Kayoba 002400 Bruksanvisning

Kategori
Löpband
Typ
Bruksanvisning
002-400
Instrukcja obsługi
(Tłumaczenie oryginalnej instrukcji)
Ważny! Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi!
Zachowaj ją naprzyszłość.
BIEŻNIA
PL
Bruksanvisning i original
Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning!
Spara den för framtida behov.
LÖPBAND
SE
EN TREADMILL
Operating instructions
(Translation of the original instructions)
Important! Read the user instructions carefully before use.
Save them for future reference.
NO TREDEMØLLE
Bruksanvisning
(Oversettelse av original bruksanvisning)
Viktig! Les bruksanvisningen nøye før bruk.
Ta vare på den for fremtidig bruk.
Mode d’emploi
(Traduction du mode d’emploi original)
Important! Lisez attentivement le mode d’emploi avant la mise en service.
Conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.
TAPIS DE COURSE
FR
Gebrauchsanweisung
(Übersetzung der Original-Gebrauchsanweisung)
Wichtig! Die Bedienungsanleitung vor der Verwendung bitte sorgfältig durchlesen!
Für die zukünftige Verwendung auewahren.
LAUFBAND
DE
NL LOOPBAND
Gebruiksaanwijzing (Nederlandse vertaling)
(Vertaling van originele gebruiksaanwijzing)
Belangrijk! Lees de gebruiksaanwijzing aandachtig door voordat u het apparaat
gebruikt. Bewaar de gebruiksaanwijzing voor toekomstig gebruik.
FI JUOKSUMATTO
Käyttöohje
(Käännös alkuperäisestä käyttöohjeesta)
Tärkeää! Lue käyttöohje huolella ennen käyttöä!
Säilytä se myöhempää käyttöä varten.
Värna om miljön!
Kasserad produkt ska återvinnas enligt gällande bestämmelser.
Verne om miljøet!
Kassert produkt skal gjenvinnes etter gjeldende lover og regler.
Dbaj o środowisko!
Zużyty produkt należy poddać recyklingowi zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Care for the environment!
Recycle discarded product in accordance with local regulations.
Schützen Sie die Umwelt!
Das entsorgte Produkt muss gemäß den geltenden Bestimmungen recycelt werden.
Suojele ympäristöä!
Käytöstä poistettu tuote on kierrätettävä voimassa olevien säännösten mukaisesti.
Pensez à l’environnement
Les appareils hors d’usage doivent être recyclés conformément à la réglementation en vigueur.
Bescherm het milieu!
Afgedankte producten moeten worden gerecycleerd volgens de van toepassing zijnde regelgeving.
Rätten till ändringar förbehålles.
För senaste version av bruksanvisningen se www.jula.se
Med forbehold om endringer.
Nyeste versjon av bruksanvisningen nner du på www.jula.no
Z zastrzeniem prawa do zmian.
Najnowsza wersja instrukcji obsługi znajduje się na www.jula.pl
Jula reserves the right to make changes.
For latest version of operating instructions, see www.jula.com
Änderungen vorbehalten.
Die aktuellste Version der Bedienungsanleitung nden Sie auf www.jula.com
Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Katso käyttöohjeiden uusin versio täältä: www.jula.com
Nous nous réservons le droit d’apporter des modications.
Vous trouverez la dernière version des consignes d’utilisation sur www.jula.com
Wijzigingen voorbehouden.
Voor de recentste editie van de gebruikershandleiding, zie www.jula.com
2023-05-04
© Jula AB
JULA AB, BOX 363, SE-532 24 SKARA
DoC: EN-SE-NO-PL-DE-FI-FR-NL
EU DECLARATION OF CONFORMITY / EU FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE /
EU SAMSVARSERKLÆRING / DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE /
EU KONFORMITÄTSERKLÄRUNG / EU VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS /
DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ / EU CONFORMITEITSVERKLARING
Item number / Artikelnummer / Artikkelnummer / Numer artykułu / Artikkelnummer /
Tuotenumero / Numéro de référence / Artikelnummer
002400
Jula AB, Box 363, SE-532 24 SKARA, SWEDEN
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer./ Denna försäkran om
överensstämmelse utfärdas på tillverkarens eget ansvar./ Denne samsvarserklæring er utstedt under ansvaret
til produsenten./ Niniejsza deklaracja zgodności wydana zostaje na wyłączną odpowiedzialność producenta./
Diese Konformitätserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers ausgestellt./ Tämä
vaatimustenmukaisuusvakuutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla./ La présente déclaration de
conformité est émise sous la seule responsabilité du fabriquant. / Deze conformiteitsverklaring wordt afgegeven
onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de fabrikant./
