EHEIM professionel 3 1200XL Bruksanvisning

Kategori
Vattenpumpar
Typ
Bruksanvisning

Denna manual är också lämplig för

Manual de instruções
Οδηγίες χρήσης
Руководство по эксплуатации
Kezelési utasítás
Návod k obsluze
Bruksanvisning
Instrucciones de uso
Betjeningsvejledning
Käyttöohje
Bruksanvisning
Návod na obsluhu
Instrukcja obsługi
Navodila za uporabo
Instrucţiuni de utilizare
使用说明
deutsch
english
français
italiano
nederlands
español
dansk
suomi
norsk
português
eλληνικά
pусский
magyar
čeština
Bedienungsanleitung
Operating Instructions
Mode d‘emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l‘uso
svenska
2080/2180
slovenčina
polski
slovensko
德文
română
56
italiano
Causa
Soluzione
Sede del ltro. Il bordo superiore della testa della pompa dovrebbe trovarsi almeno
10 cm al di sotto del livello dell‘acqua. Meglio disporlo al di sotto
dell‘acquario.
L‘aria viene aspirata tramite
l‘installazione dei tubi
essibili.
Vericare il corretto collegamento dei tubi essibili, eventualmente
sostituirli.
Alimentazione in eccesso
d‘aria (pompa a membrana).
Non installare il diffusore nelle vicinanze del tubo d‘aspirazione.
Masse ltranti molto
sporche.
Pulire le masse ltranti.
Massa ltrante come EHEIM
MECH / SUBSTRAT pro
riempite in sacchetto in rete.
Mai riempire masse ltranti di lunga durata in sac-chetti in rete
oppure in calze di nylon. Nel giro di poco tempo ciò causa una
sensibile perdita di presta-zione della pompa.
...Aria nel ltro
Causa
Soluzione
Bussola ceramica assente o
non correttamente montata.
Procedere al corretto montaggio della bussola, sostituendola se
necessario.
Asse in ceramica rotto. Sostituire l’asse.
...la pompa è molto rumorosa
Tack
för att du valt ett ytterlter från EHEIM, den nya generationens High-Tech-lter EHEIM professionel
3. Det innovativa systemet erbjuder optimal komfort och maximal säkerhet tack vare en
ny, integrerad sughjälp, en funktionsanpassad säkerhetsadapter och en visuell ödeskontroll.
Den stora volymen i behållaren och ett ovanliggande förlter i kombination med en anpassat
uppbyggd ltermassa renar vattnet på bästa sätt, ger en högeffektiv nedbrytning av skadliga
ämnen och skapar en behaglig miljö för djuren i akvariet.
Det praktiska ltret fungerar mycket enkelt och bekvämt. Denna utförliga bruksanvisning innehåller
allt du behöver veta om ltrets installation, skötsel och underhåll.
Säkerhetsanvisningar
Endast för akvariska användningsområden i stängda utrymmen
Innan du sätter ned handen i vattnet måste du koppla från alla elektriska enheter som
benner sig i vattnet.
Koppla från ltret från nätspänningen innan du öppnar det.
svenska
57
svenska
För din egen säkerhet rekommenderar vi att du gör en droppögla av
anslutningskabeln, som förhindrar att vatten rinner längs kabeln och ner i
stickkontakten.
Vid användning av en fördelardosa eller en extern nätdel måste de
placeras upptill på lter-nätanslutningen.
Risk för brännskador! Om du har en enhet med uppvärmning, var försiktig vid beröring av
värmespiralen.
Enhetens nätkabel kan inte bytas ut.
En extern nätkabel och nätdel får inte repareras.
Vid skador på kabeln får enheten inte användas mer.
Vid skador på en extern nätkabel eller nätdel måste dessa alltid bytas ut.
Vänd dig till fackpersonal eller till ett EHEIM-serviceställe. Byte av värmespiral och elektronik
får bara utföras av EHEIM-specialister.
Beakta monteringshöjden när du väljer plats för enheten. För att uppnå
bästa funktion får avståndet mellan vattenytan och lterbotten endast
vara 180 cm.
