EINHELL Akku-Bohrschrauber TC-CD 18-2 Li Användarmanual

Kategori
Sladdlösa kombimaskiner
Typ
Användarmanual

Denna manual är också lämplig för

TC-CD 18-2 Li
Art.-Nr.: 45.138.46 I.-Nr.: 11016
1
D Originalbetriebsanleitung
Akku-Bohrschrauber
GB Original operating instructions
Cordless drill/screwdriver
F Instructions d’origine
Perceuse sans l
I Istruzioni per l’uso originali
Trapano avvitatore a batteria
DK/ Original betjeningsvejledning
N Akku-bore-/skruemaskine
S Original-bruksanvisning
Batteridriven
borrmaskin/skruvdragare
HR/ Originalne upute za uporabu
BIH Akumulatorska bušilica-izvijač
RS Originalna uputstva za upotrebu
Akumulatorska bušilica-izvijač
CZ Originální návod k obsluze
Akumulátorový vrtací šroubovák
SK Originálny návod na obsluhu
Akumulátorový vŕtací skrutkovač
Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 1Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 1 05.09.2016 14:13:0005.09.2016 14:13:00
S
- 50 -
Fara! - Läs igenom bruksanvisningen för att sänka risken för skador
Obs! Bär hörselskydd. Buller kan leda till att hörseln förstörs.
Obs! Använd skyddsglasögon. Medan du använder elverktyget nns det risk för att gnistor uppstår
eller att splitter, spån och damm slungas ut ur verktyget. Dessa kan leda till att du blir blind.
Obs! Bär dammskyddsmask. Vid bearbetning av trä och andra material nns det risk för att hälsovåd-
ligt damm uppstår. Asbesthaltiga material får inte bearbetas!
För att undvika att maskinens växel förstörs, får du endast växla medan maskinen står stilla.
Förvara batterierna endast i torra utrymmen vars omgivningstemperatur uppgår till +10°C till +40°C.
Endast avsedd för användning i torra utrymmen.
Skyddsklass II
Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 50Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 50 05.09.2016 14:13:1505.09.2016 14:13:15
S
- 51 -
Fara!
Innan maskinen kan användas måste särskilda
säkerhetsanvisningar beaktas för att förhindra
olyckor och skador. Läs därför noggrant igenom
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvis-
ningar. Förvara dem på ett säkert ställe så att du
alltid kan hitta önskad information. Om maskinen
ska överlåtas till andra personer måste även
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvis-
ningar medfölja. Vi övertar inget ansvar för olyckor
eller skador som har uppstått om denna bruksan-
visning eller säkerhetsanvisningarna åsidosätts.
1. Säkerhetsanvisningar
Gällande säkerhetsanvisningar nns i det bifoga-
de häftet.
Fara!
Läs alla säkerhetsanvisningar och instrukti-
oner. Försummelser vid iakttagandet av säker-
hetsanvisningarna och instruktionerna kan föror-
saka elstöt, brand och/eller svåra skador. Förvara
alla säkerhetsanvisningar och instruktioner
för framtiden.
2. Beskrivning av maskinen samt
leveransomfattning
2.1 Beskrivning av maskinen (bild 1)
1. Vridmomentsinställning
2. Kapacitetsindikering för batteri
3. Omkopplare för rotationsriktning
4. Strömbrytare
5. Batteri
6. Laddare
7. Omkopplare 1:a växeln – 2:a växeln
8. Spärrknapp
9. Snabbchuck
10. LED-ljus
2.2 Leveransomfattning
Kontrollera att produkten är komplett med hjälp av
beskrivningen av leveransen. Om delar saknas vill
vi be dig ta kontakt med vårt servicecenter eller
butiken där du köpte produkten inom fem dagar
efter att du köpte artikeln. Tänk på att du måste
visa upp ett giltigt kvitto. Beakta även garantita-
bellen i serviceinformationen i slutet av bruksan-
visningen.
Öppna förpackningen och ta försiktigt ut pro-
dukten ur förpackningen.
Ta bort förpackningsmaterialet samt förpack-
nings- och transportsäkringar (om förhan-
den).