TREADMILL / LÖPBAND / TREDEMØLLE / BIEŻNIA / LAUFBAND / JUOKSUMATTO /
TAPIS ROULANT / LOOPBAND
Conforms to the following directives, regulations and standards:/ Överensstämmer med följande direktiv,
förordningar och standarder:/ Er i samsvar med følgende direktiver, forordning og standarder:/ Są zgodne z
następującymi dyrektywami, regulacja i normami:/ Entspricht den folgenden Richtlinien, Vorschriften und
Normen:/ Seuraavien direktiivien, asetusten ja standardien mukainen:/ Conforme aux directives, règlements et
normes suivants: / Voldoet aan de volgende richtlijnen, voorschriften en normen:
Directive/Regulation
Harmonised standard
RED 2014/53/EU EN 60335-1:2012+A11, EN 62233:2008, EN 55014-1:2006+A1+A2,
EN 55014-2:2015, EN 61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013,
EN 301489-17 V3.1.1, EN 301489-1 V2.1.1, EN 300328 V2.1.1, EN 62479:2010
RoHS 2011/65/EU EN 50581:2012
This product was CE marked in year:/ Produkten CE-märktes år:/ Dette produktet ble CE-merket dette året:/ Wyrób
oznakowany znakiem CE w roku:/ Dieses Produkt erhielt die CE-Kennzeichnung im Jahr:/ Tämä tuote on CE-merkitty
vuonna:/ Ce produit a reçu le marquage CE en:/ Dit product werd CE-gemarkeerd in het jaar: -17
Skara 2017-06-13
STEFAN LJUNGGREN
BUSINESS AREA MANAGER
3 4
1
1
12 4 5 22
33 34
55 39 11
4
39
55
55
55
5
39
39
39
39
2
A
B
83 84
5
7
9
6
8
A
B
A
B
34
33
39
39
22
55 55
83
5
E
4
84
10
11 12
15 16
13 14
19
17 18
20 21
23
22
SE
10
Apparaten är testad och certierad enligt
EN957, klass H.C. Endast för hushållsbruk.
Max. vikt för användare: 100 kg.
Apparaten bromsas av
banddrivningsmekanismen.
Apparaten är inte avsedd för sjukvårdande
behandling.
Håll barn och husdjur på säkert avstånd
från apparaten. Apparaten är endast
avsedd för vuxna personer.
Använd lämpliga, bekväma kläder när
apparaten används. Använd inte löst
sittande kläder, slipsar, halsdukar eller
liknande, som kan fastna i rörliga delar.
Använd inte kläder som begränsar dina
rörelser.
Undvik att kröka ryggen under träning
med apparaten – försök alltid hålla
ryggen rak.
Avbryt omedelbart träningen och varva
ned om du upplever smärta eller yrsel.
Pulssensorn är inte avsedd att användas i
medicinska sammanhang. Sensorns
noggrannhet påverkas av olika faktorer,
som användarens rörelser. Sensorn är
endast avsedd som träningshjälpmedel,
för att visa generella pulsförändringar.
Var försiktig när apparaten lyfts och
yttas, för att undvika skador. Använd
korrekt lyftteknik vid hantering.
Apparaten har en säkerhetsnyckel, som
stoppar apparaten vid eventuell
nödavstigning. I en eventuell
nödsituation, placera båda händerna på
handtagen och sätt fötterna på de
halkskyddade ytorna på ramen.
Säkerhetsnyckeln dras du loss från
datorenheten och nödstoppfunktionen
aktiveras.
SÄKERHETSANVISNINGAR
VARNING!
Konsultera läkare innan du inleder ett
träningsprogram. Detta är särskilt viktigt
om du är äldre än 35 år eller har problem
med hälsan. Läs alla anvisningar innan du
använder någon träningsutrustning.
Var uppmärksam på kroppens signaler.
Felaktig eller överdriven träning kan
verka hälsan negativt. Om du drabbas
av bröstsmärtor, oregelbunden
hjärtverksamhet, illamående, yrsel eller
får svårt att andas, sluta träna
omedelbart och kontakta läkare innan du
fortsätter.
Apparaten får endast användas på avsett
sätt och i enlighet med dessa anvisningar.
Kontrollera att nätspänningen motsvarar
märkspänningen på typskylten.
Ägaren ansvarar för att alla som använder
apparaten har läst bruksanvisningen och
känner till innehållet i varningar och
säkerhetsanvisningar.
Apparaten är tung. Uppackning och
montering kräver två personer.
Sätt inte i stickproppen innan apparaten
är fullständigt monterad.
Placera apparaten på plant, stabilt
underlag. Använd lämpligt golvskydd
under apparaten. Se till att det nns
minst 2 x 1 m fritt utrymme bakom
apparaten.
Utsätt inte apparaten för fukt eller damm.
Kontrollera före varje användning att alla
skruvförband är korrekt åtdragna.
Följ dessa underhållsanvisningar för bästa
säkerhet, funktion och livslängd. Byt
omedelbart ut eventuella skadade delar.
Använd inte produkten om den inte
fungerar korrekt.
SE
11
SYMBOLER
Beskrivning av symboler som åternns på produkten. Bekanta dig
med dem för att minska risken för person- och egendomsskador.
Godkänd enligt gällande EU-direktiv.
Källsorteras som elskrot.
