Oregon Scientific AWS888N Bruksanvisning

Kategori
Smartklockor
Typ
Bruksanvisning

Denna manual är också lämplig för

1
SWE
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Beskrivning av bruksanvisningen .............................. 2
Produktöverblick ........................................................ 2
Huvudenhet .......................................................... 2
Den fjärrstyrda enheten ........................................ 4
Igångsättning ............................................................. 7
Batterier ................................................................ 7
Växelströmsadaptern ........................................... 7
Uppkoppling av fjärrstyrsenheten .............................. 7
Installation ............................................................ 8
Klockan ................................................................ 8
Inställning av radiosignalformat ............................ 8
Sensorsökning ................................................. 8
Huvudenhetens Kanalsökning ......................... 9
Grundinställningar ..................................................... 9
Genomgång av huvudmenyn ............................... 9
Ändring av inställningar ........................................ 9
Inställning av klockan ......................................... 10
Inställning av larmet ............................................ 11
Olika larm (daglig / veckodag) ............................. 11
Snoozefunktion ................................................... 11
Väderinställning .................................................. 12
Funktion för höjdkompensering .......................... 12
Klockans larminställningslägen (mode) ................... 13
På och avstängning av larm (on/off) .................. 13
Inställning av väderprognos (mode) ........................ 13
Temperatur, tryck & fuktighet (mode) ....................... 14
Lufttrycksmätarens display ................................. 14
Temperatur- och fuktighetsminne ....................... 14
Nollställning av MIN / MAX registreringar .......... 15
Aktuella temperatur- och fuktighetsdisplay ........ 15
Automatisk scanning .......................................... 15
Komfortzoner ...................................................... 15
Trender ............................................................... 15
Systeminställningslägen (mode) .............................. 16
Systeminställningar ............................................ 16
Automatisk rotationsindikeringsläge (mode) ............ 16
Klocklarmets indikeringsläge (mode) ....................... 17
Återställningssystem ................................................ 17
Leveransinställning .................................................. 17
Svagt batteri ............................................................ 18
Säkerhet och vård ................................................... 18
Varning ..................................................................... 18
Felsökning ............................................................... 19
Specfikationer .......................................................... 19
Om Oregon Scientific .............................................. 20
VÄDERSTATION MED FÄRGDISPLAY
MODELL: AWS888N
BRUKSANVISNING
AWS888N_SWE_R1 8/16/04, 4:25 PM1
SWE
2
BESKRIVNING AV BRUKSANVISNINGEN
Vi gratulerar till Ert val av världens första väderstation
med färgdisplay (AWS888N) från Oregon Scientific
TM
.
Denna kraftfulla apparat sammanför animerade
väderprognoser, övervakning av lufttrycket, inomhus/
trådlös - och utomhustemperatur, fuktighetsmätning,
datumregistrering och dubbla larmfunktioner i en
produkt, som kan användas bekvämt i hemmet.
Förvara denna bruksanvisning på en lätt tillgänglig
plats. Den innehåller praktiska stegvisa instruktioner
liksom tekniska specifikationer och varningar, som
man bör känna till.
Förpackningen innehåller:
Huvudenhet
Fjärrstyrd sensor
Batterier
Växelströmsadapter
PRODUKTÖVERBLICK
HUVUDENHET
OVANSIDAN
1. Tillägg - Fotocell
2. SNOOZE - viloläge
3. CHANNEL - kanaler
4. HOME - åter till huvudmenyn
341
Photo Sensor Cell (Fotocellen) justerar
bakgrundsljuset automatiskt. I ett mörkt rum justerar
cellen ner ljusstyrkan på displayen för att ljuset inte
skall bli irriterande starkt. Omvänt, så justeras ljuset
upp i ett ljusare rum, för att man skall kunna se
displayen trots starkt omgivningsljus.
OBS!
AWS888N_SWE_R1 8/16/04, 4:25 PM2
3
SWE
FRAMSIDAN
1. Färgdisplay
2.
