König HC-DT12 Specifikation

varumärke
König
Kategori
digitala kroppstermometrar
Modell
HC-DT12
Typ
Specifikation
27
Takuu:
Takuu ja vastuuvelvollisuus mitätöityvät, jos tuote vaurioituu siihen tehtyjen muutoksien tai sen
väärinkäytön takia.
Yleistä:
Muutoksia malliin ja teknisiin ominaisuuksiin voidaan tehdä ilmoituksetta.
Kaikki logot, merkit ja tuotenimet ovat niiden vastaavien omistajien tuotemerkkejä tai rekisteröityjä
tuotemerkkejä ja niitä on käsiteltävä sellaisina.
Säilytä käyttöohjeet ja pakkaus myöhempää käyttötarvetta varten.
Huomio:
Tuote on varustettu tällä merkillä. Se merkitsee, ettei käytettyjä sähkö- tai elektronisia
tuotteita saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Kyseisille tuotteille on olemassa erillinen
keräysjärjestelmä.
SVENSKA
Vad innebär “normaltemperatur”?
Trots att den gängse accepterade “normaltemperaturen” är 37,0˚C/98,6˚F kan värden från
36,1˚C/97,0˚F till 37,2˚C/99,0˚F fortfarande anses vara “normala”. Temperaturvariationer kan ofta
hänföras till saker som träning, rökning, mat- och dryckesvanor. Och temperaturen är lägre på
morgonen än vad den är under senare delen av dagen. Andra variationer kan bero på platsen för
temperaturavläsningen. Oral temperatur följer värdena ovan medan rektal temperatur vanligtvis ligger
0,5˚C /1,0˚F högre. Å andra sidan kan ett värde taget i armhålan ligga 0,5˚C /1,0˚F lägre.
Specikationer
Mätintervall 32,0˚C (89,6˚F) ~ 42,9˚C (109,2˚F)
Visning av låg temperatur Temperatur <32,0˚C (89,6˚F): visas som: Lo˚C (Lo˚F)
Visning av hög temperatur Temperatur <42,9˚C (109,2˚F): visas som: Lo˚C (Lo˚F)
Visningsnoggrannhet 0,1˚C (32,2˚F)
Precision
35,0˚C (95,6˚F) ~ 39,9˚C (102,2˚F) ±0,1˚C (0,2˚F)
Övriga intervall: ±0,2˚C (0,3˚F)
Feber meddelandepip
[>37,8˚C (100,0˚F)]
30 korta meddelandepip under 10 sekunder
Normal meddelandepip
[≤37,8˚C (100,0˚F)]
10 långa meddelandepip under 10 sekunder
Auto-avstängning 8 ± 2 minuter
Batteri LR41 eller SR41
Batteriets livslängd 2 år
Användningsförhållande
Temperatur: 10˚C (50˚F) ~ 40˚C (104˚F)
Luftfuktighet: 10 % ~ 95 % RH
Förvaring
Temperatur: -20˚C (-68˚F) ~ 60˚C (140˚F)
Luftfuktighet: 10 % ~ 95 % RH
Vikt HC-DT11-12: 11g Groda: 16g Anka: 14g
28
MÄTSPETS
ON/OFF-knapp
VISNINGSSKÄRM
BATTERILUCKA
Ta temperaturen
1. Tryck ON/OFF för att aktivera termometern. Enheten piper och skärmen visar Lo. Testen av
LCD-skärmen pågår ca 2 sekunder.
2. Sedan visas den senast tagna temperaturen med ett “M” i det högra hörnet.
3. Sedan visas 37,0˚C (eller 98,6˚F).
4. När Lo och blinkande ˚C (˚F) visas så är termometern klar för temperaturtagning. Men om
rumstemperaturen är högre än 32,0˚C (89,6˚F) kommer rumstemperaturen att visas i stället.
5. Pipet ljuder när temperaturtagningen är klar.
6. Tryck på ON/OFF för att stänga av enheten.
(Enheten stängs av automatiskt efter ungefär tio minuters användning.)
VÄRMEFICKA VÄRMEFICKA
Finns nederst i munhålan under tungan.
Ta temperaturen oralt
Placera mätspetsen så nära värmeckan som möjligt.
Ungefärlig mätningstid: 30 sekunder.
OBS: Kom ihåg att oralt mätt temperatur är någotgre än extern temperatur (ungefär 0,3˚C eller 32,5˚F).
Förslag: Håll munnen stängd under 2 minuter före tagning av oral temperatur för att få så exakt
resultat som möjligt.
Ta temperaturen i armhålan
Torka armhålan med en torr handduk och placera mätspetsen så att den vidrör huden och
temperaturen är vinkelrät mot kroppen. Lägg armen över bröstet så att mätspetsen täcks ordentligt.
Ungefärlig mätningstid: 10 sekunder.
OBS: Temperaturen i armhålan är vanligtvis 0,5˚C eller 32,9˚F lägre än vid orala mätningar.
Förslag: Håll armhålan “stängd” under 5 minuter före tagning av oral temperatur för att få så exakt
resultat som möjligt.
29
Ta temperaturen rektalt
Använd ett vattenlösligt glidmedel för att täcka mätspetsens skydd. För försiktigt in spetsen (max
1,5 cm) i rektum.
Ungefärlig mätningstid: 20 sekunder.
OBS: Kom ihåg att rektalt mätt temperatur är något högre än extern temperatur (ungefär 0,5˚C eller
32,9˚F).
