0 °C (98,6 °F)]
wordt niet in het test-
display weergegeven
tijdens de voorberei-
ding van de meting,
nadat de laatste meet-
waarde is weergege-
ven.
Zet de thermometer een aantal keren aan en uit. Als er in het test-
display een temperatuur wordt weergegeven buiten het bereik van
[36,9 °C (98,4 °F)] tot [37,1 °C (98,8 °F)], moet u contact opnemen
met de dichtstbijzijnde OMRON-dealer.
Productcategorie: Klinische elektronische thermometers
Productbeschrijving: Digitale thermometer
Model (nummer): Flex Temp Smart (MC-343F-E)
Voeding: 1,5 V gelijkstroom, 1 LR41 Alkalinemangaan-knoopcelbatterij
Stroomverbruik: 0,1 mW
Gebruiksperiode: 4 jaar
Levensduur batterij: Circa 3 jaar of meer (3 maal per dag)
Temperatuurvoeler: Thermistor
Meetmethode: Actuele meting (niet-extrapolerend)
IP-classificatie: IP22
Temperatuurweergave: 3 cijfers (°C) of 4 cijfers (°F), weergave in stappen van 0,1 graad
Meetnauwkeurigheid: ±0,1 °C (32,0 tot 42,0 °C)
±0,2 °F (89,6 tot 107,6 °F)
(wanneer wordt gemeten bij een standaard kamertemperatuur
van 23 °C (73,4 °F) in een testreservoir dat op een constante
temperatuur wordt gehouden)
Meetpositie: Oraal, rectaal, oksel
Meettijd: Oksel: ongeveer 10 minuten;
Oraal/rectaal: ongeveer 5 minuten
Meetbereik: 32,0 tot 42,0 °C (89,6 tot 107,6 °F)
Geheugen: 1 geheugen
Temperatuur, vochtigheid
en luchtdruk
gebruiksomgeving:
Omgevingstemperatuur +10 tot +40 °C (+50 tot +104 °F),
relatieve vochtigheid 30 – 85% RV (niet-condenserend),
700~1.060 hPa
Temperatuur, vochtigheid
en luchtdruk opslag/
transportomgeving:
Omgevingstemperatuur -20 tot +60 °C (-4 tot +140 °F),
relatieve vochtigheid 10 – 95% RV (niet-condenserend),
700~1.060 hPa
Bescherming tegen
elektrische schokken:
ME-apparaat met interne voeding
Gewicht: Ongeveer 12 g (met geplaatste batterij)
Buitenafmetingen: 19,4 mm (b) × 132,5 mm (l) × 10,0 mm (d)
Inhoud van de verpakking: Hoofdeenheid, testbatterij (alkalinemangaan-knoopcelbatterij
LR41), opbergetui, gebruiksaanwijzing.
Toegepast onderdeel:
* IP-classificatie is mate van bescherming volgens IEC 60529.
Het instrument is beschermd tegen vaste vreemde voorwerpen met een diameter van
12,5 mm zoals vingers en groter.
Dit instrument is beschermd tegen schuin vallende waterdruppels die problemen kunnen
opleveren bij normale werking.
Lees de aanwijzingen in deze handleiding
goed door.
Beschrijving van symbolen die, afhankelijk van het model, op het product zelf, op de
verkoopverpakking of in de gebruiksaanwijzing zijn te vinden
Toegepast onderdeel - type BF
Mate van bescherming tegen
elektrische schokken (lekstroom)
Partijnummer
CE-markering Temperatuurbegrenzing
Bescherming tegen binnendringen
volgens IEC 60529
Vochtbegrenzing
Noodzaak voor de gebruiker om de
gebruiksaanwijzing te raadplegen
Atmosferische drukbegrenzing
De fabricagedatum van het product is geïntegreerd in een LOT-nummer dat zich op de
verkoopverpakking bevindt: de eerste 4 cijfers vormen het fabricagejaar, de volgende 2 cijfers
- maand van fabricage.
Belangrijke informatie met betrekking tot de elektromagnetische compatibiliteit (EMC)
MC-343F-E gefabriceerd door OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. voldoet aan de norm
EN60601-1-2:2015 voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC).
Meer documentatie met betrekking tot deze EMC-norm is verkrijgbaar bij OMRON
HEALTHCARE EUROPE, op het adres dat in deze gebruiksaanwijzing staat vermeld of op
www.omron-healthcare.com. Raadpleeg de EMC-informatie voor MC-343F-E op de website.
Correcte verwijdering van dit product (elektrische en elektronische afvalapparatuur)
Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop
dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mag worden aan het einde
van de gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke
gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit
product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier
recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd.
Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben
gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product
milieuvriendelijk kunnen laten recyclen.
Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de
algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product moet niet
worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.
Dit product bevat geen schadelijke stoffen.
Afvoer en verwerking van gebruikte batterijen dient plaats te vinden
overeenkomstig de nationale regelgeving hiervoor.
Auto-stop Oorzaak Oplossing
= type BF (sensortip)
EU
ȌȘijȚĮțȩ șİȡȝȩȝİIJȡȠ
A. DZțȡȠ ĮȚıșȘIJȒȡĮ
B. ȆĮȡȐșȣȡȠ ȠșȩȞȘȢ
C. ȀȠȣȝʌȓ
D. ĬȒțȘ ijȪȜĮȟȘȢ
ǼȚıĮȖȦȖȒ
ȈĮȢ İȣȤĮȡȚıIJȠȪȝİ ʌȠȣ ĮȖȠȡȐıĮIJİ IJȠ ȌȘijȚĮțȩ
șİȡȝȩȝİIJȡȠ Flex Temp Smart IJȘȢ OMRON.
ȆȡȠȠȡȚȗȩȝİȞȘ ȤȡȒıȘ
ȉȠ șİȡȝȩȝİIJȡȠ ʌȠȣ ĮȖȠȡȐıĮIJİ ʌĮȡȑȤİȚ ĮıijĮ-
ȜİȓȢ, ĮțȡȚȕİȓȢ țĮȚ ȖȡȒȖȠȡİȢ ȝİIJȡȒıİȚȢ șİȡȝȠ-
țȡĮıȓĮȢ. ȂʌȠȡİȓIJİ ȞĮ ȝİIJȡȒıİIJİ IJȘ
șİȡȝȠțȡĮıȓĮ ıĮȢ ıIJȠȞ ʌȡȦțIJȩ (ȠȡșȚțȐ), ıIJȠ
ıIJȩȝĮ (ıIJȠȝĮIJȚțȐ) Ȓ ıIJȘ ȝĮıȤȐȜȘ (ȝĮıȤĮȜȚĮȓĮ).
Ȃİ IJȠ șİȡȝȩȝİIJȡȠ ĮȣIJȩ įİȞ ȤȡİȚȐȗİIJĮȚ ȞĮ ĮȞȘ-
ıȣȤİȓIJİ ȖȚĮ ıʌĮıȝȑȞĮ ȖȣĮȜȚȐ Ȓ țȚȞįȪȞȠȣȢ ȜȩȖȦ
ȣįȡĮȡȖȪȡȠȣ. ǼʌȚıȘȝĮȓȞİIJĮȚ ȩIJȚ Ș șİȡȝȠțȡĮıȓĮ
ıĮȢ İʌȘȡİȐȗİIJĮȚ Įʌȩ IJȠ țȐ
ʌȞȚıȝĮ țĮȚ IJȘȞ țĮIJĮ-
ȞȐȜȦıȘ ijĮȖȘIJȠȪ Ȓ ʌȠIJȠȪ. ǼʌȚțȠȚȞȦȞȒıIJİ ȝİ
IJȠ ȖȚĮIJȡȩ ıĮȢ İȐȞ ȑȤİIJİ ĮʌȠȡȓİȢ ıȤİIJȚțȐ ȝİ
ıȣȖțİțȡȚȝȑȞİȢ șİȡȝȠțȡĮıȓİȢ.
ȆȡȠȠȡȚȗȩȝİȞȠȢ ȤİȚȡȚıIJȒȢ
ǹȣIJȩ IJȠ șİȡȝȩȝİIJȡȠ ʌȡȠȠȡȓȗİIJĮȚ ȖȚĮ ȤȡȒıȘ
Įʌȩ İȞȒȜȚțİȢ ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ țĮIJĮȞȠȒ-
ıȠȣȞ ĮȣIJȩ IJȠ İȖȤİȚȡȓįȚȠ ȠįȘȖȚȫȞ.
DzȤİȚ ıȤİįȚĮıIJİȓ țȣȡȓȦȢ ȖȚĮ ȠȚțȚĮțȒ ȤȡȒıȘ.
ȈȘȝĮȞIJȚțȑȢ ıȘȝİȚȫıİȚȢ ȖȚĮ IJȘȞ ĮıijȐȜİȚĮ
īȚĮ ȞĮ įȚĮıijĮȜȓıİIJİ IJȘ ıȦıIJȒ ȤȡȒıȘ IJȦȞ
ȕĮıȚțȫȞ ȜİȚIJȠȣȡȖȚȫȞ IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
IJȘȡİȓIJİ ʌȐȞIJĮ IJĮ ȝȑIJȡĮ ĮıijȐȜİȚĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ
IJȚȢ ʌȡȠijȣȜȐȟİȚȢ ʌȠȣ ʌĮȡĮIJȓșİȞIJĮȚ ʌĮȡĮțȐIJȦ.
ȆȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘ
DzȞĮȢ ȣȥȘȜȩȢ Ȓ ʌĮȡĮIJİIJĮμȑȞȠȢ ʌȣȡİIJȩȢ ĮʌĮȚ-
IJİȓ ȚĮIJȡȚțȒ ijȡȠȞIJȓįĮ, ȚįȚĮȓIJİȡĮ ȖȚĮ IJĮ ȝȚțȡȐ ʌĮȚ-
įȚȐ. ǼʌȚțȠȚȞȦȞȒıIJİ ȝİ IJȠ ȖȚĮIJȡȩ ıĮȢ.
ǻȚĮȕȐıIJİ ʌȡȠıİțIJȚțȐ țĮȚ ĮțȠȜȠȣșȒıIJİ IJȚȢ
İıȫțȜİȚıIJİȢ ȠįȘȖȓİȢ ȖȚĮ ȞĮ İȟĮıijĮȜȓıİIJİ
ĮțȡȚȕİȓȢ ȝİIJȡȒıİȚȢ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ. ǼʌȚıȘȝĮȓ-
ȞİIJĮȚ ȩIJȚ ȠȚ ȝİIJȡȒıİȚȢ IJȘȢ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ İʌȘ-
ȡİȐȗȠȞIJĮȚ Įʌȩ įȚȐijȠȡȠȣȢ ʌĮȡȐȖȠȞIJİȢ ȩʌȦȢ
Ș ijȣıȚțȒ ȐıțȘıȘ, Ș țĮIJĮȞȐȜȦıȘ ȗİıIJȫȞ Ȓ
țȡȪȦȞ ʌȠIJȫȞ ʌȡȚȞ Įʌȩ IJȘ ȝȑIJȡȘıȘ, țĮșȫȢ
țĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ȝȑșȠįȠ ȝȑIJȡȘıȘȢ.
ȂİȓȞİIJİ ĮțȓȞȘIJȠȚ țĮIJȐ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ
IJȘȢ ȝȑIJȡȘ-
ıȘȢ.
Ǿ ȤȡȒıȘ IJȦȞ ȝİIJȡȒıİȦȞ IJȘȢ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ ȖȚĮ
ĮȣIJȠįȚȐȖȞȦıȘ İȓȞĮȚ İʌȚțȓȞįȣȞȘ țĮȚ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ
ȠįȘȖȒıİȚ ıIJȘȞ İʌȚįİȓȞȦıȘ IJȦȞ ȣijȚıIJȐȝİȞȦȞ
ıȣȞșȘțȫȞ. ȈȣȝȕȠȣȜİȣIJİȓIJİ IJȠ ȖȚĮIJȡȩ ıĮȢ ȖȚĮ
IJȘȞ İȡȝȘȞİȓĮ IJȦȞ ĮʌȠIJİȜİıȝȐIJȦȞ.
ȉȠ șİȡȝȩȝİIJȡȠ ĮȣIJȩ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȖȚĮ IJȘ
ȝȑIJȡȘıȘ IJȘȢ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ ıIJȠȝĮIJȚțȐ,
ȠȡșȚțȐ Ȓ ȝĮıȤĮȜȚĮȓĮ. ȂȘȞ ʌȡȠıʌĮșȒıİIJİ ȞĮ
ȝİIJȡȒıİIJİ IJȘ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ Įʌȩ ȐȜȜĮ ıȘȝİȓĮ,
ȩʌȦȢ IJȠ ĮȣIJȓ, țĮșȫȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȠįȘȖȒıİȚ ıİ
İıijĮȜȝȑȞİȢ ȝİIJȡȒıİȚȢ țĮȚ IJȡĮȣȝĮIJȚıȝȩ.
