Einhell Classic TH-CD 12 Li Bruksanvisning

Kategori
Sladdlösa kombimaskiner
Typ
Bruksanvisning
TH-CD 12 Li
Art.-Nr.: 45.136.50 I.-Nr.: 11012
1
D Originalbetriebsanleitung
Akku-Bohrschrauber
GB Original operating instructions
Cordless drill/screwdriver
F Mode d’emploi d’origine
Perceuse sans l
I Istruzioni per l’uso originali
Trapano avvitatore a batteria
DK/ Original betjeningsvejledning
N Akku-bore-/skruemaskine
S Original-bruksanvisning
Batteridriven
borrmaskin/skruvdragare
HR/ Originalne upute za uporabu
BIH Akumulatorska bušilica-izvijač
RS Originalna uputstva za upotrebu
Akumulatorska bušilica-izvijač
CZ Originální návod k obsluze
Akumulátorový vrtací šroubovák
SK Originálny návod na obsluhu
Akumulátorový vŕtací skrutkovač
Anl_TH_CD_12_Li_SPK1.indb 1Anl_TH_CD_12_Li_SPK1.indb 1 19.09.13 16:3519.09.13 16:35
S
- 48 -
Varning - Läs igenom bruksanvisningen för att sänka risken för skador
Bär hörselskydd. Buller kan leda till att hörseln förstörs.
Använd skyddsglasögon. Medan du använder elverktyget nns det risk för att gnistor uppstår eller att
splitter, spån och damm slungas ut ur verktyget. Dessa kan leda till att du blir blind.
Bär dammskyddsmask. Vid bearbetning av trä och andra material nns det risk för att hälsovådligt
damm uppstår. Asbesthaltiga material får inte bearbetas!
Inn
a
k
oly
c
de
n
nin
g
allti
sk
a
de
n
nin
g
ell
e
vis
n
1.
l
de
h
s
on
e
het
s
sa
k
all
a
för
2.
2.1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
2.2
Ko
n
be
s
vi
b
by
g
fe
m
du
m
gar
av
b
Anl_TH_CD_12_Li_SPK1.indb 48Anl_TH_CD_12_Li_SPK1.indb 48 19.09.13 16:3519.09.13 16:35
S
- 49 -
att
Obs!
Innan maskinen kan användas måste särskilda
säkerhetsanvisningar beaktas för att förhindra
olyckor och skador. Läs därför noggrant igenom
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvis-
ningar. Förvara dem på ett säkert ställe så att du
alltid kan hitta önskad information. Om maskinen
ska överlåtas till andra personer måste även
denna bruksanvisning och dessa säkerhetsanvis-
ningar medfölja. Vi övertar inget ansvar för olyckor
eller skador som har uppstått om denna bruksan-
visning eller säkerhetsanvisningarna åsidosätts.
1. Säkerhetsanvisningar
Gällande säkerhetsanvisningar nns i det bifoga-
de häftet.
Varning!
Läs alla säkerhetsanvisningar och instrukti-
oner. Försummelser vid iakttagandet av säker-
hetsanvisningarna och instruktionerna kan föror-
saka elstöt, brand och/eller svåra skador. Förvara
alla säkerhetsanvisningar och instruktioner
för framtiden.
2. Beskrivning av maskinen samt
leveransomfattning
2.1 Beskrivning av maskinen (bild 1)
1. Inställningsring för vridmoment
2. Snabbchuck
3. Omkopplare för rotationsriktning
4. Strömbrytare
5. Batteri
6. Laddare
7. Laddningsadapter
8. Spärrknapp
9. Magnet-skruvhållare
2.2 Leveransomfattning
Kontrollera att produkten är komplett med hjälp av
beskrivningen av leveransen. Om delar saknas vill
vi be dig ta kontakt med vårt servicecenter eller
byggmarknaden där du köpte produkten inom
fem dagar efter att du köpte artikeln. Tänk på att
du måste visa upp ett giltigt kvitto. Beakta även
garantitabellen i garantibestämmelserna i slutet
av bruksanvisningen.
Öppna förpackningen och ta försiktigt ut pro-
dukten ur förpackningen.
