Microlife BP A3 Plus Användarmanual

Kategori
Blodtrycksenheter
Typ
Användarmanual
8
Display
Läs dessa instruktioner noga innan du använder instru-
mentet.
Tillämplighetsklass BF
Avsedd användning:
Denna oscillometriska blodtrycksmätaren är avsedd för icke-
invasiv mätning av blodtrycket hos patienter, 12 år och äldre.
Blodtrycksmätaren är kliniskt validerad/godkänd för patienter med
högt blodtryck, diabetes, graviditet, havandeskapsförgiftning,
ateroskleros (åderförkalkning), njursjukdom i slutskedet, fetma
och äldre.
Bäste kund
Instrumentet är utvecklat i samarbete med läkare och kliniska
tester bevisar att dess mätnoggrannhet är mycket hög.*
Om du har frågor, problem eller vill beställa reservdelar ber vi dig
kontakta lokal Microlifes kundservice. Din återförsäljare eller ditt
apotek kan ge dig kontaktuppgifter till en Microlife-representant i
ditt land. Alternativt kan du besöka adressen www.microlife.com
där du finner värdefull information om våra produkter.
Med önskan om ett hälsosamt liv – Microlife AG!
* Detta instrument använder samma mätningsteknik som den pris-
belönta modellen «BP 3BTO-A», vilken testats enligt föreskrifterna
från British and Irish Hypertension Society (BIHS).
Innehållsförteckning
1. Viktiga fakta om blodtryck och blodtrycksmätning hemma
Hur bedömer jag mitt blodtryck?
2. Användning av instrumentet första gången
Lägga i batterier
Inställning av tid och datum
Välj rätt manschett
Välj användare
Välj standard eller MAM läge.
MAM-läge (rekommenderas starkt)
3. Gör en blodtrycksmätning
Att inte lagra ett mätvärde
4. Utseende på oregelbundna hjärtslag (IHB) symbol
5. Trafikljusindikering i displayen
6. Dataminne
Hämta sparade värden
Minnet fullt
Radering av alla värden
Microlife BP A3 Plus
SV
1
PÅ/AV-knapp
2
Bildskärm (display)
3
Manschettuttag
4
Batterifack
5
Adapteranslutning, uttag
6
Manschett
7
Manschettkontakt
8
MAM-knapp
9
Användare omkopplare
AT
M-knapp (minne)
AK
Tidsknapp
AL
Användare indikator
AM
Batteridisplay
AN
Datum/Tid
AO
Systoliskt värde
AP
Diastoliskt värde
AQ
Pulsslag
AR
Trafikljusindikator
AS
MAM-intervall
BT
Puls indikator
BK
Kontroll indikator för manschett
BL
MAM-läge
BM
Oregelbundna hjärtslag (IHB) symbol
BN
Indikering av armrörelse under mätning
BO
Sparat värde
Behåll torr
9BP A3 Plus
SV
7. Indikatorer på att batteriet håller på att ta slut och batteri-
byte
Då batteriet är nästan slut
Tomma batterier – utbyte
Hurudana batterier och hur skall de bytas ut?
Användning av laddningsbara batterier
8. Användning av nät adapter
9. Felmeddelanden
10. Säkerhet, underhåll, noggrannhetstest och avfallshante-
ring
Säkerhet och skydd
Instrumentunderhåll
Rengöring av manschett
Nogrannhetstest
Avfallshantering
11. Garanti
12. Tekniska data
Garantikort (se baksida)
1. Viktiga fakta om blodtryck och blodtrycksmätning
hemma
Blodtryck är trycket med vilket blodet passerar genom artä-
rerna när hjärtat pumpar. Två värden, det systoliska (övre)
värdet och det diastoliska (lägre) värdet mäts alltid.
Instrumentet visar även pulsslag (antalet hjärtslag per minut).
Ständigt höga blodtrycksvärden kan skada din hälsa och
måste behandlas av läkare.
Diskutera alltid dina värden med din läkare och tala om för
honom/henne om du upptäcker något onormalt eller känner dig
osäker. Lita aldrig på enstaka blodtrycksmätningar.
Det finns många orsaker till mycket höga blodtrycksvärden.
Din läkare kan förklara ytterligare detaljer och erbjuda behand-
ling om nödvändigt. Förutom medicinering kan blodtrycket
minskas genom viktminskning och fysisk träning.