Vid träbearbetningen används många olika lacker och polityrer, och
enhetens fötter kan lämna efter sig märken på möbler och parkettgolv.
Ställ därför aldrig enheten direkt på träytor utan skydd.
Filtret måste alltid stå upprätt när det är igång.
Dessa enheters magnetfält kan skapa elektriska eller mekaniska
störningar eller skador. Detsamma gäller för pacemakers. Läs
bruksanvisningarna till de medicinska enheterna för att ta reda på det
nödvändiga säkerhetsavståndet.
Vid underhållsarbeten nns det risk att ngrarna kläms på grund av höga magnetkrafter.
Produkten är godkänd enligt de gällande nationella föreskrifterna och motsvarar EU-
normerna.
Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med begränsad
fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller som saknar erfarenhet och / eller kunskaper, om
inte vederbörande står under uppsikt av en person som ansvarar för säkerheten eller erhåller
anvisningar från denna person om hur apparaten ska användas.
Barn ska övervakas för att säkerställa att de inte leker med apparaten.
Rengör inte apparaten – eller delar därav – i diskmaskinen. Ej diskmaskinssäker!
Denna produkt ska inte kastas bort i de normala hushållssoporna. Lämna in den till
det lokala återvinningsstället.
20 cm
58
svenska
Ytterlter 2080 för akvarier
Utförande:
Se typskylten längst upp på ltret
Tekniska ändringar förbehålles.
Innehåll Sida
Filtrets delar/ leveransomfattning 58
Installation av slangarna 58-59
Uppställning av ltret 59
Påfyllning av ltermassa 59-60
Igångsättning 60-61
Underhåll och skötsel 61-63
Vad gör man om... 63-65
Allmän funktionsbeskrivning
EHEIMs ytterlter professionel 3 renar akverievattnet i ett slutet cirkulationssystem. Genom att
ytterltret professionel 3 har två sugledningar kan sugområdena placeras valfritt i akvariet.
Samtidigt sörjer den inbyggda, underhållsfria pumpen för permanent cirkulation: Vattnet leds ut
ur akvariet genom de olika lterskikten där det ltreras mekaniskt, biologiskt eller adsorberas för
att sedan rinna tillbaka till akvariet. För att ltret skall kunna fungera ordentligt måste luften släppas
ur systemet innan ltret startas, vilket är lätt att göra med hjälp av den inbyggda sughjälpen.
Märk: Optimalt ltrering och felfri funktion kan endast uppnås med hjälp av EHEIMs
originalltermassor (se kapitlet “Påfyllning av ltermassa“).
Filtrets delar/ leveransomfattning
1. Slangsäkring, 2. säkehetsadapter med inbyggda avstängningskranar, 3. spärrarm, 4. indikator,
5. röd låsregel, 6. pumphuvud, 7. sughjälp, 8. sugstuts, 9. proltätning, 10. packningar (förlter),
11. ltermatta (blå), 12. förlter, 13. täckgaller, 14. ltervadd (vit), 15.lterinsatser, 16. transportskål
till förlter,
17. låsklipps, 18. lterbehållare, 19. transporthjul, 20. skiljevägg, 21. indikatorlock,
22. indikatorhölje, 23. fjäder med ottör, 24. mothållare, 25. packning, 26. sugrör (2 x),
27. sugkorg (2 x), 28. sugkoppar med klämmor, 29. utloppsrör, 30. dysrör, 31. slangar.
Uppackning
Packa upp delarna och kontrollera att inget fattas. En del av installationstillbehöret ligger i lterbehål-
laren.
- Vippa alla fyra låsklippsen på lterhuvudet utåt, skjut upp dem och fäll ut dem. Ta av pum
phuvudet (se punkt 7). Ta upp förltret, täckgallret och ltervadden (vit) ur behållaren (se
punkt 8). Dra ut lterinsatserna i bygelhandtaget (se punkt 9).
Slanginstallation
1 Fäst en sugkorg på varje sugrör och montera den med hjälp av sughållaren på önskat
ställe i akvariet.