ĭȣȜȐııİIJİ IJȠ șİȡȝȩȝİIJȡȠ ȝĮțȡȚȐ Įʌȩ ʌĮȚ-
įȚȐ. ȂȘȞ ĮijȒȞİIJİ ʌĮȚįȚȐ ȞĮ ȝİIJȡȠȪȞ IJȘ șİȡ-
ȝȠțȡĮıȓĮ IJȠȣȢ
ȤȦȡȓȢ İʌȚIJȒȡȘıȘ. ȉĮ ʌĮȚįȚȐ
ȝʌȠȡİȓ ȞĮ IJȡĮȣȝĮIJȚıIJȠȪȞ İȞȫ ʌȡȠıʌĮșȠȪȞ
ȞĮ ȝİIJȡȒıȠȣȞ IJȘ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ IJȠȣȢ ȤȦȡȓȢ
İʌȚIJȒȡȘıȘ.
ȂȘȞ ĮijȒȞİIJİ IJȘȞ ȝʌĮIJĮȡȓĮ, IJȠ țȐȜȣȝȝĮ IJȘȢ
ȝʌĮIJĮȡȓĮȢ Ȓ IJȠ țȐȜȣȝȝĮ IJȠȣ ȡȪȖȤȠȣȢ ıİ
ıȘȝİȓĮ ȩʌȠȣ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ IJĮ ijIJȐıȠȣȞ IJĮ ʌĮȚ-
įȚȐ. ȉĮ ʌĮȚįȚȐ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ IJĮ țĮIJĮʌȚȠȪȞ. Ȉİ
ʌİȡȓʌIJȦıȘ ʌȠȣ ȑȞĮ ʌĮȚįȓ
țĮIJĮʌȚİȓ IJȘȞ ȝʌĮ-
IJĮȡȓĮ, IJȠ țȐȜȣȝȝĮ IJȘȢ ȝʌĮIJĮȡȓĮȢ Ȓ IJȠ
țȐȜȣȝȝĮ IJȠȣ ȡȪȖȤȠȣȢ İʌȚțȠȚȞȦȞȒıIJİ ĮȝȑıȦȢ
ȝİ ȑȞĮȞ ȖȚĮIJȡȩ.
ȂȘȞ ʌȡȠıʌĮșȒıİIJİ ȞĮ ȜȐȕİIJİ ȝİIJȡȒıİȚȢ
ȩIJĮȞ IJȠ șİȡȝȩȝİIJȡȠ İȓȞĮȚ ȕȡİȖȝȑȞȠ țĮșȫȢ
ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȠįȘȖȒıİȚ ıİ ĮȞĮțȡȚȕİȓȢ ȝİIJȡȒıİȚȢ.
ȆİȡȚȑȤİȚ ȝȚțȡȐ ȝȑȡȘ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțĮȜȑ-
ıȠȣȞ țȓȞįȣȞȠ ʌȞȚȖȝȠȪ ĮȞ IJĮ țĮIJĮʌȚȠȪȞ
ȕȡȑijȘ.
ȂȘ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİ IJȘ ıȣıțİȣȒ IJĮȣIJȩȤȡȠȞĮ
ȝİ ȐȜȜȠ ȚĮIJȡȚțȩ ȘȜİțIJȡȚțȩ İȟȠʌȜȚıȝȩ. ȂʌȠȡİȓ
ȞĮ ʌȡȠțȪȥİȚ İıijĮȜȝȑȞȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȘȢ
ıȣıțİȣȒȢ Ȓ/țĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ ĮȞĮțȡȚȕȒ
ȝȑIJȡȘıȘ.
ȆȡȠıȠȤȒ
ȂȘ įĮȖțȫȞİIJİ IJȠ șİȡȝȩȝİIJȡȠ. ȂʌȠȡİȓ ȞĮ
ıʌȐıİȚ Ȓ/țĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ IJȡĮȣȝĮIJȚıȝȩȢ.
ȂȘȞ İʌȚIJȡȑʌİIJİ IJȘȞ țȠȚȞȒ ȤȡȒıȘ IJȠȣ șİȡȝȩ-
ȝİIJȡȠȣ Įʌȩ ȐȜȜĮ ȐIJȠȝĮ.
ȂȘȞ İʌȚȤİȚȡȒıİIJİ
ȞĮ ĮʌȠıȣȞĮȡȝȠȜȠȖȒıİIJİ Ȓ
ȞĮ İʌȚ
ıțİȣȐıİIJİ IJȠ șİȡȝȩȝİIJȡȠ. ȂʌȠȡİȓ ȞĮ
ȠįȘȖȒıİȚ ıİ ĮȞĮțȡȚȕİȓȢ ȝİIJȡȒıİȚȢ.
ȂȘȞ İʌȚȤİȚȡȒıİIJİ ȞĮ ĮʌȠIJİijȡȫıİIJİ IJȘȞ
ȝʌĮIJĮȡȓĮ. ȂʌȠȡİȓ ȞĮ İțȡĮȖİȓ.
ȆȡȠıȑȟIJİ IJȠȣȢ ʌȩȜȠȣȢ (+ -) țĮIJȐ IJȘȞ ĮȞIJȚțĮ-
IJȐıIJĮıȘ IJȘȢ ȝʌĮIJĮȡȓĮȢ. ǻȚĮijȠȡİIJȚțȐ, ȝʌȠȡİȓ
ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ įȚĮȡȡȠȒ ȣȖȡȠȪ, ʌĮȡĮȖȦȖȒ
șİȡȝȩIJȘIJĮȢ Ȓ ȑțȡȘȟȘ, ʌȡȠțĮȜȫȞIJĮȢ ȕȜȐȕȘ
ıIJȘ ıȣıțİȣȒ.
ǹijĮȚȡȑıIJİ IJȘȞ ȝʌĮIJĮȡȓĮ, İȐȞ
IJȠ șİȡȝȩȝİIJȡȠ
įİȞ șĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ ȖȚĮ 3 ȝȒȞİȢ Ȓ ȝİȖĮȜȪ-
IJİȡȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıIJȘȝĮ. ǻȚĮijȠȡİIJȚțȐ, ȝʌȠȡİȓ
ȞĮ ʌȡȠțȜȘșİȓ įȚĮȡȡȠȒ ȣȖȡȠȪ, ʌĮȡĮȖȦȖȒ
șİȡȝȩIJȘIJĮȢ Ȓ ȑțȡȘȟȘ, ʌȡȠțĮȜȫȞIJĮȢ ȕȜȐȕȘ
ıIJȘ ıȣıțİȣȒ.
ȂȘ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİ IJȠ șİȡȝȩȝİIJȡȠ ıİ ȝȑȡȘ
ȩʌȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ ȚıȤȣȡȩȢ ıIJĮIJȚțȩȢ ȘȜİțIJȡȚıȝȩȢ
Ȓ ȘȜİțIJȡȠȝĮȖȞȘIJȚțȐ ʌİįȓĮ. ȂʌȠȡİȓ ȞĮ ȠįȘ-
ȖȒıİȚ ıİ ĮȞĮțȡȚȕİȓȢ ȝİIJȡȒıİȚȢ țĮȚ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ
ʌȡȠțȜȘșİȓ ȕȜȐȕȘ IJȠȣ ȠȡȖȐȞȠȣ.
ȂȘȞ İʌȚȤİȚȡİȓIJİ ȠȡșȚțȑȢ ȝİIJȡȒıİȚȢ ıİ ȐIJȠȝĮ
ȝİ įȚĮIJĮȡĮȤȑȢ ıIJȠ Ƞȡșȩ. ȂʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȚȕĮȡȪ-
ȞİIJİ Ȓ ȞĮ İʌȚįİȚȞȫıİIJİ IJȘ įȚĮIJĮȡĮȤȒ.
ȂȘȞ ʌĮIJȐIJİ IJȘ ȝȠȞȐįĮ Ȓ IJȘ ıțȜȘȡȒ șȒțȘ.
ȂȘ ȜȣȖȓȗİIJİ IJȠ ȐțȡȠ ʌȐȞȦ Įʌȩ 45 ȝȠȓȡİȢ.
ȀĮIJȐ IJȘ ȝȑIJȡȘıȘ, ȕİȕĮȚȦșİȓIJİ ȩIJȚ įİȞ ȕȡȓıțİ-
IJĮȚ țȐʌȠȚȠ țȚȞȘIJȩ
IJȘȜȑijȦȞȠ Ȓ ȐȜȜȘ ȘȜİțIJȡȚțȒ
ıȣıțİȣȒ ʌȠȣ İțʌȑȝʌİȚ ȘȜİțIJȡȠȝĮȖȞȘIJȚțȐ
ʌİįȓĮ ıİ ĮʌȩıIJĮıȘ ȝȚțȡȩIJİȡȘ Įʌȩ 30 cm
Įʌȩ ĮȣIJȒ IJȘ ıȣıțİȣȒ. ȂʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțȪȥİȚ
İıijĮȜȝȑȞȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȘȢ ıȣıțİȣȒȢ Ȓ/țĮȚ ȞĮ
ʌȡȠțȜȘșİȓ ĮȞĮțȡȚȕȒ ȝȑIJȡȘıȘ.
īİȞȚțȑȢ ʌȡȠijȣȜȐȟİȚȢ ĮıijĮȜİȓĮȢ
ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİ IJȠ șİȡȝȩȝİIJȡȠ ȝȩȞȠ ȖȚĮ IJȘ
ȝȑIJȡȘıȘ IJȘȢ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ IJȠȣ ĮȞșȡȫʌȚȞȠȣ
ıȫȝĮIJȠȢ.
ȂȘ ȡȓȤȞİIJİ IJȠ șİȡȝȩȝİIJȡȠ țĮȚ
IJȘ șȒțȘ ijȪȜĮ-
ȟȘȢ țĮȚ ȝȘ
Ȟ IJĮ ȣʌȠȕȐȜȜİIJİ ıİ țȡĮįĮıȝȠȪȢ Ȓ
įȠȞȒıİȚȢ.
1. ǼȞĮȜȜĮȖȒ ȝİIJĮȟȪ Fahrenheit/Centigrade
(ȀİȜıȓȠȣ)
ȆĮIJȒıIJİ IJȠ țȠȣȝʌȓ ȖȚĮ 7 įİȣIJİȡȩȜİʌIJĮ
ȝȑȤȡȚ ȞĮ ĮțȠȣıIJİȓ ȑȞĮ ȘȤȘIJȚțȩ ıȒȝĮ (ȝʌȚʌ).
Ǿ ȠșȩȞȘ șĮ ĮȜȜȐȟİȚ ıIJȠ ȐȜȜȠ ıȪıIJȘȝĮ ȝȑIJȡȘ-
ıȘȢ ȝȩȜȚȢ ĮțȠȣıIJİȓ IJȠ ȘȤȘIJȚțȩ ıȒȝĮ (ȝʌȚʌ).
(Fig. 1, 2, 3)
2. ȋȡȒıȘ IJȠȣ șİȡȝȩȝİIJȡȠȣ
1. ȆĮIJȒıIJİ IJȠ țȠȣȝʌȓ . (Fig. 4)
ȉȠ ĮʌȠIJȑȜİıȝĮ IJȘȢ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘȢ ȝȑIJȡȘ-
ıȘȢ İȝijĮȞȓȗİIJĮȚ ȖȚĮ ȝİȡȚțȐ įİȣIJİȡȩȜİʌIJĮ.
ȈIJȘ ıȣȞȑȤİȚĮ İȝijĮȞȓȗİIJĮȚ Ș ȑȞįİȚȟȘ 37,0 °C
(98,6 °F) ȦȢ ȝȚĮ İıȦIJİȡȚțȒ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ įȠțȚ-
ȝȒȢ. (Fig. 5)
ȈȘȝİȓȦıȘ: ǹȞ İȝijĮȞȚıIJİȓ įȚĮijȠȡİIJȚțȒ șİȡ-
ȝȠțȡĮıȓĮ Įʌȩ IJȘȞ 37,0 °C (98,6 °F), ĮȞĮ-
IJȡȑȟIJİ ıIJȘȞ İȞȩIJȘIJĮ «6. ǼȞįİȓȟİȚȢ ıIJȘȞ
ȠșȩȞȘ țĮȚ ĮȞIJȚȝİIJȫʌȚıȘ ʌȡȠȕȜȘȝȐIJȦȞ» ȖȚĮ
ȠįȘȖȓİȢ ıȤİIJȚțȐ ȝİ
IJȘ
Ȟ İʌȓȜȣıȘ IJȠ
ȣ ʌȡȠ-
ȕȜȒȝĮIJȠȢ.