/ - Inställning för Increase /
Decrease (ökning /minskning)
3. Enter - välj alternativ (option)
BAKSIDAN / BATTERIFACK
1. RESET - Återställningsknapp
2. SEARCH - Sök
1
2
3
1
2
AWS888N_SWE_R1 8/16/04, 4:25 PM3
SWE
4
LCD DISPLAY (HUVUDMENY)
1. Väderprognos
2. Klocka & Alarm
3. Temperatur / Tryck / Fuktighet
4. Automatisk växling
5. Huvudinställningar
6. Systeminställningar
Delmenyerna kommer att beskrivas inom de
berörda sektionerna.
OBS!
1
2
3
4
5 6
DEN FJÄRRSTYRDA ENHETEN (RTGR328N)
Denna kännare sänder klockinformation via radio till
huvudenheten, men fungerar ej tillsammans med
tidigare modeller. Om ytterligare en fjärrstyrd sensor
önskas, välj då en modell som inte har
klockinformationsfunktionen t.ex:
THGR228N / THGR238N (3-kanalssensorer)
THGR328N (5-kanalssensorer)
AWS888N_SWE_R1 8/16/04, 4:25 PM4
5
SWE
FRAMSIDA
1. LCD display
2. LED statusindikator
3. Ventilationsspringor
LCD
1. RCC radiosignalindikering
2. Kanal nr.-
3. Indikator för svagt batteri
4. Tid
5. Temperatur (°C or °F)
6. Relativ fuktighet
7. Temperatur / Fuktighetsavläsning
1
2
3
5
6
4
7
1
2
3
AWS888N_SWE_R1 8/16/04, 4:25 PM5
SWE
6
BAKSIDA
1. Väggmontering (förborrade hål)
2. CHANNEL (Kanalomkopplare)
3. RESET (Återställning)
4. °C/°F omkopplare
5. SEARCH (Sök knapp)
6. EU/UK radiosignalomkopplare
7. Batterifack
8. Utfällbart stöd
UTFÄLLBART STÖD
1. Fäll ut stödet
2. Lås positionen
1
2
3
4
5
6
7
8
AWS888N_SWE_R1 8/16/04, 4:25 PM6
7
SWE
IGÅNGSÄTTNING
BATTERIER
Batterier för den fjärrstyrda enheten och huvudenheten
levereras med produkten. Tryck på återställningsknappen
(RESET) efter batterierna behövts bytas.
Sätt i batterierna i den fjärrstyrda enheten före
inställning av huvudenheten. Använd inte
uppladdningsbara batterier.
VÄXELSTRÖMSADAPTERN (huvudenheten)
När huvudenheten kopplas i vägguttaget eller då
batterierna sätts i första gången, kommer en
animerad bild att visas på HUVUDMENYNS skärm.
Koppla in växelströmsadaptern till
väderstationens växelströmsuttag,
som finns på sidan av huvudenheten.
Batterierna är endast till för minnets backup.
Växelströmsadaptern skall driva huvudenheten.
UPPKOPPLING AV FJÄRRSTYRENHETEN
Upp till 5 fjärrstyrenheter kan användas med denna
produkt, för att läsa av utomhustemperatur och
fuktighet. Fjärrstyrenheten, som medföljer paketet
används för att ta emot radiofrekvenssignaler för den
radiokontrollerade klockan och för att mäta temperatur
och fuktighet. Mätenheterna (°C or °F) och
omkopplaren för kanalnumren (1, 2, 3, 4, eller 5) är
placerade i batterifacket på den fjärrstyrda enheten
och skall ställas in före installationen.
Ytterligare fjärrstyrningsenheter, som mäter
temperatur och fuktighet säljs separat. Om fler än en
fjärrstyrningsenhet används se till att olika kanalnummer
ställs in för var och en.
Följande fjärrrstyrningsenheter är kompatibla med
denna produkt:
THGR228N
THGR238N
THR228N
THGR328N
OBS!
OBS!
OBS!
AWS888N_SWE_R1 8/16/04, 4:25 PM7
SWE
8
INSTALLATION
Sätt upp den fjärrstyrda enheten på en plan yta och
använd de förborrade hålen på baksidan av produkten.
