EHEIM AIR100 Bruksanvisning

Typ
Bruksanvisning
Tack så mycket
för att du valt en akvarieluftpump från EHEIM. Akvarieluftpumpen-
EHEIM air pump är en förstklassig kvalitetsprodukt som arbetarytterst
tillförlitligt. Tack vare det helt nya höljet är den nästan tystgående.
EHEIM air pump är komplett utrustad med luftslang ochutströmmare
och kan användas på en mängd olika sätt i akvariet.
Exempel: För syresättning i akvarievattnet, för att driva luftdrivnafilter
eller dekorationselement eller för att skapa strömmande vatten.Innan
du börjar använda eller rengöra din nya EHEIM airpump bör du läsa
denna bruksanvisning noggrant.
Läs under alla omständigheter bruksanvisningen
och säkerhetsinformationen noga innan du tar
denna apparat i drift. Det är viktigt att spara bruksanvis-
ningen för framtida bruk.
Tag aldrig med våta händer itkabelns stickpropp.
rja aldrig med underhållsarbete i akvariet förrän alla ap-
parateri akvariet stängts av eller nätkabeln dragits ur! r
att undvika onödiga risker om det blir fel på nätsladden
b
skall den bytas ut av tillverkaren, dennes kundtjänst ellerav
person med motsvarande kompetens.
Använd den endast i slutna rum för akvarieändamål.
Denna apparat kan användas av barn från och med 8 år
och äldre samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk
och mental förmåga eller bristande erfarenhet och kuns-
kap, under förutsättning att de befinner sig under uppsikt
eller har undervisats om apparatens säkra användning.
Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och använ-
darunderhåll får ej utföras av barn utan att en vuxen person
håller uppsikt.
Säkerhetsanvisningar
Av säkerhettskäl rekommenderar vi att man
hänger anslutningskabeln till filtret så att en
droppögla bildas och förhindrar att eventuellt
kabeln rinnande vatten kommer in i väg-
guttaget. Om man använder en grenkontakt i
vägguttaget bör detta vara högre placerat än kabelanslut-
ningen i filtret.
Nätkabeln till denna utrustning kan inty bytas ut.
Som skydd mot r hög kontaktspänning ste installationen
innehålla ett felströmsskydd med en nominell utlösnings-
ström på högst 30 mA. Fråga en auktoriserad elektriker.
Rengör inte apparaten eller delar därav i diskmaski-
nen. Ej diskmaskinssäker!
Denna produkt ska inte kastas bort i de normala hushålls-
soporna. Lämna in den till det lokala återvinningsstället.
Produktet er godkendt iht. de pågældende nationale forskrif-
ter og direktiver og lever op til EU-standarderne.
Funktion
a
Reglerknapp (luftmängd)
b
nätsladd
c
luftslang
d
utströmmare
e
bubbelintensitet
f
bygel för väggfäste
g
droppslinga
h
anti-
glidfötter och svängningsdämpare
i
luftfilter
Kontrollera att pumpen inte är trasig och att alla delar finns med.
Monteringsplats:
Alltid ovanför vattenytan och utanför akvariet (bild B). sätt för-
hindras att vattnet kan rinna tillbaka in i luftpumpen.
Får ej placeras på eller ovanför akvariet. Placera luftpumpen på ett
sådant sätt att den inte kan falla ner i vattnet eller börja “vandra”.
Råd: Montering med bygel för väggfäste (bild B)
Idrifttagning
Kapa slangen
c
till rätt längd och koppla ihop utströmmaren
d
med akvarieluftpumpen. Placera utströmmaren med sugkopp i ak-
variet (bild B). Om bara ett tillbehör skall anslutas till en EHEIM air
pump 200 eller 400 med två lufttutag kan du använda ett T-stycke
som finns att köpa i din akvariebutik.
Ett luftuttag r aldrig “tomgång”, dvs. utan slang och ut-
strömmare!
Placera utströmmaren
d
i akvariet.
Anslut nätkabeln till ett eluttag. Observera vattenytan och dropps-
lingan
g
! (Bild B)
Ställ in önskad temperatur med reglerknappen
a
.
Stläll in bubbelintensitet
e
på utströmmaren
d
(t.ex. med ett mynt)
(bild B).
Inställning av luftmängden
Kontrollera regelbundet om luftfiltret
i
(Bild C) är smutsigt och byt
det om det är mycket smutsigt.
Filtskivan EHEIM-utströmmaren
d
kan sättas igen efter en tid.
Detta leder till ökat mottryck som i sin tur ger minskad luftkapacitet
och ökat slitage på membranen. Byt därför regelbundet filtskivan
EHEIM-utströmmaren.
Skötsel och rengöring
Norsk
air pump 100 (Art.-Nr. 3701)
air pump 200 (Art.-Nr. 3702)
air pump 400 (Art.-Nr. 3704)
Utførelse: Se typeskilt på motorkropp
Takk
for ditt kjøp av et nytt EHEIM lufteapparat for akvarier. Du har valgtet
kvalitetsprodukt fra firmaet EHEIM. Akvarie-lufteapparatetEHEIM air
pump er konstruert med sikte beste kvalitet og arbeiderytterst drifts-
sikkert. Pumpehusets nye konstruksjon garantereren ytterst stillegå-
ende drift. Din EHEIM air pump er komplett utstyrtmed luftslange og
utstrømmer og kan brukes for de mest forskjelligeoppgaver i akvariet.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65

EHEIM AIR100 Bruksanvisning

Typ
Bruksanvisning