Ta bort förpackningsmaterialet samt förpack-
nings- och transportsäkringar (om förhan-
den).
Kontrollera att leveransen är komplett.
Kontrollera om produkten eller tillbehörsdelar-
na har skadats i transporten.
Spara om möjligt på förpackningen tills ga-
rantitiden har gått ut.
Varning!
Produkten och förpackningsmaterialet är
ingen leksak! Barn får inte leka med plast-
påsar, folie eller smådelar! Risk för att barn
sväljer delar och kvävs!
Batteridriven borrmaskin/skruvdragare
Batteri
Laddare
Laddningsadapter
Original-bruksanvisning
Säkerhetsanvisningar
3. Ändamålsenlig användning
Den batteridrivna borrmaskinen/skruvdragaren
är avsedd för att skruva in och lossa skruvar samt
för att borra i trä, metall och plast.
Maskinen får endast användas till sitt avsedda
ändamål. Användningar som sträcker sig utöver
detta användningsområde är ej ändamålsenliga.
För materialskador eller personskador som resul-
terar av sådan användning ansvarar användaren/
operatören själv. Tillverkaren påtar sig inget
ansvar.
Tänk på att våra produkter endast får användas
till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats
för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell
användning. Vi ger därför ingen garanti om pro-
dukten ska användas inom yrkesmässiga, hant-
verksmässiga eller industriella verksamheter eller
vid liknande aktiviteter.
Anl_TH_CD_12_Li_SPK1.indb 49Anl_TH_CD_12_Li_SPK1.indb 49 19.09.13 16:3519.09.13 16:35
S
- 50 -
4. Tekniska data
Spänningsförsörjning motor .................... 12 V DC
Tomgångsvarvtal ................................. 0-400 min
-1
Vridmomentssteg ........................................ 19+1
Höger-/vänstergång ...........................................ja
Spännvidd chuck .............................max. 10 mm
Laddningsspänning batteri ..................... 12 V DC
Laddningsström batteri ................................ 0,5 A
Nätspänning laddare.......................230 V~ 50 Hz
Laddningstid ................................... max. 3-5 tim.
Batterityp .................................................... Li-Ion
Vikt ................................................................1 kg
Buller och vibration
Buller- och vibrationsvärden har bestämts enligt
EN 60745.
Ljudtrycksnivå L
pA
.............................. 83,1 dB(A)
Osäkerhet K
pA
..............................................3 dB
Ljude ektnivå L
WA
............................... 94,1 dB(A)
Osäkerhet K
WA
.............................................. 3 dB
Bär hörselskydd.
Buller kan leda till att hörseln förstörs.
Totala vibrationsvärden (vektorsumma i tre riktnin-
gar) har bestämts enligt EN 60745.
Borrning i metall
Vibrationsemissionsvärde a
h
2,5 m/s
2
Osäkerhet K = 1,5 m/s
2
Skruvdragning utan slag
Vibrationsemissionsvärde a
h
= 10,77 m/s
2
Osäkerhet K = 1,5 m/s
2
Varning!
Vibrationsemissionsvärdet som anges har mätts
upp med en standardiserad provningsmetod och
kan variera beroende på vilket sätt som elverk-
tyget används. I undantagsfall kan det faktiska
värdet avvika från det angivna värdet.
Vibrationsemissionsvärdet som anges kan använ-
das om man vill jämföra olika elverktyg.
Vibrationsemissionsvärdet som anges kan även
användas för en första bedömning av inverkan
från elverktyget.
Begränsa uppkomsten av buller och vibration
till ett minimum!
Använd endast intakta maskiner.
Underhåll och rengör maskinen regelbundet.
Anpassa ditt arbetssätt till maskinen.
Överbelasta inte maskinen.
Lämna in maskinen för översyn vid behov.
Slå ifrån maskinen om den inte används.
Bär handskar.
Kvarstående risker
Kvarstående risker föreligger alltid även om
detta elverktyg används enligt föreskrift. Föl-
jande risker kan uppstå på grund av elverkty-
gets konstruktion och utförande:
1. Lungskador om ingen lämplig damm lter-
mask används.
2. Hörselskador om inget lämpligt hörselskydd
används.
