One For All SMART CONTROL Bruksanvisning

varumärke
One For All
Modell
SMART CONTROL
Typ
Bruksanvisning
Extra
Features
URC-7960
English
Deutsch
Français
Español
Italiano
Portugu
ê
s
Nederlands
Polski
Česky
Magyar
Hrvatski
Slovensk
ý
Dansk
Norsk
Svenska
Suomi
Ελληνική
Русский
Türkçe
Română
Български
INDEX-page_URC-7960_Extrafeatures:INDEX_URC-7962 01-06-12 13:35 Pagina 1
Vilken är min
konfigurationskod
nu igen?
Ta reda på vilken kod som för
närvarande är inställd i vart och
ett av de 6 enhetslägena.
Min kod är?
1 5 5 6
DVDDVD
OFF
Makro på ”röd knapp”
STOP
& OFF
Sv
e
n
s
k
a
Extrafunktioner
+
t.ex. den
F
ÖRSVUNNA
eller TRASIGA
originalfjärrkon-
trollen
• Key Magic®
Gör att du kan komma åt
funktioner i originalfjärrkontrollen
som FÖRSVUNNIT eller
TT SÖNDER.
• Omkodning av läge
Hur du ställer in två (eller fler)
enheter av samma typ.
• Makro
Gör att du kan skicka en
serie kommandon med ett
enda knapptryck.
Ko
mmando
3
sidan 2
K
e
y
M
a
gic
®
1 blink
5 blinks
5 blinks
6 blinks
1st nr. : 1
2nd nr. : 5
3rd nr. : 5
4th nr. : 6
En funktion saknas efter
i
nställningsproceduren
Philips
Sony
TV1
TV2
Kom
m
and
o 1
Kom
m
and
o 2
Makro på ”röd knapp” =
Kommando 1: dvd STOPP
Kommando 2: dvd AV
Kommando 3: tv AV
Få tillgång till de funktioner som du sa-
k
nar genom vår kundtjänst och en
(femsiffrig) Key Magic®-funktionskod.
F
ölj sedan proceduren på sidan 3.
s
idan
3
sidan 4
sidan 5
4
5
T
ryck på och släpp
m
agic-knappen.
6
Grattis! Du har omkodat ”stb”-läget till ett andra ”tv”-läge.
Följ nu ”ONE FOR ALL SimpleSet”, ”Ställ in direktkod” eller ”Sökmetoden” för
att programmera TV:n i stb-läge.
Hur återställer jag ett enhetsläge till dess ursprungsläge?
1) Tryck på och håll ned knappen ”magic” i 3 sekunder. --> Den blå ringen blinkar
två gånger.
2) Tryck på 9 9 2.
3) Välj motsvarande enhetsläge som du vill återställa till ursprungsläget (t.ex.
mp3).
4) Tryck två gånger på magic-knappen. Den blå ringen blinkar två gånger.
Tryck på och släpp magic-knappen. --> Den blå ringen blinkar två gånger.
Välj mottagarenhet,
t.ex. stb.
< select >
1
Tryck på och håll ned knappen magic i
3 sekunder.
--> Den blå ringen blinkar två
gånger.
Tryck på 9 9 2 --> Den blå ringen blinkar två gånger.
2
x2
Med den här funktionen kan du programmera två (eller fler) enheter av samma typ till ONE FOR ALL-fjärrkontrollen (t.ex. två TV-apparater).
I
följande exempel ska ytterligare en TV ställas in. Därför måste du omkoda (ändra) t.ex. ”stb”-läge till ”tv”-läge.
Exempel: Hur du omkodar ”stb” till ”tv”
Philips
Sony
TV1
TV2
+
3 sec.
x2
2
3
Välj källenhet, t.ex. tv.
< select >
Omkodning av läge
Key Magic®
3
2
3
Hur återställer du en knapp till dess ursprungsfunktion?
1) Välj motsvarande enhetsläge (t.ex. tv).
2) Tryck på och håll ned knappen ”magic” i 3 sekunder. --> Den blå ringen
blinkar två gånger.
3) Tryck på 9 9 4.
4) Tryck två gånger på motsvarande knapp (t.ex. röd).
Grattis! Du har programmerat funktionen ”I/II (mono/stereo)” från din originalf-
järrkontroll till din ONE FOR ALL-fjärrkontroll. Nu när du trycker på den ”röda
knappen” (i tv-läge) aktiverar du funktionen ”I/II (mono/stereo)”.
Tryck på och håll ned knappen magic i
3 sekunder.
--> Den blå ringen blinkar två gånger.
Tryck på 9 9 4.
-
-> Den blå ringen blinkar två gånger.
4
Tryck på och släpp
magic-knappen.
5
Ange den femsiffriga funktionskod som du fått av kundtjänst.
(t.ex. 00123)
--> Den blå ringen blinkar två gånger.
6
Tryck på den knapp som du vill att funk-
tionen ska tilldelas (t.ex. den röda
knappen).
K
e
y
M
a
gic®
t.ex. den
FÖRSVUNNA eller
TRASIGA
originalfjärrkontrollen
Välj motsvarande
enhet, t.ex. tv.
< select >
1
3 sec.
x
2
x2
x2
K
eyMagic® är en exklusiv ONE FOR ALL-funktion. Med ONE FOR ALL kan du utföra många av de funktioner som fanns på originalfjärrkontrollen – även om det inte finns någon knapp för funk-
t
ionen i ONE FOR ALL-knappsatsen. Funktioner som används ofta kan tilldelas en valfri knapp med hjälp av KeyMagic®-funktionen på din ONE FOR ALL-fjärrkontroll. Om du vill programmera
in en viss funktion med KeyMagic® måste du veta vad funktionen har för funktionskod. Eftersom funktionskoden varierar beroende på enhetstyp går det inte att hitta koden i handboken. Du
k
an be om funktionskoder genom kundtjänsts hjälplinje eller via brev, fax eller e-post.