För bästa resultat:
Sätt i batterierna och välj först mätenhet och
kanalnummer.
Placera enheten i solskyddat torrt läge.
Placera inte den fjärrstyrda enheten mer än
50 meter (164 fot) från huvudenheten, vilken
placeras inomhus.
Placera enheten vänd mot huvudenheten
(inomhus). Se till att enheten inte placeras
bakom hinder, t.ex. dörrar, väggar och möbler.
För att maximera radiofrekvensmottagningen för
den radiofrekvensstyrda klockan, placera den
fjärrstyrda enheten i ett fritt läge mot himlen.
För att erhålla bästa mottagning bör olika lägen testas.
KLOCKAN
Den fjärrstyrda enheten kan automatiskt synkronisera
datum och tid med de officiella organisationerna för
tidsangivelse i Frankfurt (Tyskland) eller Rugby
(England). När enheten är inom en radie av 1500 km
(932 miles) från en radiofrekvenssignal, kommer
ikonen för mottagning att blinka, under mottagning.
När den fjärrstyrda enheten mottager en signal från
den radiostyrda klockan, och sänder den vidare till
huvudenheten kommer klockan att uppdateras
automatiskt.
Inställning av radiosignalformat
Sensorsökning
Omkopplaren för RADIOSIGNALFORMATET finns i
batterifacket. Välj EU (DCF) eller UK (MSF). Tryck
RESET.
Det tar 2 - 10 minuter att slutföra mottagningen. När
mottagningen är klar slutar ikonen att blinka.
Fjärrstyrningsenheten tar emot
radiofrekvenssignaler. För bästa resultat, placera den
skild från metalliska eller elektriska föremål och
placera den så att den inte skyms, vänd mot himlen.
OBS!
Stark signal Svag signal
Ingen signal
AWS888N_SWE_R1 8/16/04, 4:25 PM8
9
SWE
HUVUDENHETENS KANALSÖKNING
Tryck och håll inne SEARCH (SÖK) för att manuellt
aktivera sökning av sensor. Ikonen för sökning blinkar
tills den fjärrstyrda signalen hittas eller om
sökperioden är slut.
Sökning efter kanalsignalen (visas i temperatur-och
luftfuktighets-läge):
GRUNDINSTÄLLNINGAR
Alla inställningar och val av display för denna produkt
finns på HUVUDMENYN.
GENOMGÅNG AV HUVUDMENYN
För att gå in på
MAIN MENU
från alla
inställningar,tryck
HOME. Tryck
eller
för
att markera
den önskade
inställningen.
Tryck sedan
ENTER för att
aktivera den.
ÄNDRING AV INSTÄLLNINGAR
1. TRYCK
eller
för att markera valet som
skall ändras.
2. Tryck ENTER för att välja inställning.
3. Använd knapparna
UP eller
DOWN för
att ändra inställningar.
4. Tryck ENTER för att bekräfta inställningen.
TIPS: Genom att trycka
återkommer du till tidigare
inställning.
Om ingen signal hittas, kontrollera fjärrstyrningsenhetens
batterier.
Kännarens sökning kommer automatiskt att
starta när huvudenheten återställs.
OBS!
Sökning efter radiofrekvenssignal (visas i klock - och
larmläge). Den valda sensorns kanalnummer visas i
huvudenhetens husdisplay:
Sökning efter
sensor
Kännare
hittad
Ingen sensor
hittad
Stark klock och
sensorsignal
Svag klock och
sensorsignal
Ingen signal
AWS888N_SWE_R1 8/16/04, 4:25 PM9
SWE
10
INSTÄLLNING AV KLOCKAN
Auto-synkroniseringen skall stängas av innan klockan
ställs in manuellt. För att göra detta följ instruktionerna
nedan och stäng av funktionen RF CLOCK, OFF i
CLOCK SETTING läge.
1. Från HOME MENU
kommer man in på
GENERAL SETTING
läge.
