Festool TS 75 EBQ Bruksanvisning

Kategori
Elverktyg
Typ
Bruksanvisning

Denna manual är också lämplig för

Originalbetriebsanleitung/Ersatzteilliste 7
Original operating manual/Spare parts list 14
Notice d’utilisation d’origine/Liste de pièces de rechange 20
Manual de instrucciones original/Lista de piezas de repuesto 26
Istruzioni per l’uso originali/Elenco parti di ricambio 33
Originele gebruiksaanwijzing/Lijst met reserveonderdelen 39
Originalbruksanvisning/Reservdelslista 45
Alkuperäiset käyttöohjeet/Varaosaluettelo 50
Original brugsanvisning/Reservedelsliste 56
Originalbruksanvisning/Reservedelsliste 62
Manual de instruções original/Lista de peças sobresselentes 67
Оригинал Руководства по эксплуатации/Перечень запасных частей 73
Originální návod k použití/Seznam náhradních dílů 80
Oryginalna instrukcja eksploatacji/Lista części zamiennych 86
TS 75 EBQ
TS 75 EQ
468002_007
1-2
3-2
3-5
1-1
3-4
3-3
3-1
1-3
3-6
3-7
1-5
1-4
1-8
1-7
1-6
1
2
3
4-7
4-8
4-6
4-5
4-4
2 - 5 mm
2 - 5 mm
4-9
4-10
4-4
4-3
4-2
4-1
4
5-1
6-2 6-3 6-4
6-1
7-17-2
5-2
6
5
7
6
EG-Konformitätserklärung. Wir erklären in
alleiniger Verantwortung, dass dieses Produkt mit
den folgenden Normen oder normativen Dokumenten
übereinstimmt: EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-
1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 gemäß
den Bestimmungen der Richtlinien 98/37/EG (bis 28.
Dez. 2009), 2006/42/EG (ab 29. Dez. 2009), 2004/108/EG.
EC-Declaration of Conformity: We declare at
our sole responsibility that this product is in
conformity with the following standards or standardised
documents: EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-
1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 in
accordance with the regulations 98/37/EC (until 28 Dec.
2009), 2006/42/EC (from 29 Dec. 2009), 2004/108/EC.
CE-Déclaration de conformité
communautaire. Nous déclarons sous notre
propre responsabilité que ce produit est conforme
aux normes ou documents de normalisation suivants:
EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-
2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 conformément aux
prescriptions des directives 98/37/CE (jusqu’au 28
décembre 2009), 2006/42/CE (à partir du 29 décembre
2009), 2004/108/CE.
CE-Declaración de conformidad. Declaramos
bajo nuestra exclusiva responsabilidad que
este producto corresponde a las siguientes normas
o documentos normalizados: EN 60745-1, EN 60745-
2-5, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN
61000-3-3 conforme a las prescripciones estipuladas
en las directrices 98/37/CE (desde el 28 de diciembre
de 2009), 2006/42/CE (a partir del 29 de diciembre de
2009), 2004/108/CE.
CE-Dichiarazione di conformità. Dichiariamo sotto
la nostra esclusiva responsabilità che il presente
prodotto è conforme alle norme e ai documenti normativi
seguenti: EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN
55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 conformemente
alle normative delle direttive 98/37/CE (fi no al 28 dic.
2009), 2006/42/CE (dal 29 dic. 2009), 2004/108/CE.
EG-conformiteitsverklaring. Wij verklaren
op eigen verantwoordelijkheid dat dit produkt
voldoet aan de volgende normen of normatieve
documenten: EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-
1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 conform
de richtlijnen 98/37/EG (tot 28 dec. 2009), 2006/42/EG
(vanaf 29 dec. 2009), 2004/108/EG.