Under inga omständigheter skall Du ändra doseringen av
Dina mediciner eller påbörja behandling utan att konsul-
tera Din doktor.
Beroende på fysisk ansträngning och kondition, förändras blod-
trycket under dagen. Du bör därför alltid mäta blodtrycket
vid samma tidpunkt och under lugna förhållanden, när du
är avslappnad! Gör minst två mätningar vid varje mättillfälle
och notera snittvärdet. Mät gärna morgon och kväll.
Det är normalt att två mätningar som görs direkt efter varandra
kan ge olika resultat. Därför rekommendera vi att man
använder MAM tekniken.
Det är normalt att det förekommer skillnader mellan mätningar
som utförts av din läkare eller på apoteket och dem du tar
hemma, eftersom mätningssituationen är annorlunda.
Flera mätningar ger säkrare information om Ditt blodtryck än
enstaka mätningar. Därför rekommendera vi att man använder
MAM tekniken.
Vänta en stund, minst 15 sekunder mellan två mätningar.
Om Du ej har en hjärtspecialist, konsultera din doktor innan
användning av blodtrycksmätaren kapitel «Utseende på oregel-
bundna hjärtslag (IHB) symbol» i denna manual.
Pulsindikeringen är inte lämplig för att kontrollera frek-
vensen hos en pacemaker.
Om Du är gravid skall Du mäta Ditt blodtryck regelbundet Då
det kan variera mycket under denna tid.
Denna utrustning (blodtrycksmätare) är speciellt testad för
användning av gravida och havandeskapsförgiftning. När
du erhåller ovanligt höga blodtrycksvärden vid graviditet,
skall Du mäta igen efter in kort stund (t ex 4 timmar) Om
blodtrycket fortfarande är för högt, konsultera då Din doktor
eller gynekolog.
Hur bedömer jag mitt blodtryck?
Det högre värdet bestämmer bedömningen. T.ex.: ett blodtryck på
140/80 mmHg eller ett värde130/90 mmHg anger «för högt
blodtryck».
Tabellen nedan visar en klassificering av blodtrycksvärden enligt
internationella rekommendationer (ESH, ESC, JSH). Data i
mmHg.
Intervall
Systo-
liskt
Diasto-
liskt
Rekommenda-
tion
1. Normalt blodtryck < 120 < 74 Självkontroll
2. Optimalt blodtryck 120 - 129 74 - 79 Självkontroll
3. Förhöjt blodtryck 130 - 134 80 - 84 Självkontroll
4. r högt blodtryck 135 - 159 85 - 99 Sök medicinsk
rådgivning
5. Mycket för högt
blodtryck
160 100 Sök läkarhjälp
omedelbart.
10
2. Användning av instrumentet första gången
Lägga i batterier
Packa upp instrumentet och lägg i batterierna. Batterifacket 4
finns på instrumentets undersida. Lägg i batterierna (4 x 1.5 V,
storlek AA), se till att polerna placeras korrekt.
Inställning av tid och datum
1. Årssiffran blinkar i displayen när nya batterier är inlagda. Du
kan ställa in år genom att trycka på M-knappen AT. Tryck på
tidsknappen AK för att bekräfta och sedan ställa in månad.
2. Du kan ställa in rätt månad genom att tryc
ka på M-knappen.
Tryck in tidsknappen för att bekräfta och sedan st
älla in rätt datum.
3. Följ ovanstående instruktioner för att ställa in dag, timme och
minuter.
4. När du har ställt in minuterna, tryck in tidsknappen och håll den
intryckt, datum och tid sparas och tiden visas.
5. Om du vill ändra på datum och tid, tryck in tidsknappen och håll
den intryckt i ca. 3 sekunder till årssiffran börjar blinka. Du kan
nu ange nya värden enligt instruktionerna ovan.
Välj rätt manschett
Microlife erbjuder olika manschettstorlekar. Välj den manschett
som passar din överarm (manschetten skall ligga ordentligt runt
överarmens mitt).
En alternativ, ergonomiskt formad «Easy» manschett finns
att få för bättre passande och komfort.
Använd endast Microlife-manschetter.
Kontakta Microlife lokala service om bifogade manschett 6 ej
passar.
Anslut manschetten till instrumentet, skjut in manschettkon-
takten 7 i manschettuttaget 3 i botten.