Tryck
/
för att välja
CLOCK SETTING, tryck
sedan ENTER.
2. CLOCK SETTING läge
3. Välj inställningarna som behöver justeras.
TIME Ställer in timmar och minuter
YY-MM-DD Ställer in år, månad och datum
FORMAT
Ställer in 12 eller 24 timmars format
och analogt, digitalt eller klassiskt
klockinställnings- format
RF CLOCK Ställ in Auto synchronization på on
eller off
2
nd
ZONE-
OFFSET
Ställ in 2:a tidszonen
Exit Åter till föregående sida
Tryck
/
för att välja en inställning (den valda
inställningen kommer att blinka).
Tryck ENTER för att justera.
Tryck
/
för att ändra värde.
Tryck ENTER för att bekräfta ändringarna.
TIPS: Tryck HOME för att återgå till MAIN MENU.
2nd ZONE-OFFSET (inställning av 2:a tidszonen)
Den aktuella lokala tiden kan ställas in för att motsvara
en tid i en annan region (2
nd
zone).
T.ex. om den nuvarande lokala tiden är 13:30 och
tiden i en annan region är 15:30 skall man ställa in
2
nd
ZONE-OFFSET till +02 som kompensation.
AWS888N_SWE_R1 8/16/04, 4:25 PM10
11
SWE
4. Inställning av larm:
Tryck
/
för att välja ett larm (1 eller 2).
Det valda larmet kommer att ljuda.
Tryck ENTER före ändring av värde.
Tryck
/
för att ändra värde
Tryck ENTER för att bekräfta ändringar.
En
indikerar att ett larm är aktiverat.
OLIKA LARM : DAGLIGA- OCH VECKODAGSLARM
DAGLIGT (DAILY) larm kan ställas in för att
lösas ut vid inställd tid varje dag hela veckan.
VEKODAGSLARM (WEEKDAYS) löses ut vid
inställd tid varje dag hela veckan (t.ex endast
måndag till fredag).
SNOOZEFUNKTION
Tryck SNOOZE för att temporärt stänga av larmet
under 8 minuter. Ikonen för larmet kommer att pendla
i Clock-Alarm läge när Snooze är aktiverad.
För att slå av funktionen för snooze, tryck och håll
SNOOZE-knappen intryckt i två sekunder när snooze
är aktiverad.
Om snooze-function är aktiverad kommer
ändringar av klockinställning, kalender och
larminställningar att stänga av snooze - inställningen.
OBS!
INSTÄLLNING AV LARMET
När larmet aktiveras, börjar det med låg volym och
ökar gradvis och når högsta volym efter 1 minut. Det
stängs av efter två minuter.
Larm 1 Ställ in timmar, minuter, larmtyp
och larm on eller off
Larm 2
Ställ in timmar, minuter, larmtyp
och larm on eller off
Återgå till föregående sidaExit
1. Från HOME MENU gå in i
GENERAL SETTING läge.
Tryck
/
för att välja
LARM SETTING, tryck
sedan ENTER
2. LARMINSTÄLLNING
3. Välj den inställning som skall justeras:
AWS888N_SWE_R1 8/16/04, 4:25 PM11
SWE
12
VÄDERINSTÄLLNING
I detta läge kan man utföra olika inställningar och
väderkalibreringar som t.ex. temperatur- och
lufttrycksdisplay med olika höjdinställningar, för att
erhålla en mer tillförlitlig väderprognos.
1. Från HOME MENU gå in i
GENERAL SETTING läge.
Tryck
/
för attt ställa
in väderinställningar, tryck
sedan ENTER.
2. WEATHER
SETTING läge
I detta läge (mode) kan du ställa in:
Tryck
/
för att välja det värde som skall ändras,
tryck sedan ENTER. Justera värde genom att
använda
/
, tryck ENTER för att spara dem.
FUNKTION FÖR HÖJDKOMPENSERING
Ställ in höjden för att kompensera skillnaden mellan
aktuell höjd till höjden över eller under
normalvattenhöjdnivån, för att få noggranna
lufttrycksmätningar.