T
änk på att nämna följande när du kontaktar oss:
• Den kod som du för närvarande använder (se ”Vilken är min konfigurationskod nu
i
gen?” på sidan 5).
Enhetstyp, märke och modellnummer på motsvarande enhet.
• Modellnummer på den FÖRSVUNNA eller TRASIGA originalfjärrkontrollen.
• Hur funktionen var utmärkt på originalfjärrkontrollen.
Därefter:
k
ommer kundtjänst att tillhandahålla:
En funktionskod (femsiffrig) för varje begärd funktion.
När du har fått dina funktionskoder från kundtjänst är det enkelt att programmera
koden.
E
xempel: Så här flyttar du ”I/II (mono/stereo)”-funktionen på den försvunna/
t
rasiga originalfjärrkontrollen till den ”röda knappen” på ONE FOR ALL-
fjärrkontrollen.
Makro
4
7
8
9
Tryck på och håll ned knappen magic i 3
sekunder.
--> Den blå ringen blinkar två gånger
Grattis! Du har programmerat ett makro på den ”röda knappen.
När du nu trycker på den röda knappen händer följande: 1. DVD:n stannar, 2.
DVD:n stängs av, och 3. TV:n stängs av. Det här utför fjärrkontrollen i samtliga
enhetslägen varje gång du trycker på den röda knappen.
DVDDVD
OFF
Kommando 1: dvd STOPP
Kommando 2: dvd AV
Kommando 3: tv AV
Stopp och
avstängning
V
älj motsvarande
e
nhet, t.ex. tv.
< select >
Tryck på den röda knappen
D
u kan programmera ONE FOR ALL-fjärrkontrollen så att den sänder ut en hel kommandosekvens med ett enda knapptryck. Kommandosekvenser som används regelbundet kan reduceras
t
ill ett enda knapptryck på valfri knapp.
Till exempel så kanske du vill kanske skapa följande makro:
F
örsta kommandot: dvd --> STOPP
Andra kommandot: dvd --> AV
Tredje kommandot: tv --> AV
S
tälla in makrot som nämns ovan på t.ex. den ”röda” knappen på ONE FOR ALL-fjärrkontrollen:
1
2
Tryck på och håll ned knappen magic i 3
sekunder.
--> Den blå ringen blinkar två gånger
T
ryck på 9 9 5.
-
-> Den blå ringen blinkar två gånger.
3
Välj motsvarande
enhet, t.ex. dvd
4
5
6
Tryck på den knapp som
du vill att funktionen
ska tilldelas (t.ex. den
röda knappen).
Tryck på
STOPPKNAPPEN.
< select >
K
omman
do
1
K
omman
do 2
K
omman
do 3
3 sec.
3
sec.
Tryck på STRÖMKNAPPEN
Hur återställer du en makroknapp till dess ursprungsfunktion?
1) Tryck på och håll ned knappen ”magic” i 3 sekunder. --> Den blå ringen blinkar
två gånger.
2) Tryck på 9 9 5.
3) Tryck på motsvarande makroknapp (t.ex. den röda knappen).
4) Tryck på och håll ned knappen ”magic” i 3 sekunder. --> Den blå ringen blinkar
två gånger.
x
2
x2
x
2
Tryck på
STRÖMKNAPPEN.
Vilken är min konfigurationskod nu igen?
5
G
rattis! Du har fått fram den aktuella konfigurationskoden för tv-läge.
7
T
ryck på 4 för den fjärde siffran i den fyrsiffriga konfigurationskoden och räkna antalet
g
ånger som den blå ringen blinkar. Om den blå ringen inte blinkar är siffran ”0”.
Dina konfigurationskoder:
D
u kan konfigurera din ONE FOR ALL-fjärrkontroll med någon av följande metoder:
• ONE FOR ALL SimpleSet
Ställ in direktkod
Sökmetoden
I
följande steg får du veta hur du tar reda på vilken konfigurationskod som för närvarande är inställd i varje enhetsläge.
1
3
T
ryck på och håll ned knappen magic i 3
sekunder.
-
-> Den blå ringen blinkar två gånger.
Tryck på 9 9 0.
--> Den blå ringen blinkar två gånger.
4
2
5
Tryck på 1 för den första siffran i den fyrsiffriga konfigurationskoden och räkna antalet
gånger som den blå ringen blinkar. Om den blå ringen inte blinkar är siffran ”0”.
Tryck på 2 för den andra siffran i den fyrsiffriga konfigurationskoden och räkna antalet
gånger som den blå ringen blinkar. Om den blå ringen inte blinkar är siffran ”0”.
Välj motsvarande enhet,
t.ex. tv.
<
select >
Funktionsåterställning
Vid funktionsåterställning raderas alla konfigurerade funktioner i alla lägen. Även
vissa andra programmerade funktioner raderas, som Key Magic® och makron.
1) Tryck på och håll ned knappen magic i 3 sekunder. --> Den blå ringen
blinkar två gånger.
2) Tryck på 9 8 0. Den blå ringen blinkar två gånger.
3 sec.
x2
?
?
x2
??
??
6
Tryck på 3 för den tredje siffran i den fyrsiffriga konfigurationskoden och räkna antalet
gånger som den blå ringen blinkar. Om den blå ringen inte blinkar är siffran ”0”.
??
/