Välj användare
Utrustningen kan lagra mätresultaten från två användare.
Innan varje mätning, ställ i önskad användare 1 eller 2 med
omkopplare 9.
Användare 1: Dra omkopplare 9 uppåt till användare ikon 1.
Användare 2: Dra omkopplare 9 nedåt till användare ikon 2.
Den första personen som mäter skall använda användare 1.
Välj standard eller MAM läge.
Detta instrument kan mäta i valt läge, antingen standard (en
enstaka mätning) eller MAM-läge (automatisk tredubbel mätning).
För att välja standardläge, skjut MAM-knappen 8 på instrumen-
tets sida nedåt till läge «1» och för att välja MAM-läge, skjut
samma knapp uppåt till läge «3».
MAM-läge (rekommenderas starkt)
I MAM-läge, görs 3 mätningar automatiskt efter varandra och
resultatet analyseras och visas automatiskt. Eftersom blod-
trycket ständigt varierar, är denna metod att mäta blodtrycket
mycket säkrare än att mäta endast med en enstaka mätning.
När Du väljer 3 mätningar, MAM symbolen BL visas i displayen.
I displayens högra hörn visas siffran 1, 2 eller 3 för att indikera
vilken av de 3 mätningarna som utförs.
Det är en paus på 15 sekunder mellan mätningarna. En nedräk-
ning visar återstående tid.
De individuella resultaten visas inte. Ditt blodtryck visas först
efter samtliga 3 mätningar.
Ta inte bort manschetten mellan mätningarna.
Om en av mätningarna är osäker, utförs en fjärde mätning auto-
matiskt.
3. Gör en blodtrycksmätning
Checklista för säker mätning
1. Undvik fysisk aktivitet, måltid eller rökning direkt före mätning.
2. Sitt ner på en stol med ryggstöd och slappna av i 5 minuter. Håll
fötterna platt på golvet och korsa ej benen.
3. Mät alltid på samma arm (vanligen vänster arm). Det rekom-
menderas att en läkare utför mätningar på båda armarna för att
bestämma vilken arm som visar högst blodtryck. Mät sedan på
den arm som visar högst blodtryck.
4. Avlägsna åtsittande klädesplagg på överarmen. Rulla inte upp
skjortärmen för att undvika blockering av blodcirkulationen.
Ärmen stör inte manschetten om du viker den försiktigt.
5. Se alltid till att rätt manschettstorlek används (markering på
manschetten).
Sätt fast manschetten ordentligt, inte för hårt.
Kontrollera att manschetten är placerad 1-2 cm ovanför
armbågsvecket.
Storlek Överarmens omkrets
S 17 - 22 cm
M 22 - 32 cm
M - L 22 - 42 cm
L 32 - 42 cm
L - XL 32 - 52 cm
11BP A3 Plus
SV
Pulsåder-markeringen på manschetten (ca. 3 cm lång
stapel) måste ligga över pulsådern som går ned längs
insidan av armen.
Placera armen så att den är avslappnad.
Kontrollera att manschetten sitter på samma höjd som ditt
hjärta.
6. Tryck PÅ/AV-knappen 1 för att starta mätningen.
7. Manschetten pumpas upp automatiskt. Slappna av, rör dig inte
och spänn inte armmusklerna tills mätningsresultet visas.
Andas normalt och tala inte.
8. När korrekt tryck är uppnått, slutar instrumentet att pumpa och
trycket faller. Om önskat tryck inte uppnås, pumpar instrumentet
ytterligare luft till manschetten.
9. Under mätningen blinkar puls indikatorn BT i displayen.
10.Resultatet med systoliskt AO och diastoliskt AP blodtryck och
pulsslag AQ visas. Observera även förklaringarna för de övriga
displayerna i detta häfte.
11.Då mätningen har utförts, avlägsna manschetten.
12.Stäng av instrumentet. (Displayen stängs av automatiskt efter
ca. 1 minut).
Att inte lagra ett mätvärde
När mätvärdet visas i (displayen)/fönstret tryck ned och håll PÅ/
AV-knappen 1 ned trycket tills «M» BO blinkar. Bekräfta rade-
ringen av mätvärdet genom att trycka ned M-knappen AT.
Du kan stoppa mätningen när som helst genom att trycka
PÅ/AV-knappen (om du t.ex. inte mår bra eller trycket
känns obekvämt).