Temperatur
Välj temperaturenhet
°C eller °F
Lufttrycksenhet
Välj tryckenhet
Mb/hPa eller i Hg
Höjd
Ställ in den kompenserade höjden
[-100m - 2500m] (default 0 m)
Exit Återgå till föregående sida
AWS888N_SWE_R1 8/16/04, 4:25 PM12
13
SWE
KLOCKANS LARMINSTÄLLNINGSLÄGEN
(
MODE
)
Detta är egentligen ett visningsläge (mode) där tid,
datum och larminformation lätt kan visas. I detta läge
kan man stänga av eller sätta på larm 1 eller 2.
• Aktuell tid
• Zontid
• Kalender
• Inställning av två larm
PÅ OCH AVSTÄNGNING AV LARM (ON/OFF)
I klocklarmsläget (mode) kan man stänga av eller
sätta på larm 1 eller 2 separat, utan att gå in i
inställningsläge (mode).
1. Tryck CHANNEL för att välja larm 1 eller 2.
2. Tryck
/
för att slå på eller stänga av
larmet.
3. Tryck ENTER eller vänta10 sekunder för att
bekräfta ändringar.
TIPS: Man kan ändra utseendet på displayen.
INSTÄLLNING AV VÄDERPROGNOS
(
MODE
)
Denna produkt ger en väderprognos för de närmaste
12 till 24 timmarna inom en radie av 30 till 50 km
(19 - 31 mile) med 70-75% säkerhet. En väderprognos
med ljudeffekter är alltid tillgänglig:
Solsken Växlande Molnighet
Muleyt Regn
Snö
AWS888N_SWE_R1 8/16/04, 4:26 PM13
SWE
14
Symbolen för väderprognosen uppdateras var
15:e minut.
TEMPERATUR / TRYCK / FUKTIGHET
(
MODE
)
Med ett tryck på en knapp kan man kontrollera aktuell
inom- och utomhustemperatur, fuktighetsnivå,
komfortnivå, trend och registrerade mätningar.
Utomhusmätningarna tas upp av den fjärrstyrda
sensorn. Dessa värden sänds över till huvudenheten.
Från MAIN MENU går man in i TEMP, HYGRO,
PRESSURE läge.
LUFTTRYCKSMÄTARENS DISPLAY
Denna produkt följer lufttryckets förändringar de
senaste 24 timmarna för att ge en väderprognos.
Man kan visa nuvarande och tidigare registreringar
genom att trycka på tangenterna
/
.
Från barometerdisplayen:
TEMPERATUR- OCH FUKTIGHETSMINNE
Temperatur- och fuktighetsvärden lagras i huvudminnet.
Det finns separata minnen för inom-och
utomhuskanalernas sensorer.
För att visa (MIN/MAX) värden, välj en kanal genom
att trycka CHANNEL.
-1 1 timme tillbaka
-3
3 timmar tillbaka
-6
6 timmar tillbaka
-12 12 timmar tillbaka
-24 24 timmar tillbaka
AWS888N_SWE_R1 8/16/04, 4:26 PM14
15
SWE
När den önskade kanalen har valts:
MAX: Tryck och HÅLL
2 sekunder.
MIN: Tryck och HÅLL
2 sekunder.
NOLLSTÄLLNING AV MIN / MAX
REGISTRERINGAR
Ta bort registreringarna Min/Max genom att trycka
och
håll och (samtidigt) 2 sekunder tills ett pip
hörs.
AKTUELLA TEMPERATUR- OCH
FUKTIGHETSDISPLAY
Tryck på CHANNEL för att växla mellan de
5 utomhuskanalerna. En aktuell trend motsvarande
de valda kanalerna kommer att visas.
AUTOMATISK SCANNING
När den är påslagen kommer temperatur- och
luftfuktighetsdisplayen för varje kanal att visas i
4 sekunder innan nästa kanal visas.
För att starta autoscanningen tryck och håll CHANNEL
tills ett pip hörs (tryck CHANNEL igen för att gå ur
autoscan läge).