Kontrollera att leveransen är komplett.
Kontrollera om produkten eller tillbehörsdelar-
na har skadats i transporten.
Spara om möjligt på förpackningen tills ga-
rantitiden har gått ut.
Fara!
Produkten och förpackningsmaterialet är
ingen leksak! Barn får inte leka med plast-
påsar, folie eller smådelar! Risk för att barn
sväljer delar och kvävs!
Batteridriven borrmaskin/skruvdragare
Batteri
Laddare
Original-bruksanvisning
Säkerhetsanvisningar
3. Ändamålsenlig användning
Den batteridrivna borrmaskinen/skruvdragaren
är avsedd för att skruva in och lossa skruvar samt
för att borra i trä, metall och plast.
Maskinen får endast användas till sitt avsedda
ändamål. Användningar som sträcker sig utöver
detta användningsområde är ej ändamålsenliga.
För materialskador eller personskador som resul-
terar av sådan användning ansvarar användaren/
operatören själv. Tillverkaren påtar sig inget
ansvar.
Tänk på att våra produkter endast får användas
till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats
för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell
användning. Vi ger därför ingen garanti om pro-
dukten ska användas inom yrkesmässiga, hant-
verksmässiga eller industriella verksamheter eller
vid liknande aktiviteter.
Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 51Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 51 05.09.2016 14:13:1505.09.2016 14:13:15
S
- 52 -
4. Tekniska data
Spänningsförsörjning motor ................... 18 V DC
Tomgångsvarvtal ................ 0-350 / 0-1250 min-1
Vridmomentssteg ........................................ 18+1
Höger-/vänstergång ..........................................ja
Spännvidd chuck .............................max. 10 mm
Utgångsspänning laddare ...................... 23 V DC
Utgångsström laddare ................................ 0,5 A
Nätspänning laddare .........100-240 V ~ 50/60 Hz
Batterityp .................................................... Li-Ion
Antal battericeller ............................................. 5
Batterikapacitet .........................................1,5 Ah
Vikt .............................................................1,6 kg
Max. skruvdiameter: ................................... 6 mm
Maximal skruvdiameter beskriver den maximala
diameter på en skruv som kan skruvas in i trä. Be-
roende på virkestyp kan denna diameter variera.
Fara!
Buller och vibration
Buller- och vibrationsvärden har bestämts enligt
EN 60745.
Ljudtrycksnivå L
pA
............................ 70,88 dB(A)
Osäkerhet K
pA
..............................................3 dB
Ljude ektnivå L
WA
............................. 81,88 dB(A)
Osäkerhet K
WA
.............................................. 3 dB
Bär hörselskydd.
Buller kan leda till att hörseln förstörs.
Totala vibrationsvärden (vektorsumma i tre riktnin-
gar) har bestämts enligt EN 60745.
Borrning i metall
Vibrationsemissionsvärde a
h
2,5 m/s
2
Osäkerhet K = 1,5 m/s
2
Skruvdragning utan slag
Vibrationsemissionsvärde a
h
2,5 m/s
2
Osäkerhet K = 1,5 m/s
2
Vibrationsemissionsvärdet som anges har mätts
upp med en standardiserad provningsmetod och
kan variera beroende på vilket sätt som elverk-
tyget används. I undantagsfall kan det faktiska
värdet avvika från det angivna värdet.
Vibrationsemissionsvärdet som anges kan använ-
das om man vill jämföra olika elverktyg.
Vibrationsemissionsvärdet som anges kan även
användas för en första bedömning av inverkan
från elverktyget.
Begränsa uppkomsten av buller och vibration
till ett minimum!
Använd endast intakta maskiner.
Underhåll och rengör maskinen regelbundet.
Anpassa ditt arbetssätt till maskinen.
Överbelasta inte maskinen.
Lämna in maskinen för översyn vid behov.
Slå ifrån maskinen om den inte används.
Bär handskar.
Obs!