TEKNISKA DATA
Märkspänning 230 V ~ 50 Hz
Max. belastning 100 kg
Hastighet 0-12 km/h
Antal program 9 st
Anslutningar Bluetooth/3,5 mm ljudkabel
Yta löpband 122 x 40 cm
Mått 158 x 72 x 122 cm
Vikt 47 kg
BESKRIVNING
Nr. Benämning Antal
1 Motorenhet 1
55 Tandbricka 10
39 Insexskruv med kullrig skalle (M8 x 15) 10
11 Skruvnyckel (13, 14, 15 mm) 1
12 Insexnyckel (5 mm) 1
34 Kåpa, höger sidostycke 1
4 Vänster sidostycke 1
5 Höger sidostycke 1
22 Datorenhet 1
33 Kåpa, vänster sida 1
34 Kåpa, höger sida 1
83 Flaskhållare 1
84 Skruv 2
BILD 1
MONTERING
OBS!
Ta bort säkerhetsspärren före montering.
1. Öppna förpackningen, packa upp apparaten, ta bort allt
förpackningsmaterial och kontrollera att alla delar nns
enligt nedanstående lista. Placera apparaten stående på
marken eller golvet, INTE liggande på sida.
2. Avlägsna skruven (A) och säkerhetsspärren (B) med en 5 mm
insexnyckel (12).
BILD 2
3. Placera löpbandet på golvet.
BILD 3
Kontrollera alla rörliga delar varje vecka
och före varje användning. Använd inte
apparaten om delar saknas eller är
skadade. Reparera eventuella skador
innan apparaten används igen.
Den här apparaten kan användas av barn
från 8 år och uppåt samt av personer
med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller personer som saknar
erfarenhet och kunskap, om de ges
handledning eller får instruktioner
angående en säker användning av
apparaten och förstår de risker som är
förknippade med användningen. Barn får
inte leka med apparaten. Låt inte barn
rengöra eller underhålla apparaten utan
övervakning.Rör inte vid heta delar.
Använd handtag och knoppar.
Barn ska hållas under uppsikt så att de
inte leker med apparaten.
ELSÄKERHET
Vidta alltid grundläggande
säkerhetsåtgärder vid användning av
elektriska apparater, för att minska risken
för brand, elolycksfall och/eller
personskada.
Kontrollera före varje användning att
sladden och stickproppen är fria från
skador. Använd inte apparaten om
sladden eller stickproppen är skadade.
Om sladden eller stickproppen är skadad
ska den bytas ut av behörig
servicerepresentant eller annan
kvalicerad person, för att undvika fara.
Vidrör inte stickproppen eller sladden
med våta händer eller kroppsdelar.
Dra sladden så att den inte blir trampad
eller klämd.
Använd endast den medföljande sladden
och stickproppen.
Apparaten måste vara jordad, annars
nns risk för elolycksfall.
SE
12
avsett som vägledning och ska inte användas i medicinskt syfte.
Håll händerna på handtagen minst 5 sekunder för att använda
pulsfunktionen.
SPEED (hastighet)
Visar hastigheten mellan 0,8 och 12 km/h. I programläge visas
P1–P9 och i inställningsläge visas H-1–H-3.
DIS (sträcka)
Visar sträckan mellan 0:00 och 99,9. I nedräkningsläge räknas
värdet ned från målvärdet till 0,0, varefter apparaten stoppas.
Efter 5 sekunder försätts apparaten i viloläge.
KNAPPAR
Vissa funktionsknappar åternns också på handtagen, framför
pulssensorerna.
Program
Knappen PROGRAM används för att välja program P1–P9.
Standardläge är 0,8.
Mode
Knappen MODE används för att välja läge: 0,8, H-1, H-2, H-3.
Standardläge är 0,8, H-1 är nedräkningsläge för tid, H-2 är
nedräkningsläge för sträcka, H-3 är nedräkningsläge för kalorier.
Inställningarna kan ändras genom att trycka på knapparna SPEED
+ och SPEED- och sedan på knappen START.
Start
Knappen START används för att starta apparaten. Apparaten kan
startas när den är påslagen och säkerhetsnyckeln är korrekt isatt.
Stop
Knappen STOP används för att stoppa apparaten och för att
nollställa inställningar.
Speed+ och Speed-
Knapparna SPEED+ och SPEED- används för att ställa in
hastigheten. I inställningsläge ändrar knapparna måldata och i
normalt driftläge ändrar de värdet för hastighet med 0,1 km/h
för varje tryckning. Håll knappen SPEED+ eller SPEED- intryckt 0,5
sekunder för att snabbt ändra värdet uppåt eller nedåt.
Nummerknappar
Knapparna 2.4.6.8.10.12 används för att ställa in hastigheten
direkt.
Snabbstart
1. Anslut apparaten till nätspänning och sätt i
säkerhetsnyckeln.
4. Montera vänster och höger sidostycke (4), (5) på
motorenheten med insexskruvar (39) och brickor (55).
Anslut den mittre kabeln till den nedre kabeln.
BILD 4
5. Montera datorenheten (22) på vänster och höger
sidostycke med insexskruvar (39) och brickor (55). Anslut
datorenhetens kabel till den mittre kabeln.
BILD 5
OBS!
Kontrollera och dra åt alla skruvförband. Läs alla anvisningar
och säkerhetsanvisningar noga före användning.
6. Montera kåporna (33) och (34) på vänster och höger
sidostycke.