EG-konformitetsförklaring. Vi förklarar i eget
ansvar, att denna produkt stämmer överens med
följande normer och normativa dokument: EN 60745-
1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-
3-2, EN 61000-3-3 enligt bestämmelserna i direktiven
98/37/EG (t o m 2009-12-28), 2006/42/EG (fr o m 2009-
12-29), 2004/108/EG.
EY-standardinmukaisuusvakuutus. Vakuu-
tamme yksinvastuullisina, että tuote on seu-
raavien standardien ja normatiivisten ohjeiden mu-
kainen: EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN
55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 direktiivien
98/37/EY (28. jouluk. 2009 asti), 2006/42/EY (29. jou-
luk. 2009 alkaen), 2004/108/EY määräysten mukaan.
EF-konformitetserklæring: Vi erklærer at have
alene ansvaret for, at dette produkt er i overens-
stemmelse med de følgende normer eller normative do-
kumenter: EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN
55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 i henhold til be-
stemmelserne af direktiverne 98/37/EG (indtil 28. dec.
2009), 2006/42/EG (fra 29. dec. 2009), 2004/108/EG.
CE-Konformitetserklæring. Vi erklærer på eget
ansvar at dette produktet er i overensstemmelse
med følgende normer eller normative dokumenter: EN
60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2, EN
61000-3-2, EN 61000-3-3 iht. Bestemmelsene i rådsdi-
rektivene 98/37/EF (til 28. des. 2009), 2006/42/EF (fra 29.
des. 2009), 2004/108/EF.
CE-Declaração de conformidade: Declaramos,
sob a nossa exclusiva responsabilidade, que este
produto corresponde às normas ou aos documentos nor-
mativos citados a seguir: EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN
55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 se-
gundo as disposições das directivas 98/37/CE (até 28 de
Dezembro de 2009),2006/42/CE (a partir de 29 de Dezem-
bro de 2009), 2004/108/CE.
Декларация соответствия ЕС. Мы заявляем с
исключительной ответственностью, что дан-
ный продукт соответствует следующим нормам или
нормативным документам: EN 60745-1, EN 60745-2-5,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-
3 в соответствии с положениями директив 98/37/EG
(до 28 декабря 2009), 2006/42/ EG (с 29 декабря 2009),
2004/108/EG.
ES prohlášení o shodě. Prohlašujeme s veškerou
odpovědností, že tento výrobek je ve shodě s ná-
sledujícími normami nebo normativními dokumenty:
EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 podle ustanovení směrnic,
98/37/ES (do 28. prosince 2009), 2006/42/ES (od 29. pro-
since 2009), 2004/108/ES.
Oświadczenie o zgodności z normami UE. Niniej-
szym oświadczamy na własną odpowiedzialność,
że produkt ten spełnia następujące normy lub dokumenty
normatywne: EN 60745-1, EN 60745-2-5, EN 55014-1, EN
55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3 zgodnie z posta-
nowieniami wytycznych 98/37/EG (do 28 grudnia 2009 r.),
2006/42/EG (od 29 grudnia 2009 r.) 2004/108/EG.
Dr. Johannes Steimel 11.01.2010
Leiter Forschung, Entwicklung, technische Dokumentation
Manager Research, Development, technical documentation
Directeur de recherce, développement, documentation technique
Festool GmbH
Wertstr. 20
D-73240 Wendlingen
Handkreissäge
Circular saw
Scie circulaire
Serien-Nr.
Serial no.
N° de série
TS 75 EQ 491878
TS 75 EBQ 491874
Jahr der CE-Kennzeichnung:
Year of CE mark
Année du marquage CE
2005
45
Tekniska data TS 75 EBQ/ TS 75 EQ
Effekt 1600 W
(110 V-version 13 A)
Varvtal (tomgång) 1350 - 3550 min
-1
Vinkelställning 0° - 47°
Skärdjup vid 0° 0 - 75 mm
Skärdjup vid 45° 0 - 56 mm
Sågklingans mått 210x2,4x30 mm
Maskinens vikt 6,1 kg
Skyddsklass
/II
De angivna bilderna fi nns i början av bruksan-
visningen.