2. ȉȠʌȠșİIJȒıIJİ IJȠ șİȡȝȩȝİIJȡȠ ıIJȠ ıȘȝİȓȠ
ȝȑIJȡȘıȘȢ.
ȈȘȝİȓȦıȘ: ǹțȩȝȘ țĮȚ ĮȞ įİȞ İȝijĮȞȚıIJİȓ Ș
ȑȞįİȚȟȘ «L» (ȩIJĮȞ İȝijĮȞȓȗİIJĮȚ ȝȩȞȠ Ș șİȡ-
ȝȠțȡĮıȓĮ), ĮȣIJȩ įİȞ ĮʌȠIJİȜİȓ ıijȐȜȝĮ. Ǿ
șİȡȝȠțȡĮıȓĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȝİIJȡȘșİȓ țĮȚ ȑIJıȚ.
(Fig. 6)
3. Ǿ İȚįȠʌȠȓȘıȘ ȕȠȝȕȘIJȒ İțʌȑȝʌİȚ ȑȞĮ ȘȤȘ-
IJȚțȩ ıȒȝĮ [ȝʌȚʌ-ȝʌȚʌ-ȝʌȚʌ] IJȡİȚȢ
ijȠȡȑȢ ȖȚ
Į
ȞĮ ȣ
ʌ
ȠįȘȜȫıİȚ IJȘȞ ʌȡȫIJȘ ȑȞįİȚȟȘ șİȡȝȠ-
țȡĮıȓĮȢ. ǺȖȐȜIJİ IJȠ șİȡȝȩȝİIJȡȠ Įʌȩ IJȠ
ıȘȝİȓȠ ȝȑIJȡȘıȘȢ țĮȚ įȚĮȕȐıIJİ IJȠ ĮʌȠIJȑȜİ-
ıȝĮ. (Fig. 7)
ȋȡȩȞȠȚ İȚįȠʌȠȓȘıȘȢ ȕȠȝȕȘIJȒ
ȅȡșȚțȐ: ʌİȡȓʌȠȣ 10 įİȣIJİȡȩȜİʌIJĮ
ȈIJȠȝĮIJȚțȐ: ʌİȡȓʌȠȣ 20 įİȣIJİȡȩȜİʌIJĮ
ȂĮıȤĮȜȚĮȓĮ: ʌİȡȓʌȠȣ 25 įİȣIJİȡȩȜİʌIJĮ*
* ȅ ȕȠȝȕȘIJȒȢ ȘȤİȓ ȩIJĮȞ Ș ĮȜȜĮȖȒ ıIJȘ șİȡȝȠ-
țȡĮıȓĮ ʌȠȣ ȝİIJȡȐIJĮȚ İȓȞĮȚ İʌĮȡțȫȢ ȤĮȝȘȜȒ
ȖȚĮ ȞĮ įȫıİȚ ȝȚĮ ʌȡȫȚȝȘ ȑȞįİȚȟȘ IJȘȢ șİȡȝȠ-
țȡĮıȓĮȢ IJȠȣ ıȫȝĮIJȠȢ. Ǿ ʌȡĮȖȝĮIJȚțȒ ĮțȡȚ-
ȕȒȢ ȝȑIJȡȘıȘ șĮ ȤȡİȚĮıIJİȓ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ
ȤȡȩȞȠ ȩʌȦȢ ʌİȡȚȖȡȐijİIJĮȚ ıIJȠ țİijȐȜĮȚȠ 9.
(ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ IJȚȢ ıȣȞșȒțİȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞIJȠȢ).
ȈȘȝİȚȫıİȚȢ:
Ǿ ȝȑIJȡȘıȘ ıȣȞİȤȓȗİIJĮȚ țĮȚ ȝİIJȐ Įʌȩ IJȘȞ
İȚįȠʌȠȓȘıȘ ȕȠȝȕȘIJȒ.
ȅȚ ȤȡȩȞȠȚ İȚįȠʌȠȓȘıȘȢ ȕȠȝȕȘIJȒ ȕĮıȓȗȠ-
ȞIJĮȚ ıİ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞIJȠȢ
23 ȕĮșȝȫȞ.
ȀĮșȫȢ ȠȚ ȝİIJȡȒıİȚȢ ıIJȩȝĮIJȠȢ țĮȚ ȝĮıȤȐ-
ȜȘȢ İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȤĮȝȘȜȩIJİȡİȢ, ıȣȞȚ-
ıIJȐIJĮȚ ȞĮ IJȠʌȠșİIJȒıİIJİ IJȘ ıȣıțİȣȒ țĮȚ
ıIJȠ Ƞȡșȩ ȖȚĮ ĮțȡȚȕȑıIJİȡȠ ĮʌȠIJȑȜİıȝĮ.
4. ǹʌİȞİȡȖȠʌȠȚȒıIJİ IJȠ șİȡȝȩȝİIJȡȠ. ȀĮșĮȡȓ-
ıIJİ
țĮȚ ĮʌȠȜȣȝȐȞİIJİ ʌȡȚ
Ȟ IJȠ IJȠʌȠșİIJȒıİIJİ
ȟĮȞȐ ıIJȘȞ ʌȡȠıIJĮIJİȣIJȚțȒ șȒțȘ IJȠȣ.
ȈȘȝİȚȫıİȚȢ:
Ǿ ȝȑIJȡȘıȘ șĮ ĮʌȠșȘțİȣIJİȓ ĮȣIJȩȝĮIJĮ ıIJȘ
ȝȞȒȝȘ.
ǹʌİȞİȡȖȠʌȠȚȒıIJİ ȝȘ ĮȣIJȩȝĮIJĮ IJȠ șİȡȝȩ-
ȝİIJȡȠ ȖȚĮ ȞĮ İȟȠȚțȠȞȠȝȒıİIJİ IJȘȞ ȚıȤȪ IJȘȢ
ȝʌĮIJĮȡȓĮȢ. ĬĮ ĮʌİȞİȡȖȠʌȠȚȘșİȓ ĮȣIJȩ-
ȝĮIJĮ ȝİIJȐ Įʌȩ 30 ȜİʌIJȐ ȝİIJȐ Įʌȩ IJȘ
ȤȡȒıȘ Ȓ ȝİIJȐ Įʌȩ 3 ȜİʌIJȐ ĮijȠȪ İȞİȡȖȠ-
ʌȠȚȘșİȓ
ĮȜȜȐ įİȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ.
3. ǼȝijȐȞȚıȘ IJȘȢ IJİȜİȣIJĮȓĮȢ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ
ȆĮIJȒıIJİ IJȠ țȠȣȝʌȓ ȖȚĮ ȞĮ İȝijĮȞȚıIJİȓ Ș
șİȡȝȠțȡĮıȓĮ ʌȠȣ ȝİIJȡȒșȘțİ ʌȚȠ ʌȡȩıijĮIJĮ.
īȚĮ ȜİʌIJȠȝȑȡİȚİȢ, ĮȞĮIJȡȑȟIJİ ıIJȘȞ İȞȩIJȘIJĮ
«2. ȋȡȒıȘ IJȠȣ șİȡȝȩȝİIJȡȠȣ»
4. ȈȦıIJȒ ȝȑIJȡȘıȘ
ǻİȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮıijĮȜȚıIJİȓ Ș ĮțȡȓȕİȚĮ IJȘȢ
ȝȑIJȡȘıȘȢ ȩIJĮȞ Ș ȝȑșȠįȠȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJĮȚ
ȖȚĮ IJȘ ȝȑIJȡȘıȘ IJȘȢ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ įİȞ İȓȞĮȚ
ıȦıIJȒ.
ȅȡșȚțȒ ȤȡȒıȘ:
ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJĮȚ ıȣȞȒșȦȢ ȖȚĮ ȝȚțȡȐ ʌĮȚįȚȐ
ȩIJĮȞ İȓȞĮȚ įȪıțȠȜȠ ȞĮ ȜȘijșİȓ Ș șİȡȝȠțȡĮıȓĮ
Įʌȩ IJȠ ıIJȩȝĮ Ȓ IJȘ ȝĮıȤȐȜȘ.
ȁȚʌȐȞİIJİ ȝİ ȑȞĮ IJȗİȜ ʌȠȣ įİȞ ʌȡȠțĮȜİȓ
İȡ
İșȚ-
ıȝȩ ıIJ
Ƞ įȑȡȝĮ.
ǼȚıĮȖȐȖİIJİ ʌȡȠıİțIJȚțȐ ıIJȠ Ƞȡșȩ IJȠ ȐțȡȠ
IJȠȣ ȡȪȖȤȠȣȢ ıİ ȕȐșȠȢ ȑȦȢ 1,3 cm. ȂȘȞ
ıʌȡȫȤȞİIJİ ȝİ įȪȞĮȝȘ IJȠ ȐțȡȠ ıIJȠ Ƞȡșȩ, İȐȞ
ĮȚıșĮȞșİȓIJİ ĮȞIJȓıIJĮıȘ.
ǹʌȠȜȣȝĮȓȞİIJİ IJȠ șİȡȝȩȝİIJȡȠ ȝİIJȐ IJȘ ȤȡȒıȘ.
ȈIJȠȝĮIJȚțȒ ȤȡȒıȘ (Įʌȩ 4 İIJȫȞ țĮȚ ȐȞȦ):
ȉȠ ıIJȩȝĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡĮȝİȓȞİȚ țȜİȚıIJȩ ȖȚĮ
5 ȜİʌIJȐ ʌȡȚȞ IJȘȞ
ȑȞĮȡȟȘ IJȘȢ ȝȑIJȡȘıȘȢ.
ȉȠ
ʌȠșİIJȒıIJİ IJȠ șİȡȝȩȝİIJȡȠ ıIJȠ ıIJȩȝĮ țȐIJȦ
Įʌȩ IJȘ ȖȜȫııĮ ȑIJıȚ, ȫıIJİ ȞĮ ĮțȠȣȝʌȐ
ıIJȠ ĮȡȚıIJİȡȩ Ȓ IJȠ įİȟȚȩ ȝȑȡȠȢ IJȘȢ ȡȓȗĮȢ
IJȘȢ ȖȜȫııĮȢ. (Fig. 8)
ȆȚȑȗİIJİ IJȘ ȖȜȫııĮ ʌȡȠȢ IJĮ țȐIJȦ ȖȚĮ ȞĮ įȚĮ-
IJȘȡȒıİIJİ IJȠ șİȡȝȩȝİIJȡȠ ıIJȘ șȑıȘ IJȠȣ.
ȈIJİȡİȫıIJİ IJȠ șİȡȝȩȝİIJȡȠ ȫıIJİ ȞĮ ȝȘȞ ȖȜȚ-
ıIJȡȐ ıIJȠ
ıIJȩȝĮ. (Fig. 9)
ȂĮıȤĮȜ
ȚĮȓĮ ȤȡȒıȘ:
ȉȠʌ ȠșİIJȒıIJ İ IJȠ ȐțȡȠ IJȠȣ ĮȚıșȘIJȒȡĮ ıIJȠ
țȑȞIJȡȠ IJȘȢ ȝĮıȤȐȜȘȢ. (Fig. 10)
ȈIJİȡİȫıIJİ IJȠ ȐțȡȠ IJȠȣ ĮȚıșȘIJȒȡĮ țȐIJȦ Įʌȩ
IJȠ ȕȡĮȤȓȠȞĮ țĮȚ ʌȚȑıIJİ İȜĮijȡȐ ʌȡȠȢ IJĮ ȝȑıĮ
ȝİ IJȠȞ ȕȡĮȤȓȠȞĮ. (Fig. 11)
ȉĮ ʌĮȡĮțȐIJȦ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȠįȘȖȒıȠȣȞ ıİ
İıijĮȜȝȑȞİȢ ȝİIJȡȒıİȚȢ:
Ǿ ȝȑIJȡȘıȘ IJȘȢ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ ĮȝȑıȦȢ ȝİIJȐ
Įʌȩ ȐıțȘıȘ, ȝʌȐȞȚȠ
, țĮIJĮȞȐȜȦıȘ ijĮȖȘIJȠȪ
Ȓ ʌȠIJȠ
Ȫ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȠįȘȖȒıİȚ ıİ İıijĮȜȝȑȞȘ
ȝȑIJȡȘıȘ.