3. Hälsoskador som uppstår av hand- och
armvibrationer om maskinen används under
längre tid eller om det inte hanteras och un-
derhålls enligt föreskrift.
5. Innan du använder maskinen
Läs tvunget igenom dessa anvisningar innan du
använder den batteridrivna skruvdragaren:
1. Ladda batteriet endast med den medföljande
laddaren.
2. Använd endast skarpa borr samt intakta och
lämpliga bits.
3. Innan du borrar eller skruvar i väggar och mu-
rar måste du kontrollera om dessa innehåller
ström-, gas- eller vattenledningar.
6.
A
6.1
1.
2.
3.
4.
Me
d
ani
n
O
m
trol
l
O
m
ski
c
till
v
r
j
De
t
tan
d
för
s
6.2
De
n
en
m
St
ä
stä
l
oli
k
r
ko
p
Ob
s
stä
Anl_TH_CD_12_Li_SPK1.indb 50Anl_TH_CD_12_Li_SPK1.indb 50 19.09.13 16:3519.09.13 16:35
S
- 51 -
ion
e
t.
m
ö
l-
k
ty-
d
e
r
-
u
de
c
h
m
u-
er
6. Använda maskinen
6.1 Ladda batteriet (bild 2-3)
1. Tryck in spärrknapparna (8) på höger och
sida av batteriet (5) och dra sedan ut det ur
handtaget (bild 2).
2. Kontrollera att nätspänningen som anges på
märkskylten stämmer överens med nätspän-
ningen i vägguttaget. Sätt in laddaren (6) i
stickuttaget och anslut laddningskabeln (a) till
laddningsadaptern (7). Den gröna lysdioden
på laddningsadaptern (7) tänds.
3. Sätt in batteriet (5) i laddningsadaptern. Den
gröna och den röda lysdioden signalerar att
batteriet laddas.
4. När laddningen har avslutats efter ca 3 - 5
tim, slocknar den röda lysdioden igen.
Medan batteriet (5) laddas upp värms det en
aning. Detta är dock normalt.
Om batteriet inte kan laddas upp måste du kon-
trollera
att nätspänning finns i vägguttaget.
att det finns fullgod kontakt vid laddningskon-
takterna i laddaren.
Om batteriet fortfarande inte kan laddas måste du
skicka in
laddaren och
batteriet
till vår kundtjänstavdelning.
För att batteriets livslängd ska bli så lång som
möjligt måste du alltid ladda batteriet i god tid.
Detta är alltid nödvändigt om du märker att pres-
tandan i den batteridrivna skruvdragaren börjar
försvagas.
6.2 Ställa in vridmomentet (bild 4/pos. 1)
Den batteridrivna skruvdragaren är utrustad med
en mekanisk vridmoments¬inställning.
Ställ in vridmomentet för en viss skruvstorlek med
ställringen (1). Vridmomentet är beroende av era
olika faktorer:
materialets typ och hårdhet
skruvarnas typ och längd
krav som ställs på skruvförbindningen
När vridmomentet har nåtts hörs kan du höra hur
kopplingen slirar.
Obs! Ställringen för vridmomentet får endast
ställas in när maskinen står stilla.
6.3 Borrning (bild 4/pos. 1)
Om du vill borra, ställ inställningsringen för vrid-
momentet på det sista läget „Borr“. I läget „Borr“
är slirkopplingen ur drift. Därmed har du maximalt
vridmoment när du borrar.
6.4 Omkopplare för rotationsriktning
(bild 5/pos. 3)
Ställ in den batteridrivna skrudragarens rotations-
riktning med den skjutbara omkopplaren ovanför
strömbrytaren. Denna omkopplare kan du även
använda för att skydda maskinen mot oavsiktlig
inkoppling. Du kan välja mellan vänster- och
högergång. För att undvika att maskinens växel
förstörs, får du endast skifta rotationsriktning me-
dan maskinen står stilla. Om omkopplaren står i
mellersta läget är strömbrytaren blockerad.
6.5 Strömbrytare (bild 5/pos. 4)
Varvtalet kan styras steglöst med strömbrytaren.