Om det systoliska blodtrycket brukar vara mycket högt
kan det vara fördelaktigt att ställa in trycket individuellt.
Tryck på PÅ/AV-knappen när monitorn har pumpats upp till
en nivå på cirka 30 mmHg (visas i displayen). Håll knappen
intryckt tills trycket ligger cirka 40 mmHg över det förvän-
tade, systoliska värdet - släpp sedan knappen.
4. Utseende på oregelbundna hjärtslag (IHB) symbol
Denna symbol BM indikera att ett oregelbundet hjärtslag upptäckts.
I detta fall kan det uppmätta blodtrycket avvika från ditt aktuella
blodtrycksvärdet. Repetera blodtrycks mätningen.
5. Trafikljusindikering i displayen
Staplarnas höjd och färg på vänster sida av displayen AR visar
inom vilket område blodtrycksvärdena ligger. Optimalt (grön),
förhöjt (gul), alltför högt (orange), mycket för högt (röd). Klassifice-
ringen motsvarar 4 nivå i tabellen som definieras av de internatio-
nella riktlinjerna (ESH, ESC, JSH), som beskrivs i «avsnitt 1.»
6. Dataminne
Detta instrument sparar automatiskt de senaste 99 mätvärdena för
varje användare.
Hämta sparade värden
Välj användare 1 eller 2 med omkopplare 9.
Tryck M-knappen AT kort med avstängt instrument. Displayen
visar först «M» BO och «A», som står för genomsnittet av alla
lagrade mätningar.
Tryck på M-knappen igen för att visa föregående värde. Tryck på
M-knappen flera gånger för att visa flera värden.
Minnet fullt
Var noga med att den maximala 99 minneskapaciteten för
varje användare inte överskrids. När 99 minnet är fullt,
ersätts det äldsta värdet automatiskt med värdet 100.
En läkare bör utvärdera värden innan minneskapaciteten är
fullt utnyttjad – annars kommer data att förloras.
Radering av alla värden
Var säker på att rätt användare är aktiverad.
1. Välj antingen användare 1 eller 2 med omkopplare 9 när
utrustningen är avstängd.
2. Håll ner M-knappen AT tills «CL» visas och släpp knappen.
3. Tryck ner M-knappen när «CL» blinkar för att ta bort alla värden
ur minnet för vald användare.
Återskapa raderade värden: Tryck PÅ/AV-knappen1 när
«CL» blinkar
Individuella värden kan inte raderas.
Information till doktorn om IHB symbolen visas upprepade
gånger.
Denna utrustning är en oscllometrisk blodtrycksmätaresom
också mäter pulsen under blodtrycks mätningen ochindikera när
hjärtslagen är oregelbundna.
12
7. Indikatorer på att batteriet håller på att ta slut och
batteribyte
Då batteriet är nästan slut
När batterienergin är förbrukad till ca ¾ blinkar batterisymbolen AM
när instrumentet startas (ett delvis fyllt batteri visas). Även om
instrumentet fortfarande kan mäta, bör du skaffa nya batterier.
Tomma batterier – utbyte
När batterierna är helt tomma blinkar batterisymbolen AM när
instrumentet startas (tomt batteri visas). Du kan inte göra flera
mätningar utan att ersätta batterierna.
1. Öppna batterifacket 4 på instrumentets undersida.
2. Ersätt batterierna – kontrollera att polerna placeras åt rätt håll
enligt symbolerna i facket.
3. Upprepa stegen i «avsnitt 2.» för att ställa in datum och tid.
Minnet innehåller alla värden men datum och tid måste
anges igen – årssiffran blinkar därför automatiskt när batte-
rierna har ersatts.
Hurudana batterier och hur skall de bytas ut?
Använda 4 nya, lång livslängd alkaliska batterier med 1.5V,
storlek AA.
Använd inte batterier som passerat bäst-före-datum.
Avlägsna batterierna om instrumentet inte skall användas
under en längre tid.
Användning av laddningsbara batterier
Du kan även använda instrumentet med laddningsbara batterier.
Använd endast återladdningsbara batterier av typ «NiMH»
batterier.
Batterierna måste tas ut och laddas om batterisymbolen
(tomt batteri) visas. Batterierna får inte lämnas inne i instru-
mentet eftersom de kan skadas av detta (urladdadas på
grund av oregelbunden användning även om instrumentet
är avstängt).