KOMFORTZONER
Komfortzonerna inom- och utomhus visas alltid. De
visar sambandet mellan temperatur och fuktighet.
TRENDER
I kanalerna visas följande symboler:
Temperatur
Fuktighet
En trend kommer att visa förändringarna av
registrerade max- och minivärden under de senaste
24 timmarna.
Zon Temperatur
Relativ
fuktighet
Gällande >70%
20 - 25 °C
(68 - 77 °F)
40 - 70%
Gällande <40%
AWS888N_SWE_R1 8/16/04, 4:26 PM15
SWE
16
Trender:
SYSTEMINSTÄLLNINGSLÄGEN
(
MODE
)
I detta läge kan olika systeminställningar anpassas.
Från huvudmenyn (MAIN MENU), gå in i SYSTEM
SETTING läget (mode), sedan:
1. Tryck
/
för att välja en inställning, tryck sedan
ENTER för att ändra den.
2. Tryck
/
för att göra de önskade ändringarna,
tryck ENTER för att bekräfta dem.
NERUPP STABILT
SYSTEMINSTÄLLNINGAR
Volume: Justera nivåerna på systemvolymen
Language: Välj displayspråket, engelska, tyska,
franska, italienska eller spanska.
Silence mode (ON): Inget ljud kommer att höras
i det animerade läget (mode) eller i huvudmenyn.
Auto rotation frequency: Justera
rotationshastigheten (normal,snabb, sakta).
Sleep mode: Programmera LCD displayen att
kopplas på och av under en tidsperiod. I denna
inställning (mode) är alla egenskaper forfarande
aktiva men man kan inte se displayen eller höra
något ljud. Displayen sätts på när larmet går
eller om en knapp trycks in.
AUTOMATISK ROTATIONSINDIKERINGSLÄGE
(MODE)
När denna funktion är aktiverad kommer enheten
automatiskt att växla mellan följande inställningar
(modes):
Weather Forecast (väderprognos)
Clock Alarm (klocklarm)
Temperature/pressure/Hygro
(Temperatur/lufttryck/luftfuktighet)
Man kan justera den hastighet som varje inställning
(mode) visas, via den automatiska inställningen av
rotationsfrekvensen.
AWS888N_SWE_R1 8/16/04, 4:26 PM16
17
SWE
LEVERANSINSTÄLLNING
Datum 1/1/2003
Tid 00:00:00 (24 timmars
format) eller 12:00:00 AM
(12 timmars format)
Klockdisplayen Tid-sekunder display
inställning (mode)
Daglig/veckovis larm Larmet avstängt
Sleep Mode
(Viloläge)
Sleep startar vid 12:00 AM.
och sleep slutar vid 6:00
AM. & funktionen stängs av
Silence Mode Av
Väder
Växlande molnighet
Lufttryck displayen Aktuellt lufttryck
Höjd 0 m
Temperatur-luftfuktighets
displayen
Aktuellt värde inomhus
Trend för temperatur
inomhus
Stabilt
Trend för luftfuktighet
inomhus
Stabilt
Sensor sökning Aktiverat
Mottagning RF klocka Aktiverat
KLOCKLARMETS INDIKERINGSLÄGE
(
MODE
)
Denna display visar tid, datum och larm på ett av
följade sätt:
*I klassisk inställning av displayen (mode) hörs varje
timme ett kucku, dvs. ett läte som en gök.
Du kan ställa in vilken typ av klocka som skall
visas, i CLOCK SETTNG läge. Gå in i FORMAT läget
för att byta mellan digital, analog och klassisk
inställning.
ÅTERSTÄLLNINGSSYSTEM
RESET knapparna finns på baksidan av huvudenheten
och i batterifacket på fjärrstyrningsenheten. Tryck på
dessa knappar när batterier byts eller när förutsatt
prestanda inte erhålles ( t.ex när man inte kan etablera
en radioförbindelse med fjärrstyrningsenheten eller den
automatiska klockan mm).
Efter återställning av systemet kommer all
systeminformation att raderas och återgå till den
ursprungliga inställningen (leveransinställningen).