BILD 6
FLASKHÅLLARE
1. Montera askhållaren (83) på höger sidostycke med skruv
M5 x 12 (84). Använd skruvnyckeln (11).
2. Kapa remmen (E).
BILD 7
FÄLLA UT OCH FÄLLA IHOP
Hopfällning
Håll i löpbandet vid A och tryck det nedåt i pilens riktning tills
staget B fälls ut med ett knäppande ljud.
BILD 8
Utfällning
Håll i löpbandet vid A, tryck på staget B med foten så att det viker
sig och sänk löpbandet mot golvet.
BILD 9
HANDHAVANDE
DISPLAY
BILD 10
CAL (kalorier)
Visar kaloriförbrukningen mellan 0 och 999. I nedräkningsläge
räknas värdet ned från målvärdet till 0,0, varefter apparaten
stoppas. Efter 5 sekunder försätts apparaten i viloläge.
TIME (tid)
Visar träningstiden mellan 0:00 och 99:59. I nedräkningsläge
räknas värdet ned från målvärdet till 0,0, varefter apparaten
stoppas. Efter 5 sekunder försätts apparaten i viloläge.
PULSE (puls)
Visar pulsen mellan 50 och 200 slag/minut. Värdet är endast
SE
13
2. Tryck på knappen START. Tre ljudsignaler hörs och apparaten
startar med hastigheten 0,8 km/h.
3. Ställ in önskad hastighet med SPEED+ eller SPEED-.
Användning
1. Tryck på SPEED+ för att öka eller på SPEED- för att minska
hastigheten. Hastigheten kan också ställas in direkt med
knappen 2.4.6.8.10.12.
2. Knappen STOP används för att stoppa apparaten och för att
nollställa inställningar.
3. På skärmbilden Pulse visas pulsen om du håller händerna på
handtagens pulssensorer 5 sekunder.
Manuellt läge
1. Tryck på knappen START. Apparaten startar med hastigheten
0,8 km/h och samtliga data räknas upp från 0. Ställ in
önskad hastighet med SPEED+ eller SPEED-.
2. I viloläge, tryck på knappen MODE för att gå till H-1,
nedräkning för tid. 10:00 blinkar på skärmbilden TIME (tid).
Ställ in önskat värde mellan 5:00 och 99:59 med SPEED+
eller SPEED.
3. I nedräkningsläge för tid, tryck på knappen MODE för att gå
till H-2, nedräkning för sträcka. 1.00 blinkar på skärmbilden
DIS (sträcka). Ställ in önskat värde mellan 0,5 och 99,9 med
SPEED+ eller SPEED.
4. I nedräkningsläge för sträcka, tryck på knappen MODE för att
gå till H-3, nedräkning för kalorier. 50 blinkar på skärmbilden
CAL (kalorier). Ställ in önskat värde mellan 10 och 999 med
SPEED+ eller SPEED.
5. Välj ett av de tre nedräkningslägena och tryck på knappen
START. Apparaten startar efter 3 sekunder. Ställ in önskad
hastighet med SPEED+ eller SPEED. Tryck på knappen STOP
för att stänga av apparaten.
Inbyggda program
Apparaten har 9 inbyggda program. Tryck på knappen PROGRAM
för att välja program P1–P9. Använd SPEED+ eller SPEED- för
att ändra den förinställda tiden. Tryck på knappen START för att
starta programmet. Varje program består av 10 steg och tiden för
varje steg är förinställd tid/10. En ljudsignal hörs när apparaten
övergår till ett nytt steg. Hastigheten ändras till inställningen för
det aktuella steget. Du kan ändra hastigheten under pågående
steg genom att trycka på knapparna SPEED + och SPEED-. Under
efterföljande steg används inställda hastighetsvärden. När
träningsprogrammet är slut hörs 6 ljudsignaler och apparaten
stoppas. Efter 5 sekunder försätts apparaten i viloläge.
SE
14
Beskrivning av program
Varje program består av 10 steg och hastigheten är konstant under varje steg.
Benämning
Steg Träningstid per steg är förinställd tid/10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
P1 Hastighet 3 3 6 5 5 5 4 4 4 3
P2 Hastighet 3 3 4 4 5 5 5 6 6 4
P3 Hastighet 3 3 5 6 7 8 6 4 3 3
P4 Hastighet 3 6 6 6 8 8 8 3 3 3
P5 Hastighet 2 5 6 7 8 8 7 7 3 3
P6 Hastighet 2 10 10 8 8 7 6 3 2 2
P7 Hastighet 3 4 5 6 7 8 7 6 4 3
P8 Hastighet 3 8 6 9 8 8 8 3 10 3
P9 Hastighet 2 4 6 8 8 8 7 7 3 3
Datainställningar
Inställning Startvärde Ursprunglig inställning Område Visningsområde
Tid (min:s) 0:00 10:00 5:00–99:00 0:00–99:59
Hastighet (km/h) 0,8 0,8 0,8–12 0,8–12
Sträcka (km) 0,00 1,00 0,50–99,9 0,0–99,9
Puls (slag/min) P / / 50–200
Kalorier (K) 0 50 10–999 0–999
Beräkning av andel kroppsfett
Håll knappen PROGRAM intryckt för att aktivera funktionen för beräkning av andel kroppsfett. Tryck på knappen MODE för att välja F-1
(kön), F-2 (ålder), F-3 (längd), F-4 (vikt) och F-5 (beräkning av andel kroppsfett). Ställ in värden med SPEED+ och SPEED- och tryck på
knappen MODE för att gå till F-5 för beräkning av andelen kroppsfett medan du håller i handpulssensorerna 2–3 sekunder. Andelen
kroppsfett visas. Funktionen kan användas för både män och kvinnor. Andelen kroppsfett bör vara mellan 20 och 25 %. Lägre än 19
% anger undervikt. Kroppsfettandel mellan 25 och 29 % anger övervikt. Värden över 30 % anger fetma. Värdet är endast avsett som
vägledning och ska inte användas i medicinskt syfte.
