Melissa 635-124 Användarmanual

Kategori
Plattång
Typ
Användarmanual

Denna manual är också lämplig för

1
635-124
DK Fladjern............................................................................... 2
SE Plattång................................................................................ 4
NO Rettetang............................................................................. 6
FI Suoristusrauta..................................................................... 8
UK Hair straightener................................................................ 10
DE Haarglätter.......................................................................... 12
PL Prostownica do włosów..................................................... 15
www.adexi.eu
4 5
4 5
INTRODUKTION
För att du skall få ut så mycket
som möjligt av din nya apparat är
det lämpligt att du läser igenom
denna bruksanvisning innan du
använder apparaten första gången.
Vi rekommenderar även att du sparar
bruksanvisningen för framtida bruk.
SÄKERHETSÅTGÄRDER
Normal användning av apparaten
Felaktig användning av denna
apparat kan leda till personskador
och skador på egendom.
Använd endast för dess avsedda
ändamål. Tillverkaren ansvarar inte
för skador som uppstår till följd av
felaktig användning eller hantering
(se även Garantivillkor).
Får endast anslutas till 230 V, 50
Hz.
Endast för hemmabruk. Får ej
användas för kommersiellt bruk
eller utomhusbruk.
Stäng alltid av apparaten med
strömbrytaren och dra ur sladden
när den inte används.
Observera att apparaten
fortfarande är varm en stund efter
att du har stängt av den. Låt den
svalna helt innan du lägger undan
den.
Placera alltid apparaten på säkert
avstånd från brännbara material,
t.ex. gardiner, dukar och liknande.
Lämna aldrig apparaten obevakad
när den är igång och håll barn
under uppsikt.
Försiktigt! Plattångens plattor blir
mycket varma. De får inte komma
i kontakt med huden eftersom det
kan orsaka brännskador.
Får ej övertäckas.
Utsätt inte apparaten för direkt
solljus.
Placera eller förvara inte apparaten
nära andra värmekällor eller i fuktig
miljö.
Sladd, stickkontakt och eluttag
Håll sladden på avstånd från heta
föremål och öppen eld.
Kontrollera regelbundet att
inte sladden eller stickproppen
är skadade, och använd inte
apparaten om någon del är
skadad, om den har tappats i
golvet, i vatten eller skadats på
något annat sätt.
Om apparaten eller stickproppen
är skadad måste utrustningen
undersökas och om nödvändigt
repareras av en auktoriserad
reparatör.Iannatfallnnsrisk
för elektriska stötar. Försök aldrig
reparera apparaten själv.
Dra ut stickkontakten ur
vägguttaget före rengöring.
Undvik att dra i sladden när
stickkontakten skall dras ur
vägguttaget. Håll i stickkontakten i
stället.
Linda inte sladden runt apparaten.
Kontrollera att ingen riskerar att
snubbla över sladden eller en
eventuell förlängningssladd.
BESKRIVNING AV APPARATENS
DELAR
1. Strömindikator
2. Inställningsknapp
3. På/av-knapp
4. Värmedisplay
5. Strömsladd med kontakt
6. Keramiska värmeplattor
ANVÄNDA APPARATEN
Anslut kontakten (5) till ett
vägguttag. Strömlampan (1) tänds.
Apparaten har inte börjat värma
upp än.
Tryck på på/av-knappen (3) när du
är redo att använda apparaten.
o Värmedisplayen (4) tänds och visar
"100”.
o De keramiska värmeplattorna
(6) värms snabbt upp till
användningstemperaturen.
Ställ in önskad temperatur genom
att trycka på inställningsknappen
(2).
o Temperaturen kan ställas in mellan
100 och 180 ºC i steg om 10
grader.
o När du ställer in eller ändrar
temperaturen, bör du vänta 10-
20 sekunder medan apparaten
värms upp eller kyls ner till vald
temperatur.
Använd apparaten till att styla
håret i önskad frisyr.
SE
4 5
4 5
Koppla ur stickkontakten från
vägguttaget när du har använt
apparaten färdigt. Låt apparaten
svalna helt innan du lägger undan
den.
Stylingtips
Borsta först igenom håret ordentligt.
Dela upp håret i mindre delar och
använd apparaten på varje del för
sig enligt beskrivningen nedan tills
önskat resultat har uppnåtts. Håret ska
vara rent och torrt innan du använder
apparaten.
Börja med en hårlock som är
cirka 5 cm bred, och tryck ihop
plattångens keramiska plattor runt
håret nära hårbotten. Undvik att
nudda hårbottnen med den heta
plattången.
För apparaten långsamt mot
hårtopparna i en mjuk rörelse. Håll
håret sträckt så det inte trasslar
sig. Om du vill ha mer volym i
håret, gör du endast den yttersta
delen av håret slätt.
RENGÖRING
Dra ut stickkontakten ur
vägguttaget före rengöring.
Låt apparaten svalna före
rengöring.
Sänk aldrig ned apparaten i vatten
och vatten får heller inte tränga in i
den.
Använd inte lösningsmedel
eller starka eller slipande
rengöringsmedel för att rengöra
apparaten, eftersom dessa
kan repa eller skada ytan och
keramikplattorna.
Torka av den med en väl urvriden
mjuk trasa.
INFORMATION OM KASSERING
OCH ÅTERVINNING AV DENNA
PRODUKT
Lägg märke till att denna Adexi-
produkt är märkt med följande
symbol:
Det innebär att denna produkt
inte får kasseras ihop med vanligt
hushållsavfall eftersom avfall som
utgörs av eller innehåller elektriska
eller elektroniska delar måste kasseras
separat.
Direktivet om avfall som utgörs
av eller innehåller elektriska eller
elektroniska delar kräver att varje
medlemsstat vidtar åtgärder för
korrekt insamling, återvinning,
hantering och materialåtervinning
av sådant avfall. Privata hushåll
inom EU kan utan kostnad
återlämna sin använda utrustning till
angivna insamlingsplatser. I en del
medlemsländer kan man i vissa fall
returnera den använda utrustningen
till återförsäljaren när man köper ny
utrustning. Kontakta din återförsäljare,
distributör eller lokala myndighet för
ytterligare information om hantering
av avfall som utgörs av eller innehåller
elektriska eller elektroniska delar.
GARANTIVILLKOR
Garantin gäller inte om:
ovanstående instruktioner inte följs
• apparatenharmodierats
apparaten har blivit felhanterad,
utsatts för vårdslös behandling
eller fått någon form av skada.
fel har uppstått till följd av fel på
nätspänningen.
Då vi ständigt utvecklar våra produkter
i fråga om funktion och design
förbehåller vi oss rätten till ändringar
av våra produkter utan föregående
meddelande.
FRÅGOR OCH SVAR
Om du har några frågor om den här
apparaten och inte hittar svaren i den
här bruksanvisningen kan du gå in på
www.adexi.se.
Gå till menyn "Konsumentservice" och
klicka på "Frågor och svar" om du vill
se de vanligaste frågorna och svaren.
Du hittar även kontaktinformation om
du behöver kontakta oss angående
tekniska frågor, reparationer och
reservdelar.
IMPORTÖR
Adexi Group
www.adexi.se
Adexi ansvarar inte för eventuella
tryckfel.
1 / 1

Melissa 635-124 Användarmanual

Kategori
Plattång
Typ
Användarmanual
Denna manual är också lämplig för