ȈȦıIJȩ: ȆİȡȚȝȑȞİIJİ IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ 30 ȜİʌIJȐ
ʌȡȚȞ IJȘ ȝȑIJȡȘıȘ IJȘȢ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ.
Ǿ ȝȑIJȡȘıȘ IJȘȢ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ İȞȫ țȚȞİȓıIJİ.
ȈȦıIJȩ: ȂİIJȡȒıIJİ IJȘ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ ĮȝȑıȦȢ
ȝȩȜȚȢ ȟȣʌȞȒıİIJİ Ȓ ʌİȡȚȝȑȞİIJİ IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ
30 ȜİʌIJȐ ĮijȠȪ ıIJĮȝĮIJȒıIJİ ȞĮ țȚȞİȓıIJİ.
* Ǿ țȓȞȘıȘ ȝİIJȐ IJȠ ȟȪʌȞȘȝĮ ĮȣȟȐȞİȚ IJȘ
șİȡȝȠ-
țȡĮıȓĮ IJȠȣ ıȫȝĮIJȠȢ.
ȉĮ ʌĮȡ
ĮțȐIJȦ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȠįȘȖȒıȠȣȞ ıİ
İıijĮȜȝȑȞİȢ ȝİIJȡȒıİȚȢ țĮIJȐ IJȘ ȝȑIJȡȘıȘ IJȘȢ
șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ Įʌȩ IJȘ ȝĮıȤȐȜȘ:
ȊʌİȡȕȠȜȚțȒ İijȓįȡȦıȘ ıIJȘ ȝĮıȤȐȜȘ
ȈȦıIJȩ:ȈțȠȣʌȓıIJİ IJȣȤȩȞ ȚįȡȫIJĮ Įʌȩ IJȘ
ȝĮıȤȐȜȘ ʌȡȚȞ ȝİIJȡȒıİIJİ IJȘ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ.
Ǿ ȝȑIJȡȘıȘ IJȘȢ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ ıİ ȐIJȠȝȠ ʌȠȣ
ȑȤİȚ ʌĮȡĮȝİȓȞİȚ ıțİʌĮıȝȑȞȠ ȝİ țȠȣȕȑȡIJİȢ
ȖȚĮ ȝİȖȐȜȠ ȤȡȠȞȚțȩ
įȚȐıIJȘȝĮ.
5. ǹȞIJȚțĮIJȐıIJĮıȘ ȝʌĮIJĮȡȓĮȢ
ȂʌĮIJĮȡȓĮ: ȂʌĮIJĮȡȓĮ țȠȣȝʌȓ ĮȜțĮȜȚțȒ-ȝĮȖ-
ȖĮȞȓȠȣ LR41 (įȚĮIJȓșİIJĮȚ ıIJȠ İȝʌȩȡȚȠ)
ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJİ IJȘȞ ȝʌĮIJĮȡȓĮ İȞIJȩȢ IJȘȢ ıȣȞȚ-
ıIJȫȝİȞȘȢ ʌİȡȚȩįȠȣ ʌȠȣ ĮȞĮȖȡȐijİIJĮȚ ıİ ĮȣIJȒȞ.
DzȞįİȚȟȘ ȖȚĮ ĮȞIJȚțĮIJȐıIJĮıȘ ȝʌĮIJĮȡȓĮȢ ()
ǹȞIJȚțĮIJĮıIJȒıIJİ IJȘ ȝʌĮIJĮȡȓĮ ȩIJĮȞ İȝijĮȞȚıIJİȓ Ș
ȑȞįİȚȟȘ ĮȞIJȚțĮIJȐıIJĮıȘȢ IJȘȢ ȝʌĮIJĮȡȓĮȢ İȞȫ IJȠ
șİȡȝȩȝİIJȡȠ İȓȞĮȚ İȞİȡȖȠʌȠȚȘȝȑȞȠ.
1. ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıIJİ ȑȞĮ țȑȡȝĮ ȖȚĮ ȞĮ ĮijĮȚȡȑ-
ıİIJİ IJȠ țȐȜȣȝȝĮ. (Fig. 12)
2. ǹijĮȚȡȑıIJİ IJȘȞ ȝʌĮIJĮȡȓĮ. (Fig. 13)
3. ȉȠʌȠșİIJȒıIJİ IJȘ ȞȑĮ ȝʌĮIJĮȡȓĮ ȝİ IJȠȞ ʌȩȜȠ
«+» ıIJȡĮȝȝȑȞȠ ʌȡȠȢ IJĮ İʌȐȞȦ ȩʌȦȢ ijĮȓ-
ȞİIJĮȚ ıIJȘȞ İȚțȩȞĮ. ǺİȕĮȚȦșİȓIJİ ȩIJȚ Ș ȝʌĮIJĮ-
ȡȓĮ
ȑȤİȚ IJȠʌȠșİIJȘșİȓ ȝİ ıȦ
ıIJȒ ʌȠȜȚțȩIJȘIJĮ
(Fig. 14)
4. ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıIJİ ȑȞĮ țȑȡȝĮ ȖȚĮ ȞĮ IJȠʌȠșİ-
IJȒıİIJİ ʌȐȜȚ IJȠ țȐȜȣȝȝĮ. (Fig. 15)
ȈȘȝİȚȫıİȚȢ:
ȉȠ șİȡȝȩȝİIJȡȠ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ȝȚĮ ȝʌĮIJĮ-
ȡȓĮ ȖȚĮ ȜȩȖȠȣȢ įȠțȚȝȒȢ. Ǿ ȝʌĮIJĮȡȓĮ ĮȣIJȒ
ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȝȘȞ ȑȤİȚ IJȘȞ ȓįȚĮ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ
ȝİ ĮȣIJȒȞ ȝȚĮȢ ȞȑĮȢ ȝʌĮIJĮȡȓĮȢ.
ȂȘ ȤȐıİIJİ IJȠ ıIJİȖĮȞȦIJȚțȩ įĮțIJȪȜȚȠ ʌȠȣ
IJȠʌȠșİIJİȓIJĮȚ ȖȪȡȦ Įʌȩ IJȘ ȕȓ
įĮ. ĬĮ ȤĮșİȓ
Ș ĮȞIJȠȤȒ ıIJȠ Ȟİȡȩ țĮȚ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȠįȘȖȒıİȚ
ıİ İıijĮȜȝȑȞİȢ ȝİIJȡȒıİȚȢ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠțȜȘ-
șİȓ ȕȜȐȕȘ IJȘȢ ȝȠȞȐįĮȢ.
6. ǼȞįİȓȟİȚȢ ıIJȘȞ ȠșȩȞȘ țĮȚ ĮȞIJȚȝİIJȫʌȚıȘ ʌȡȠȕȜȘȝȐIJȦȞ
Ȉİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ʌȠȣ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ Įʌȩ IJĮ ʌĮȡĮțȐIJȦ ʌȡȠȕȜȒȝĮIJĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ țĮIJȐ IJȘ ȝȑIJȡȘıȘ,
ʌȡȫIJĮ İȜȑȖȟIJİ ȩIJȚ įİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ȐȜȜȘ ȘȜİțIJȡȚțȒ ıȣıțİȣȒ ıİ ĮʌȩıIJĮıȘ ȝȚțȡȩIJİȡȘ Įʌȩ 30 cm.
ǹȞ IJȠ ʌȡȩȕȜȘȝĮ ʌĮȡĮȝȑȞİȚ, ĮȞĮIJȡȑȟIJİ ıIJȠȞ ʌĮȡĮțȐIJȦ ʌȓȞĮțĮ.
DzȞįİȚȟȘ ǹȚIJȓĮ ǻȚȩȡșȦıȘ
(ȤĮȝȘȜȒ)
ǼȝijĮȞȓȗİIJĮȚ ȩIJĮȞ Ș șİȡȝȠțȡĮıȓĮ
IJȠȣ IJȝȒȝĮIJȠȢ ĮȞȓȤȞİȣıȘȢ İȓȞĮȚ
ȤĮȝȘȜȩIJİȡȘ IJȦȞ 32 °C (89,6 °F).
ǻİȞ ʌȡȩțİȚIJĮȚ ȖȚĮ ıijȐȜȝĮ, İʌȠȝȑ-
ȞȦȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȖȞȠȘșİȓ țĮȚ Ș
ȝȑIJȡȘıȘ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ ȞĮ ȖȓȞİȚ
țĮȞȠȞȚțȐ.
7. ĭȪȜĮȟȘ
ĭȣȜȐııİIJİ IJȠ șİȡȝȩȝİIJȡȠ ıIJȘ șȒțȘ ijȪȜĮȟȒȢ IJȠȣ.
ȂȘȞ ijȣȜȐııİIJİ IJȠ șİȡȝȩȝİIJȡȠ ıIJȠȣȢ ʌĮȡĮțȐIJȦ ȤȫȡȠȣȢ. Ȉİ ĮȞIJȓșİIJȘ ʌİȡȓʌIJȦıȘ, ȝʌȠȡİȓ ȞĮ
ʌȡȠțȜȘșİȓ ȕȜȐȕȘ ıIJȠ șİȡȝȩȝİIJȡȠ.
- ȊȖȡȠȓ ȤȫȡȠȚ.
- ȋȫȡȠȚ ȝİ ȣȥȘȜȒ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ țĮȚ ȣȖȡĮıȓĮ Ȓ ȤȫȡȠȚ İțIJİșİȚȝȑȞȠȚ ıİ ȐȝİıȠ ȘȜȚĮțȩ ijȦȢ. ȋȫȡȠȚ
ʌȠȣ ȕȡȓıțȠȞIJĮȚ țȠȞIJȐ ıİ ıȣıțİȣȑȢ șȑȡȝĮȞıȘȢ, ıțȩȞȘ Ȓ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞIJĮ
ȝİ ȣȥȘȜȑȢ ıȣ
ȖțİȞIJȡȫ-
ıİȚȢ ĮȜȐIJȦȞ ıIJȠȞ ĮȑȡĮ.
- ȋȫȡȠȚ ȩʌȠȣ Ș ȝȠȞȐįĮ İțIJȓșİIJĮȚ ıİ țȜȓıȘ, țȡĮįĮıȝȠȪȢ Ȓ įȠȞȒıİȚȢ.
- ȋȫȡȠȚ Ȓ șȑıİȚȢ ijȪȜĮȟȘȢ ijĮȡȝȐțȦȞ ȩʌȠȣ ȣʌȐȡȤȠȣȞ įȚĮȕȡȦIJȚțȐ ĮȑȡȚĮ.
8. ȀĮșĮȡȚıȝȩȢ țĮȚ ĮʌȠȜȪȝĮȞıȘ
Ǿ OMRON ıȣȞȚıIJȐ ȞĮ ıțȠȣʌȓȗİIJİ IJȘ ıȣıțİȣȒ ȝİ ȞȦʌȩ ȪijĮıȝĮ. īȚĮ ĮʌȠȜȪȝĮȞıȘ, ȝʌȠȡİȓ ȞĮ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ 70% ĮȚșĮȞȩȜȘȢ Ȓ ȚıȠʌȡȠʌȣȜȚțȒȢ ĮȜțȠȩȜȘȢ. ȂȘȞ ʌȡȠıʌĮșȒıİIJİ ȞĮ ĮʌȠȜȣȝȐ-
ȞİIJİ IJȠ IJȝȒȝĮ ĮȞȓȤȞİȣıȘȢ IJȠȣ șİȡȝȩȝİIJȡȠȣ İȝȕȣșȓȗȠȞIJȐȢ IJȠ ıİ ȠȚȞȩʌȞİȣȝĮ Ȓ ȗİıIJȩ Ȟİȡȩ (Ȟİȡȩ
ȐȞȦ IJȦȞ 50 °C).
ȂȘȞ IJȠ İȝȕȣșȓȗİIJİ ȐȞȦ IJȦȞ 15 cm ȖȚĮ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ Įʌȩ 30 ȜİʌIJȐ.
9. ȆȡȠįȚĮȖȡĮijȑȢ
ȈȘȝİȚȫıİȚȢ:
ȅȚ ʌȡȠįȚĮȖȡĮijȑȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮȜȜȐȟȠȣȞ ȤȦȡȓȢ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ
İȚįȠʌȠȓȘıȘ.
ǹȣIJȒ Ș ȝȠȞȐįĮ İȓȞĮȚ ĮįȚȐȕȡȠȤȘ.