Ju mer strömbrytaren trycks in, desto högre blir
varvtalet i den batteridrivna skruvdragaren.
6.6 Byta verktyg (bild 6)
Obs! Inför alla arbeten (t ex byte av verktyg, un-
derhåll) på den batteridrivna skruvdragaren mås-
te du ställa omkopplaren för rotationsriktningen
(3) i mittläge.
Vrid chucken (2) så att den öppnas.
Öppningen (a) i chucken måste vara tillräck-
ligt stor för verktyget (borr resp. bits).
Välj ett passande verktyg. Skjut in verktyget i
chuckens öppning (a) så långt som möjligt.
Vrid åt chucken (2) hårt och kontrollera däref-
ter att verktyget sitter fast.
6.7 Skruvning
Använd helst självcentrerande skruvar (t ex torx,
krysskruv) som garanterar ett säkert arbetsresul-
tat. Se till att bitsen och skruven stämmer överens
i form och storlek. Ställ in vridmomentet enligt
beskrivningen med hänsyn till skruvens storlek.
Anl_TH_CD_12_Li_SPK1.indb 51Anl_TH_CD_12_Li_SPK1.indb 51 19.09.13 16:3519.09.13 16:35
S
- 52 -
6.8 Magnet-skruvhållare (bild 4/pos. 9)
Du kan placera skruvar på magnet-skruvhållaren
och därmed hålla dem i beredskap medan du an-
vänder skruvdragaren.
7. Rengöring, Underhåll och
reservdelsbeställning
Dra alltid ut stickkontakten inför alla rengörings-
arbeten.
7.1 Rengöra maskinen
Håll skyddsanordningarna, ventilationsöpp-
ningarna och motorkåpan i så damm- och
smutsfritt skick som möjligt. Torka av mas-
kinen med en ren duk eller blås av den med
tryckluft med svagt tryck.
Vi rekommenderar att du rengör maskinen
efter varje användningstillfälle.
Rengör maskinen med jämna mellanrum med
en fuktig duk och en aning såpa. Använd inga
rengörings- eller lösningsmedel. Dessa kan
skada maskinens plastdelar. Se till att inga
vätskor tränger in i maskinens inre. Om vatten
tränger in i ett elverktyg höjs risken för elekt-
riska slag.
7.2 Underhåll
I maskinens inre nns inga delar som kräver un-
derhåll.
7.3 Reservdelsbeställning
Lämna följande uppgifter vid beställning av reser-
vdelar:
Maskintyp
Maskinens artikel-nr.
Maskinens ident-nr.
Reservdelsnummer för erforderlig reservdel
Aktuella priser och ytterligare information nns på
www.isc-gmbh.info
8. Skrotning och återvinning
Produkten ligger i en förpackning som fungerar
som skydd mot transportskador. Denna förpack-
ning består av olika material som kan återvinnas.
Lämna in förpackningen till ett insamlingsställe för
återvinning. Produkten och dess tillbehör består
av olika material som t ex metaller och plaster.
Defekta produkter får inte kastas i hushållssopor-
na. Lämna in produkten till ett insamlingsställe
i din kommun för professionell avfallshantering.
Hör efter med din kommun om du inte vet var
närmsta insamlingsställe nns.
9. Förvaring
Förvara produkten och dess tillbehör på en mörk,
torr och frostfri plats samt otillgängligt för barn.
Den bästa förvaringstemperaturen är mellan 5
och 30˚C. Förvara elverktyget i originalförpack-
ningen.
En
d
Ka
s
Åt
e
So
m
ha
n
har
om
ko
m
Eft
e
utd
M e
d
Anl_TH_CD_12_Li_SPK1.indb 52Anl_TH_CD_12_Li_SPK1.indb 52 19.09.13 16:3519.09.13 16:35
S
- 53 -
r
k
-
a
s.
för
å
r
o
r-
.
ö
rk,
-
Endast för EU-länder
Kasta inte elverktyg och batterier i hushållssoporna.