F-1 n 01 man 02 kvinna
F-2 Ålder 10–99
F-3 Längd 100–200
F-4 Vikt 20–150
F-5 Andel kroppsfett ≤ 19 Undervikt
Andel kroppsfett 20–25 Normal
Andel kroppsfett 26–29 Övervikt
Andel kroppsfett ≥ 30 Fetma
SE
15
MÅLPULS
TRÄNINGSOMRÅDE
Ålder Min.–max. (slag/min)
20 133–167
25 132–166
30 130–164
35 129–162
40 127–161
45 125–159
50 124–156
55 122–155
60 121–153
65 119–151
70 118–150
75 117–147
80 115–146
85 114–144
OBS!
Dessa värden är endast vägledande och påverkas av
användarens träningsstatus och hälsa.
TRÄNINGSTIPS
Stretcha både före och efter träningen (se sid. 11).
Ta det lugnt i början, annars ökar risken för skador.
Vila och återhämta dig några dagar om du har träningsvärk
eller är trött.
Börja med två eller tre sessioner på 15 minuter varje vecka
och vila minst ett dygn mellan träningspassen.
Värm upp 5–10 minuter med mjuka rörelser, som att gå och
svänga med armarna, och stretcha de muskler som kommer
att arbeta under träningen. Träning med löpband påverkar
främst musklerna i lår och vader.
Öka hastighet och motstånd så att det blir lite ansträngande
och träna så länge du orkar. Även om du bara orkar några
minuter i taget till att börja med, kommer du snart att orka
mer om du tränar regelbundet.
Avsluta varje träningspass med 5 minuter nedvarvning med
lägre belastning. Stretcha musklerna för att förhindra kramp
och skador.
Öka träningstiden med några minuter varje vecka tills du
orkar träna kontinuerligt 30 minuter per session.
Tänk inte på att du måste orka en viss sträcka eller ett visst
tempo. Koncentrera dig på att bygga upp din kondition
under de första veckorna.
Hur hårt ska man träna?
1. Vid träning bör du hålla dig inom ditt målpulsområde (THR,
Target Heart Rate).
2. THR-tabellen anger lämpligt målpulsområde för din ålder.
Dessa värden är endast vägledande och påverkas av
användarens träningsstatus och hälsa.
VILOLÄGE
För att spara energi försätts apparaten i viloläge efter 10 minuter
utan aktivitet. Tryck på någon knapp för att aktivera den.
SÄKERHETSNYCKEL
Apparaten kan när som helst stoppas genom att dra ut
säkerhetsnyckeln. Apparaten stoppas, skärmbilderna visar --- och
ett ljudlarm avges. Inga inställningar kan göras och apparaten
kan inte startas. Apparaten försätts i viloläge när säkerhetsnyckeln
sätts i.
AVSTÄNGNING
Apparaten kan när som helst stoppas genom att dra ut
säkerhetsnyckeln
OBS!
Kontrollera regelbundet att säkerhetsnyckeln fungerar
korrekt.
Om en nödsituation uppkommer, dra omedelbart ut
säkerhetsnyckeln så att apparaten stoppas.
Kontakta återförsäljaren vid problem eller fel. Försök inte
reparera apparaten. Eventuella reparationer ska utföras
av behörig servicerepresentant eller annan kvalicerad
person.
ANVISNINGAR FÖR TRÄNING
Riktlinjerna nedan hjälper dig att planera ditt träningsprogram.
Kom ihåg att vila och korrekt näringsintag är avgörande för ett
gott träningsresultat.
Konsultera läkare innan du inleder ett träningsprogram om:
du har diagnosticerats med hjärtproblem, högt blodtryck
eller andra medicinska problem
du inte har tränat på ett år eller mer
du är äldre än 35 och inte tränar för närvarande
du är gravid
du har diabetes
du har bröstsmärtor eller upplever yrsel eller känner dig
svimfärdig
du håller på att återhämta dig efter skada eller sjukdom.
SE
16
APP TILL MOBILTELEFON
Installation av app
Skanna QR-koden för att lokalisera FitShow i App Store eller
Google Play Store på enheten.
OBS!
För att skanna QR-koden måste du först ladda ned appen QR
READER till enheten (nns på Apple Store och Google Play
Store).