59
svenska
2 Utloppsröret och dysröret kopplas ihop med ett kort slangstycke och fästes också på
akvariets insida med sugkoppar. Medföljande proppar till den öppna sidan på dysröret
sätts inte i förrän ltret har börjat arbeta.
Råd: Dysröret kan antingen installeras under eller på samma nivå som vattenytan beroende på
vilken intensitet man vill ha på vattenytans rörelse. Kapa slangarna till rätt längd och för på dem
minst 1 cm upp på sugröret och utloppsröret. Se till att slangarna är så korta som möjligt och
inte hänger ned eller knäcks. Hänger slangarna ned kan de ge betydligt sämre sugeffekt.
Råd: Eventuella böjar på slangarna kan slätas ut om du lägger slangarna i varmt vatten så att
de blir smidiga.
3 Anslut slangarna från sugrören till vänster och höger slangstuts på adaptern
(markering ) och koppla ihop utloppsröret med den mittersta slangstutsen
(markering ) på adaptern. För på alla tre slangändarna tills det tar emot (mjuka upp dem
med varmt vatten först så går det lättare).
4 Lägg sedan slangsäkringen, som är i två delar, runt slangändarna så att den vilar helt mot
adaptern, häng upp den i sidled och lås den.
Märk: Kom ihåg att alltid använda EHEIMs originalslangar. Kontrollera med jämna mellanrum
att alla slangkopplingarna sitter fast ordentligt.
Uppställning av ltret
5 Placera ltret på föreskrivet höjdavstånd. För att få en optimal funktionssäkerhet får det var
högst 180 cm mellan vattenytan och ltrets botten. Pumphuvudet skall sitta minst 10 cm
under vattenytan. Helst skall det sitta under akvariet.
Råd: EHEIMs ytterlter professionel 3 har fyra transporthjul. Genom att tippa ltret något kan du
få in det bekväm i underskåpet. Hjulen är avlastade när ltret står.
Märk: Många trämöbler är behandlade med lack eller polish. En kemisk reaktion gör att ltrets
fötter kan lämna synliga spår på dina möbler eller på parketgolvet. Se därför till att inte ställa ltret
på en träyta utan att ha lagt ett skydd under.
Varning! Filtret måste stå upprätt för att kunna användas !
Påfyllning av ltermassor
Ta av adaptern
6 Vrid spärrarmen på adaptern till läge “off”. Tryck på den röda låsregeln (det går bara att
trycka på låsregeln när spärrarmen står i läge “off” !); Säkehetsadaptern hoppar ur sin
spärr och kan tas bort.
Öppna ltret
7 Vippa alla fyra låsklippsen på lterhuvudet utåt, skjut upp dem och fäll ut dem.Ta av pum
phuvudet.
8 Ta upp förlter, täckgaller och ltervadd (vit) ur behållaren.
9 Dra ut lterinsatserna i bygelhandtagen. De nedsänkta bygelhandtagen kan dras ut uppåt.
60
svenska
Påfyllning
För att EHEIMs ytterlter professionel 3 skall kunna fungera optimalt och felfritt rekommenderar
vi att endast använda originalltermassor från EHEIM. Det är endast dessa ltermassor som
passar exakt till EHEIMs ytterlter, ger en idealisk växtyta för bakterierna och sörjer för rent och
friskt akverievatten. Motsvarande media-set för EHEIMs professionel 3 nns att köpa i din zooaffär
(best.-nr 2520800).
10 Fyll den understa lterinsatsen nästan upp till kanten med EHFIMECH. Fyll den andra och
tredje lterinsatsen nästan upp till kanten med SUBSTRAT pro.
Varning! Fyll inte på för mycket, för då passar inte lterinsatserna exakt på varandra !
11 Skölj ltermassan i lterinsatsen under rinnande vatten samtidigt som du blandar den tills
vattnet är helt klart.
12 Sätt tillbaka lterinsatsen fylld med EFIMECH längst ned i lterbehållaren och pressa ned
den ordentligt mot stagen.