Avlägsna de laddningsbara batterierna om du inte kommer
att använda instrumentet inom en vecka.
Batterierna kan inte laddas medan de är inne i blodtrycks-
mätaren. Ladda batterierna i en extern laddare och ta i
beaktande information angående laddning, hantering och
livslängd.
8. Användning av nät adapter
Du kan använda instrumentet med en Microlife adapteranslutning
(DC 6V, 600 mA).
Använd endast Microlife's adapter som är anpassad till
denna utrustning. Den skall finnas som tillbehör.
Kontrollera att varken nät adaptern eller kabeln är skadade.
1. Stoppa in adapterkabeln i adapteranslutningens uttag 5 i blod-
trycksmätaren.
2. Anslut adaperkontakten till vägguttaget.
När adapteranslutningen är ansluten, förbrukas ingen batterienergi.
9. Felmeddelanden
Om ett fel uppstår under mätningen, avbryts denna och ett felmed-
delande, t.ex. «ERR 3» visas.
Fel Beskrivning Möjlig orsak och åtgärd
«ERR 1» För svag
signal
Pulssignalerna i manschetten är för
svaga. Flytta på manschetten och
upprepa mätningen.*
«ERR 2»
BN
Fel signal Felsignaler har uppstått under
mätningen, antagligen till följd av
rörelse eller muskelspänning. Upprepa
mätningen och håll armen stilla.
«ERR 3»
BK
Inget tryck i
manschetten
Trycket kan inte genereras i
manschetten. Möjlig läcka. Kontrollera
att manschetten är ordentligt ansluten
och inte för lös. Ersätt batterierna vid
behov. Upprepa mätningen.
«ERR 5» Onormalt
resultat
Mätsignalerna är inte tillräckligt
noggranna och kan inte ge resultat. Läs
igenom checklistan för säkra mätningar
och upprepa mätningen.*
«ERR 6» MAM Läge För många fel har uppstått under
mätningen i MAM-läge vilket gör det
omöjligt att fastställa ett resultat. Läs
igenom checklistan för säkra mätningar
och upprepa mätningen.*
«HI» För hög puls
eller
manschet-
tryck
Trycket i manschetten är för högt (över
299 mmHg) ELLER pulsen är för hög
(över 200 slag per minut). Slappna av i
5 minuter och upprepa mätningen.*
«LO» För låg puls Pulsen är för låg (mindre än 40 slag per
minut). Upprepa mätningen.*
13BP A3 Plus
SV
* Var vänlig att omedelbart kontakta Din doktor om dessa eller
andra problem upprepas.
Om du tycker att resultaten avviker från det normala, läs
noga igenom informationen i «avsnitt 1.».
10.Säkerhet, underhåll, noggrannhetstest och avfalls-
hantering
Säkerhet och skydd
Följ instruktionerna för användning. Detta dokument ger viktig
information om funktion och säkerhet för denna utrustning. Var
vänlig och läs detta dokument noggrant före användning av
utrustningen och behåll dokumentet för framtida referens.
Detta instrument får endast användas för de ändamål som
beskrivs i detta häfte. Tillverkaren ansvarar inte för skador som
uppstått på grund av felaktig användning.
Instrumentet innehåller känsliga komponenter och skall
hanteras varsamt. Följ förvarings- och användningsinstruktio-
nerna i avsnittet «Tekniska data».
Skydda instrumentet mot:
- Vatten och fukt
- Extremt hög temperatur
- Stötar och fall
- Smuts och damm
- Direkt solljus
- Värme och kyla
Manschetterna är ömtåliga och måste hanteras omsorgsfullt.
Använd enbart medföljande original manschett och original
manschett anslutning.
Pumpa endast upp manschetten när den sitter på armen.
Använd inte instrumentet i närheten av elektromagnetiska
starka fält, t.ex. installationer av mobiltelefoner eller radioappa-
rater. Håll ett avstånd på minst 1 m från sådan utrustning när
detta instrumentet används.
Använd inte instrumentet om du tror att det är skadat eller inte
fungerar normalt.
Öppna aldrig instrumentet.
Ta ur batterierna om instrumentet inte skall användas under
längre tid.
Läs även ytterligare säkerhetsföreskrifter som finns i enskilda
avsnitt i detta häfte.