Symboler
Varning för allmän risk!
Instruktioner, läs anvisningarna!
Använd hörselskydd!
Bär skyddsglasögon.
1 Riktig användning
Maskinerna är avsedda för sågning av trä, trälik-
nande material, gips- och cementbundna fi ber-
material och plaster.
Med Festools erbjudande om specialsågar för
aluminium kan maskinerna även användas för
sågning av aluminium.
Endast sågklingor med följande specifi kationer
får användas: Sågklingans diameter 210 mm;
skärbredd 2,4 mm till 2,6 mm; chuckdiameter 30
mm; klingans tjocklek max. 1,8 mm; lämplig för
varvtal upp till 5000 min
-1
.
Sätt inte i några slipskivor.
Festools elverktyg får endast monteras in i arbets-
bord som är defi nierade för ändamålet av Festool.
Vid montering i ett annat eller egentillverkat ar-
betsbord kan elverktyget bli instabilt och orsaka
allvarliga olyckor.
Användaren svarar själv för skador och
olycksfall, vilka uppstått genom felaktig
användning!
2 Säkerhetsanvisningar
2.1 Allmänna säkerhetsanvisningar
OBS! Läs alla säkerhetsföreskrifter och
anvisningar.
Om du inte rättar dig efter varningarna och anvis-
ningarna kan det leda till elektriska överslag, brand
och/eller allvarliga kroppsskador.
Förvara alla säkerhetsanvisningar och bruksan-
visningar för framtida bruk.
Nedan använt begrepp ”Elverktyg” hänför sig till
nätdrivna elverktyg (med nätsladd) och till batte-
ridrivna elverktyg (sladdlösa).
2.2 Maskinspecifi ka säkerhetsan-visningar
1) Sågning
a)
FARA: Håll händerna utanför sågnings-
området och ifrån sågklingan. Håll med andra
handen i extragreppet eller motorns hölje.
Om båda händerna håller i cirkellsågen, kan
sågklingan inte skada dem.
b) Håll inte händerna under arbetsstycket.
Skyddskåpan kan inte skydda mot sågklingan
nedanför arbetsstycket.
c) Anpassa skärdjupet till arbetsstyckets tjock-
lek. Man bör se mindre än en full kugghöjd
under arbetsstycket.
d) Håll aldrig fast arbetsstycket med händerna
eller över benet. Säkra arbetsstycket på ett
stabilt underlag. Det är viktigt att sätta fast
arbetsstycket ordentligt för att minimera
risken för kroppskontakt, för att klämma fast
sågklingan eller för att tappa kontrollen.
e) Håll maskinen endast i de isolerade greppy-
torna under arbeten vid vilka skärvertygen
kan stöta på dolda elledningar eller maskinens
egna elkabel. Kontakt med en strömförande
ledning försätter även maskinens metalldelar
unde spänning och leder till ett elektriskt slag.
f) Använd vid längskapning alltid ett anslag eller
en rak styrkant. Detta förbättrar skärexakt-
heten och minskar risken för att sågklingan
kläms fast.
g) Använd alltid sågklingor av rätt storlek och
passande till hållarfl änsens form (rombfor-
mad eller rund). Sågklingor som inte passar
till sågens monteringsdelar, går orunt och gör
så att man förlorar kontrollen över arbetet.
h) Använd aldrig en skadad eller felaktig spänn-
äns eller -skruvar. Sågklingans spännfl äns
och -skruvar har konstruerats special-kon-
struerats för sågen för optimal effekt och
driftssäkerhet.
i) Använd lämplig personlig skydds-
utrustning: hörselskydd, skydds-
glasögon, andningsskydd vid
dammiga arbeten, skyddshand-
skar vid bearbetning av grova
material och vid verktygsväxling.