Kvarstående risker
Kvarstående risker föreligger alltid även om
detta elverktyg används enligt föreskrift. Föl-
jande risker kan uppstå på grund av elverkty-
gets konstruktion och utförande:
1. Lungskador om ingen lämplig damm lter-
mask används.
2. Hörselskador om inget lämpligt hörselskydd
används.
3. Hälsoskador som uppstår av hand- och
armvibrationer om maskinen används under
längre tid eller om det inte hanteras och un-
derhålls enligt föreskrift.
Begränsa din arbetstid.
Ta hänsyn till alla moment under användningen (t
ex tider när elverktyget har slagits ifrån, och såda-
na tider när det visserligen har slagits på, men kör
utan belastning).
5. Före användning
Läs tvunget igenom dessa anvisningar innan du
använder den batteridrivna skruvdragaren:
1. Ladda batteriet endast med den medföljande
laddaren.
2. Använd endast skarpa borr samt intakta och
lämpliga bits.
3. Innan du borrar eller skruvar i väggar och mu-
rar måste du kontrollera om dessa innehåller
ström-, gas- eller vattenledningar.
Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 52Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 52 05.09.2016 14:13:1505.09.2016 14:13:15
S
- 53 -
6. Använda
6.1 Ladda batteriet (bild 2-3)
1. Dra ut batteriet (5) ur handtaget samtidigt
som du trycker ned spärrknappen (8).
2. Kontrollera att nätspänningen som anges på
märkskylten stämmer överens med nätspän-
ningen i vägguttaget.
3. Sätt in laddaren (6) i stickuttaget och anslut
laddningskabeln (a) till batteriet (5). Tre lysdi-
oder för kapacitetsindikering (2) indikerar att
batteriet laddas.
- Batteriet urladdat: Samtliga tre lysdioder
blinkar omväxlande
- Laddat till 1/3: vänster lysdiod lyser, mellers-
ta och höger lysdiod blinkar omväxlande
- Laddat till 2/3: vänster och mellersta lysdio-
den lyser, höger lysdiod blinkar
4. När laddningen har avslutats efter ca 3-5 tim
lyser samtliga tre lysdioder i ungefär 10 minu-
ter. Koppla loss laddaren från batteriet.
5. Om samtliga tre lysdioder blinkar samtidigt
har temperaturen i batteriet under- eller över-
skridits. Koppla loss laddaren från batteriet,
låt batteriet ligga i rumstemperatur i en dag
och försök därefter på nytt.
6. Om felet fortfarande indikeras är batteriet de-
fekt. Du får inte längre använda eller försöka
ladda ett defekt batteri. Koppla loss laddaren
från batteriet.
Obs! Laddaren kopplas inte ifrån när batte-
riet har laddats färdigt.
Om batteriet inte kan laddas upp måste du kon-
trollera
att nätspänning finns i vägguttaget.
att det finns fullgod kontakt vid laddningskon-
takterna i laddaren.
Om batteriet fortfarande inte kan laddas måste du
skicka in
laddaren och
batteriet
till vår kundtjänstavdelning.
För att batteriets livslängd ska bli så lång som
möjligt måste du alltid ladda batteriet i god tid.
Detta är alltid nödvändigt om du märker att pres-
tandan i den batteridrivna skruvdragaren börjar
försvagas.
6.2 Ställa in vridmomentet (bild 4/pos. 1)
Den batteridrivna skruvdragaren är utrustad med
en mekanisk vridmoments¬inställning.
Ställ in vridmomentet för en viss skruvstorlek med
ställringen (1). Vridmomentet är beroende av era
olika faktorer:
materialets typ och hårdhet
skruvarnas typ och längd
krav som ställs på skruvförbindningen
När vridmomentet har nåtts hörs kan du höra hur
kopplingen slirar.
Obs! Ställringen för vridmomentet får endast
ställas in när maskinen står stilla.
6.3 Borrning (bild 4/pos. 1)
Om du vill borra, ställ inställningsringen för vrid-
momentet på det sista läget „Borr“. I läget „Borr“
är slirkopplingen ur drift. Därmed har du maximalt
vridmoment när du borrar.