Byta batteri
Batteriet i digitaltermometern ska bytas ut när “ ” visas i det nedre högra hörnet på skärmen. Ersätt
batteriet med ett nytt 1,55V, LR41 alkaline- eller SR41 silveroxidbatteri eller motsvarande.
Byta ut batteriet
1. Ta bort batteriluckan på enheten.
2. Ta bort batterihållaren.
3. Ta ett spetsigt föremål som inte är av metall och ta bort batteriet. Sätt sedan i det nya batteriet med
den positiva (+) polen uppåt.
4. Sätt tillbaka batterihållaren.
5. Skjut försiktigt batteriluckan tillbaka på plats.
Varning: Byt inte batterier i närheten av småbarn eller värmekällor.
Rengöring
Före och efter varje användning ska termometern rengöras med en mjuk trasa och isopropylalkohol
utspätt med vatten, eller så ska den rengöras med KALL tvållösning. Enheten kan sänkas ner i vatten
eller alkohol (enbart de vattentäta modellerna). Ha inte enheten nedsänkt i vätska under längre tid eller
sterilisera den inte genom kokning, gas- eller ång-autoklaver.
Lösning Utspädning med vatten Metod
Etanol 70-80% Torka av mätspetsen med den våta trasan
Isopropylalkohol 70-90% Enligt ovan
Föreskrifter
1. Termometern ska enbart användas i vuxens sällskap. Det är ingen leksak. Förvara utom räckhåll
för barn.
2. Gå, spring eller prata inte under temperaturtagning.
3. Förvara enheten i sitt skyddsetui när den inte används.
4. Förvara inte enheten så att den exponeras för direkt solljus, damm eller fukt.
Undvik extrema temperaturer.
5. Tappa eller att utsätta enheten för hårda stötar bör undvikas.
6. Försök aldrig ta isär enheten förutom vid batteribyte.
Säkerhetsanvisningar:
För att minska risken för elektriska stötar bör denna produkt ENDAST
öppnas av behörig tekniker när service behövs. Dra ut strömkabeln från
eluttaget och koppla ur all annan utrustning om något problem skulle
uppstå. Utsätt inte produkten för vatten eller fukt.
Underhåll:
Rengör endast med torr trasa. Använd inga rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel eller
slipmedel.
RISK FÖR ELST
ÖPPNA INTE
VARNING
30
Garanti:
Ingen garanti gäller vid ändringar eller modieringar av produkten eller för skador som har uppstått på
grund av felaktig användning av denna produkt.
Allmänt:
Utseende och specikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.
Alla logotyper och produktnamn är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör sina ägare
och är härmed erkända som sådana.
Behåll bruksanvisningen och förpackningen för eventuellt framtida behov.
Obs!
Produkten är märkt med denna symbol som betyder att använda elektriska eller
elektroniska produkter inte får slängas bland vanliga hushållssopor. Det nns särskilda
återvinningssystem för dessa produkter.
ČESKY
Co je “normální” teplota?
I když je za “normální” teplotu zpravidla považovaná hodnota 37,0 ˚C/98.6 ˚F, výsledky měření se
mohou pohybovat v rozmezí od 36,1 ˚C/97,0 ˚F do 37,2 ˚C/99,0 ˚F a tato teplota může stále být
považovaná za “normální. Teplotní výkyvy mohou být způsobeny aktivitami, jako je cvičení, kouření,
požívání potravy nebo pití. Vaše teplota je nižší ráno na rozdíl od odpoledne. Další teplotní výkyvy
mohou být způsobeny místem měření. Výše uvedené okolnosti se vztahují na orální měření teploty,
rektální teplota je zpravidla o 0,5 ˚C /1,0˚F vyšší. Naopak axilární teplota (v podpaží) je o 0,5 ˚C /1,0 ˚F
nižší.
Technické specikace
Rozsah měření 32,0 ˚C (89,6 ˚F) ~ 42,9 ˚C (109,2 ˚F)
Zobrazení nízké teploty Teplota < 32,0 ˚C (89,6 ˚F): zobrazení na displeji: Lo˚C (Lo˚F)
Zobrazení vysoké teploty Teplota > 42,9 ˚C (109,2 ˚F): zobrazení na displeji: Hi˚C (Hi˚F)
Přesnost měření na displeji 0,1 ˚C (32,2 ˚F)
Přesnost měření
35,0 ˚C (95,0 ˚F) ~ 39,0 ˚C (102,2 ˚F): ± 0,1 ˚C (0,2 ˚F)
Další rozmezí: ± 0,2 ˚C (0,3 ˚F)
Zvukový signál při horečce
[>37,8 ˚C (100,0 ˚F)]
30 krátkých pípnutí během 10 sekund
Zvukový signál normální teploty
[≤ 37,8 ˚C (100,0 ˚F)]
10 dlouhých pípnutí během 10 sekund
Funkce automatického vypnutí 8 ± 2 minuty
Baterie LR41 nebo SR41
Životnost baterie 2 roky
Provozní teplota
Teplota: 10 ˚C (50 ˚F) ~ 40 ˚C (104 ˚F)
Vlhkost: 10 % ~ 95 % RH (relativní vlhkosti)
Skladovací podmínky
Teplota: -20 ˚C (-68 ˚F) ~ 60 ˚C (140 ˚F)
Vlhkost: 10 % ~ 95 % RH (relativní vlhkosti)
Hmotnost HC-DT11-12: 11 g S žábou: 16 g S kachničkou: 14 g
/

Denna handbok är också lämplig för