Huvudenheten kommer också att kontrollera batteriets
laddningstillstånd.
AnalogtDigitalt Klassiskt*
OBS!
OBS!
Tryck RESET för att återställa till leveransinställningen.
AWS888N_SWE_R1 8/16/04, 4:26 PM17
SWE
18
SVAGT BATTERI
När batteriets kapacitetsnivå är för
låg, kommer
ikonen att visas. När adaptorn inte är inkopplad
kommer
också ikonen för adapter
att visas.
Batteri - och adapterstatusen kan ses på:
Klock display
Väder display
Fjärrkontrollerad termometer och hygrometer
Huvudenheten kommer att visa statusen för
batteriet på den valda kanalen.
OBS!
SÄKERHET OCH VÅRD
Torka av enheten med fuktad trasa och ett milt
rengöringsmedel. Undvik att tappa enheten eller att
placera enheten i ett område med radiostörningar.
VARNING
Denna produkt är tillverkad för långvarig användning.
Observera följande:
Sänk aldrig ner enheten i vatten. Detta kan
förorsaka elektrisk kortslutning och skada
enheten.
Utsätt aldrig huvudenheten för extrema
krafter, skakningar eller varierande temperatur-
och fuktighetsförhållanden.
Rör inte de inre komponenterna i enheten.
Blanda inte gamla och nya batterier eller
batterier av olika typ.
Använd inte laddningsbara batterier.
Tag ur batterierna om produkten ej kommer att
användas under en längre tid.
Skrapa inte LCD - displayen.
Gör inga ändringar eller modifikationer i denna
produkt. Otillåtna ändringar kan göra produkten
olaglig att använda.
Innehållet i denna bruksanvisning kan ändras
utan förvarning.
Bilderna är inte skalenliga.
AWS888N_SWE_R1 8/16/04, 4:26 PM18
19
SWE
SPECIFIKATIONER
Huvudenhetens dimensioner
L x B x H 165 x 124 x 39 mm
(6.5 x 4.9 x 1.5 inches)
Vikt 432 g (med batterier)
Fjärrmanöversenhetens dimensioner
L x B x H 70 x 24.5 x 116 mm
(2.76 x 0.96 x 4.57 inches)
Vikt 156 g (med batterier)
Temperatur
Enhet °C or °F
Mätomåde -5 °C - +50 °C (23 °F - 122 °F)
inomhus
Mätområde -20 °C - +60 °C (-4 °F - 140 °F)
utomhus
Upplösning 0,1 °C (0,2 °F)
Komfortområde 20 °C - 25 °C (68 °F - 77 °F)
Minne Minimum / maximum
Trend +/- 0,5° ändring
Relativ fuktighet
Mätområde 25% - 95%
Upplösning 1%
Komfortområde 40% - 70%
Minne Minimum / maximum
Trenden 3% ändring
Temperatur Visar “LLL”
eller “HHH”
Temperaturen är
utanför
mätområdet
Ställ in höjd/ enhet
Kalender Avvikande
datum /
månad
Byt språk
FELSÖKNING
Kontrollera nedan innan kontakt tas med vår
kundservice.
Klocka Klockan kan
inte justeras
Slå av autosynk-
roniseringen
Klocka Autosynkro-
niseringen
fungerar ej.
1. Kontrollera batterierna
2. Tryck RESET
3. Aktivera manuellt
autosynkroniseringen
Fjärr-
manöver-
enheten
Enheten
kan inte
lokaliseras
Kontrollera batterierna
Kontrollera
utplaceringen
Problem Symptom Åtgärd
Lufttrycks-
mätaren
Avvikande
registreringar
Huvudenheten Visar inget!
“Sleep” läge kan vara
aktiverat. Tryck valfri
tangent för att aktivera
displayen.