ȉȠ ȐțȡȠ IJȠȣ șİȡȝȩȝİIJȡȠȣ ʌİȡȚȑȤİȚ ȞȚțȑȜȚȠ.
ǹȣIJȩ IJȠ șİȡȝȩȝİIJȡȠ įİȞ ʌİȡȚȑȤİȚ țĮȞȑȞĮ İʌȚıțİȣȐıȚȝȠ İȟȐȡIJȘȝĮ. Ǿ OMRON ıȣȞȚıIJȐ IJȘȞ
İʌĮȜȒșİȣıȘ IJȘȢ ĮțȡȓȕİȚĮȢ țȐșİ įȪȠ ȑIJȘ Įʌȩ ĮȞIJȚʌȡȩıȦʌȠ IJȘȢ OMRON.
ǹȣIJȩ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ IJȘȢ OMRON țĮIJĮıțİȣȐȗİIJĮȚ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ
ĮȣıIJȘȡȩ ıȪıIJ
ȘȝĮ ʌȠȚȩIJȘIJĮȢ IJȘȢ
OMRON Healthcare Co., Ltd., ǿĮʌȦȞȓĮ.
ǼȖȖȪȘıȘ
Ǿ OMRON İȖȖȣȐIJĮȚ ĮȣIJȩ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ ȖȚĮ 3 ȑIJȘ Įʌȩ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ĮȖȠȡȐȢ. ȀȐșİ ȕȜȐȕȘ ʌȠȣ
ʌȡȠțĮȜİȓIJĮȚ Įʌȩ İıijĮȜȝȑȞȘ ȤȡȒıȘ, įİȞ țĮȜȪʌIJİIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ İȖȖȪȘıȘ.
ǼʌȓıȘȢ, ȠȚ ȝʌĮIJĮȡȓİȢ țĮȚ Ș ıȣıțİȣĮıȓĮ İȟĮȚȡȠȪȞIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ İȖȖȪȘıȘ. ǵȜİȢ ȠȚ ȜȠȚʌȑȢ įȚİțįȚțȒ-
ıİȚȢ ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘȢ İȟĮȚȡȠȪȞIJĮȚ. ȀȐșİ įȚİțįȓțȘıȘ ȕȐıİȚ İȖȖȪȘıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȜİIJĮȚ ȝĮȗȓ ȝİ
IJȘȞ
ĮʌȩįİȚȟȘ ĮȖȠȡȐȢ.
ǻȚĮȕȐıIJİ IJȚȢ ȠįȘȖȓİȢ IJȠȣ İȖȤİȚȡȚįȓȠȣ ʌȡȠıİțIJȚțȐ.
Ǿ ıȣıțİȣȒ ĮȣIJȒ ʌȜȘȡȠȓ IJȚȢ įȚĮIJȐȟİȚȢ IJȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ EC 93/42/EEC (ȅįȘȖȓĮ Ȇİȡȓ ǿĮIJȡȚțȫȞ ȈȣıțİȣȫȞ)
țĮȚ IJȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȆȡȠIJȪʌȠȣ EN12470:2000, ȀȜȚȞȚțȐ șİȡȝȩȝİIJȡĮ - ȂȑȡȠȢ 3: ǹʌȩįȠıȘ ȘȜİțIJȡȚ-
țȫȞ șİȡȝȠȝȑIJȡȦȞ ȝȚțȡȠȪ ȝİȖȑșȠȣȢ (ȝȘ ʌȡȠȖȞȦıIJȚțȐ țĮȚ ʌȡȠȖȞȦıIJȚțȐ) ȝİ įȚȐIJĮȟȘ ȝİȖȓıIJȠȣ.
(ȣȥȘȜȒ)
ǼȝijĮȞȓȗİIJĮȚ ȩIJĮȞ Ș șİȡȝȠțȡĮıȓĮ
IJȠȣ IJȝȒȝĮIJȠȢ ĮȞȓȤȞİȣıȘȢ İȓȞĮȚ
ȣȥȘȜȩIJİȡȘ IJȦȞ 42 °C (107,6 °F).
ǹijȒıIJİ IJȠ IJȝȒȝĮ ĮȞȓȤȞİȣıȘȢ ȞĮ
țȡȣȫıİȚ țĮȚ țĮIJȩʌȚȞ ȝİIJȡȒıIJİ IJȘ
șİȡȝȠțȡĮıȓĮ.
ǼȝijȐȞȚıȘ șİȡȝȠțȡĮ-
ıȓĮȢ ĮȑȡĮ
ǼȝijĮȞȓȗİIJĮȚ ȩIJĮȞ Ș șİȡȝȠțȡĮıȓĮ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞIJȠȢ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ IJȠȣȢ
32 °C (89,6 °F).
Ǿ ȑȞįİȚȟȘ
[37,0 °C (98,6 °F)] įİȞ
İȝijĮȞȓȗİIJĮȚ țĮIJȐ IJȘ
įȚȐȡțİȚĮ IJȘȢ ʌȡȠİIJȠȚ-
ȝĮıȓĮȢ ȝȑIJȡȘıȘȢ ȦȢ
ȑȞįİȚȟȘ įȠțȚȝȒȢ, ȝİIJȐ
IJȘȞ İȝijȐȞȚıȘ
IJȠ
ȣ ʌȚȠ
ʌȡȩıijĮIJȠȣ ĮʌȠIJİȜȑ-
ıȝĮIJȠȢ ȝȑIJȡȘıȘȢ.
ȈȕȒıIJİ țĮȚ ĮȞȠȓȟIJİ IJȠ șİȡȝȩȝİIJȡȠ ĮȡțİIJȑȢ ijȠȡȑȢ. ǹȞ İȝijĮȞȚıIJİȓ įȚĮ-
ijȠȡİIJȚțȒ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ ȝİIJĮȟȪ [36,9 °C (98,4 °F)] țĮȚ
[37,1 °C (98,8 °F)] ȦȢ ȑȞįİȚȟȘ įȠțȚȝȒȢ, İʌȚțȠȚȞȦȞȒıIJİ ȝİ IJȠȞ ʌȜȘıȚȑ-
ıIJİȡȠ İȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠ ĮȞIJȚʌȡȩıȦʌȠ IJȘȢ OMRON.
ȀĮIJȘȖȠȡȓĮ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ: ǿĮIJȡȚțȐ ȘȜİțIJȡȠȞȚțȐ șİȡȝȩȝİIJȡĮ
ȆİȡȚȖȡĮijȒ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ: ȌȘijȚĮțȩ șİȡȝȩȝİIJȡȠ
ȂȠȞIJȑȜȠ (țȦįȚțȩȢ): Flex Temp Smart (MC-343F-E)
ȆĮȡȠȤȒ ȚıȤȪȠȢ: 1,5 V DC, 1 ȝʌĮIJĮȡȓĮ țȠȣȝʌȓ ĮȜțĮȜȚțȒ-ȝĮȖȖĮȞȓȠȣ LR41
ȀĮIJĮȞȐȜȦıȘ
ȚıȤȪȠȢ: 0,
1m
W
ǻȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ: 4 ȑIJȘ
ǻȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ ȝʌĮIJĮȡȓĮȢ: ȆİȡȓʌȠȣ 3 ȑIJȘ Ȓ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ (3 ijȠȡȑȢ IJȘȞ ȘȝȑȡĮ)
ȂȠȞȐįĮ ĮȞȓȤȞİȣıȘȢ: ĬİȡȝȓıIJȠȡ
ȂȑșȠįȠȢ ȝȑIJȡȘıȘȢ: ȆȡĮȖȝĮIJȚțȒ ȝȑIJȡȘıȘ (ȝȘ ʌȡȠȖȞȦıIJȚțȒ)
ȉĮȟȚȞȩȝȘıȘ IP: IP22
ȅșȩȞȘ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ: DzȞįİȚȟȘ 3 ȥȘijȓȦȞ (°C), Ȓ 4 ȥȘijȓȦȞ (°F) ıİ ʌȡȠıĮȣȟȒıİȚȢ
0,1 ȕĮșȝȠȪ
ǹțȡȓȕİȚĮ ȝȑIJȡȘıȘȢ: ±0,1 °C (32,0 ȦȢ 42,0 °C)
±0,2 °F (89,6 ȦȢ 107,6 °F)
(ȩIJĮȞ ȝİIJȡȒșȘțİ ıİ IJȣʌȚțȒ șİȡȝȠțȡĮıȓĮ įȦȝĮIJȓȠȣ IJȦȞ 23 °C
(73,4 °F) ıİ įȠțȚȝĮıIJȚțȒ įİȟĮȝİȞȒ
ʌȠȣ įȚĮIJȘȡİȓIJĮȚ ıİ ıIJ
Įș
İȡȒ
șİȡȝȠțȡĮıȓĮ)
ĬȑıȘ ȝȑIJȡȘıȘȢ: ȈIJȠȝĮIJȚțȐ, ȠȡșȚțȐ Ȓ ȝĮıȤĮȜȚĮȓĮ
ȋȡȩȞȠȢ ȝȑIJȡȘıȘȢ: ȂĮıȤĮȜȚĮȓĮ: ȆİȡȓʌȠȣ 10 ȜİʌIJȐ,
ȈIJȠȝĮIJȚțȐ/ȠȡșȚțȐ: ȆİȡȓʌȠȣ 5 ȜİʌIJȐ
ǼȪȡȠȢ IJȚȝȫȞ ȝȑIJȡȘıȘȢ: 32,0 ȦȢ 42,0 °C (89,6 ȦȢ 107,6 °F)
ȂȞȒȝȘ: 1 ȝȞȒȝȘ
ĬİȡȝȠțȡĮıȓĮ, ȣȖȡĮıȓĮ țĮȚ
ʌȓİıȘ ĮȑȡĮ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞIJȠȢ ȤȡȒıȘȢ:
ĬİȡȝȠțȡĮıȓĮ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞIJȠȢ +10 ȦȢ +40 °C (+50 ȦȢ +104 °F),
ȈȤİIJȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ 30 – 85%RH (ȤȦȡȓȢ ıȣȝʌȪțȞȦıȘ),
700~1060 hPa
ĬİȡȝȠțȡĮıȓĮ, ȣȖȡĮıȓĮ țĮȚ
ʌȓİıȘ ĮȑȡĮ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞIJȠȢ ijȪȜĮȟȘȢ/
ȝİIJĮijȠȡȐȢ:
ĬİȡȝȠțȡĮıȓĮ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞIJȠȢ -20 ȦȢ +6
C (-4 ȦȢ +140 °
F),
ȈȤİIJȚțȒ ȣȖȡĮıȓĮ 10 – 95%RH (ȤȦȡȓȢ ıȣȝʌȪțȞȦıȘ),
700~1060 hPa
ȆȡȠıIJĮıȓĮ Įʌȩ
ȘȜİțIJȡȠʌȜȘȟȓĮ:
ǼıȦIJİȡȚțȐ IJȡȠijȠįȠIJȠȪȝİȞȠȢ İȟȠʌȜȚıȝȩȢ ȂǼ
ǺȐȡȠȢ: ȆİȡȓʌȠȣ 12 g (ȝİ IJȠʌȠșİIJȘȝȑȞȘ IJȘȞ ȝʌĮIJĮȡȓĮ)
ǼȟȦIJİȡȚțȑȢ įȚĮıIJȐıİȚȢ: 19,4 mm (ʌ) × 132,5 mm (ȝ) × 10,0 mm (ȕ)
ȆİȡȚİȤȩȝİȞȠ
ıȣıțİȣĮıȓĮȢ:
ȀȪȡȚĮ ȝȠȞȐįĮ, ǻȠțȚȝĮıIJȚțȒ ȝʌĮIJĮȡȓĮ (ȝʌĮIJĮȡȓĮ țȠȣȝʌȓ
ĮȜțĮȜȚțȒ-ȝĮȖȖĮȞȓȠȣ LR41), șȒțȘ ijȪȜĮȟȘȢ, ijȣȜȜȐįȚȠ ȠįȘȖȚȫȞ.
ȈȘȝİȓȠ İijĮȡȝȠȖȒȢ:
* Ǿ IJĮȟȚȞȩȝȘıȘ IP ĮȞĮijȑȡİIJĮȚ ıIJȠȞ ȕĮșȝȩ ʌȡȠıIJĮıȓĮȢ
ʌȠȣ ʌĮȡȑȤİIJĮȚ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ
ʌȡ
ȩIJȣʌȠ IEC 60529.