Det erhållna mätresultatet som erhållits med detta instrument är
ej en diagnos. Det ersätter inte behovet av konsultation av en
läkare, speciellt om inte mätresultatet matchar (överens-
stämmer med) patientens symtom. Lita ej enbart på mätresul-
tatet, överväg alltid andra möjligt förekommande symtom/
orsaker och patienten’s återkoppling. Rekommenderas att
kontakta en läkare eller en ambulans vid behov.
Se till att instrumentet inte hanteras av små barn. Vissa
delar är tillräckligt små för att kunna sväljas. Var medveten
om risken för strypning I det fall detta instrument är utrustad
med kablar och slangar.
Instrumentunderhåll
Rengör instrumentet med en mjuk torr duk.
Rengöring av manschett
Rengör manschetten försiktigt med fuktig duk.
VARNING: Tvätta ej manschetten i en tvättmaskin eller i en
diskmaskin!
Nogrannhetstest
Vi rekommenderar att instrumentet kontrolleras vartannat år eller
efter mekanisk skada (t.ex. om man tappat instrumentet i golvet).
Vänligen kontakta lokal Microlife service för kontroll (se förord).
Avfallshantering
Batterier och elektroniska instrument skall avfallshanteras
enligt gällande miljölagstiftning. Släng inte i hushållsso-
porna.
11.Garanti
Detta instrument har 5 års garanti från inköpsdatum. Under denna
garantiperiod, ska Microlife reparera eller byta ut feaktig produkt
utan kostnad.
Garantin gäller inte om instrumentet öppnats eller modifierats.
Följande varor är undantagna från garantin:
Transport kostnader och transport risker.
Fel som orsakats av felaktig användning eller bristande efter-
föld av bruksanvisningen.
Fel orsakade av batteri läckage.
Fel orsakade av olyckor eller misstag
Förpacknings/ lagringsmaterial och användar instruktioner.
Regelbundna kontroller och underhåll (kalibrering).
Tillbehör och reservdelar: Batterier, strömadapter (tillval).
Manschetten har två års garanti för användning (blåsans täthet
inutimanschetten).
14
Om garantiservice behövs kontakta affären där produkten köptes,
eller din lokala Microlife service. Du kan kontakta din lokala Micro-
life sevice via vår website:
www.microlife.com/support
Kompenseringen är begränsad till värdet av produkten. Garantin
gäller om komplett product retuneras med original kvitto.Repara-
tion eller utbyte av produkt inom garantin förlänger eller förnya ej
garantiperiod. Legala reklamationer och rättigheter för konsu-
menter begränsas ej av denna garanti.
12.Tekniska data
Instrumentet uppfyller de krav som ställs i EU:s direktiv 93/42/
EEC.
Med förbehåll för eventuella tekniska förändringar.
Driftsförhållanden: 10 - 40 °C / 50 - 104 °F
15 - 95 % maximal relativ luftfuktighet
Förvarings-
förhållanden:
-20 - +55 °C / -4 - +131 °F
15 - 95 % maximal relativ luftfuktighet
Vikt: 368g (med batterier)
Dimensioner: 143 x 85 x 58 mm
Mätprocedur: Oscillometrisk, enligt Korotkoff-metoden:
Fas I systoliskt, fas V diastoliskt
Mätområde: 20 - 280 mmHg – blodtryck
40 - 200 slag per minut – puls
Indikationer för
manschettrycket: 0 - 299 mmHg
Upplösning: 1 mmHg
Statisk noggrann-
hetstest: Tryck mellan ± 3 mmHg
Pulsnoggrannhet: ±5 % av uppmätt värde
Strömkälla:
4 x 1.5 V alkaliska batterier; storlek AA
Adapteranslutning DC 6V, 600 mA (tillbehör)
Batteriets livs-
längd: ca. 920 mätningar (använd nya batterier)
IP Klass: IP20
Uppfyllda normer: EN 1060-1 /-3 /-4; IEC 60601-1;
IEC 60601-1-2 (EMC); IEC 60601-1-11
Förväntad använd-
ningstid:
Instrumentet: 5 år eller 10000 mätningar
Tillbehör: 2 år
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73

Microlife BP A3 Plus Användarmanual

Kategori
Blodtrycksenheter
Typ
Användarmanual