13 Sätt i den andra och tredje lterinsatsen också (båda fyllda med SUBSTRAT pro) efter att ha sköljt
dem. Sänk bygelhandtagen igen och se till att alla lterinsatserna ligger kant i kant över varandra.
14 Lägg sedan vit ltervadd på den översta lterinsatsen så att vadden ligger på de
inskjutna bygelhandtaget.
Varning! Den vita ltervadden får inte ligga under bygelhandtaget !
- Lägg på täckgallret på ltervadden.
Förlter
Funktion: Förltret fångar upp grova smutspartiklar i akverievattnet så att förltrerat vatten kan
strömma genom lterinsatserna. Detta minskar smutsbelastningen i lterinsatserna betydligt
samtidigt som det garanterar en mycket effektiv biologisk nedbrytning av skadliga ämnen och
en lång brukstid. Förltret är lätt att ta bort. För att underlätta rengöringen emellanåt medföljer
det en transportskål till förltret.
15 Sätt i förltret med blå ltermatta i lterbehållaren på ett sådant sätt att breddavloppet ham
nar ovanför skiljeväggen.
Märk: Uppsugningen fungerar endast när förltret är tomt!
Stäng ltret och sätt i säkehetsadaptern
16 Kontrollera att proltätningen sitter exakt på pumphuvudet och att tätningen sitter riktigt på
förltret och ta bort smuts. Undersök även om tätningsytan på behållarens övre kant är
smutsig och rengör den om så behövs. Smörj in den lätt efteråt med EHEIMs spray, best.-
nr 400 100 0.
- Sätt fast pumphuvudet på lterbehållaren och lås alla fyra låsklippsen.
17 Tryck in säkehetsadaptern lätt i pumphuvudet tills det hörs att den låses med ett “KLICK“.
För att kunna sätt in adaptern måste spärrarmen stå i läge “off”, annars gör en säkerhets
mekanism att den inte kan snäppas fast.
Igångsättning
18 För att starta ltret måste först spärrarmen på säkehetsadaptern vridas till läge “on” så
att de tre avstängningskranarna öppnas. Om det inte går att vrida spärrarmen till läge “on”
är inte säkehetsadaptern riktigt monterad i pumphuvudet. Upprepa punkt 17 en gång till.
61
svenska
19 Tryck era gånger kraftigt på sughjälpen tills lterbehållaren automatiskt fylls med vatten.
När behållaren är fylld kan nätkontakten anslutas till vägguttaget för att starta ltret.
Se till att dysröret (på trycksidan) sitter ovanför vattenytan under påfyllningen så att
apparaten avluftas optimalt.
Varning: Beroende på hur slangarna har dragits kan det hända att bara en av de båda
slangarna fylls. I detta fall kan den fyllda sugledningen tryckas ihop kraftigt med ngrarna
snabbt tills den tomma slangen har fyllts.
- Sätt fast proppen i den öppna ändan på dysröret.
Reglering av ödesmängden
20 För att kunna ställa in ltreringskapaciteten på trycksidan måste spärrarmen på
säkehetsadaptern vridas långsamt mot läge “off”. Flottören i nivåglaset på indikatorn visar
då den aktuella ödesmängden på vattnet.
Kontrollindikator
21 Indikatorn ger hela tiden information om hur mycket vatten som rinner igenom och signa
lerar på detta sätt eventuella störningar. Om ottören vidrör det röda strecket på
markeringen fungerar inte ltret med full kapacitet, utan ltersystemet måste då undersö
kas (se “Vad gör man om...”, sidan 57-59).
Underhåll och skötsel
- Ställ först spärrarmen på säkehetsadaptern i läge “off” (se punkt 20). Dra sedan ur nät
kontakten. Ta av säkerhetsadaptern (se punkt 6).
- Ta i de urholkade greppen och vippa ltret en aning framåt så att det står på transporthju
len och dra ut det ur underskåpet. Öppna alla fyra låsklippsen och ta av pumphuvudet.