Ǿ ıȣıțİȣȒ ĮȣIJȒ ʌȡȠıIJĮIJİȪİIJĮȚ Įʌȩ ȟȑȞĮ ıIJİȡİȐ ıȫȝĮIJĮ įȚĮȝȑIJȡȠȣ 12,5 mm țĮȚ ȐȞȦ ȩʌȦȢ
ȑȞĮ įȐțIJȣȜȠ.
Ǿ ıȣıțİȣȒ ĮȣIJȒ ʌȡȠıIJĮIJİȪİIJĮȚ Įʌȩ ıIJĮȖȩȞİȢ ȞİȡȠȪ ʌȠȣ ʌȑijIJȠȣȞ țĮȚ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ
ʌȡȠțĮȜȑıȠȣȞ ʌȡȠȕȜȒȝĮIJĮ țĮIJȐ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ IJȘȢ țĮȞȠȞȚțȒȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ.
ȆİȡȚȖȡĮijȒ IJȦȞ ıȣȝȕȩȜȦȞ ʌȠȣ, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ IJȠ ȝȠȞIJȑȜȠ, ȝʌȠȡİȓ
ȞĮ ȕȡȓıțȠȞIJĮȚ İʌȐȞȦ ıIJȠ
ʌȡȠȧȩ
Ȟ țĮșĮȣIJȩ, ıIJȠ ʌĮțȑIJȠ ʌȫȜȘıȘȢ IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ Ȓ ıIJȠ İȖȤİȚȡȓįȚȠ ȠįȘȖȚȫȞ
ȈȘȝİȓȠ İijĮȡȝȠȖȒȢ - ȉȪʌȠȢ BF
ǺĮșȝȩȢ ʌȡȠıIJĮıȓĮȢ Įʌȩ
ȘȜİțIJȡȠʌȜȘȟȓĮ (ȡİȪȝĮ įȚĮȡȡȠȒȢ)
ǹȡȚșȝȩȢ ʌĮȡIJȓįĮȢ
ȈȒȝĮȞıȘ CE ȆİȡȚȠȡȚıȝȩȢ șİȡȝȠțȡĮıȓĮȢ
ǺĮșȝȩȢ ʌȡȠıIJĮıȓĮȢ Įʌȩ İȚıȤȫȡȘıȘ
ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ʌȡȩIJȣʌȠ IEC 60529
ȆİȡȚȠȡȚıȝȩȢ ȣȖȡĮıȓĮȢ
ȅ ȤȡȒıIJȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȝȕȠȣȜİȣIJİȓ
IJȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ȤȡȒıȘȢ
ȆİȡȚȠȡȚıȝȩȢ ĮIJȝȠıijĮȚȡȚțȒȢ
ʌȓİıȘȢ
Ǿ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ
IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ İȓȞĮȚ İȞıȦȝĮIJȦȝȑȞȘ ıIJȠȞ ĮȡȚșȝȩ ʌĮȡIJȓįĮȢ, ʌȠȣ
ȕȡȓıțİIJĮȚ ıIJȘ ıȣıțİȣĮıȓĮ ʌȫȜȘıȘȢ: IJĮ ʌȡȫIJĮ 4 ȥȘijȓĮ ĮȞIJȚıIJȠȚȤȠȪȞ ıIJȠ ȑIJȠȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ, IJĮ
İʌȩȝİȞĮ 2 ȥȘijȓĮ ĮȞIJȚıIJȠȚȤȠȪȞ ıIJȠȞ ȝȒȞĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ.
ȈȘȝĮȞIJȚțȑȢ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘȞ ȘȜİțIJȡȠȝĮȖȞȘIJȚțȒ ıȣȝȕĮIJȩIJȘIJĮ (ǾȂȈ)
ȉȠ MC-343F-E ʌȠȣ țĮIJĮıțİȣȐȗİIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. ıȣȝȝȠȡijȫȞİIJĮȚ
ȝİ IJȠ ʌȡȩIJȣʌȠ ȘȜİțIJȡȠȝĮȖȞȘIJȚțȒȢ ıȣȝȕĮIJȩIJȘIJĮȢ (EMC) EN60601-1-2:2015.
ȆİȡȚııȩIJİȡȘ IJİțȝȘȡȓȦıȘ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ ĮȣIJȩ
IJȠ ʌȡȩIJȣʌȠ ȘȜİțIJȡȠȝĮȖȞȘIJȚțȒȢ ıȣȝȕĮIJȩIJȘIJĮȢ
İȓȞĮȚ įȚĮșȑıȚȝȘ ıIJȘ
Ȟ OMRON HEALTHCARE EUROPE ıIJȘ įȚİȪșȣȞıȘ ʌȠȣ ĮȞĮijȑȡİIJĮȚ ıİ
ĮȣIJȩ IJȠ İȖȤİȚȡȓįȚȠ ȠįȘȖȚȫȞ Ȓ ıIJȘ įȚİȪșȣȞıȘ www.omron-healthcare.com. ǹȞĮIJȡȑȟIJİ ıIJȚȢ
ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ȘȜİțIJȡȠȝĮȖȞȘIJȚțȒȢ ıȣȝȕĮIJȩIJȘIJĮȢ ȖȚĮ IJȠ MC-343F-E ıIJȘȞ IJȠʌȠșİıȓĮ Web.
ȈȦıIJȒ ĮʌȩȡȡȚȥȘ ĮȣIJȠȪ IJȠȣ ʌȡȠȧȩȞIJȠȢ (ǹʌȩȕȜȘIJĮ ȘȜİțIJȡȚțȠȪ țĮȚ ȘȜİțIJȡȠȞȚțȠȪ
İȟȠʌȜȚıȝȠȪ)
Ǿ ıȒȝĮȞıȘ ĮȣIJȒ İʌȐȞȦ ıIJȠ ʌȡȠȧȩȞ Ȓ ıIJĮ ıȣȞȠįİȣIJȚțȐ IJȠȣ ȑȞIJȣʌĮ ȣʌȠįȘȜȫȞİȚ
ȩIJȚ
IJȠ ʌȡȠȧȩȞ įİȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ Įʌ
ȠȡȡȓʌIJİIJĮȚ ıIJĮ ȠȚ
țȚĮțȐ ĮʌȠȡȡȓȝȝĮIJĮ ıIJȠ IJȑȜȠȢ IJȘȢ
ȗȦȒȢ IJȠȣ. īȚĮ IJȘȞ ʌȡȩȜȘȥȘ ʌȚșĮȞȫȞ ĮȡȞȘIJȚțȫȞ ıȣȞİʌİȚȫȞ ıIJȠ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞ Ȓ IJȘȞ
ĮȞșȡȫʌȚȞȘ ȣȖİȓĮ Įʌȩ IJȘ ȝȘ İȜİȖȤȩȝİȞȘ ĮʌȩȡȡȚȥȘ ĮʌȠȕȜȒIJȦȞ, įȚĮȤȦȡȓıIJİ ĮȣIJȩ IJȠ
ʌȡȠȧȩȞ Įʌȩ IJȠȣȢ ȐȜȜȠȣȢ IJȪʌȠȣȢ ĮʌȠȕȜȒIJȦȞ țĮȚ ĮȞĮțȣțȜȫıIJİ IJȠ ȣʌİȪșȣȞĮ ȖȚĮ IJȘȞ
ʌȡȠȫșȘıȘ IJȘȢ
ȕȚȫıȚȝȘȢ İʌĮȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘȢ IJȦȞ ȣȜȚțȫȞ ʌȩȡȦȞ.
ȅȚ ȠȚțȚĮțȠȓ ȤȡȒıIJİȢ ʌȡȑʌİȚ İȓIJİ ȞĮ İʌȚțȠȚȞȦȞȒıȠȣȞ ȝİ IJȠ țĮIJȐıIJȘȝĮ ȜȚĮȞȚțȒȢ ʌȫȜȘıȘȢ Įʌȩ
ȩʌȠȣ ĮȖȩȡĮıĮȞ ĮȣIJȩ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ İȓIJİ ȝİ IJȠ IJȠʌȚțȩ ȖȡĮijİȓȠ IJȠȣ įȒȝȠȣ ȖȚĮ ȜİʌIJȠȝȑȡİȚİȢ ıȤİIJȚțȐ
ȝİ IJȠ ʌȠȪ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ĮʌȠȡȡȓȥȠȣȞ ĮȣIJȩ IJȠ ʌȡȠȧȩȞ ȖȚĮ ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞIJȚțȐ ĮıijĮȜȒ ĮȞĮțȪțȜȦıȘ.
ȅȚ İʌĮȖȖİȜȝĮIJȓİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚțȠȚȞȦȞȒıȠȣȞ ȝİ IJȠȞ ʌȡȠȝȘșİȣIJȒ IJȠȣȢ țĮȚ ȞĮ İȜȑȖȟȠȣȞ
IJȠȣȢ ȩȡȠȣȢ țĮȚ IJȚȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ IJȠȣ ıȣȝȕȠȜĮȓȠȣ ĮȖȠȡȐȢ. ȉȠ ʌȡȠȧȩȞ ĮȣIJȩ įİȞ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ ĮʌȠȡȡȓʌIJİIJĮȚ ȝİ ȐȜȜĮ İȝʌȠȡȚțȐ ĮʌȩȕȜȘIJĮ.
ȉȠ ʌȡȠȧȩȞ ĮȣIJȩ įİȞ ʌİȡȚȑȤİȚ İʌȚțȓȞįȣȞİȢ ȠȣıȓİȢ.
Ǿ ĮʌȩȡȡȚȥȘ IJȦȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞ ȝʌĮIJĮȡȚȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİIJĮȚ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ
IJȠȣȢ İșȞȚțȠȪȢ țĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ ȖȚĮ IJȘȞ ĮʌȩȡȡȚȥȘ IJȦȞ ȝʌĮIJĮȡȚȫȞ.
DzȞįİȚȟȘ ǹȚIJȓĮ ǻȚȩȡșȦıȘ
= ȉȪʌȠȢ BF (DZțȡȠ ĮȚıșȘIJȒȡĮ)
EU
Dijital Klinik Termometresi Türkçe
A. Sensör Ucu
B. Ekran Penceresi
C. ÷mesi
D. Saklama Kutusu
Giriú
OMRON Dijital Termometre Flex Temp Smart'Õ
satÕn aldÕ÷ÕnÕz için teúekkür ederiz.
KullanÕm AmacÕ
SatÕn aldÕ÷ÕnÕz termometre güvenli, do÷ru ve
hÕzlÕ ateú ölçüm sonuçlarÕ sunar. Ateú ölçü-
münü anüsten (rektal olarak), a÷Õzdan (oral
olarak) ya da koltuk altÕndan (aksiler olarak)
yapabilirsiniz. Bu termometre kÕrÕk cam veya
cÕva tehlikeleri gibi sÕkÕntÕlarÕ ortadan kaldÕr-
maktadÕr. SÕcaklÕ÷ÕnÕzÕ sigara içmenin, yemek
yemenin ve bir úeyler içmenin etkiledi÷ini unut-
mayÕn. Spesifik ateú de÷erleriyle ilgili sorularÕ-
nÕz için doktorunuzla irtibat kurunuz.
Hedef KullanÕcÕ
Bu termometre bu kullanÕm kÕlavuzunu
anlayabilen yetiúkinler tarafÕndan kullanÕlmak
üzere tasarlanmÕútÕr.
Bu cihaz ev kullanÕmÕ için dizayn edilmiútir.
Önemli Güvenlik NotlarÕ
Ürünün düzgün úekilde kullanÕlmasÕin temel
güvenlik önlemlerine ve aúa÷Õda belirtilen
önlemlere uyulmasÕ gerekmektedir.
UyarÕ
• Yüksek veya uzun süreli ateúli olma hali
özellikle de küçük çocuklarda tÕbbi müdahale
gerektirir. Lütfen doktorunuza baúvurun.
•Do÷ru sÕcaklÕk okumalarÕ için ekteki talimatlarÕ
dikkatli bir úekilde okuyun ve izleyin. SÕcaklÕk
okumalarÕnÕn fiziksel güç harcama, ölçümden
önce sÕcak veya so÷uk bir úeyler yiyip içme ve
ölçüm tekni÷i de dahil olmak üzere çeúitli
faktörlerden etkilendi÷ini unutmayÕn.
•Ölçüm sÕrasÕnda hareket etmeyin.
•SÕcaklÕk okumalarÕnÕn kendi kendine teúhis
koymak için kullanÕlmasÕ tehlikelidir ve
mevcut durumun kötüleúmesine neden
olabilir. SonuçlarÕn yorumlanmasÕ için
doktorunuza baúvurun.