Skapa användarnamn och lösenord
1. Skapa användarnamn och lösenord före första användning,
för att kunna spara din personliga träningslogg. Om du
redan är registrerad använder du användarnamn och
lösenord för att logga in.
2. Registrera dig med e-postadress eller telefonnummer och
välj användarnamn och lösenord för FitShow-kontot.
BILD 15
Synkronisering
1. Aktivera Bluetooth på träningsapparaten. Tryck på den röda
knappen INDOOR (inomhus) och börja träna. Appen FitShow
registrerar träningen.
BILD 16
OBS!
Tryck på den blå knappen OUTDOOR (utomhus) för att aktivera
GPS-läge och registrera när du löptränar utomhus.
2. När Bluetooth är aktiverat lokaliseras enheten automatiskt.
Anslut till önskad enhet för korrekt interaktion.
BILD 17
3. När enheten är ansluten, klicka på bilden av enheten för att
visa detaljerad information och de data som kan registreras.
BILD 18
Anvndning
Följ anvisningarna för att ändra andra inställningar.
1. Tryck på ME längst ned till höger.
2. Tryck på Settings längs ned och sedan på Enable Control.
BILD 19
View Only Supported Devices
Endast berörd träningsutrustning visas vid Bluetooth-
synkronisering.
Enable Treadmill Control
Gör att du kan ställa in hastighet och motstånd från
mobiltelefonen.
3. Var hela tiden uppmärksam på hur du känner dig medan du
tränar. Avbryt omedelbart träningen och vila om du känner
dig yr. Öka belastningen om du inte blir svettig!
Stretching
Tips för stretching!
Börja med mjuka rörlighetsövningar för alla leder, som att
vrida handlederna, böja armarna och rulla med axlarna. Det
gör att ledvätskan, kroppens naturliga smörjmedel, skyddar
ledytorna.
Värm alltid upp före stretching, det ökar blodödet och gör
musklerna smidigare.
Börja med benen och arbeta dig uppåt.
Håll varje position minst 10 sekunder (när du blir mer van
kan du hålla 20 till 30 sekunder) och upprepa 2 eller 3
gånger.
Det ska inte göra ont att stretcha. Minska belastningen om
det gör ont.
Gunga inte i rörelsen. Stretching ska vara gradvis och
avspänd.
Håll inte andan medan du stretchar.
Stretcha efter träning, för att undvika att musklerna blir
stela. Stretcha minst 3 gånger i veckan för att bibehålla
rörligheten.
Stretching av lårmusklerna
Stå på höger ben och fatta vänster fotled med vänsterhand.
Dra upp foten bakom dig, nära höften.
Håll ryggen rak och knäna intill varandra. Ta eventuellt stöd
mot en vägg för att hålla balansen.
Håll cirka 10 sekunder.
Upprepa för det andra benet.
BILD 11
Stretching av hamstringmusklerna
Sträck ut ena benet med hälen mot golvet. Böj det andra
benet med händerna mot låret. Tryck nedåt och utåt för att
stretcha musklerna på baksidan av knäet på det raka benet.
Håll ryggen rak och lås inte knäna.
Håll cirka 10 sekunder.
Upprepa för det andra benet.
BILD 12
Stretching av vad
Stå med den bakre foten platt mot golvet och lägg över
vikten på den främre foten.
Håll cirka 10 sekunder.
Upprepa för det andra benet.
BILD 13
OBS!
Håll ryggen och det bakre benet rakt.
Stretching av lårets insida
Sitt med fötterna mot varandra och knäna pekande utåt.
Dra fötterna så nära grenen som möjligt.
Håll cirka 10 sekunder.
BILD 14
SE
17
Allow History Deletion
Tillåter radering av träningshistoriken.
Efter anslutning visas fyra lägen i appen. Välj önskat läge och
tryck på START för att börja träna.
BILD 20
VARNING!
Var försiktig när du använder appen under träning, det kan
vara distraherande.
När träningen påbörjats visas data för tid, kaloriförbrukning,
sträcka, antal steg per minut, puls, genomsnittshastighet samt
genomsnittlig stegfrekvens. Efter avslutad träning, tryck på
knappen STOP. FitShow sparar passet i träningshistoriken.
BILD 21
UNDERHÅLL
RENGÖRING
VARNING!
Stäng av apparaten före rengöring.
Håll bandet, löpbanan och fotplattorna fria från damm –
ansamlat damm ökar bandfriktionen, vilket kan skada apparaten.
Apparaten bör rengöras varje månad.
SMÖRJNING
Apparaten ska smörjas med 300 km intervall. När det är dags för
smörjning avges en ljudsignal var 10:e sekund och OIL visas på
displayen.
1. Applicera smörjmedel (silikonspray rekommenderas) under
löpbandet mitt på banan på vardera sidan.
2. När smörjningen slutförts, håll knappen STOP intryckt 3
sekunder för att ta bort påminnelsen.
BILD 22
BANDET ÄR INTE CENTRERAT
Löpbandet kan föryttas i sidled efter en tids användning.