2) Rekylorsaker och säkerhetsanvisningar
- En rekyl är en oväntad reaktion när en sågklinga
hakar fast, kläms fast eller är felaktigt riktad,
rekylen leder till att sågen kan hoppa ur arbets-
stycket och mot den om använder sågen.
- Hakas eller kläms sågklingan fast i ett stängande
Sänksåg TS 75 EBQ/ TS 75 EQ
46
sågspår, så blockeras den och motorkraften slår
tillbaka maskinen i riktning mot användaren.
- Vrids eller skevas sågklingan i sågsnittet, så kan
sågtänderna på klingans bakre område haka sig
fast i arbetsstyckets yta och därigenom hoppa
bakåt ur sågsspåret i riktning mot användaren.
Rekyler är följden av felaktig användning av
sågen. Man kan undvika dem genom nedan be-
skrivna försiktighetsåtgärder.
a) Håll i sågen med båda händerna och håll
armarna så, att de kan hålla emot rekylkraf-
terna. Stå alltid vid sidan om sågklingan, så
att den aldrig ligger i linje med kroppen. Upp-
träder rekyler, så kan cirkelsågen hoppa bakåt,
men användaren kan ändå stå emot rekylkraf-
terna om lämpliga åtgärder har vidtagits.
b) Om sågklingan kläms fast eller sågningen av
någon anledning avbryts, ska man släppa Till/
Från-kontakten och hålla sågen stilla i arbets-
stycket tills sågklingan står helt stilla. Försök
aldrig avlägsna sågen ur arbetsstycket eller
dra den bakåt, så länge som sågklingan är
i rörelse eller en rekyl kan uppstå. Ta reda
på orsaken till att sågklingan klämts fast och
åtgärda den genom lämpliga åtgärder.
c) Om man vill starta en såg, som sitter i ett ar-
betsstycke, ska man centrera sågklingan i såg-
spåret och kontrollera att sågtänderna inte är
fasthakade i arbetsstycket. Är sågklingan fast-
klämd, så kan den hoppa ut ur arbetsstycket el-
ler förorsaka en rekyl när sågen startas på nytt.
d) Stöd stora skivor ordentligt, för att undvika
en rekyl pga en fastklämd sågklinga. Stora
skivor kan böja sig genom sin egenvikt. Ski-
vorna måste stödjas på båda sidor, i närheten
av sågspåret och längs kanten.
e) Använd inga slöa eller skadade sågklingor.
Sågklingor med slöa eller felaktigt riktade
tänder förorsakar ökad friktion, klämning av
sågklingan och rekyl genom att sågspringan
blir för trång.
f) Dra före sågningen åt skärdjups- och skärvin-
kelinställningen. Ändras sågens inställningar
under pågående sågning, kan en rekyl uppstå.
g) Var speciellt försiktig vid sänksnitt i ett dolt
område, exempelvis i en vägg. När sågklingan
sänks ned, kan den vid sågning i dolda objekt
blockeras och därmed förorsaka en rekyl.
3) Skyddskåpans funktion
a) Kontrollera att skyddskåpan stängs korrekt
före varje användning. Använd inte sågen om
skyddskåpan inte kan röra sig fritt och inte
stängs omedelbart. Kläm eller bind aldrig
fast skyddskåpan, eftersom sågklingan inte
skyddas då. Skulle sågen av misstag falla ner
i golvet, kan skyddskåpan bli skev. Kontrol-
lera att skyddskåpan kan röra sig fritt och inte
kommer i kontakt med sågklingan eller andra
delar, oavsett skärvinkel och -djup.
b) Kontrollera fjäderfunktionen för den undre
skyddskåpan. Låt reparera maskinen före
användning, om skyddshuven och fjädern
inte arbetar korrekt. Skadade delar, klibbiga
avlagringar eller ansamling av spån gör så att
skyddskåpan arbetar med fördröjning.
c) Säkra sågens grundplatta så att den inte kan
förskjutas i sidled om ”sänksnitten” inte är
rätvinkliga. En förskjutning i sidled kan med-
föra att sågklingan kläms fast och därmed
orsakar en rekyl.
d) Lägg inte sågen på arbetsbänken eller golvet
utan att skyddskåpan täcker sågklingan. En
oskyddad, efterroterande sågklinga flyttar
sågen mot skärriktningen och sågar allt som
nns i vägen. Beakta sägens efterrotering.