• Bu termometre oral veya rektal yoldan ya da
k
oltuk altÕndan sÕcaklÕk ölçmek için kullanÕlÕr.
YanlÕú okumalara ve yaralanmaya yol
açabilece÷inden, kulak gibi baúka bölgelerde
sÕcaklÕk ölçmeye çalÕúmayÕn.
• Termometreyi çocuklarÕn eriúemeyece÷i yer-
lerde saklayÕn. ÇocuklarÕn, kendi ateúlerini yal-
nÕz baúlarÕna ölçmelerine izin vermeyin.
ÇocuklarÕn yetiúkin gözetimi dÕúÕnda sÕcaklÕk
ölçmeye çalÕúmasÕ yaralanmalarÕna yol açabilir.
•Pili, pil kapa÷ÕnÕ veya sonda kapa÷ÕnÕ
çocuklarÕn eriúebilece÷i yerlerde bÕrakmayÕn.
Çocuklar bunlarÕ yutabilir. Bir çocuk pil, pil
kapa÷Õ veya sonda kapa÷Õ yuttu÷unda,
hemen bir doktora baúvurun.
•YanlÕú okumalara yok açabilece÷inden termo-
metre Õslakken ölçüm yapmaya çalÕúmayÕn.
• Küçük çocuklar tarafÕndan yutuldu÷unda
bo÷ulma tehlikesi yaratabilecek küçük
parçalar içerir.
•CihazÕ di÷er elektrikli tÕbbi ekipmanlarla (ME)
aynÕ anda kullanmayÕn. Bu durum, cihazÕn
yanlÕú çalÕúmasÕna yol açabilir ve/veya hatalÕ
bir okumaya neden olabilir.
Dikkat
• Termometreyi ÕsÕrmayÕn. Bunun yapÕlmasÕ
termometrenin kÕr
Õlm
asÕna ve/veya
yaralanmaya yol açabilir.
• Termometreyi birden fazla kiúinin
kullanmasÕna izin vermeyin.
• Termometreyi sökmeyin ya da tamir etmeyin.
Bunun yapÕlmasÕ yanlÕú okumalara neden
olabilir.
• Pili yakmaya çalÕúmayÕn. Patlayabilir.
•Pili de÷iútirirken pil kutuplarÕna (+ –) dikkat
edin. Buna dikkat edilmemesi sÕvÕ kaça÷Õnda,
ÕsÕ oluúumuna veya patlamaya yol açarak
ünitenin hasar görmesine yol açabilir.
• Termometre 3 ay veya daha uzun bir süre
kullanÕlmayacaksa pili çÕkarÕn. Buna dikkat
edilmemesi sÕvÕ kaça÷Õnda, ÕsÕ oluúumuna
veya patlamaya yol açarak ünitenin hasar
görmesine yol açabilir.
• Güçlü statik elektri÷in veya elektromanyetik
alanlarÕn mevcut oldu÷u yerlerde
termometreyi kullanmayÕn. Bu gibi alanlarda
termometrenin kullanÕlmasÕ yanlÕú okumalara
ve cihaz arÕzasÕna yol açabilir.
• Rektal hastalÕklarÕ
olan kiúi
lerde rektal ateú
ölçümü yapmayÕn. bunun yapÕlmasÕ
hastalÕ÷Õn a÷ÕrlaúmasÕna veya kötüleúmesine
yol açabilir.
Üniteye veya sert kutuya aya÷ÕnÕzla basmayÕn.
• Ucu 45 dereceden fazla bükmeyin.
• Ölçüm yaparken, cihazÕn 30 cm yakÕnÕnda
cep telefonu veya elektromanyetik alan
yayan di÷er elektrikli cihazlarÕn
bulunmadÕ÷Õndan emin olun. Bu durum,
cihazÕn yanlÕú çalÕúmasÕna yol açabilir ve/
veya hatalÕ bir okumaya neden olabilir.
Genel güvenlik önlemleri
ønsan vücut sÕcaklÕ÷Õ dÕúÕnda herhangi bir
úeyi ölçmek için termometreyi kullanmayÕn.
• Termometreyi ve saklama kutusunu
úürmeyin veya darbeye veya titreúime
maruz bÕrakmayÕn.
1. Fahrenhayt/Santigrat (Celsius)
seçenekleri arasÕnda geçiú yapma
Bir bip sesi duyuncaya kadar 7 saniye
boyunca ÷mesine basÕn.
Bip sesi duyuldu÷u anda ekran di÷er ölçüm
sistemi olarak de÷iúecektir. (Fig. 1, 2, 3)
2. Termometrenin kullanÕlmasÕ
1. ÷mesine basÕn. (Fig. 4)
Önceki ölçüm sonucu birkaç saniye süreyle
görüntülenir. Sonra dahili test iúlevi olarak
37,0 °C (98,6 °F) görüntülenir. (Fig. 5)
Not:
37,0 °C (98,6 °F) de÷erinden farklÕ bir
de÷er görüntülenirse, sorunun giderilmesiyle
ilgili ayrÕntÕlÕ bilgi almak için “6. Ekran Göster-
geleri ve Sorun Giderme” bömüne bakÕn.
2. Termometreyi ölçüm bölgesine yerleútirin.
Not: “L” göstergesi görüntülenemese bile
(yalnÕzca sÕcaklÕk görüntülendi÷inde), bu bir
hata de÷ildir. SÕcaklÕk oldu÷u gibi alÕnabilir.
(Fig. 6)
3. En erken sÕcaklÕk gösterimi için Sesli ikaz
bir [bipbipbip] sesini üç kez verecektir.
Termometreyi ölçüm bölgesinden çÕkarÕn ve
sonucu okuyun. (Fig. 7)
Sesli bildirim zamanlamasÕ
Rektal: yaklaúÕk 10 saniye
Oral: yaklaúÕk 20 saniye
Koltuk altÕ: yaklaúÕk 25 saniye*
* Ölçülen sÕcaklÕktaki de÷iúiklik, vücut
sÕcaklÕ÷ÕnÕn erken göstergesi olmaya
yetecek düzeyde düú÷ünde sesli uyarÕ
duyulur. Bölüm 9’da belirtildi÷i gibi gerçek
do÷ru ölçüm daha uzun sürer. (ortam
koúullarÕna ba÷lÕ olarak).
Notlar:
• Ölçüm sesli ikazÕn ar
dÕndan da öl
çüm
devam eder.
• Sesli bildirim zamanlamasÕ, 23 derecelik
ortam sÕcaklÕ÷Õ temel alÕnarak belirtilmiútir.
• Oral ve koltuk altÕ ölçümleri daha düúük
ölçüm sonuçlarÕ verebilece÷inden, en
do÷ru sonucun alÕnmasÕ için cihazÕn rektal
olarak uygulanmasÕ önerilir.
4. Termometreyi kapatÕn. Saklama kutusuna
koymadan önce termometreyi temizleyin ve
dezenfekte edin.
Notlar:
• Ölçüm sonucu otomatik olarak hafÕzada
saklanacaktÕr.
• Pili korumak için termometreyi manuel
olarak kapatÕn. Termometre kullanÕldÕktan
sonra 30 dakika ya da açÕldÕ÷Õnda ancak
kullanÕlmadÕ÷Õnda 3 dakika içinde
otomatik olarak kapanÕr.
3. Son sÕcaklÕ÷Õn görüntülenmesi
En son ölçülen sÕcaklÕ÷Õ görüntülemek için
÷mesine basÕn.
AyrÕntÕlar için, lütfen “2. Termometrenin
kullanÕlmasÕ” bömüne bakÕn.
4. Do÷ru ölçüm
Ateúi ölçmek için kullanÕlan yöntemin hatalÕ
olmasÕ durumunda ölçüm do÷rulu÷u
sa÷lanamaz.
Rektal kullanÕm:
• Genellikle küçük çocuklarda oral ya da aksiler
ateú ölçümü yapÕlmasÕ zor oldu÷unda kullanÕlÕr.
• Cildi tahriú etmeyen bir jel sürün.
• SondanÕn ucunu rektuma hafif bir úekilde, en
fazla 1,3 cm sokun. Bir dirençle karúÕlaúÕrsanÕz
ucu rektum içine itmek için zorlamayÕn.
•KullandÕktan sonra termometreyi dezenfekte
edin.
Oral kullanÕm (4 yaú ve üstü için):
Ölçüm yapmaya baúlamadan önce a÷zÕn
5 dakika kapalÕ kalmasÕ gerekir.
•Termometreyi a÷Õzda dilin altÕna, dil kökünün
sa÷Õnda ya da solunda kalacak úekilde
yerleútirin. (Fig. 8)
•Termometrenin yerleútirildi÷i yerde kalmasÕ
için dilinizle baskÕ uygulayÕn.
•A÷zÕn etrafÕnda kaymasÕnÕ önlemek için
termometreyi tutun. (Fig. 9)
Koltuk altÕndan (aksiler) kullanÕm:
• Sensör ucunu koltuk altÕnÕn ortasÕna
yerleútirin. (Fig. 10)
• Kolu içeriye do÷ru hafif bir basÕnç uygulamak
için kullanarak sensör ucunu kolun altÕnda
tutun. (Fig. 11)
Aúa÷Õdaki durumlar ölçümlerin hatalÕ
olmasÕna neden olabilir:
• Egzersiz yaptÕ
ktan, banyodan, yemek
yedi
kten veya bir úeyler içtikten hemen sonra
sÕcaklÕ÷Õn alÕnmasÕ yanlÕú ölçüme yol açabilir.
Do÷ru: SÕcaklÕ÷Õ ölçmeden önce en az
30 dakika bekleyin.
• Etrafta gezindikten sonra sÕcaklÕ÷Õn alÕnmasÕ
yanlÕú ölçüme yol açabilir.
Do÷ru: SÕcaklÕ÷Õ uyandÕktan hemen sonra
veya etrafta gezindikten en az 30 dakika
sonra ölçün.
*UyandÕktan sonra etrafta gezilmesi vücut
sÕcaklÕ÷ÕnÕ arttÕrÕr.
Aúa÷Õdaki durum sÕcaklÕk koltuk altÕndan
alÕndÕ÷Õnda yanlÕú ölçümlere yol açabilir:
• Koltuk altÕnda aú
ÕrÕ te
rleme
Çözüm: Ölçüm yapmadan önce koltuk
altÕndaki teri silin.
•Ateú ölçümünü, uzun süre battaniyelerin
altÕnda kaldÕktan sonra yapmak.
5. Pilin de÷iútirilmesi
Pil: Alkalin-Manganez Dü÷me Pil LR41 (ayrÕ
olarak satÕlmaktadÕr)
Pili belirtilen tavsiye edilen süre içerisinde
kullanÕn.
Pil De÷iútirme Göstergesi ( )
Termometre açÕldÕ÷Õnda pil de÷iútirme
göstergesi göntülenirse pili de÷iútirin.
1. Kapa÷Õ çÕkarmak için bozuk para kullanÕn.
(Fig. 12)
2. Pili çÕkarÕn. (Fig. 13)
3. Yeni pili “+” kutbu úemadasterildi÷i gibi
yukarÕ bakacak úekilde takÕn. Pilin kutuplarÕ
düzgün olacak úekilde takÕldÕ÷Õndan emin
olun. (Fig. 14)
4. Akü kapa÷ÕnÕ de÷iútirmek için bozuk para
kullanÕn. (Fig. 15)
Notlar:
• Termometre test edilmesi için bir pil tak
ÕlÕ
ol
arak gelir. Bu pil yeni bir pille aynÕ
kullanÕm ömrüne sahip olmayabilir.
•VidanÕn etrafÕndaki O-ringi kaybetmeyin.
Aksi takdirde su geçirmezlik özelli÷i zarar
görür; hatalÕ sonuçlar alÕnmasÕna ve
ünitenin bozulmasÕna neden olabilir.
6. Ekran Göstergeleri ve Sorun Giderme
Ölçüm sÕrasÕnda aúa÷Õdaki problemlerden herhangi biri meydana gelirse, öncelikle 30 cm
yakÕnda baúka elektrikli cihaz olmadÕ÷ÕnÕ kontrol edin.
Sorun devam ederse, aúa÷Õdaki tabloya bakÕn.
Gösterge Neden Çözüm
(düúük)
AlgÕlama bölümündeki sÕcaklÕk
32 °C'den (89,6 °F) daha az
oldu÷unda görüntülenir.
Bu bir hata de÷ildir; dolayÕsÕyla
göz ardÕ edilerek ölçüm
yapÕlabilir.