Mellanrengöring (förlter)
22 Håll i båda bygelhandtagen och dra ut förltret ur behållaren och sätt ner det i transportskålen.
Töm förltret och skölj den blå ltermattan noggrant i rinnande ljummet vatten tills vattnet är klart.
Råd: Byt ut den blå ltermattan efter 2-3 rengöringar (best.-nr 2616802).
- Ta ur täckgallret ur behållaren och undersök om den vita ltervadden är mycket
Om den är det skall den bytas. Den vita ltervadden används för mekanisk mikroltrering.
Det går inte att få bort smutspartiklar helt som fastnat. Därför får ltervadden
användas en gång. Använd ny ltervadd (best.-nr 2616802).
- Sätt tillbaka förltret i lterbehållaren. Kontrollera tätningarna på pumphuvudet
behållarens övre kant och ta bort eventuell smuts. Montera pumphuvudet. Lås
klippsen. Sätt tillbaka säkerhetsadaptern (se punkt 17).
- Vrid spärrarmen till läge “on” (se punkt 18) och tryck era gånger på sughjälpen
19). Därefter kan nätkontakten anslutas till ett eluttag och ltret tas i drift.
Huvudrengöring
- Ta upp förlter, täckgaller, ltervadd och alla tre lterinsatserna ur lterbehållaren.
ltermassan i lterinsatsen i rinnande vatten tills vattnet är klart.
Den vita ltervadden används för mekanisk mikroltrering. Det går inte att få
partiklar helt som fastnat. Därför får ltervadden endast användas en gång.
ltervadd (best.-nr 2616802).
Den blå ltermattan (best.-nr 2616802) kan användas 2 - 3 gånger. Skölj den försiktigt rinnande
vatten innan den sätts tillbaka så att en del av bakterierna inte spolas bort.
62
svenska
Råd: Blanda cirka 1/3 av den gamla ltermassan med det nya materialet när du SUBSTRAT
pro så att bakteriekulturerna förökar sig snabbt.
-T vätta ur lterbehållaren och skjut in lterinsatserna igen efteråt. Tryck fast den
understa lterinsatsen på stagen och se till att övriga lterinsatser hamnar kant
Lägg ny ltervadd på den översta lterinsatsen. Obs! bygelhandtaget måste vara
Lägg på täckgallret och sätt i förltret.
Varning! Den vita ltervadden får inte placeras under bygelhandtaget på lterinsatsen.
- Undersök om ltrets övre kant och proltätningen i ltrets övre del är smutsiga
skadade. Byt proltätningen om så behövs. Spraya behållarens övre kant lätt EHEIMspray
(best.-nr 4001000), sätt fast den övre lterhalvan och lås alla fyra låsklippsen.
upp ltret i underskåpet.
Sätt tillbaka säkerhetsadaptern (se punkt 17).
Märk: Kontrollera med jämna mellanrum att alla slangkopplingarna sitter fast ordentligt.
- Tryck era gånger på sughjälpen. Då återställs vattenkretsloppet och behållaren
vatten. Därefter kan nätkontakten anslutas till ett eluttag och apparaten tas i
Märk: Uppsugningen fungerar endast när förltret är tomt!
Rengöring av slangarna
Rengör slangarna regelbundet med EHEIM universalborste (best.-nr 4005570).
Rengör pumpkammaren
23 Vrid låsringen för att öppna pumplocket och ta av det.
Märk: På dessa lter kan magnetfält orsaka elektroniska eller mekaniska störningar eller skador.
Detta gäller även för pacemaker. Erforderliga säkerhetsavstånd framgår av handböckerna
till dessa medicinska apparater.
Varning! När du gör rent ltret kan du klämma ngrarna på grund av höga magnetkrafter.
Använd helst en tång för att dra ut pumphjulet.
24 Dra ut pumphjulet ur pumpkammaren.
25 Skölj av keramikaxeln försiktigt (risk för att den kan gå av) och rengör alla delarna
inklusive pumpkammare, smörjkanal och pumplock med en mjuk borste (rengöringsset,
best.-nr 4009560).
- Sätt tillbaka alla delarna igen och vrid låsringen för att låsa pumpkammaren.