Låt löpbandet starta och gå av sig själv, bandet kan centreras
automatiskt. Om det inte centreras automatiskt kan dess position
justeras med justerskruvarna. Om löpbandet dragit sig åt höger
– dra åt skruven på höger sida eller lossa på skruven på vänster
sida. Om bandet har dragit sig åt vänster – dra åt skruven på
vänster sida eller lossa på skruven på höger sida.
BANDET SLIRAR
BILD 23
Justera skruvarna enligt bilden. Se till att löpbandet har samma
justering på båda sidor. Justera ett halvt varv i taget tills
löpbandet inte slirar eller avviker. Dra inte åt löpbandet för hårt
eftersom det kan skadas.
SE
18
Displayen visar E06:
Motorfel
Motorledaren är inte korrekt
ansluten. Anslut motorledaren
korrekt.
Kretsavbrott i motorn. Byt ut
motorn.
Displayen visar E08:
Lagringsfel
Kontrollera och byt ut
lagringskretsen.
Byt ut det nedre kretskortet.
Displayen visar
E10: Kortvarig
motorkortslutning
För stort vridmoment, anpassa
vridmomentet till DC-motorn.
Kortslutning i motorn. Byt ut
motorn.
Apparaten kan vara blockerad,
vilket ger hög strömförbrukning i
AC-motorn. Stäng av apparaten,
vänta några minuter och starta
igen. Smörj apparaten vid behov.
Skärmbilden för tid
ser normal ut, men
det går inte att starta
motorn och inga
felkoder visas när
knappen START tryckts
in.
Kontrollera att kablarna mellan
motorenheten och övriga delar är
korrekt ansluten och fri från
skador.
Kontrollera att skyddsröret är fritt
från skador.
Fel på styrenhetskretsens IGBT.
Byt ut den.
FELSÖKNING
Felfunktion Lösning
Apparaten är
aktiverad men
ingenting visas på
datorenheten
Kontrollera om överlastskyddet
löst ut och återställ det vid behov.
Kontrollera strömbrytaren,
överlastskyddet och kabeln
mellan drivenheten och
transformatorn.
Kontrollera att kabeln mellan
motorenheten och datorenheten
är korrekt ansluten och fri från
skador.
Kontrollera att transformatorn
fungerar korrekt. Byt ut
transformatorn, om så behövs.
Displayen visar E01
efter aktivering
Fel på signalkabeln. Kontrollera
att kabeln mellan motorenheten
och datorenheten är korrekt
ansluten och fri från skador.
Fel på datorenheten. Byt ut
datorenheten.
Byt ut transformatorn.
Displayen visar E02
efter aktivering
Kontrollera att motorkabeln är
korrekt ansluten. Korrigera
anslutningen, om så behövs. Byt
ut motorn om detta inte
avhjälper felet.
Byt ut datorenheten om den
luktar egendomligt.
Kontrollera att ingående
spänning är korrekt och korrigera
om den inte är det.
Displayen visar E03
efter aktivering
Displayen visar E03 under 5–8
sekunder efter motorstart för att
visa att ingen hastighetssignal
mottas.
Kontrollera att sensorkontakten
fungerar korrekt. Byt ut sensorn
om kontakten är skadad.
Fel i styrenhetskretsen. Byt ut
styrenheten.
Displayen visar E05
efter aktivering
Överströmsskyddet har löst ut.
Återställ apparaten.
Överströmsskyddet löser ut om
motorn överbelastas, till exempel
för att någon del kärvar.
Kontrollera löpbandet och justera
eller smörj, om så behövs.
Byt ut motorn om den luktar
egendomligt.
Byt ut datorenheten om den
luktar egendomligt.
NO
19
Apparatet er testet og sertisert i henhold til
EN957, klasse H.C. Bare til husholdningsbruk
Maks. vekt for bruker: 100 kg.
Apparatet bremses av
bånddrivemekanismen.
Apparatet er ikke beregnet for behandling
av sykdom eller skade.
Hold barn og kjæledyr på trygg avstand
fra apparatet. Apparatet skal kun brukes
av voksne personer.
Ha på deg funksjonelle, behagelige klær
når du bruker apparatet. Ikke bruk
løstsittende klær, slips, skjerf eller
lignende som kan sette seg fast i
bevegelige deler. Ikke bruk klær som
begrenser bevegelsene dine.
Unngå å krumme ryggen under trening
med apparatet – prøv alltid å holde
ryggen rak.
Avbryt treningen umiddelbart og trapp
ned hvis du opplever smerte eller
svimmelhet.
Pulssensoren er ikke beregnet på bruk i
medisinske sammenhenger. Sensorens
presisjon påvirkes av ulike faktorer, som
brukerens bevegelser. Sensoren er bare
beregnet som treningshjelpemiddel for å
vise generelle pulsendringer.
Vær forsiktig når apparatet løftes og
yttes, for å unngå skade. Bruk riktig
løfteteknikk ved håndtering.
Apparatet har en sikkerhetsnøkkel som
stopper apparatet ved eventuell
nødavstigning. I en eventuell
nødssituasjon plasserer du begge
hendene på håndtakene og setter føttene
på de sklisikre atene på rammen.