Återvinnings-alternativ till begäran om återsändning:
Som ett alternativ till returnering är ägaren av elutrustningen skyldig att bidra till ändamålsenlig avfalls-
hantering för det fall att utrustningen ska skrotas. Efter att den förbrukade utrustningen samt batterierna
har lämnats in till en avfallsstation, kan de omhändertas i enlighet med gällande nationella lagstiftning
om återvinning och avfallshantering. Detta gäller inte för tillbehörsdelar och hjälpmedel utan elektriska
komponenter vars syfte har varit att komplettera den förbrukade utrustningen.
Eftertryck eller annan duplicering av dokumentation och medföljande underlag för produkterna, även
utdrag, är endast tillåtet med uttryckligt tillstånd från iSC GmbH.
Med förbehåll för tekniska ändringar.
Anl_TH_CD_12_Li_SPK1.indb 53Anl_TH_CD_12_Li_SPK1.indb 53 19.09.13 16:3519.09.13 16:35
S
- 54 -
Garantibestämmelser
Firman iSC GmbH resp. byggmarknaden där du köpte produkten garanterar att åtgärda brister eller byta
ut produkten enligt nedanstående översikt, varvid lagstadgade garantianspråk inte påverkas.
Kategori Exempel Garanti
Brister i material eller konst-
ruktion
24 månader
Slitagedelar* Chuck 6 månader
Förbrukningsmaterial/
förbrukningsdelar*
Bits/borr Garanti endast vid omedelbar
defekt (24 tim efter köp / köp-
datum)
Delar som saknas 5 arbetsdagar
* ingår inte tvunget i leveransomfattningen!
När det gäller slitagedelar, förbrukningsmaterial och delar som saknas garanterar rman iSC GmbH
resp. byggmarknaden där du köpte produkten endast att bristerna åtgärdas resp. reservdelar skickas ut
om bristerna reklameras inom 24 timmar (förbrukningsmaterial), 5 arbetsdagar (delar som saknas) resp.
6 månader (slitagedelar) efter köp och köpdatum kan påvisas med kvitto.
Vid brister i material eller konstruktion vill vi be dig att skicka in produkten tillsammans med ett komplett
ifyllt produktkort. Det är viktigt att du ger en detaljerad beskrivning av felet.
Besvara följande frågor:
Fungerade produkten först eller var den defekt från början?
Märkte du av någonting innan produkten slutade att fungera (symptomer före defekt)?
Enligt din åsikt, vilken funktion är felaktig i produkten (huvudsymptom)?
Beskriv den felaktiga funktionen.
Anl_TH_CD_12_Li_SPK1.indb 54Anl_TH_CD_12_Li_SPK1.indb 54 19.09.13 16:3519.09.13 16:35
S
- 55 -
Garantibevis
Bästa kund,
Våra produkter genomgår en sträng kvalitetskontroll. Om denna produkt mot förmodan inte fungerar på
rätt sätt, beklagar vi detta och ber dig att kontakta vår serviceavdelning under adressen som anges på
garantikortet. Vi står även gärna till tjänst på telefon under servicenumret som anges nedan. Följande
punkter gäller för att du ska kunna göra anspråk på garantin:
1. I dessa garantivillkor regleras extra garantitjänster. Garantianspråk som regleras enligt lag påverkas
inte av denna garanti. Våra garantitjänster är gratis för dig.
2. Garantitjänsterna täcker endast in sådana brister som kan härledas till material- eller fabrikationsfel
och är begränsade till arbetsuppgifter som syftar till att åtgärda dessa brister eller byta ut produkten.
Tänk på att våra produkter endast får användas till ändamålsenligt syfte och inte har konstruerats
för yrkesmässig, hantverksmässig eller industriell användning. Ett garantiavtal sluts därför ej om
produkten ska användas inom yrkesmässiga, hantverksmässiga eller industriella verksamheter eller
vid liknande aktiviteter. Vår garanti omfattar dessutom inte ersättning för transportskador, skador
som kan härledas till missaktade monteringsanvisningar eller ej föreskriven installation, åsidosatt
bruksanvisning (t ex anslutning till felaktig nätspänning eller strömart), missbruk eller ej ändamål-
senliga användningar (t ex överbelastning av produkten eller användning av ej godkända insats-
verktyg eller tillbehör), åsidosatta underhålls- och säkerhetsbestämmelser, främmande partiklar
som har trängt in i produkten (t ex sand, sten eller damm), yttre våld eller yttre påverkan (t ex skador
om produkten har fallit ned) samt normalt och användningsbundet slitage. Detta gäller särskilt för
batterier som täcks av en 12 månaders garanti. Anspråk på garanti upphör att gälla om ingrepp re-
dan har gjorts i produkten.