Rengör indikatorn
- Ta av säkerhetsadaptern (se punkt 6). Töm alla slangledningarna. Nu kan du öppna slang
säkringen och lossa slangarna från säkehetsadaptern.
26 Tryck ihop snäppregeln på baksidan av säkehetsadaptern och ta av indikatorlocket framåt.
27 Sätt fast indikatorlocket igen längre upp och häv upp indikatorhöljet ur säkehetsadaptern
med indikatorlocket.
28 Ta av indikatorhöljet.
29 Ta av mothållaren försiktigt och ta upp ottören med fjäder ur indikatorhöljet.
63
svenska
Se till att inte skada fjädern. Rengör indikatorhöljet med en rengöringsborste, best.-nr 4009560.
Sätt tillbaka ottören med fjäder och xera den med mothållaren. Sätt i indikatorhöljet på säkehetsad-
aptern igen och tryck in indikatorlocket tills snäppregeln går i lås.
Tätningar
Spraya alla tätningarna med EHEIM-spray, best.-nr 4001000 vid varje rengöringstillfälle. Då håller
sig tätningarna smidiga och varar längre. Skadade tätningar måste alltid bytas (se reservdelslistan).
Fara!
Se till att inget vatten når det elektriska gränssnittet vid arbeten med ltret. Dra ur kontakten!
Om du har problem kan du gå till vår hemsida på Internet www.eheim.de.
Orsak
Åtgärd
Filterinsatserna är
felmonterade
Skjut in lterinsatserna och förltret på ett sådant sätt att de ligger
kant i kant över varandra
Filterinsatserna svämmar
över
Fyll inte på lterinsatserna så att de svämmar över. Rengör vid behov
kontaktytorna
Skiljeväggen är inte riktigt
monterad
Skjut in skiljeväggen i lterbehållaren tills den låses ordentligt i sitt
spår
Proltätningen är inte riktigt
monterad
Sätt i tätningen riktigt i spåret på övre lterhalvan. Undersök om den
uppvisar skador och byt den vid behov
...Det går inte att stänga den övre lterhalvan
Orsak
Åtgärd
Låsklippsen är inte riktigt
låsta
Lås alla låsklippsen riktigt
Tätningsytorna eller
proltätningen är smutsig
Rengör tätningsytorna och spraya dem lätt med EHEIM silikonspray,
best.-nr 4001000
Tätningen är inte monterad,
fel isatt eller trasig
Sätt i tätningen på rätt sätt eller byt ut den om så behövs
...Filtret på ovandelen läcker
Orsak
Åtgärd
Förlterluckan i förltret är
inte stängd
Undersök om området kring ventilspjället är smutsigt
och rengör det vid behov
Förltret är fyllt med vatten. Töm förltret och sug igen. Uppsugningen fungerar endast när
förltret är tomt!
...Sughjälpen fungerar inte
Vad gör jag, när…
64
svenska
Orsak
Åtgärd
Ingen ström Sätt i nätkontakten
Axeln avbruten Byt axel (se reservdelslistan)
Pumphjulet saknas eller
blockeras av gruskorn,
snäckor el.dyl.
Montera pumphjulet, rengör pumpkammaren
...Pumpen arbetar inte
Orsak
Åtgärd
Säkehetsadaptern armläge
är inte korrekt
Kontrollera armens läge och justera den
Säkehetsadaptern är
smutsig
Ta av säkehetsadaptern. Öppna spärrarmen och borsta rent
öppningarna med rengöringsborsten (best.-nr 4005570)
Slanginstallation Kontrollera att slangarna inte är knäckta eller är för trånga
Slangarna är smutsiga Rengör slangarna med jämna mellanrum så här:Dra universalborsten
(best.-nr 4005570) genom sugledningarna och tryckledningen resp.