6.4 Omkopplare för rotationsriktning
(bild 5/pos. 3)
Ställ in den batteridrivna skrudragarens rotations-
riktning med den skjutbara omkopplaren ovanför
strömbrytaren. Denna omkopplare kan du även
använda för att skydda maskinen mot oavsiktlig
inkoppling. Du kan välja mellan vänster- och
högergång. För att undvika att maskinens växel
förstörs, får du endast skifta rotationsriktning me-
dan maskinen står stilla. Om omkopplaren står i
mellersta läget är strömbrytaren blockerad.
6.5 Strömbrytare (bild 5/pos. 4)
Varvtalet kan styras steglöst med strömbrytaren.
Ju mer strömbrytaren trycks in, desto högre blir
varvtalet i den batteridrivna skruvdragaren.
6.6 Skifta från 1:a till 2:a växeln
(bild 4/pos. 7)
Beroende på omkopplarens läge kan du använ-
da maskinen med högre eller lägre varvtal. För
att undvika att maskinens växel förstörs, får du
endast växla medan maskinen står stilla.
6.7 Kapacitetsindikering för batteriet (bild 1/
pos. 2)
Tryck på knappen (a) för kapacitetsindikering för
batteriet. Kapacitetsindikeringen (2) visar batte-
riets laddningsnivå med tre lysdioder.
Alla tre lysdioder är tända:
Batteriet är fulladdat.
2 eller 1 lysdioder är tända:
Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 53Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 53 05.09.2016 14:13:1505.09.2016 14:13:15
S
- 54 -
Batteriet har tillräcklig restkapacitet.
1 lysdiod blinkar:
Batteriet är tomt och måste laddas.
Alla lysdioder blinkar:
Batteriets temperatur har överskridits. Dra av bat-
teriet från maskinen och låt det svalna i rumstem-
peratur i en dag. Om felet fortfarande indikeras
har batteriet djupurladdats och är därmed defekt.
Dra av batteriet från maskinen. Du får inte längre
använda eller försöka ladda ett defekt batteri.
6.8 LED-ljus (bild 1/pos. 10)
Du kan använda LED-ljuset (10) för att få bättre
belysning där du ska skruva eller borra. LED-
ljuset (10) slås på automatiskt när strömbrytaren
(4) trycks in.
6.9 Byta verktyg (bild 6)
Obs! Inför alla arbeten (t ex byte av verktyg, un-
derhåll) på den batteridrivna skruvdragaren mås-
te du ställa omkopplaren för rotationsriktningen
(3) i mittläge.
Vrid chucken (2) så att den öppnas.
Öppningen (a) i chucken måste vara tillräck-
ligt stor för verktyget (borr resp. bits).
Välj ett passande verktyg. Skjut in verktyget i
chuckens öppning (a) så långt som möjligt.
Vrid åt chucken (2) hårt och kontrollera däref-
ter att verktyget sitter fast.
6.10 Skruvning
Använd helst självcentrerande skruvar (t ex torx,
krysskruv) som garanterar ett säkert arbetsresul-
tat. Se till att bitsen och skruven stämmer överens
i form och storlek. Ställ in vridmomentet enligt
beskrivningen med hänsyn till skruvens storlek.
7. Rengöring, Underhåll och
reservdelsbeställning
Fara!
Dra alltid ut stickkontakten inför alla rengörings-
arbeten.
7.1 Rengöra maskinen
Håll skyddsanordningarna, ventilationsöpp-
ningarna och motorkåpan i så damm- och
smutsfritt skick som möjligt. Torka av mas-
kinen med en ren duk eller blås av den med
tryckluft med svagt tryck.
Vi rekommenderar att du rengör maskinen
efter varje användningstillfälle.
Rengör maskinen med jämna mellanrum med
en fuktig duk och en aning såpa. Använd inga
rengörings- eller lösningsmedel. Dessa kan
skada maskinens plastdelar. Se till att inga
vätskor tränger in i maskinens inre. Om vatten
tränger in i ett elverktyg höjs risken för elekt-
riska slag.
7.2 Underhåll
I maskinens inre nns inga delar som kräver un-
derhåll.