4) Klyvknivens funktion
a) Använd en passande sågklinga för klyvkniven.
För att klyvkniven ska fungera, måste sågkling-
ans huvudklinga vara tunnare än klyvkniven och
tänderna bredare än klyvknivens tjocklek.
b) Justera klyvkilen enligt beskrivningen i
bruksanvisningen. Felaktig tjocklek, position
och justering kan vara orsaken till att klyvkilen
inte effektivt förhindrar rekyler.
c) Använd alltid klyvkilen även vid sänksnitt.
Klyvkilen trycks uppåt vid sänkningen och
fjädrar in i sågspåret efter nedsänkningen, när
man skjuter sågen framåt.
d) För att klyvkilen ska bli verksam måste den
befi nna sig i sågspåret. I korta snitt har klyvkilen
ingen verkan, för att kunna förhindra rekyler.
e) Använd inte sågen med en skev klyvkil. Även
mycket små störningar kan göra så att skydds-
kåpan arbetar långsammare.
2.3 Information om buller och vibrationer
De enligt EN 60745 fastställda värdena uppgår till:
Ljudtrycksnivå 95 dB(A)
Ljudeffektnivå 106 dB(A)
Mätosäkerhetstillägg K = 3 dB
Använd hörselskydd!
Totala vibrationsvärden (vektorsumman för tre
riktningar) fastställda enligt EN 60745:
Svängningsemissionsvärde (3-axligt)
Sågning i trä: a
h
< 2,5 m/s²
Sågning i metall: a
h
< 2,5 m/s²
Osäkerhet K = 1,5 m/s²
47
De angivna emissionsvärdena (vibrationer, ljud)
har uppmätts i enlighet med provvillkoren i EN
60745, och används för jämförelse av maskiner.
De kan även användas för preliminär uppskatt-
ning av vibrations- och bullernivån under arbetet.
De angivna emissionsvärdena avser elverktygets
huvudsakliga användningsområden.
Om elverktyget används för andra ändamål, med
andra insatsverktyg eller efter otillräckligt under-
håll, kan vibrations- och bullernivån öka kraftigt
under hela arbetsintervallet. För att få en exakt
uppskattning av ett visst arbetsintervall måste man
även ta hänsyn till den tid maskinen går på tom-
gång och står stilla. Det kan sänka belastningen
avsevärt under hela arbetsintervallet.
3 Elektrisk anslutning och idrifttagning
Nätspänningen måste stämma överens
med märkskylten.
Frånkoppla alltid maskinen innan du
ansluter den eller drar ut nätan-slut-
ningsledningen ur eluttaget.
För anslutning och löstagning av nätan-slutnings-
ledningen, se bild 2. Med omkopplaren [1-7] slår
man till och från (tryck = TILL, släpp upp = FRÅN).
Omkopplaren kan användas först efter att start-
spärren [1-8] har skjutits uppåt. När man trycker
på startspärren lossas samtidigt insticksanord-
ningen, och såg-aggregatet kan föras nedåt mot
fjäderkraften.
Då kommer sågklingan ut ur skyddshuven.
När man lyfter maskinen fjädrar sågaggregatet
tillbaka i utgångsställning.
För maskinen mot arbetsstycket endast
när den är startad.
Kontrollera alltid monteringsanordning-
en före användning. Maskinen får bara
användas om monteringsanordningen
fungerar korrekt.