Sikkerhetsnøkkelen trekkes ut fra
datamaskinenheten for å aktivere
nødstoppfunksjonen.
SIKKERHETSANVISNINGER
ADVARSEL!
Ta kontakt med en lege før du starter
et treningsprogram. Dette er spesielt
viktig hvis du er eldre enn 35 år eller har
helseproblemer. Les alle anvisninger før du
tar treningsutstyr i bruk.
Vær oppmerksom på kroppens signaler.
Feil eller overdreven trening kan påvirke
helsen negativt. Hvis du opplever
brystsmerter, uregelmessig
hjertevirksomhet, kvalme, svimmelhet
eller pusteproblemer, må du umiddelbart
slutte å trene og kontakte lege før du
fortsetter.
Apparatet skal bare brukes til det som det
er beregnet for, og i henhold til disse
anvisningene.
Kontroller at nettspenningen tilsvarer den
nominelle spenningen på typeskiltet.
Eieren har ansvar for at alle som bruker
apparatet, har lest bruksanvisningen og
kjenner til innholdet i advarsler og
sikkerhetsanvisninger.
Apparatet er tungt. Utpakking og
montering skal gjøres av to personer.
Ikke koble til støpselet før apparatet er
ferdig montert.
Plasser apparatet på et plant, stabilt
underlag. Bruk passende gulvbeskyttelse
under apparatet. Pass på at det er minst
2x1m klaring bak apparatet.
Apparatet må ikke utsettes for fuktighet
eller støv.
Kontroller alltid at alle skrueforbindelser
er korrekt strammet før bruk.
Følg disse vedlikeholdsanvisningene for å
oppnå best mulig sikkerhet, funksjon og
levetid. Skift umiddelbart ut eventuelle
skadede deler. Produktet må ikke brukes
hvis det ikke fungerer som det skal.
NO
20
SYMBOLER
Beskrivelse av symboler som vises på produktet. Gjør deg kjent
med dem for å redusere faren for person- og eiendomsskade.
Godkjent i henhold til gjeldende EU-direktiv.
Kildesorteres som elektrisk avfall.
TEKNISKE DATA
Nominell spenning 230 V ~ 50 Hz
Maks. belastning 100 kg
Hastighet 0-12km/t
Helling 0-15%
Antall programmer 9 stk.
Tilkoblinger Bluetooth/3,5mm lydkabel
Overate tredemølle 122 x 40 cm
Mål 158x72x122cm
Vekt 47kg
BESKRIVELSE
Nr. Betegnelse Antall
1 Motorenhet 1
55 Tannskive 10
39 Sekskantskrue med rundt hode (M8 x 15) 10
11 Skrunøkkel (13, 14, 15 mm) 1
12 Sekskantnøkkel (5mm) 1
34 Deksel, høyre sidestykke 1
4 Venstre sidestykke 1
5 Høyre sidestykke 1
22 Datamaskinenhet 1
33 Deksel, venstre sidestykke 1
34 Selvgjengende krysskrue ST4,2 x 25 1
83 Krysskrue ST4,2 x 25 1
84 Skrue 2
BILDE 1
MONTERING
MERK!
Fjern sikkerhetssperren før montering.
1. Åpne pakken, pakk opp apparatet, ern all emballasje og
kontroller at du nner alle delene på listen nedenfor. Plasser
apparatet stående på bakken eller gulvet, IKKE liggende på
siden.
Kontroller alle bevegelige deler hver uke
og før hver bruk. Ikke bruk apparatet hvis
noen deler mangler eller er skadet.
Reparer eventuelle skader før du tar
maskinen i bruk igjen.
Dette apparatet kan brukes av barn fra
åtte år og oppover og av personer med
redusert fysisk, sansemessig eller mental
kapasitet, eller personer som mangler
erfaring med og kunnskap om produktet,
hvis de får veiledning eller instruksjoner
om sikker bruk av apparatet og forstår
farene som er forbundet med bruken.
Barn skal ikke leke med apparatet. Ikke la
barn bruke, rengjøre eller vedlikeholde
apparatet uten tilsyn. Ikke ta på varme
deler. Bruk håndtak og knotter.
Barn skal holdes under oppsyn, slik at de
ikke leker med apparatet.
EL-SIKKERHET
Følg alltid grunnleggende sikkerhetsregler
når du bruker elektriske apparater. Dette
for å redusere faren for brann, el-ulykker
og/eller personskade.
Kontroller før hver bruk at ledning og
støpsel ikke har skader. Apparatet må ikke
brukes hvis ledningen eller støpselet er
skadet. Hvis ledningen eller støpselet er
skadet, må den/det byttes av en godkjent
servicerepresentant eller en annen
kvalisert fagperson for å unngå risiko.
Ikke berør støpselet eller ledningen med
våte hender eller kroppsdeler.
Legg ledningen slik at den ikke blir tråkket
på eller kommer i klem.
Bruk kun ledningen og støpselet som
følger med.
Apparatet må være jordet, ellers er det
fare for el-ulykke.
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80

Kayoba 002400 Bruksanvisning

Kategori
Löpband
Typ
Bruksanvisning