3. Garantitiden uppgår till 2 år och gäller från datumet när produkten köptes. Medan garantitiden fortfa-
rande gäller ska anspråk på garanti ställas inom två veckor efter att defekten fastställdes. Det är inte
möjligt att ställa anspråk på garanti efter att garantitiden har löpt ut. Garantitiden förlängs inte när
produkten repareras eller byts ut, dessutom medför sådana arbeten inte att en ny garantitid börjar
gälla för produkten eller för ev. reservdelar som har monterats in. Detta gäller även vid hembesök.
4. För att du ska kunna ställa anspråk på garantin ska den defekta produkten skickas in i tillräckligt
frankerat skick till adressen som anges nedan. Bifoga kvittot i original eller ett annat daterat köpe-
bevis. Förvara därför kassakvittot på en säker plats! Beskriv orsaken till reklamationen så noggrant
som möjligt. Om defekten i produkten täcks av våra garantitjänster, får du genast en reparerad eller
ny apparat av oss.
Givetvis kan vi även, mot debitering, åtgärda skador som antingen inte täcks av garantin eller som har
uppstått efter garantitidens slut. Skicka in produkten till nedanstående serviceadress.
För slitage- och förbrukningsdelar samt för delar som saknas hänvisar vi till begränsningarna i garantin
enligt garantibestämmelserna som ingår i denna bruksanvisning.
Anl_TH_CD_12_Li_SPK1.indb 55Anl_TH_CD_12_Li_SPK1.indb 55 19.09.13 16:3519.09.13 16:35
 • Page 1 1
 • Page 2 2
 • Page 3 3
 • Page 4 4
 • Page 5 5
 • Page 6 6
 • Page 7 7
 • Page 8 8
 • Page 9 9
 • Page 10 10
 • Page 11 11
 • Page 12 12
 • Page 13 13
 • Page 14 14
 • Page 15 15
 • Page 16 16
 • Page 17 17
 • Page 18 18
 • Page 19 19
 • Page 20 20
 • Page 21 21
 • Page 22 22
 • Page 23 23
 • Page 24 24
 • Page 25 25
 • Page 26 26
 • Page 27 27
 • Page 28 28
 • Page 29 29
 • Page 30 30
 • Page 31 31
 • Page 32 32
 • Page 33 33
 • Page 34 34
 • Page 35 35
 • Page 36 36
 • Page 37 37
 • Page 38 38
 • Page 39 39
 • Page 40 40
 • Page 41 41
 • Page 42 42
 • Page 43 43
 • Page 44 44
 • Page 45 45
 • Page 46 46
 • Page 47 47
 • Page 48 48
 • Page 49 49
 • Page 50 50
 • Page 51 51
 • Page 52 52
 • Page 53 53
 • Page 54 54
 • Page 55 55
 • Page 56 56
 • Page 57 57
 • Page 58 58
 • Page 59 59
 • Page 60 60
 • Page 61 61
 • Page 62 62
 • Page 63 63
 • Page 64 64
 • Page 65 65
 • Page 66 66
 • Page 67 67
 • Page 68 68
 • Page 69 69
 • Page 70 70
 • Page 71 71
 • Page 72 72
 • Page 73 73
 • Page 74 74
 • Page 75 75
 • Page 76 76
 • Page 77 77
 • Page 78 78
 • Page 79 79
 • Page 80 80
 • Page 81 81
 • Page 82 82
 • Page 83 83
 • Page 84 84
 • Page 85 85
 • Page 86 86
 • Page 87 87
 • Page 88 88
 • Page 89 89
 • Page 90 90
 • Page 91 91
 • Page 92 92

Einhell Classic TH-CD 12 Li Bruksanvisning

Kategori
Sladdlösa kombimaskiner
Typ
Bruksanvisning