sugrören och dysröret
Endast en sugledning är
fylld med vatten
Tryck ihop den sugledning som är fylld med vatten
med ngrarna tills den andra sugledningen har fyllts
med vatten
Sugkorgen är igensatt Ta bort grov smuts och rengör lterkorgen
Filtermassorna är mycket
smutsiga
Rengör ltermassorna
Filtermassorna ligger i
nätpåsar som EHEIM MECH
/ SUBSTRAT pro
Långtidsltermedierna får aldrig fyllas på i nätpåsar eller
nylonstrumpor. Då kan pumpen snabbt drabbas av en extrem
kapacitetsförlust
Filtermassan är inte riktigt
rengjord
Ta ur ltermassan ur ltermassans korg när du rengör den och skölj
den i ljummet vatten
Fel uppbyggnad av
ltermassorna
Kontrollera ltermassornas uppbyggnad med hänsyn till den
skiktltrering som vi rekommenderar. Fyll den understa lterinsatsen
nästan upp till kanten med EHEIM MECH. Fyll nästa två lterinsatser
också nästan upp till kanten med SUBSTRAT pro. Lägg aldrig vit
ltervadd under bygelhandtaget.
Filtervadden ligger fel Sätt i den översta lterinsatsen, skjut in bygelhandtaget och lägg den
vita ltervadden ovanpå
Du har inte bytt ltervadd Filtervadden måste alltid bytas vid varje rengöringstillfälle (best.-nr
2616802)
Pumpen är smutsig Ta ur ltermassan ur ltermassans korg när du rengör
den och skölj den i ljummet vatten
Vattenkretsloppet är inte
riktigt
Starta ltret och uppsugningen (som beskrivs i anvisningen). Se
till att vattnets returledning (på trycksidan) sitter ovanför vattenytan
under påfyllningen så att ltret kan avluftas optimalt.
Du har installerat för mycket
tillbehör på slangsystemet
Det anslutna tillbehöret ger sämre ltreringskapacitet. Kontrollera
tillbehöret och ta bort sådant som är onödigt eller kör det över ett
separat vattenkretslopp.
...Filtreringskapaciteten har försämrats mycket
65
svenska
Orsak
Åtgärd
Keramikhylsan är
inte monterad eller är
felmonterad
Montera keramikhylsan korrekt eller byt ut vid behov.
Keramikaxeln är trasig Byt ut keramikaxeln.
...pumpen är mycket högljudd
Orsak
Åtgärd
Filtrets installationsplats Pumphuvudets övre kant skall sitta minst 10 cm under vattenytan.
Helst skall det sitta under akvariet.
Luften sugs upp via
slangarna
Kontrollera att slangkopplingen är ordentligt åtdragen. Byt vid behov
ut slangarna
Extra luftförsörjning
(membranpump)
Undvik att installera utströmmaren i närheten av sugröret
Filtermassorna är mycket
smutsiga
Rengör ltermassorna
Filtermassorna ligger i
nätpåsar som EHEIM MECH
/ SUBSTRAT pro
Långtidsltermedierna får aldrig fyllas på i nätpåsar eller
nylonstrumpor. Då kan pumpen drabbas av en extrem
kapacitetsförlust på mycket kort tid
...Luft i ltret
español
Muchas gracias
por la compra de su nuevo ltro exterior EHEIM de nuestra gama de ltros professionel 3 de
alta tecnología. Este innovador sistema ofrece con la función de aspiración auxiliar de nuevo
desarrollo, el adaptador de seguridad y el control de ujo visual unos elevados niveles de confort
y seguridad. La gran capacidad del recipiente del ltro yl ltro previo de gran tamaño montado
en cabeza en combinación con la estructura de las masas ltrantes, aseguran un óptimo
ltrado del agua, una eliminación de gran ecacia de las partículas nocivas y, con ello, el bienestar
de los habitantes del acuario.
El manejo correcto es sumamente sencillo y cómodo. Las presentes instrucciones de uso
incluyen toda la información necesaria de forma detallada e inteligible sobre la primera instalación
del ltro, así como su cuidado y mantenimiento.
1 / 1

EHEIM professionel 3 1200XL Bruksanvisning

Kategori
Vattenpumpar
Typ
Bruksanvisning
Denna manual är också lämplig för