(yüksek)
AlgÕlama bölümündeki sÕcaklÕk
42 °C'den (107,6 °F) daha yüksek
oldu÷unda görüntülenir.
AlgÕlama bölümünü so÷utun ve
ardÕndan ölçüm yapÕn.
Hava SÕcaklÕ÷Õ
Göstergesi
Ortam sÕcaklÕ÷Õ 32 °C'yi (89,6 °F)
aútÕ÷Õnda görüntülenir.
7. Saklama
Termometreyi saklama kutusunda saklayÕn.
• Termometreyi aúa÷Õda belirtilen özelliklere sahip yerlerde saklamayÕn. Aksi takdirde,
termometre zarar görebilir.
- Islak alanlar.
-SÕcaklÕ÷Õn ve nemim yüksek oldu÷u ya da do÷rudan güneú ÕúÕ÷Õna maruz kalan yerler. IsÕtma
cihazlarÕna, tozlu alanlara ya da havada yüksek tuz konsantrasyonu olan ortamlara yakÕn
yerler.
nitenin e÷ime, darbeye ya da titreúime maruz kalaca÷Õ yerler.
- ølaçlarÕn saklandÕ÷Õ alanlar ya da aúÕndÕrÕcÕ gazlarÕn bulundu÷u yerler.
8. Temizleme ve Dezenfekte Etme
OMRON, cihazÕ nemli bir bezle silmenizi tavsiye etmektedir. Dezenfeksiyon için %70 Etil alkol ya
da øzopropil alkol kullanÕlabilir. Termometrenin algÕlama bölümünü alkole ya da sÕcak suya
(50°C'den sÕcak su) daldÕrarak dezenfekte etmeye çalÕúmayÕn.
15 cm'den daha derine ve 30 dakikadan daha uzun süre daldÕrmayÕn.
9. Özellikler
Notlar:
• Bu özellikler önceden haber verilmeksizin de÷iútirilebilir.
• Bu ünite su geçirmez.
• Termometre ucu Nikel içerir.
• Bu termometrede bakÕm yapÕlacak herhangi bir parça bulunmamaktadÕr. OMRON, cihaz
do÷rulu÷unun OMRON temsilcisi tarafÕndan iki senede bir kontrol edilmesini önermektedir.
Bu OMRON ürünü sÕkÕ OMRON Healthcare Co., Ltd., Japonya kalite sistemi altÕnda üretilmektedir.
Garanti
Bu ürün OMRON tarafÕndan satÕn alÕnma tarihinden itibaren 3 yÕl garantilidir. HatalÕ kullanÕmdan
kaynaklanan herhangi bir hasar bu garanti kapsamÕna girmemektedir.
Piller ve paket de garanti kapsamÕ dÕúÕnda kalmaktadÕr. Tüm di÷er hasar iddialarÕ kapsam
dÕúÕnda kalmaktadÕr. Garanti talebinin, ürün faturasÕyla birlikte gönderilmesi gerekmektedir.
Bu cihaz, EC yönergesi 93/42/EEC (Medikal Cihaz Yönergesi) ve Avrupa StandardÕ
EN12470:2000, Klinik termometreler - Bölüm 3: SÕcaklÕ÷Õ ölçülen en yüksek de÷erde kalan,
kompakt elektrikli (UyarmasÕz ve UyarmalÕ) termometrelerin performansÕ.
[37,0 °C (98,6 °F)],
en son yapÕlan
ölçümün sonucu
görüntülendikten
sonra, ölçüm
hazÕrlÕ÷Õ sÕrasÕnda
test ekranÕ olarak
görüntülenmez.
Termometreyi birkaç kez Õn ve kapatÕn. [36,9 °C (98,4 °F)] -
[37,1 °C (98,8 °F)] aralÕ÷ÕnÕn dÕúÕnda olan bir sÕcaklÕk test ekranÕ olarak
görüntülenir, lütfen en yakÕ
n yetkili OMRON yetkili satÕcÕnÕza
baúvu
run.
Ürün SÕnÕfÕ: Klinik Elektronik Termometreler
Ürün TanÕmÕ: Dijital Termometre
Model (code): Flex Temp Smart (MC-343F-E)
Güç Kayna÷Õ: 1,5 V DC, 1 LR41 Alkalin-Manganez Dü÷me Pil
Güç Tüketimi: 0,1 mW
DayanÕklÕlÕk Süresi: 4 yÕl
Pil Ömrü: YaklaúÕk 3 yÕl ve üzeri (günde 3 defa)
AlgÕlama Birimi: Te r m is t ö r
Ölçüm Yöntemi: Gerçek ölçüm (uyarmasÕz)
IP SÕnÕflandÕrmasÕ: IP22
Ateú De÷eri EkranÕ: 0,1 derecelik artÕúlarla 3 hanelik (°C) veya 4 hanelik (°F) ekran
Ölçüm Hassasiyeti: ±0,1 °C (32,0 ila 42,0 °C)
±0,2 °F (89,6 ila 107,6 °F)
(sÕcaklÕ÷Õ sabit tutulan, 23 °C'lik (73,4 °F) standart oda
sÕcaklÕ÷Õndaki bir test haznesinde ölçüm yapÕld
Õ÷Õnda
)
Ölçüm Konumu: Oral, rektal, koltuk altÕ
Ölçüm Süresi: Koltuk AltÕ: YaklaúÕk 10 Dakika;
Oral/Rektal: YaklaúÕk 5 Dakika
Ölçüm AralÕ÷Õ: 32,0 - 42,0 °C (89,6 - 107,6 °F)
HafÕza: 1 HafÕza
KullanÕm OrtamÕ SÕcaklÕk,
Nem ve Hava BasÕncÕ:
Ortam sÕcaklÕ÷Õ +10 ila +40 °C (+50 ila +104 °F),
Ba÷Õl Nem %30 – 85 BN (yo÷uúmasÕz), 700~1060 hPa
Depolama/Nakliye OrtamÕ
SÕcaklÕk, Nem ve Hava
BasÕncÕ:
Ortam sÕcaklÕ÷Õ -20 ila +60 °C (-4 ila +140 °F),
Ba÷Õl Nem %10 – 95 BN (yo÷uúmasÕz), 700~1060 hPa
Elektrik ÇarpmasÕna KarúÕ
Koruma:
Dahili olarak çalÕ
úan ME ekipman
A÷ÕrlÕk: Ya
klaúÕk 12 g (pille birlikte)
DÕú Boyutlar: 19,4 mm (g) × 132,5 mm (u) × 10,0 mm (d)
Paketin øçindekiler: Ana Ünite, Test Pili (Alkalin-Manganez÷me Pil LR41),
Saklama Kutusu, Talimat SayfasÕ.
Uygulanan kÕsÕm:
* IP sÕnÕflandÕrmasÕ IEC 60529 tarafÕndan sa÷lanan koruma seviyeleridir.
Bu cihaz parmak gibi çapÕ 12,5 mm ve daha büyük katÕ yabancÕ maddelere karúÕ korumalÕdÕr.
Bu cihaz normal çalÕúmada sorun çÕkaracak e÷imli damlayan su damlalarÕna karúÕ korumalÕdÕr.
Bu kÕlavuzdaki TalimatlarÕ dikkatli bir úekilde
okuyun.
Modeline ba÷lÕ olmak üzere, sembollerin açÕklamalarÕ ürünün kendisinde, ürün satÕú
ambalajÕnda veya KullanÕm KÕlavuzunda bulunabilir
UygulamalÕ parça - BF Tipi
Elektrik çarpmasÕna karúÕ koruma
seviyesi (kaçak akÕm)
LOT numarasÕ
CE øúareti SÕcaklÕk kÕsÕtlamasÕ
IEC 60529 tarafÕndan sa÷lanan giriú
korumasÕ derecesi
Nem kÕsÕtlamasÕ
KullanÕcÕnÕn kullanÕm talimatlarÕna
danÕúmasÕ gerekli.
Hava basÕncÕ kÕsÕtlamasÕ
Ürünün üretim tarihi satÕú ambalajÕna yerleútirilen LOT numarasÕna entegre edilmiútir:
ilk 4 rakam üretim y
ÕlÕ,
sonraki 2 rakam ise üretimin yapÕldÕ÷Õ ay anlamÕna gelir.
Gösterge Neden Çözüm
= BF Tipi (Sensör Ucu)
Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) hakkÕnda önemli bilgiler
OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. tarafÕndan üretilen MC-343F-E, EN60601-1-2:2015
Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) standardÕna uygundur.
Bu EMC standardÕna uygun di÷er belgeler OMRON HEALTHCARE EUROPE úirketinin bu
talimat kÕlavuzunda belirtilen adresinde veya www.omron-healthcare.com sayfasÕnda
mevcuttur. MC-343F-E için web sitesindeki EMC bilgilerine baúvurun.
Bu Ürünün Do÷ru BertarafÕ (AtÕk Elektrikli ve Elektronik Ekipman)
Üründe ya da belgelerinde gösterilen bu iúaret, bu ürünün kullanÕm ömrü sonunda
di÷er evsel atÕklar ile birlikte çöpe atÕlmamasÕ gerekti÷ini belirtir. Kontrolsüz
atÕklarÕn bertaraf edilmesiyle çevreye veya insan sa÷lÕ÷Õna olasÕ zararlarÕ önlemek
için, lütfen bunu di÷er atÕk türlerinden ayÕrÕn ve malzeme kaynaklarÕnÕn
sürdürülebilir olarak yeniden kullanÕlmasÕnÕ sa÷lamak için sorumlu bir úekilde geri
dönüútürün
HanehalkÕ kullanÕcÕlarÕ, çevreye duyarlÕ geri dönüú
üm için nereden ve nasÕl
bu
maddeyi alabilecekleri ile ilgili ayrÕntÕlarÕ ö÷renmek için ya bu ürünü satÕn aldÕ÷Õ
perakendeci ya da yerel resmi makamlarÕyla irtibata geçmelidir.
Ticari kullanÕcÕlar tedarikçileriyle iletiúim kurmalÕ ve satÕn alma sözleúmesinin hüküm ve
koúullarÕnÕ kontrol etmelidir. Bu ürün, atÕlmak için di÷er ticari atÕklarla karÕútÕrÕlmamalÕdÕr.
Bu ürün herhangi bir tehlikeli madde içermez.
KullanÕlmÕú pillerin atÕlmasÕ, pillerin atÕlmasÕyla ilgili ulusal yönetmeliklere uygun
olarak yapÕlmalÕdÕr.
EU
ɐɢɮɪɨɜɨɣ ɬɟɪɦɨɦɟɬɪ
A. ɂɡɦɟɪɢɬɟɥɶɧɵɣ ɧɚɤɨɧɟɱɧɢɤ
B. Ⱦɢɫɩɥɟɣ
C. Ʉɧɨɩɤɚ
D. Ɏɭɬɥɹɪ
ȼɜɟɞɟɧɢɟ
Ȼɥɚɝɨɞɚɪɢɦ ɡɚ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ
ɬɟɪɦɨɦɟɬɪɚ OMRON Flex Temp Smart.
ɇɚɡɧɚɱɟɧɢɟ
Ʉɭɩɥɟɧɧɵɣ ɜɚɦɢ ɬɟɪɦɨɦɟɬɪ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɛɟɡ-
ɨɩɚɫɧɨɟ, ɬɨɱɧɨɟ ɢ ɛɵɫɬɪɨɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ ɬɟɦɩɟɪɚ-
ɬɭɪɵ ɬɟɥɚ. ɂɡɦɟɪɹɬɶ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɭ ɦɨɠɧɨ ɜ
ɚɧɚɥɶɧɨɦ ɨɬɜɟɪɫɬɢɢ (ɪɟɤɬɚɥɶɧɵɣ), ɜɨ ɪɬɭ
(ɨɪɚɥɶɧɵɣ) ɢɥɢ ɩɨɞɦɵɲɤɨɣ (ɚɤɫɢɥɹɪɧɵɣ ɫɩɨɫɨɛ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ). ɂɫɩɨɥɶɡɭɹ ɷɬɨɬ ɬɟɪɦɨɦɟɬɪ ɦɨɠɧɨ
ɧɟ ɛɟɫɩɨɤɨɢɬɶɫɹ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ ɫɬɟɤɥɨ ɪɚɡɨɛɶɟɬɫɹ, ɚ
ɬɚɤɠɟ ɨɛ ɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ ɪɬɭɬɶɸ. ɉɨɦ-
ɧɢɬɟ, ɱɬɨ ɤɭɪɟɧɢɟ, ɩɪɢ