4 Inställningar på maskinen
Kontakten för nätanslutning ska alltid
dras ut ur vägguttaget innan arbete på
maskinen påbörjas!
4.1 Elektronik
TS 75 EBQ/ TS 75 EQ har en avancerad
elektronik med följande egenskaper:
Mjukstart
Mjukstarten gör att maskinen startar utan
knyck.
Varvtalsreglering
Varvtalet kan ställas in steglöst mellan 1350 och
3550 min
-1
med inställningsratten [1-5]. På så sätt
anpassar man skärhastigheten opti-malt efter det
aktuella materialet (se tabell 1).
Konstant varvtal
Det förvalda varvtalet hålls konstant under tom-
gång och bearbetning.
Temperaturskydd
Som skydd mot överhettning stänger säker-
hetselektroniken av maskinen när en kritisk
motortemperatur nås. När maskinen har svalnat
i ca 3-5 minuter är den åter klar att använda. När
maskinen är igång (tomgång) minskar tiden som
maskinen behöver för att svalna.
Strömbegränsning
Strömbegränsningen förhindrar otillåtet hög
strömupptagning i samband med extrem över-
belastning. Detta klan leda till en minskning av
motor-varvtalet. Efter avlastning kommer motorn
genast upp i varv igen.
Broms (TS 75 EBQ)
När sågen stängs av bromsas klingan elektro-
niskt på 1,5 - 2 sekunder till stillastående.
4.2 Skärdjup
Skärdjupet kan ställas in på 0 - 75 mm:
- Tryck på skärdjupsanslaget [3-3] och skjut det
till önskat skärdjup (värdena på skalan [3-1]
gäller för 0°-skär utan styrskena),
- lossa skärdjupsanslaget (skärdjupsanslaget
snäpper fast i steg på 1 mm).
Sågaggregatet kan nu tryckas ner till det inställda
skärdjupet. I hålet [3-2] i skärdjups-anslaget kan
en gängad tapp (M4x8 till M4x12) skruvas in. Ge-
nom att skruva på den gängade tappen kan man
ställa skärdjupet ännu noggrannare (± 0,1 mm).
4.3 Skärvinkel
Sågaggregatet kan svängas mellan 0° och 47°:
- öppna vridknopparna [3-4, 3-6],
- sväng sågaggregatet till önskad skärvinkel [3-5],
- dra åt vridknopparna igen.
OBS! De båsta ändlägena är från fabriken in-
ställda på 0° och 45°. Genom att vrida de båda
gängstiften [3-7] moturs kan man förstora änd-
läget 45° till max 47°.
4.4 Byte av sågklinga
- Lägg om spak [4-2] till anslaget,
- skjut startspärren [4-1] uppåt, och tryck sågag-
gregatet nedåt tills det snäpper fast,
- lossa skruven [4-4] med en insexnyckel [4-3],
- ta loss sågklingan,
- rengör fl änsarna [4-8, 4-10],
- sätt in ny sågklinga.
Sågbladets [4-9] och maskinens [4-7]
rotationsriktning måste stämma över-
ens!
- sätt in den yttre fl änsen [4-10] så att medbringar-
48
tappen griper in i urtagen i den inre fl änsen [4-8].
- Dra åt skruven [4-4] ordentligt,
- ställ tillbaka spaken [4-2].
4.5 Ställa in klyvkil
- Lägg om spak [4-2] till anslaget,
- skjut startspärren [4-1] uppåt, och tryck sågag-
gregatet nedåt tills det snäpper fast,
- lossa skruven [4-6] med en insexnyckel [4-3],
- ställ in klyvkilen som på bild 4,
- Dra åt skruven [4-6] ordentligt,
- ställ tillbaka spaken [4-2].
4.6 Utsugning
Anslut alltid maskinen till en utsugnings-
anläggning.