AWS888N_SWE_R1 8/16/04, 4:26 PM19
SWE
20
Effekt
Huvudenhet 4,5V växelströmsadapter
4 x UM-3 (AA) 1,5V alkaliska
batterier (backup)
Fjärrkontroll 2 x UM-3 (AA) 1,5V alkaliska
batterier
OM OREGON SCIENTIFIC
Besök vår hemsida (www.oregonscientific.se) för att se
mer av våra produkter såsom digitalkameror; MP3
spelare; projektionsklockor; hälsoprodukter;
väderstationer; DECT-telefoner och konferenstelefoner.
Hemsidan innehåller också information för våra kunder
i de fall ni behöver ta kontakt med oss eller behöver
ladda ner information. Vi hoppas du hittar all information
du behöver på vår hemsida och om du vill komma i
kontakt med Oregon Scientific kundkontakt besöker du
vår
lokala hemsida www.oregonscientific.se eller
www.oregonscientific.com för att finna telefonnummer
till respektive supportavdelning.
Barometer
Enhet mb/hPa eller inHg
Mätområde 500 - 1050 mb (14.77 - 31,01 inHg)
Upplösning 1 mb (0,03 inHg)
Höjd -100 - 2500 meter
(-328 - 8202 fot)
Display Solsken, växlande molnighet, mulet,
regn, snö
Fjärrkontrollenheten
RF frekvens 433 MHz
Räckvidd Upp till 50 meter (164 fot) fritt från
hinder.
Transmission varje minut
Kanal Nr. 1, 2, 3, 4 or 5
Enhet °C or °F
Radiokontrollerad klocka
Synkronisering Auto eller avstängd
Klockdisplayen HH:MM:SS (tim., min., sek.)
Timformat 12hr (tim) AM/PM (fm/em)
(MSF format) 24hr (DCF format)
Kalender DD/MM; veckodagar kan väljas på
fem språk (English, German,
French, Italian, Spanish)
Larm 2 minuter ökande tonstyrka
Snooze 8 minuter
AWS888N_SWE_R1 8/16/04, 4:26 PM20
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96
 • Page 97 97
 • Page 98 98
 • Page 99 99
 • Page 100 100
 • Page 101 101
 • Page 102 102
 • Page 103 103
 • Page 104 104
 • Page 105 105
 • Page 106 106
 • Page 107 107
 • Page 108 108
 • Page 109 109
 • Page 110 110
 • Page 111 111
 • Page 112 112
 • Page 113 113
 • Page 114 114
 • Page 115 115
 • Page 116 116
 • Page 117 117
 • Page 118 118
 • Page 119 119
 • Page 120 120
 • Page 121 121
 • Page 122 122
 • Page 123 123
 • Page 124 124
 • Page 125 125
 • Page 126 126
 • Page 127 127
 • Page 128 128
 • Page 129 129
 • Page 130 130
 • Page 131 131
 • Page 132 132
 • Page 133 133
 • Page 134 134
 • Page 135 135
 • Page 136 136
 • Page 137 137
 • Page 138 138
 • Page 139 139
 • Page 140 140
 • Page 141 141
 • Page 142 142
 • Page 143 143
 • Page 144 144
 • Page 145 145
 • Page 146 146
 • Page 147 147
 • Page 148 148
 • Page 149 149
 • Page 150 150
 • Page 151 151
 • Page 152 152
 • Page 153 153
 • Page 154 154
 • Page 155 155
 • Page 156 156
 • Page 157 157
 • Page 158 158
 • Page 159 159
 • Page 160 160
 • Page 161 161
 • Page 162 162
 • Page 163 163
 • Page 164 164
 • Page 165 165
 • Page 166 166
 • Page 167 167
 • Page 168 168
 • Page 169 169
 • Page 170 170
 • Page 171 171
 • Page 172 172
 • Page 173 173
 • Page 174 174
 • Page 175 175
 • Page 176 176
 • Page 177 177
 • Page 178 178
 • Page 179 179
 • Page 180 180
 • Page 181 181
 • Page 182 182
 • Page 183 183
 • Page 184 184

Oregon Scientific AWS888N Bruksanvisning

Kategori
Smartklockor
Typ
Bruksanvisning
Denna manual är också lämplig för