7.3 Reservdelsbeställning
Lämna följande uppgifter vid beställning av reser-
vdelar:
Maskintyp
Maskinens artikel-nr.
Maskinens ident-nr.
Reservdelsnummer för erforderlig reservdel
Aktuella priser och ytterligare information nns på
www.isc-gmbh.info
Tips: För bra arbetsresultat
rekommenderar vi högvärdi-
ga tillbehör från
! www.kwb.eu
welcome@kwb.eu
8. Skrotning och återvinning
Produkten ligger i en förpackning som fungerar
som skydd mot transportskador. Denna förpack-
ning består av olika material som kan återvinnas.
Lämna in förpackningen till ett insamlingsställe för
återvinning. Produkten och dess tillbehör består
av olika material som t ex metaller och plaster.
Defekta produkter får inte kastas i hushållssopor-
na. Lämna in produkten till ett insamlingsställe
i din kommun för professionell avfallshantering.
Hör efter med din kommun om du inte vet var
närmsta insamlingsställe nns.
9. Förvaring
Förvara produkten och dess tillbehör på en mörk,
torr och frostfri plats samt otillgängligt för barn.
Den bästa förvaringstemperaturen är mellan 5
och 30˚C. Förvara elverktyget i originalförpack-
ningen.
Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 54Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 54 05.09.2016 14:13:1505.09.2016 14:13:15
S
- 55 -
Endast för EU-länder
Kasta inte elverktyg i hushållssoporna.
Enligt det europeiska direktivet 2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller
elektroniska produkter och dess tillämpning i den nationella lagstiftningen, måste förbrukade elverktyg
källsorteras och lämnas in för miljövänlig återvinning.
Återvinnings-alternativ till begäran om återsändning:
Som ett alternativ till returnering är ägaren av elutrustningen skyldig att bidraga till ändamålsenlig av-
fallshantering för det fall att utrustningen ska skrotas. Efter att den förbrukade utrustningen har lämnats
in till en avfallsstation kan den omhändertas i enlighet med gällande nationella lagstiftning om återvin-
ning och avfallshantering. Detta gäller inte för tillbehörsdelar och hjälpmedel utan elektriska komponen-
ter vars syfte har varit att komplettera den förbrukade utrustningen.
Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medföljande underlag för produkterna, även
utdrag, är endast tillåtet med uttryckligt tillstånd från iSC GmbH.
Med förbehåll för tekniska ändringar.
Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 55Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 55 05.09.2016 14:13:1605.09.2016 14:13:16
S
- 56 -
Serviceinformation
I alla länder som nämns i garantibeviset har vi kompetenta servicepartners. Adresserna till dessa part-
ners nns i garantibeviset. Våra partners står gärna till tjänst för alla slags servicearbeten såsom repara-
tion och tillhandahållande av reservdelar, slitagedelar och förbrukningsmaterial.
Kom ihåg att följande delar i denna produkt är utsatta för ett bruksmässigt och naturligt slitage samt att
följande delar krävs som förbrukningsmaterial.
Kategori Exempel
Slitagedelar* Chuck, Batteri
Förbrukningsmaterial/förbrukningsdelar* Bits/borr
Delar som saknas
* ingår inte tvunget i leveransomfattningen!
Vid brister eller störningar kan du anmäla detta på webbplatsen www.isc-gmbh.info. Ge en detaljerad
beskrivning av felet som har uppstått och besvara alltid följande frågor:
Fungerade produkten först eller var den defekt från början?
Märkte du av någonting innan produkten slutade att fungera (symptomer före defekt)?
Enligt din åsikt, vilken funktion är felaktig i produkten (huvudsymptom)?
Beskriv den felaktiga funktionen.
Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 56Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 56 05.09.2016 14:13:1605.09.2016 14:13:16
S
- 57 -
Garantibevis
Bästa kund,
våra produkter genomgår en sträng kvalitetskontroll. Om denna produkt mot förmodan inte fungerar på
rätt sätt, beklagar vi detta och ber dig att kontakta vår serviceavdelning under adressen som anges på
garantikortet. Vi står även gärna till tjänst på telefon under servicenumret som anges nedan. Följande
punkter gäller för att du ska kunna göra anspråk på garantin:
1. Dessa garantivillkor vänder sig enbart till konsumenter, dvs. naturliga personer som inte har för av-
sikt att använda denna produkt i kommersiellt syfte eller inom egen verksamhet. Dessa garantivillkor
reglerar ytterligare garantitjänster som nedanstående tillverkare erbjuder köpare av nya produkter.
Dessa tjänster är en komplettering till den lagstadgade garantin. Garantianspråk som regleras enligt
lag påverkas inte av denna garanti. Våra garantitjänster är gratis för dig.
2. Garantitjänsterna omfattar endast sådana brister som bevisligen kan härledas till material- eller till-
verkningsfel. Produkten som du har köpt ska vara ny och härstamma från nedanstående tillverkare.
Vi avgör om sådana brister i produkten ska åtgärdas eller om produkten ska bytas ut.
Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats
för kommersiell, hantverksmässig eller yrkesmässig användning. Ett garantiavtal sluts därför ej om
produkten inom garantitiden har använts inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella
verksamheter eller har utsatts för liknande påkänning.
3. Garantin omfattar inte:
- Skador på produkten som kan härledas till att monteringsanvisningen missaktats eller på grund av
felaktig installation, åsidosatt bruksanvisning (t ex anslutning till felaktig nätspänning eller strömart),
missaktade underhålls- och säkerhetsbestämmelser, om produkten utsätts för onormala miljöfakto-
rer eller bristfällig skötsel och underhåll.
- Skador på produkten som kan härledas till missbruk eller ej ändamålsenlig användning (t ex över-
belastning av produkten eller användning av ej godkända insatsverktyg eller tillbehör), främmande
partiklar som har trängt in i produkten (t ex sand, sten eller damm, transportskador), yttre våld eller
yttre påverkan (t ex skador efter att produkten fallit ned).
- Skador på produkten eller delar av produkten som kan härledas till bruksmässigt, normalt eller för
övrigt naturligt slitage .
4. Garantitiden uppgår till 24 månader och gäller från datumet när produkten köptes. Medan garantiti-
den fortfarande gäller ska anspråk på garanti ställas inom två veckor efter att defekten fastställdes.
Det är inte möjligt att ställa anspråk på garanti efter att garantitiden har löpt ut. Garantitiden förlängs
inte när produkten repareras eller byts ut, dessutom medför sådana arbeten inte att en ny garantitid
börjar gälla för produkten eller för ev. reservdelar som har monterats in. Detta gäller även vid hem-
besök.
5. Anmäl den defekta produkten på följande webbplats för att göra anspråk på garantin: www.isc-
gmbh.info. Se till att du har sparat på kvittot eller ett annat köpebevis som påvisar att du har köpt
denna produkt i nytt skick. Produkter som sänds in utan köpebevis eller utan märkskylt täcks inte av
våra garantitjänster eftersom de inte kan identi eras. Om defekten i produkten täcks av våra garan-
titjänster, får du genast en reparerad eller ny produkt av oss.
Givetvis kan vi även, mot debitering, åtgärda skador som antingen inte täcks av garantin eller som har
uppstått efter garantitidens slut. Skicka in produkten till nedanstående serviceadress.
För slitage- och förbrukningsdelar samt för delar som saknas hänvisar vi till begränsningarna i garantin
enligt serviceinformationen som anges i denna bruksanvisning.
Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 57Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 57 05.09.2016 14:13:1605.09.2016 14:13:16
Yang/Product-ManagementWeichselgartner/General-Manager
- 94 -
D erklärt folgende Konformität gemäß EU-Richtlinie und
Normen für Artikel
GB explains the following conformity according to EU directi-
ves and norms for the following product
F déclare la conformité suivante selon la directive CE et les
normes concernant l’article
I dichiara la seguente conformità secondo la direttiva UE e
le norme per l’articolo
NL verklaart de volgende overeenstemming conform EU
richtlijn en normen voor het product
E declara la siguiente conformidad a tenor de la directiva y
normas de la UE para el artículo
P declara a seguinte conformidade, de acordo com a
directiva CE e normas para o artigo
DK attesterer følgende overensstemmelse i medfør af
EU-direktiv samt standarder for artikel
S förklarar följande överensstämmelse enl. EU-direktiv och
standarder för artikeln
FIN vakuuttaa, että tuote täyttää EU-direktiivin ja standardien
vaatimukset
EE tõendab toote vastavust EL direktiivile ja standarditele
CZ vydává následující prohlášení o shodě podle směrnice EU
a norem pro výrobek
SLO potrjuje sledečo skladnost s smernico EU in standardi za
izdelek
SK vydáva nasledujúce prehlásenie o zhode podľa smernice
EÚ a noriem pre výrobok
H a cikkekhez az EU-irányvonal és Normák szerint a
következő konformitást jelenti ki
PL deklaruje zgodność wymienionego poniżej artykułu z
następującymi normami na podstawie dyrektywy WE.
BG декларира съответното съответствие съгласно
Директива на ЕС и норми за артикул
LV paskaidro šādu atbilstību ES direktīvai un standartiem
LT apibūdina šį atitikimą EU reikalavimams ir prekės normoms
RO declară următoarea conformitate conform directivei UE şi
normelor pentru articolul
GR δηλώνει την ακόλουθη συμμόρφωση σύμφωνα με την
Οδηγία ΕΚ και τα πρότυπα για το προϊόν
HR potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i
normama za artikl
BIH potvrđuje sljedeću usklađenost prema smjernicama EU i
normama za artikl
RS potvrđuje sledeću usklađenost prema smernicama EZ i
normama za artikal
RUS следующим удостоверяется, что следующие продукты
соответствуют директивам и нормам ЕС
UKR проголошує про зазначену нижче відповідність виробу
директивам та стандартам ЄС на виріб
MK ја изјавува следната сообрзност согласно
ЕУ-директивата и нормите за артикли
TR Ürünü ile ilgili AB direkti eri ve normları gereğince aşağıda
ıklanan uygunluğu belirtir
N erklærer følgende samsvar i henhold til EU-direktivet og
standarder for artikkel
IS Lýsir uppfyllingu EU-reglna og annarra staðla vöru
Konformitätserklärung
Akku-Bohrschrauber TC-CD 18-2 Li / Ladegerät für TC-CD 18-2 Li (Einhell)
87/404/EC_2009/105/EC
2005/32/EC_2009/125/EC
2006/95/EC
2006/28/EC
X
2014/30/EC
2004/22/EC
1999/5/EC
97/23/EC
90/396/EC_2009/142/EC
89/686/EC_96/58/EC
X
2011/65/EC
X
2006/42/EC
Annex IV
Noti ed Body:
Noti ed Body No.:
Reg. No.:
2000/14/EC_2005/88/EC
Annex V
Annex VI
Noise: measured L
WA
= dB (A); guaranteed L
WA
= dB (A)
P = KW; L/Ø = cm
Noti ed Body:
2004/26/EC
Emission No.:
Standard references: EN 60745-1; EN 60745-2-1; EN 60745-2-2; EN 55014-1;
EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 60335-1; EN 60335-2-29; EN 62233
Landau/Isar, den 04.08.2016
First CE: 15 Archive-File/Record: NAPR014815
Art.-No.: 45.138.46 I.-No.: 11016 Documents registrar: Georg Riedel
Subject to change without notice Wiesenweg 22, D-94405 Landau/Isar
ISC GmbH · Eschenstraße 6 · D-94405 Landau/Isar
Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 94Anl_TC_CD_18_2_Li_SPK1.indb 94 05.09.2016 14:13:2205.09.2016 14:13:22
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92
 • Page 93 93
 • Page 94 94
 • Page 95 95
 • Page 96 96

EINHELL Akku-Bohrschrauber TC-CD 18-2 Li Användarmanual

Kategori
Sladdlösa kombimaskiner
Typ
Användarmanual
Denna manual är också lämplig för