Till den vridbara sugstutsen [6-1] kan en Festool-
spånsug med en slangdiameter på 36 mm eller
27 mm (36 mm anslutas (rekommenderas på
grund av den minskade stopprisken)
4.7 Montera splitterskydd
Splitterskyddet (tillbehör) förbättrar tydligt i sam-
band med 0°-skär skärkantens kvalitet på det
avsågade arbetsstyckets kant på översidan.
- Sätt på splitterskyddet [5-1] på skyddshuven,
- placera maskinen på arbetsstycket respektive
styrskenan,
- tryck splitterskyddet nedåt, tills det ligger på
arbetsstycket, och skruva fast med vridknoppen
[5-2].
- Såga in splitterskyddet (maskinen på maximalt
skärdjup och varvtalsnivå 6).
5 Arbeta med maskinen
Fäst alltid arbetsstycket så att det inte
kan röra sig under bearbetningen.
Maskinen ska alltid hållas med båda
händerna på de monterade hand-greppen
[1-1, 1-6].
Skjut hela tiden maskinen framåt [1-2],
dra aldrig maskinen bakåt mot dig.
Anpassa matningshastigheten för att för-
hindra att tänderna på sågen överhettas
och att plasten smälter vid sågning i plast.
5.1 Såga efter rits
Skärvisaren [6-3] visar skärförloppet vid 0°- och
45°-skär (utan styrskena).
5.2 Kapa
Placera maskinen med den främre delen av såg-
bordet på arbetsstycket, starta maskinen, tryck
ner till det inställda skärdjupet och skjut framåt
i skärriktningen.
5.3 Såga utsnitt (stickskär)
För att undvika kast måste man göra på följande
sätt vid stickskär:
- Maskinen ska alltid läggas med den bakre såg-
bänkskanten mot ett fast anslag. Under arbetet
med styrskenan ska man lägga an maskinen
mot bakslagsstoppet [7-1], som kläms fast på
styrskenan (se bild 7. Om bakslagsstoppet inte
används, kan det förvaras på maskinens styr-
platta [7-2]).
- Maskinen ska alltid hållas säkert med två hän-
der och stickas in långsamt.
Gör så här: Lägg maskinen mot arbetsstycket
och tryck mot ett anslag (backslagsstopp), starta
maskinen, tryck ner långsamt på det inställda
skärdjupet och skjut framåt i skärriktningen.
Markeringarna [6-2] visar vid maximalt skärdjup
och användning av styrskenan sågklingans (Ø 210
mm) främre och bakre skärpunkt.
5.4 Såga aluminium
Vid bearbetning av aluminium ska föl-
jande säkerhetsåtgärder vidtas:
- Anslut jordfelsbrytare.
- Anslut maskinen till en egen spånsug.
- Rengör maskinen regelbundet från damm-
avlagringar i motorhuset och i skyddshuven.
Bär skyddsglasögon.
- Aluminium får endast sågas med de special-
klingar som levereras av Festool.
Vid sågning av plattor måste man smörja med
kristallolja, tunnväggiga profi ler (upp till 3 mm)
kan bearbetas utan smörjning.
6 Tillbehör
Artikelnumren till de tillbehör som beskrivs
nedan fi nns i din Festool-katalog eller på Internet
på ”www.festool.com”.
6.1 Parallellanslag, bordsförlängning
För snittbredder på upp til 180 mm kan man an-
vända ett parallellanslag. Parallellanslaget kan
även användas som bordsförlängning.
6.2 Styrsystem
De styrskenor som kan levereras i olika längder
gör det möjligt med precisa, rena skär och skyddar
samtidigt arbetsstyckets yta mot skador. I kombi-
nation med det omfattande tillbehörsprogrammet
kan man även göra exakta vinkelskär, geringar och
inpassningsarbeten med styrsystemet. Fästmöj-
ligheterna med tvingar skapar [6-4] bra fäste och
säkert arbete. Sågbordets styrspel på styrskenan
kan ställas in med de båda ställbackarna [1-3].
49
Styrskenorna har ett splitterskydd [1-4], som
måste sågas till efter mått före den första an-
vändningen:
- Ställ in maskinens varvtal på nivå 6,
- placera maskinen i bakre änden av styr-
skenan,
- starta maskinen, tryck ner till det inställda
skärdjupet och såga till splitterskyddet utefter
hela längden utan avbrott.
Splitterskyddets kant motsvarar nu exakt skär-
kanten.
6.3 Multifunktionsbord
Multifunktionsbordet MFT/3 gör det enkelt att
spänna fast arbetsobjektet, och i kombination
med rälsstyrsystemet bearbetar man säkert och
exakt såväl stora som små arbetsobjekt. Genom
dess många användningsmöjligheter kan man
arbeta ekonomiskt och ergonomiskt.
6.4 Sågklingor, övriga tillbehör
För att kunna bearbeta olika material snabbt och
rent erbjuder Festool sågklingor som är special-
anpassade till din maskin.
Beställningsnumren för dessa och andra tillbehör
som ger dig möjlighet att använda din Festool
handcirkelsåg på ett mångsidigt och effektivt sätt
nns i Festool-katalogen eller på Internet ”www.
festool.com”.
7 Underhåll och skötsel
Dra alltid ut stöpseln ur väggut-taget,
innan arbeten på maskinen inledes!
Håll alltid maskinen och ventilationsöpp-
ningarna rena. Alla underhålls- och reparations-
arbeten, vilka kräver en öppning av motorkåpan,
får utföras endast av en auktoriserad kundtjänst-
verkstad. Maskinen är utrustad med självfrån-
kopplande specialkol. Är dessa slitna bryts ström-
men automatiskt och maskinen stannar.
8 Skrotning
Kasta inte elverktygen i hushållsavfallet! Lämna
maskiner, tillbehör och förpackningar till återvin-
ning. Följ gällande nationella föreskrifter.
Gäller bara EU-länder: Enligt EU-direktiv
2002/96/EG ska uttjänta elverktyg källsorteras
för miljövänlig återvinning.
9 Garanti
Vi lämnar garanti för material- och tillverkningsfel
i enlighet med gällande lag/nationella bestäm-
melser, men minst 12 månader. Inom EU är ga-
rantitiden 24 månader (intygas med kvitto eller
följesedel). Garantin omfattar inte skador som
beror på normalt slitage, överbelastning eller ej
avsedd användning samt skador som använda-
ren själv orsakat, som beror på att användaren
inte följt bruksanvisningen eller skador som var
kända vid köpet. Undantag gäller även skador på
grund av att användaren inte använt originaltill-
behör och -förbrukningsmaterial (t ex slipskivor).
Garantianspråken gäller bara om du lämnar
in verktyget sammansatt till leverantören eller
någon av Festools serviceställen. Spara bruks-
anvisning, säkerhetsanvisningar, reservdelslista
och kvitto. I övrigt gäller tillverkarens aktuella
garantivillkor.
Anmärkning: På grund av det kontinuerliga
forsknings- och utvecklingsarbetet förbehåller
vi oss rätten till ändringar vad gäller de tekniska
uppgifterna i detta dokument.
REACh för Festool-produkter, tillbehör och för-
brukningsmaterial:
REACh är den kemikalieförordning som sedan
2007 gäller i hela Europa. I egenskap av ”ned-
strömsanvändare”, dvs tillverkare av produkter,
är vi medvetna om den informationsplikt som
vi har gentemot våra kunder. För att hela tiden
hålla kunderna uppdaterade och informera om
eventuella ämnen i våra produkter som återfi nns
på den sk kandidatlistan, har vi tagit fram denna
webbsida: www.festool.com/reach
1 / 1

Festool TS 75 EBQ Bruksanvisning

Kategori
Elverktyg
Typ
Bruksanvisning
Denna manual är också lämplig för